Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

early retirement opinion

160 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

early retirement opinion

 1. 1. 1 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לעבודה‬ ‫האזורי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬‫סע"ש‬14-07-13704 ‫שבין‬ ‫בעניין‬‫נרקיס‬ ‫נפתלי‬‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ‫ובין‬ '‫ואח‬ ‫מומחה‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫ויסברוד‬ ‫דורון‬ :‫המומחה‬ ‫שם‬ ‫מענו‬‫עבודתו‬ ‫מקום‬‫הזיתים‬ ‫כרם‬ '‫רח‬ :20‫סביון‬5654033 ‫מבוא‬ :‫ראשון‬ ‫פרק‬ .‫א‬‫הצהרה‬ ‫על‬ ‫נתבקשתי‬ ‫מטה‬ ‫החתום‬ ‫אני‬-‫בשאלה‬ ‫המקצועית‬ ‫דעתי‬ ‫לחוות‬ ‫ספינרד‬ ‫אלכסנדר‬ ‫עו"ד‬ ‫ידי‬ ‫עדות‬ ‫במקום‬ ‫זו‬ ‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫נותן‬ ‫אני‬ .‫הנדון‬ ‫בעניין‬ ‫הדין‬ ‫בבית‬ ‫שהתעוררה‬ ‫להלן‬ ‫המפורטת‬ ‫עדות‬ ‫בדבר‬ ‫הפלילי‬ ‫החוק‬ ‫הוראות‬ ‫שלעניין‬ ,‫היטב‬ ‫לי‬ ‫ידוע‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מצהיר‬ ‫ואני‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫בשבועה‬ ‫שקר‬‫בשבועה‬ ‫עדות‬ ‫כדין‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חתומה‬ ‫כשהיא‬ ‫זו‬ ‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫דין‬ , .‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫שנתתי‬.‫ההליך‬ ‫בתוצאת‬ ‫אישי‬ ‫עניין‬ ‫לי‬ ‫ויש‬ ‫בתיק‬ ‫התובעים‬ ‫על‬ ‫נמנה‬ ‫אני‬ .‫ב‬‫השכלה‬ :‫השכלתי‬ ‫פרטי‬ ‫ואלה‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫כלכלה‬ :‫שני‬ ‫תואר‬-,‫אביב‬1981. ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫ציבורית‬ ‫מדיניות‬ :‫שני‬ ‫תואר‬-,‫אביב‬2005. ‫תוא‬,‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫משפטים‬ :‫שני‬ ‫ר‬2008. ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫המדינה‬ ‫ומדע‬ ‫כלכלה‬ :‫ראשון‬ ‫תואר‬-,‫אביב‬1977. ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫משפטים‬ :‫ראשון‬ ‫תואר‬-,‫אביב‬1997. ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫מקרקעין‬ ‫וניהול‬ ‫שמאות‬ :‫תעודה‬-,‫אביב‬1991. .‫ג‬‫ורישוי‬ ‫ניסיון‬ :‫ניסיוני‬ ‫פרטי‬ ‫ואלה‬ ‫מיולי‬2011‫עובד‬ ‫אני‬.‫דין‬ ‫וכעורך‬ ‫עצמאי‬ ‫כלכלי‬ ‫כיועץ‬ ‫(להלן‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫במחלקה‬ ‫עבדתי‬–‫מ‬ )"‫"הבנק‬-15.12.1977‫עד‬ 30.06.2011.‫למנכ"ל‬ ‫עוזר‬ ‫במעמד‬ ,‫מחלקה‬ ‫מנהל‬ ‫בתפקיד‬ ‫בבנק‬ ‫עבודתי‬ ‫את‬ ‫סיימתי‬ . .‫שונים‬ ‫וכלכליים‬ ‫פיננסיים‬ ‫בחישובים‬ ‫ארוכות‬ ‫שנים‬ ‫עסקתי‬ ‫תפקידי‬ ‫במסגרת‬
 2. 2. 2 ‫כעד‬ ‫הופעתי‬‫תיקים‬ ‫עשרות‬ ‫במספר‬ ‫שונות‬ ‫משפטיות‬ ‫בערכאות‬ ‫הבנק‬ ‫מטעם‬ ‫מומחה‬ .‫השנים‬ ‫במהלך‬'‫ה‬ ‫בסעיף‬ ‫מנויים‬ ‫ותצהירים‬ ‫מומחה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫נתתי‬ ‫בהם‬ ‫התיקים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ .‫להלן‬ ‫המומחים‬ ‫במאגר‬ ‫רשום‬ ‫הנני‬(www.sofsof.co.il)‫המשפטי‬ ‫ההתמחות‬ ‫ובאוגדן‬-‫עזר‬ '‫(מס‬ ‫משפטי‬1669‫מומח‬ ‫דעת‬ ‫לחוות‬ ‫הישראלי‬ ‫המכון‬ ‫של‬ ).‫ובוררים‬ ‫ים‬ ‫מ‬ ‫דין‬ ‫עורך‬-28.5.1998‫בישראל‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫לשכת‬ ‫חבר‬ ‫(מספר‬–23,444.) ‫מ‬ ‫מקרקעין‬ ‫שמאי‬-25.10.1993‫רישיון‬ ‫(מספר‬–344.) ‫מ‬ ‫המגשרים‬ ‫ברשימת‬ ‫רשום‬-26.5.2002‫סידורי‬ ‫(מספר‬–1,563.) ‫מ‬ ‫בע"מ‬ ‫נאמנות‬ ‫קרנות‬ ‫ניהול‬ ‫בלהק‬ ‫דירקטור‬-3.10.2000‫עד‬11.3.2007‫ועדת‬ ‫וחבר‬ ‫ההשקע‬‫מ‬ ‫בע"מ‬ ‫נאמנות‬ ‫קרנות‬ ‫ניהול‬ ‫להק‬ ‫של‬ ‫ות‬-10.3.1988‫עד‬15.12.2006‫(מועד‬ .)‫החברה‬ ‫פעילות‬ ‫מכירת‬ ‫המ‬ ‫חבר‬‫מ‬ ‫בתקופה‬ ‫סביון‬ ‫המקומית‬ ‫ועצה‬-30.12.2009‫עד‬13.11.2013‫ומ‬- 07.01.2015. ‫המרכזית‬ ‫בלשכה‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫מדד‬ ‫לענייני‬ ‫המייעצת‬ ‫הציבורית‬ ‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫מינואר‬ ‫לסטטיסטיקה‬2003‫פ‬ ‫עד‬‫ברואר‬2015. ‫ולוחות‬ ‫הכלכלה‬ ‫יסודות‬ ‫בנושאים‬ ‫המקרקעין‬ ‫שמאי‬ ‫מועצת‬ ‫בחינות‬ ‫לציוני‬ ‫ערר‬ ‫ועדת‬ ‫חבר‬ .‫שומה‬ .‫ד‬‫מקצועיים‬ ‫פרסומים‬ 1. Weissbrod Doron, "Index-Linked Life Insurance in Israel and the Sharir Committee", The Journal of Risk and Insurance, Vol. LI, No. 2, June 1984, pp. 336-341. 2. Weissbrod Doron., Lilly Weissbrod, "Inflation in Israel: The Economic Cost of Political Legitimation", The Journal of Social, Political and Economic Studies, Vol. 11, No. 2, Summer 1986, pp. 201-226. 3.‫לדיור‬ ‫"החסכון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬–,"‫הפיננסי‬ ‫החסכון‬ ‫בשוק‬ ‫שיכלול‬ ‫אי‬‫לכלכלה‬ ‫רבעון‬‫כרך‬ , '‫מס‬ ,‫כ"ז‬106‫ספטמבר‬ ,1980'‫עמ‬ ,332. 4.,"‫מעורב‬ ‫חיים‬ ‫ביטוח‬ ‫באמצעות‬ ‫חסכון‬ ‫על‬ ‫"התשואה‬ ,‫ויסברוד‬ ‫דורון‬ ,‫מאיר‬ ‫גורן‬‫רבעון‬ ‫לכלכלה‬'‫מס‬ ,‫כ"ט‬ ‫כרך‬ ,112‫פברואר‬ ,1982,'‫עמ‬45-51.
 3. 3. 3 5.‫חי‬ ‫ביטוחי‬ ‫ופדיון‬ ‫סילוק‬ ‫"כדאיות‬ ,‫ויסברוד‬ ‫דורון‬ ,‫מאיר‬ ‫גורן‬‫י‬,"‫בישראל‬ ‫מעורבים‬ ‫ם‬‫רבעון‬ ‫לכלכלה‬'‫מס‬ ,‫כ"ט‬ ‫כרך‬ ,113‫יוני‬ ,1982'‫עמ‬ ,185-192. 6.,"‫להערות‬ ‫"תגובה‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫לכלכלה‬ ‫רבעון‬'‫מס‬ ,‫כ"ט‬ ‫כרך‬ ,114‫ספטמבר‬ ,1982'‫עמ‬ , 315-317. 7.‫ויסברוד‬ ‫דורון‬ ,‫מאיר‬ ‫גורן‬,"‫בישראל‬ ‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫הפדיון‬ ‫"ערכי‬ ,‫לכלכלה‬ ‫רבעון‬‫כרך‬ , '‫מס‬ ,‫כ"ט‬115‫דצמבר‬ ,1982'‫עמ‬ ,358-365. 8.‫בר‬-,"‫הבנקאית‬ ‫למערכת‬ ‫הנזילות‬ ‫גרעונות‬ ‫"עלות‬ ,‫ויסברוד‬ ‫דורון‬ ,‫פתחיה‬ ‫שביט‬‫רבעון‬ ‫לבנקאות‬'‫מס‬ ,‫כ"ג‬ ‫כרך‬ ,90‫ספטמבר‬ ,1984'‫עמ‬ ,102-111. 9.‫"המילווה‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬,"‫לשכירים‬ ‫של"ג‬ ‫מבצע‬ ‫למימון‬‫לכלכלה‬ ‫רבעון‬'‫מס‬ ,‫ל"ב‬ ‫כרך‬ ,125, ‫יולי‬1985'‫עמ‬ ,132-136. 10.‫ללא‬ ‫מוגן‬ ‫בנכס‬ ‫ראויים‬ ‫שכירות‬ ‫דמי‬ ‫שיעור‬ ‫לקביעת‬ ‫"מודל‬ ,‫ויסברוד‬ ‫דורון‬ ,‫יוסף‬ ‫ברכמן‬ ,"‫תיקרה‬‫לבנקאות‬ ‫רבעון‬'‫מס‬ ,‫כ"ח‬ ‫כרך‬ ,112‫יוני‬ ,1990'‫עמ‬ ,107-117. 11.‫ש‬ ‫ההיוון‬ ‫"הסדר‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫דמי‬ ‫ל‬-,"‫בסביון‬ ‫למינהל‬ ‫חכירה‬‫וערכם‬ ‫מקרקעין‬'‫מס‬ ,104, ‫ינואר‬1991'‫עמ‬ ,38-41. 12.,"‫מקרה‬ ‫ניתוח‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫מערכת‬ ‫בשימוש‬ ‫כלכליות‬ ‫דעת‬ ‫"חוות‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫רבעון‬ ‫לבנקאות‬'‫מס‬ ,‫כ"ט‬ ‫כרך‬ ,115‫אפריל‬ ,1991'‫עמ‬ ,55-61. 13.‫בישראל‬ ‫"הבנקאות‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬–‫שיהיה‬ ‫והעשור‬ ‫שהיה‬ ‫העשור‬,"‫לבנקאות‬ ‫רבעון‬‫כרך‬ , '‫מס‬ ,'‫ל‬117‫ספטמבר‬ ,1991'‫עמ‬ ,101-113. 14.,"‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המים‬ ‫"משק‬ ,‫יהודאי‬ ‫יפה‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫לכלכלה‬ ‫רבעון‬'‫מס‬ ,‫מ"ב‬ ‫כרך‬ ,150, ‫דצמבר‬1991'‫עמ‬ ,524-535. 15.,"‫בישראל‬ ‫הדירות‬ ‫מחירי‬ ‫"התפתחות‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫לכלכלה‬ ‫רבעון‬'‫מס‬ ,‫מ"ג‬ ‫כרך‬ ,152, ‫אוגוסט‬1992,'‫עמ‬125-132. 16.‫דריבית‬ ‫ריבית‬ ‫וחישובי‬ ‫העליון‬ ‫ביה"מ‬ ‫"פסיקת‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬–,"‫הישימות‬ ‫מבחן‬‫רבעון‬ ‫לבנקאות‬'‫מס‬ ,‫ל"ב‬ ‫כרך‬ ,125‫אוקטובר‬ ,1993'‫עמ‬ ,100-101‫כ‬ ‫גם‬ ‫(פורסם‬-,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬ ,"‫בביהמ"ש‬ ‫יזיק‬ ‫לא‬ ‫כלכלי‬ ‫"חישוב‬‫גלובס‬'‫מס‬ ,2500,5‫בנובמבר‬1993'‫עמ‬ ,42.) 17.‫הדיור‬ ‫"ענף‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬–,"‫לשכללו‬ ‫והדרכים‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬‫אקזקיוטיב‬'‫מס‬ ,4‫דצמבר‬ , 1994–‫ינואר‬1995'‫עמ‬ ,44-49. 18.,"‫שגוי‬ ‫שבח‬ ‫מס‬ ‫חובות‬ ‫על‬ ‫ריבית‬ ‫על‬ ‫הצמדה‬ ‫הפרשי‬ ‫"חישוב‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫גלובס‬'‫מס‬ , 2796,12‫בינואר‬1995'‫עמ‬ ,46. 19.‫חוב‬ ‫על‬ ‫"ריבית‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬–‫פיצ‬ ‫תניית‬,"‫הריבית‬ ‫וחוק‬ ‫מוסכם‬ ‫וי‬‫לבנקאות‬ ‫רבעון‬‫כרך‬ , '‫מס‬ ,‫ל"ג‬131‫יולי‬ ,1995'‫עמ‬ ,96-98. 20.‫הלאומי‬ ‫"החסכון‬ ,‫דר‬ ‫ורד‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬–"‫ופיננסיים‬ ‫ריאליים‬ ‫היבטים‬‫אקזקיוטיב‬'‫מס‬ ,10, ‫דצמבר‬1995–‫ינואר‬1996'‫עמ‬ ,44-50.
