Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sample IT Test 13

3,296 views

Published on

Published in: Technology
 • nie sme na vsiakade nie sme legion
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • strahotno mnogo informaciia za nachinaeshti hakeri))))
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Sample IT Test 13

 1. 1. Тренировъчен тест поТренировъчен тест по информационни технологииинформационни технологии Подготовка за ИТ олимпиадатаПодготовка за ИТ олимпиадата Георги ГеоргиевГеорги Георгиев Училищна Академията наУчилищна Академията на ТелерикТелерикschoolacademy.telerik.comschoolacademy.telerik.com Технологичен ТрейнърТехнологичен Трейнър
 2. 2. Компютърни системиКомпютърни системи Хардуерни въпросиХардуерни въпроси
 3. 3. Компютърни системи – конспектКомпютърни системи – конспект  Компютърни системи (хардуер)Компютърни системи (хардуер)  Основни компоненти: процесор, дънна платка,Основни компоненти: процесор, дънна платка, шини,шини, памет,памет, периферни устройствапериферни устройства  Запомнящи устройстваЗапомнящи устройства (CD, DVD, HDD, …)(CD, DVD, HDD, …),, видеокарта, звукова карта, мрежова картавидеокарта, звукова карта, мрежова карта  Основни принципи на работа, особеностиОсновни принципи на работа, особености,, ххарактеристики, взаимодействиеарактеристики, взаимодействие  Входно-изходни интерфейси и стандартиВходно-изходни интерфейси и стандарти  СерийниСерийни ии паралелни интерфейсипаралелни интерфейси, PCI, ATA,, PCI, ATA, SATA, USB, eSATA, SCSI, FireWireSATA, USB, eSATA, SCSI, FireWire  Настолни, лаптопи, таблети, телефониНастолни, лаптопи, таблети, телефони 3
 4. 4. ВъпросВъпрос  Кой вид входно устройство е силноКой вид входно устройство е силно зависимо от температурата и влажността?зависимо от температурата и влажността? a)a) КлавиатурКлавиатурaa b)b) Трекбол (Трекбол (Track-ball)Track-ball) c)c) Резистивен тъчскрийнРезистивен тъчскрийн (Resistive(Resistive touchscreen)touchscreen) d)d) Капацитивен тъчскрийн (Капацитивен тъчскрийн (CapacitiveCapacitive touchscreen)touchscreen) e)e) АкселерометърАкселерометър 4
 5. 5. ОтговорОтговор  Капацитивният тъчскрийнКапацитивният тъчскрийн  Работи на базата на провеждане на токРаботи на базата на провеждане на ток  Засича допир само на проводнициЗасича допир само на проводници  Температура иТемпература и влажност влияятвлажност влияят върху проводимосттавърху проводимостта  Информация:Информация:  Google “capacitive vs. resistive”Google “capacitive vs. resistive”  http://en.wikipedia.org/wiki/Touchscreen#Capacitivehttp://en.wikipedia.org/wiki/Touchscreen#Capacitive 5
 6. 6. Софтуерни системиСофтуерни системи Компютърен софтуерКомпютърен софтуер
 7. 7. Софтуер – конспектСофтуер – конспект  Компютърни програми (софтуер)Компютърни програми (софтуер)  Същност, функции, класифициранеСъщност, функции, класифициране  Създаване, начини на използване (инсталиране,Създаване, начини на използване (инсталиране, стартиране, деинсталиране)стартиране, деинсталиране)  Фокусът еФокусът е най-веченай-вече върхувърху WindowsWindows  Системен и приложен софтуер,Системен и приложен софтуер, firmwarefirmware,, cloudcloud computingcomputing  Инсталиране и конфигуриране на ОС, драйвери и приложен софтуер  Езици за програмиране, компилатори, интерпретатори, среди за разработка 7
 8. 8. ВъпросВъпрос  Коя програма може да запазва иКоя програма може да запазва и възстановява разположението на иконкитевъзстановява разположението на иконките на работния плот?на работния плот? a)a) Windows ExplorerWindows Explorer b)b) FencesFences c)c) PaintPaint d)d) Norton CommanderNorton Commander e)e) Total OrganizerTotal Organizer 8
 9. 9. ОтговорОтговор  FencesFences е приложение, позволяващое приложение, позволяващо организиране на иконите на десктопаорганизиране на иконите на десктопа  Създава на именовани областиСъздава на именовани области (fences)(fences)  Запазва на разположения (Запазва на разположения (snapshot)snapshot)  Norton CommanderNorton Commander е старе стар file managerfile manager  Total OrganizerTotal Organizer е виде вид PIMPIM  Информация:Информация:  http://www.stardock.com/products/fences/http://www.stardock.com/products/fences/  http://wikipedia.org/wiki/Personal_information_managerhttp://wikipedia.org/wiki/Personal_information_manager 9
 10. 10. Работа с компютърниРабота с компютърни системи и програмисистеми и програми Инсталиране, използване, поддръжка, …Инсталиране, използване, поддръжка, …
 11. 11. Работа със софтуер – конспектРабота със софтуер – конспект  Работа с компютърни системи и програмиРабота с компютърни системи и програми  Правила, пускане и спиране, тестванеПравила, пускане и спиране, тестване  Поддържане, диагностика, откриване иПоддържане, диагностика, откриване и поправяне на проблемипоправяне на проблеми  Злонамерен софтуерЗлонамерен софтуер  Компютърни вируси и антивирусен софтуерКомпютърни вируси и антивирусен софтуер  Диагностика на хардуераДиагностика на хардуера  Работа сРабота с Windows Task Manager, WindowsWindows Task Manager, Windows Registry, Windows Event LogRegistry, Windows Event Log 11
