Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Патофізіологія репродуктивної системи

1,211 views

Published on

Лекція проф. Досенка в рамках проекту molecula.club

Published in: Education
 • Be the first to comment

Патофізіологія репродуктивної системи

 1. 1. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ЖІНОЧОЇПАТОФІЗІОЛОГІЯ ЖІНОЧОЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИРЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ Лектор – Досенко Віктор Євгенович,Лектор – Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор,д.м.н., професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіологіїзавідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН УкраїниІнституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
 2. 2. Будова гамет та репродуктивніБудова гамет та репродуктивні стратегіїстратегії
 3. 3. Будова гамет та репродуктивніБудова гамет та репродуктивні стратегіїстратегії
 4. 4. my.science.uamy.science.ua
 5. 5. РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМАРЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА ЖІНКИЖІНКИ
 6. 6. РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМАРЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА ЖІНКИЖІНКИ
 7. 7. РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМАРЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА ЖІНКИЖІНКИ
 8. 8. Естральний та менструальнийЕстральний та менструальний цикли: переваги та недолікицикли: переваги та недоліки
 9. 9. ЕНЦЕФАЛІЗАЦІЯЕНЦЕФАЛІЗАЦІЯ
 10. 10. АДРЕНАРХЕ ТА ДОВГЕ,АДРЕНАРХЕ ТА ДОВГЕ, ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВОЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО
 11. 11. SHAKEN BABY SYNDROMESHAKEN BABY SYNDROME TRIADA 1.Damage to the brain, evidenced by severe brain swelling and/or diffuse traumatic axonal injury 2.Bleeding under the membranes which cover the brain, usually subdural and/or subarachnoid bleeding 3.Bleeding in the layers of the retina, often accompanied by other ocular damage
 12. 12. ЛЕПТИН ТА МЕНАРХЕЛЕПТИН ТА МЕНАРХЕ
 13. 13. ЗбільшенняЗбільшення концентраціїконцентрації лептинулептину Пригнічення секреціїПригнічення секреції нейропептидунейропептиду YY Стимуляція секреціїСтимуляція секреції гонадоліберинугонадоліберину Ріст фолікулуРіст фолікулу Стимуляція секреціїСтимуляція секреції АктиваціяАктивація ароматазної реакції вароматазної реакції в клітинах гранульозиклітинах гранульози ФСГФСГЛГЛГ Збільшення концентраціїЗбільшення концентрації естрогенівестрогенів Стимуляція секреціїСтимуляція секреції ЛГЛГ ОВУЛЯЦІЯОВУЛЯЦІЯ ЛіпогенезЛіпогенез Активація синтезуАктивація синтезу андрогенів вандрогенів в клітинах текиклітинах теки
 14. 14. KISS1 -KISS1 - ккіісспептинсспептин
 15. 15. Мутація в гені рецептору кісспептинуМутація в гені рецептору кісспептину блокує сексуальне дозріванняблокує сексуальне дозрівання
 16. 16. ПОЛІКІСТОЗ ЯЄЧНИКІВПОЛІКІСТОЗ ЯЄЧНИКІВ (синдром Штейна-Левенталя)(синдром Штейна-Левенталя) Від 7 до 15 % жінок в світі, в окремих популяціях до 25-30% !
 17. 17. Ритмічність виділення гонадоліберинуРитмічність виділення гонадоліберину
 18. 18. Патогенез синдрому Штейна-ЛевенталяПатогенез синдрому Штейна-Левенталя Спадкова схильністьСпадкова схильність Збільшення секреції ЛГЗбільшення секреції ЛГ Соціальні фактори,Соціальні фактори, емансипаціяемансипація Порушення частотиПорушення частоти секреції гонадоліберинусекреції гонадоліберину ОжирінняОжиріння ПідвищенняПідвищення концентраціїконцентрації естрогенівестрогенів Активація синтезу андрогенівАктивація синтезу андрогенів текальними клітинамитекальними клітинами Зменшення секреції ФСГЗменшення секреції ФСГ УповільненняУповільнення матураціїматурації фолікулівфолікулів ХРОНІЧНАХРОНІЧНА АНОВУЛЯЦІЯАНОВУЛЯЦІЯ Активація синтезу естрогенівАктивація синтезу естрогенів клітинами гранульозиклітинами гранульози Екстрагландулярний синтезЕкстрагландулярний синтез естрогенів адипоцитамиестрогенів адипоцитами АктиваціяАктивація синтезусинтезу андрогенів уандрогенів у наднирникахнаднирниках
 19. 19. Алельний поліморфізм – феномен, що визначаєАлельний поліморфізм – феномен, що визначає генетичну гетерогенність популяції та генетичнугенетичну гетерогенність популяції та генетичну індивідуальність кожної людиниіндивідуальність кожної людини ~~ 6060 млн. поліморфізмівмлн. поліморфізмів Кожний ген може бути представлений у більш ніжКожний ген може бути представлений у більш ніж 2000 варіантах2000 варіантах