 4. 4. 4 21.‫ב‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫הנכסים‬ ‫תיק‬ ‫"התפתחות‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬,"‫ישראל‬‫אקזקיוטיב‬'‫מס‬ , 17‫פברואר‬ ,-‫מרץ‬1997'‫עמ‬ ,45-53. 22.‫בר‬-‫ריסון‬ ‫בתהליך‬ ‫"מגמות‬ ,‫קריב‬ ‫שחר‬ ,‫בהר‬ ‫ויקטור‬ ,‫ויסברוד‬ ‫דורון‬ ,‫פתחיה‬ ‫שביט‬ ,"‫ובאירופה‬ ‫בישראל‬ ‫האינפלציה‬‫אקזקיוטיב‬'‫מס‬ ,19‫יוני‬ ,-‫יולי‬1997'‫עמ‬ ,57-63. 23.‫ההון‬ ‫בשוק‬ ‫"ההצמדה‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬–‫ה‬ ‫הנסיון‬,"‫בעולם‬ ‫והמגמות‬ ‫ישראלי‬ ‫אקזקיוטיב‬'‫מס‬ ,20‫אוגוסט‬ ,-‫ספטמבר‬1997'‫עמ‬ ,52-59. 24.‫בר‬-‫"היורו‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫ויסברוד‬ ‫דורון‬ ,‫פתחיה‬ ‫שביט‬–,"‫האחיד‬ ‫האירופי‬ ‫המטבע‬ ‫אקזקיוטיב‬'‫מס‬ ,23‫פברואר‬ ,-‫מרץ‬1998'‫עמ‬ ,47-55. 25.‫במד‬ ‫בבעלות‬ ‫הדיור‬ ‫"מחירי‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫רוזנצויג‬ ‫טובה‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫ד‬– ,"? ‫ומהי‬ ‫רפורמה‬ ‫דרושה‬ ‫האם‬‫אקזקיוטיב‬'‫מס‬ ,25‫יוני‬ ,-‫יולי‬1998'‫עמ‬ ,40-46. 26.,"‫בישראל‬ ‫היבשתית‬ ‫התחבורה‬ ‫"תשתית‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫אקזקיוטיב‬'‫מס‬ ,26, ‫אוגוסט‬-‫ספטמבר‬1998'‫עמ‬ ,51-57. 27.‫על‬ ‫במדידת‬ ‫"השינוי‬ ,‫רוזנצויג‬ ‫טובה‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬,"‫במדד‬ ‫הדיור‬ ‫שירותי‬ ‫ות‬ ‫לכלכלה‬ ‫רבעון‬‫שנה‬ ,45'‫מס‬ ,2/98‫יולי‬ ,1998'‫עמ‬ ,431-443. 28.( ‫אותו‬ ‫מעריכים‬ ‫וכיצד‬ ‫דירות‬ ‫מלון‬ ‫"מהו‬ ,‫קרן‬ ‫גד‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬freehold‫ו‬-(timesharing," :‫בתוך‬‫וכלכליים‬ ‫שמאיים‬ ‫ומלונאות/אספקטים‬ ‫תיירות‬,‫בישראל‬ ‫מקרקעין‬ ‫שמאי‬ ‫לשכת‬ , ‫ספטמבר‬1998'‫עמ‬ ,1-91. 29.,"‫לדיור‬ ‫"משכנתאות‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫בהר‬ ‫ויקטור‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫אקזקיוטיב‬'‫מס‬ ,28‫דצמבר‬ , 1998–‫ינואר‬1999'‫עמ‬ ,67-75. 30.,"‫מידע‬ ‫"כלכלת‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫כסף‬–‫גלובס‬ ‫מוסף‬,4‫בפברואר‬1999'‫עמ‬ ,-34 39. 31.‫באג‬ ‫"כלכלת‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬2000–‫לעתי‬ ‫בחזרה‬,"‫ד‬‫אקזקיוטיב‬'‫מס‬ ,32, ‫אוגוסט‬-‫ספטמבר‬1999'‫עמ‬ ,4-15,59-61. 32.‫הנכסים‬ ‫תיק‬ ‫בהתפתחות‬ ‫"מגמות‬ ,‫נדיר‬ ‫אורלי‬ ,‫בהר‬ ‫ויקטור‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬ ,"‫בישראל‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫וההתחייבויות‬‫אקזקיוטיב‬'‫מס‬ ,32‫אוגוסט‬ ,-‫ספטמבר‬1999'‫עמ‬ , 62-70. 33.,‫בהר‬ ‫ויקטור‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬,"‫לאירים‬ ‫יש‬ ‫ראש‬ ‫איזה‬ ‫"תראו‬‫אקזקיוטיב‬'‫מס‬ ,35, ‫פברואר‬-‫מרץ‬2000'‫עמ‬ ,15-16,61-67. 34.,"‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫ורשלנות‬ ‫חוקית‬ ‫"ריבית‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫הארץ‬‫כרך‬ ,81'‫מס‬ ,24633,25‫ביוני‬ 2000‫ג‬ '‫עמ‬ ,8. 35.,"‫ענק‬ ‫בתי‬ ‫לבניית‬ ‫כתמריץ‬ ‫מקרקעין‬ ‫שבח‬ ‫"מס‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫השבועון‬ ‫נדל"ן‬ ‫גלובס‬ ‫ותשתית‬ ‫בנייה‬ ‫לנכסים‬'‫מס‬ ,4191,20-21‫באוגוסט‬2000'‫עמ‬ ,24. 36.‫הפיננסיים‬ ‫בשווקים‬ ‫למדד‬ ‫"ההצמדה‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬–,"‫והעולם‬ ‫ישראל‬‫רבעון‬ ‫לכלכלה‬‫שנה‬ ,47'‫מס‬ ,2/2000‫אוגוסט‬ ,2000'‫עמ‬ ,268-281.
 5. 5. 5 37."‫"פראייר‬ ‫יצא‬ ‫"מי‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬–‫יש‬ ‫מקרקעי‬ ‫מינהל‬ ‫עם‬ ‫החדש‬ ‫ההסדר‬,"‫ראל‬‫סביוני‬'‫מס‬ , 9‫אפריל‬ ,2001'‫עמ‬ ,2-5. 38.,"‫בתיקו‬ ‫הסתיים‬ ‫הסכסוך‬ :‫"סביון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫בנייה‬ ‫לנכסים‬ ‫השבועון‬ ‫נדל"ן‬ ‫גלובס‬ ‫וסביבה‬ ‫תשתית‬'‫מס‬ ,403,29-30‫באפריל‬2001'‫עמ‬ ,17. 39.‫לטלפון‬ ‫לא‬ ‫"זה‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬-,"‫סלולרית‬ ‫לטלפוניה‬ ‫מתאים‬ ‫אינו‬ ‫הרכב‬ ‫מיסוי‬ ‫מודל‬‫גלובס‬, ‫מס‬'4576,5-6‫במרץ‬2002'‫עמ‬ ,67. 40." ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬18‫שגוי‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫שנה‬–‫חמורים‬ ‫ליקויים‬ ‫שורת‬ ‫מונה‬ ‫המדינה‬ ‫פרקליטות‬ ,"‫הדירות‬ ‫מחירי‬ ‫מדד‬ ‫מתבסס‬ ‫עליו‬ ,‫כרמ"ן‬ ‫במאגר‬‫תשתית‬ ‫בנייה‬ ‫נכסים‬ ‫נדל"ן‬ ‫גלובס‬ ‫וסביבה‬'‫מס‬ ,447,10-11‫במרץ‬2002'‫עמ‬ ,28. 41.‫בר‬ ‫פתחיה‬ ,‫ויקטור‬ ‫בהר‬-‫הפנסיה‬ ‫"מערכת‬ ,‫שלו‬ ‫בני‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫ויסברוד‬ ‫דורון‬ ,‫שביט‬ ,"‫בישראל‬‫לבנקאות‬ ‫רבעון‬'‫מס‬ ,‫ל"ז‬ ‫כרך‬ ,147‫מרץ‬ ,2002'‫עמ‬ ,37-54. 42.‫מעורבות‬ ‫ללא‬ ‫הפנסיה‬ ‫לקרנות‬ ‫תשואה‬ ‫הבטחת‬ :‫"ביקורת‬ ,‫מאירי‬ ‫רון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬ ‫ממשלתית‬–,"‫חלום‬ ‫או‬ ‫מציאות‬‫לכלכלה‬ ‫רבעון‬‫שנה‬ ,50'‫מס‬ ,1/2003‫מרץ‬ ,2003'‫עמ‬ , 190-193. 43.‫מלפני‬ ‫חיסכון‬ ‫על‬ ‫"ומה‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬8‫במאי‬2000,"‫גלובס‬,27-28‫באוגוסט‬2003, '‫עמ‬ ,‫הערב‬ ‫גלובס‬3. 44.,"‫השקל‬ ‫וזילות‬ ‫ריבית‬ ‫במיסוי‬ ‫"אפליה‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫גלובס‬,12-13‫במאי‬2004‫גלובס‬ , '‫עמ‬ ,‫הערב‬2. 45.:‫חלוקתי‬ ‫"צדק‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬,"‫לו‬ ‫תסביר‬ ‫המוכר‬ ‫של‬ ‫אשתו‬‫גלובס‬,13-14‫ביוני‬2004, '‫עמ‬ ,‫נדל"ן‬ ‫גלובס‬15. 46.,"‫השואה‬ ‫כספי‬ ‫בשערוך‬ ‫"הריבית‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫גלובס‬,9-10‫בפברואר‬2005‫גלובס‬ , '‫עמ‬ ,‫הערב‬2. 47.,"‫השלילי‬ ‫למס‬ ‫יצירתי‬ ‫"פתרון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫גלובס‬,27-28‫באפריל‬2006,‫הערב‬ ‫גלובס‬ , '‫עמ‬2. 48.‫ד‬ ‫ויסברוד‬,"‫הנקודות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫"תשלום‬ ,‫ורון‬‫גלובס‬,18-19‫בדצמבר‬2006,‫הערב‬ ‫גלובס‬ , '‫עמ‬2. 49.,"‫שלילי‬ ‫הכנסה‬ ‫למס‬ ‫חיובי‬ ‫"פתרון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫גלובס‬,14-15‫בפברואר‬2007‫גלובס‬ , '‫עמ‬ ,‫הערב‬2. 50.,"‫הדולר‬ ‫את‬ ‫שמוריד‬ ‫במס‬ ‫"העיוות‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬TheMarker)‫(הארץ‬,18‫באפריל‬ 2007'‫עמ‬ ,4. 51.‫בהחלטה‬ ‫רוויזיה‬ ‫"דרושה‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬1066,"‫גלובס‬,14-15‫באוקטובר‬2007‫גלובס‬ , '‫עמ‬ ,‫נדל"ן‬21. 52.,"‫מינהל‬ ‫בקרקעות‬ ‫נמוכה‬ ‫בבנייה‬ ‫הבעלות‬ ‫הקניית‬ ‫"עלות‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫מקרקעין‬,'‫ז‬ ‫כרך‬ , '‫מס‬1‫ינואר‬ ,2008'‫עמ‬ ,58-68.
