Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HÜCRE VE DOKU FİZYOLOJİSİ

21,295 views

Published on

HÜCRE VE DOKU FİZYOLOJİSİ

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

HÜCRE VE DOKU FİZYOLOJİSİ

 1. 1. HÜCRE VE DOKU FİZYOLOJİSİ www.doktorlarsitesi.net www.doktorlarsitesi.net
 2. 2. <ul><li>Primer aktif transport:Na-K ATP az </li></ul><ul><li>Sekonder aktif transport:Na konrastrasyob gradienti enrji harcanarak sağlanır sonra bu gradientten faydalanılarak taşıma yapılır.Symport:Na ile aynı yönde(glikoz) Antiport:Na ile zıt yönde Na-Ca/Na-H </li></ul><ul><li>Basit difüzyon </li></ul><ul><li>Kolaylaştırılmış difüzyon:Taşıyıcı+ </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 3. 3. <ul><li>Sıkı bağlantı bölgesi( zonula ocludens): Geçirgen olmayan bağlantılardır. En yüzeyde bulunan bağlantıdır ve bant şeklinde hücreyi sarar. Tam ilişki sağlar ve en sıkı bağ şeklidir. </li></ul><ul><li>Ara bağlantı bölgesi(zonula adherens): Çok sayıda aktin içeren mikroflamanlar dens plaklara tutunmuştur. </li></ul><ul><li>Nokta desmozom(macula adherens): Hücre yüzeyinde disk şeklindedir.Derinin çok katlı yassı epitelinde yalnızca desmozom tipi bağlantılar vardır. </li></ul><ul><li>Gap junction (nexus): Kalp kası hücreleri arasında en sık bulunan bağlantı şeklidir.Hücreden Hücreye elekltriksel iletimi sağlar.Konneksonlar içerir. </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 4. 4. <ul><li>Aksiyon potansiyeli: </li></ul><ul><ul><li>Depolarizasyon: Hc.içine hızlıca Na girmesiyle oluşur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Repolarizasyon: Hc.dışına K akışıyla olur </li></ul></ul><ul><ul><li>Hiperpolarizasyon: İstirahat membran potansiyelinden daha negatif değerdedir </li></ul></ul><ul><ul><li>İstirahat: Hc.nin tekrar depolarize olabilecek düzeye gelmesi evresidir. </li></ul></ul>www.doktorlarsitesi.net
 5. 5. <ul><li>İSKELET KASI </li></ul><ul><li>İskelet kasında kalsiyum troponin c’ye bağlanır.Bu da tropomyozinde konformasyonel değişiklik yaparak myozinin aktine bağlanacağı bölgeyi açar.Myozin başındaki ATP,ATPaz etkisiyle parçalanır.Bu enerji çapraz köprüyü büker. </li></ul><ul><li>. Myozin başının ATP az etkisi vardır.F-aktin bunu arttırır. </li></ul><ul><li>Ca’nın troponinden ayrılmasıyla gevşeme gerçekleşir. Ca’nın sarkoplazmik retikuluma alınması aktif transportla olur. </li></ul><ul><li>Troponin T-Tropomyozine bağlanır </li></ul><ul><li>Troponin C- Kalsiyumu bağlar </li></ul><ul><li>Troponin I-Aktin-myozin etkileşimini inhibe eder </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 6. 6. <ul><li>DÜZ KAS </li></ul><ul><li>Düz kaslarda sarkomer yoktur.O nedenle çizgili değildir.T tubul sistemi yoktur.Troponin yerine kalmodulin bulunur. </li></ul><ul><li>T tübüller kalp kasında diad,iskelet kasında triad yapısındadır.Düz kasta yoktur. </li></ul><ul><li>Hücre içine kalsiyum girince kalmoduline bağlanır. İnaktif durumdaki myozin hafif zincir kinaz aktive olur.Myozin fosforillenir.Myozin ve aktin arasında çapraz bağlar kurulur. </li></ul><ul><li>Myozinden fosfatı fosfatazlar ayırarak relaksasyona neden olur. </li></ul><ul><li>KALP KASINDA DİSKUS İNTERKALARİS VARDIR. </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 7. 