 12. 12. ВъпросВъпрос  С коя програма може да се откриятС коя програма може да се открият процесите, който използват твърдия диск (впроцесите, който използват твърдия диск (в Windows 7) ?Windows 7) ? a)a) Disk DefragmenterDisk Defragmenter b)b) Disk CleanupDisk Cleanup c)c) Task ManagerTask Manager d)d) Windows ExplorerWindows Explorer e)e) Resource MonitorResource Monitor 12
 13. 13. ОтговорОтговор  Resource MonitorResource Monitor следи кои ресурси от коиследи кои ресурси от кои процеси се ползватпроцеси се ползват  Твърд диск, процесор, оперативна памет,Твърд диск, процесор, оперативна памет, мрежова връзкамрежова връзка  Изготвя статистики заИзготвя статистики за ползване на ресурситеползване на ресурсите  resmon.exeresmon.exe  Информация:Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Monitorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Monitor 13
 14. 14. Пренос на данни иПренос на данни и бройни системибройни системи Канали за пренос на данни, единици заКанали за пренос на данни, единици за измерване, работа с бройни системиизмерване, работа с бройни системи
 15. 15. Пренос на данни иПренос на данни и бройни системибройни системи –– конспектконспект  Средства на ИТ за пренос на данни:Средства на ИТ за пренос на данни:  Подходи и методи, физически среди за пренос,Подходи и методи, физически среди за пренос, характеристики, предимства и недостатъцихарактеристики, предимства и недостатъци  Коаксиален, UTP, STP и оптичен кабел,Коаксиален, UTP, STP и оптичен кабел, конектори, безжичен преносконектори, безжичен пренос  Единици за измерване на информацияЕдиници за измерване на информация  Бит, байт, килобайт, мегабайт, мегабит, ...Бит, байт, килобайт, мегабайт, мегабит, ...  Бройни системиБройни системи  Пресмятания в различни бройни системиПресмятания в различни бройни системи 15
 16. 16. ВъпросВъпрос  Колко е разликата в байтове (Колко е разликата в байтове (bytes)bytes) междумежду единедин MB (megabyte)MB (megabyte) и едини един MiB (mebibyte)MiB (mebibyte),, споредспоред IEEEIEEE стандартитестандартите ?? a)a) Няма разликаНяма разлика b)b) 48 57648 576 c)c) 24 00024 000 d)d) 88 e)e) 256256 16
 17. 17. ОтговорОтговор  Mebibyte =Mebibyte = 221010 байтабайта = 1 04= 1 048 576 байта8 576 байта  Megabyte = 10Megabyte = 1066 байта = 1 000 000 байтабайта = 1 000 000 байта  KiB, MiB, GiBKiB, MiB, GiB – единици с двоичен префикс– единици с двоичен префикс  Въведени отВъведени от IEEEIEEE за избягване на конфликтиза избягване на конфликти съссъс SISI  Информация:Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefixhttp://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix  http://en.wikipedia.org/wiki/Mebibytehttp://en.wikipedia.org/wiki/Mebibyte 17
 18. 18. Операционни системиОперационни системи Архитектура, процеси, потребители,Архитектура, процеси, потребители, потребителски интерфейс, файлови системипотребителски интерфейс, файлови системи
 19. 19. Операционни системи – конспектОперационни системи – конспект  Операционни системи (ОС)Операционни системи (ОС)  Понятия, основни функции и задачи, видовеПонятия, основни функции и задачи, видове  Ядро, обвивка, драйвери, процеси,Ядро, обвивка, драйвери, процеси, многозадачност, потребителимногозадачност, потребители  Потребителски интерфейс – конзолен иПотребителски интерфейс – конзолен и графичен интерфейсграфичен интерфейс  Графичен интерфейс (Графичен интерфейс (GUI)GUI) – понятия, основни– понятия, основни обекти, операции, организация, настройкиобекти, операции, организация, настройки  Файлова система –Файлова система – видове,видове, организацияорганизация,, обекти и действия с тяхобекти и действия с тях  Windows, Linux и други ОСWindows, Linux и други ОС 19
 20. 20. ВъпросВъпрос  Кое от изброените ще скрие всичкиКое от изброените ще скрие всички прозорци, освен текущия впрозорци, освен текущия в WindowsWindows 7 (с7 (с Aero)Aero)?? a)a) ““Разклащане” на текущия прозорецРазклащане” на текущия прозорец b)b) ““Завлачване” на текущия прозорец доЗавлачване” на текущия прозорец до горната част на екранагорната част на екрана c)c) Windows Key + LeftWindows Key + Left ArrowArrow d)d) Windows Key + Down ArrowWindows Key + Down Arrow e)e) Windows Key + XWindows Key + X 20
 21. 21. ОтговорОтговор  ““Aero-shake”Aero-shake”  Скрива всички прозорци освен “разклатения”Скрива всички прозорци освен “разклатения”  ПовторноПовторно “разклащане” връща“разклащане” връща скритите прозорцискритите прозорци  ИзискваИзисква Windows AeroWindows Aero  Информация:Информация:  http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/produhttp://windows.microsoft.com/en-US/windows7/produ 21
 22. 22. Софтуерно инженерствоСофтуерно инженерство Анализ, спецификация, проектиране, прототип,Анализ, спецификация, проектиране, прототип, имплементация, тестване, поддръжка, …имплементация, тестване, поддръжка, …
 23. 23. Софтуерно инженерство –Софтуерно инженерство – конспектконспект Софтуерно инженерствоСофтуерно инженерство  Фази от изпълнението на проект – анализ,Фази от изпълнението на проект – анализ, моделиране, имплементация,моделиране, имплементация, QA (QA (тестванетестване)),, документиране, внедряване, съпровожданедокументиране, внедряване, съпровождане  Методи за моделиранеМетоди за моделиране на софтуерна софтуер и UMLи UML  Планиране и управление на проектиПланиране и управление на проекти  Инструменти за разработка, работа в екип,Инструменти за разработка, работа в екип, сорс контрол системи, инструменти засорс контрол системи, инструменти за тестване, непрекъсната интеграциятестване, непрекъсната интеграция  Процеси за разработка на софтуер, гъвкавиПроцеси за разработка на софтуер, гъвкави методологии (методологии (agile development)agile development) 23