 6. 6. 6 53.‫ומחזי‬ ,‫היהודים‬ ‫רכוש‬ ‫את‬ ‫שדדו‬ ‫"האוסטרים‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬,"‫ריבית‬ ‫ללא‬ ‫אותו‬ ‫רים‬ TheMarker)‫(הארץ‬,5‫במאי‬2008'‫עמ‬ ,11. 54.,"‫השקל‬ ‫התחזקות‬ ‫את‬ ‫דוחפת‬ ‫המס‬ ‫"אפליית‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬TheMarker)‫(הארץ‬,30 ‫ביולי‬2008'‫עמ‬ ,14. 55.,"‫לשופטים‬ ‫כלכלי‬ ‫יועץ‬ ‫"נחוץ‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬‫הדין‬ ‫עורך‬'‫מס‬ ,5‫אוקטובר‬ ,2009'‫עמ‬ ,54- 48. 56.‫"טר‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬,"‫המט"חי‬ ‫האישיות‬ ‫פיצול‬ ‫את‬ ‫יפתור‬ ‫לא‬ ‫כטנברג‬TheMarker)‫(הארץ‬, 29‫בנובמבר‬2011'‫עמ‬ ,48. 57.,"‫איוולת‬ ‫הוא‬ ‫הניהול‬ ‫בדמי‬ ‫"שוויון‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬TheMarker)‫(הארץ‬,11‫בינואר‬2012, '‫עמ‬25. 58.‫הקניית‬ ‫בעבור‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬ ‫מאת‬ ‫הנדרש‬ ‫התשלום‬ ‫סבירות‬ ‫"חוסר‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬ ,"‫לחוכרים‬ ‫בעלות‬‫מקרקעין‬'‫מס‬ ,‫י"א‬ ‫כרך‬ ,1‫ינואר‬ ,2012'‫עמ‬ ,152-143. 59.‫בר‬ ‫פתחיה‬-,"‫הצ'יליאני‬ ‫המודל‬ ‫לשיפור‬ ‫ידידי‬ ‫של‬ ‫"ההצעה‬ ,‫ויסברוד‬ ‫דורון‬ ,‫שביט‬ TheMarker)‫(הארץ‬,8‫מרץ‬2012'‫עמ‬ ,25. 60.‫ויסב‬‫שחו‬ ‫של‬ ‫בפתרונות‬ ‫להסתפק‬ ‫אין‬ ‫ההשתלמות‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‫המס‬ ‫הטבת‬ ‫"בסוגיית‬ ,‫דורון‬ ‫רוד‬ ,"‫ולבן‬TheMarker)‫(הארץ‬,10‫באפריל‬2013. 61.‫האמיתי‬ ‫הציבורי‬ ‫"החוב‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬–%143,"‫מהתוצר‬TheMarker)‫(הארץ‬,17 ‫באוגוסט‬2014'‫עמ‬ ,14. 62.,"‫הבנקאי‬ ‫המונופול‬ ‫את‬ ‫מבצרת‬ ‫"המדינה‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬TheMarker)‫(הארץ‬,4 ‫בספטמבר‬2014'‫עמ‬ ,32. 63.,"‫קטנות‬ ‫מאותיות‬ ‫חסינות‬ ‫יש‬ ‫"לבנקים‬ ,‫דורון‬ ‫ויסברוד‬TheMarker)‫(הארץ‬,12‫בינואר‬ 2015'‫עמ‬ ,36. 64.‫ד‬ ‫ויסברוד‬‫ורון‬" ,‫חובה‬ ‫ריבית‬ ‫אכיפת‬ ‫עם‬ ‫תתחילו‬ ?‫בבנקים‬ ‫תחרות‬,"TheMarker)‫(הארץ‬, 18‫במאי‬2015'‫עמ‬ ,32.
 7. 7. 7 ‫בקבוצה‬ ‫וחברות‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ‫מטעם‬ ‫ותצהירים‬ ‫מומחה‬ ‫עדויות‬ .‫ה‬ ‫מומחה‬ ‫עדויות‬ 1.‫ת"א‬239/90.‫בע"מ‬ )‫(נכסים‬ ‫רבדים‬ '‫נ‬ ‫תאברי‬ ‫ואנג'ליק‬ ‫מישל‬ ,‫בנצרת‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ 2.‫ת"ש‬79/87‫קוקיה‬ ,‫בירושלים‬ ‫לשכירות‬ ‫משפט‬ ‫בית‬.‫בע"מ‬ ‫ישראלי‬ ‫אמריקאי‬ ‫בנק‬ .‫נ‬ '‫ואח‬ 3.‫ת"א‬3189/89‫בתל‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬-.‫ניצחון‬ ‫רפי‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫אביב‬ 4.‫ת"א‬2069/90‫בתל‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬-.‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ '‫נ‬ ‫פרחי‬ ,‫אביב‬ 5.‫ת"א‬64461,3/92‫בתל‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬-.‫יתום‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראלי‬ ‫אמריקאי‬ ‫בנק‬ ,‫אביב‬ 6.‫ת"א‬15464/94‫בי‬.‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ '‫נ‬ ‫פארוג'ה‬ ,‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫ת‬ 7.‫ת"א‬5187/87.‫לוי‬ ‫עזרא‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫בירושלים‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ 8.‫הוצל"פ‬12-08506-8903‫הפועלים‬ ‫בנק‬ '‫נ‬ ‫נדאף‬ ‫ג'ובראן‬ ,‫בחדרה‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫לשכת‬ .‫בע"מ‬ 9.‫ת"א‬1984/89‫בבת‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬-‫פר‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫ים‬.'‫ואח‬ ‫חיים‬ ‫ץ‬ 10.‫הוצל"פ‬20-04239-88-2‫בפתח‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫לשכת‬-.‫צור‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫תקוה‬ 11.‫הוצל"פ‬12-10120-88.‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ '‫נ‬ ‫נאסר‬ ,‫בחדרה‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫לשכת‬ 12.‫הוצל"פ‬12-03373-87-4.‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ '‫נ‬ ‫פרץ‬ ,‫בחדרה‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫לשכת‬ 13.‫הוצל"פ‬12-03053-87-1‫ה‬ ‫לשכת‬.‫בדוע‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫בחדרה‬ ‫לפועל‬ ‫הוצאה‬ 14.‫הוצל"פ‬12-05902-86-7.‫תלחמי‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫בחדרה‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫לשכת‬ 15.‫הוצל"פ‬12-02200-89-2.‫שלוש‬ ‫בן‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫בחדרה‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫לשכת‬ 16.‫הוצל"פ‬12-12264-89-1‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫בחדרה‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫לשכת‬.‫ביאדסה‬ '‫נ‬ 17.‫הוצל"פ‬12-06380-89-5.‫יהודה‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫בחדרה‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫לשכת‬ 18.‫הוצל"פ‬12-03132-91-0.‫סגלוביץ‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫בחדרה‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫לשכת‬ 19.‫הוצל"פ‬12-07151-90-0.‫סלימאן‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫בחדרה‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫לשכת‬ 20.‫הוצל"פ‬12-00004-90-8‫שאוקי‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫בחדרה‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫לשכת‬ .‫מטר‬ ‫וויליאם‬ '‫פראג‬ 21.‫הוצל"פ‬13-01107-91-5‫חסנין‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫בנהריה‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫לשכת‬ .‫אחמד‬ 22.‫הוצל"פ‬13-02106-89-8‫עזאם‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫בנהריה‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫לשכת‬ .‫עזאם‬ 23.‫הפוע‬ ‫בנק‬.‫בע"מ‬ ‫בית"ר‬ ‫חירות‬ ‫משקי‬ ‫של‬ ‫שיתופי‬ ‫מושב‬ ‫אמציה‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫לים‬ ‫תצהירים‬ 24.‫ת"א‬5/95,1651/89.‫כהן‬ ‫דניאל‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ,‫בנהריה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ 25.‫ת"א‬1516/92‫בתל‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬-‫אביב‬-.‫בע"מ‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ '‫נ‬ ‫ג'ייקובס‬ ,‫יפו‬
