Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Κοινοβουλευτικές Διαδικασίες

Dr. Fotios Fitsilis
Dr. Fotios FitsilisParliamentary researcher and developer at Hellenic Parliament
ΠΜΣ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
21 Μαΐου 2021
Δρ Φώτης Φυτσιλής
Βουλή των Ελλήνων
1
 Υφιστάμενη κατάσταση
 Κοινοβουλευτική τεχνολογία (ParlTech)
 Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ)
 Ψηφιακός κοινοβουλευτικός μετασχηματισμός
 Μεθοδολογική προσέγγιση
 Το μέλλον του κοινοβουλίου
 Τροφή για σκέψη
 Σύνοψη
2
 Τα κοινοβούλια υπόκεινται σε μια συνεχή εξελικτική
διαδικασία
 Βασικοί παράγοντες αλλαγής είναι οι ίδιοι οι χρήστες
(users), κυρίως στο πολιτικό επίπεδο, οι ευρύτερες
κοινωνικές διεργασίες και οι τεχνολογικές εξελίξεις
 Η Βουλή των Ελλήνων (ΒτΕ) μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει
στα τεχνολογικώς πιο εξελιγμένα κοινοβούλια
 Η ΒτΕ έχει διαχρονικά σημαντική συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα – Η Επιστημονική Υπηρεσία ΒτΕ έχει να
επιδείξει καινοτόμο ερευνητικό έργο
3
 Η ΒτΕ έχει χτίσει σταδιακά μια πλειάδα εφαρμογών
υποστήριξης του έργου της επί τη βάσει του Microsoft
SharePoint
 Ως Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων (DMS) χρησιμοποιείται
ο «ΠΑΠΥΡΟΣ» (Modus), ενώ το αποθετήριο είναι μια
βάση δεδομένων Oracle
 Η πανδημία επιτάχυνε τις τεχνολογικές εξελίξεις:
 Εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης
 Σύστημα φωνητικής αναγνώρισης για την παραγωγή
 Επέκταση ψηφιακών υπογραφών για βουλευτές και στελέχη
 Ενίσχυση συστημάτων κυβερνοασφάλειας
4
 Πολλά ακόμα είναι απαραίτητο να γίνουν, ώστε να βρεθεί η
ΒτΕ στην πρωτοπορία των κοινοβουλίων διεθνώς
 Στη συνέχεια παρουσιάζονται μια σειρά από ερευνητικές
δράσεις αναφορικά με αναδυόμενες τεχνολογίες – μεταξύ
των οποίων και η ΤΝ – και κάποια πρώτα αποτελέσματα
5
 ParlTech:1 Αναδυόμενες τεχνολογίες για τη μερική ή πλήρη
αυτοματοποίηση κοινοβουλευτικών διαδικασιών
 Πώς επιλέγησαν οι τεχνολογίες;  Gartner Hype Cycles
 Στόχος o σχηματισμός ενός κοινοβουλευτικού κύκλου
τεχνολογιών αυξημένων προσδοκιών (ή αλλιώς
“Parliamentary Hype Cycle”)
 Μέθοδος: ερωτηματολόγιο εμπειρογνωμόνων (expert
survey), πολυεθνικό δείγμα (32 άτομα από 25 χώρες)
 Παράμετροι: (τεχνολογική) ωριμότητα, χρησιμότητα,
εφαρμοστικότητα
6
1 Koryzis, Dalas, Spiliotopoulos & Fitsilis (2021) BDCC 5(1)
7
 Πρώτα αποτελέσματα καταδεικνύουν αναλογία του
κοινοβουλευτικού κύκλου με τον αυθεντικό “Κύκλο του
Gartner”
 Ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για περαιτέρω μελέτη
εμφανίζονται οι τεχνολογίες (στα αγγλικά): legal informatics,
virtual parliament, social media analytics, rapid digital and
operational transformation
 H TN είναι ένα πλήθος αλγορίθμων και τεχνολογιών που –
αργά ή γρήγορα – θα βρουν το δρόμο τους προς τον πυρήνα
των κοινοβουλευτικών διαδικασιών
 Είναι ωστόσο απαραίτητη η διευκρίνιση ότι οι όποιες
τεχνολογικές λύσεις δεν θα έχουν καμία σχέση με τη
λεγόμενη «Γενική ΤΝ», δηλαδή την προσομοίωση
ανθρώπινης ευφυΐας
 Πρόκειται κυρίως για λύσεις σε συγκεκριμένα και καλά
ορισμένα προβλήματα, οι οποίες χρησιμοποιούν