 24. 24. ВъпросВъпрос  Терминът софтуерно инженерство еТерминът софтуерно инженерство е еквивалентен на:еквивалентен на: a)a) AgileAgile методологияметодология b)b) WaterfallWaterfall методологияметодология c)c) Обектно-ориентирано програмиранеОбектно-ориентирано програмиране d)d) ScrumScrum e)e) Никое от посоченитеНикое от посочените 24
 25. 25. ОтговорОтговор  Терминът софтуерно инженерство е сбор отТерминът софтуерно инженерство е сбор от понятияпонятия  Изброените са части от софтуернотоИзброените са части от софтуерното инженерствоинженерство  Повечето саПовечето са developmentdevelopment методологииметодологии  Информация:Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineeringhttp://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering  http://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_mhttp://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_m 25
 26. 26. Компресиране на данниКомпресиране на данни Алгоритми за компресия, софтуер за архивиранеАлгоритми за компресия, софтуер за архивиране
 27. 27. Компресия на данни – конспектКомпресия на данни – конспект  Компресиране и декомпресиране на данниКомпресиране и декомпресиране на данни  Кодиране без и със загуба, компресия на текст иКодиране без и със загуба, компресия на текст и мултимедия, аудио и видеомултимедия, аудио и видео  Алгоритми: линейно предсказване, Шенън-Фано,Алгоритми: линейно предсказване, Шенън-Фано, Хъфман, аритметично кодиране, речниковоХъфман, аритметично кодиране, речниково кодиране, LZ-кодиране, LZ-7777, LZW, JPEG кодиране, LZW, JPEG кодиране  Кодиране на аудио и видеоКодиране на аудио и видео: JPEG: JPEG ии MPEGMPEG  Архивиращи програмиАрхивиращи програми:: WinZIP, WinRAR,WinZIP, WinRAR, 77-Zip-Zip  Архивни файлови формати:Архивни файлови формати: zipzip,, rarrar,, 7z7z,, gzgz,, tartar,, tar.gztar.gz,, bz2bz2,, isoiso,, cabcab  Саморазархивиращи се архивиСаморазархивиращи се архиви 27
 28. 28. ВъпросВъпрос  Саморазархивиращ сеСаморазархивиращ се RARRAR файл с имефайл с име archive.exearchive.exe ее архивиран отново и запазен катоархивиран отново и запазен като newArchive.rarnewArchive.rar .. Какъв ще е резултатътКакъв ще е резултатът ?? a)a) archive.exearchive.exe е по-голям оте по-голям от newArchivenewArchive..rarrar по размерпо размер b)b) archive.exearchive.exe е по-малък оте по-малък от newArchive.rarnewArchive.rar по размерпо размер c)c) ФайловетеФайловете archivearchive..exeexe ии newArchive.rarnewArchive.rar ще са с еднакъв размерще са с еднакъв размер d)d) Ще има загуба на данни вЩе има загуба на данни в newArchive.rarnewArchive.rar 28
 29. 29. ОтговорОтговор  Саморазрхивиращите се файлове съдържатСаморазрхивиращите се файлове съдържат изпълним кодизпълним код  Този код може да бъде архивиранТози код може да бъде архивиран  По-големи са от нормални архивиПо-големи са от нормални архиви  Не изискват външен разархиващ софтуерНе изискват външен разархиващ софтуер  Информация:Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Self-extracting_archivehttp://en.wikipedia.org/wiki/Self-extracting_archive  http://library.thinkquest.org/10199/software/56.htmlhttp://library.thinkquest.org/10199/software/56.html 29
 30. 30. ТекстообработкаТекстообработка Работа с текстотобработващ софтуер, файловиРабота с текстотобработващ софтуер, файлови формати, кодирания, текст, таблици, фигури, …формати, кодирания, текст, таблици, фигури, …
 31. 31. Текстообработка – конспектТекстообработка – конспект  Компютърна обработка на текстовеКомпютърна обработка на текстове  Файлови формати за текст (TXT, DOC, DOCX,Файлови формати за текст (TXT, DOC, DOCX, ODT,ODT, RTF, PDF) и конвертиране между тяхRTF, PDF) и конвертиране между тях  Многоезичност, кодиращи таблици и стандарти –Многоезичност, кодиращи таблици и стандарти – Unicode, Windows-1251, ASCII, ...Unicode, Windows-1251, ASCII, ...  TTекстово оформлениеекстово оформление,, абзациабзаци,, шрифтове,шрифтове, подравняване, стилове, изображения, фигури,подравняване, стилове, изображения, фигури, символи, таблици, тесктови полетасимволи, таблици, тесктови полета  Оформяне на страници и секции, формат, рамка,Оформяне на страници и секции, формат, рамка, фон, номериране, съдържаниефон, номериране, съдържание  MS Word, OpenOffice.org Writer и Google DocsMS Word, OpenOffice.org Writer и Google Docs 31
 32. 32. ВъпросВъпрос  Създаден е нов .Създаден е нов .docxdocx файл от контекстовото меню вфайл от контекстовото меню в WindowsWindows (десен бутон>>(десен бутон>>New MS Word Document).New MS Word Document). Отворен е сОтворен е с WinRarWinRar. Какъв ще бъде резултатът?. Какъв ще бъде резултатът? a)a) Грешка при отварянето, защото .Грешка при отварянето, защото .docxdocx файловете не са валидни архивифайловете не са валидни архиви b)b) Грешка при отварянето, защото файлът еГрешка при отварянето, защото файлът е празенпразен c)c) Ще се покажат папкитеЩе се покажат папките _rels, docProps,_rels, docProps, wordword и файлъти файлът [Content_Types].xml[Content_Types].xml d)d) Ще се покажат папкитеЩе се покажат папките _rels, docProps_rels, docProps ии wordword, без файлът, без файлът [Content_Types].xml[Content_Types].xml 32
