Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Complement indirecte

 • Be the first to comment

Complement indirecte

 1. 1. COMPLEMENT INDIRECTE
 2. 2. EL PREDICAT DE L’ORACIÓ: EL COMPLEMENT INDIRECTEDefinicióComplement verbal que expressa la persona ol’objecte que rep la conseqüència de lasignificació del verb. (Termcat)Complement verbal introduït per la preposicióa, que expressa el destinatari ol’experimentador de la situació designada pelverb. (DIEC)
 3. 3. Opcions d’identificacióRespon a la pregunta (per) a qui? (Ho he dut per a tu) i si espassa a passiva no pot fer de subjecte (T’he escrit – tu hasestat escrit per mi -?-)Normalment es pot substituir pel pronom li, canviant a tercerapersona: He dut un llibre per a tu – He dut un llibre per a ell – lihe dut un llibreLlevat de pocs casos, la majoria de verbs en poden prescindir:He escrit una carta (a…) En canvi, n’hi ha alguns que nomésadmeten complement indirecte (a banda de circumstancials), ino admeten complement directe, per la qual cosa cal anar encompte de no confondre’ls: Ha pegat a la seva filla / Li hapegat / Telefona-li
 4. 4. Estructures01. a/per a + nom o sintagma nominal: Vancomprar un llibre per al seu fill (… al seu fill)02. pronom: Li van comprar un llibre / M’hancomprat un llibre03. a/per a + oració subordinada substantiva derelatiu: He comprat el llibre per a qui esporti bé.
 5. 5. Substitució pronominal1. em, et, li, es, ens, us, els (Cal recordar que li es canvia per hi en determinades combinacions de pronoms febles)S’ha d’anar en compte amb l’anomenat datiud’interès, un complement indirecte que nomésexisteix com a pronom: el nen m’ha suspès lesmates.
 6. 6. ATENCIÓCal vigilar perquè a vegades es pot confondreamb un circumstancial: Ho hem comprat peral sopar de demà / He escrit una carta al diari(CI? CCLl? CCDest?)A vegades es parla de complements indirectesde cosa més que no pas de circumstancials delloc o de destinació.
 7. 7. També és difícil de destriar casos com aquest: Vaclavar el punyal a l’esquena del lladre (“Hi”, “li”?)(Li va clavar el punyal a l’esquena: observem quementre que del lladre no és altra cosa que unsimple complement del nom esquena, quan elsubstituïm per un pronom feble ens surt elpronom li, i funciona, de fet, com un complementindirecte, però no ho és.
 8. 8. Aquest cas és semblant al següent, molthabitual en català: No sé pas què li volen/ Li és amic (no sé què volen D’ELL / ésamic SEU).Aquí també el pronom de complementindirecte li substitueix un complementque no és indirecte.
 9. 9. Finalment, fixem-nos en aquest cas:Aquesta comanda és per a ell. Té tot l’aspecte d’uncomplement indirecte(preposició, destinació…), però funciona a tots elsefectes com un atribut.Compareu amb: aquesta comanda l’han duta per aell, que, pel sol fet de comptar amb un verbpredicatiu, i no atributiu, ja es comporta com acomplement indirecte amb tots els drets.El mateix complement, en cadascun d’aquests doscasos, tindria pronoms ben diferents: Ho és (per a
 10. 10. Identifica els complements indirectesHe comprat un clavell per a tu / De petita, laMonique no ens menjava gens /Això serà per a quiarribi primer / M’has buidat el cor / M’agradamenjar molt / A qui arribi primer li donarem unpremi / A qui li dius poca-solta, tu, a mi? / No voldonar-nos la pasta / Porta els diners a la mare;porta-li els diners; porta’ls a la mare; porta’ls-hi/Finalment, va portar-los-hi.
 11. 11. Digues la funció del mot, sintagma, oració o pronomsubratllats.Explicaré els fets a qui m’ho demani /Explicaré els fets a quim’ho demani / Explicaré els fets a qui m’ho demani / Explicaréels fets a qui m’ho demani / Explicaré els fets a qui m’hodemaniExplicaré a tothom que vas ser tu qui va posar cianur al cafè delpobre Gustau / Explicaré a tothom que vas ser tu qui va posarcianur al cafè del pobre Gustau / Ho explicaré a tothom /Explicaré a tothom que vas ser tu qui va posar cianur al cafè delpobre Gustau. / Explicaré a tothom que vas ser tu qui va posarcianur al cafè del pobre Gustau.

×