συγκεκριμένα υπολογιστικά μοντέλα, λ.χ. GPT-3 & BERT
8
 Μια καινοτόμος έρευνα των:
 Hellenic OCR Team
 Zeppelin University (DE)
στοχεύει στο να συσχετίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις
χρήσης (use cases) με τεχνολογίες TN
 Μέθοδος: εργαστήριο εμπειρογνωμόνων, δικτυακή έρευνα,
έρευνα σε μεμονωμένα εθνικά κοινοβούλια (πρώτα: ΒτΕ)
 Παράμετροι: προτεραιότητα & συνάφεια
 Προς τούτο, το μέσο κοινοβούλιο διαιρέθηκε σε 220+
περιπτώσεις χρήσεις που αξιολογήθηκαν μία προς μία από
την ομάδα έρευνας (focus group)
9
 Αξιολόγηση σε εξέλιξη (στο 2ο μισό του 2021)
 Ενδεικτική απεικόνιση…
10
Τεχνολογίες
Αμεσότητα (σε έτη)
Μέγιστη συνάφεια
 «Τω καιρώ εκείνω…»: ανάπτυξη πρωτόλειων πληροφοριακών
συστημάτων εκ του μηδενός
Τι άλλαξε;
 Συνεχιζόμενη προτυποποίηση:
 Semantic web standards: SKOS, Dublin Core, FRBR, …
 Legal informatics standards: LegalRuleML, LegalDocMLAKN
 Ontologies & vocabularies: DCAT, ELI, …
 Open source software: AT4AM (for all), LEOS, InfoLeg, …
 Διαδικασίες: από μοντέλο καταρράκτη σε agile management
11
 Τι αλλάζει στο κοινοβούλιο (γενικά);
 Ολιστική προσέγγιση
 Ανάγκη για ψηφιακή στρατηγική (ιδανικά προσδεμένη σε
εθνική ψηφιακή στρατηγική)
 Από παρεμβάσεις σε μεμονωμένες εργασίες (tasks) σε
λύσεις για ενίσχυση κοινοβουλευτικών διεργασιών, λ.χ.
 Κοινοβουλευτικός έλεγχος
 Νομοθετική διαδικασία
 Κοινοβουλευτική διπλωματία
 Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις
 Κοινοβουλευτικός (ψηφιακός) μετασχηματισμός
12
 Μετατροπή του κοινοβουλίου σε κόμβο δεδομένων (data
hub)
 Διαλειτουργικότητα συστημάτων μεταξύ των εξουσιών (σε
εθνικό επίπεδο) και μεταξύ θεσμών (σε διεθνές επίπεδο) διά
της εγγενούς προτυποποίησης (έλλειμμα προτύπων
διαλειτουργικότητας υψηλότερου επιπέδου, βλ. European
Interoperability Framework).
 Ανάπτυξη συμπληρωματικών συστημάτων νομικής
πληροφορικής για την σύνταξη και επεξεργασία νομικών
κειμένων (σχεδόν ο,τιδήποτε παράγεται στο κοινοβούλιο
μπορεί να θεωρηθεί νομικό κείμενο)
 «Ευφυής» διαχείριση γνώσης
13
1. Ανάγκες των χρηστών και τάσεις
2. Εσωτερικές ανάγκες οργανισμού
3. Ψηφιακή στρατηγική
4. Υιοθέτηση τεχνολογιών
14
 Τι χρειαζόμαστε;
 Μεθοδολογία καταγραφής αναγκών
 Tεχνολογικές τάσεις ή ένα συγκεκριμένο πλέγμα τεχνολογιών
 Στοιχεία (ψηφιακής) στρατηγικής: Άνθρωποι, διαδικασίες, δεδομένα,
δομή, πληροφοριακά συστήματα, οργανωσιακή κουλτούρα
 Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του μετασχηματισμού
 Το ως άνω στρατηγικό πλαίσιο είναι ενδεικτικό – η
βιβλιογραφία περιέχει αρκετά μοντέλα με λιγότερα ή
περισσότερα στοιχεία
 Η κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών όλων των βαθμίδων
ανήκει στους βασικούς καταλύτες του ψηφιακού
μετασχηματισμού
15
 Η υιοθέτηση καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων έχει
τη δυναμική να αλλάξει θεαματικά τη φυσιογνωμία του
κοινοβουλίου τα επόμενα χρόνια
 Αυτό μπορεί να συμβεί με την εντονότερη σύνδεσή του με
τους πολίτες, λ.χ. μέσω της ενίσχυσης τις πολιτιστικής και
εκπαιδευτικής λειτουργίας του
 Ενδεικτικά: λειτουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας (βλ.
