Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập Chú

489 views

Published on

Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập Chú
Phạn ngử - Việt ngử đối chiếu và ý nghĩa

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập Chú

 1. 1. LÔØI NOÙI ÑAÀU Theo truyeàn thoáng Ñaïi Thöøa, phaàn lôùn caùc chuøa chieàn vaø chö Taêng thöôøng trì nieämKhoùa Tuïng buoåi saùng laø Laêng Nghieâm Ñaïi Bi Thaäp Chuù. Ñeán khi Phaät Giaùo ñöôïc phaùttrieån roäng raõi cho caùc Ñoà Chuùng Phaät Giaùo thì raát nhieàu ngöôøi ñaõ thöïc haønh Khoùa Tuïngnaøy. Muïc ñích chính cuûa Khoùa Tuïng naøy ñaõ ñöôïc Phaùp Sö Quaùn Nguyeät giaûng giaûi trongquyeån Nhò Khoùa Hieäp Giaûi (Hoaø Thöôïng Thích Khaùnh Anh dòch) laø: “Ñaïi Phaät Ñænh Thuû Laêng Nghieâm Thaàn Chuù coù coâng naêng ñieàu trò maàm moáng NguõDuïc nhaèm mau choùng hieån baøy Tính nhieäm maøu Chaân Nhö cuûa Nhö Lai Taïng(Tathaøgatagarbha) Tieáp ñeán laø Ñaïi Bi Taâm Chuù coù coâng naêng röûa saïch buïi phieàn naõo trong taâm ta nhaèmthaáu toû ñöôïc Taâm Ñaïi Bi ñoàng Theå. Tieáp ñeán Nhö YÙ Baûo Luaân Vöông Thaàn Chuù mang coâng naêng vaän chuyeån baùnh xePhaùp Nhö YÙ. Tieáp tuïng Tieâu Tai Caùt Töôøng Thaàn Chuù ñeå tieâu dieät tai öông, thaønh töïu söï an vui vaølaøm cho baùnh xe Phaùp caøng theâm vöõng chaéc. Tieáp tuïng Coâng Ñöùc Baûo Sôn Thaàn Chuù nhaèm vun ñaép ñieàu laønh ñaõ coù nôi Taâm trôûthaønh nuùi baùu Coâng Ñöùc. Tieáp tuïng Phaät Maãu Chuaån Ñeà Thaàn Chuù ñeå phaù tan Lyù Chöôùng, tröïc kieát Phaùp Tính(Dharmataø) Tieáp tuïng Thaùnh Voâ Löôïng Thoï Quyeát Ñònh Quang Minh Vöông Ñaø La Ni nhaèmthaønh töïu Trí Tueä Dieân Meänh cuûa Ñöùc Quang Minh Vöông Nhö Lai. Tieáp tuïng Döôïc Sö Quaùn Ñænh Chaân Ngoân ñeå phaùt trieån Trí Tueä Dieân Meänh taïothaønh aùnh saùng löu ly chieáu roïi vaøo ñænh ñaàu nhaèm döùt tröø muoân beänh Tieáp tuïng Quaùn Aâm Linh Caûm Chaân Ngoân ñeå töông öùng vôùi Phaùp Moân Vieân Thoângcuûa Ñöùc Quaùn Theá Aâm Boà Taùt vaø thaønh töïu söï linh caûm. Tieáp tuïng Thaát Phaät Dieät Toäi Chaân Ngoân ñeå dieät saïch nghieäp caên voâ thuûy, hieän roõvaønh traêng Trí Tueä. Tieáp tuïng Vaõng Sinh Quyeát Ñònh Chaân Ngoân nhaèm thöïc chöùng caûnh giôùi Tònh Ñoäcuûa Ñöùc Phaät A Di Ñaø. Tieáp tuïng Thieän Nöõ Thieân Chuù nhaèm gom chöùa Phaùp Quaùn maøu nhieäm treân , coängthaønh dieäu duïng cuûa Phaùp Tính, vieân maõn moïi sôû nguyeän. Tieáp trì tuïng baøi Baùt Nhaõ Taâm Kinh ñeå döùt tröø söï chaáp tröôùc nôi Quaùn Caûnh, thöïcchöùng Tính Khoâng (‘Suønyataø) cuûa vaïn Phaùp.”  1
 2. 2. Tuy nhieân ñoái vôùi 12 baøi Maät Chuù vaø moät baøi Hieån Kinh naøy thì raát nhieàu ngöôøimong muoán tìm caàu nguyeân ngöõ Phaïn Vaên ñeå phaùt huy uy löïc gia trì cuûa chö Phaät HieànThaùnh. Ngay baûn thaân toâi cuõng coù öôùc nguyeän naøy.Traûi qua nhieàu naêm tìm caàu, nhôø chuùtduyeân laønh neân toâi ñaõ söu taäp ñöôïc 12 baøi Chuù aáy baèng vaên töï Taát Ñaøn (Siddham). Tronggiai ñoaïn naøy (1995_1998) döôùi söï khuyeán khích cuûa Sö Coâ Thích Nöõ Trí Haûi toâi ñaõ ghilaïi phaàn söu taäp cuûa mình vaø maïo muoäi dieãn dòch moät soá baøi Chuù theo Vieät vaên nhaèmcuûng coá höôùng phoùng Taâm tu hoïc cuûa ngöôøi trì tuïng. Thaät khoâng may vì thieáu thoán taøilieäu tham khaûo neân caùc baøi dòch chöa dieãn ñaït chính ñuùng, nhaát laø baøi Chuù LaêngNghieâm. Sau naøy nhôø söï giuùp ñôõ nhieät tình cuûa Thaày Phaùp Quang, söï khuyeán taán chaân thaønhcuûa Thaày Thích Quaûng Trí neân toâi taïm hoaøn thaønh caùc baûn phieân dòch vaø Thaày PhaùpQuang ñaõ ñaêng taûi caùc baøi Laêng Nghieâm Thaäp Chuù treân trang web(www.tinhluattemple.org) . Vaøo ñaàu thaùng 05 naêm 2006, Thaày Phaùp Quang ñaõ cho toâiñóa CD (CBETA Ñieän Töû Phaät Ñieån Ñaïi Chính Taïng) trong ñoù coù ghi nhaän phaàn vaên töïTaát Ñaøn neân toâi ñaõ cheøn theâm vaøo caùc Kinh Baûn (3 baûn Laêng Nghieâm, 11 baøi Chuù) nhaèmhoã trôï cho ngöôøi ñoïc töï hoïc ñöôïc chöõ Taát Ñaøn cuõng nhö coù theå töï mình xaùc ñònh ñöôïc söïsai ñuùng cuûa caùc baûn dòch. Leõ dó nhieân caùc baûn phieân dòch naøy vaãn coøn nhieàu söï sai soùt neân toâi caàu xin caùc baäcLong Töôïng Maät Giaùo, chö vò Cao Taêng Ñaïi Ñöùc haõy ruõ loøng Töø Bi söûa chöõa loãi laàm vaøgiuùp cho caùc baûn dòch ñöôïc chính xaùc hôn nhaèm giuùp cho ngöôøi hoïc minh xaùc ñöôïc höôùngñi chính ñuùng. Moïi coâng ñöùc coù ñöôïc trong taäp ghi cheùp naøy, con xin hoài höôùng ñeán höông linh cuûaThaân Phuï (Nguyeãn Vuõ Nhan) Thaân Maãu (Vuõ Thò Ni), Giaùc linh cuûa Sö Coâ Thích Nöõ TríHaûi laø nhöõng baäc Thaày ñaàu tieân giuùp cho con soaïn dòch taäp saùch naøy. Con cuõng xin hoài höôùng caùc Coâng Ñöùc coù ñöôïc ñeán caùc Thaày Phaùp Quang, ThíchQuaûng Trí laø caùc baäc Thaày luoân theo doõi vaø khuyeán taán con nghieân cöùu Maät Giaùo chochính ñuùng. Toâi xin chaân thaønh caùm ôn ngöôøi baïn ñöôøng Ngoïc Hieáu (Vuõ Thò Thanh Haø) ñaõ camchòu moïi söï khoù khaên trong cuoäc soáng ñeå giuùp cho toâi an taâm treân con ñöôøng tìm hieåuChính Phaùp Giaûi Thoaùt cuûa Ñaáng Phaät Ñaø Nguyeän xin caùc baäc aân nhaân cuûa toâi cuøng vôùi taát caû chuùng Höõu Tình trong ba neûosaùu ñöôøng ñeàu mau choùng vöôït qua moïi chöôùng naïn vaø chöùng ñaït ñöôïc Chính Phaùp GiaûiThoaùt cuûa Ñaáng Phaät Ñaø. NAM MOÂ KHAI BAÛO TAÏNG BOÀ TAÙT MA HA TAÙT Muøa Haï naêm Bính Tuaát (2006) Huyeàn Thanh (Nguyeãn Vuõ Taøi) kính ghi  2
 3. 3. ÑAÏI PHAÄT ÑÆNH THUÛ LAÊNG NGHIEÂM ÑAØ LA NIDöïa theo Quaûng Baûn cuûa Ngaøi BAÁT KHOÂNGPhuïc hoài vaø chuù thích Phaïn Vaên : HUYEÀN THANH ÑEÀ DANH CHUÙ : STATHAØGATOSÏNÏÌSÏAMÏ SITATAØPATRAMÏ APARAØJITAMÏ PRATYU GIRAMÏDHAØRANÏÌ Stathaøgata : Taát caû Nhö Lai Usïnïìsïa : Ñænh keá, ñænh coå, nhuïc keá laø phaàn thòt noåi cao troøn treân ñænh ñaàu. Ñaây laømoät trong 32 töôùng toát cuûa Ñöùc Phaät Stathaøgatosïnïìsïamï : Nhaát thieát Nhö Lai Ñænh Keá hay Ñænh keá cuûa taát caû Nhö Lai Sitaøta : Coù tính maøu traéng Patra : Caùi loïng, caùi duø Sitaøtapatramï : Baïch Taûn Caùi töùc caùi loïng maøu traéng Aparaøjitamï : Voâ naêng thaéng töùc khoâng coù gì vöôït thaéng hôn ñöôïc Pratyunõgiramï : Raát kheùo ñieàu phuïc (Thaäm naêng ñieàu phuïc) hay cöùu thoaùt (naêng cöùuthoaùt) Dhaøranì : Toång Trì töùc gìn giöõ toång theå *) Nhaát Thieát Nhö Lai Ñænh Keá Baïch Taûn Caùi Voâ Naêng Thaéng Thaäm Naêng ÑieàuPhuïc Ñaø La Ni I_ HOÄI THÖÙ NHAÁT : NAMAHÏ SARVA BUDDHA BODHISATVEBHYAHÏ  3
 4. 4. Namahï : Kính leã Sarva : Taát caû (Nhaát thieát) Buddha : Baäc Giaùc Ngoä , vò Phaät Bodhisatva : Giaùc Höõu Tình , vò Boà Taùt Ebhyahï : Ñaúng caáp, haøng Kính leã taát caû Phaät vôùi haøng Boà Taùt NAMO SAPTAØNAØMÏ SAMYAKSAMÏBUDDHA KOTÏÌNAØMÏ SA’SRAØVAKASAMÏGHAØNAØMÏ Namo : Quy meänh, quy y, leã baùi, cuùng döôøng, cöùu ngaõ, ñoä ngaõ Sapta : soá 7_ Naømï laø nhieàu. Trong vaên töï Taát Ñaøn thì saptaønaømï ñöôïc duøng ñeå keáthôïp nhaân soá 7 vôùi moät soá lôùn hôn ñaët ôû phía sau danh töø caàn phaûi tính ñeám Samyak : Chính, Chính Ñaúng Samïbuddha : Bieán giaùc , bieán tri töùc laø caùi bieát khaép caû Samyaksamïbuddha : Chính Bieán Tri, Chính Ñaúng Chính Giaùc Kotïì : ÖÙc, 100 trieäu_ Kotïìnaømï keát hôïp vôùi Saptaønaømï phía treân thaønh 7 öùc hay 700trieäu ‘Sravaøka : Thanh Vaên chæ ngöôøi do nghe giaûng hoïc hoûi maø chöùng Ñaïo giaûi thoaùt.Sa’sravaøka laø Dieäu Thanh Vaên Sanõgha : coøn vieát laø samïgha , sanõgha chæ vò tu só Phaät Giaùo (Taêng)_ sanõghaønaømï laøTaêng Chuùng Quy meänh 7 öùc Chính Ñaúng Chính Giaùc vôùi chuùng Dieäu Thanh Vaên Taêng NAMO LOKE ARHANTAØNAØMÏ Loka : Theá gian_ Loke laø beân trong Theá Gian Arhanta : coøn vieát laø Arhaøt, arhate töùc A La Haùn laø quaû vò thöù tö trong 4 quaû ThanhVaên. A La Haùn coù 3 nghóa laø : Saùt Taëc (Gieát giaëc phieàn naõo) Voâ Sinh (Khoâng coøn sinh töû  4
 5. 5. luaân hoài) ÖÙng Cuùng (Baäc Thaùnh xöùng ñaùng nhaän söï cuùng döôøng cuûa taát caû chuùng sinh) .Arahantaønaømï laø Chuùng A La Haùn Quy meänh chuùng A La Haùn trong Theá Gian NAMO SROTAØPANNAØNAØMÏ Srota : Gioøng chaûy (Löu) Apanna : Tham döï vaøo, nhaäp vaøo Srotaøpanna : Tu Ñaø Hoaøn laø quaû vò thöù nhaát trong 4 quaû Thanh Vaên thöôøng dòch laøNhaäp Löu, Döï Löu, Nghòch Löu (Ngöôïc gioøng sinh töû) Quy meänh Chuùng Döï Löu NAMO SUKRÏTAØGAMÌNAØMÏ Sukrïta : Moät (Nhaát) Agami : Ñi ñeán (Lai) Sukrïtaøgami : Tu Ñaø Hoaøn laø quaû vò thöù hai trong 4 Quaû Thanh Vaên thöôøng dòch laøNhaát Lai Quy meänh Chuùng Nhaát Lai NAMO ANAØGAMÌNAØMÏ Ana : Chaúng phaûi (Baát) Agami : Ñi ñeán (Lai), quay trôû laïi (Hoaøn) Anaøgami : A Na Haøm laø quaû vò thöù ba trong 4 Quaû Thanh Vaên thöôøng dòch laø BaátLai, Baát Hoaøn Quy meänh Chuùng Baát Hoaøn NAMO LOKE SAMYAGGATAØNAØMÏ SAMYAKPRATIPANNAØNAØMÏ  5
