ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Doiranli

Δοκιμές μεταγραφών κατά τα κώλα, Θουκυδίδου, Ιστορίαι, Βιβλίο 3ο, αποσπάσματα από το σχολικό εγχειρίδιο

ΔΟΚΙΜΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ
   ΚΩΛΑ


ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΙΣΤΟΡΙΕΣΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ
 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ


       Δοϊρανλή Άννα
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 1Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον,

   ἐπειδὴ   οἱ αἰχμάλωτοι ἦλθον αὐτοῖς

         οἱ ἐκ τῶν περὶ Ἐπίδαμνον ναυμαχιῶν

         ὑπὸ Κορινθίων ἀ φ ε θ έ ν τ ε ς,τῷ μὲν λόγῳ   ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς προξένοις δ ι η γ γ υ η μ έ ν ο ι,

ἔργῳ δὲ     π ε π ε ι σ μ έ ν ο ι Κορινθίοις Κέρκυραν

              προσποιῆσαι.
Καὶ ἔπρασσον οὗτοι,

   ἕκαστον τῶν πολιτῶν μ ε τ ι ό ν τ ε ς,

     ὅπως   ἀποστήσωσιν Ἀθηναίων τὴν πόλιν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 2Καὶ ἀ φ ι κ ο μ έ ν η ς Ἀττικῆς τε νεὼς καὶ Κορινθίας

    πρέσβεις ἀ γ ο υ σ ῶ ν

καὶ ἐς λόγους κ α τ α σ τ ά ν τ ω ν    ἐψηφίσαντο

       Κερκυραῖοι Ἀθηναίοις μὲν ξύμμαχοι εἶναι

                            κατὰ τὰ ξ υ γ κ ε ί μ ε ν α,

       Πελοποννησίοις δὲ φίλοι

           ὥσπερ      καὶ πρότερον (Πελοποννησίοις φίλοι ἦσαν).
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 3Καὶ(ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων

καὶ τοῦ δήμου προειστήκει)ὑπάγουσιν αὐτὸν   οὗτοι οἱ ἄνδρες   ἐς δίκην,

       λ έ γ ο ν τ ε ς Ἀθηναίοις  τὴν Κέρκυραν

                  καταδουλοῦν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 4Ὁ δὲ ἀ π ο φ υ γ ὼ ν

ἀνθυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας,

   φάσκων

      τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τε Διὸς τοῦ τεμένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου·
ζημία δὲ καθ᾽ ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο στατήρ.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 5Ὀ φ λ ό ν τ ω ν δὲ αὐτῶν

καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν κ α θ ε ζ ο μ έ ν ω ν  διὰ πλῆθος τῆς ζημίας,

    ὅπως   τ α ξ ά μ ε ν ο ι ἀποδῶσιν,ὁ Πειθίας

(ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὤ ν )

    πείθει

        ὥστε  τῷ νόμῳ χρήσασθαι.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 6Οἱ δ᾽

ἐπειδὴ     τῷ τε νόμῳ ἐξείργοντο

καὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο     τὸν Πειθίαν,

ἕως   ἔτι βουλῆς ἐστί,

        μέλλειν

        τὸ πλῆθος ἀναπείσειν

     τοὺς αὐτοὺς     Ἀθηναίοις    φίλους τε καὶ ἐχθροὺς  νομίζειν,ξυνίσταντό τεκαὶ λ α β ό ν τ ε ς ἐγχειρίδια

ἐξαπιναίως   ἐς τὴν βουλὴν ἐ σ ε λ θ ό ν τ ε ς

        τόν τε Πειθίαν κτείνουσι

        καὶ ἄλλους   τῶν τε βουλευτῶν

                καὶ ἰδιωτῶν   ἐς ἑξήκοντα·
οἱ δέ τινες   τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ Πειθίᾳ       ὀλίγοι

                ἐς τὴν Ἀττικὴν τριήρη   κατέφυγον

                            ἔτι π α ρ ο ῦ σ α ν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 71, 1Δ ρ ά σ α ν τ ε ς δὲ τοῦτο