virtual parliament), κινητών εφαρμογών (βλ. mobile apps),
αλλά και αποτελεσματικότερης χρήσης των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (βλ. social media analytics)
16
 Επιπλέον, το κοινοβούλιο μπορεί να ενισχύσει τη θέση του
στο θεσμικό οικοσύστημα μια χώρας
 Ένα τρόπος είναι η ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου
(ή, απλώς, ελέγχου)
 Ο αποτελεσματικός έλεγχος απαιτεί δεδομένα
 Η χρήση μεγάλων, ανοικτών, διασυνδεδεμένων (και
νομικών) δεδομένων (BOLD) που παράγονται και
«καταναλώνονται» από συστήματα νομικής πληροφορικής
μπορεί να δώσει στους βουλευτές ασφαλή εικόνα σε
πραγματικό χρόνο για τα τεκταινόμενα σε ένα ευρύ πεδίο
θεμάτων διακυβέρνησης
17
 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με
την οργανωσιακή αλλαγή
 Δεν είναι βιώσιμη – αντιθέτως είναι σε βάθος χρόνου
αντιπαραγωγική – η δίχως κεντρικό σχεδιασμό (και
στρατηγική) εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων
 Η ΤΝ μπορεί να τροφοδοτήσει λύσεις που θα υπερπηδήσουν
εξελικτικά στάδια στην ψηφιακή εξέλιξη ενός κοινοβουλίου
 Η χρήση όμως μη επαρκώς μελετημένων τεχνολογιών μπορεί
να έχει αρνητικές συνέπειες και να εγείρει ζητήματα ηθικής
τάξεως  βλ. πολιτικό έλεγχο των σχετικών αποφάσεων
18
 Οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα η ΤΝ θα διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των κοινοβουλίων τα επόμενα
χρόνια
 Ωστόσο, το πλήθος των τεχνολογιών και η περιορισμένη –
μέχρι στιγμής– έρευνα στο πεδίο του κοινοβουλευτισμού
καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη για τις επικρατέστερες
τεχνολογικές λύσεις.
 Αξιολόγηση και προτεραιοποίηση εν δυνάμει τεχνολογικών
λύσεων
 Πώς;
19
 Η ΒτΕ, σε συνεργασία με άλλα κοινοβούλια και φορείς, έχει
αναπτύξει σημαντική δράση στην ανάπτυξη και υιοθέτηση
καινοτόμων τεχνολογιών
 Είναι λ.χ. σε εξέλιξη μελέτη για την αντιστοίχιση
τεχνολογιών ΤΝ με περιπτώσεις χρήσης (use cases)
 Απαιτείται διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση για
την ανάπτυξη βιώσιμων και αποτελεσματικών
κοινοβουλευτικών πληροφοριακών συστημάτων
20
www: fitsilis.gr
E-mail: fitsilisf@parliament.gr
Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρουσιάζονται σε αυτήν την παρουσίαση του λέκτορα και δεν αποτελούν
απαραίτητα επίσημη θέση της Βουλής των Ελλήνων
21
1 of 21

Recommended

Παρουσίαση του ΚΕΗΔ by
Παρουσίαση του ΚΕΗΔΠαρουσίαση του ΚΕΗΔ
Παρουσίαση του ΚΕΗΔYannis Charalabidis
263 views10 slides
¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση by
¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
¨Ενα Μανιφέστο για την Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηYannis Charalabidis
759 views9 slides
Digital government Challanges for Greece (slides in Greek) by
Digital government Challanges for Greece (slides in Greek)Digital government Challanges for Greece (slides in Greek)
Digital government Challanges for Greece (slides in Greek)Yannis Charalabidis
182 views7 slides
Caloghirou by
CaloghirouCaloghirou
Caloghirouknowhowgr
316 views20 slides
Digital Trends 2011: The annual forum of ICT Professionals by
Digital Trends 2011: The annual forum of ICT ProfessionalsDigital Trends 2011: The annual forum of ICT Professionals
Digital Trends 2011: The annual forum of ICT ProfessionalsHellenic Professionals Informatics Society
230 views1 slide
2 Conference PSiR - Loutraki - V.Balafas - eParticipation by
2 Conference PSiR - Loutraki - V.Balafas - eParticipation2 Conference PSiR - Loutraki - V.Balafas - eParticipation
2 Conference PSiR - Loutraki - V.Balafas - eParticipationVasileios Balafas
830 views22 slides

More Related Content

Similar to Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Κοινοβουλευτικές Διαδικασίες

Pres Pasokit Policies by
Pres Pasokit PoliciesPres Pasokit Policies
Pres Pasokit Policiesthanough
235 views11 slides
Γιώργος Καραμανώλης, 5th Digital Banking Forum by
Γιώργος Καραμανώλης, 5th Digital Banking ForumΓιώργος Καραμανώλης, 5th Digital Banking Forum
Γιώργος Καραμανώλης, 5th Digital Banking ForumStarttech Ventures
432 views29 slides
Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Διακυβέρνηση: Διεθνείς Πολιτικές και Νέες Τεχνολ... by
Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Διακυβέρνηση: Διεθνείς Πολιτικές και Νέες Τεχνολ...Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Διακυβέρνηση: Διεθνείς Πολιτικές και Νέες Τεχνολ...
Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Διακυβέρνηση: Διεθνείς Πολιτικές και Νέες Τεχνολ...Yannis Charalabidis
220 views16 slides
Tάσεις,προκλήσεις και ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής by
Tάσεις,προκλήσεις και ευκαιρίες της ψηφιακής εποχήςTάσεις,προκλήσεις και ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής
Tάσεις,προκλήσεις και ευκαιρίες της ψηφιακής εποχήςHellenic Professionals Informatics Society
309 views1 slide
5o e-GOVERNMENT FORUM 2015 : Done is the engine for more: Καλές πρακτικές – Μ... by
5o e-GOVERNMENT FORUM 2015 : Done is the engine for more: Καλές πρακτικές – Μ...5o e-GOVERNMENT FORUM 2015 : Done is the engine for more: Καλές πρακτικές – Μ...
5o e-GOVERNMENT FORUM 2015 : Done is the engine for more: Καλές πρακτικές – Μ...Vasileios Balafas
842 views16 slides
Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, 3rd Hellenic Innovation Forum by
Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, 3rd Hellenic Innovation ForumΔρ Γιώργος Ξηρογιάννης, 3rd Hellenic Innovation Forum
Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, 3rd Hellenic Innovation ForumStarttech Ventures
89 views18 slides

Similar to Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Κοινοβουλευτικές Διαδικασίες(20)

Pres Pasokit Policies by thanough
Pres Pasokit PoliciesPres Pasokit Policies
Pres Pasokit Policies
thanough235 views
Γιώργος Καραμανώλης, 5th Digital Banking Forum by Starttech Ventures
Γιώργος Καραμανώλης, 5th Digital Banking ForumΓιώργος Καραμανώλης, 5th Digital Banking Forum
Γιώργος Καραμανώλης, 5th Digital Banking Forum
Starttech Ventures432 views
Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Διακυβέρνηση: Διεθνείς Πολιτικές και Νέες Τεχνολ... by Yannis Charalabidis
Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Διακυβέρνηση: Διεθνείς Πολιτικές και Νέες Τεχνολ...Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Διακυβέρνηση: Διεθνείς Πολιτικές και Νέες Τεχνολ...
Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Διακυβέρνηση: Διεθνείς Πολιτικές και Νέες Τεχνολ...
5o e-GOVERNMENT FORUM 2015 : Done is the engine for more: Καλές πρακτικές – Μ... by Vasileios Balafas
5o e-GOVERNMENT FORUM 2015 : Done is the engine for more: Καλές πρακτικές – Μ...5o e-GOVERNMENT FORUM 2015 : Done is the engine for more: Καλές πρακτικές – Μ...
5o e-GOVERNMENT FORUM 2015 : Done is the engine for more: Καλές πρακτικές – Μ...
Vasileios Balafas842 views
Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, 3rd Hellenic Innovation Forum by Starttech Ventures
Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, 3rd Hellenic Innovation ForumΔρ Γιώργος Ξηρογιάννης, 3rd Hellenic Innovation Forum
Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, 3rd Hellenic Innovation Forum
ΜΕΛΕΤΗ - Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση by Yannis Charalabidis
ΜΕΛΕΤΗ - Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηΜΕΛΕΤΗ - Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΜΕΛΕΤΗ - Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα Κοινοβούλια by Dr. Fotios Fitsilis
Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα ΚοινοβούλιαΗ Τεχνητή Νοημοσύνη στα Κοινοβούλια
Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα Κοινοβούλια
Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα by Yannis Charalabidis
Ψηφιακή Διακυβέρνηση και ΔιαλειτουργικότηταΨηφιακή Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα
Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα
Ι.Καλογήρου by Leonidion
Ι.ΚαλογήρουΙ.Καλογήρου
Ι.Καλογήρου
Leonidion254 views
Presentation psi - καινοτομώντας με ανοικτά δεδομένα by Georgios Karamanolis
Presentation psi - καινοτομώντας με ανοικτά δεδομέναPresentation psi - καινοτομώντας με ανοικτά δεδομένα
Presentation psi - καινοτομώντας με ανοικτά δεδομένα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση 07.07.2011 by Michael Psallidas
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση 07.07.2011Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση 07.07.2011
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση 07.07.2011
η σημερινή-πραγματικότητα-και-σύγχρονες-τάσεις-τπε-στην-τοπική-αυτοδιοίκηση by citybrandinggr
η σημερινή-πραγματικότητα-και-σύγχρονες-τάσεις-τπε-στην-τοπική-αυτοδιοίκησηη σημερινή-πραγματικότητα-και-σύγχρονες-τάσεις-τπε-στην-τοπική-αυτοδιοίκηση
η σημερινή-πραγματικότητα-και-σύγχρονες-τάσεις-τπε-στην-τοπική-αυτοδιοίκηση
citybrandinggr1.8K views
παρουσίαση επ καλλικράτης by aristos arestos
παρουσίαση επ καλλικράτηςπαρουσίαση επ καλλικράτης
παρουσίαση επ καλλικράτης
aristos arestos586 views
Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek by Michael Psallidas
Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek
Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek
Michael Psallidas604 views

More from Dr. Fotios Fitsilis

Smart parliaments by
Smart parliamentsSmart parliaments
Smart parliamentsDr. Fotios Fitsilis
37 views11 slides
Broad Exchange on the Published Guidelines on the Introduction and Use of Art... by
Broad Exchange on the Published Guidelines on the Introduction and Use of Art...Broad Exchange on the Published Guidelines on the Introduction and Use of Art...
