Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fitxa repàs T.2 Medi

Fitxa per repassar medi

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fitxa repàs T.2 Medi

  1. 1.           1. Completa els espais en blanc. La nutrició ens permet __________________ i respirar, i a partir d’això obtindrem les substàncies _______________ i l’oxigen necessaris per viure. En aquesta funció tenen lloc diversos processos: ________________, la respiració, ___________________ i l’ _____________________. Introduïm els aliments per la ______________. Dins la boca hi ha les _________________ i la saliva. Les dents tallen i ______________ l’aliment. La saliva barreja tot l’aliment triturat i forma l’anomenat ________________ alimentari. El bol ________________, descendeix per la _________________. Després passa per l’________________ que el conduirà fins a l’estómac. El bol alimentari arribarà a l’ ___________________, on se segreguen els ___________________ gàstrics. Allí es barrejarà amb aquests sucs i es transformarà en __________________. Els ______________________ són unes estructures petites on arriba la _______________. De l’aire que respirem obtenim l’ ______________ que el nostre cosa necesita per ________________. ASSIGNATURA: MEDI T.2 –Fitxa 2 repàs Curs i grup: 4t ___ NOM I COGNOMS: _____________________________________ Núm.: _______ DATA: _______________
  2. 2. Als ________________________, l’aire hi penetrarà i tindrà lloc l’intercanvi de ____________________ als alvèols pulmonars. El sistema ____________________ ens permet ____________________. El procés de la respiració és un _____________________ de gasos: s’inspira l’aire, d’on s’obté oxigen, i s’expulsa diòxid de ____________________. La ______________ està composta principalment per aigua amb sal, petites quantitats de _________________ i altres substàncies. L’ _______________ té lloc a través de l’orina i la ______________. Els __________________ són els conductes per on l’orina baixa fins a la __________________ urinària. Tenim dos conductes, un per cada ronyó. Les vies _______________ están formades pels urèters, la bufeta urinària i la ______________. 2. Relaciona Sistema respiratori estómac Sistema circulatori sang Sistema digestiu orina Sistema excretor intercanvi de gasos
  3. 3.           3. Relaciona Surten del cor per distribuir la sang oxigenada cor Formen part tant de les artèries i de les venes sang Transporten la sang desoxigenada de tornada cap al cor capil·lars La seva funció és impulsar la sang per tot el cos artèries Líquid viscós i vermell vasos sanguinis Estan formats per artèries, venes i capil·lars. Venes 4. De les frases dels bons hàbits, tria si es faran per cuidar el sistema digestiu, el sistema circulatori, el sistema respiratori o el sistema excretor. Ventilar la cada dia. ___________________________ Evitar els canvis de temperatura. ___________________________ Respirar més pel nas que per la boca. ___________________________ Dutxar-se sovint. ___________________________ Beure sempre aigua potable. ___________________________
  4. 4. 5. Quina paraula correspon a les següents definicions? Encarregats de fer circular la sang. Estan formats per artèries, venes i capil·lars. ______________________. S’encarrega d’eliminar les substàncies de rebuig. _______________________. Són les encarregades de produir la suor. _____________________________. És el sistema que ens permet alimentar-nos. __________________________. Ens permet respirar i obtener l’oxigen que el nostre cos necesita per viure. _____________________________.

×