 33. 33. ОтговорОтговор  Създаването наСъздаването на .docx.docx файл отфайл от контекстовото меню:контекстовото меню:  Създава само “адресът” муСъздава само “адресът” му  Файловата структура не се създава (Файловата структура не се създава (0 bytes)0 bytes)  .docx.docx файловете сафайловете са .zip.zip архиви след първотоархиви след първото запазванезапазване  Могат да бъдатМогат да бъдат отваряни и създаваниотваряни и създавани посредством архивиращ софтуерпосредством архивиращ софтуер  Информация:Информация:  www.forensicswiki.org/wiki/Word_Document_(DOCX)www.forensicswiki.org/wiki/Word_Document_(DOCX) 33
 34. 34. Компютърна графикаКомпютърна графика Растерна и векторна графика, графични файловиРастерна и векторна графика, графични файлови формати, графични редактори, цветови гамиформати, графични редактори, цветови гами
 35. 35. Компютърна графика – конспектКомпютърна графика – конспект  Компютърна графикаКомпютърна графика  Векторна и растерна графикаВекторна и растерна графика  Цветови гами, RGB, CMYK, Panton, дълбочина наЦветови гами, RGB, CMYK, Panton, дълбочина на цвета, 16-битови цветове, цветови каналицвета, 16-битови цветове, цветови канали  Графични файлови формати (JPG, GIF, PNG, TIFF,Графични файлови формати (JPG, GIF, PNG, TIFF, EPS, PSD, AI, CDR) и конвертиранеEPS, PSD, AI, CDR) и конвертиране между тяхмежду тях  Графични примитиви (точка, линия, елипса, крива,Графични примитиви (точка, линия, елипса, крива, правоъгълникправоъгълник,, текст), запълване, текстури,текст), запълване, текстури, градиент, прозрачност, слоеве, селекция, филтри иградиент, прозрачност, слоеве, селекция, филтри и ефектиефекти  Графични редактори: Photoshop, CorelDraw,Графични редактори: Photoshop, CorelDraw, Illustrator, анимация, компютърно изкуствоIllustrator, анимация, компютърно изкуство 35
 36. 36. ВъпросВъпрос  С кой продукт не може да се създадеС кой продукт не може да се създаде псевдо-3псевдо-3DD ((pseudo-3Dpseudo-3D илиили 2.5D)2.5D) графикаграфика a)a) 3D Studio Max3D Studio Max b)b) PhotoshopPhotoshop c)c) PaintPaint d)d) PowerPointPowerPoint e)e) С всичките е възможноС всичките е възможно 36
 37. 37. ОтговорОтговор  2.5 D2.5 D представлява създаване на илюзия запредставлява създаване на илюзия за 33DD графикаграфика  Наслагване на 2Наслагване на 2DD образиобрази  Наподобява ортогонални 3Наподобява ортогонални 3DD проекциипроекции  Образите се “накланят”Образите се “накланят” (stretch(stretch ии skewskew вв Paint)Paint)  Информация:Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/2.5Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/2.5D  http://tinyurl.com/AcademyZ-1http://tinyurl.com/AcademyZ-1 37
 38. 38. Бази от данниБази от данни Модели на данните, таблици, релации,Модели на данните, таблици, релации, SQLSQL
 39. 39. Бази от данни – конспектБази от данни – конспект  RDBMSRDBMS системисистеми ии релационни бази от даннирелационни бази от данни  Таблици, релации, първичен ключ, външенТаблици, релации, първичен ключ, външен ключ, обекти в базите от данниключ, обекти в базите от данни  Моделиране на бази данни, типове данни,Моделиране на бази данни, типове данни, E/R диаграми, инструменти за моделиранеE/R диаграми, инструменти за моделиране  Език SQLЕзик SQL  SQL (DDL и DML), команди SELECT, INSERT,SQL (DDL и DML), команди SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE,UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP,CREATE, ALTER, DROP, ......  Работа с MS Access, SQL Server и MySQLРабота с MS Access, SQL Server и MySQL 39
 40. 40. ВъпросВъпрос  Дадена еДадена е празнапразна SQLSQL таблицатаблица PeoplePeople сс колонкиколонки FirstNameFirstName ии LastName.LastName. Коя отКоя от следните заявки е невалиднаследните заявки е невалидна ((таблицататаблицата позволявапозволява NULL values)?NULL values)? a)a) INSERT INTO Persons VALUES (‘Keremid’, ‘Tuhlev’)INSERT INTO Persons VALUES (‘Keremid’, ‘Tuhlev’) b)b) INSERT INTO Persons (LastName) VALUESINSERT INTO Persons (LastName) VALUES (‘Tuhlev’)(‘Tuhlev’) c)c) INSERT INTO Persons VALUES (‘Keremid’)INSERT INTO Persons VALUES (‘Keremid’) d)d) И трите са верниИ трите са верни e)e) И трите са грешниИ трите са грешни 40
 41. 41. ОтговорОтговор  INSERT INTOINSERT INTO има дава две възможности:има дава две възможности:  Избиране на колонки,Избиране на колонки, които да се попълняткоито да се попълнят  Попълване подред наПопълване подред на всички колонкивсички колонки (без избиране)(без избиране)  Информация:Информация:  http://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asphttp://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp  http://en.wikipedia.org/wiki/SQLhttp://en.wikipedia.org/wiki/SQL 41
 42. 42. Информационни системиИнформационни системи ERP, CRM, BIERP, CRM, BI,, BPM, FMIS, CAD/CAM, CMS,BPM, FMIS, CAD/CAM, CMS, софтуерни архитектурисофтуерни архитектури