Broad Exchange on the Published Guidelines on the Introduction and Use of Art...Dr. Fotios Fitsilis
61 views21 slides
AI legislation and smart governance by
AI legislation and smart governanceAI legislation and smart governance
AI legislation and smart governanceDr. Fotios Fitsilis
143 views23 slides
Using AI to Understand and Engage with Constituents by
Using AI to Understand and Engage with Constituents Using AI to Understand and Engage with Constituents
Using AI to Understand and Engage with Constituents Dr. Fotios Fitsilis
14 views9 slides
A special example of interparliamentary cooperation by
A special example of interparliamentary cooperation A special example of interparliamentary cooperation
A special example of interparliamentary cooperation Dr. Fotios Fitsilis
41 views15 slides
Crowdsourcing the Digital Parliament –   The Case of the Hellenic OCR Team by
Crowdsourcing the Digital Parliament –   The Case of the Hellenic OCR TeamCrowdsourcing the Digital Parliament –   The Case of the Hellenic OCR Team
Crowdsourcing the Digital Parliament –   The Case of the Hellenic OCR TeamDr. Fotios Fitsilis
35 views12 slides

More from Dr. Fotios Fitsilis(20)

Broad Exchange on the Published Guidelines on the Introduction and Use of Art... by Dr. Fotios Fitsilis
Broad Exchange on the Published Guidelines on the Introduction and Use of Art...Broad Exchange on the Published Guidelines on the Introduction and Use of Art...
Broad Exchange on the Published Guidelines on the Introduction and Use of Art...
Using AI to Understand and Engage with Constituents by Dr. Fotios Fitsilis
Using AI to Understand and Engage with Constituents Using AI to Understand and Engage with Constituents
Using AI to Understand and Engage with Constituents
A special example of interparliamentary cooperation by Dr. Fotios Fitsilis
A special example of interparliamentary cooperation A special example of interparliamentary cooperation
A special example of interparliamentary cooperation
Crowdsourcing the Digital Parliament –   The Case of the Hellenic OCR Team by Dr. Fotios Fitsilis
Crowdsourcing the Digital Parliament –   The Case of the Hellenic OCR TeamCrowdsourcing the Digital Parliament –   The Case of the Hellenic OCR Team
Crowdsourcing the Digital Parliament –   The Case of the Hellenic OCR Team
Preliminary results of an empirical study about AI applications in the parlia... by Dr. Fotios Fitsilis
Preliminary results of an empirical study about AI applications in the parlia...Preliminary results of an empirical study about AI applications in the parlia...
Preliminary results of an empirical study about AI applications in the parlia...
Advanced cooperative digital platforms for parliaments by Dr. Fotios Fitsilis
Advanced cooperative digital platforms for parliamentsAdvanced cooperative digital platforms for parliaments
Advanced cooperative digital platforms for parliaments
E-legislation as part of parliament’s digital strategy by Dr. Fotios Fitsilis
E-legislation as part of parliament’s digital strategyE-legislation as part of parliament’s digital strategy
E-legislation as part of parliament’s digital strategy
Promoting innovation for code of conduct of MPs and parliamentary staff by Dr. Fotios Fitsilis
Promoting innovation for code of conduct of MPs and parliamentary staffPromoting innovation for code of conduct of MPs and parliamentary staff
Promoting innovation for code of conduct of MPs and parliamentary staff
Regulatory impact assessment of laws in the Hellenic Republic by Dr. Fotios Fitsilis
Regulatory impact assessment of laws in the Hellenic RepublicRegulatory impact assessment of laws in the Hellenic Republic
Regulatory impact assessment of laws in the Hellenic Republic
Teaching interoperability to public servants in Greece by Dr. Fotios Fitsilis
Teaching interoperability to public servants in GreeceTeaching interoperability to public servants in Greece
Teaching interoperability to public servants in Greece
Advancements in legal interoperability through LEOS repurposing - the merit o... by Dr. Fotios Fitsilis
Advancements in legal interoperability through LEOS repurposing - the merit o...Advancements in legal interoperability through LEOS repurposing - the merit o...