 6. 6. Samyag : Chính Gata : Vöôït Qua, ñaõ ñi qua, nôi ñaõ ñeán Samyaggataønaømï : Chuùng Chính Chí töùc teân goïi 4 Quaû Thanh Vaên Samyak : Chính Pratipanna : Noåi leân, loä ra, baét kòp, theo kòp, ñeán gaàn, nôi hay lui tôùi Samykpratipannaømï: Chuùng Chính Haønh, Chuùng Chính Höôùng laø teân cuûa 4 Höôùngtieán ñeán 4 Quaû Thanh Vaên Quy meänh Chuùng ñaït 4 Quaû vôùi Chuùng ñaït 4 Höôùng trong Theá Gian NAMO RATNATRAYAØYA Ratna : Vaät baùu (Baûo) Traya : Coù 3 phaàn Aya : Ñaúng, nhoùm Ratnatrayaøya : Nhoùm 3 baùu Phaät , Phaùp , Taêng Quy meänh 3 baùu Phaät, Phaùp, Taêng NAMO BHAGAVATE DRÏDÏHA ‘SURASENAPRAHARANÏA RAØJAØYATATHAØGATAØYA ARHATE SAMYAKSAMÏBUDDHAØYA Bhagavate : coøn ghi laø Bhagavaøt, Bhagavaøn, Bhagavamï laø Baäc Toân Quùy trong TheáGian (Theá Toân) . Dòch yù laø Taùc Höõu Ñöùc, Höõu Ñaïi Coâng Ñöùc,Höõu Danh Thanh, ChuùngHöõu (Moïi Thaàn ngaàm giuùp), Xaûo Phaân Bieät, Naêng Phaù, Theá Toân, Toân Quùy. Taïi AÁn Ñoäduøng ñeå xöng taùn Baäc Thaùnh Hieàn, vò Thaàn coù uy ñöùc goàm coù 6 nghóa laø : Töï taïi, chínhnghóa, ly duïc, caùt töôøng, danh xöng, giaûi thoaùt Trong Phaät Giaùo duøng Bhagavat ñeå toân xöng Ñöùc Phaät. Laïi nhaân Phaät Ñaø coù ñuû moïiÑöùc laø : coù ñuû ñöùc, hay phaân bieät, nhaän söï toân kính cuûa moïi ngöôøi, hay phaù tröø phieàn naõocho neân Bhagavat coù ñuû 4 nghóa laø : Höõu Ñöùc, Xaûo Phaân Bieät, Höõu Danh Thanh, NaêngPhaù.  6
 7. 7. Phaät Ñòa Kinh Luaän, Quyeån 1 ghi : Baïc Giaø Phaïm coù ñuû 6 nghóa laø : Töï Taïi, XíThònh, Ñoan Nghieâm, Danh Xöng, Caùt Töôøng, Toân Quùy Drïdïha : Kieân coá, beàn chaéc ‘Sura : Duõng maõnh, anh huøng Sena : Quaân lính Praharanïa : Goõ , ñaùnh, kích (ñaâm) , chieán ñaáu, choáng cöï laïi, phaûn kích Raøjaøya : Vöông ñaúng, haøng vua chuùa Tathaøgata : Nhö Lai Arhate : ÖÙng Cuùng Samyaksamïbuddha : Chính Ñaúng Chính Giaùc Quy meänh Theá Toân Kieân Coá Duõng Maõnh Quaân Kích Vöông Nhö Lai ÖÙng CuùngChính Ñaúng Chính Giaùc NAMO BHAGAVATE AMITAØBHAØYA TATHAØGATAØYA ARHATESAMYAKSAMÏBUDDHAØYA Amita : Voâ löôïng Abha : Aùnh saùng (Quang) Quy meänh Theá Toân Voâ Löôïng Quang Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chính Ñaúng ChínhGiaùc NAMO BHAGAVATE AKSÏOBHYA TATHAØGATAØYA ARHATESAMYAKSAMÏBUDDHAØYA Aksïobhya : Baát ñoäng Quy meänh Theá Toân Baát Ñoäng Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chính Ñaúng Chính Giaùc  7
 8. 8. NAMO BHAGAVATE BHAISÏAIJYA GURU VAITUØRYA PRABHA RAØJAØYATATHAØGATAØYA ARHATE SAMYAKSAMÏBUDDHAØYA Bhaisïaijya : Thuoác men (Döôïc) Guru : danh töø chæ vò Ñaïo Sö Vaituørya : Löu Ly, thuûy tinh Prabha : Aùnh saùng (Quang) Quy meänh Theá Toân Döôïc Sö Löu Ly Quang Vöông Nhö Lai ÖÙng Cuùng ChínhÑaúng Chính Giaùc NAMO BHAGAVATE SAMÏPUSÏPÌTA SAØLENDRA RAØJAØYA TATHAØGATAØYAARHATE SAMYAKSAMÏBUDDHAØYA Samï laø boùc môû khaép caû. Pusïpa laø Boâng hoa. Samïpusïpìta laø Khai Phu Hoa (Boùc môûboâng hoa) Saøla laø caây Sa La.Indra laø ñeá vöông. Saølendra laø Sa La Thoï Vöông Quy meänh Theá Toân Khai Phu Hoa Sa La Thoï Vöông Nhö Lai ÖÙng Cuùng ChínhÑaúng Chính Giaùc NAMO BHAGAVATE ‘SAØKYAMUNÏAØYE TATHAØGATAØYA ARHATESAMYAKSAMÏBUDDHAØYA ‘Saøkya : Thích Ca ñöôïc dòch laø Naêng Nhaân Munïi : Tòch Maëc, söï eâm aû vaéng laëng ‘Saøkyamunïi : Baäc Tòch Maëc (Hieàn Thaùnh) cuûa gioøng hoï Thích Ca Quy meänh Theá Toân Thích Ca Maâu Ni Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chính Ñaúng ChínhGiaùc NAMO BHAGAVATE RATNA KUSUMA KETU RAØJAØYA TATHAØGATAØYAARHATE SAMYAKSAMÏBUDDHAØYA  8
 9. 9. Ratna : Vaät baùu (Baûo) Kusuma : moät loaøi hoa Ketu : Caây phöôùng (Traøng) Quy meänh Theá Toân Baûo Hoa Traøng Vöông Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chính ÑaúngChính Giaùc NAMO BHAGAVATE TATHAØGATA KULAØYA Kula : Toäc, gioøng hoï, chuûng toäc Kulaøya : Boä Toäc Quy meänh Theá Toân Nhö Lai Boä Toäc NAMO BHAGAVATE PADMA KULAØYA Padma : Hoa sen hoàng Quy meänh Theá Toân Lieân Hoa Boä Toäc NAMO BHAGAVATE VAJRA KULAØYA Vajra : Kim Cöông Quy meänh Theá Toân Kim Cöông Boä Toäc NAMO BHAGAVATE MANÏI KULAØYA Manïi : Vieân ngoïc nhö yù Quy meänh Theá Toân Ma Ni Boä Toäc NAMO BHAGAVATE GARJA KULAØYA Garja : Kho taøng, khoá taøng  9
 10. 10. Quy meänh Theá Toân Khoá Taøng Boä Toäc NAMO DEVA RÏSÏÌNAØMÏ Deva : coõi Trôøi, chö Thieân Rïsïì : Tieân, ngöôøi tieân Rïsïìnaømï : Chuùng Tieân Quy meänh Chuùng Thieân Tieân NAMO SIDDHA VIDYA DHAØRAØNAØMÏ Siddha : thaønh töïu Vidya : Minh, Minh Chuù Dhaøra : Caàm giöõ (Trì) Vidyadhaøra : Trì Minh Quy meänh Chuùng Thaønh Töïu Trì Minh NAMO SIDDHA VIDYADHAØRA RÏSÏÌNAØMÏ ‘SAPAØNU GRAHAØSAMARTHAØNAØMÏ ‘Sapaønu : Thuaän theo söï ñaùng nguyeàn ruûa Grahaø :Chaáp thuû, Sao La Haàu, Caùi ñaàu cuûa con Roàng, caùc haønh tinh baùo ñieàm, söïphaù huûy, söï phieàn naõo, Quyû Thaàn xaáu aùc, loaøi Ma gaây phieàn naõo (Tuùy) Samartha : Kheùo huûy dieät ‘Sapaønu grahaø samartha : Phaù huûy söï phieàn naõo xaáu aùc . Dòch yù laø Nhieáp aùc taùc thieän Quy meänh Chuùng Thaønh Töïu Trì Minh Tieân vaø Chuùng Nhieáp Aùc Taùc Thieän NAMO BRAØHMANÏE  10
 11. 11. Braøhma : Phaïm Thieân Braøhmanïe : Chuùng Phaïm Thieân Quy meänh Chuùng Phaïm Thieân NAMO INDRAØYA Indra : Ñeá Thích, vò chuû teå cuûa coõi Tam Thaäp Tam Thieân (Trayastrimï’sa) . Coõi naøycoøn goïi laø Ñao Lôïi Thieân, Ñeá Thích Thieân Indraøya : Chö Thieân ôû coõi Trôøi Ñeá Thích Quy meänh Chuùng Ñeá Thích Thieân NAMO BHAGAVATE RUDRAØYA UMAØPATÌ SAHEYAØYA Rudra : Töï Taïi Thieân Umaø : Vôï cuûa Trôøi Töï Taïi, moät vò Nöõ Thaàn trong AÁn Ñoä Giaùo Patì : Ngöôøi chuû Saheya : Quyeán thuoäc Quy meänh Theá Toân Töï Taïi Thieân, Thieân Haäu U Ma vôùi haøng quyeán thuoäc NAMO NAØRAØYANÏAØYA LAKSÏMI SAHEYAØYA PAMÏCA MAHAØ MUDRAAKAØMAPUTRA NAMASKRÏTAØYA Naøraøyanïa : Na La Dieân Thieân. Dòch yù laø : Kieân Coá Löïc Só, Kim Cöông Löïc Só, CaâuToûa Löïc Só, Nhaân Trung Löïc Só, Nhaân Sinh Baûn Thieân, Tyø Nöõu Thieân (Visïnïu) Laksïmi : Caùt Khaùnh Thieân Nöõ (Caùt Töôøng Thieân Nöõ) laø vôï cuûa Na La Dieân Thieân Panõca : coøn ghi laø Pamïca töùc soá 5 Mahaø : to lôùn (Ñaïi) Mudra : AÁn, hình thöùc con daáu bieåu thò cho ñieàu gì ñoù  11
 12. 12. Kaøma : Nhuïc duïc, duïc voïng, söï theøm khaùt, mong muoán tính duïc, tình yeâu, loøng mongmuoán öôùc voïng. Theo truyeàn thuyeát AÁn Ñoä thì Kaøma laø vò Thaàn Tình Yeâu, con trai cuûaLaksïmi vaø Naøraøyanïa. Khi loøng mong muoán laøm ñieàu thieän maø khoâng phaûi laø söï theøm muoán tính duïc(Akaøma) thì Kaøma ñöôïc toân suøng vaø naâng leân thaønh phaåm giaù cuûa Thaàn Thaùnh.Ñieàu naøycoù nghóa laø Duïc Voïng laø söï bieåu hieän ñaàu tieân cuûa caùi tuyeät ñoái Rig_Veda coù ghi : “ Duïc Voïng (Kaøma) naûy sinh trong caùi tuyeät ñoái, nguoàn goác cuûa yùthöùc maø caùc vò Thaùnh ñaõ phaùt hieän töø ñaùy loøng cuûa mình do söï tìm kieám nhaèm thoáng nhaátthöïc theå tuyeät ñoái vôùi Theá Giôùi hieän töôïng “ Do yù nghóa naøy maø Thaàn Tình Yeâu Kaøma coøn ñöôïc goïi laø Ñöùc con yeâu khoâng coùduïc voïng thaáp heøn (Akaømaputra_Voâ AÙi Töû) Nama laø Kính leã. Skrïta laø taïo taùc, laøm neân. Namaskïtaøya laø nôi taùc kính leã Quy meänh Na La Dieân Thieân, Thieân Haäu Caùt Khaùnh, caùc haøng quyeán thuoäc, 5Ñaïi AÁn laø nôi kính leã cuûa Voâ AÙi Töû NAMO MAHAØ KAØLAØYA TRIPURA NAGARA VIDARAPANÏA KARAØYAADHIMUKTIKA ‘SMA ‘SANA VASINI MAØTRÏGANÏA NAMASKRÏTAØYA Mahaø Kaøla : Ñaïi Haéc Thieân Tri laø soá 3. Pura laø laâu ñaøi , cung ñieän . Nagara laø thaønh phoá. Tripuranagara laø 3 cungthaønh Vidara laø Xeù raùch, phaù hoaïi. Panïa laø Ñuïng chaïm. Vidarapanïa laø phaù huûy, phaù hoaïi Kara : baøn tay bieåu töôïng cho söï töï laøm, töï taïo taùc Adhimuktika hay adhimukti laø tin caäy, coù xu höôùng ‘Sama vieát taét laø ‘Sma : nghæ ngôi, eâm ñeàm, yeân laëng, yeân tónh ‘Sana : im laëng, bình laëng, meàm maïi ‘Sma ‘sana thöôøng ñöôïc dòch laø : Nôi vaéng veû laëng yeân, röøng laïnh (Haøn Laâm) , ThiÑaø Laâm (Nôi boû xaùc ngöôøi cheát ôû AÁn Ñoä) , nôi coù goø maû (Tuûng xöù) Vasi : söï truù nguï, nôi cö nguï, nhaø ôû, quaàn aùo. Vasini laø cö nguï  12
 13. 13. Maøtrï: Maãu, khuoân ñuùc ra caùi töông töï Ganïa : Chuùng, nhieàu chuùng sinh Maøtrïganïa ñöôïc dòch laø : Chuùng Quyû Maãu, Chuùng AÂm Maãu , Chuùng Maãu Quy meänh Ñaïi Haéc Thieân phaù hoaïi 3 cung thaønh, vui thích ôû nôi goø maû laø nôikính leã cuûa Chuùng AÂm Maãu EBHYO NAMAHÏSKRÏTVAØ Ebhyo : caùc haøng nhö vaäy Taùc kính leã caùc haøng nhö vaäy xong IDAØMÏ BHAGAVATE STHATHAØGATOSÏNÏÌSÏAMÏ SITAØTAPATRAMÏ NAMAHÏ Idaømï : Caùi naøy, vieäc naøy, ngöôøi naøy Namahï: Kính leã Kính leã Ñöùc Theá Toân Nhaát Thieát Nhö Lai Ñænh Keá Baïch Taûn Caùi naøy APARAJITAMÏ PRATYU GÌRAMÏ Ngaøi laø Voâ Naêng Thaéng Thaäm Naêng Ñieàu Phuïc Maãu SARVA DEVA NAMASKRÏTAMÏ Ngaøi laø nôi kính leã cuûa taát caû chö Thieân SARVA DEVEBHYAHÏ PUØJITAMÏ Devebhyahï : Thieân Ñaúng, Thieân Chuùng Puøjita : Söï cuùng döôøng Ngaøi laø nôi cuùng döôøng cuûa Thieân Chuùng  13