 43. 43. ИнформационниИнформационни системи – конспектсистеми – конспект  Информационни системи (ИС)Информационни системи (ИС)  Основни функции и задачиОсновни функции и задачи  Видове ИС – ERP, CRM, BI, CAD, CMS, BPM, ...Видове ИС – ERP, CRM, BI, CAD, CMS, BPM, ...  Жизнен цикъл на ИС – основни етапи вЖизнен цикъл на ИС – основни етапи в създаването и използванетосъздаването и използването  Системни архитектуриСистемни архитектури  Двуслойна (клиент/сървър), трислойна,Двуслойна (клиент/сървър), трислойна, многослойна, разпределена,многослойна, разпределена, peer-to-peerpeer-to-peer  Облачни технологии (cloud computing)Облачни технологии (cloud computing) 43
 44. 44. ВъпросВъпрос  Коя от компаниите наскоро създадеКоя от компаниите наскоро създаде cloud-cloud- базирана ОС за мобилни устройства?базирана ОС за мобилни устройства? a)a) Alibaba GroupAlibaba Group b)b) AppleApple c)c) MicrosoftMicrosoft d)d) GoogleGoogle e)e) MegalanMegalan 44
 45. 45. ОтговорОтговор  AliyunAliyun излиза на 29 Юли 2011излиза на 29 Юли 2011  Разработена отРазработена от Alibaba Cloud ComputingAlibaba Cloud Computing  Browser, e-mail,Browser, e-mail, поддръжка наподдръжка на web-based appsweb-based apps  11 ТТBB пространствопространство вв AliCloudAliCloud  Информация:Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Grouphttp://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group  http://tinyurl.com/Aliyun-Articlehttp://tinyurl.com/Aliyun-Article 45
 46. 46. Сигурност и защита наСигурност и защита на информациятаинформацията Симетрични и асиметрични кодиращи алгоритми,Симетрични и асиметрични кодиращи алгоритми, криптографско хеширане, електронен подпис,криптографско хеширане, електронен подпис, цифрови сертификатицифрови сертификати
 47. 47. Сигурност и защита наСигурност и защита на информацията – конспектинформацията – конспект  КриптографияКриптография  Симетрични криптографски алгоритмиСиметрични криптографски алгоритми  3DES3DES,, AESAES,, RC4RC4,, IDEAIDEA, ..., ...  AAсиметрични криптографски алгоритмисиметрични криптографски алгоритми (с публичен и частен ключ)(с публичен и частен ключ)  RSARSA,, DSADSA,, ECDSAECDSA  Криптографски хеширащи алгоритмиКриптографски хеширащи алгоритми  SHA-1SHA-1,, MD5MD5,, SHA-256SHA-256  Електронен (цифров) подписЕлектронен (цифров) подпис 47
 48. 48. Сигурност и защита наСигурност и защита на информацията – конспектинформацията – конспект (2)(2)  Инфраструктура на публичния ключ (PKI)Инфраструктура на публичния ключ (PKI)  ДДоставчик на удостоверителни услуги,оставчик на удостоверителни услуги, цифров сертификат,цифров сертификат, X.509X.509,, PGPPGP, смарт карта, смарт карта  Соверен сертификат, сертификационнаСоверен сертификат, сертификационна верига, саморъчно подписан сертификат,верига, саморъчно подписан сертификат, анулиран сертификатанулиран сертификат  Протоколи TLS, SSL, S/MIMEПротоколи TLS, SSL, S/MIME  Уязвимости в софтуера и мрежитеУязвимости в софтуера и мрежите  Мрежова сигурност, уязвимости (exploits),Мрежова сигурност, уязвимости (exploits), социално инженерство, криптоанализсоциално инженерство, криптоанализ 48
 49. 49. ВъпросВъпрос  Алгоритъмът 3Алгоритъмът 3DESDES използва три 56 битовиизползва три 56 битови ключа. Коя от комбинациите приключа. Коя от комбинациите при криптиране ще даде по-голяма сигурност откриптиране ще даде по-голяма сигурност от еднократенеднократен DES (DES (сс KK означаваме ключ).означаваме ключ). a)a) К1 = К2 = К3К1 = К2 = К3 b)b) К1 = К2, К1 != К3К1 = К2, К1 != К3 c)c) К1 != К2, К1 = К3К1 != К2, К1 = К3 d)d) К1 != К2 != К3К1 != К2 != К3 e)e) СамоСамо b)b) ии d)d) f)f) СамоСамо c)c) ии d)d) 49
 50. 50. ОтговорОтговор  3DES3DES криптира по следния алгоритъм:криптира по следния алгоритъм:  Криптирай с К1, декриптирай сКриптирай с К1, декриптирай с K2,K2, криптирай скриптирай с K3K3  Два последователни еднакви ключа сеДва последователни еднакви ключа се “унищожават”“унищожават”  Най-голяма сигурностНай-голяма сигурност (112(112 битабита)) има приима при K1 !=K1 != K2 != K3K2 != K3  Информация:Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Triple_DEShttp://en.wikipedia.org/wiki/Triple_DES  http://en.wikipedia.org/wiki/Meet-in-the-middle_attackhttp://en.wikipedia.org/wiki/Meet-in-the-middle_attack 50
 51. 51. Презентационни системиПрезентационни системи Софтуер за презентации, изготвяне наСофтуер за презентации, изготвяне на презентации, слайдове, ефекти, бележки,презентации, слайдове, ефекти, бележки, цветове, изображения, звук, видеоцветове, изображения, звук, видео
 52. 52. ПрезентационниПрезентационни системи –системи – конспектконспект  Презентиране чрез средствата на ИТПрезентиране чрез средствата на ИТ  Компютърна презентация – слайд, текст, ефекти,Компютърна презентация – слайд, текст, ефекти, бележки, цветова схема, шаблонибележки, цветова схема, шаблони  Дизайн на презентации: използване на цветове,Дизайн на презентации: използване на цветове, текст, изображения, звук, анимация и видеотекст, изображения, звук, анимация и видео  Софтуер за презентацииСофтуер за презентации  MS PowerPoint, OpenOffice Impress, Google DocsMS PowerPoint, OpenOffice Impress, Google Docs  Презентационни умения и изнасяне наПрезентационни умения и изнасяне на презентациипрезентации 52