Advancements in legal interoperability through LEOS repurposing - the merit o...
To Regulate or not to Regulate - Opening the AI Black Box for Parliaments by Dr. Fotios Fitsilis
To Regulate or not to Regulate - Opening the AI Black Box for Parliaments To Regulate or not to Regulate - Opening the AI Black Box for Parliaments
To Regulate or not to Regulate - Opening the AI Black Box for Parliaments
A law-as-code approach to fundamentally transform rulemaking in Greece by Dr. Fotios Fitsilis
A law-as-code approach to fundamentally transform rulemaking in GreeceA law-as-code approach to fundamentally transform rulemaking in Greece
A law-as-code approach to fundamentally transform rulemaking in Greece
EU policies and legal instruments on counter terrorism by Dr. Fotios Fitsilis
EU policies and legal instruments on counter terrorismEU policies and legal instruments on counter terrorism
EU policies and legal instruments on counter terrorism
Digital tools to bridge the representation gap by Dr. Fotios Fitsilis
Digital tools to bridge the representation gapDigital tools to bridge the representation gap
Digital tools to bridge the representation gap
The institutional response to the Covid challenge: how parliaments and govern... by Dr. Fotios Fitsilis
The institutional response to the Covid challenge: how parliaments and govern...The institutional response to the Covid challenge: how parliaments and govern...
The institutional response to the Covid challenge: how parliaments and govern...
Legal Informatics and Interoperability patterns supporting the Greek Executiv... by Dr. Fotios Fitsilis
Legal Informatics and Interoperability patterns supporting the Greek Executiv...Legal Informatics and Interoperability patterns supporting the Greek Executiv...
Legal Informatics and Interoperability patterns supporting the Greek Executiv...

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Κοινοβουλευτικές Διαδικασίες

 • 1. ΠΜΣ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 21 Μαΐου 2021 Δρ Φώτης Φυτσιλής Βουλή των Ελλήνων 1
 • 2.  Υφιστάμενη κατάσταση  Κοινοβουλευτική τεχνολογία (ParlTech)  Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ)  Ψηφιακός κοινοβουλευτικός μετασχηματισμός  Μεθοδολογική προσέγγιση  Το μέλλον του κοινοβουλίου  Τροφή για σκέψη  Σύνοψη 2
 • 3.  Τα κοινοβούλια υπόκεινται σε μια συνεχή εξελικτική διαδικασία  Βασικοί παράγοντες αλλαγής είναι οι ίδιοι οι χρήστες (users), κυρίως στο πολιτικό επίπεδο, οι ευρύτερες κοινωνικές διεργασίες και οι τεχνολογικές εξελίξεις  Η Βουλή των Ελλήνων (ΒτΕ) μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στα τεχνολογικώς πιο εξελιγμένα κοινοβούλια  Η ΒτΕ έχει διαχρονικά σημαντική συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα – Η Επιστημονική Υπηρεσία ΒτΕ έχει να επιδείξει καινοτόμο ερευνητικό έργο 3
 • 4.  Η ΒτΕ έχει χτίσει σταδιακά μια πλειάδα εφαρμογών υποστήριξης του έργου της επί τη βάσει του Microsoft SharePoint  Ως Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων (DMS) χρησιμοποιείται ο «ΠΑΠΥΡΟΣ» (Modus), ενώ το αποθετήριο είναι μια βάση δεδομένων Oracle  Η πανδημία επιτάχυνε τις τεχνολογικές εξελίξεις:  Εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης  Σύστημα φωνητικής αναγνώρισης για την παραγωγή  Επέκταση ψηφιακών υπογραφών για βουλευτές και στελέχη  Ενίσχυση συστημάτων κυβερνοασφάλειας 4
