Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gps

353 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gps

 1. 1. G lobal Positioning System
 2. 2. ÍND EX1 . Q u è és?2. Per a qu è serveix?3. Q ui ho va inventar?4. Q ue al tres sistem es existeixen?5. C om funciona?6. Sistem a d e satèllits ·7. Q u è és la triangulació?
 3. 3. Q u è és?Un receptor GPS és un d ispositiu d e butxaca que perm et saber la posició geogràfica longitud atitud am b una posició d uns m etres, fent servir la tecnoli l ogia GPS. S ón el substitut d el sm apes d e butxaca.Norm alm ent aquests d ispositius tam b é perm eten saber l hora d e referència am b gran precisió.Actual ent aquests d ispositius tenen unes m id es tan red u ïd es que es pod en portar a la mbutxaca.
 4. 4. Per a qu è serveix un GPS?Perm et d eterm inar l posició geogràfica d ’un obj a ecte, una persona, unvehicle o una nau, am b una precisió d e centm etres, si s’util un GPS í itzad iferencial tot i que l precisió habitual és d e pocs m etres. Entre al , a tres,té el usos següents: s– Traçat i guia d e rutes en cotxe.– Navegació m artim a. í– Esports: parapent, bicicl etad e m untanya, excursionism e, etc.– Rastreig d e vehicl es.– C àl d ’àrees. cul– Topografia i geod èsia.– Navegació aèria.
 5. 5. Q ui ho va inventar? íAntonio Martn Santos va inventar i patentar un acte m apa que l perm etia m oure iper carreteres d e tot l EstatEns record a Al asoro que aquest leon ès, M artn Santos, "en pl d l í ena d ècad a d el s50 d el passat segl va inventar un aparel que perm etia orientar per l d iverses e l -se es Estat a bord d un autom òbil sense necessitat d e d esplcarreteres d e l , egar m apes, à s.ni pl nol Es tractava d e l interl a ocutòria Mapa M artn Santos, el prototips van ser í s ïpatentats a 11 pasos i am b el qual el seu cread or va obtenir l M ed ala d O r am b a lFelicitació especial d el Jurat d el VI Sal Internacional d Inventors d e Brussel · l el ó es1 957".
 6. 6. Q ue altres sistem es existeixen?Hi han d iversos sistem es d e orientació, m és vel Abans que el GPS sutilitzaven ls.el m apes i bruj ules per situar -se.Però abans d això sutilitzaven els astrolabis i al tres aparells.
 7. 7. C om funciona?El receptors GPS m és senzills estan prep arats p er d eterm inar am b un m arge m ínim d error la latitud , longitud i al s tura tres m és com p lets m ostren tam b é el p unt on hem estat i fins id es d e qualsevol p unt d e la terra on ens trob em situats. Altot tracen d e m anera visual sobre un m ap a l traj òria seguid a o la que anem seguint en aquests m om ents. Aquesta a ectés una cap acitat que no posse ïen el d isp ositius d e p osicionam ent anteriors a lexistència d els recep tors GPS. sEl funcionam ent d el sistem a GPS es basa tam b é, igual que els sistem es el ònics antics d e navegació, en el p rincip i ectrm atem àtic d e la triangulació. Per tant, p er calcular la posició d un p unt és necessari que el recep tor GPS d eterm ini am bexactitud la d istància que el separa d els satèllits. · file:///E:/Mis%20documentos/UNITAT%2010/Imatges/4%20satèl·lits.jpg file:///E:/Mis%20documentos/UNITAT%2010/Imatges/GPS%20diferencial.gif
 8. 8. Sistem a d e satèllits ·Hi ha un total d e 1 9 satèll d onant cobertura a caed a continent d el m ón i · its, actualm ent sestà d essarrol un altre que será d us internacional lant
 9. 9. Q u è és la triangulació?En trigonom etria i en geom etria, la triangul ó és el procés d e d eterm inar l posició d un punt aci am esurant el angl fins a aquest punt a partir d e punts coneguts a l s es extrem d una linea d e ll argariaconegud a, en com pte d e m esurar l d istància al punt d irectam ent. El punt pot fixar l a -se lavors com atercer punt d un triangl d el que es coneixen d os angles i un costat per a resold rel. Aquest procés esutil per d eterm inar la posició en el nous sistem es d e l itza s ocalització com ara el GPS o la trianulaciód antenes

×