 20. 20. ПОЛІКІСТОЗПОЛІКІСТОЗ ЯЄЧНИКІВЯЄЧНИКІВ ЯК ПОЛІГЕННЕЯК ПОЛІГЕННЕ ЗАХВОРЮВАННЯЗАХВОРЮВАННЯ PPAR-PPAR-γγ РецепторРецептор TNFTNF Секс-гормонСекс-гормон зв’язуючийзв’язуючий протеїнпротеїн ЛГЛГ РецепторРецептор інсулінуінсуліну ЛептинЛептин ФакторФактор XIIIXIII TNFTNF CYP21CYP21 CYP17CYP17 РецепторРецептор андрогенівандрогенів ССYP11aYP11a ІЛ-6ІЛ-6 ФСГФСГ ІнсулінІнсулін АдіпонектинАдіпонектин
 21. 21. ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНИЙПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНИЙ СИНДРОМСИНДРОМ -- комплекс нервово-психічних,комплекс нервово-психічних, обмобміінно-ендокринних та вегето-нно-ендокринних та вегето- судинних порушень, щосудинних порушень, що виникають у жінок передвиникають у жінок перед менструацієюменструацією >> 330000 симптомівсимптомів ФАКТОРИ РИЗИКУ:ФАКТОРИ РИЗИКУ: СтресСтрес Надмірне споживання кофеїнуНадмірне споживання кофеїну ДепресіяДепресія ПалінняПаління СпадковістьСпадковість Нестача вітаміну Е, мікроелементівНестача вітаміну Е, мікроелементів (магнію, марганцу(магнію, марганцу))
 22. 22. ДИСМЕНОРЕЯДИСМЕНОРЕЯ -- циклічний патологический процес,циклічний патологический процес, що проявляється болем у нижнійщо проявляється болем у нижній частині живота під час менструації, ачастині живота під час менструації, а також загальною слабкістю,також загальною слабкістю, розладами травлення, головнимрозладами травлення, головним болем, запамороченням, тощоболем, запамороченням, тощо ФАКТОРИ РИЗИКУ: Зменшення ваги тіла Відсутність статевих контактів Депресія, тривожність Порушення соціальної кооперації Надмірне споживання тваринної їжі Безпліддя Паління
 23. 23. Падіння концентраціїПадіння концентрації прогестеронупрогестерону Збільшення концентраціїЗбільшення концентрації простагландину Е2,простагландину Е2, FF22 Експресія ЦОГ2Експресія ЦОГ2 ГідроксипростагландинГідроксипростагландин дегідрогеназадегідрогеназа Експресія хемокінівЕкспресія хемокінів ++ Звуження судинЗвуження судин Міграція нейтрофілівМіграція нейтрофілів та макрофагів вта макрофагів в ендометрійендометрій Активація матрикснихАктивація матриксних металопротеїназ (ММР 1, 3, 7)металопротеїназ (ММР 1, 3, 7) ГіпоксіяГіпоксія АктиваціяАктивація HIFHIF -експресія-експресія VEGFVEGF ДЕСТРУКЦІЯ ТКАНИН,ДЕСТРУКЦІЯ ТКАНИН, ДЕСКВАМАЦІЯ ЕНДОМЕТРІЮДЕСКВАМАЦІЯ ЕНДОМЕТРІЮ Збільшення концентраціїЗбільшення концентрації хемокінів (CXCL8)хемокінів (CXCL8) -- ++
 24. 24. МЕХАНІЗМИ ДЕСКВАМАЦІЇ ЕНДОМЕТРІЮ ПІД ЧАС МЕНСТРУАЦІЇ
 25. 25. РЕЦЕПЦІЯ ЕСТРОГЕНІВ ТА ЇЇ ПОРУШЕННЯРЕЦЕПЦІЯ ЕСТРОГЕНІВ ТА ЇЇ ПОРУШЕННЯ
 26. 26. МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЕСТРОГЕНІВ НАМЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЕСТРОГЕНІВ НА ПРОЛІФЕРАЦІЮ КЛІТИНПРОЛІФЕРАЦІЮ КЛІТИН
 27. 27. РАК ЕСТРОГЕНЗАЛЕЖНИХ ОРГАНІВРАК ЕСТРОГЕНЗАЛЕЖНИХ ОРГАНІВ В основі патогенезу усіх гормонозалежнихВ основі патогенезу усіх гормонозалежних пухлин репродуктивної системи лежитьпухлин репродуктивної системи лежить порушення балансу між статевими гормонамипорушення балансу між статевими гормонами ФАКТОРИ РИЗИКУФАКТОРИ РИЗИКУ 1.1. Переривання вагітностіПереривання вагітності 2.2. Пізнє народження дитини, безпліддяПізнє народження дитини, безпліддя 3.3. Порушення менструального циклуПорушення менструального циклу 4.4. ОжирінняОжиріння 5.5. Зловживання алкоголемЗловживання алкоголем 6.6. Замісна гормональна терапіяЗамісна гормональна терапія 7.7. Пізня менопаузаПізня менопауза
 28. 28. Від раку молочної залози кожноїВід раку молочної залози кожної хвилини помирає одна жінка !хвилини помирає одна жінка ! Кожна 8-а жінка захворіє на ракКожна 8-а жінка захворіє на рак молочної залози та кожна 28-а помре відмолочної залози та кожна 28-а помре від цього захворюванняцього захворювання
 29. 29. Рак молочної залози – хвороба цивілізації
 30. 30. ПРОЛІФЕРАЦІ Я ЕСТРОГЕНИ АПОПТОЗ ЕСТРОГЕНОВА ДЕПРИВАЦІЯ
 31. 31. ПРОЛІФЕРАЦІЯ ГІПЕР- ЕСТРОГЕНЕМІЯ ПРИГНІЧЕННЯ АПОПТОЗУ ЕКСПРЕСІЯ ТЕЛОМЕРАЗИ
 32. 32. SEXUAL REVOLUTIONSEXUAL REVOLUTION
 33. 33. А П О П ТО З ТЕЛОМЕРАЗА КЛІТИННИЙ ЦИКЛ
 34. 34. ТЕЛОМЕРАЗА Р А К
 35. 35. Менопауза, жорстока таМенопауза, жорстока та прекрасна!прекрасна!
 36. 36. Баланс естрогенБаланс естрогенів таів та прогестеронупрогестерону

×