 53. 53. ВъпросВъпрос  Добра практика при изнасяне наДобра практика при изнасяне на презентация е:презентация е: a)a) Четене на текста на слайдоветеЧетене на текста на слайдовете b)b) Монотонно говоренеМонотонно говорене c)c) Промени в тона и скоростта на говоренеПромени в тона и скоростта на говорене d)d) Гледане към подаГледане към пода e)e) Скръстване на ръцеСкръстване на ръце 53
 54. 54. ОтговорОтговор  Промените в тона и скоростта пречат наПромените в тона и скоростта пречат на публиката да “свикне” с гласа напубликата да “свикне” с гласа на презентаторапрезентатора  ПовишаватПовишават вниманиетовниманието  Намаляват шанса заНамаляват шанса за Death by PowerPointDeath by PowerPoint  Информация:Информация:  http://www.aresearchguide.com/3tips.htmlhttp://www.aresearchguide.com/3tips.html  Watch other presenters (preferably good ones)Watch other presenters (preferably good ones) 54
 55. 55. МултимедияМултимедия Софтуер за създаване / обработка наСофтуер за създаване / обработка на мултимедия: звук, видео, файлови форматимултимедия: звук, видео, файлови формати
 56. 56. Мултимедия – конспектМултимедия – конспект  Софтуер за създаване на мултимедийниСофтуер за създаване на мултимедийни продукти – анимация, музика, филмипродукти – анимация, музика, филми  Създаване на анимация и филми: вмъкване иСъздаване на анимация и филми: вмъкване и обработка на изображения, звук, текстобработка на изображения, звук, текст  Мултимедийни файлови формати, кодеци иМултимедийни файлови формати, кодеци и конвертиране (конвертиране (MPEG, MP3, OGG, AAC, AC3, WMA,MPEG, MP3, OGG, AAC, AC3, WMA, MP4, AVI, MOV, FLV, MKV, WMV, DivX, VP8, …)MP4, AVI, MOV, FLV, MKV, WMV, DivX, VP8, …)  Компресия на мултимедийни файловеКомпресия на мултимедийни файлове  Софтуер за възпроизвеждане на мултимедияСофтуер за възпроизвеждане на мултимедия  Софтуер за създаване и редактиране на музика иСофтуер за създаване и редактиране на музика и филми:филми: Windows Movie Maker, Adobe PremiereWindows Movie Maker, Adobe Premiere 56
 57. 57. ВъпросВъпрос  Какъв е максималният брой кадри вКакъв е максималният брой кадри в секунда, които човешкото око може дасекунда, които човешкото око може да види?види? a)a) 2525 b)b) 3030 c)c) 6060 d)d) 200200 e)e) Зависи от цветовата композиция и яркосттаЗависи от цветовата композиция и яркостта на кадритена кадрите 57
 58. 58. ОтговорОтговор  Различните цветове се забелязват различноРазличните цветове се забелязват различно  Черен кадър НЕ СЕЧерен кадър НЕ СЕ забелязва сред бели призабелязва сред бели при 25 кадъра в секунда25 кадъра в секунда  Бял кадър СЕ забелязваБял кадър СЕ забелязва сред черни дорисред черни дори при 300 кадъра в секундапри 300 кадъра в секунда  Информация:Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_ratehttp://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate  www.100fps.com/how_many_frames_can_humans_see.htmwww.100fps.com/how_many_frames_can_humans_see.htm 58
 59. 59. Компютърни мрежиКомпютърни мрежи OSIOSI модел, мрежови модели, протоколи,модел, мрежови модели, протоколи, стандарти, хардуерно оборудванестандарти, хардуерно оборудване
 60. 60. Компютърни мрежи – конспектКомпютърни мрежи – конспект  Архитектура наАрхитектура на OSIOSI моделамодела  Мрежови протоколи:Мрежови протоколи: TCP/IP, IP, TCP, UDP,TCP/IP, IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, DHCP, IPv6, NetBIOSICMP, ARP, DHCP, IPv6, NetBIOS  Локални мрежиЛокални мрежи  Видове, топология, хардуерниВидове, топология, хардуерни компоненти, стандартикомпоненти, стандарти IEEE 802.xIEEE 802.x  Ethernet, LAN, WLAN,Ethernet, LAN, WLAN, безжични мрежибезжични мрежи  Глобални мрежиГлобални мрежи  Начини на свързване, адреси, основниНачини на свързване, адреси, основни услугиуслуги 60
 61. 61. Компютърни мрежи –Компютърни мрежи – конспект (2)конспект (2)  Мрежови компонентиМрежови компоненти  Мрежов адаптер, мрежов интерфейс,Мрежов адаптер, мрежов интерфейс, концентратор, комутатор, маршрутизаторконцентратор, комутатор, маршрутизатор  TCP/IPTCP/IP базирани мрежибазирани мрежи  IPIP адресация, мрежова маска, подмрежиадресация, мрежова маска, подмрежи  Мобилни мрежи и протоколиМобилни мрежи и протоколи  GPRS, UMTS, HSDPA, EDGE, WiMAXGPRS, UMTS, HSDPA, EDGE, WiMAX  Мрежови потребители и достъп до ресурсиМрежови потребители и достъп до ресурси 61
 62. 62. ВъпросВъпрос  Кой от стандартите е създаден за даКой от стандартите е създаден за да изпълни изискванията наизпълни изискванията на 4G4G ?? a)a) HSDPAHSDPA b)b) GPRSGPRS c)c) UMTSUMTS d)d) WirelessMAN-AdvancedWirelessMAN-Advanced e)e) VoIPVoIP 62
 63. 63. ОтговорОтговор  WirelessMAN-AdvancedWirelessMAN-Advanced  IEEE 802.16m-2011IEEE 802.16m-2011 // Mobile WiMax Release 2Mobile WiMax Release 2  Наследник наНаследник на Mobile WiMaxMobile WiMax ((IEEE 802.16e-IEEE 802.16e- 2005)2005)  Информация:Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/WirelessMAN-Advancedhttp://en.wikipedia.org/wiki/WirelessMAN-Advanced  http://en.wikipedia.org/wiki/4Ghttp://en.wikipedia.org/wiki/4G 63
 64. 64. Устройство на ИнтернетУстройство на Интернет Интернет, протоколи, услуги, WWW, HTTP,Интернет, протоколи, услуги, WWW, HTTP, FTP,FTP, SMTPSMTP, POP3, IMAP, WebDAV, POP3, IMAP, WebDAV,, IP, DNS, …IP, DNS, …