 14. 14. SARVA DEVE’SCA PARIPAØLITAMÏ Deve’sca : Haøng Thieân Nöõ Pari laø ñeàu khaép. Paøla laø hoä giuùp, hoä veä. Paripaølitamï laø ñeàu hoä veä Ngaøi laø ñaáng toái cao maø caùc Thieân Nöõ ñeàu theo hoä veä SARVA BHUØTA GRAHAØ NIGRAHA KARÌMÏ Bhuøta : Trôû neân, trôû thaønh, ñaõ ñi qua, quaù khöù, söï thaät xaûy ra, theo ñuùng söï thaät,chính xaùc, nghieâm chænh ñuùng ñaén, teân cuûa ‘Siva, thaày teá cuûa Thöôïng Ñeá, linh hoàn, vonglinh toát xaáu, ma quyû ñoäc aùc. Phaät Giaùo thöôøng dòch laø Hoùa Sinh Quyû, Aùc Sinh Chuùng Grahaø : Quyû tuùy, söï phieàn naõo Nigraha : Khoâng coù phieàn naõo neân ñöôïc dòch laø Hay giaùng phuïc Karìmï: Töï mình taùc laøm Ngaøi hay giaùng phuïc taát caû loaøi quyû aùc gaây phieàn naõo PARAVIDYA CCHEDANA KARÌMÏ Para laø caùi khaùc, ñieàu khaùc. Paravidya laø Minh Chuù khaùc Cchedana hay Ccheda laø caét ñöùt, chaët ñöùt Ngaøi hay caét ñöùt Minh Chuù khaùc DURDATTANAØMÏ SATVAØNAØMÏ DAMAKAMÏ Durdattanaømï: Ñem laïi ñieàu xaáu, khoù giaùng phuïc Satvaønaømï : Chuùng Höõu Tình Damaka : Giaùng phuïc, beû gaãy. Damakamï laø giaùng phuïc khaép caû Ngaøi hay giaùng phuïc chuùng Höõu Tình khoù giaùng phuïc  14
 15. 15. DUSÏTÏAØNAØMÏ NIVAØRANÏÌMÏ Dusïtïa laø ñieàu xaáu aùc. Dusïtïanaømï laø nhöõng ñieàu xaáu aùc Nivaøranïa : Chöôùng ngaïi, söï ngaên che . Nivaøranïìmï laø töï gaây chöôùng ngaïi , töï taïongaên che, töï ngaên chaän Ngaøi hay ngaên chaän caùc ñieàu aùc AKAØLA MRÏTYU PRA’SAMANA KARÌMÏ Kaøla laø thôøi. Akaøla laø phi thôøi, khoâng ñuùng luùc Mrïta laø söï cheát. Mrïtyu laø söï cheát yeåu, cheát non Pra’samana : chaän ñöùng, mieãn tröø Ngaøi hay chaän ñöùng söï cheát yeåu khoâng ñuùng thôøi SARVA BANDHANA MOKSÏANA KARÌMÏ Bandha laø troùi buoäc, coät troùi. Bandhana laø söï troùi buoäc Moksïa hay Muksïa laø giaûi thoaùt, vöôït khoûi, thoaùt ra khoûi. Moksïana laø söï giaûi thoaùt,söï vöôït thoaùt Ngaøi hay giaûi thoaùt taát caû söï troùi buoäc SARVA DUSÏTÏA DUHÏSVAPNA NIVAØRANÏÌMÏ Duhï : Ñieàu xaáu Svapna : giaác moäng, giaác mô Duhïsvapna : Giaác moäng xaáu Ngaøi hay chaän ñöùng taát caû giaác moäng xaáu aùc CATUR A’SÌTÌNAØMÏ GRAHAØ SAHASRAØNAØMÏ VIDHVAMÏSANA KARÌMÏ  15
 16. 16. Catur laø soá 4. A’sìtì laø soá 80. Sahasra laø soá 1000 Grahaø : Phieàn naõo Vidhvamïsana : toài hoaïi, laøm cho hö hoaïi taøn ruïi Ngaøi hay toài hoaïi 84000 phieàn naõo ASÏTÏA VIMÏ’SATÌNAØMÏ NAKSÏTRAØNAØMÏ PRASAØDA KARÌMÏ Asïtïa : Soá8 Vimï’satì : soá 20 Naksïatra : Tinh tuù, ngoâi sao Prasaøda : vui veû, hoan hyû Ngaøi hay khieán cho 28 vò Tinh Tuù vui veû ASÏTÏAØNAØMÏ MAHAØ GRAHAØNAØMÏ VIDHVAMÏSANA KARÌMÏ Asïtïanaømï mahaø grahaønaømï : 8 Ñaïi phieàn naõo hay laøm thöông toån caên laønh tu ñaïo laø :lôïi, baát lôïi (Suy) , noùi xaáu (Huûy) khen ngôïi (Döï) , cheâ bai (Cô) , kính troïng (Xöng) , Ñaukhoå (khoå) , vui söôùng (Laïc) Ngaøi hay toài hoaïi 8 phieàn naõo lôùn SARVA ‘SATRUØ NIVAØRANÏÌMÏ ‘Satruø : Oan gia, oaùn ñòch Ngaøi hay chaän ñöùng taát caû oan gia GURAØMÏ DUHÏSVAPNAØNAØMÏ CANAØ’SANÌMÏ  16
 17. 17. Gura laø naëng neà. Guraømï laø caùc söï naëng neà Cana’sanìmï : Khoâng bao giôø neùm vaøo, khoâng bao giôø göûi ñeán, loaïi boû Ngaøi hay loaïi boû giaác moäng xaáu aùc naëng neà VISÏA ‘SASTRA AGNI UDAKA UTTRANÏÌMÏ Visïa : Chaát ñoäc ‘Sastra : Dao gaäy, khí tröôïng Agni : Löûa Udaka : Nöôùc Uttranïa laø baêng qua, vöôït qua, ñoä thoaùt. Uttranïìmï laø Töï ñoä thoaùt, töï cöùu thoaùt Ngaøi hay cöùu thoaùt moïi tai naïn veà : chaát ñoäc, dao gaäy, löûa, nöôùc APARAØJITAØGURAØ Apraraøjita : Voâ naêng thaéng, khoâng coù gì khoâng chieán thaéng Aguraø : koâng coù söï naëng neà töùc nheï nhaøng khinh an Voâ Naêng Thaéng Khinh An Maãu MAHAØ CANÏDÏANAØMÏ Mahaø : To lôùn (Ñaïi) Canïdïa laø baïo noä, saân noä. Canïdïanaømï laø moïi söï baïo noä Ñaïi Saân Noä Maãu MAHAØ DÌPTAØMÏ Dìpta laø röïc saùng. Dìptaømï laø uy quang Ñaïi Uy Quang Maãu  17
 18. 18. MAHAØ TEJAØMÏ Teja laø löûa, aùnh saùng, naêng löïc. Tejaømï laø Uy Dieäu Ñaïi Uy Dieäu Maãu MAHAØ ‘SVETAØMÏ JVALA ‘Sveta laø maøu traéng. ‘Svetaømï laø vaät coù maøu traéng Jvala : ngoïn löûa, aùnh löûa, quang dieãm Ñaïi Baïch Quang Dieãm Maãu MAHAØ BALA ‘SRÌYA Bala : Söùc löïc, söùc maïnh ‘Srì laø ñieàu toát laønh. ‘Srìya laø nhoùm toát laønh, söï caùt töôøng Ñaïi Löïc Caùt Töôøng Maãu PANÏDÏARA VASINÌMÏ Panïdïara : maøu traéng Vasinìmï : quaàn aùo Baïch Y Maãu AØRYA TAØRAØ AØrya : Vò Thaùnh, baäc Thaùnh Taøraø : Cöùu Ñoä Maãu, Hieàn Ñoä Maãu, Ña La Boà Taùt Thaùnh Cöùu Ñoä Maãu  18
 19. 19. BHRÏKUTÏÌMÏ Bhrïkutïi : Tyø Caâu Chi Boà Taùt, Phaãn noä Maãu Phaãn Noä Maãu CIVA VIJAYA VAJRA MALATI VI’SRUTAØMÏ Civa : Bao truøm. Phuû khaép, Phoå Maõn Vijaya : Toái Thaéng Vajra : Kim Cöông Malati : boâng hoa Malati Vi’sruta laø nghe xa roäng, noåi tieáng, löøng danh, cöû haønh nghi leã, ca ngôïi taùn tuïng, teâncon trai cuûa Vasudeva, con cuûa Bhavabhuøti Vi’srutaømï laø danh xöng Phoå maõn toái thaéng Kim Cöông Hoa Danh Xöng Maãu PADMAØGMAØMÏ Padma : Hoa sen hoàng, lieân hoa Agmamï: Traän chieán, cuoäc xung ñoät Lieân Hoa Chieán Töôùng Maãu VAJRA JIHVAKAHÏ Jihva hay jihvaka laø caùi löôõi (Thieät) Kim Cöông Thieät Maãu MAØLAØ CIVA APARAJITAHÏ Maølaø : Voøng hoa, chuoãi Anh Laïc  19
 20. 20. Anh Laïc Phoå Maõn Voâ Naêng Thaéng Maãu VAJRA DANÏDÏI VI’SAØLAKA Danïdïa hay Danïdïi laø Caây Boång, caây gaäy Vi’saølaka : Teân cuûa moät Daï Xoa (Yaksïa) thöôøng dòch laø Thieân Thaàn Löïc Só Kim Cöông Boång Thieân Thaàn Löïc Só Maãu ‘SAØNTAØ VAIDEHA PUØJITAØHÏ ‘Saønta : Vaéng laëng (Tòch Tónh) , nhu thieän Vaideha : hình thöùc toát ñeïp, Haûo Töôùng Puøjitaøhï : Cuùng Döôøng Nhu Thieän Haûo Töôùng Cuùng Döôøng Maãu SAUMI RUØPA MAØHAØ ‘SVETAØ Saumi : Laønh toát , Thieän Haûo Ruøpa : Saéc, hình saéc Thieän Haûo Saéc Töôùng Ñaïi Baïch Maãu AØRYA TAØRAØ MAHAØ BALAØHÏ Thaùnh Cöùu Ñoä Ñaïi Löïc Maãu APARA VAJRA ‘SA KARA CIVAHÏ Apara : Thöôïng haïng, toái thöôïng Vajra : Kim Cöông ‘Sa kara coøn vieát laø ‘Samïkara , ‘sanõkara laø caùi khoaù (Toaû)  20
 21. 21. Toái Thöôïng Kim Cöông Toûa Phoå Maõn Maãu VAJRA KAUMARÌ KULANDHARÌ Vajra Kaumarì :Kim Cöông Ñoàng Nöõ Kulandhaørì : Trì Tính Nöõ Kim Cöông Ñoàng Nöõ Trì Tính Nöõ Maãu VAJRA HASTAØKA Vajra Hastaøka : Ngöôøi caàm chaøy Kim Cöông Kim Cöông Thuû Maãu MAHAØ VIDYAØ TATHAØ KAMÏPANA MAØLIKAHÏ Mahaø Vidyaø : Ñaïi Minh Tathaø : Chaân, chaân thaät Kamïpana : Rung ñoäng nheï Maølikahï : Chuoãi Anh Laïc Ñaïi Minh Chaân Thaät Nieäm Chaâu Maãu KUSUMBHA RATNA CIVA Kusumbha : Uaát Kim höông, maøu vaøng ngheä , maøu cuûa hoa Sufflower Ratna : vaät baùu Civa : Phoå maõn, bao phuû khaép Uaát Kim Höông Baûo Phoå Maõn Maãu VAIROCANA CODAØRTHA USÏNÏÌSÏA  21
 22. 22. Vairocana : Bieán Chieáu Coda : Vöôït hôn , troäi hôn Artha : Cuûa caûi, söï lôïi ích, nghóa lôïi Usïnïìsïa : Ñænh keá Bieán Chieáu Thaéng Nghóa Lôïi Ñænh Keá Maãu VIJRÏMBHAMAØNADA VAJRA Vijrïmbha : Uoán cong, ñan deät, moùc noái, gaén chaët Maønada : Phaù huûy söï ngaïo maïn, taøn phaù söï kieâu haõnh Vijrïmbhamaønada : Ñöôïc dòch laø La Saùt Thaàn Nöõ La Saùt Thaàn Nöõ Kim Cöông Maãu KANAKA PRABHAØ LOCANAØHÏ Kanaka : Vaøng (Kim Loaïi vaøng) Prabhaø : AÙnh saùng (Quang) Locana : Chieáu saùng, toûa saùng, roïi saùng, con maét, teân vò Phaät Maãu Kim Quang Nhaõn Maãu VAJRA TUNÏDÏIKA Tunïdïi : Caùi moõm, muõi, ñaàu voøi Tunïdïika : Vaät trang bò vôùi caùi ñaàu voøi, ngoïn ñuoác (Chuùc) Kim Cöông Chuùc Maãu ‘SVETAØKA ‘Svetaøka : Maøu traéng, kim loaïi baïc  22
 23. 23. Baïch Saéc Maãu KAMALAØKSÏA Kamala : Hoa sen ñoû Aksïa hay Aksïi laø con maét Lieân Hoa Nhaõn Maãu ‘SA’SI PRABHAØ ‘Sa’si : Maët traêng Nguyeät Quang Maãu ITYETI MUDRAGANÏAHÏ SARVE RAKSÏAMÏ KURVATTU MAMASÏYA Ityeti : Nhö vaäy Mudra : AÁn , daáu hieäu bieåu töôïng Mudraganïahï : AÁn chuùng, moïi aán Sarve : Taát caû Raksïamï : UÛng hoä Kurvat : Haønh ñoäng nhö moät ngöôøi ñaày tôù hay moät ngöôøi ñaïi dieän Kurvattu : Thuû hoä cho Mamasïya : Chuùng toâi Moïi AÁn nhö vaäy heát thaûy ñeàu uûng hoä , thuû hoä cho chuùng toâi II _ HOÄI THÖÙ HAI : OMÏ RÏSÏÌGANÏA PRA’SASTA TATHAØGATOSÏNÏÌSÏA HUØMÏ BHRUØMÏ  23
 24. 24. Omï : bieåu thò cho caùc nghóa 3 Thaân, quy meänh, cuùng döôøng, caûnh giaùc, nhieáp phuïc Rsïìganïa: Tieân chuùng, caùc vò Tieân Pra’sasta : Quyù troïng, thieän quyù Tathaøgatosïnï ìsïa : Nhö Lai Ñænh Keá Huømï : Chuûng töû bieåu thò cho Taâm Boà Ñeà Bhruømï : Chuûng töû bieåu thò cho nôi quy thuù cuûa moïi Coâng Ñöùc Quy meänh chuûng töû HUØMÏ BHRUØMÏ cuûa Tieân Chuùng Thieän Quyù Nhö Lai ÑænhKeá JAMBHANA HUØMÏ BHRUØMÏ Jambhana : Nghieàn naùt, ñeø beïp, tieâu dieät, phaù huûy Vôùi Huømï Bhruømï thöôøng nghieàn naùt moïi nghieäp toäi STAMBHANA HUØMÏ BHRUØMÏ Stambhana : Laøm cho vöõng chaéc kieân coá, taùn trôï, traán hoä Vôùi Huømï Bhruømï thöôøng uy traán hoä trì Thaân Caên MOHANAHÏ HUØMÏ BHRUØMÏ Moha : YÙ meâ hoaëc Mohanahï : Laøm cho tieâu tan yù meâ hoaëc Vôùi Huømï Bhruømï thöôøng tröø boû Taâm YÙ meâ hoaëc MATHAØNA HUØMÏ BHRUØMÏ Mathana : Phaù hoaïi, rung laéc, lay chuyeån, coâng kích, quaáy roái Vôùi Huømï Bhruømï thöôøng phaù hoaïi moïi söï ngaên trôû  24