 • 5.  Πολλά ακόμα είναι απαραίτητο να γίνουν, ώστε να βρεθεί η ΒτΕ στην πρωτοπορία των κοινοβουλίων διεθνώς  Στη συνέχεια παρουσιάζονται μια σειρά από ερευνητικές δράσεις αναφορικά με αναδυόμενες τεχνολογίες – μεταξύ των οποίων και η ΤΝ – και κάποια πρώτα αποτελέσματα 5
 • 6.  ParlTech:1 Αναδυόμενες τεχνολογίες για τη μερική ή πλήρη αυτοματοποίηση κοινοβουλευτικών διαδικασιών  Πώς επιλέγησαν οι τεχνολογίες;  Gartner Hype Cycles  Στόχος o σχηματισμός ενός κοινοβουλευτικού κύκλου τεχνολογιών αυξημένων προσδοκιών (ή αλλιώς “Parliamentary Hype Cycle”)  Μέθοδος: ερωτηματολόγιο εμπειρογνωμόνων (expert survey), πολυεθνικό δείγμα (32 άτομα από 25 χώρες)  Παράμετροι: (τεχνολογική) ωριμότητα, χρησιμότητα, εφαρμοστικότητα 6 1 Koryzis, Dalas, Spiliotopoulos & Fitsilis (2021) BDCC 5(1)
 • 7. 7  Πρώτα αποτελέσματα καταδεικνύουν αναλογία του κοινοβουλευτικού κύκλου με τον αυθεντικό “Κύκλο του Gartner”  Ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για περαιτέρω μελέτη εμφανίζονται οι τεχνολογίες (στα αγγλικά): legal informatics, virtual parliament, social media analytics, rapid digital and operational transformation
 • 8.  H TN είναι ένα πλήθος αλγορίθμων και τεχνολογιών που – αργά ή γρήγορα – θα βρουν το δρόμο τους προς τον πυρήνα των κοινοβουλευτικών διαδικασιών  Είναι ωστόσο απαραίτητη η διευκρίνιση ότι οι όποιες τεχνολογικές λύσεις δεν θα έχουν καμία σχέση με τη λεγόμενη «Γενική ΤΝ», δηλαδή την προσομοίωση ανθρώπινης ευφυΐας  Πρόκειται κυρίως για λύσεις σε συγκεκριμένα και καλά ορισμένα προβλήματα, οι οποίες χρησιμοποιούν συγκεκριμένα υπολογιστικά μοντέλα, λ.χ. GPT-3 & BERT 8
 • 9.  Μια καινοτόμος έρευνα των:  Hellenic OCR Team  Zeppelin University (DE) στοχεύει στο να συσχετίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης (use cases) με τεχνολογίες TN  Μέθοδος: εργαστήριο εμπειρογνωμόνων, δικτυακή έρευνα, έρευνα σε μεμονωμένα εθνικά κοινοβούλια (πρώτα: ΒτΕ)  Παράμετροι: προτεραιότητα & συνάφεια  Προς τούτο, το μέσο κοινοβούλιο διαιρέθηκε σε 220+ περιπτώσεις χρήσεις που αξιολογήθηκαν μία προς μία από την ομάδα έρευνας (focus group) 9
 • 10.  Αξιολόγηση σε εξέλιξη (στο 2ο μισό του 2021)  Ενδεικτική απεικόνιση… 10 Τεχνολογίες Αμεσότητα (σε έτη) Μέγιστη συνάφεια
 • 11.  «Τω καιρώ εκείνω…»: ανάπτυξη πρωτόλειων πληροφοριακών συστημάτων εκ του μηδενός Τι άλλαξε;  Συνεχιζόμενη προτυποποίηση:  Semantic web standards: SKOS, Dublin Core, FRBR, …  Legal informatics standards: LegalRuleML, LegalDocMLAKN  Ontologies & vocabularies: DCAT, ELI, …  Open source software: AT4AM (for all), LEOS, InfoLeg, …  Διαδικασίες: από μοντέλο καταρράκτη σε agile management 11
 • 12.  Τι αλλάζει στο κοινοβούλιο (γενικά);  Ολιστική προσέγγιση  Ανάγκη για ψηφιακή στρατηγική (ιδανικά προσδεμένη σε εθνική ψηφιακή στρατηγική)  Από παρεμβάσεις σε μεμονωμένες εργασίες (tasks) σε λύσεις για ενίσχυση κοινοβουλευτικών διεργασιών, λ.χ.  Κοινοβουλευτικός έλεγχος  Νομοθετική διαδικασία  Κοινοβουλευτική διπλωματία  Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις  Κοινοβουλευτικός (ψηφιακός) μετασχηματισμός 12
 • 13.  Μετατροπή του κοινοβουλίου σε κόμβο δεδομένων (data hub)  Διαλειτουργικότητα συστημάτων μεταξύ των εξουσιών (σε εθνικό επίπεδο) και μεταξύ θεσμών (σε διεθνές επίπεδο) διά της εγγενούς προτυποποίησης (έλλειμμα προτύπων διαλειτουργικότητας υψηλότερου επιπέδου, βλ. European Interoperability Framework).  Ανάπτυξη συμπληρωματικών συστημάτων νομικής πληροφορικής για την σύνταξη και επεξεργασία νομικών κειμένων (σχεδόν ο,τιδήποτε παράγεται στο κοινοβούλιο μπορεί να θεωρηθεί νομικό κείμενο)  «Ευφυής» διαχείριση γνώσης 13