7. <ul><li>Kas iğcikleri(Ia): Ekstrafuzal liflere paralel dizilim gösterirler ve kas boyundaki statik ve dinamik değişiklikleri algılar </li></ul><ul><li>Golgi tendon organı(Ib): Ekstrafuzal lliflerle ardarda dizilim gösterirler ve kas gerimini algılarlar. </li></ul><ul><li>Pacini cisimcikleri(II): Kas boyunca dağılım gösterirler ve vibrasyon duyusunu alırlar. </li></ul><ul><li>Serbest sinir sonlanmaları (III-IV): Tehlikeli stimulusları tanırlar </li></ul><ul><li>KASTAKİ DUYU CİSİMLERİ </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 8. 8. <ul><li>Eksite edici post sinaptik potansiyellerin(EPSP)sumasyonu ile aksiyon potansiyeli elde edilir.Sumasyon 2 türlü olur: </li></ul><ul><li>1-Zamansal(temporal-successive-frekans):Sarsı süresinin üzerindeki frekansta uyarıyla tetani olması </li></ul><ul><li>2-Uzaysal(simultan-spatial-multiple):Sarsı süresinin altında olan uyarılarla birçok lifin aynı anda depolarizasyonudur.(Güce ait özelliktir) Şiddet artarsa(frekans değil) büyük kas lifleri kasılır. </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 9. 9. <ul><li>Myozinin serbest başlarını fosforilleyerek ATP’az’ın aktivasyonunu arttıran ve kasılmayı sağlayan madde hangisidir? (Nisan-92) </li></ul><ul><li>a. F-aktin </li></ul><ul><li>b. Troponin </li></ul><ul><li>c. Tropomyozin </li></ul><ul><li>d. Meromyozin </li></ul><ul><li>e. Alfa aktin </li></ul>(Cevap A )
 10. 10. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisinde ATP az etkisi vardır? (Eylül-93) </li></ul><ul><li>a. Dihidropriofin reseptörleri </li></ul><ul><li>b. Aktin </li></ul><ul><li>c. Myosin başı </li></ul><ul><li>d. Tropomyosin </li></ul><ul><li>e. Distrofin </li></ul>(Cevap C )
 11. 11. <ul><li>Kasta Ca’u bağlayan birim aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan-95) </li></ul><ul><li>a. Troponin-C </li></ul><ul><li>b. Tropomyozin </li></ul><ul><li>c. Aktin </li></ul><ul><li>d. Myozin </li></ul><ul><li>e. Myoglobin </li></ul>(Cevap A )
 12. 12. <ul><li>Kas dokusunda oksijen depolayan protein aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan-95) </li></ul><ul><li>a. Hemoglobin </li></ul><ul><li>b. Myozin </li></ul><ul><li>c. Aktin </li></ul><ul><li>d. Myoglobin </li></ul><ul><li>e. Troponin </li></ul>(Cevap D )
 13. 13. <ul><li>Kas dokusunda hangisinin ATP az etkisi vardır? (Nisan-96) </li></ul><ul><li>a. Troponin-C </li></ul><ul><li>b. Troponin-T </li></ul><ul><li>c. Tropomyozin </li></ul><ul><li>d. Aktin </li></ul><ul><li>e. Myozin </li></ul>(Cevap E )
 14. 14. <ul><li>Kas kasılması için gereken yüksek enerjiyi depolayan madde aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül-95) </li></ul><ul><li>a. AMP </li></ul><ul><li>b. Fosfokreatinin </li></ul><ul><li>c. l-3 difosfogliserat </li></ul><ul><li>d. Fosfoenol pirüvat </li></ul><ul><li>e. Fosfoarjinin </li></ul>(Cevap B )
 15. 15. <ul><li>Çizgili kasta aşağıdakilerden hangisi yoktur? (Eylül 98) </li></ul><ul><li>a. A bandı </li></ul><ul><li>b. I bandı </li></ul><ul><li>c. H bandı </li></ul><ul><li>d. Z çizgisi </li></ul><ul><li>e. Diskus interkalaris </li></ul>(Cevap E )
 16. 16. <ul><li>Bir iskelet kası uzatıldığında ilk yanıt kasılma şeklinde ortaya çıkar. Aynı kasın daha fazla gerilmesi durumunda ise, kas ani olarak gevşer. Bu gevşeme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 99) </li></ul><ul><li>a. d motor nöron deşarjının azalması </li></ul><ul><li>b. Golgi-kiriş reseptörlerinden kaynaklanan deşarjın artması </li></ul><ul><li>c. Golgi-kiriş reseptörlerinden kaynaklanan exitasyonun azalması </li></ul><ul><li>d. Afferent sinirlerde deşarj frekansının azalması </li></ul><ul><li>e. Resiprokal innervasyondan dolayı, antagonist kastan agonist kasa doğru olan deşarjın artması </li></ul>(Cevap B )