 8. 8. 7 ‫המקצועית‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ :‫שני‬ ‫פרק‬ :‫דעתי‬ ‫חוות‬ ‫וזאת‬ ‫על‬ ‫התבקשתי‬-‫כימות‬ ‫בשאלת‬ ‫דעתי‬ ‫את‬ ‫לחוות‬ ‫ספינרד‬ ‫אלכסנדר‬ ‫עו"ד‬ ‫ידי‬.‫התביעה‬ ‫עילות‬ ‫ל‬ ‫בהתאם‬ ‫נעשו‬ ‫החישובים‬‫הנחיות‬.‫ספינרד‬ ‫עו"ד‬‫עילת‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫כימות‬ ‫להלן‬‫תביעה‬,‫סדר‬ ‫לפי‬ :‫התביעה‬ ‫בכתב‬ ‫הסעיפים‬ 1.‫בוצעו‬ ‫שלא‬ ‫הפרשות‬ ‫היוון‬ ‫בלוחות‬ ‫להלן‬ ‫המופיעים‬ ‫ולפנסיה‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫ההפרשה‬ ‫סכומי‬2‫ו‬-4‫הפרישה‬ ‫ליום‬ ‫הוונו‬ ‫מוקדמת‬ ‫לפנסיה‬‫פורש‬ ‫כל‬ ‫של‬.‫ומועד‬ ‫מוקדמת‬ ‫לפנסיה‬ ‫הפרישה‬ ‫מועדי‬‫י‬‫נלקחו‬ ‫סיומה‬ ‫ההגנה‬ ‫לכתב‬ ‫והן‬ ‫התביעה‬ ‫לכתב‬ ‫הן‬ ‫שצורפו‬ ‫הפרישה‬ ‫ממכתבי‬‫(שורות‬2‫ו‬-3‫בלוח‬1)‫להלן‬. ‫(שורה‬ ‫תובע‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬ ‫חודשי‬ ‫מספר‬ ‫חושבו‬ ‫מהם‬4‫בלוח‬1.)‫להלן‬‫זאת‬ ‫תובעים‬ ‫למעט‬2‫ו‬-5‫פרישה‬ ‫חשבון‬ ‫"טיוטת‬ ‫מטופסי‬ ‫הנתונים‬ ‫נלקחו‬ ‫שם‬ ,–‫העברת‬ ‫טופס‬ ‫ל‬ ‫הן‬ ‫שצורפו‬ "‫מידע‬.‫ההגנה‬ ‫לכתב‬ ‫והן‬ ‫התביעה‬ ‫כתב‬‫תובעים‬ ‫אצל‬1,3,4,6,7,8‫ו‬-9‫מספר‬ ‫תובע‬ ‫אצל‬ .‫הפרישה‬ ‫במכתבי‬ ‫שהופיעו‬ ‫הנתונים‬ ‫עם‬ ‫אומת‬ ‫גם‬ ‫הפרישה‬ ‫חודשי‬2‫המספר‬ ."‫למנהל‬ ‫נוסף‬ ‫פרישה‬ ‫"מענק‬ ‫בטופס‬ ‫שהופיע‬ ‫המספר‬ ‫עם‬ ‫אומת‬ ‫ל‬ ‫נעשה‬ ‫ההיוון‬‫כל‬‫שי‬ ‫עשה‬ ‫הבנק‬ ‫בו‬ ‫הריבית‬ ‫שיעור‬ ‫לפי‬ ‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬ ‫תקופת‬‫מוש‬ ‫של‬ ‫בחישובים‬"‫למנהל‬ ‫נוסף‬ ‫פרישה‬ ‫"מענק‬ ‫היוון‬‫(שורה‬1‫בלוח‬1)‫להלן‬.‫אלו‬ ‫חישובים‬ ‫התובעים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫בהתייחס‬.‫ההגנה‬ ‫לכתב‬ ‫והן‬ ‫התביעה‬ ‫לכתב‬ ‫הן‬ ‫צורפו‬‫למעט‬ ‫זאת‬‫נתוני‬ ‫תובע‬5,‫ש‬.‫ההגנה‬ ‫לכתב‬ ‫גם‬ ‫צורפו‬ ‫ולא‬ ‫בידו‬ ‫נמצאו‬ ‫לא‬‫זה‬ ‫מידע‬ ‫בהיעדר‬‫חישבת‬‫את‬ ‫י‬‫המקדם‬ ‫תובע‬ ‫עבור‬5‫לפי‬‫תובע‬ ‫של‬ ‫המענק‬ ‫הוון‬ ‫בו‬ ‫הריבית‬ ‫שיעור‬2‫זאת‬ .‫המועד‬ ‫באותו‬ ‫פרש‬ ‫אשר‬ , ‫תובע‬ ‫שאצל‬ ‫העובדה‬ ‫למרות‬2‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫דובר‬59‫תובע‬ ‫ואצל‬ ‫חודשים‬5‫ב‬-141.‫חודשים‬ ‫(שורה‬ ‫ההיוון‬ ‫מקדם‬5‫בלוח‬1‫להלן‬‫הנוכחי‬ ‫הערך‬ ‫הוא‬ ))‫ריבית‬ ‫(בניכוי‬‫של‬ ‫חודשי‬ ‫תשלום‬ ‫של‬ 1₪‫הרלוונטי‬ ‫החודשים‬ ‫למספר‬‫ריבית‬ ‫בשיעור‬‫הרלוונטי‬‫הכפלת‬ .‫בכופל‬ ‫קבוע‬ ‫חודשי‬ ‫תשלום‬ .‫התשלומים‬ ‫סדרת‬ ‫של‬ ‫הנוכחי‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫מניבה‬ ‫זה‬ ‫לוח‬1–‫ומקד‬ ‫להיוון‬ ‫תקופות‬‫מי‬‫נוכחי‬ ‫ערך‬ ‫הנוכחיים‬ ‫הערכים‬ ‫חושבו‬ ‫אלו‬ ‫מקדמים‬ ‫לפי‬‫בסעיפים‬2‫ו‬-3.‫שלהלן‬ ‫תובע‬ ‫מספר‬123456789 ‫תובע‬ ‫שם‬ 1‫להיוון‬ ‫ריבית‬ ‫שיעור‬1.80%6.10%2.00%1.10%6.10%2.00%1.55%1.05%0.65% 2‫מוקדמת‬ ‫לפנסיה‬ ‫פרישה‬ ‫מועד‬04.201212.200202.201204.201012.200204.201007.201104.201203.2011 3‫פרישה‬ ‫גיל‬ ‫מועד‬10.201510.200710.201805.201709.201405.201604.201909.201405.2014 4‫בפרישה‬ ‫מוקדמת‬ ‫פנסיה‬ ‫חודשי‬ ‫מספר‬4359818514274943039 5‫היוון‬ ‫מקדם‬41.6150.8675.7181.74100.9769.5688.4629.6038.58
 9. 9. 8 2.‫(סעיף‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫הפרשות‬5.1)‫התביעה‬ ‫לכתב‬ ‫סעיף‬8‫מספר‬ ‫לנוהל‬19"‫מוקדמת‬ ‫לפנסיה‬ ‫יציאה‬")‫התביעה‬ ‫לכתב‬ ‫(נספח‬‫(להלן‬–‫"נוהל‬ 19)"‫מוקדמת‬ ‫לפנסיה‬ ‫הפרישה‬ ‫לפני‬ ‫השתלמות‬ ‫בקרן‬ ‫חבר‬ ‫שהיה‬ ‫"עובד‬ ‫כי‬ ‫קובע‬–‫זכאי‬ ‫הפנסיה‬ ‫מסכום‬ ‫יעשו‬ ‫והניכויים‬ ‫ההפרשות‬ .‫ההשתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫וניכויים‬ ‫הפרשות‬ ‫להמשך‬ ‫המע‬ ‫הפרשת‬ ‫שיעור‬ ."‫לעובד‬ ‫המשתלמת‬ ‫התקציבית‬‫הוא‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫סיק‬7.5%‫שיעור‬ . ‫רשימת‬ ‫להלן‬ .‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫מפרישים‬ ‫והעובד‬ ‫הבנק‬ ‫שבגינם‬ ‫השכר‬ ‫רכיבי‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫זה‬ ‫הרכיבים‬‫לתובעים‬ ‫בהתייחס‬ ,: ‫לוח‬2–‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫הפרשה‬ ‫מבוצעת‬ ‫בגינם‬ ‫השכר‬ ‫רכיבי‬ ‫משולב‬ ‫שכר‬ ‫גלובלית‬ ‫תוספת‬ ‫גלובליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מיוחדת‬ ‫תוספת‬ ‫ותק‬ ‫תוספת‬ ‫משפטנים‬ ‫תוספת‬ ‫ילדים‬ ‫תוספת‬ ‫ניהול‬ ‫דמי‬ ‫ולילה‬ ‫כוננות‬ ‫תוספת‬ ‫הבראה‬ ‫י"ג‬ ‫משכורת‬ ‫גלובלי‬ ‫פיצול‬ ‫השכר‬ ‫רכיבי‬ ‫סכומי‬‫השוטפים‬‫החודשית‬ ‫וההבראה‬‫לכתב‬ ‫שצורפו‬ ‫המשכורת‬ ‫מתלושי‬ ‫נלקחו‬ ‫תובע‬ ‫למעט‬ ,‫ההגנה‬‫ים‬2‫ו‬-5,‫אצל‬‫נלקח‬ ‫ם‬‫ו‬‫ממסמ‬ ‫הסכומים‬‫כי‬‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫חשבון‬ ‫"טיוטת‬ ‫שצור‬ "‫לגימלאות‬ ‫הפורשים‬ ‫לעובדים‬‫פו‬.‫וההגנה‬ ‫התביעה‬ ‫לכתבי‬ ‫י"ג‬ ‫משכורת‬ ‫נתוני‬‫תובעים‬ ‫של‬3,4,6‫ו‬-8‫המשכורת‬ ‫מתלושי‬ ‫נלקחו‬‫ההגנה‬ ‫לכתב‬ ‫שצורפו‬. ‫תובע‬ ‫אצל‬1‫דצמבר‬ ‫של‬ ‫המשכורת‬ ‫מתלוש‬ ‫נלקח‬ ‫הנתון‬2011‫תובע‬ ‫אצל‬ ,7‫מתלוש‬ ‫דצמבר‬ ‫של‬ ‫המשכורת‬2010‫תובע‬ ‫ואצל‬9‫של‬ ‫המשכורת‬ ‫מתלוש‬‫דצמבר‬2009‫(נספח‬1.) ‫עבור‬‫תובעים‬2‫ו‬-5‫ה‬ ‫את‬ ‫תיאמתי‬‫המשולב‬ ‫השכר‬ ‫סכומי‬ ‫של‬ ‫היחס‬ ‫לפי‬ ‫סכומים‬‫תובעים‬ ‫של‬ 8,‫ו‬-4‫ל‬ ‫(בהתאם‬ ‫בהתאמה‬‫שאלת‬‫כוננות‬ ‫תוספת‬ ‫קבלת‬‫ו‬‫תובעים‬ ‫בידי‬ ‫לילה‬2‫ו‬-5.) ‫לא‬ )‫התובעים‬ ‫(דוגמת‬ ‫הפועלים‬ ‫בבנק‬ ‫בכירים‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫שהשכר‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬‫השתנה‬ ‫ינואר‬ ‫מאז‬ ‫נומינלית‬2008‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫הועלה‬ ‫בו‬ ‫מועד‬ ,3.5%‫בינואר‬ ‫הועלה‬ ‫הוא‬ ‫כן‬ ‫לפני‬ . 2003. ‫לכתב‬ ‫והן‬ ‫התביעה‬ ‫לכתב‬ ‫הן‬ ‫שצורפו‬ ‫הפרישה‬ ‫ממכתבי‬ ‫נלקחו‬ ‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬ ‫שיעורי‬ ‫תובע‬ ‫למעט‬ ,‫ההגנה‬2‫פרישה‬ ‫חשבון‬ ‫"טיוטת‬ ‫ממסמך‬ ‫הנתון‬ ‫נלקח‬ ‫שם‬ ,–‫העברת‬ ‫טופס‬ ‫הת‬ ‫לכתב‬ ‫שצורף‬ "‫מידע‬‫ותובע‬ ‫וההגנה‬ ‫ביעה‬5‫הנתון‬ ‫נלקח‬ ‫שם‬ ,‫מוקדמת‬ ‫פנסיה‬ ‫מתלוש‬‫של‬ ‫נובמבר‬2012‫(נספח‬2).
