Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

пухлина (2 частина)

2,299 views

Published on

Лекція з патологічної фізіології проф. Досенка В.Є.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

пухлина (2 частина)

 1. 1. ППУУХХЛЛИИННАА ((ппррооддооввжжеенннняя)) Лектор – Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
 2. 2. АПОПТОЗ (від грец. apoptosis – опадання, листопад) – біологічно запрограмована загибель клітини, процес елімінації клітин, що вичерпали ліміт поділу, завершили виконання своїх функцій або клітин з порушеннями генетичного апарату МОРФОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ АПОПТОЗУ: фрагментація ДНК, каріорексис, каріолізис, конденсація мітохондрій, утворення апоптотичних тілець та ін.
 3. 3. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АПОПТОЗУ ТА НЕКРОЗУ АПОПТОЗ НЕКРОЗ (ОНКОЗ) ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ + + + - ЗМІНИ КЛІТИННОЇ МЕМБРАНИ Збереження цілісності, утворення апоптотичних тілець Порушення цілісності ЗМІНИ В ЦИТОПЛАЗМІ Конденсація цитоплазми, деградація білків цитоскелету Аутоліз ЗМІНИ ЯДЕРНОГО АПАРАТ У Конденсація, впорядкована фрагментація хромосом Набухання, невпорядкована фрагментація хромосом ЕНЕРГОЗАЛЕЖНІСТЬ + - СИНТЕЗ БІЛКА + - ШВИДКІСТЬ від 10 сек до 12 год від секунд до 1 години ЗВОРОТНІСТЬ + - ЗАПАЛЬНА ВІДПОВІДЬ - + + +
 4. 4. ОНКОГЕННІ ФАКТОРИ ЕКЗОГЕННІ ЕНДОГЕННІ ФІЗИЧНІ: іонізуюче опромінення, ультрафіолетове опромінення ХІМІЧНІ: поліциклічні та гетероциклічні вуглеводні, алкілюючі, ацетилюючі сполуки, ароматичні аміни, аміди та ін. БІОЛОГІЧНІ: ДНК та РНК-вмісні віруси - порушення гормонального гомеостазу - генетична схильність - хромосомні хвороби (нестабільність геному) та ін.
 5. 5. ФАКТОРИ, ЩО ІНДУКУЮТЬ АПОПТОЗ ЕКЗОГЕННІ ЕНДОГЕННІ Фізичні – іонізуюче випромінювання, УФ- випромінювання, гіпертермія Хімічні – канцерогени (ПАВ, нітрозаміни, аміноазосполуки та ін.), цитостатики Біологічні – віруси, в тому числі онкогенні (вірус Ебштейн- Барр, HTLV-1,2) - підсилення (ослаблення) впливу гормонів і факторів росту (статеві гормони, катехоламіни, TGF-b та ін.) - дефіцит або надлишок інтерлейкінів (цитокінів) - вплив інтерферонів - аноїкоз - втрата більшої частини цитоплазми - активація перекисного, вільнорадикального окиснення - гіпоксія - гіпоглікемія, гіперглікемія та ін.
 6. 6. Механізми запуску апоптозу • Мембранні • Мітохондріальні • Ядерні
 7. 7. Caspases (Cysteine-dependent aspartate-directed proteases) активуються шляхом обмеженого протеолізу!
 8. 8. P53 - GUARDIAN OF THE GENOME
 9. 9. ПУХЛИННІ КЛІТИНИ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД АПОПТОЗУ ЗА РАХУНОК LOSS-OF-FUNCTION МУТАЦІЇ У ПРОАПОПТОТИЧНИХ ГЕНАХ