 17. 17. <ul><li>Kasta, aksiyon potansiyelinin kontraksiyonu başlatabilmesine aracılık eden en önemli iyon aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2001) </li></ul><ul><li>a. Mg++ </li></ul><ul><li>b. Na+ </li></ul><ul><li>c. Ca++ </li></ul><ul><li>d. K+ </li></ul><ul><li>e. Organik anyonlar </li></ul>(Cevap C )
 18. 18. <ul><li>İskelet kasındaki T-tübül sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2002) </li></ul><ul><li>a. Gevşemenin hızlı olmasını sağlamak </li></ul><ul><li>b. Ca2+ depolamak </li></ul><ul><li>c. Kas metabolizmasını düzenlemek </li></ul><ul><li>d.Aksiyon potansiyelinin hücre membranından miyofibrillere hızla iletilmesini sağlamak. </li></ul><ul><li>e.ATP’ yi parçalayıp kasılmanın sürdürülmesini sağlamak </li></ul>(Cevap D )
 19. 19. <ul><li>Bir reseptöre etki eden uyarının şiddetinin artması, aşağıdakilerin hangisine neden olmaz? (Nisan 2002) </li></ul><ul><li>a. Reseptör veya jeneratör potansiyeli şiddetinde artma </li></ul><ul><li>b. İlgili afferent sinirde aksiyon potansiyeli şiddetinde artma </li></ul><ul><li>c. İlgili afferent sinirde impuls iletim frekansında artma </li></ul><ul><li>d. İlgili duyusal merkeze ulaşan impuls frekansında artma </li></ul><ul><li>e. Birim zamanda oluşan aksiyon potansiyeli sayısında artma </li></ul>(Cevap B )
 20. 20. <ul><li>Bir iskelet kasını innerve eden motor sinir kesildiğinde ortaya çıkan denervasyon aşırı duyarlılığında aşağıdakilerden hangisi rol oynar? (Eylül 2002) </li></ul><ul><li>a. Sinir-kas kavşağındaki refleks ateşleme artışı </li></ul><ul><li>b. Asetilkolin kolin reseptör sayısının artışı </li></ul><ul><li>c. Kandaki serbest asetil koline karşı duyarlılığın azalması </li></ul><ul><li>d. Myofibrillerde artış </li></ul><ul><li>e. Aktin myozin artışı </li></ul>(Cevap B )
 21. 21. <ul><li>Barsak kasında kalsiyumu bağlayarak bu düz kasın kontraksiyonunda görev yapan protein aşağıdakilerden hangisidir </li></ul><ul><li>(Nisan 2003) </li></ul><ul><li>a. Myosin </li></ul><ul><li>b. Aktin </li></ul><ul><li>c. Kalmodulin </li></ul><ul><li>d. Tropomyozin </li></ul><ul><li>e. Troponin </li></ul>(Cevap C )
 22. 22. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi iskelet kaslarında tonus artışına yol açar? (Eylül 2003) </li></ul><ul><li>a. Gama motor aktivitede azalma </li></ul><ul><li>b. Alfa motor aktivitede azalma </li></ul><ul><li>c. Golgi tendon organ aktivitede artma </li></ul><ul><li>d. İntrafugal kas liflerinin gerginliğinde azalma </li></ul><ul><li>e. Kas iğciği aktivitesinde artma </li></ul>(Cevap E )
 23. 23. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi aktif transport ile olmaz? (Nisan-88) </li></ul><ul><li>a. Eritrosit içine Cl alınımı </li></ul><ul><li>b. Proksimal tubulde Na’un geri emilimi </li></ul><ul><li>c. Glukozun bağırsaklardan emilimi </li></ul><ul><li>d. Distal tübülde Na’un geri emilimi </li></ul><ul><li>e. Kas sarkoplazmasında Ca’un geri emilimi </li></ul>(Cevap A )
 24. 24. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi aktif transportla olamaz? (Nisan-89) </li></ul><ul><li>a. Kırmızı kan hücreleri ve plazma arasındaki Cl- taşınması </li></ul><ul><li>b. Böbreğin distal tübüllerinde Na+ reabsorbsiyonu </li></ul><ul><li>c. Kas sarkoplazmik retikulumu tarafında Ca+2 alınımı </li></ul><ul><li>d. Glukozun bağırsak lümeninden hücre içine taşınması </li></ul><ul><li>e. Aksiyon potansiyelinden sonra Na+ ‘un hücre dışına taşınması </li></ul>(Cevap A )