 10. 10. 01 ‫הללו‬ ‫השכר‬ ‫רכיבי‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫התובעים‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫חישבתי‬‫(שורה‬14)‫בשיעור‬ ‫אותו‬ ‫כפלתי‬ , ‫הפנסיה‬‫(שורה‬15)‫שווים‬ ‫כמה‬ ‫וחישבתי‬7.5%.‫זה‬ ‫מסכום‬‫הת‬ ‫כך‬‫ההפרשה‬ ‫סכומי‬ ‫קבלו‬ ‫בשורה‬ ‫המנויים‬18‫בלוח‬3‫להלן‬.‫בשורה‬20‫בלוח‬3‫להלן‬‫הנוכחי‬ ‫ערכם‬ ‫מוצג‬‫למועד‬ ‫מוקדמת‬ ‫לפנסיה‬ ‫הפרישה‬‫הריבית‬ ‫ניכוי‬ ‫לאחר‬ ,‫שחושבו‬ ‫ההיוון‬ ‫במקדמי‬ ‫הכפלה‬ ‫ידי‬ ‫(על‬ ‫בסעיף‬1)‫לעיל‬‫בלוח‬ ‫שצוינו‬ ‫בשיעורים‬1.‫שם‬ ‫שצוינו‬ ‫לתקופות‬ ‫לעיל‬ ‫תובעים‬6‫ו‬-7‫הפרישה‬ ‫במועד‬ ‫קיבלו‬"‫ילדים‬ ‫תוספת‬‫גיל‬ ‫מעל‬18"‫נפסק‬ ‫זו‬ ‫תוספת‬ ‫תשלום‬ . ‫המענקים‬ ‫שבחישוב‬ ‫יצוין‬ .‫בחשבון‬ ‫כאן‬ ‫נלקח‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫שהתשלום‬ ‫העובדה‬ ‫למרות‬ ,‫המענקים‬ ‫סכומי‬ ‫להפחתת‬ ‫הביאה‬ ‫וכך‬ ‫בחשבון‬ ‫נלקחה‬ ‫זו‬ ‫תוספת‬ ‫הופסק‬‫תובע‬ ‫(אצל‬ ‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬6‫במשך‬ ‫שולמה‬ ‫התוספת‬38‫חודשים‬ ‫מתוך‬74‫חודש‬‫תובע‬ ‫ואצל‬ ‫מוקדמת‬ ‫פנסיה‬ ‫י‬7‫במשך‬ ‫שולמה‬ ‫התוספת‬5‫מתוך‬ ‫חודשים‬94 )‫בלבד‬ ‫מוקדמת‬ ‫פנסיה‬ ‫חודשי‬. ‫לוח‬3–‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬ ‫בתקופת‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫ההפרשה‬ ‫חישוב‬ 3.‫(סעיף‬ ‫פנסיוניות‬ ‫הפרשות‬2.5)‫התביעה‬ ‫לכתב‬ ‫בבנק‬ ‫השכר‬ ‫של‬ ‫הארי‬ ‫חלקו‬ ‫על‬‫ה‬‫היסטוריות‬ ‫מסיבות‬ .‫פנסיוניות‬ ‫הפרשות‬ ‫מתבצעות‬ ‫פועלים‬ ‫בלוח‬ ‫המפורטים‬ ,‫פנסיוניים‬ ‫אפיקים‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫בין‬ ‫מתפזרות‬ ‫ההפרשות‬4‫להלן‬.‫לקרן‬ ‫בניגוד‬ ‫נוהל‬ ,‫ההשתלמות‬19."‫העובד‬ ‫של‬ ‫הקובע‬ ‫השכר‬ ‫מלוא‬ ..." ‫על‬ ‫תעשה‬ ‫ההפרשה‬ ‫שכאן‬ ‫קובע‬ ‫רכיבי‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬ ‫בתקופת‬ ‫מפריש‬ ‫הבנק‬ ‫בפועל‬‫ב‬ ‫המבוטחים‬ ‫השכר‬‫קרן‬ ‫(להלן‬ ‫המרכזית‬ ‫הגמלאות‬–)"‫"קג"מ‬‫למעט‬ ,‫כוננות‬ ,‫גלובלי‬ ‫פיצול‬ ,‫פיצול‬ ,‫משמרות‬ ‫"תוספת‬ ."‫ולילה‬‫לק‬ ‫המעסיק‬ ‫הפרשת‬ ‫שיעור‬‫ג"מ‬‫הוא‬13.5%‫לעתודות‬ ,12%‫גמל‬ ‫ולקופות‬11%. ‫ש‬ ‫אותי‬ ‫הנחה‬ ‫ספינרד‬ ‫עו"ד‬‫כקירוב‬‫לחשב‬‫בקג"מ‬ ‫מבוטחת‬ ‫שאיננה‬ ‫השכר‬ ‫יתרת‬ ‫לגבי‬‫לפי‬ ‫של‬ ‫אחיד‬ ‫הפרשה‬ ‫שיעור‬11.5%. ‫נוספת‬ ‫הפרשה‬ ‫בוצעה‬ ‫העבודה‬ ‫שבתקופת‬ ‫יצוין‬‫פיצויים‬ ‫להשלמת‬‫בשיעור‬2.3%‫כל‬ ‫בגין‬ .‫אלו‬ ‫שכר‬ ‫רכיבי‬ ‫תובע‬ ‫מספר‬123456789 ‫תובע‬ ‫שם‬ 1‫משולב‬ ‫שכר‬₪ 5,850₪ 5,544₪ 5,850₪ 5,850₪ 5,132₪ 5,850₪ 5,850₪ 5,850₪ 5,850 2‫גלובלית‬ ‫תוספת‬₪ 4,241₪ 4,020₪ 4,241₪ 4,241₪ 3,670₪ 4,241₪ 4,241₪ 4,241₪ 4,241 3‫גלובליות‬ .‫ש.נ‬₪ 807₪ 765₪ 807₪ 807₪ 704₪ 807₪ 807₪ 807₪ 807 4‫מיוחדת‬ ‫תוספת‬₪ 1,009₪ 765₪ 1,009₪ 1,009₪ 616₪ 1,009₪ 1,009₪ 1,009₪ 1,009 5‫ותק‬ ‫תוספת‬₪ 3,296₪ 4,303₪ 4,625₪ 4,625₪ 2,660₪ 4,625₪ 4,625₪ 4,625₪ 3,410 6‫משפטנים‬ ‫תוספת‬₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 293₪ 0₪ 0 718 ‫מעל‬ ‫ילדים‬₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0 8‫גלובלי‬ ‫פיצול‬₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 505₪ 0₪ 0₪ 0 9‫כוננות+לילה‬ ‫תוספת‬₪ 2,512₪ 2,427₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 2,512₪ 2,512 10‫ניהול‬₪ 12,575₪ 11,194₪ 12,575₪ 12,575₪ 6,448₪ 12,575₪ 12,575₪ 12,575₪ 12,575 11‫הבראה‬ ‫ללא‬ ‫סה"כ‬₪ 30,290₪ 29,019₪ 29,107₪ 29,107₪ 19,231₪ 29,612₪ 29,400₪ 31,619₪ 30,404 12‫הבראה‬₪ 537₪ 454₪ 537₪ 537₪ 454₪ 537₪ 537₪ 537₪ 537 13‫י"ג‬₪ 2,146₪ 2,155₪ 2,274₪ 2,274₪ 1,995₪ 2,288₪ 2,313₪ 2,274₪ 2,149 14‫השתלמות‬ ‫שכר-קרן‬ ‫בסיס‬₪ 32,973₪ 31,628₪ 31,919₪ 31,919₪ 21,680₪ 32,437₪ 32,250₪ 34,430₪ 33,090 15‫פנסיה‬ ‫שיעור‬38.5%70%70%70%52.75%70%70%70%54.83% 16‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ‫לצורך‬ ‫פנסיה‬₪ 12,695₪ 22,140₪ 22,343₪ 22,343₪ 11,436₪ 22,706₪ 22,575₪ 24,101₪ 18,144 17‫מעביד‬ ‫הפרשת‬ ‫שיעור‬7.5%7.5%7.5%7.5%7.5%7.5%7.5%7.5%7.5% 18‫לחודש‬ ‫מעביד‬ ‫הפרשת‬₪ 952₪ 1,660₪ 1,676₪ 1,676₪ 858₪ 1,703₪ 1,693₪ 1,808₪ 1,361 19‫היוון‬ ‫מקדם‬41.6150.8675.7181.74100.9769.5688.4629.6038.58 20‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ‫נוכחי‬ ‫ערך‬₪ 39,620₪ 84,458₪ 126,872₪ 136,969₪ 86,600₪ 118,466₪ 149,779₪ 53,499₪ 52,499
 11. 11. 00 ‫השונים‬ ‫הפנסיוניים‬ ‫לאפיקים‬ ‫מפרישים‬ ‫שכר‬ ‫רכיבי‬ ‫אלו‬ ‫עבור‬ ‫המפרט‬ ‫לוח‬ ‫להלן‬‫בהתייחס‬ , ‫לתובעים‬: ‫לוח‬4–‫שכר‬ ‫רכיבי‬ ‫לפי‬ ‫פנסיוניות‬ ‫הפרשות‬ ‫קג"מ‬‫עתודות/ביטוח‬ ‫עדיף‬ ‫גדיש‬‫בר‬‫תגמולים‬ ‫משולב‬ ‫שכר‬‫ניהול‬ ‫דמי‬ (78%) ‫ניהול‬ ‫דמי‬ (15%) ‫רכב‬ ‫אחזקת‬‫י"ג‬ ‫משכורת‬ ‫תוספת‬ ‫גלובלית‬ ‫פיצויים‬ 2.3% ‫אחזקת‬ ‫חלף‬ ‫רכב‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫גלובליות‬ ‫תוספת‬ ‫מיוחדת‬ ‫ותק‬ ‫תוספת‬ ‫תוספת‬ ‫משפטנים‬ ‫ילדים‬ ‫תוספת‬ ‫תוספת‬ ‫כוננות‬‫ולילה‬ ‫לוח‬ ‫פי‬ ‫על‬4‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬ ‫בתקופת‬ ‫ההפרשה‬ ‫מבוצעת‬ ‫בגינו‬ ‫השכר‬ ‫את‬ ‫חישבתי‬‫(שורה‬ 9‫בלוח‬5),‫למעט‬‫האחרונים‬ ‫הפריטים‬ ‫שני‬–.‫ולילה‬ ‫כוננות‬ ‫ותוספת‬ ‫ילדים‬ ‫תוספת‬‫ל‬‫ראשון‬ ‫לעיל‬ ‫התייחסתי‬‫המוקדמת‬ ‫בפנסיה‬ ‫בתקופת‬ ‫ההפרשות‬ ‫בבסיס‬ ‫נכלל‬ ‫לא‬ ‫והשני‬‫הנתונים‬ . ‫נלקחו‬‫המ‬ ‫מתלושי‬‫שכורת‬‫צורפ‬ ‫אשר‬‫תובעים‬ ‫למעט‬ ,‫ההגנה‬ ‫לכתב‬ ‫והן‬ ‫התביעה‬ ‫לכתב‬ ‫הן‬ ‫ו‬2 ‫ו‬-5"‫לגימלאות‬ ‫הפורשים‬ ‫לעובדים‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫חשבון‬ ‫"טיוטת‬ ‫ממסמכי‬ ‫נלקחו‬ ‫הנתונים‬ ‫שם‬ , ‫וההגנה‬ ‫התביעה‬ ‫לכתבי‬ ‫שצורפו‬‫(שורה‬8‫בלוח‬5)‫להלן‬. ‫לקחתי‬ ‫ספינרד‬ ‫עו"ד‬ ‫הנחית‬ ‫לפי‬‫הפרשות‬ ‫עם‬ ‫הכולל‬ ‫השכר‬ ‫את‬‫(שורה‬9‫בלוח‬5)‫להלן‬ ‫מספר‬ ‫לתובע‬ ‫פרט‬ ,‫עובד‬ ‫כל‬ ‫של‬ "‫למנהל‬ ‫נוסף‬ ‫פרישה‬ ‫"מענק‬ ‫ממסמכי‬5‫הומצא‬ ‫לא‬ ‫שם‬ , ‫מספר‬ ‫תובע‬ ‫של‬ ‫לזה‬ ‫דומה‬ ‫במעמד‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫נתונים‬ ‫נלקחו‬ ‫זאת‬ ‫במקום‬ .‫כזה‬ ‫מסמך‬5, ‫מחלקה‬ ‫מנהל‬ ‫סגן‬ ‫של‬ ‫תפקיד‬ ‫שמילא‬‫(נספח‬3)‫בשיעור‬ ‫השכר‬ ‫עליית‬ ‫ניכוי‬ ‫תוך‬ ,3.5% ‫מינואר‬2008‫ההפר‬ .‫בין‬ ‫ש‬‫בגינו‬ ‫השכר‬ ‫ובין‬ ‫הפרשות‬ ‫עם‬ ‫הכולל‬ ‫השכר‬‫ההפרשה‬ ‫מבוצעת‬ ‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬ ‫בתקופת‬‫פנסיוניות‬ ‫הפרשות‬ ‫ביצע‬ ‫לא‬ ‫הבנק‬ ‫בגינו‬ ‫השכר‬ ‫הוא‬‫(שורה‬10 ‫בלוח‬5)‫להלן‬.‫בשיעור‬ ‫מעסיק‬ ‫הפרשת‬ ‫הנחתי‬ ‫זה‬ ‫משכר‬11.5%‫ההפרשה‬ ‫את‬ ‫קיבלתי‬ ‫וכך‬ ‫(שורה‬ ‫הנדרשת‬ ‫הנוספת‬ ‫הפנסיונית‬12‫בלוח‬5)‫להלן‬.‫סכ‬‫כמו‬ ‫ההיוון‬ ‫במקדם‬ ‫הכפלתי‬ ‫זה‬ ‫ום‬ ‫בסעיף‬2‫הער‬ ‫התקבל‬ ‫וכך‬ ‫לעיל‬‫ך‬‫(שורה‬ ‫הנוספת‬ ‫הפנסיונית‬ ‫ההפרשה‬ ‫של‬ ‫הנוכחי‬14‫בלוח‬ 5)‫להלן‬.