 10. 10. ПУХЛИННІ КЛІТИНИ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД АПОПТОЗУ ЗА РАХУНОК GAIN-OF-FUNCTION МУТАЦІЇ В АНТИАПОПТОТИЧНИХ ГЕНАХ
 11. 11. ГІПЕРЕКСПРЕСІЯ BCL-2 РОБИТЬ ПУХЛИННІ КЛІТИНИ РЕЗИСТЕНТНИМИ ДО ОПРОМІНЕННЯ Lange nau D M et al. Blood 2005;105:3 278-3285 ©2005 by American Society of Hematology (23 ГР)
 12. 12. Репарація ДНК
 13. 13. Базові системи репарації ДНК
 14. 14. Репарація ДНК – багатостадійний процес, до якого залучено десятки білків Мутації в “генах репарації” спричинюють розвиток пухлин, варіації – збільшують ймовірність
 15. 15. НОКАУТ КЛЮЧОВОГО ФЕРМЕНТУ РЕПЕРАЦІЇ (N- МЕТИЛ ДНК-ГЛІКОЗИЛАЗИ) ЗМЕНШУЄ КІЛЬКІСТЬ ХРОМОСОМНИХ АБЕРАЦІЙ ! Контрольні клітини MDG-/-
 16. 16. РОЛЬ ІМУННОЇ СИСТЕМИ В ОНКОГЕНЕЗІ ЗАХИСТ ОРГАНІЗМУ ВІД ПУХЛИННИХ КЛІТИН (реалізується переважно при вірусіндукованих пухлинах) - неспецифічна цитотоксичність натуральних кілерів - специфічна цитотоксичність “СПІВПРАЦЯ” ІЗ ПУХЛИННИМИ КЛІТИНАМИ - виділення факторів росту для пухлинних клітин - знищення більш диференційованих клонів - добір більш злоякісних клітин та ін.
 17. 17. Клітина меланоми Активація Т-хелперів Т-хелпер Продукція ІЛ-17 Активація проліферації Пригнічення апоптозу Активація ангіогенезу Продукція ІЛ-6 Активація стромальних клітин
 18. 18. Ochratoxin A з Aspergillus ochraceus або Penicillium verrucosum
 19. 19. 2-amino-1,7-dimethylimidazo [4,5-g]quinoxaline (Chem Res Toxicol. 2007 Mar;20(3):520-30)
 20. 20. ЕСТРОГЕНИ ПРОЛІФЕРАЦІ Я
 21. 21. ЕСТРОГЕНОВА ДЕПРИВАЦІЯ АПОПТОЗ
 22. 22. Роль естрогенів в онкогенезі
 23. 23. ГІПЕР- ЕСТРОГЕНЕМІЯ ПРОЛІФЕРАЦІЯ ПРИГНІЧЕННЯ АПОПТОЗУ ЕКСПРЕСІЯ ТЕЛОМЕРАЗИ
 24. 24. АПОПТОЗ ТЕЛОМЕРАЗА КЛІ ТИННИЙ ЦИК Л
 25. 25. Р А К
 26. 26. Тератоми – пухлини з ембріональних клітин
 27. 27. “Онкогенез – заблокований онтогенез” ? “За малігнізації не відбувається нічого, окрім ембріоналізації” ? “Рак, що несе відповідальність за мільйони смертей, нерозривно пов`язаний із життям” ? ОНТОГЕНЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ
 28. 28. ЕМБРІОНАЛЬНІ КЛІТИНИ ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ Гістіотрофний тип харчування Гістіотрофний тип харчування Плацентація Інвазивний ріст Ангіогенез Ангіогенез Пригнічення активності імуноцитів, маскування антигенів Імунологічна анаплазія Альфа-фетопротеїн, канцероембріональний антиген та ін. Продукуються багатьма пухлинами Міграція Метастазування
 29. 29. Rudolf Virchow Julius Conheim EMBRYONAL-REST HYPOTHESIS (cancer arises from activation of ‘dormant’ cells present in mature tissue, that are remainders of embryonic cells
 30. 30. РАКОВІ СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ
 31. 31. РАКОВІ СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ
 32. 32. Пухлина та організм Р.Є.Кавецький Пухлинна хвороба

×