καὶ ξ υ γ κ α λ έ σ α ν τ ε ς Κερκυραίους

    εἶπον
                 ὅτι  ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη

                καὶ ἥκιστ᾽ ἄν δουλωθεῖεν     ὑπ᾽ Ἀθηναίων,

    τό τε λοιπὸν       μηδετέρους δέχεσθαι       ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ

        ἡ σ υ χ ά ζ ο ν τ α ς,

            τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι.
Ὡς δὲ εἶπον,    καὶ ἐ π ι κ υ ρ ῶ σ α ι

        ἠνάγκασαν τὴν γνώμην.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 71, 2Πέμπουσι δὲ    καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας     εὐθὺς   πρέσβεις

   περί τε τ ῶ ν π ε π ρ α γ μ έ ν ω ν

       διδάξοντας

           ὡς ξυνέφερε       καὶ τ ο ὺ ς ἐκεῖ κ α τ α π ε φ ε υ γ ό τ α ς

       πείσοντας

           μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν,

               ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 72, 1Ἐ λ θ ό ν τ ω ν δὲ

    οἱ Ἀθηναῖοι  τούς τε πρέσβεις  ὡς νεωτερίζοντας

              ξ υ λ λ α β ό ν τ ε ς,

           καὶ ὅσους ἔπεισαν,

                  κατέθεντο    ἐς Αἴγιναν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 72, 2Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων ο ἱ ἔ χ ο ν τ ε ς τὰ πράγματα

   ἐ λ θ ο ύ σ η ς τριήρους Κορινθίας

   καὶ (ἐ λ θ ό ν τ ω ν) Λακεδαιμονίων πρέσβεων

       ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ,καὶ  μαχόμενοι

       ἐνίκησαν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 72, 3Ἀ φ ι κ ο μ έ ν η ς δὲ νυκτὸς

ὁ μὲν δῆμος  ἐς τὴν ἀκρόπολιν

        καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως

                καταφεύγει

    καὶ αὐτοῦ ξ υ λ λ ε γ ε ὶ ς

            ἱδρύθη,καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον·
οἱ δὲ   τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον,

οὗπερ  οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν,

     καὶ τὸν λιμένα    τὸν  πρὸς αὐτῇ

                   καὶ  πρὸς τὴν ἤπειρον.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 73,1Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ      ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα

καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς    περιέπεμπον ἀμφότεροι,

         τοὺς δούλους π α ρ α κ α λ ο ῦ ν τ έ ς τε

         καὶ ἐλευθερίαν ὑ π ι σ χ ν ο ύ μ ε ν ο ι·
καὶ τῷ μὲν δήμῳ     τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο     ξύμμαχον,

τοῖς δ᾽ ἑτέροις    ἐκ τῆς ἠπείρου   ἐπίκουροι (παρεγένετο)  ὀκτακόσιοι.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 74,1Δ ι α λ ι π ο ύ σ η ς δ᾽ ἡμέρας

    μάχη αὖθις γίγνεται    καὶ νικᾷ ὁ δῆμος

        χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει π ρ ο ύ χ ω ν·
αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο

    β ά λ λ ο υ σ α ι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν   τῷ κεράμῳ

    καὶ   παρὰ φύσιν ὑ π ο μ έ ν ο υ σ α ι τὸν θόρυβον.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 74,2Γ ε ν ο μ έ ν η ς δὲ τῆς τροπῆς   περὶ δείλην ὀψίαν,

    δ ε ί σ α ν τ ε ς οἱ ὀλίγοι

        μὴ   αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος   τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν

                               ἐπελθὼν

        καὶ σφᾶς διαφθείρειεν,

ἐμπιπρᾶσι   τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς     καὶ τὰς ξυνοικίας,

    ὅπως   μὴ ᾖ ἔφοδος,

         φειδόμενοι     οὔτε οἰκείας  οὔτε ἀλλοτρίας,
ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη
    καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε

           πᾶσα διαφθαρῆναι,

               εἰ   ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 74,3Καὶ οἱ μὲν π α υ σ ά μ ε ν ο ι τῆς μάχης

    ὡς ἑκάτεροι ἡ σ υ χ ά σ α ν τ ε ς

       τὴν νύκτα    ἐν φυλακῇ ἦσαν·
καὶ ἡ Κορινθία ναῦς    τοῦ δήμου κ ε κ ρ α τ η κ ό τ ο ς

           ὑπεξανήγετο,

καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ      ἐς τὴν ἤπειρον λ α θ ό ν τ ε ς

           διεκομίσθησαν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 1Τῇ δὲ ἐ π ι γ ι γ ν ο μ έ ν ῃ ἡμέρᾳ

Νικόστρατος   ὁ Διειτρέφους   Ἀθηναίων στρατηγὸς       παραγίγνεται

            βοηθῶν      ἐκ Ναυπάκτου

               δώδεκα ναυσὶ

                    καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις·
ξύμβασίν τε ἔπρασσε

καὶ  πείθειὥστε      ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις

        δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι,

                    οἳ   οὐκέτι ἔμειναν,

        τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν

        σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους    π ο ι η σ α μ έ ν ο υ ς καὶ πρὸς Ἀθηναίους,

            ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 2Καὶ ὁ μὲν ταῦτα π ρ ά ξ α ς

    ἔμελλεν

       ἀποπλεύσεσθαι·
οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν

    πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν,

       ὅπως      ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι,

           ἴσας δὲ αὐτοὶ π λ η ρ ώ σ α ν τ ε ς

               ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν.
               ή

οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν

    πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν,

       ὅπως      ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι,

ἴσας δὲ αὐτοὶ π λ η ρ ώ σ α ν τ ε ς

    ἐκ σφῶν αὐτῶν (πείθουσιν )

               ξυμπέμψειν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 3Καὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν,

οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς.Δ ε ί σ α ν τ ε ς δὲ ἐκεῖνοι

    μὴ   ἐς τὰς Ἀθήνας    ἀποπεμφθῶσι

καθίζουσιν   ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 4Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε

                καὶ παρεμυθεῖτο.Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν,

ὁ δῆμος ὁ π λ ι σ θ ε ὶ ς  ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ,

ὡ ς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς δ ι α ν ο ο υ μ έ ν ω ν

    τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ,

        τά τε ὅπλα αὐτῶν   ἐκ τῶν οἰκιῶν  ἔλαβε
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 5Ὁ ρ ῶ ν τ ε ς δὲ οἱ ἄλλοι

    τὰ γιγνόμενα

    καθίζουσιν  ἐς τὸ ῞Ηραιον      ἱκέται

       καὶ γίγνονται     οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων.Ὁ δὲ δῆμος δ ε ί σ α ς

       μή τι νεωτερίσωσιν

ἀνίστησί τε αὐτοὺς

    πείσας

καὶ διακομίζει    ἐς τὴν πρὸ τοῦ Ἡραίου νῆσον,

καὶ τὰ ἐπιτήδεια   ἐκεῖσε     αὐτοῖς      διεπέμπετο.
καὶ αὐτῶν τινὰς

    οἷς  ἐπέτυχον,

    εἰ   μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε,

διέφθειραν ἄν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 76.1Τῆς δὲ στάσεως    ἐν τούτῳ    οὔσης

    τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ

        μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν

           ἐς τὴν νῆσον

                διακομιδὴν

αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες,

μετὰ τὸν ἐκ τῆς Ἰωνίας πλοῦν     ἔφορμοι      ο ὖ σ α ι,

                   παραγίγνονται      τρεῖς καὶ πεντήκοντα·ἦρχε δὲ αὐτῶν     Ἀλκίδας,

                ὅσπερ καὶ πρότερον (ἦρχε),

καὶ Βρασίδας     αὐτῷ ξύμβουλος     ἐπέπλει.Ὁ ρ μ ι σ ά μ ε ν ο ι δὲ    ἐς Σύβοτα   λιμένα τῆς ἠπείρου       ἅμα ἕῳ