 12. 12. 01 ‫לוח‬5-‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬ ‫בתקופת‬ ‫לפנסיה‬ ‫ההפרשה‬ ‫השלמת‬ ‫חישוב‬ 4.‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫ניצול‬ ‫אי‬ ‫מענק‬‫(סעיף‬5.3)‫התביעה‬ ‫לכתב‬ ‫לפורשים‬ ‫ניתן‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫ניצול‬ ‫אי‬ ‫מענק‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫הפועלים‬ ‫מבנק‬20%(5‫כל‬ ‫עבור‬ ‫ימים‬ 25‫עד‬ ‫של‬ ‫בניצול‬ )‫מנוצלים‬ ‫לא‬ ‫ימים‬35%‫המחלה‬ ‫מימי‬‫של‬ ‫ובשיעור‬15%(3.75‫עבור‬ ‫ימים‬ ‫כל‬25‫מנוצלים‬ ‫לא‬ ‫ימים‬)‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫בניצול‬65%-35%‫ספינרד‬ ‫עו"ד‬ .‫ה‬‫אותי‬ ‫נחה‬‫את‬ ‫לחשב‬ ‫מול‬ ‫הפערים‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫מענק‬32%(8‫ימים‬‫כל‬ ‫עבור‬25‫מנוצלים‬ ‫לא‬ ‫ימים‬).‫התובעים‬ ‫כל‬ ‫לפי‬ ‫מענק‬ ‫קבלו‬20%.‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫ניצול‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫בדרגה‬ ‫היו‬ ‫כלומר‬ ,‫המקרים‬ ‫בשני‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫תוספת‬ ‫מתחייבת‬60%( ‫בפועל‬ ‫לעובדים‬ ‫ששולמו‬ ‫לסכומים‬60%=1–6/3.75 =1–8/5.) ‫שניתנו‬ ‫המענקים‬ ‫סכומי‬‫ממסמכי‬ ‫נלקחו‬‫חשבון‬ ‫פירוט‬‫המענקים‬‫של‬‫תובעים‬1,3‫ו‬-7‫(נספח‬ 4)‫ומ‬"‫לגמלאות‬ ‫שפורשים‬ ‫לעובדים‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫חשבון‬ ‫"טיוטת‬‫של‬‫תובעים‬2,4,5,6,8‫ו‬-9, ‫ההגנה‬ ‫לכתב‬ ‫והן‬ ‫התביעה‬ ‫לכתב‬ ‫הן‬ ‫צורפו‬ ‫אשר‬‫(שורה‬1‫בלוח‬6)‫להלן‬. ‫בשורה‬5‫בלוח‬6‫ניצול‬ ‫אי‬ ‫מענק‬ ‫תוספת‬ ‫סכומי‬ ‫מופיעים‬ ‫להלן‬‫י‬‫לפי‬ ‫מחלה‬ ‫מי‬32%. ‫לוח‬6-‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫ניצול‬ ‫אי‬ ‫מענק‬ ‫השלמת‬ ‫חישוב‬ 5.‫פנסיה‬ ‫תשלום‬ ‫אי‬‫מלאה‬‫(סעיף‬ ‫נוספים‬ ‫רכיבים‬ ‫בגין‬6.1)‫התביעה‬ ‫לכתב‬ ‫סעיף‬11‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬ ‫תשלומי‬ ‫חישוב‬ ‫לעניין‬ ‫הקובע‬ ‫"השכר‬ ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫הפרישה‬ ‫למכתבי‬ ‫"קרן‬ ‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫הפרשות‬ ‫הבנק‬ ‫הפריש‬ ‫בגינם‬ ‫השכר‬ ‫רכיבי‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫הבנק‬ ‫מן‬ ‫שאקבל‬ ."‫בבנק‬ ‫עבודתי‬ ‫במהלך‬ ‫עבורי‬ ,"‫המרכזית‬ ‫הגימלאות‬‫ברכיב‬"‫כוננות‬‫ו‬‫תובע‬ ‫אצל‬ "‫לילה‬2‫מופיע‬ ‫של‬ ‫סכום‬2,426.66₪"‫לגימלאות‬ ‫הפורשים‬ ‫לעובדים‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫חשבון‬ ‫"טיוטת‬ ‫במסמך‬‫אך‬ , ‫לפי‬ ‫חושבה‬ ‫שלו‬ ‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬‫של‬ ‫סכום‬1,327.12₪"‫שונות‬ ‫"תוספות‬ ‫בסעיף‬‫במסמך‬ ‫פנסיה‬ ‫"גובה‬-‫ה‬ ,"‫טיוטה‬‫של‬ ‫פרש‬1,099.54₪‫התביעה‬ ‫לכתבי‬ ‫צורפו‬ ‫המסמכים‬ ‫(שני‬ )‫וההגנה‬‫תובע‬ ‫אצל‬ .8‫של‬ ‫סכום‬ ‫מופיע‬2,511.59₪‫ההגנה‬ ‫לכתב‬ ‫שצורף‬ ‫המשכורת‬ ‫בתלוש‬ ‫תובע‬ ‫מספר‬123456789 ‫תובע‬ ‫שם‬ 1‫משולב‬ ‫שכר‬₪ 5,850₪ 5,544₪ 5,850₪ 5,850₪ 5,132₪ 5,850₪ 5,850₪ 5,850₪ 5,850 2‫גלובלית‬ ‫תוספת‬₪ 4,241₪ 4,020₪ 4,241₪ 4,241₪ 3,670₪ 4,241₪ 4,241₪ 4,241₪ 4,241 3‫גלובליות‬ .‫ש.נ‬₪ 807₪ 765₪ 807₪ 807₪ 704₪ 807₪ 807₪ 807₪ 807 4‫מיוחדת‬ ‫תוספת‬₪ 1,009₪ 765₪ 1,009₪ 1,009₪ 616₪ 1,009₪ 1,009₪ 1,009₪ 1,009 5‫ותק‬ ‫תוספת‬₪ 3,083₪ 4,303₪ 4,625₪ 4,625₪ 2,660₪ 4,625₪ 4,625₪ 4,625₪ 3,410 6‫משפטנים‬ ‫תוספת‬₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 293₪ 0₪ 0 7‫הבראה‬₪ 537₪ 454₪ 537₪ 537₪ 454₪ 537₪ 537₪ 537₪ 537 8‫לפנסיה‬ ‫שכר‬₪ 15,528₪ 15,852₪ 17,070₪ 17,070₪ 13,236₪ 17,070₪ 17,362₪ 17,070₪ 15,855 9‫הפרשות‬ ‫עם‬ ‫שכר‬₪ 40,793₪ 38,196₪ 39,987₪ 39,396₪ 29,984₪ 40,461₪ 40,271₪ 42,390₪ 41,231 10‫הפרשות‬ ‫ללא‬ ‫שכר‬₪ 25,264₪ 22,344₪ 22,917₪ 22,327₪ 16,747₪ 23,392₪ 22,908₪ 25,320₪ 25,376 11‫הפרשה‬ ‫שיעור‬11.5%11.5%11.5%11.5%11.5%11.5%11.5%11.5%11.5% 12‫פנסיונית‬ ‫הפרשה‬₪ 2,905₪ 2,570₪ 2,635₪ 2,568₪ 1,926₪ 2,690₪ 2,634₪ 2,912₪ 2,918 13‫היוון‬ ‫מקדם‬41.6150.8675.7181.74100.9769.5688.4629.6038.58 14‫פנסיונית‬ ‫הפרשה‬ ‫נוכחי‬ ‫ערך‬₪ 120,901₪ 130,697₪ 199,532₪ 209,864₪ 194,454₪ 187,131₪ 233,056₪ 86,180₪ 112,589 ‫תובע‬ ‫מספר‬123456789 ‫תובע‬ ‫שם‬ 1‫בפועל‬ ‫שניתן‬ ‫מענק‬₪ 132,867₪ 277,808₪ 286,278₪ 186,611₪ 70,525₪ 204,424₪ 245,374₪ 238,067₪ 182,728 2‫שניתן‬ ‫מענק‬ ‫שיעור‬20%20%20%20%20%20%20%20%20% 3‫ראוי‬ ‫מענק‬ ‫שיעור‬32%32%32%32%32%32%32%32%32% 432% ‫בשיעור‬ ‫מענק‬₪ 212,588₪ 444,492₪ 458,045₪ 298,578₪ 112,840₪ 327,079₪ 392,598₪ 380,907₪ 292,364 5‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫ניצול‬ ‫אי‬ ‫מענק‬ ‫תוספת‬₪ 79,720₪ 166,685₪ 171,767₪ 111,967₪ 42,315₪ 122,655₪ 147,224₪ 142,840₪ 109,637
 13. 13. 02 ‫ואילו‬‫ה‬‫לפי‬ ‫חושבה‬ ‫המוקדמת‬ ‫פנסיה‬2,304.52₪(‫שונות‬ ‫תוספת‬ ‫סעיף‬‫ב‬‫"גובה‬ ‫מסמך‬ ‫פנסיה‬-‫מקודמת‬-)‫וההגנה‬ ‫התביעה‬ ‫לכתבי‬ ‫שצורף‬ "‫טיוטה‬‫של‬ ‫הפרש‬ ,207.07.₪‫שיעור‬ ‫לפי‬ ‫של‬ ‫פנסיה‬70%‫נגרע‬‫ו‬‫סכו‬‫מי‬‫חודשי‬ ‫ם‬‫ים‬‫של‬769.68₪‫ו‬-144.95₪‫בהתאמה‬.‫למספר‬ ‫ה‬‫חודשים‬‫הרלוונטיים‬‫מתקבל‬‫ים‬‫ער‬‫כים‬‫נוכחי‬‫ים‬‫של‬39,149₪‫ו‬-4,290₪.‫בהתאמה‬ ‫תובע‬ ‫שאצל‬ ‫יצוין‬1‫כוננות‬ ‫תוספת‬ ‫לפי‬ ‫חושבה‬ ‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬‫ו‬‫בסך‬ ‫לילה‬2,511.23₪- ‫של‬ ‫הפחתה‬0.36₪‫תובע‬ ‫ואצל‬9‫לפי‬2,511.05₪-‫של‬ ‫הפחתה‬0.54.₪ ‫לוח‬7–‫המשכורת‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫פנסיה‬ ‫תשלום‬ ‫אי‬ ‫חישוב‬‫בקג"מ‬ ‫המבוטחת‬ 6.‫של‬ ‫השכר‬ ‫הסכם‬ ‫יישום‬2013‫(סעיף‬2.6)‫התביעה‬ ‫לכתב‬ ‫ספינרד‬ ‫עו"ד‬‫אותי‬ ‫הנחה‬‫בשנת‬ ‫בבנק‬ ‫שנכרת‬ ‫השכר‬ ‫הסכם‬ ‫השפעת‬ ‫את‬ ‫לכמת‬2013‫על‬ ‫המוקדמת‬ ‫פנסיה‬‫ב‬‫ל‬ ‫התייחס‬‫שלושה‬:‫מרכיבים‬ 6.1‫הותק‬ ‫תקרת‬ ‫הגדלת‬–‫מ‬ ‫הותק‬ ‫תקרת‬ ‫הוגדלה‬ ‫השכר‬ ‫בהסכם‬-35‫ל‬ ‫שנים‬-37.‫שנים‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫היא‬ ‫הוותק‬ ‫תוספת‬1%‫הוותק‬ ‫תוספת‬ ‫לכן‬ .‫דריבית‬ ‫ריבית‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ,‫לשנה‬ ‫של‬ ‫תקרה‬ ‫לפי‬ ‫המירבית‬35‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫היא‬ ‫שנים‬41.7%1 ‫ל‬ ‫התקרה‬ ‫העלאת‬ .-37‫שנים‬ ‫הוותק‬ ‫תוספת‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫הגדילה‬‫ל‬ ‫המירבי‬-44.5%2 .‫הו‬ ‫תוספת‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬‫ו‬‫גדלה‬ ‫תק‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫התוספת‬ ‫לכל‬ ‫הזכאים‬ ‫אצל‬6.8%3 .