 25. 25. PARAVIDYA SAMÏBHAKSÏANÏA KARA HUØMÏ BHRUØMÏ Paravidya : Baøi Minh Chuù khaùc Samïbhaksïanïa :Hoaøn thieän cöùu laáy Kara : Taùc laøm, taïo taùc Vôùi Huømï Bhruømï thöôøng hoaøn thieän Minh Chuù khaùc SARVA DUSÏTÏANAØMÏ STAMBHANA KARA HUØMÏ BHRUØMÏ Vôùi Huømï Bhruømï thöôøng traán hoä taát caû ñieàu aùc SARVA YAKSÏA RAØKSÏASA GRAHAØNAØMÏ VIDHVAMÏSANA KARA HUØMÏBHRUØMÏ Yaksïa : Daï Xoa, Döôïc Xoa Raksïasa : La Saùt Grahaønaømï : Moïi söï phieàn naõo Vidhvamïsana : Toài hoaïi Vôùi Huømï Bhruømï thöôøng toài hoaïi taát caû loaøi Daï Xoa, La Saùt gaây phieàn naõo CATUR A’SÌTÌNAØMÏ GRAHAØ SAHASRAØNAØMÏ VIDHVAMÏSANA KARAHUØMÏ BHRUØMÏ Vôùi Huømï Bhruømï thöôøng toài hoaïi 84000 phieàn naõo ASÏTÏA VIMÏ ’SATÌNAØMÏ NAKSÏTRAØNAØMÏ PRASAØDANA KARA HUØMÏBHRUØMÏ Vôùi Huømï Bhruømï thöôøng khieán cho 28 vò Tinh Tuù vui veû  25
 26. 26. ASÏTÏAØNAØMÏ MAHAØ GRAHAØNAØMÏ VIDHVAMÏSANA KARA HUØMÏ BHRUØMÏ Vôùi Huømï Bhruømï thöôøng toài hoaïi 8 phieàn naõo lôùn RAKSÏA RAKSÏA MAØMÏ UÛng hoä, uûng hoä toâi BHAGAVAMÏ Ñöùc Theá Toân STHATHAØGATOSÏNÏÌSÏA Ngaøi laø Nhaát Thieát nhö Lai Ñænh Keá Maãu MAHAØ PRATYU GÌRA Ñaïi Ñieàu Phuïc Maãu MAHAØ SAHASRA BHUØYE Bhuøye : Caùnh tay Ñaïi Thieân Tyù Maãu SAHASRA ‘SIRSÏAI ‘Sirsïai : Caùi ñaàu Thieân Ñaàu Maãu KOTÏI ‘SATA SAHASRA NETRE Kotïi : ÖÙc, 10 trieäu  26
 27. 27. ‘sata : 100 (baùch) sahasra : 1000 (Thieân) Netre : con maét (Nhaõn) ÖÙc Baùch Thieân Nhaõn Maãu ABHEDYA JVALA TANATÏADÏAØKAØ MAHAØ VAJRODARA Abhedya : beân trong caùi naøy (Noäi) Jvala : Löûa toûa aùnh saùng,Quang Dieãm Tana : Ñôøi sau, haäu dueä Tïadïaøkaø : Söï traùng leä huy hoaøng, neùt nguy nga huøng vó Mahaø : To lôùn Vajra : kim Cöông Udara : Caùi buïng (Phuùc) Vajrodara : teân cuûa moät loaøi La Saùt, Kim Cöông Phuùc (Caùi buïng Kim Cöông) , kimCöông Traøng (Boä ruoät Kim Cöông), Kim Cöông Vò (Bao töû Kim Cöông) Noäi Dieãm Cuï Chuûng Töôùng Ñaïi Kim Cöông Phuùc Maãu TRÏBHUVANA MANÏDÏALA Trïbhuvana : 3 Coõi (Tam Höõu) Manïdïala : Ñaïo Tröôøng, Ñaøn Tröôøng Tam Höõu Ñaøn Tröôøng Maãu OMÏ SVASTIRBHAVATU MAMA Omï : nhieáp trieäu Svastir : Thònh vöôïng, phaùt ñaït, toát laønh  27
 28. 28. Bhavatu : Coù ñöôïc, ñaéc ñöôïc Mama : Toâi Haõy khieán cho toâi ñaït ñöôïc söï phoàn vinh thònh vöôïng toát laønh III) HOÄI THÖÙ BA : RAØJA BHAYA Bhaya : Söï ñaùng sôï, tai naïn Naïn vua chuùa CORA BHAYA Naïn giaëc cöôùp AGNI BHAYA Naïn löûa UDAKA BHAYA Naïn nöôùc VISÏA BHAYA Naïn chaát ñoäc ‘SASTRA BHAYA Naïn dao gaäy  28
 29. 29. PARACAKRA BHAYA Naïn chieán tranh DURBHIKSÏA BHAYA Naïn ñoùi khaùt A’SANÌ BHAYA Naïn saám seùt AKAØLA MRÏTYU BHAYA Naïn cheát yeåu khoâng ñuùng thôøi DHARANÏÌ BHUMI KAMÏPA BHAYA Dharanïì : Traùi ñaát, laõnh thoå, maët ñaát, khu ñaát Bhumi : Maët ñaát, khu ñaát troàng troït, quoác thoå, ñòa phaän, khu vöïc, ñòa ñieåm , vò trí Kamïpa : Söï rung chuyeån, lay ñoäng Naïn ñoäng ñaát ULKOPAØTI BHAYA Ulkaø : Löûa rôi xuoáng töø Thieân Ñöôøng, Hieän töôïng naûy löûa treân trôøi, sao baêng Upaøti : Theâm söï thaëng dö, ñi baêng qua Ulkopaøti : Nôi sao baêng ñi qua Naïn sao baêng  29
 30. 30. RAØJA DANÏDÏA BHAYA Danïdïa : Caây boång, caây gaäy , bieåu töôïng cho hình phaït Naïn hình phaït cuûa vua chuùa NAØGA BHAYA Naïn Roàng haïi VIDYU BHAYA Vidyu : Ñieån quang, laøn seùt Naïn seùt ñaùnh SUPARNÏI BHAYA Suparnïi : Loaøi chim cöïc lôùn töùc Kim Xí Ñieåu Naïn Kim Xí Ñieåu YAKSÏA GRAHAØ Grahaø : Chaáp thuû, sao La Haàu, caùi ñaàu cuûa con Roàng, caùc haønh tinh baùo ñieàm, QuyûThaàn xaáu aùc, loaøi ma gaây phieàn naõo (Tuùy) , söï phaù huûy, söï phieàn naõo Daï Xoa Tuùy RAØKSÏASA GRAHAØ La Saùt Tuùy PRETA GRAHAØ Ngaï Quyû Tuùy  30
 31. 31. PI’SAØCA GRAHAØ Pi’saøca : Loaøi aên tinh khí cuûa nguõ coác vôùi con ngöôøi. Do loaøi naøy hay ôû nhaø caàu neândòch laø Xí trung Quyû Xí trung Quyû Tuùy BHUØTA GRAHAØ Hoùa Sinh Quyû Tuùy KUMBHAØNÏDÏA GRAHAØ Ung Hình Quyû Tuùy PUTANA GRAHAØ Xuù Quyû Tuùy KATÏAPUTANA GRAHAØ Kyø Xuù Quyû Tuùy SKANDA GRAHAØ Thieân Thaàn Quyû (Quyû veïo moâi) Tuùy APASMAØRA GRAHAØ Kieän Vong Quyû Tuùy UNMAØDA GRAHAØ Unmaøda : Ñieân cuoàng, thaùi quaù, vöôït quaù möùc, hoang daïi, ñieân roà quaù möùc Ñieân Cuoàng Quyû Tuùy  31
 32. 32. CCHAØYA GRAHAØ AÛnh Quyû Tuùy CCINÏDÏA GRAHAØ Ccinïdïa : Quaû baàu, quaû bí…neân hay dòch laø Loâ Hình Quyû (Quyû coù hình caùi loø) hayBình Ñaïi Ma (Loaøi ma coù hình caùi bình caùi tuùi) Loâ Hình Quyû Tuùy REVATI GRAHAØ Naõo Nhi Quyû Tuùy UØRJAØHAØRINÏYAØ UØrja : Söùc maïnh, naêng löïc, tinh khí Ahaøranïyaø : AÊn nuoát (Thöïc) Loaøi aên tinh khí GARBHAØHAØRINÏYAØ Garbha : Baøo thai Loaøi aên baøo thai JATAØHAØRINÏYAØ Jata : Sinh khí Loaøi aên sinh khí JÌVITAØHAØRINÏYAØ  32
 33. 33. Jìvita : Thoï meänh Loaøi aên thoï meänh RUDHIRAØHAØRINÏYAØ Rudhira : Maùu huyeát Loaøi aên maùu huyeát VA’SAØHAØRINÏYAØ Va’sa : Söï sinh ñeû, nhaø chöùa (Thanh Laâu) nguoàn goác, söï theøm muoán, coù yù ñònh, öôùcmuoán, lôøi chuùc tuïng Loaøi aên thöù ñoà dô cuûa söï sinh ñeû MAMÏSAØHAØRINÏYAØ Mamïsa : Thòt Loaøi aên thòt MEDAØHAØRINÏYAØ Meda : Loaïi thaûo moäc coù chaát nhö môõ Loaøi aên thaûo moäc coù chaát nhö môõ MAJJAØHAØRINÏYAØ Majja : Xöông tuûy Loaøi aên xöông tuûy VAØNTAØHAØRINÏYAØ Vaønta : Hôi thôû ra vaøo  33
 34. 34. Loaøi aên hôi thôû ra vaøo A’SUCYAØHAØRINÏYAØ A’suci : Dô baån, khoâng tinh khieát,khoâng trong traéng, hoâi haùm gheâ tôûm A’sucya : Thöù baát tònh, aùm toái Loaøi aên thöù baát tònh CITTAØHAØRINÏYAØ Citta : Taâm, Taäp Khôûi Taâm, Taâm Thöùc Loaøi aên Taâm Thöùc TESÏAØMÏ SARVESÏAØMÏ SARVA GRAHAØNAØMÏ VIDYAØMÏ CCHINDA YAØMIKÌLA YAØMI Tesïaømï : Nhö vaäy Sarvesïaømï : Taát caû loaïi Sarva grahaønaømï vidyaømï : Chuù Ngöõ cuûa taát caû loaøi gaây phieàn naõo Cchinda : Caét ñöùt, chaët ñöùt Yaømi : Nay toâi Kìla : Gieát cheát, caám ñoaùn Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa taát caû loaøi gaây phieàn naõothuoäc taát caû loaïi nhö theá PARIBRAØJAKA KRÏTAØMÏ VIDYAØMÏ CCHINDA YAØMI KÌLA YAØMI Paribraøjaka : Giaëc Ngoaïi Ñaïo Krïtaømï : Sôû taùc, ñaõ taïo laøm vidyaømï : Chuù Ngöõ , Minh Chuù  34
 35. 35. Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa boïn giaëc Ngoaïi Ñaïo DÏAØKA DÏAØKINÏÌ KRÏTAØMÏ VIDYAØMÏ CCHINDA YAØMI KÌLA YAØMI Dïaøka : Khoâng Haønh Nam Dïaøkinïì : Khoâng Haønh Nöõ Theo AÁn Ñoä thì Dïaøkinïì laø moät con Quyû caùi tieán hoùa trong caûnh giôùi Thaàn Thaùnh.Caùc Ñaïo Sö Trung Hoa thì dòch Dïaøkinïì laø Ly Mò nhöng theo Taây Taïng thì Dïaøkinïì(Khadroma) laø ngöôøi nöõ tieán hoùa trong laõnh vöïc hieän thöïc cao nhaát vaø bieåu thò cho vieächieåu chaân lyù khoâng che ñaäy khoâng vöôùng maéc nhö hö khoâng neân dòch laø Khoâng Haønh Nöõ.Dïaøkinïì coù söù meänh hôïp nhaát nhöõng söùc maïnh cuûa ngöôøi Thieàn Ñònh giaûi thoaùt vaø ñöa vaøotieán trình Höõu Hình Hoaù (Saødhana_ Nghi thöùc thaønh töïu) Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa Khoâng Haønh Nam vaø KhoângHaønh Nöõ MAHAØ PA’SUPATI RUDRA KRÏTAØMÏ VIDYAØMÏ CCHINDA YAØMI KÌLAYAØMI Mahaø pa’supati : Ñaïi Thuù Chuû Rudra : Töï Taïi Thieân Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa Ñaïi Thuù Chuû vaø Töï TaïiThieân TATVA GARUDÏA SAHEYA KRÏTAØMÏ VIDYAØMÏ CCHINDA YAØMI KÌLAYAØMI Tatva : Ñieàu kieän nhö theá, traïng thaùi cuûa ñoà vaät nhö theá, trôû neân nhö theá Garudïa : Kim Xí Ñieåu , moät loaøi chim Thaàn coù thaàn thoâng bieán hoùa Saheya : Quyeán thuoäc Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa Loaøi Kim Xí Ñieåu vaø Quyeánthuoäc cuûa chuùng  35
 36. 36. MAHAØ KAØLA MAØTRÏGANÏA KRÏTAØMÏ VIDYAØMÏ CCHINDA YAØMI KÌLAYAØMI Mahaø Kaøla : Ñaïi Haéc Thieân Maøtrïganïa : Chuùng AÂm Maãu, chuùng Quyû Maãu Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa Ñaïi Haéc Thieân vaø chuùng AÂmMaãu KAØPALIKA KRÏTAØMÏ VIDYAØMÏ CCHINDA YAØMI KÌLA YAØMI Kaøpalika : Ñoäc Laâu Ngoaïi Ñaïo Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa nhoùm Ñoäc Laâu Ngoaïi Ñaïo JAYA KARA _ MADHU KARA _ SARVAØRTHA SAØDHANA KRÏTAØMÏVIDYAØMÏ CCHINDA YAØMI KÌLA YAØMI Jaya : Thaéng, vöôït hôn Kara : Vieäc laøm baèng baøn tay, söï taïo taùc Madhu : Ngoït ngaøo, khoaùi laïc, dieãm leä, duyeân daùng, maät, ñöôøng, nöôùc traùi caây, röôïucuûa Thieân Thaàn Sarva : Taát caû. Artha : Nghóa lôïi, cuûa caûi. Saødhana : Nghi thöùc thaønh töïu Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa haøng Taùc Thaéng, Taùc Maät,Thaønh Töïu taát caû Nghóa Lôïi CATURBHAGINÌ KRÏTAØMÏ VIDYAØMÏ CCHINDA YAØMI KÌLA YAØMI Catur : Soá 4  36