 25. 25. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi hücre membranının özelliği değildir? (Eylül-89) </li></ul><ul><li>a. Yapısında lipid ve protein bulunur </li></ul><ul><li>b. Karbonhidrat </li></ul><ul><li>c. Simetrik yapıdadır </li></ul><ul><li>d. Reseptörler vardır </li></ul><ul><li>e. Flip-flöp hareket gözlenir </li></ul>(Cevap C )
 26. 26. <ul><li>İntrasellüler Ca++ hangisinde en fazladır? (Nisan-94) </li></ul><ul><li>a. Sitoplazma </li></ul><ul><li>b. Çekirdek ve sitoplazma </li></ul><ul><li>c. Hücre duvarı ve golgi </li></ul><ul><li>d. Sentriyol </li></ul><ul><li>e. Mitokondri ve endoplazmik retikulum </li></ul>(Cevap E )
 27. 27. HÜCRE ZARI <ul><li>ASİMETRİKTİR </li></ul><ul><li>En çok protein içerir. </li></ul><ul><li>Yapısındaki kolesterol esterleşmemiş kolesteroldür </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 28. 28. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi hücre hareketini sağlar? (Eylül-95) </li></ul><ul><li>a. Mikrotübül </li></ul><ul><li>b. Peroksizom </li></ul><ul><li>c. Primer lizozom </li></ul><ul><li>d. Ribozom </li></ul><ul><li>e. Endoplazmik reticulum </li></ul>(Cevap A )
 29. 29. <ul><li>Proteinlerin glikozillenmesi aşağıdaki organellerden hangisinde olur? (Nisan-97) </li></ul><ul><li>a. Mitokondri </li></ul><ul><li>b. Düz endoplazmik retikulum </li></ul><ul><li>c. Golgi cisimciği </li></ul><ul><li>d. Ribozom </li></ul><ul><li>e. Nükleolus </li></ul>(Cevap C )
 30. 30. <ul><li>Hangisinde doğrudan ATP kullanılır? </li></ul><ul><li>(Nisan-97) </li></ul><ul><li>a.Sitoplazmadaki Ca’un sarkoplazmik retikuluma taşınması </li></ul><ul><li>b. Glukozun eritrosit içine taşınması </li></ul><ul><li>c. Na+-Ca+2 değişim mekanizması ile Ca’un hücre dışına taşınması </li></ul><ul><li>d. Sinir son ucundan sinaps aralığına Norepinefrin salınımı </li></ul><ul><li>e. Aksiyon potansiyeli sırasında K+’un hücre dışına çıkması </li></ul>(Cevap A )
 31. 31. <ul><li>Kas hücresinde aksiyon potansiyelini başlatan ilk olay hangisidir? (Eylül-92) </li></ul><ul><li>a. Hücre içine Ca girişi </li></ul><ul><li>b. Hücre içine Na girişi </li></ul><ul><li>c. Hücre dışına K çıkışı </li></ul><ul><li>d. Hücre içine K girişi </li></ul><ul><li>e. Hücre içine Mg girişi </li></ul>(Cevap B )
 32. 32. <ul><li>Serumdaki en yüksek anyon hangisidir? </li></ul><ul><li>(Nisan 2000) </li></ul><ul><li>a. HCO3 </li></ul><ul><li>b. Cl- </li></ul><ul><li>c. HPO4 </li></ul><ul><li>d. SO4 </li></ul><ul><li>e. Organik asitler </li></ul>(Cevap B )
 33. 33. <ul><li>Hücre içinde en yüksek katyon K,anyon fosfattır </li></ul><ul><li>Hücre dışında en önemli katyon Na,anyon Cl dir.2.en önemli anyon HCO3 tür </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 34. 34. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi Granüllü Endoplazmik Retikulum üzerindeki ribozomlarda sentezlenmez? (Eylül 2001) </li></ul><ul><li>a. Kollajen </li></ul><ul><li>b. Pıhtılaşma proteinleri </li></ul><ul><li>c. Laktat dehidrogenaz </li></ul><ul><li>d. Serum albumini </li></ul><ul><li>e. İmmunglobulinler </li></ul>(Cevap C )
 35. 35. <ul><li>SSS’de hücresel yıkıntıların fagositozu aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir? (Nisan 2003) </li></ul><ul><li>a. Mikroglia </li></ul><ul><li>b. Protoplasmik astrosit </li></ul><ul><li>c. Fibröz astrosit </li></ul><ul><li>d. Ependim hücresi </li></ul><ul><li>e. Oligodendrosit </li></ul>(Cevap A )

×