 65. 65. Устройство наУстройство на Интернет – конспектИнтернет – конспект  ИнтернетИнтернет  Технически и технологичниТехнически и технологични аспекти,аспекти, клиент-сървър архитектураклиент-сървър архитектура  Интернет услуги и протоколиИнтернет услуги и протоколи  HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, HTTPS, SSHHTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, HTTPS, SSH  Достъп до ИнтернетДостъп до Интернет  Dial-up, ISDN, LAN, DSL/ADSL, Wi-Fi, 3GDial-up, ISDN, LAN, DSL/ADSL, Wi-Fi, 3G  Адреси и домейни в ИнтернетАдреси и домейни в Интернет  IPIP адреси,адреси, IPv6IPv6 адреси,адреси, DNSDNS услуга, домейниуслуга, домейни 65
 66. 66. Устройство наУстройство на Интернет – конспект (2)Интернет – конспект (2)  Хостинг на Интернет услугиХостинг на Интернет услуги  Виртуални сървъри (Виртуални сървъри (VPS),VPS), наети сървъри,наети сървъри, колокация на сървър, облачен хостингколокация на сървър, облачен хостинг  Центрове за данниЦентрове за данни  Виртуални мрежи иВиртуални мрежи и VPNVPN  VPNVPN технологии и протоколи:технологии и протоколи: IPSec, L2TP,IPSec, L2TP, PPTP, OpenVPN, SSLPPTP, OpenVPN, SSL ии SSHSSH тунелитунели  Отдалечен достъп и администрацияОтдалечен достъп и администрация  VNC, Remote Desktop, SSH, Team ViewerVNC, Remote Desktop, SSH, Team Viewer 66
 67. 67. ВъпросВъпрос  За кое от следните наскоро бе откритаЗа кое от следните наскоро бе открита слабост създаваща реални рискове заслабост създаваща реални рискове за сигурността насигурността на Wi-FiWi-Fi рутерите?рутерите? a)a) WPA-2WPA-2 b)b) WPAWPA c)c) WPSWPS d)d) SSHSSH e)e) FTPFTP 67
 68. 68. ОтговорОтговор  Wi-Fi Protected SetupWi-Fi Protected Setup  Цели улесняване създаването наЦели улесняване създаването на Wi-FiWi-Fi мрежимрежи  Има слабост,Има слабост, позволяващапозволяваща разбиване наразбиване на PINPIN кода на рутера скода на рутера с brute forcebrute force методиметоди  Информация:Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup#Shttp://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup#S 68
 69. 69. Електронна комуникацияЕлектронна комуникация E-mail, Skype, ICQ, IRC, MSN Messenger, YahooE-mail, Skype, ICQ, IRC, MSN Messenger, Yahoo Messenger,Messenger, социални мрежи,социални мрежи, форуми,форуми, ……
 70. 70. Електронна комуникация –Електронна комуникация – конспектконспект Електронна пощаЕлектронна поща  Инфраструктура и протоколи:Инфраструктура и протоколи: SMTP, POPSMTP, POP33, IMAP, IMAP  E-mailE-mail клиенти и уеб базирани интерфейсиклиенти и уеб базирани интерфейси  Разговори в реално време (Разговори в реално време (chat)chat)  IRC, ICQ, Skype, MSN Messenger, Google Talk, …IRC, ICQ, Skype, MSN Messenger, Google Talk, …  Социални мрежиСоциални мрежи::  Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+  Peer-to-Peer (PPeer-to-Peer (P22P)P) мрежимрежи  Торенти, торент тракериТоренти, торент тракери, eDonkey, Kad Network, eDonkey, Kad Network  Мобилна комуникацияМобилна комуникация: SMS, MMS, …: SMS, MMS, … 70
 71. 71. ВъпросВъпрос  Какво означаваКакво означава SOPA ?SOPA ? a)a) Пръчка за бойПръчка за бой b)b) Serial Online Protocol AssessmentSerial Online Protocol Assessment c)c) Standard Online Protocol AccessorStandard Online Protocol Accessor d)d) Short Overpass AngleShort Overpass Angle e)e) Stop Online Piracy ActStop Online Piracy Act 71
 72. 72. ОтговорОтговор  SOPASOPA ии PIPA (Protect-IP Act)PIPA (Protect-IP Act) - Законопроекти, които- Законопроекти, които биха позволили на правителството на САЩ дабиха позволили на правителството на САЩ да цензурира сайтове, обвинени за нарушаване нацензурира сайтове, обвинени за нарушаване на авторски праваавторски права  Считани за опасни заСчитани за опасни за свободната интернетсвободната интернет комуникациякомуникация  Информация:Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Acthttp://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act  http://www.1stwebdesigner.com/design/how-sopa-pipa-can-affect-you/http://www.1stwebdesigner.com/design/how-sopa-pipa-can-affect-you/ 72
 73. 73. World Wide Web (WWW)World Wide Web (WWW) Как работиКак работи WWW?WWW? ПротоколътПротоколът HTTP, GETHTTP, GET,, POST,POST, URL,URL, уеб браузър, уеб страница, уеб сайт, …уеб браузър, уеб страница, уеб сайт, …
 74. 74. World Wide WebWorld Wide Web – конспект– конспект  Глобална информационна система World WideГлобална информационна система World Wide Web (WWW)Web (WWW)  СъщностСъщност,, устройство и функциониране наустройство и функциониране на WWWWWW  Уеб сървъри и уеб браузери,Уеб сървъри и уеб браузери, URLURL ии URIURI  ПротоколПротокол HTTP,HTTP, методиметоди GETGET ии POST, cookiesPOST, cookies  Хиперлинк технология (Интернет препратки)Хиперлинк технология (Интернет препратки)  Уеб страница – същност, предназначение,Уеб страница – същност, предназначение, URLURL адрес и елементи наадрес и елементи на URLURL адреситеадресите  Хостинг на уеб сайтовеХостинг на уеб сайтове  Работа с уеб сървъриРабота с уеб сървъри ApacheApache ии IISIIS 74
 75. 75. ВъпросВъпрос  Кой е най-масово използваниятКой е най-масово използваният web browserweb browser по последни статистики?по последни статистики? a)a) OperaOpera b)b) Mozilla FirefoxMozilla Firefox c)c) SafariSafari d)d) Internet ExplorerInternet Explorer e)e) ChromeChrome 75