 • 14. 1. Ανάγκες των χρηστών και τάσεις 2. Εσωτερικές ανάγκες οργανισμού 3. Ψηφιακή στρατηγική 4. Υιοθέτηση τεχνολογιών 14
 • 15.  Τι χρειαζόμαστε;  Μεθοδολογία καταγραφής αναγκών  Tεχνολογικές τάσεις ή ένα συγκεκριμένο πλέγμα τεχνολογιών  Στοιχεία (ψηφιακής) στρατηγικής: Άνθρωποι, διαδικασίες, δεδομένα, δομή, πληροφοριακά συστήματα, οργανωσιακή κουλτούρα  Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του μετασχηματισμού  Το ως άνω στρατηγικό πλαίσιο είναι ενδεικτικό – η βιβλιογραφία περιέχει αρκετά μοντέλα με λιγότερα ή περισσότερα στοιχεία  Η κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών όλων των βαθμίδων ανήκει στους βασικούς καταλύτες του ψηφιακού μετασχηματισμού 15
 • 16.  Η υιοθέτηση καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων έχει τη δυναμική να αλλάξει θεαματικά τη φυσιογνωμία του κοινοβουλίου τα επόμενα χρόνια  Αυτό μπορεί να συμβεί με την εντονότερη σύνδεσή του με τους πολίτες, λ.χ. μέσω της ενίσχυσης τις πολιτιστικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας του  Ενδεικτικά: λειτουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας (βλ. virtual parliament), κινητών εφαρμογών (βλ. mobile apps), αλλά και αποτελεσματικότερης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (βλ. social media analytics) 16
 • 17.  Επιπλέον, το κοινοβούλιο μπορεί να ενισχύσει τη θέση του στο θεσμικό οικοσύστημα μια χώρας  Ένα τρόπος είναι η ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου (ή, απλώς, ελέγχου)  Ο αποτελεσματικός έλεγχος απαιτεί δεδομένα  Η χρήση μεγάλων, ανοικτών, διασυνδεδεμένων (και νομικών) δεδομένων (BOLD) που παράγονται και «καταναλώνονται» από συστήματα νομικής πληροφορικής μπορεί να δώσει στους βουλευτές ασφαλή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τα τεκταινόμενα σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων διακυβέρνησης 17
 • 18.  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την οργανωσιακή αλλαγή  Δεν είναι βιώσιμη – αντιθέτως είναι σε βάθος χρόνου αντιπαραγωγική – η δίχως κεντρικό σχεδιασμό (και στρατηγική) εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων  Η ΤΝ μπορεί να τροφοδοτήσει λύσεις που θα υπερπηδήσουν εξελικτικά στάδια στην ψηφιακή εξέλιξη ενός κοινοβουλίου  Η χρήση όμως μη επαρκώς μελετημένων τεχνολογιών μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες και να εγείρει ζητήματα ηθικής τάξεως  βλ. πολιτικό έλεγχο των σχετικών αποφάσεων 18
 • 19.  Οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα η ΤΝ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των κοινοβουλίων τα επόμενα χρόνια  Ωστόσο, το πλήθος των τεχνολογιών και η περιορισμένη – μέχρι στιγμής– έρευνα στο πεδίο του κοινοβουλευτισμού καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη για τις επικρατέστερες τεχνολογικές λύσεις.  Αξιολόγηση και προτεραιοποίηση εν δυνάμει τεχνολογικών λύσεων  Πώς; 19
 • 20.  Η ΒτΕ, σε συνεργασία με άλλα κοινοβούλια και φορείς, έχει αναπτύξει σημαντική δράση στην ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών  Είναι λ.χ. σε εξέλιξη μελέτη για την αντιστοίχιση τεχνολογιών ΤΝ με περιπτώσεις χρήσης (use cases)  Απαιτείται διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση για την ανάπτυξη βιώσιμων και αποτελεσματικών κοινοβουλευτικών πληροφοριακών συστημάτων 20
 • 21. www: fitsilis.gr E-mail: fitsilisf@parliament.gr Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρουσιάζονται σε αυτήν την παρουσίαση του λέκτορα και δεν αποτελούν απαραίτητα επίσημη θέση της Βουλής των Ελλήνων 21