 37. 37. Bhaganì : Chò em gaùi Caturbhaganì : 4 chò em Thaàn Nöõ goàm coù Ajitaø , Jayaø , Vijayaø , Aparajitaø Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa boán chò em Thaàn Nöõ BHRÏMÏGIRITIKA NAØNDIKE’SVARA GANÏAPATI SAHEYA KRÏTAØMÏVIDYAØMÏ CCHINDA YAØMI KÌLA YAØMI Bhrïmïgiritika coøn ghi laø Bhrïinõgiritïika laø teân 2 ngöôøi phuïc vuï cuûa ‘Siva, thöôøng dòchlaø Chieán Ñaáu Quyû Naøndike’svara : Hyû Töï Taïi Thieân Ganïapati : Chuùng Chuû. Ganïa laø teân cuûa vò Thaàn ñaàu voi Ganïe’sa chuyeân chuû veà banPhuùc Lôïi vaø döùt tröø söï ngu toái neân Ganïapati coøn dòch laø Hoan Hyû Thieân Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa haøng Chieán Ñaáu Quyû, Hyû TöïTaïi Thieân, Hoan Hyû Thieân vaø quyeán thuoäc cuûa hoï NAGNA‘SRAMANÏA KRÏTAØMÏ VIDYAØMÏ CCHINDA YAØMI KÌLA YAØMI Nagna : Loaõ theå, traàn truoàng, khoâng maëc quaàn aùo ‘Sramanïa : Sa Moân töùc danh töø chæ chung caùc vò tu só ôû AÁn Ñoä Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa nhoùm Ngoaïi Ñaïo loõa theå ARHANTA KRÏTAØMÏ VIDYAØMÏ CCHINDA YAØMI KÌLA YAØMI Arhanta : Soáng moät cuoäc ñôøi ñaùng kính troïng ñaùng khen ñaùng thöôûng. Ñaây laø moätteân cuûa ‘Siva Phaät Giaùo thöôøng dòch Arhanta laø A La Haùn, Saùt Taëc, ÖÙng Cuùng , Voâ Sinh. Theoquan ñieåm Ñaïi Thöøa thì haøng A La Haùn chöa phaûi laø baäc toaøn thieän neân trong Kinh ÑaïiBaïch Taûn Caùi Ñaø La Ni dòch Arhanta laø Hoaïi Oaùn Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa haøng Saùt Taëc  37
 38. 38. VETAØLA GANÏA KRÏTAØMÏ VIDYAØMÏ CCHINDA YAØMI KÌLA YAØMI Vetaøla coøn ghi laø Vetaødïa töùc vua cuûa Ma Quyû, linh hoàn, Thieân Thaàn, Quyû huùt maùu,teân ngöôøi phuïc vuï cuûa ‘Siva Phaät Giaùo thöôøng dòch Vetaøla laø Khôûi Thi Quyû Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa Chuùng Khôûi Thi Quyû VAJRAPAØNÏI KRÏTAØMÏ VIDYAØMÏ CCHINDA YAØMI KÌLA YAØMI Vajrapaønïi : Caàm chaøy Kim Cöông trong loøng baøn tay töùc laø vò Thaàn Daï Xoa caàmchaøy Kim Cöông phoøng hoä cho chö Thieân ôû 33 coõi Trôøi (Tam Thaäp Tam Thieân) Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù ngöõ cuûa haøng Thaàn Daï Xoa caàm chaøyKim Cöông VAJRAPAØNÏI GUØHYAKAØDHIPATI KRÏTAØMÏ VIDYAØMÏ CCHINDA YAØMIKÌLA YAØMI Vajrapaønïi : Kim Cöông Thuû Guøhyaka : Bí maät, aån kín Adhipati : Ngöôøi chuû Vajrapaønïi guøhyakaødhipati : Kim Cöông Thuû Bí Maät Chuû töùc vò Thaàn caàm chaøy KimCöông theo haàu Ñöùc Phaät vaø thöôøng hay tuyeân noùi Maät Phaùp Nay toâi xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa Kim Cöông Thuû Bí Maät Chuû OMÏ NAMO BHAGAVATE STATHAØGATOSÏNÌSÏA SITATAØPATRA RAKSÏARAKSÏA MAØMÏ SARVA SATVAØNAØMÏCA SVAØHAØ Quy meänh Kính leã Ñöùc Theá Toân Nhaát Thieát Nhö Lai Ñænh Keá Baïch Taûn Caùi .Xin haõy uûng hoä, uûng hoä cho con vôùi taát caû chuùng Höõu Tình thaønh töïu toát laønh  38
 39. 39. IV _ HOÄI THÖÙ TÖ : BHAGAVAMÏ SITATAØPATRA NAMOSTUTE Namostute : Quy meänh leã kính Quy meänh kính leã Baïch Taûn Caùi Theá Toân ASITAØNALAØRKAHÏ PRABHA SPHUTÏA VIKACA SITATAØPATREHÏ JVALAJVALA Asita : Maøu ñen, maøu toái, maøu thaãm saãm, söï xaáu xa nham nhieåm, söï toái taêm doát naùt. Asita laø teân cuûa moäi vò Chuû Teå cuûa boùng toái vaø Ma Thuaät. Moät con raén ñen, moätThaàn Chuù cuûa con raén ñen ñoù. Moät keû thuø daáu maët Asita laø teân cuûa moät Apsara , teân cuûa moïi Devala hay Asita Devala Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät. Sita laø maøu traéng, laïi xuaát hieän chöõ Asita ñeå hình thaønhtöø chöõ naøy (Sita) maø coù theå laø nguyeân baûn vaø khoâng caàn söï keát hôïp giöõa A vaø Sita . Ví duïnhö Asura vaø Sura ñeàu chæ chung cho haøng Phi Thieân (Töï ñieån Sanskrïit_ English cuûaMonier Williams , tr.120). Nhö vaäy Asita coù theå dòch laø maøu traéng. Anala : Ngoïn löûa linh thieâng Arkahï: Caây caêm cuûa baùnh xe Prabha : AÙnh saùng Sphutïa : Môû ra, phoàng leân, hieån hieän Vikaca : Chieáu saùng loùng laùnh röïc rôõ Sitataøpatrehï: Caùi loïng maøu traéng (Baïch Taûn Caùi) Jvala : Ngoïn löûa, aùnh löûa baäp buøng, phoùng quang Ngoïn löûa linh thieâng maøu traéng loùe aùnh saùng thaúng taép troøn ñaày loùng laùnh röïcrôõ , laø aùnh löûa cuûa Baïch Taûn Caùi phoùng toûa chieáu saùng. DHAØKA DHAØKA  39
 40. 40. Dhaøka : Caùi tuùi, vaät chöùa, truï coät, moác phaùt xuaát hay ñeán möùc, nôi thoâng baùo tin töùc,vò trí coâng taùc Trong baøi Minh Chuù naøy thì Dhaka laø nôi phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ neân dòch laø UyQuang VIDHAØKA VIDHAØKA Vidhaøka : AÙnh saùng coù uy löïc chieáu soi traøn khaép neân dòch laø Bieán Uy Quang DARA DARA Dara : Cheû, boå, xeû, beû gaãy neân dòch laø Giaùng Phuïc VIDARA VIDARA Vidara : Xeù raùch, phaù naùt, rieâng bieät töøng maûnh neân dòch laø Giaùng Phuïc khaép caû(Bieán Giaùng Phuïc) CCHINDA CCHINDA Cchinda : Caét ñöùt BHINDA BHINDA Bhinda : Xuyeân thaáu, xoû qua HUØMÏ HUØMÏ Huømï : Chuûng Töû chæ söï khuûng boá PHATÏ PHATÏ Phatï : Phaù baïi  40
 41. 41. HE HE PHATÏ He he : Hoâ trieäu Hoâ trieäu phaù baïi AMOGHAØYA PHATÏ Amogha : Baát Khoâng. Amoghaøya laø Baát Khoâng Thieân Söù Baát Khoâng Thieân Söù phaù baïi APRATIHATAØYA PHATÏ Apratihata : Voâ chöôùng ngaïi, khoâng coù söï trôû ngaïi Phaù baïi khoâng chöôùng ngaïi VARAPRADAØYA PHATÏ Vara : Nguyeän theo, y theo Pradaøya : Ban cho Nguyeän ban cho phaù baïi ASURA VIDARA PAKAØYA PHATÏ Asura : Phi Thieân Vidara : Xeù raùch, phaù hoaïi Paka : Naáu chín, ñoát chaùy, quay nöôùng Vidara pakaøya : Ñoát chaùy phaù hoaïi Phaù baïi söï ñoát chaùy phaù hoaïi cuûa Phi Thieân  41
 42. 42. SARVA DEVEBHYAHÏ PHATÏ Deva : Haøng Trôøi, chö Thieân Devebhyahï: Thieân Ñaúng, Thieân Chuùng Phaù baïi taát caû Thieân Chuùng SARVA NAØGEBHYAHÏ PHATÏ Phaù baïi taát caû Chuùng Roàng SARVA YAKSÏEBHYAHÏ PHATÏ Phaù baïi taát caû chuùng Daï Xoa SARVA RAØKSÏASEBHYAHÏ PHATÏ Phaù baïi taát caû chuùng La Saùt SARVA GARUDÏEBHYAHÏ PHATÏ Garudïa : Loaøi Chim Thaàn Kim Xí Ñieåu Phaù baïi taát caû chuùng Kim Xí Ñieåu SARVA GANDHARVEBHYAHÏ PHATÏ Gandharva : Höông Thöïc Thaàn, Taàm Höông Thaàn, Höông Thaàn, Döôïc Thaàn LaøNhaïc Thaàn cuûa Trôøi Ñeá Thích, thöôøng taáu nhaïc cho Trôøi Ñeá Thích nghe Phaù baïi taát caû chuùng Höông Thöïc Thaàn SARVA ASUREBHYAHÏ PHATÏ Phaù baïi taát caû chuùng Phi Thieân  42
 43. 43. SARVA KIMÏNAREBHYAHÏ PHATÏ Kimïnara coøn ghi laø Kinnara töùc laø Nghi Thaàn, Ca Thaàn, AÂm Nhaïc Thieân. Haøng naøythöôøng ca muùa vaø taáu Phaùp Nhaïc cho Trôøi Ñeá Thích thöôûng thöùc Phaù baïi taát caû chuùng Nghi Thaàn SARVA MAHORAGEBHYAHÏ PHATÏ Mahoraga : Ñaïi Maõng Xaø, Ñòa Long, Ñaïi Phuùc Haønh Thaàn töùc Thaàn Raén. Ñaây cuõnglaø Thaàn aâm nhaïc Phaù baïi taát caû chuùng Ñaïi Phuùc Haønh Thaàn SARVA MANUSÏYEBHYAHÏ PHATÏ Manusïya : Con ngöôøi, loaøi ngöôøi Phaù baïi taát caû Nhaân Chuùng SARVA AMANUSÏYEBHYAHÏ PHATÏ Amanusïya : Loaøi Phi Nhaân. Thoâng thöôøng thì 3 haøng Kim Xí Ñieåu, Nghi Thaàn, ÑaïiPhuùc Haønh Thaàn ñöôïc goïi laø loaøi Phi Nhaân Phaù baïi taát caû chuùng Phi Nhaân SARVA BHUØTEBHYAHÏ PHATÏ Bhuøta : Loaøi Boä Ña, Hoùa Sinh Quyû Phaù baïi taát caû chuùng Hoùa Sinh Quyû SARVA PI’SAØCEBHYAHÏ PHATÏ Phaù baïi taát caû chuùng Xí Trung Quyû  43
 44. 44. SARVA KUMBHANÏDÏEBHYAHÏ PHATÏ Phaù baïi taát caû chuùng Ung Hình Quyû SARVA PUØTANEBHYAHÏ PHATÏ Phaù baïi taát caû chuùng Xuù Quyû SARVA KATÏAPUØTANEBHYAHÏ PHATÏ Phaù baïi taát caû chuùng Kyø Xuù Quyû SARVA DURLAMÏGHYEBHYAHÏ PHATÏ Durlamïghya : Bò phaïm toäi, vöôït quaù quyeàn haïn cuûa mình, vöôït quaù vi phaïm PhaùpLuaät. Ñaây laø keû coù loãi laø töôûng sai laàm (Ngoä Töôûng Quaù) Phaù baïi taát caû chuùng Ngoä Töôûng Quaù SARVA DUSÏPREKSÏITEBHYAHÏ PHATÏ Dusïpreksïita : Keû coù loãi laø nhìn thaáy sai laàm (Ngoä Kieán Quaù) Phaù baïi taát caû chuùng Ngoä Kieán Quaù SARVA JVAREBHYAHÏ PHATÏ Jvara : Côn soát, beänh soát, ngöôøi laõnh ñaïo vaø vua cuûa moïi thöù beänh taät, noãi ñau buoàn,tai hoïa, tinh thaàn ñau khoå, ñieân cuoàng ñau khoå Phaù baïi taát caû chuùng Nhieät Beänh Quyû SARVA APASMAØREBHYAHÏ PHATÏ  44
 45. 45. Apasmaøra : Ñieân cuoàng, maát trí nhôù (Kieän vong) , beänh ñoäng kinh. Ñaây laø moät trong15 loaøi Quyû haïi treû con Phaù baïi taát caû chuùng Kieän Vong Quyû SARVA ‘SRAMANÏEBHYAHÏ PHATÏ ‘Sramanïa : Sa Moân Chuùng, Trì Chuù chuùng Phaù baïi taát caû chuùng Trì Chuù SARVA TÌRTHIKEBHYAHÏ PHATÏ Phaù baïi taát caû chuùng Ngoaïi Ñaïo SARVA UNMAØDEBHYAHÏ PHATÏ Phaù baïi taát caû chuùng Ñieân Cuoàng Quyû SARVA VIDYACAØRYEBHYAHÏ PHATÏ Caørya : Haïnh , haønh. Vidyacaørya : Minh Haïnh. Xöa dòch laø Trì Chuù Baùc Só Phaù baïi taát caû chuùng Minh Haïnh JAYAØ KARA, MADHU KARA, SARVAØRTHA SAØDHANEBHYAHÏ ,VIDYACAØRYEBHYAHÏ PHATÏ Phaù baïi haøng Taùc Thaéng, Taùc Maät, Nhaát Thieát Nghóa Thaønh Töïu, Minh Haïnhchuùng CATURBHAGINÌBHYAHÏ PHATÏ Phaù baïi chuùng cuûa 4 chò em Thaàn Nöõ  45
 46. 46. VAJRA KAUMARÌ KULANDHAØRI VIDYARAØYEBHYAHÏ PHATÏ Vajra Kaumarì kulandhaøri : Kim Cöông Ñoàng Nöõ Trì Tính Nöõ Phaù baïi chuùng cuûa Kim Cöông Ñoàng Nöõ Trì Tính Nöõ Minh Vöông MAHAØ PRATYU GÌREBHYAHÏ PHATÏ Phaù baïi chuùng Ñaïi Ñieàu Phuïc VAJRA ‘SA KARAØYA PRATYU GÌRA RAØJAØYA PHATÏ ‘Sa kara : Caùi khoùa (Toûa) Vajra ‘sa kara : Kim Cöông Toûa. Xöa dòch laø Kim Cöông Lieân Toûa Phaù baïi haøng Kim Cöông Toûa Ñieàu Phuïc Vöông MAHAØ KAØLAØYA , MAØTRÏGANÏAØYA NAMAHÏSKRÏTAØYA PHATÏ Phaù baïi haøng Ñaïi Haéc Thieân, nôi kính leã cuûa chuùng AÂm Maãu INDRÌYE PHATÏ Indri : Ñeá Thích Thieân Phi Phaù baïi haøng Ñeá Thích Thieân Phi BRAHMÌNÏÌYE PHATÏ Phaù baïi haøng Phaïm Thieân Phi RUDRÌYE PHATÏ Phaù baïi haøng Töï Taïi Thieân Phi  46