                          ἐπέπλεον     τῇ Κερκύρᾳ.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 77.1Οἱ δὲ     πολλῷ θορύβῳ     καὶ π ε φ ο β η μ έ ν ο ι

                       τά τ᾽ ἐν τῇ πόλει   καὶ τὸν ἐπίπλουν

           παρεσκευάζοντό τε       ἅμα

                       ἑξήκοντα ναῦςκαὶ τ ὰ ς αἰεὶ π λ η ρ ο υ μ έ ν α ς (ναῦς)

    ἐξέπεμπον  πρὸς τοὺς ἐναντίους,

       παραινούντων          Ἀθηναίων

           σφᾶς   τε ἐᾶσαι

           πρῶτον    ἐκπλεῦσαι

           καὶ ὕστερον     πάσαις   ἅμα   ἐκείνους ἐπιγενέσθαι.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 77.2Ὡς δὲ αὐτοῖς

    πρὸς τοῖς πολεμίοις

        ἦσαν σποράδες αἱ νῆες,δύο μὲν    εὐθὺς     ηὐτομόλησαν,ἐν ἑτέραις   δὲ ἀλλήλοις  οἱ ἐμπλέοντες

               ἐμάχοντο,ἦν δὲ οὐδεὶς κόσμος

        τ ῶ ν π ο ι ο υ μ έ ν ω ν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 77.3Ἰ δ ό ν τ ε ς δὲ οἱ Πελοποννήσιοι     τὴν ταραχὴν

    εἴκοσι μὲν ναυσὶ   πρὸς τοὺς Κερκυραίους   ἐτάξαντο,

       ταῖς δὲ λοιπαῖς πρὸς τὰς δώδεκα ναῦς τῶν Ἀθηναίων (ἐτάξαντο),

               ὧν ἦσαν   αἱ δύο    Σαλαμινία καὶ Πάραλος.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 78.1Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι

    κακῶς τε καὶ κατ᾽ ὀλίγας π ρ ο σ π ί π τ ο ν τ ε ς

       ἐταλαιπώρουν τὸ καθ᾽ αὑτούς·οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι

    φ ο β ο ύ μ ε ν ο ι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν

       ἁθρόαις

           μὲν οὐ προσέπιπτον

               οὐδὲ κατὰ μέσον

                    τ α ῖ ς ἐφ᾽ ἑαυτοὺς τ ε τ α γ μ έ ν α ι ς (ναυσίν),

π ρ ο σ β α λ ό ν τ ε ς δὲ κατὰ κέρας

           καταδύουσι μίαν ναῦν.Καὶ μετὰ ταῦτα    κύκλον τ α ξ α μ έ ν ω ν αὐτῶν

       περιέπλεον

       καὶ ἐπειρῶντο

               θορυβεῖν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 78.2Γ ν ό ν τ ε ς δὲ

    οἱ πρὸς τοῖς Κερκυραίοις

καὶ δ ε ί σ α ν τ ε ς

        μὴ

            ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ (ἐγένετο)

               γένοιτο,

    ἐπιβοηθοῦσι,καὶ γ ε ν ό μ ε ν α ι ἁθρόαι αἱ νῆες

    ἅμα   τὸν ἐπίπλουν τοῖς Ἀθηναίοις    ἐποιοῦντο.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 78.3Οἱ δ᾽ ὑπεχώρουν

   ἤδη πρύμναν κ ρ ο υ ό μ ε ν ο ι

       καὶ ἅμα τὰς τῶν Κερκυραίων ἐβούλοντο

                     προκαταφυγεῖν ὅτι μάλιστα,

           ἑαυτῶν σχολῇ τε ὑ π ο χ ω ρ ο ύ ν τ ω ν

           καὶ πρὸς σφᾶς τ ε τ α γ μ έ ν ω ν τῶν ἐναντίων.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 78.4Ἡ μὲν οὖν ναυμαχία