‫ל‬ ‫רק‬ ‫כמובן‬ ‫רלוונטי‬ ‫זה‬‫תובעי‬‫שביום‬ ‫ם‬ ‫זכאים‬ ‫היו‬ ‫פרישתם‬‫מ‬ ‫ליותר‬-35‫וותק‬ ‫שנות‬‫(תובעי‬‫ם‬1,5‫ו‬-9‫הוותק‬ ‫לשיא‬ ‫הגיעו‬ ‫לא‬. ‫תובע‬2‫השכר‬ ‫הסכם‬ ‫חל‬ ‫בה‬ ‫בתקופה‬ ‫מוקדמת‬ ‫פנסיה‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬)‫הוו‬ ‫תוספת‬ .‫משולמת‬ ‫תק‬ ‫מיוחדת‬ ‫ותוספת‬ ‫גלובלית‬ ‫תוספת‬ ,‫משולב‬ ‫שכר‬ :‫שכר‬ ‫רכיבי‬ ‫שלושה‬ ‫בגין‬‫בהתייחס‬ , ‫לתובעים‬.‫בלוח‬8‫(שורה‬ ‫הקיימת‬ ‫הוותק‬ ‫תוספת‬ ‫את‬ ‫חישבתי‬ ‫להלן‬17)‫תוספת‬ ‫ואת‬ ‫(שורה‬ ‫המוגדלת‬ ‫התקרה‬ ‫לפי‬ ‫הוותק‬19‫שצורפו‬ ‫המשכורת‬ ‫מתלושי‬ ‫נלקחו‬ ‫השכר‬ ‫נתוני‬ .) ‫"טיוטת‬ ‫מטופסי‬ ‫שנלקחו‬ ‫העבודה‬ ‫תחילת‬ ‫נתוני‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫חושבו‬ ‫הוותק‬ ‫נתוני‬ .‫הגנה‬ ‫לכתב‬ ‫פרישה‬ ‫חשבון‬–‫סיום‬ ‫נתוני‬ ,‫וההגנה‬ ‫התביעה‬ ‫לכתבי‬ ‫שצורפו‬ "‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫טופס‬ 1 1.0135 -1 =41.7% 2 1.0137 -1 =44.5% 3 (1.0137 -1)/(1.0135 -1)-1=6.8% ‫תובע‬ ‫מספר‬28 ‫תובע‬ ‫שם‬ 1‫במשכורת‬ ‫כוננות+לילה‬ ‫תוספת‬₪ 2,427₪ 2,512 2‫הפנסיה‬ ‫לצורך‬ ‫כוננות+לילה‬ ‫תוספת‬₪ 1,327₪ 2,305 3‫הפרש‬₪ 1,100₪ 207 4‫מוקדמת‬ ‫פנסיה‬ ‫שיעור‬70%70% 5‫מוקדמת‬ ‫פנסיה‬ ‫הפרש‬₪ 770₪ 145 6‫היוון‬ ‫מקדם‬50.8629.60 7‫פנסיה‬ ‫הפסד‬ ‫נוכחי‬ ‫ערך‬₪ 39,149₪ 4,290
 14. 14. 03 ‫ה‬ ‫השירות‬ ‫ונתוני‬ ‫וההגנה‬ ‫התביעה‬ ‫לכתבי‬ ‫שצורפו‬ ‫הפרישה‬ ‫מכתבי‬ ‫מתוך‬ ‫העבודה‬‫צבאי‬ ‫תובע‬ .‫ההגנה‬ ‫לכתב‬ ‫שצורפו‬ ‫המשכורת‬ ‫מתלושי‬8‫מסר‬‫לי‬‫התקבל‬ ‫שכאשר‬ ‫פה‬ ‫בעל‬ ‫תובעים‬ ‫אצל‬ .‫קודמים‬ ‫עבודה‬ ‫ממקומות‬ ‫וותק‬ ‫שנות‬ ‫מספר‬ ‫לו‬ ‫נזקפו‬ ‫לעבודה‬3,4,7‫ו‬-8 ‫הגיע‬ ‫הוותק‬‫הפרישה‬ ‫ביום‬‫לתקרה‬–37‫תובע‬ ‫אצל‬ .‫שנים‬6‫הוותק‬‫במועד‬ ‫עמד‬ ‫המחושב‬ ‫על‬ ‫הפרישה‬35.6.‫שנים‬‫התוספת‬‫המירבי‬‫ב‬ ‫מסתכמת‬ ‫לפנסיה‬ ‫ת‬-221₪‫לחודש‬‫(שורה‬ 20‫בלוח‬8)‫לעיל‬.‫לקרן‬ ‫ההפרשה‬ ‫בסיס‬ ‫של‬ ‫הרכיבים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫הוותק‬ ‫תוספת‬ ‫הפנסיה‬ ‫בגין‬ ‫היא‬ ‫ההשתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫ההפרשה‬ .‫הפנסיונית‬ ‫וההפרשה‬ ‫ההשתלמות‬ ‫בשורות‬ ‫נוספו‬ ‫אלו‬ ‫רכיבים‬ .‫המלא‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫הפנסיונית‬ ‫וההפרשה‬21‫ו‬-22‫בלוח‬8 ‫ה‬ ‫והתוספת‬ ‫להלן‬‫ל‬ ‫כך‬ ‫בגין‬ ‫עולה‬ ‫מירבית‬-274.₪ ‫לוח‬8-‫הוותק‬ ‫תוספת‬ ‫השלמת‬ ‫חישוב‬ 6.2‫הרפואי‬ ‫בביטוח‬ ‫השתתפות‬–‫זו‬‫הוגדלה‬‫לעובדים‬‫מ‬-90%‫ל‬-100%.‫הגשת‬ ‫במועד‬ ‫יולי‬ ‫(שכר‬ ‫התביעה‬2014‫קיבל‬ ‫תובע‬ ‫כל‬ )‫השתתפות‬‫בגובה‬96.12‫צמוד‬ ‫(הסכום‬ ‫לחודש‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ ‫סכום‬ .)‫חודש‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ‫משתנה‬ ‫ולכן‬ ‫למדד‬‫היה‬‫לגדול‬‫של‬ ‫בשיעור‬11%4 ‫ב‬ ,- 10.68₪‫ל‬-106.805 ₪.‫לחודש‬ 6.3‫הבראה‬–‫ב‬ ‫גדל‬ ‫לעובדים‬ ‫ההבראה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬-1‫מ‬ ,‫לשנה‬-13‫ל‬-14‫המוקדמת‬ ‫ובפנסיה‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫נותר‬–9‫ימים‬.‫עובדים‬ ‫בין‬ ‫ההבראה‬ ‫בימי‬ ‫הקודם‬ ‫היחס‬‫היה‬ ‫וגמלאים‬69%6 . 4 100%/90%-1=11% 5 96.12/90%=106.80 6 9/13=69% ‫תובע‬ ‫מספר‬34678 ‫תובע‬ ‫שם‬ 1‫שנים‬ 35 - ‫ותק‬ ‫תוספת‬ ‫שיעור‬41.7%41.7%41.7%41.7%41.7% 2‫מוקדמת‬ ‫לפנסיה‬ ‫יציאה‬ ‫תאריך‬01.02.201201.04.201001.04.201001.07.201101.04.2012 3‫עבודה‬ ‫התחלת‬ ‫תאריך‬02.09.197505.10.197501.09.197715.12.197701.11.1978 4‫עבודה‬ ‫שנות‬36.4234.4932.5833.5433.42 5‫צה"לי‬ ‫וותק‬33333 6‫וותק‬ ‫סה"כ‬39.4237.4935.5836.5436.42 7‫בפרישה‬ ‫וותק‬37.0037.0035.5837.0037.00 8‫חדשה‬ ‫ותק‬ ‫תוספת‬ ‫שיעור‬44.5%44.5%42.5%44.5%44.5% 9‫הותק‬ ‫תוספת‬ ‫שינוי‬ ‫שיעור‬2.8%2.8%0.8%2.8%2.8% 10‫משולב‬ ‫שכר‬₪ 5,850₪ 5,850₪ 5,850₪ 5,850₪ 5,850 11‫גלובלית‬ ‫תוספת‬₪ 4,241₪ 4,241₪ 4,241₪ 4,241₪ 4,241 12‫מיוחדת‬ ‫תוספת‬₪ 1,009₪ 1,009₪ 1,009₪ 1,009₪ 1,009 13‫ותק‬ ‫תוספת‬ ‫בסיס‬ - ‫סה"כ‬₪ 11,101₪ 11,101₪ 11,101₪ 11,101₪ 11,101 14‫פנסיה‬ ‫שיעור‬70%70%70%70%70% 15‫פנסיה‬ - ‫ותק‬ ‫תוספת‬ ‫בסיס‬₪ 7,770₪ 7,770₪ 7,770₪ 7,770₪ 7,770 16‫שנים‬ 35 - ‫ותק‬ ‫תוספת‬ ‫שיעור‬41.7%41.7%41.7%41.7%41.7% 17‫שנים‬ 35 - ‫ותק‬ ‫תוספת‬₪ 3,237₪ 3,237₪ 3,237₪ 3,237₪ 3,237 18‫חדשה‬ ‫ותק‬ ‫תוספת‬ ‫שיעור‬44.5%44.5%42.5%44.5%44.5% 19‫חדשה‬ ‫ותק‬ ‫תוספת‬₪ 3,458₪ 3,458₪ 3,301₪ 3,458₪ 3,458 20‫הפרש‬₪ 221₪ 221₪ 64₪ 221₪ 221 21‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫הפרשה‬₪ 17₪ 17₪ 5₪ 17₪ 17 22‫פנסיונית‬ ‫הפרשה‬₪ 36₪ 36₪ 10₪ 36₪ 36 23‫סה"כ‬₪ 274₪ 274₪ 79₪ 274₪ 274
 15. 15. 04 ,‫היחס‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫כדי‬‫צריך‬ ‫לתובעים‬ ‫ההבראה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫מ‬ ‫לגדול‬-9‫ל‬-9.77 ‫של‬ ‫הפרש‬ , 0.7.‫הבראה‬ ‫ימים‬‫הבראה‬ ‫יום‬ ‫עבור‬ ‫התשלום‬–496.₪‫הינה‬ ‫התשלום‬ ‫תוספת‬343₪ ‫כלומר‬ ,‫לשנה‬29₪.‫לחודש‬ 6.4‫היוון‬–‫הנוכחי‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫חישבתי‬‫השכר‬ ‫הסכם‬ ‫החלת‬ ‫במועד‬‫הנובעים‬ ‫השכר‬ ‫הפרשי‬ ‫של‬ ‫(ינואר‬ ‫לתוקף‬ ‫השכר‬ ‫הסכם‬ ‫כניסת‬ ‫ממועד‬ ‫תובע‬ ‫לכל‬ ‫השכר‬ ‫הסכם‬ ‫יישום‬ ‫מאי‬2013‫עד‬ ) ‫ריבית‬ ‫שיעור‬ ‫לפי‬ ‫נעשה‬ ‫ההיוון‬ .‫המוקדמת‬ ‫הפנסיה‬ ‫תקופת‬ ‫סיום‬ ‫למועד‬‫של‬1.5%, ‫שנת‬ ‫בתחילת‬ ‫השונות‬ ‫לתקופות‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הריבית‬ ‫שיעורי‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫בהיעדר‬2013.‫זה‬ ‫ש‬ ‫של‬ ‫לממוצע‬ ‫דומה‬‫בשנת‬ ‫שפרשו‬ ‫התובעים‬ ‫שלושת‬ ‫של‬ ‫הריבית‬ ‫יעורי‬2012–‫תובעים‬ 1,3‫ו‬-8. 6.5‫השכר‬ ‫הסכם‬ ‫יישום‬ ‫אי‬ ‫שווי‬–‫הרכיבים‬ ‫שלושת‬ ‫סכום‬ ‫להלן‬‫(שורה‬4‫בלוח‬9)‫להלן‬‫וערכו‬ ‫לינואר‬ ‫נכון‬ ‫הנוכחי‬2013‫החדש‬ ‫השכר‬ ‫הסכם‬ ‫החלת‬ ‫מועד‬ ,‫(שורה‬10‫בלוח‬9:)‫להלן‬ ‫לוח‬9-‫הסכם‬ ‫יישום‬ ‫אי‬ ‫שווי‬ ‫חישוב‬‫השכר‬ 7.‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫בגין‬ ‫תשלום‬‫(סעיף‬6.3)‫התביעה‬ ‫לכתב‬ ‫שולם‬ ‫ולא‬ ‫עבדו‬ ‫שהתובעים‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫בגין‬ ‫התמורה‬ ‫את‬ ‫לחשב‬ ‫ממני‬ ‫ביקש‬ ‫ספינרד‬ ‫עו"ד‬ ‫עבורן‬ ‫להם‬‫להלן‬ ‫המתוארת‬ ‫החישוב‬ ‫דרך‬ ‫לגבי‬ ‫אותי‬ ‫והנחה‬.‫לקחתי‬ ‫ספינרד‬ ‫עו"ד‬ ‫הנחיות‬ ‫לפי‬ ‫את‬‫ה‬‫חופשה‬ ‫יום‬ ‫לפדיון‬ ‫תשלום‬‫תובע‬ ‫שקיבל‬7:‫הבא‬ ‫החישוב‬ ‫לפי‬ ‫חופשה‬ ‫פדיון‬ ‫סכום‬–52,842.48₪‫אוגוסט‬ ‫הפנסיה‬ ‫(מתלוש‬2011–‫נספח‬5.) ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬–29 ‫חופשה‬ ‫ליום‬ ‫תעריף‬–1,891.128 ₪ ,‫התובעים‬ ‫יתר‬ ‫לגבי‬ ‫ספציפי‬ ‫מידע‬ ‫בהיעדר‬‫ספינרד‬ ‫עו"ד‬ ‫הנחיות‬ ‫לפי‬‫הסכום‬ ‫שזהו‬ ‫הנחתי‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫התובעים‬ ‫לכל‬ ‫המתאים‬‫(שורה‬1‫בלוח‬10)‫להלן‬‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫אותו‬ ‫וחילקתי‬ ‫בממוצע‬ ‫ביום‬ ‫העבודה‬‫(לפי‬3‫של‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬8‫ו‬ ‫שעות‬-2‫של‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬8.25)‫בשבוע‬ ‫שעות‬ –8.1‫שעות‬9 ‫עבודה‬ ‫שעת‬ ‫שווי‬ ‫התקבל‬ ‫כך‬ .‫(שורה‬3‫בלוח‬10)‫להלן‬‫הוספתי‬ ‫לו‬ ,25%‫בגין‬ 7 9*14/13=9.7 8 52,842.48/29=1,891.12 9 (8x3+8.25x2)/5=8.1 ‫תובע‬ ‫מספר‬123456789 ‫תובע‬ ‫שם‬ 1‫וותק‬₪ 0₪ 274₪ 274₪ 0₪ 79₪ 274₪ 274₪ 0 2‫רפואי‬ ‫ביטוח‬₪ 11₪ 11₪ 11₪ 11₪ 11₪ 11₪ 11₪ 11 3‫הבראה‬₪ 29₪ 29₪ 29₪ 29₪ 29₪ 29₪ 29₪ 29 4‫שכר‬ ‫הסכם‬ ‫סה"כ‬₪ 39₪ 313₪ 313₪ 39₪ 118₪ 313₪ 313₪ 39 5‫להיוון‬ ‫ריבית‬ ‫שיעור‬1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5% 6‫שכר‬ ‫הסכם‬ ‫מועד‬01.201301.201301.201301.201301.201301.201301.201301.2013 7‫פרישה‬ ‫גיל‬ ‫מועד‬10.201510.201804.201709.201405.201604.201910.201406.2014 8‫בהסכם‬ ‫מוקדמת‬ ‫פנסיה‬ ‫חודשי‬ ‫מספר‬3470522141762218 9‫היוון‬ ‫מקדם‬33.2766.9850.3221.0039.9472.4621.6917.79 10‫שכר‬ ‫הסכם‬ ‫נוכחי‬ ‫ערך‬₪ 1,307₪ 20,999₪ 15,773₪ 825₪ 4,723₪ 22,715₪ 6,799₪ 699
 16. 16. 05 ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תוספת‬‫(שורה‬5‫בלוח‬10)‫להלן‬‫במספר‬ ‫הכפלתי‬ ‫הנוספת‬ ‫השעה‬ ‫שווי‬ ‫את‬ . ‫של‬ ‫לחודש‬ ‫בממוצע‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬‫כל‬‫תובע‬. ‫מינואר‬ ‫החל‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫מכילים‬ ‫הבנק‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫תלושי‬2009‫לי‬ ‫הומצאו‬ . ‫תובעים‬ ‫של‬ ‫נתונים‬7(30.8‫שעות‬‫בממוצע‬‫לחודש‬-‫נספח‬6‫ו‬ )-8(26.5‫שעו‬‫ת‬‫בממוצע‬ ‫לחודש‬-‫נספח‬7)‫הנתו‬ ‫מקור‬ .‫בלבד‬‫כנספחים‬ ‫מצורף‬ ‫נים‬8‫ו‬-9‫שהנתונים‬ ‫הנחתי‬ .‫בהתאמה‬ ‫מינואר‬ ‫החל‬2009‫ספציפי‬ ‫מידע‬ ‫בהיעדר‬ .‫הבדיקה‬ ‫תקופת‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫משקפים‬‫ל‬‫גבי‬‫יתר‬ ‫התובעים‬,‫ספינרד‬ ‫דין‬ ‫עורך‬‫הנח‬‫לפי‬ ‫לחשב‬ ‫אותי‬ ‫ה‬25‫את‬ ‫הפחתתי‬ ‫זה‬ ‫מסכום‬ .‫בחודש‬ ‫שעות‬ ‫גלובליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עבור‬ ‫התשלום‬‫ב‬ ‫שהופיע‬‫שצורפ‬ ‫המשכורת‬ ‫תלושי‬‫ההגנה‬ ‫לכתב‬ ‫ו‬ (807.31)₪‫(שורה‬9‫בלוח‬10)‫להלן‬‫מתאריך‬ ‫החודשים‬ ‫במספר‬ ‫הכפלתי‬ ‫ההפרש‬ ‫את‬ . ( ‫ההתיישנות‬07.07.2007‫לתאריך‬ ‫ועד‬ )‫בפועל‬ ‫העבודה‬ ‫הפסקת‬.‫תובעים‬1,3,4,6,7‫ו‬-8 ‫כולם‬ ‫קיבלו‬3‫כמובן‬ ‫(בה‬ ‫ההסתגלות‬ ‫תקופת‬ ‫לתחילת‬ ‫עד‬ ‫נעשה‬ ‫החישוב‬ ‫ולכן‬ ‫הסתגלות‬ ‫חודשי‬ ‫נו‬ ‫שעות‬ ‫היו‬ ‫לא‬‫תובע‬ .)‫ספות‬9.‫הסתגלות‬ ‫תקופת‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬‫להצטרף‬ ‫כמובן‬ ‫צריכה‬ ‫זה‬ ‫לסכום‬ .‫ריבית‬ ‫גם‬‫לתובעים‬ ‫רלוונטי‬ ‫איננו‬ ‫זה‬ ‫חישוב‬2‫ו‬-5‫בשנת‬ ‫פרשו‬ ‫אשר‬ ,2003. ‫לוח‬10-‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫שווי‬ ‫חישוב‬ 8.‫סיכום‬ :‫לעיל‬ ‫שנסקרו‬ ‫התביעה‬ ‫עילות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הכספי‬ ‫ערכן‬ ‫של‬ ‫סיכום‬ ‫להלן‬ ‫לוח‬11–‫הפיצוי‬ ‫סיכום‬ ‫מצהיר‬ ‫הנני‬‫ש‬.‫ההליך‬ ‫בתוצאת‬ ‫אישי‬ ‫עניין‬ ‫לי‬ ‫ויש‬ ‫בתיק‬ ‫התובעים‬ ‫על‬ ‫נמנה‬ ‫אני‬ ‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬ :‫תאריך‬20.09.2015____________________ ‫ויסברוד‬ ‫דורון‬ ‫כלכלן‬‫דין‬ ‫ועורך‬ ‫תובע‬ ‫מספר‬123456789 ‫תובע‬ ‫שם‬ 1‫חופשה‬ ‫פידיון‬ ‫יום‬ ‫תשלום‬₪ 1,891₪ 1,891₪ 1,891₪ 1,891₪ 1,891₪ 1,891₪ 1,891 2‫ביום‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫מספר‬8.18.18.18.18.18.18.1 3‫עבודה‬ ‫שעת‬ ‫שווי‬₪ 233₪ 233₪ 233₪ 233₪ 233₪ 233₪ 233 4‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תוספת‬25%25%25%25%25%25%25% 5‫נוספת‬ ‫שעה‬ ‫שווי‬₪ 292₪ 292₪ 292₪ 292₪ 292₪ 292₪ 292 6‫בחודש‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מספר‬2525252530.826.525 7‫לחודש‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫שווי‬₪ 7,296₪ 7,296₪ 7,296₪ 7,296₪ 8,989₪ 7,734₪ 7,296 8‫לחודש‬ ‫גלובליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬₪ 807₪ 807₪ 807₪ 807₪ 807₪ 807₪ 807 9‫לחודש‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עבור‬ ‫תוספת‬₪ 6,489₪ 6,489₪ 6,489₪ 6,489₪ 8,181₪ 6,926₪ 6,489 10‫מוקדמת‬ ‫לפנסיה‬ ‫יציאה‬ ‫תאריך‬01.01.201201.11.201101.01.201001.01.201001.04.201101.01.201201.03.2011 11‫התיישנות‬ ‫תחילת‬ ‫תאריך‬07.07.200707.07.200707.07.200707.07.200707.07.200707.07.200707.07.2007 12‫חודשים‬ ‫מספר‬53.8551.8429.8629.8644.8153.8543.79 13)‫ריבית‬ ‫(ללא‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫שווי‬₪ 349,403₪ 336,399₪ 193,781₪ 193,781₪ 366,632₪ 372,975₪ 284,169 ‫תובע‬ ‫מספר‬123456789 ‫תובע‬ ‫שם‬‫סה"כ‬ 1‫השתלמות‬ ‫קרן‬₪ 39,620₪ 84,458₪ 126,872₪ 136,969₪ 86,600₪ 118,466₪ 149,779₪ 53,499₪ 52,499₪ 848,762 2‫פנסיונית‬ ‫הפרשה‬₪ 120,901₪ 130,697₪ 199,532₪ 209,864₪ 194,454₪ 187,131₪ 233,056₪ 86,180₪ 112,589₪ 1,474,403 3‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫ניצול‬ ‫אי‬₪ 79,720₪ 166,685₪ 171,767₪ 111,967₪ 42,315₪ 122,655₪ 147,224₪ 142,840₪ 109,637₪ 1,094,809 4‫רכיבים‬ ‫בגין‬ ‫פנסיה‬ ‫תשלום‬ ‫אי‬₪ 0₪ 39,149₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 0₪ 4,290₪ 0₪ 43,439 5‫שכר‬ ‫הסכם‬₪ 1,307₪ 0₪ 20,999₪ 15,773₪ 825₪ 4,723₪ 22,715₪ 6,799₪ 699₪ 73,841 6‫נוספות‬ ‫שעות‬₪ 349,403₪ 0₪ 336,399₪ 193,781₪ 0₪ 193,781₪ 366,632₪ 372,975₪ 284,169₪ 2,097,140 7‫סה"כ‬₪ 590,950₪ 420,989₪ 855,569₪ 668,354₪ 324,194₪ 626,755₪ 919,406₪ 666,583₪ 559,593₪ 5,632,394
 17. 17. 06 ‫נספחים‬ 1.‫תלוש‬‫י‬‫משכורת‬–‫תובע‬‫ים‬1,7‫ו‬-9 2.‫פנסיה‬ ‫תלוש‬08.2014–‫תובע‬5 3.‫פרישה‬ ‫מענק‬‫למנהל‬ ‫נוסף‬–‫מחלקה‬ ‫מנהל‬ ‫סגן‬ 4.‫מענקים‬ ‫חשבון‬ ‫פירוט‬–‫תובעים‬1,3,6‫ו‬-7 5.‫אוגוסט‬ ‫הפנסיה‬ ‫תלוש‬2011–‫תובע‬7 6.‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫ממוצע‬ ‫חישוב‬–‫תובע‬7 7.‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫ממוצע‬ ‫חישוב‬–‫תובע‬8 8.‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫עם‬ ‫משכורת‬ ‫תלושי‬–‫תובע‬7 9.‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫עם‬ ‫משכורת‬ ‫תלושי‬–‫תובע‬8

×