 47. 47. VISÏNÏAVÌYE PHATÏ Phaù baïi haøng Tyø Nöõu Maãu Thieân VISÏNÏEVÌYE PHATÏ Phaù baïi haøng Tyø Nöõu Thieân Phi VARAØHÌYE PHATÏ Varaøha : Thaàn ñaàu heo Varaøhi : Nöõ Thaàn ñaàu heo Phaù baïi haøng Trö Ñaàu Thaàn Nöõ AGNIYE PHATÏ Agna : Ngoïn löûa, Hoûa Thieân Agni : Hoûa Thieân Phi Phaù baïi haøng Hoûa Thieân Phi MAHAØ KAØLÌYE PHATÏ Phaù baïi haøng Ñaïi Haéc Thieân Phi RAUDRÌYE PHATÏ Raudra : Phaãn Noä, Phaãn Noä Thaàn Raudri : Phaãn Noä Thaàn Nöõ Phaù baïi haøng Phaãn Noä Thaàn Nöõ  47
 48. 48. KAØLA DANÏDÏÌYE PHATÏ Kaøla : Haéc Thieân Danïdïa : Caây gaäy, caây boång Kaøla danïdïa : Haéc Thieân Boång vaø ñöôïc dòch yù laø Quyû Suùy Haéc Aùo Thaàn Phaù baïi haøng Quyû Suùy Haéc Aùo Thaàn Nöõ AINDRIYE PHATÏ Phaù baïi haøng Ñeá Thích Thieân Nöõ MAØTRÏYE PHATÏ Phaù baïi haøng AÂm Maãu CAØMUNÏDÏÌYE PHATÏ Caømunïdïa : Moät hình thöùc cuûa Nöõ Thaàn Durga, moät trong 7 Maãu laø Noä Thaàn Nöõ, moättrong 8 Naøyikaø cuûa Durga hay Brahma, teân cuûa moät Taùc Giaû, teân cuûa moät Thaønh Phoá. 7 Maãu : 7 Maãu Thieân, 7 Maãu Nöõ Thieân, 7 chò em laø quyeán thuoäc cuûa Dieãm MaThieân hoaëc Ñaïi Haéc Thieân goàm coù Caømunïdïaø, kauvari, Visïnïavi, Kaumaøri, Indri, Raudri,Braøhmi Phaù baïi haøng Noä Thaàn Nöõ KAØLA RAØTRÏYE PHATÏ Kaøla Raøtrï : Haéc Daï (Ñeâm ñen) , Haéc Daï Thaàn Nöõ Phaù baïi haøng Haéc Daï Thaàn Nöõ KAPAØLÌYE PHATÏ Kapaøla : Ñaàu laâu, Ñoäc Laâu Ngoaïi Ñaïo, Ñoäc Laâu Thaàn  48
 49. 49. Kapaøli : Ñoäc Laâu Thaàn Nöõ Phaù baïi haøng Ñoäc Laâu Thaàn Nöõ ADHIMUKTIKA ‘SMA ‘SANA VASINÌYE PHATÏ Phaù baïi haøng Laïc Cö Tuûng Gian Nöõ (AÂm Nöõ vui thích ôû nôi goø maû vaø choánhoang vaéng) OMÏ_ HUØMÏ BHRUØMÏ BANDHA BANDHA RAKSÏA RAKSÏA MAØMÏ Quy meänh Huømï Bhruømï. Haõy coät troùi Ngoaïi Chöôùng vaø Noäi Chöôùng. UÛng hoä,uûng hoä cho toâi V _ HOÄI THÖÙ NAÊM : YENA CITTAØ SATVAØ MAMA : DUSÏTÏA CITTAØ , PAØPA CITTAØ , RAUDRACITTAØ , VIDVAISÏA CITTAØ , AMAITRA CITTAØ , UTPAØDAYANTI KÌLAYANTIMANTRAYANTI JAPANTI YUHOTI Yena : Bôûi ai, bôûi ñieàu gì, bôûi ñöôøng naøo, trong chæ thò naøo, ôû ñaâu, ñeán ñaâu Citta : Taâm, Taäp Khôûi Taâm Satva : Höõu Tình Mama : Toâi Dusïtïa citta : Taâm ñoäc aùc Paøpa citta : Taâm toäi loãi Raudra citta : Taâm phaãn noä Vidvaisïa citta : Taâm giaän gheùt Amaitra citta : Taâm khoâng hieàn laønh (Voâ Töø Taâm)  49
 50. 50. Utpaødayanti : Sinh khôûi Kìlayanti : Caám ñoaùn Mantrayanti : Duøng Thaàn Chuù, duøng Maät Ngöõ Japayanti : Chuyeån tuïng Yuhoti : ÖÙng duïng Nghi Thöùc cuùng teá Phaøm coù Höõu Tình ñoái vôùi Ta khôûi Taâm ñoäc aùc, Taâm gaây toäi loãi, Taâm phaãn noä,Taâm giaän gheùt, Taâm khoâng hieàn laønh maø phaùt khôûi söï caám ñoaùn, ñoïc tuïng Thaàn Chuùcuùng baùi caàu ñaûo… ñeå haõm haïi UØRJAØHAØRAØ UØrja : Söùc maïnh, naêng löïc, tinh khí, söï sieâu phaøm Ahaøra : Thaâu nhieáp, aên nuoát Loaøi aên tinh khí GARBHAØHAØRAØ Loaøi aên baøo thai RUDHIRAØHAØRAØ Loaøi aên maùu huyeát MAMÏSAØHAØRAØ Loaøi aên thòt MEDAØHAØRAØ Loaøi aên Thaûo Moäc coù chaát nhö môõ  50
 51. 51. MAJJAØHAØRAØ Loaøi aên xöông tuyû VA’SAØHAØRAØ Loaøi aên thöù do sinh ñeû JATAØHAØRAØ Loaøi aên sinh khí JÌVITAØHAØRAØ Loaøi aên Thoï Meänh MALYAØHAØRAØ Loaøi aên toùc BALYAØHAØRAØ Loaøi aên söùc löïc GANDHAØHAØRAØ Loaøi aên muøi thôm PUSÏPAØHAØRAØ Loaøi aên boâng hoa PHALAØHAØRAØ  51
 52. 52. Loaøi aên quaû traùi SASYAØHAØRAØ Loaøi aên haït gioáng PAØPA CITTAØ Loaøi coù taâm gaây toäi loãi DUSÏTÏA CITTAØ Loaøi coù Taâm aùc ñoäc DEVA GRAHAØ Deva : Thieân, coõi Trôøi Graha : Loaøi Ma (Tuùy) Thieân Tuùy (Loaøi Ma cuûa haøng Trôøi) NAØGA GRAHAØ Long Tuùy YAKSÏA GRAHAØ Daï Xoa Tuùy RAØKSÏASA GRAHAØ La Saùt Tuùy  52
 53. 53. ASURA GRAHAØ Phi Thieân Tuùy GARUDÏA GRAHAØ Kim Xí Ñieåu Tuùy KIMÏNARA GRAHAØ Nghi Thaàn Tuùy MAHORAGA GRAHAØ Ñaïi Phuùc Haønh Thaàn Tuùy PRETA GRAHAØ Ngaï Quyû Tuùy PI’SAØCA GRAHAØ Xí Trung Quyû Tuùy BHUØTA GRAHAØ Hoùa Sinh Quyû Tuùy PUØTANA GRAHAØ Xuù Quyû Tuùy KATÏAPUØTANA GRAHAØ  53
 54. 54. Kyø Xuù Quyû Tuùy KUMBHAØNÏDÏA GRAHAØ Ung Hình Quyû Tuùy SKANDA GRAHAØ Thieân Thaàn Quyû Tuùy (Loaøi Ma cuûa haøng Quyû veïo moâi) UNMAØNDA GRAHAØ Ñieân Cuoàng Quyû Tuùy CCHAØYA GRAHAØ AÛnh Quyû Tuùy APASMAØRA GRAHAØ Kieän Vong Quyû Tuùy DÏAØKA DÏAØKINÏÌ GRAHAØ Khoâng Haønh Quyû Tuùy REVATI GRAHAØ Naõo Nhi Quyû Tuùy JA GHIKA GRAHAØ Ja ghika : Con Laïc Ñaø, moät loaøi Linh Döông  54
 55. 55. Nhö Linh Döông Quyû Tuùy ‘SAKUNI GRAHAØ ‘Sakuna hay ‘Sakuni laø con chim Ñieåu Hình Quyû Tuùy NANDIKAØ GRAHAØ Nandìka : Con chim troáng cuûa loaøi Gia Caàm Nhö Gia Caàm Hình Quyû Tuùy LAMÏBIKA GRAHAØ Lamïbika : Con chim cu hay con gaø troáng cuûa ngöôøi AÁn Ñoä Nhö Keâ Hình Quyû Tuùy KANÏTÏAPAØNÏI GRAHAØ Kanïtïa : Caây gai, buïi gai, caây coù nhieàu gai (Cöùc) Paønïi : Baøn tay Kanïtïa paønïi : Loaøi Quyû coù baøn tay ñaày gai . Ñaïo Sö Taây Taïng dòch laø Tröø Cöùc Quyû Loaøi Ma cuûa haøng Quyû coù baøn tay ñaày gai JVARAØ : EKAØHIKAØ , DVAITYAKAØ , TRETIYAKAØ , CATURTHAKAØ Jvara : Soát noùng, Quyû gaây ra beänh soát reùt (Ngöôïc Quyû) Ekaøhika : 1 ngaøy phaùt beänh 1 laàn Dvaityaka : 2 ngaøy phaùt beänh 1 laàn Tretiyaka : 3 ngaøy phaùt beänh 1 laàn  55
 56. 56. Caturthaka : 4 ngaøy phaùt beänh 1 laàn Quyû gaây beänh soát reùt : 1 ngaøy phaùt 1 laàn, 2 ngaøy phaùt 1 laàn, 3 ngaøy phaùt 1 laàn, 4ngaøy phaùt 1 laàn NITYAØ JVARAØ Nitya : Thöôøng thöôøng, luoân luoân Luoân luoân noùng soát cao (Thöôøng traùng nhieät) VISÏAMA JVARAØ Visïama : khoâng ñoàng boä, khoâng ngang söùc, goà gheà, khoù khaên, nguy hieåm, xaáu, baátlôïi, khoâng coâng nhaän, caám, gôùm ghieác, kinh khuûng Beänh noùng soát gaây nguy hieåm VAØTIKAØ Phong beänh, beänh nhieãm gioù, bò truùng gioù PAITTIKAØ Beänh vaøng da ‘SLESÏMAKAØ ‘Slesïmaka : Ñaøm raõi, tính phôùt ñôøi, söï haøi höôùc hoùm hænh Beänh ñaøm raõi SAMÏNIPATIKAØ Beänh do moïi thöù hoøa hôïp  56
 57. 57. SARVA JVARAØ Taát caû beänh noùng soát ‘SIRORTI Beänh ñau ñaàu, beänh nhöùc ñaàu (Ñaàu Thoáng) ARDHAØVABHEDAKA Ardha : Moät nöûa Avabhedaka : Laøm nhöùc nhoái, laøm nhöùc buoát, laøm buoát caùi ñaàu Beänh ñau nöûa ñaàu (Baùn Ñaàu Thoáng) AROCAKA Beänh chaúng aên ñöôïc AKSÏI ROGAMÏ Aksïi : Con maét Rogamï: Beänh taät, söï huû baïi, suy nhöôïc cô theå, söï ñau yeáu Beänh ñau maét MUKHA ROGAMÏ Mukha : Caùi mieäng, caùi moàm Beänh ñau mieäng HRÏDROGAMÏ Hrïd : Chöùng lieät tim, suy tim, linh hoàn, söùc soáng, söùc truyeàn caûm, caù nhaân, taâm trí,tinh thaàn  57
 58. 58. Beänh ñau toaøn theå con ngöôøi KARNÏA ‘SUØLAMÏ Karnïa : Loã tai, caùi tai ‘Suølamï : Caùi giaùo, caùi thöông, caùi lao, ñaâm thuûng, choïc thuûng, noãi ñau buoàn, noãi saàukhoå, tai hoïa, tuyeät voïng, ñau khoå, söï ñau ñôùn Ñau tai DANTA ‘SUØLAMÏ Ñau raêng HRÏDAYA ‘SUØLAMÏ Ñau tim MARMAN ‘SUØLAMÏ Marman : Ñieåm gaây cheát choùc, phaàn nhaïy caûm cuûa cô theå, yeáu ôùt, thieáu nghò löïc, deãbò toån thöông, lieàu maïng vaøo nôi nguy hieåm, choã yeáu. Xöa dòch laø ñoát xöông Ñau buoát ñoát xöông PAØR’SVA ‘SUØLAMÏ Ñau hoâng söôøn PRÏSÏTÏA ‘SUØLAMÏ Ñau löng UDARA ‘SUØLAMÏ  58
 59. 59. Ñau buïng KATÏI ‘SUØLAMÏ Katïi : Eo löng, moâng ñít Ñau eo löng, ñau moâng ñít UØRU ‘SUØLAMÏ UØru : Baép ñuøi, baép veá, oáng chaân, xöông oáng chaân Ñau baép ñuøi JAMÏGHA ‘SUØLAMÏ Ñau oáng chaân VASTI ‘SUØLAMÏ Vasti : Söï taän cuøng cuûa caùi aùo ñaàm baèng vaûi, ñieåm cuoái cuøng, . Xöa dòch laø maét caùchaân (Ñieåm cuoái cuøng cuûa oáng chaân) Ñau maét caù chaân HASTA ‘SUØLAMÏ Ñau baøn tay PAØDA ‘SUØLAMÏ Ñau baøn chaân SARVAGAØPRATYU GIRA ‘SUØLAMÏ  59
 60. 60. Sarvaga : Toûa khaép taát caû, thaâm nhaäp khaép caû, lan traøn khaép taát caû, nöôùc, ThieânThaàn, linh hoàn, teân cuûa Braøhma hay ‘Siva, coù maët khaép nôi Apratyu gira : Khoâng theå cöùu thoaùt, khoâng theå ñieàu phuïc Ñau buoát taát caû chi tieát treân thaân khoâng theå chöõa khoûi BHUØTA VETAØLA Hoùa Sinh Khôûi Thi Quyû (Ma Quyû nhaäp vaøo xaùc cheát ñöùng daäy ñi) DÏAØKA DÏAØKINÏÌ Khoâng Haønh Nam vaø Khoâng Haønh Nöõ JVARA Nhoït do bò thieâu ñoát DATRUØ Nhoït do bò cuøi huûi KANÏTÏYU Nhoït gheû moïc daày nhö gai KITÏTÏI Nhoït do ôû baån, nhoït do Dôøi aên (Tri Thuø Sang) BHAILOTAØVAI Ñinh sang  60
 61. 61. SARPALOHAØ Xaâm daâm sang LI GA Xích sang ‘SOSÏATRA Nhoït do da khoâ nöùt SAGARAØ Nhoït Tró VISÏAYOGA Coå ñoäc AGNI Löûa UDAKA Nöôùc MARA VELAØ KAØNTAØRA Mara : Söï cheát, luùc cheát, luùc haáp hoái Velaø : Caùi vöôøn Kaøntaøra : Khu röøng raäm  61
 62. 62. Vöôøn röøng gaây söï cheát choùc (Töû Vieân Laâm) AKAØLA MRÏTYU Cheát yeåu khoâng ñuùng thôøi TRAIMUKHA Moät loaøi truøng TRAILAØTÏAKA Moät loaøi moøng VRÏ’SCIKA Vrï’scika : Moät loaïi saâu böôùm phuû ñaày khaép vôùi loâng lôûm chôûm, moät loaøi ñoäng vaät coùnhieàu chaân, boø caïp Boø Caïp SARPA Raén NAKULA Moät loaøi choàn ôû Bengal laø keû thuø cuûa chuoät vaø raén SIMÏHA Sö töû VYAØGHRA  62