 76. 76. ОтговорОтговор  Internet ExplorerInternet Explorer – 34-38 % дял от общото– 34-38 % дял от общото ползване на браузъриползване на браузъри  Води наВоди на ChromeChrome ии FirefoxFirefox с около 10-15 %с около 10-15 %  Най-ползван в САЩ, Канада,Най-ползван в САЩ, Канада, Западна Европа, КитайЗападна Европа, Китай  Информация:Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers#Shttp://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers#S  http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorerhttp://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer 76
 77. 77. Уеб дизайн,Уеб дизайн, HTML, CSSHTML, CSS Уеб дизайн,Уеб дизайн, HTML, CSS,HTML, CSS, текст, графика,текст, графика, препратки, таблици, формуляри, …препратки, таблици, формуляри, …
 78. 78. Изграждане на уеб сайтове,Изграждане на уеб сайтове, HTML, CSS –HTML, CSS – конспектконспект  Проектиране, дизайн, разработване иПроектиране, дизайн, разработване и тестване на уеб сайтове стестване на уеб сайтове с HTMLHTML ии CSSCSS  ВВмъкване на форматиран текст,мъкване на форматиран текст, изображения, връзки (препратки)изображения, връзки (препратки)  Заглавия, параграфи, шрифтове, цветовеЗаглавия, параграфи, шрифтове, цветове  Таблици, списъци, форми и контроли за входТаблици, списъци, форми и контроли за вход от потребителя, HTML5от потребителя, HTML5  Език за стилизиране на уеб сайтовеЕзик за стилизиране на уеб сайтове CSS, селектори и дефиниции на стилове,CSS, селектори и дефиниции на стилове, позициониране, отмествания, CSS3позициониране, отмествания, CSS3 78
 79. 79. Изграждане на уеб сайтове,Изграждане на уеб сайтове, HTML, CSS –HTML, CSS – конспектконспект (2)(2)  Характеристики на страницаХарактеристики на страница  Фон, цвят, изображения, подравняване,Фон, цвят, изображения, подравняване, заглавизаглавиee, кодировка, meta тагове, кодировка, meta тагове  Подравняване на съдържаниетоПодравняване на съдържанието в уеб страница (в уеб страница (layout)layout)  Рязане на сайтовеРязане на сайтове  Превръщане на уеб дизайн към уеб сайтПревръщане на уеб дизайн към уеб сайт  Системи за управление на съдържаниеСистеми за управление на съдържание (CMS(CMS)) 79
 80. 80. ВъпросВъпрос  Кой от следните тагове не се поддържа вКой от следните тагове не се поддържа в HTML5HTML5 a)a) <<frame>frame> b)b) <frameset><frameset> c)c) <noframes><noframes> d)d) Всички изброени се поддържатВсички изброени се поддържат e)e) Никой от изброените не се поддържаНикой от изброените не се поддържа 80
 81. 81. ОтговорОтговор  РамкитеРамките (Frames)(Frames) не се поддържат вне се поддържат в HTML5HTML5 ((deprecated)deprecated)  Масовите браузъри ги поддържат (засега)Масовите браузъри ги поддържат (засега)  Позволяват показване на няколкоПозволяват показване на няколко HTMLHTML документа в един прозорецдокумента в един прозорец  Информация:Информация:  http://www.html-5.com/changes/deprecated/index.hthttp://www.html-5.com/changes/deprecated/index.ht  http://www.w3schools.com/html/html_frames.asphttp://www.w3schools.com/html/html_frames.asp 81
 82. 82. Скриптови езициСкриптови езици ии JavaScriptJavaScript Разработка на скриптове сРазработка на скриптове с JavaScriptJavaScript, основни, основни JavaScriptJavaScript конструкции, оператори, обекти,конструкции, оператори, обекти, манипулация наманипулация на DOMDOM дървотодървото
 83. 83. Скриптови езици заСкриптови езици за Интернет – конспектИнтернет – конспект  JavaScript, Perl, VBScriptJavaScript, Perl, VBScript  Основи наОснови на JavaScriptJavaScript  Типове данни, променливи, операции иТипове данни, променливи, операции и изрази, условен оператор, цикли, функцииизрази, условен оператор, цикли, функции  Асоциативни масиви, класове и обектиАсоциативни масиви, класове и обекти  Date, MathDate, Math,, document, window, navigatordocument, window, navigator  Обектен моделОбектен модел DOMDOM и манипулация си манипулация с JavaScriptJavaScript, обработка на събития, обработка на събития  БиблиотекаБиблиотека jQueryjQuery, използване на, използване на AJAXAJAX заявки,заявки, RESTREST услуги иуслуги и JSONJSON 83
 84. 84. ВъпросВъпрос  Какъв ще бъде резултатът от следнияКакъв ще бъде резултатът от следния JavaScriptJavaScript код:код: d)d)Кодът има грешка и няма да се изпълниКодът има грешка и няма да се изпълни e)e)Ще излезе съобщение с текстЩе излезе съобщение с текст “undefined”“undefined” f)f)Ще излезе съобщение с текст “Ще излезе съобщение с текст “5”5” g)g)Ще излезе съобщение с текст “4”Ще излезе съобщение с текст “4” 84 function myClass(field)function myClass(field) {{ this.field = fieldthis.field = field }} object = new myClass (object=x=(5^1))object = new myClass (object=x=(5^1)) alert (object.field)alert (object.field)
 85. 85. ОтговорОтговор  Резултатът от операциятаРезултатът от операцията object=x=(5^1object=x=(5^1 )) е 4е 4  Изпълнява се ф-ятаИзпълнява се ф-ята myClassmyClass с параметър 4с параметър 4  alert (object.field)alert (object.field) изписва на екрана ст-та наизписва на екрана ст-та на object.fieldobject.field  Информация:Информация:  http://www.phpied.com/3-ways-to-define-a-javascript-class/http://www.phpied.com/3-ways-to-define-a-javascript-class/  www.quirksmode.org/blog/archives/2008/01/using_the_assig.htmlwww.quirksmode.org/blog/archives/2008/01/using_the_assig.html 85
 86. 86. Тренировъчен тест по ИТТренировъчен тест по ИТ ВъпросиВъпроси?? http://schoolacademy.telerik.com

×