 63. 63. Coïp RÏIKSÏA TARARÏIKSÏA Rïiksïa : Ñoäc haïi, bò thöông, gaây tai haïi, moät loaïi taùo, teân ngoïn nuùi, toát, tuyeät haûo, congaáu.Xöa dòch laø gaáu ngöïa Tara : Mang qua, phuï giuùp mang qua, ôû beân kia, vöôït xa hôn, tuyeät haûo, ngoïn löûa,gioû aùo. Tararïiksïa : Moät loaøi gaáu lôùn (Bi), gaáu heo Gaáu Ngöïa, gaáu Heo CAMARA Moät loaøi boø goïi laø Yak, loaøi traâu Yak ôû Taây Taïng JIVAKA Jivaka : Ñôøi soáng, ngöôøi ñaày tôù, haønh khaát, ngöôøi baét raén, teân cuûa MumaraBhuøta, ñôøisoáng ban cho nhaân toá, nöôùc. Jivaka coøn ñöôïc dòch laø loaøi soáng döôùi nöôùc Loaøi soáng döôùi nöôùc Neáu döïa theo nghóa cuûa Baûn xöa thì teân nhöõng con vaät coøn thieáu coù theå ñoïc theâm laø : Meøo : Bidaøla Boø : Dhenu Boø Moäng : Vrïsabha Choù soùi : Vrïka hay Taraksïa Caù Ma Kieät, caù Saáu : Makaøra Chaáy raän : Riksïaø Gaáu : Bhalluøka  63
 64. 64. Con ong : Tarala TESÏAØMÏ SARVESÏAØMÏ SITATAØPATRAØMÏ MAHAØ VAJROSÏNÏÌSÏAØMÏ MAHAØPRATYU GÌRAMÏ YAØBA DVAØDA’SA YOJANAØBHYANTARÌNA Vajra : Kim Cöông Usïnïìsïa : Ñænh keá Vajrosïnïìsïa : Kim Cöông Ñænh Keá Yaøba : Cho ñeán Dvada’sa : 12 Yojana : Do Tuaàn, moät ñôn vò ño löôøng Abhyantarìna : ÔÛ trong khoaûng Do Baïch Taûn Caùi Ñaïi Kim Cöông Ñænh Keá coù naêng löïc to lôùn ñieàu phuïc taát caûbeänh taät tai naïn nhö vaäy cho ñeán trong khoaûng 12 Do Tuaàn khieán moïi Taät Naïn aáy töïnhieân lui tan SÌMA BANDHAMÏ KAROMI Sìma : Giôùi Ñaøn Bandha : Coät troùi Kara : Taùc laøm. Umi : Nay Toâi Kara + Umi =Karomi (Nay toâi taùc laøm) Nay toâi keát buoäc Giôùi DI’SA BANDHAMÏ KAROMI Di’sa : Phöông höôùng  64
 65. 65. Toâi keát buoäc möôøi phöông PRAVIDYAØ BANDHAMÏ KAROMI Pravidya : Minh Chuù thuø thaéng, Minh Chuù naêng thaéng Toâi keát Naêng Thaéng Minh TEJO BANDHAMÏ KAROMI Tejo : Nhoùm aùnh saùng (Quang tuï) Toâi buoäc nhoùm aùnh saùng HASTAØ BANDHAMÏ KAROMI Toâi keát buoäc baøn tay PAØDA BANDHAMÏ KAROMI Toâi keát buoäc baøn chaân SARVAGA PRATYU GA BANDHAMÏ KAROMI Toâi keát buoäc taát caû moïi chi tieát TADYATHAØ Nhö vaäy, lieàn noùi Chuù laø OMÏ_ ANALE ANALE _ VI’SADA VI’SADA _ BANDHA BANDHA _BANDHANI BANDHANI _ VAIRA VAJRAPAØNÏI PHATÏ_ HUØMÏ BHRUØMÏ PHATÏ_SVAØHAØ  65
 66. 66. Omï: Nhieáp trieäu, caûnh giaùc Anale : Ngoïn löûa linh thieâng, ngoïn löûa cuûa Thöôïng Ñeá, Ngoïn löûa, naêng löïc sieâuphaøm Vi’sada : Söï thanh tònh Bandha : Coät troùi, coät buoäc Bandhani : Coät buoäc Vaira : Söï choáng laïi, duõng caûm, can ñaûm, coù naêng löïc khaùc thöôøng Vajrapaønïi : Kim Cöông Thuû. Vò Thaàn caàm chaøy Kim Cöông Phatï : Phaù baïi Huømï : Chuûng Töû bieåu thò cho Taâm Boà Ñeà Bhruømï : Chuûng Töû bieåu thò cho nôi quy thuù cuûa moïi Coâng Ñöùc Phatï : Phaù baïi Svaøhaø : Quyeát ñònh thaønh töïu TAÙN THAÙN CHUÙ : NAMO STATHAØGATAØYA SUGATAØYA ARHATE SAMYAKSAMÏBUDDHAØYASIDDHYANTU MANTRAPAØDA SVAØHAØ Sugata : Baäc Thieän Theä, baäc kheùo ñi ñeán neûo laønh Siddhyantu : khieán cho thaønh töïu Mantrapaøda : Chaân Ngoân cuù, caâu chöõ cuûa Chaân Ngoân Svaøhaø : Vieân maõn caùt töôøng Quy meänh taát caû Nhö Lai Thieän Theä ÖÙng Cuùng Chính Ñaúng Chính Giaùc . Haõykhieán cho con thaønh töïu Chaân Ngoân Cuù , vieân maõn caùt töôøng Hoaøn chænh Phaïn vaên vaøo ngaøy 06/06/2006  66
 67. 67. ÑAÏI PHAÄT ÑÆNH THUÛ LAÊNG NGHIEÂM ÑAØ LA NI Vieät dòch : HUYEÀN THANH ÑEÀ DANH CHUÙ : Nhaát Thieát Nhö Lai Ñænh Keá Baïch Taûn Caùi Voâ Naêng Thaéng Thaäm Naêng ÑieàuPhuïc Ñaø La Ni I) HOÄI THÖÙ NHAÁT : Kính leã taát caû Phaät vôùi haøng Boà Taùt Quy meänh baûy öùc Chính Ñaúng Chính Giaùc vôùi chuùng Dieäu Thanh Vaên Taêng Quy meänh chuùng A La Haùn trong Theá Gian Quy meänh chuùng Döï löu Quy meänh chuùng Nhaát Lai Quy meänh chuùng Baát Hoaøn Quy meänh chuùng ñaït boán Quaû vôùi chuùng ñaït boán Höôùng trong Theá Gian Quy meäng ba baùu Phaät, Phaùp , Taêng Quy meänh Theá Toân Kieân Coá Duõng Maõnh Quaân Kích Vöông Nhö Lai ÖÙng CuùngChính Ñaúng Chính Giaùc Quy meänh Theá Toân Voâ Löôïng Quang Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chính Ñaúng Chính Giaùc Quy meänh Theá Toân Baát Ñoäng Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chính Ñaúng Chính Giaùc Quy meänh Theá Toân Döôïc Sö Löu Ly Quang Vöông Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chính ÑaúngChính Giaùc Quy meänh Theá Toân Khai Phu Hoa Sa La Thoï Vöông nhö Lai ÖÙng Cuùng Chính ÑaúngChính Giaùc  67
 68. 68. Quy meänh Theá Toân Thích Ca Maâu Ni Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chính Ñaúng Chính Giaùc Quy meänh Theá Toân Baûo Hoa Traøng Vöông Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chính Ñaúng ChínhGiaùc Quy meänh Theá Toân Nhö Lai Boä Toäc Quy meänh Theá Toân Lieân Hoa Boä Toäc Quy meänh Theá Toân Kim Cöông Boä Toäc Quy meänh Theá Toân Ma Ni Boä Toäc Quy meänh Theá Toân Khoá Taøng Boä Toäc Quy meänh chuùng Thieân Tieân Quy meänh chuùng Thaønh Töïu Trì Minh Quy meänh chuùng Thaønh Töïu Trì Minh Tieân vôùi chuùng Nhieáp Aùc Taùc Thieän Quy meänh chuùng Phaïm Thieân Quy meänh chuùng Ñeá Thích Quy meänh Theá Toân Töï Taïi Thieân, Thieân Haäu OÂ Ma vôùi haøng quyeán thuoäc Quy meänh Theá Toân Na La Dieân Thieân, Thieân Haäu Caùt Khaùnh, haøng quyeán thuoäc,naêm Ñaïi AÁn laø nôi kính leã cuûa Voâ aùi Töû Quy meänh Ñaïi Haéc Thieân phaù hoaïi ba cung thaønh vui thích ôû goø maû laø nôi kính leãcuûa chuùng AÂm Maãu Kính leã caùc haøng aáy xong roài Con xin kính leã Ñöùc Theá Toân Nhaát Thieát Nhö Lai Ñænh Keá Baïch Taûn Caùi naøy Ngaøi laø Voâ Naêng Thaéng Thaäm Naêng Ñieàu Phuïc Maãu Ngaøi laø nôi kính leã cuûa taát caû chö Thieân Ngaøi laø nôi cuùng döôøng cuûa Thieân Chuùng Ngaøi laø Ñaáng toái cao maø caùc Thieân Nöõ ñeàu theo hoä veä Ngaøi hay giaùng phuïc taát caû quyû aùc gaây phieàn naõo Ngaøi hay caét ñöùt Minh Chuù khaùc  68
 69. 69. Ngaøi hay giaùng phuïc chuùng Höõu Tình khoù giaùng phuïc Ngaøi hay ngaên chaän caùc ñieàu aùc Ngaøi hay chaän ñöùng söï cheát yeåu khoâng ñuùng thôøi Ngaøi hay giaûi thoaùt taát caû söï troùi buoäc Ngaøi hay chaän ñöùng taát caû giaác moäng xaáu aùc Ngaøi hay toài hoaïi taùm möôi boán ngaøn phieàn naõo Ngaøi hay khieán cho hai möôi taùm vò Tinh Tuù vui veû Ngaøi hay toài hoaïi taùm phieàn naõo lôùn Ngaøi hay chaän ñöùng taát caû oan gia Ngaøi hay loaïi boû caùc giaác moäng xaáu haõi huøng Ngaøi hay cöùu thoaùt moïi tai naïn veà : chaát ñoäc, dao gaäy, löûa , nöôùc… Ngaøi hay sai khieán taát caû AÁn chuùng : Voâ Naêng Thaéng Khinh An Maãu Ñaïi Saân Noä Maãu Ñaïi Uy Quang Maãu Ñaïi Uy Dieäu Maãu Ñaïi Baïch Quang Dieãm Maãu Ñaïi Löïc Caùt Töôøng Maãu Baïch Y Maãu Thaùnh Cöùu Ñoä Maãu Phaãn Noä Maãu Phoå Maõn Toái Thaéng Kim Cöông Hoa Danh Xöng Maãu Lieân Hoa Chieán Töôùng Maãu Kim Cöông Thieät Maãu Anh Laïc Phoå Maõn Voâ Naêng Thaéng Maãu  69
 70. 70. Kim Cöông Boång Thieân Thaàn Löïc Só Maãu Nhu Thieän Haûo Töôùng Cuùng Döôøng Maãu Thieän Haûo Saéc Töôùng Ñaïi Baïch Maãu Thaùnh Cöùu Ñoä Ñaïi Löïc Maãu Toái Thöôïng Kim Cöông Toûa Phoå Maõn Maãu Kim Cöông Ñoàng Nöõ Trì Tính Nöõ Maãu Kim Cöông Thuû Maãu Ñaïi Minh Chaân Thaät Nieäm Chaâu Maãu Uaát Kim Höông Baûo Phoå Maõn Maãu Bieán Chieáu Thaéng Nghóa Lôïi Ñænh Keá Maãu La Saùt Thaàn Nöõ Kim Cöông Maãu Kim Quang Nhaõn Maãu Kim Cöông Chuùc Maãu Baïch Saéc Maãu Lieân Hoa Nhaõn Maãu Nguyeät Quang Maãu Moïi AÁn nhö vaäy, heát thaûy ñeàu uûng hoä thuû hoä cho chuùng con II) HOÄI THÖÙ HAI : Quy meänh chuûng töû HUØM, BÔØ-HÔØ-RUM cuûa Tieân Chuùng Thieän Quyù Nhö Lai ÑænhKeá Vôùi HUØMÏ BHRUØMÏ thöôøng nghieàn naùt moïi nghieäp toäi Vôùi HUØMÏ BHRUØMÏ thöôøng uy traán hoä trì thaân caên Vôùi HUØMÏ BHRUØMÏ thöôøng tröø boû taâm yù meâ hoaëc Vôùi HUØMÏ BHRUØMÏ thöôøng phaù hoaïi moïi söï ngaên trôû  70
 71. 71. Vôùi HUØMÏ BHRUØMÏ thöôøng hoaøn thieän Minh Chuù Khaùc Vôùi HUØMÏ BHRUØMÏ thöôøng traán ngöï taát caû ñieàu aùc Vôùi HUØMÏ BHRUØMÏ thöôøng toài hoaïi taát caû loaøi Daï Xoa, La Saùt gaây phieàn naõo Vôùi HUØMÏ BHRUØMÏ thöôøng toài hoaïi taùm möôi boán ngaøn phieàn naõo Vôùi HUØMÏ BHRUØMÏ thöôøng khieán cho hai möôi taùm vò Tinh Tuù vui veû Vôùi HUØMÏ BHRUØMÏ thöôøng toài hoaïi taùm phieàn naõo lôùn Haõy uûng hoä! UÛng hoä cho con ! Hôõi Ñöùc Theá Toân ! Ngaøi laø Nhaát Thieát Nhö Lai Ñænh Keá Maãu, Ñaïi Ñieàu Phuïc Maãu,Ñaïi Thieân Tyù Maãu, Thieân Ñaàu Maãu, ÖÙc Baùch Thieân Nhaõn Maãu, Noäi Dieãm Cuï ChuûngTöôùng Kim Cöông Phuùc Maãu, Tam Höõu Ñaøn Tröôøng Maãu Xin haõy khieán cho con ñaït ñöôïc söï phoàn vinh thònh vöôïng toát laønh III) HOÄI THÖÙ BA : Phaøm coù moïi tai naïn gaây ra töø : Vua chuùa, giaëc cöôùp, löûa, nöôùc, chaát ñoäc, dao gaäy,chieán tranh, ñoùi khaùt, saám seùt, cheát yeåu khoâng ñuùng thôøi, ñoäng ñaát, sao baêng, hình phaïtcuûa vöông phaùp, Roàng ñoäc, seùt ñaùnh, Kim Xí Ñieåu… Laïi coù söï phieàn naõo do caùc loaøi gaây ra nhö : Daï Xoa, La Saùt, Quyû ñoùi, Quyû ôû trongnhaø caàu, Quyû coù hình ung nhoït, Quyû hoâi thoái, Quyû hoâi thoái laï kyø, Quyû veïo moâi, Quyû KieänVong, Quyû ñieân cuoàng, Quyû hôùp boùng (AÛnh Quyû) , Quyû coù hình caùi tuùi, Quyû gaây haïi chocon nít, loaøi aên tinh khí, loaøi aên baøo thai, loaøi aên sinh khí, loaøi aên thoï meänh, loaøi aên maùuhuyeát, loaøi aên ñoà dô cuûa söï sinh saûn, loaøi aên thòt, loaøi aên thaûo moäc coù chaát nhö môõ, loaøi aênxöông tuûy, loaøi aên hôi thôû ra vaøo, loaøi aên thöù baát tònh, loaøi aên taâm thöùc… Nay con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa taát caû loaøi gaây phieàn naõo thuoäctaát caû loaïi nhö theá Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa boïn giaëc Ngoaïi Ñaïo Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa Khoâng Haønh Nam vaø Khoâng HaønhNöõ Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa Ñaïi Thuù Chuû vaø Töï Taïi Thieân  71
 72. 72. Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa loaøi Kim Xí Ñieåu cuøng vôùi quyeánthuoäc cuûa chuùng Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa Ñaïi Haéc Thieân vaø chuùng AÂm Maãu Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa nhoùm Ñoäc Laâu Ngoaïi Ñaïo Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa caùc haøng : Taùc Thaéng, Taùc Maät,Thaønh töïu taát caû Nghóa Lôïi Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa boán chò em Thaàn Nöõ Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa haøng Ñaáu Chieán Quyû, Hyû Töï TaïiThieân, Hoan Hyû Thieân cuøng vôùi quyeán thuoäc cuûa hoï Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa nhoùm Ngoaïi Ñaïo loõa theå Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa haøng Saùt Taëc Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa haøng Khôûi Thi Quyû Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa haøng Thaàn Daï Xoa caàm chaøy KimCöông Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa caùc haøng : Phaïm Thieân, Töï TaïiThieân, Na La Dieân Thieân Con xin caét ñöùt vaø ngaên caám ñöôïc Chuù Ngöõ cuûa Kim Cöông Thuû Bí Maät Chuû Quy meänh kính leã Ñöùc Theá Toân Nhaát Thieát Nhö Lai Ñænh Keá Baïch Taûn Caùi. Xin haõyuûng hoä, uûng hoä cho con vôùi taát caû chuùng Höõu Tình ñeàu ñöôïc thaønh töïu toát laønh. IV) HOÄI THÖÙ TÖ : Cuùi ñaàu con quy meänh Baïch Taûn Caùi Theá Toân Haøo quang löûa troøn ñaày Maøu traéng tinh röïc rôõ AÙnh saùng Baïch Taûn Caùi Phoùng muoân tia long lanh  72
 73. 73. Uy quang soi moïi choán Giaùng phuïc khaép taát caû Caét ñöùt vaø xuyeân thaáu Khuûng boá roài phaù baïi Dieät hai chöôùng trong ngoaøi Thaønh töïu söï toát laønh Nay hoâ trieäu Phaù baïi Haøng Baát Khoâng Thieân Söù Nguyeän ban cho phaù baïi Phaù baïi söï phaù hoaïi cuûa haøng A Tu La Phaù baïi taát caû Thieân chuùng Phaù baïi taát caû chuùng Roàng Phaù baïi taát caû chuùng Daï Xoa Phaù baïi taát caû chuùng La Saùt Phaù baïi taát caû chuùng Kim Xí Ñieåu Phaù baïi taát caû chuùng Höông Thöïc Thaàn Phaù baïi taát caû chuùng Phi Thieân Phaù baïi taát caû chuùng Nghi Thaàn Phaù baïi taát caû chuùng Ñaïi Phuùc Haønh Thaàn Phaù baïi taát caû Nhaân chuùng (Loaøi ngöôøi) Phaù baïi taát caû chuùng Phi Nhaân Phaù baïi taát caû chuùng Quyû Hoùa Sinh Phaù baïi taát caû chuùng Quyû ôû trong nhaø caàu Phaù baïi taát caû chuùng Quyû coù hình ung nhoït Phaù baïi taát caû chuùng Quyû hoâi thoái  73
 74. 74. Phaù baïi taát caû chuùng Quyû hoâi thoái laï kyø Phaù baïi taát caû chuùng Ngoä Töôûng Quaù Phaù baïi taát caû chuùng Ngoä Kieán Quaù Phaù baïi taát caû chuùng Quyû gaây beänh noùng soát Phaù baïi taát caû chuùng Quyû gaây beänh maát trí nhôù Phaù baïi taát caû chuùng Trì Chuù Phaù baïi taát caû chuùng Ngoaïi Ñaïo Phaù baïi taát caû chuùng Quyû ñieân cuoàng Phaù baïi taát caû chuùng Trì Chuù Baùc Só Phaù baïi taát caû chuùng Minh Haïnh cuûa caùc haøng : Taùc Thaéng, Taùc Maät, Nhaát ThieátNghóa Thaønh Töïu Phaù baïi chuùng cuûa boán chò em Thaàn Nöõ Phaù baïi chuùng cuûa Kim Cöông Ñoàng Nöõ Trì Tính Nöõ Minh Vöông Phaù baïi chuùng Ñaïi Ñieàu Phuïc Phaù baïi haøng Kim Cöông Toûa Ñieàu Phuïc Vöông Phaù baïi haøng Ñaïi Haéc Thieân vaø nôi kính leã cuûa chuùng AÂm Maãu Phaù baïi haøng Ñeá Thích Thieân Phi Phaù baïi haøng Phaïm Thieân Phi Phaù baïi haøng Töï Taïi Thieân Phi Phaù baïi haøng Tyø Nöõu Maãu Thieân Phaù baïi haøng Tyø Nöõu Thieân Phi Phaù baïi haøng Trö Ñaàu Thaàn Nöõ Phaù baïi haøng Hoûa Thieân Phi Phaù baïi haøng Ñaïi Haéc Thieân Phi Phaù baïi haøng Phaãn Noä Thaàn Nöõ  74
 75. 75. Phaù baïi haøng Quyû Suùy Haéc Aùo Thaàn Nöõ Phaù baïi haøng Ñeá Thích Thieân Nöõ Phaù baïi haøng AÂm Maãu Phaù baïi haøng Noä Thaàn Nöõ Phaù baïi haøng Haéc Daï Thaàn Nöõ Phaù baïi haøng Ñoäc Laâu Thaàn Nöõ Phaù baïi haøng Quyû Nöõ vui thích ôû nôi goø maû Quy meänh HUØMÏ BHRUØMÏ . Haõy coät troùi hai chöôùng trong ngoaøi vaø uûng hoä, uûng hoächo con. V) HOÄI THÖÙ NAÊM : Phaøm coù caùc Höõu Tình ñoái vôùi ta khôûi sinh taâm ñoäc aùc, taâm toäi loãi, taâm phaãn noä, taâmgiaän gheùt, taâm khoâng hieàn laønh maø phaùt ra söï caám ñoaùn, ñoïc tuïng Thaàn Chuù , cuùng baùicaàu ñaûo ñeå haõm haïi Laïi coù caùc loaøi gaây naõo haïi nhö : loaøi aên tinh khí, loaøi aên baøo thai, loaøi aên maùuhuyeát, loaøi aên thòt, loaøi aên caây coû coù chaát nhö môõ, loaøi aên xöông tuûy, loaøi aên thöù dô baåndo söï sinh ñeû, loaøi aên sinh khí, loaøi aên thoï meänh, loaøi aên toùc, loaøi aên söùc löïc, loaøi aên muøithôm, loaøi aên boâng hoa, loaøi aên quaû traùi, loaøi aên haït gioáng, loaøi coù taâm toäi loãi, loaøi coù taâmñoäc aùc… Laïi coù nhoùm ma cuûa haøng Trôøi, nhoùm ma cuûa loaøi Roàng, nhoùm ma cuûa haøng DaïXoa, nhoùm ma cuûa haøng La Saùt, nhoùm ma cuûa haøng A Tu La, nhoùm ma cuûa loaøi Kim XíÑieåu, nhoùm ma cuûa haøng Nghi Thaàn, nhoùm ma cuûa haøng Ñaïi Phuùc Haønh Thaàn, nhoùm macuûa loaøi Quyû ñoùi, nhoùm ma cuûa loaøi Quyû ôû trong nhaø caàu, nhoùm ma cuûa loaøi Quyû HoùaSinh, nhoùm ma cuûa loaøi Quyû hoâi thoái, nhoùm ma cuûa loaøi Quyû hoâi thoái laï kyø, nhoùm ma cuûaloaøi Quyû coù hình ung nhoït, nhoùm ma cuûa loaøi Quyû veïo moâi, nhoùm ma cuûa loaøi Quyû ñieâncuoàng, nhoùm ma cuûa loaøi Quyû hôùp boùng (Aûnh Quyû) , nhoùm ma cuûa loaøi Quyû khieán chomaát trí nhôù, nhoùm ma cuûa haøng Khoâng Haønh Nam vaø Khoâng Haønh Nöõ, nhoùm ma cuûa loaøiQuyû naõo haïi con nít, nhoùm ma cuûa loaøi quyû coù hình nhö con Linh Döông, nhoùm ma cuûaloaøi Quyû coù hình con chim, nhoùm ma cuûa loaøi Quyû coù hình nhö loaïi gia caàm, nhoùm macuûa loaøi Quyû coù hình con gaø, nhoùm ma cuûa loaøi Quyû coù baøn tay ñaày gai.  75
 76. 76. Laïi coù loaøi Quyû gaây beänh soát reùt : moät ngaøy phaùt moät laàn, hai ngaøy phaùt moät laàn, bangaøy phaùt moät laàn , boán ngaøy phaùt moät laàn Laïi coù caùc thöù beänh taät nhö : thöôøng noùng soát cao, beänh noùng soát gaây nguy hieåm,beänh nhieãm gioù, beänh vaøng da, beänh keùo ñaøm raõi, beänh do moïi thöù hoøa hôïp, taát caû beänhnoùng soát, beänh ñau nhöùc ñaàu, beänh ñau nhöùc nöûa ñaàu, beänh chaúng aên ñöôïc, beänh ñaumaét, beänh ñau mieäng, beänh ñau toaøn theå thaân xaùc vaø taâm hoàn, beänh ñau tai, beänh ñauraêng, beänh ñau tim, beänh ñau ñoát xöông, beänh ñau hoâng söôøn, beänh ñau löng, beänh ñaubuïng, beänh ñau eo löng hay moâng ñít, beänh ñau baép ñuøi, beänh ñau oáng chaân, beänh ñaumaét caù chaân, beänh ñau baøn tay, beänh ñau baøn chaân, beänh ñau buoát caùc chi tieát treân thaân Laïi coù haøng Boä Ña (Ma Quyû ñoäc aùc) , haøng Khôûi Thi Quyû, Khoâng Haøng Nam ,Khoâng Haønh Nöõ Laïi coù caùc loaïi ung nhoït do bò thieâu ñoát, nhoït do cuøi huûi, nhoït gheû moïc daày nhö gai,nhoït do Dôøi aên, Ñinh Sang, Xaâm Daâm Sang, nhoït do da bò khoâ nöùt, nhoït tró Laïi coù tai naïn phaùt sinh do Coå Ñoäc, löûa, nöôùc, vöôøn röøng gaây söï cheát choùc, cheát yeåukhoâng ñuùng thôøi, loaøi truøng Traimukha, loaøi moøng trailatïaka , boø caïp, raén, choàn döõ, sö töû,coïp, gaáu heo, gaáu ngöïa, loaøi traâu Yak, loaøi soáng döôùi nöôùc… Taát caû taät naïn nhö treân. Duøng Baïch Taûn Caùi Ñaïi Kim Cöông Ñænh Keá Ñaïi NaêngÑieàu Phuïc seõ khieán cho chuùng töï nhieân lui tan Trong voøng 12 Do Tuaàn , taát caû tai naïnbeänh taät aáy khoâng theå naøo xaâm phaïm ñöôïc. Nay ta keát buoäc Giôùi Keát buoäc khaép möôøi phöông Ta keát Naêng Thaéng Minh Ta keát nhoùm aùnh saùng (Quang Tuï) Ta keát buoäc baøn tay Ta keát buoäc baøn chaân Ta duøng moïi chi tieát Keát buoäc khaép taát caû Khieán cho caùc taät naïn Chaúng theå xaâm nhieãu ñöôïc  76
 77. 77. Lieàn noùi Thaàn Chuù laø ; OM_ A NA LEÂ , A NA LEÂ _ VI XAÙ ÑAÙ, VI XAÙ ÑAÙ_ BAN ÑA , BAN ÑA _ BANÑA NI , BAN ÑA NI_ VAI RA VA DI-RA BAÙ NI , PHAÏT _ HUØM , BÔØ-HÔØ-RUM ,PHAÏT _ SÔØ-VA HA TAÙN THAÙN CHUÙ : Quy meänh taát caû Nhö Lai Thieän Theä ÖÙng Cuùng Chính Ñaúng Chính Giaùc _ Haõykhieán cho con thaønh töïu Chaân Ngoân Cuù vieân maõn caùt töôøng 04/ 01/ 2002  77

×