   τοιαύτη γ ε ν ο μ έ ν η

       ἐτελεύτα    ἐς ἡλίου δύσιν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 79.1Καὶ οἱ Κερκυραῖοι δ ε ί σ α ν τ ε ς

               μὴ    σφίσιν ἐ π ι π λ ε ύ σ α ν τ ε ς ἐπὶ τὴν πόλιν

                       ὡς κ ρ α τ ο ῦ ν τ ε ς οἱ πολέμιοι

                   ἢ τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἀναλάβωσιν

                   ἢ καὶ ἄλλο τι νεωτερίσωσι,

τούς τε ἐκ τῆς νήσου     πάλιν      ἐς τὸ ῞Ηραιον     διεκόμισανκαὶ τὴν πόλιν ἐφύλασσον.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 79.2Οἱ δ᾽ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν

       οὐκ ἐτόλμησαν

           πλεῦσαι

              κρατοῦντες      τῇ ναυμαχίᾳ,τρεῖς δὲ καὶ δέκα ναῦς ἔ χ ο ν τ ε ς τῶν Κερκυραίων

       ἀπέπλευσαν    ἐς τὴν ἤπειρον,

                  ὅθενπερ ἀνηγάγοντο.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 79.3Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ

   ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν

       οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλεον,

            καίπερ ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ φόβῳ ὄ ν τ α ς

            καὶ Βρασίδου π α ρ α ι ν ο ῦ ν τ ο ς,

                                ὡς λέγεται,

                       Ἀλκίδᾳ, ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄ ν τ ο ς·ἐπὶ δὲ τὴν Λευκίμμην      τὸ ἀκρωτήριον     ἀποβάντες

            ἐπόρθουν τοὺς ἀγρούς.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 80.1Ὁ δὲ δῆμος τῶν Κερκυραίων      ἐν τούτῳ

       περιδεὴς γ ε ν ό μ ε ν ο ς

                μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἱ νῆες,

       τοῖς τε ἱκέταις

          ᾖσαν ἐς λόγους

       καὶ τοῖς ἄλλοις,       ὅπως σωθήσεται ἡ πόλις,καί τινας αὐτῶν ἔπεισαν

   ἐς τὰς ναῦς  ἐσβῆναι·ἐπλήρωσαν γὰρ ὅμως τριάκοντα (ναῦς)

       π ρ ο σ δ ε χ ό μ ε ν ο ι τὸν ἐπίπλουν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 80.2Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι       μέχρι μέσου ἡμέρας

   δ ῃ ώ σ α ν τ ε ς τὴν γῆν

        ἀπέπλευσαν,καὶ ὑπὸ νύκτα     αὐτοῖς     ἐφρυκτωρήθησαν

        ἑξήκοντα νῆες Ἀθηναίων    προσπλέουσαι

                              ἀπὸ Λευκάδος·
ἃς  οἱ Ἀθηναῖοι

   πυνθανόμενοι

        τὴν στάσιν

        καὶ τὰς μετ᾽ Ἀλκίδου ναῦς

            ἐπὶ Κέρκυραν μ ε λ λ ο ύ σ α ς

                       πλεῖν

ἀπέστειλαν

   καὶ Εὐρυμέδοντα      τὸν Θουκλέους στρατηγόν.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.1Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι

    τῆς νυκτὸς

        εὐθὺς

            κατὰ τάχος

                 ἐκομίζοντο

                      ἐπ᾽ οἴκου

                         παρὰ τὴν γῆν·καὶ ὑ π ε ρ ε ν ε γ κ ό ν τ ε ς

    τὸν   Λευκαδίων     ἰσθμὸν     τὰς ναῦς,

        ὅπως μὴ π ε ρ ι π λ έ ο ν τ ε ς

                 ὀφθῶσιν,

                      ἀποκομίζονται.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.2Κερκυραῖοι δὲ α ἰ σ θ ό μ ε ν ο ι

    τάς τε Ἀττικὰς ναῦς π ρ ο σ π λ ε ο ύ σ α ς

    τάς τε τῶν πολεμίων ο ἰ χ ο μ έ ν α ς,

       λ α β ό ν τ ε ς τούς τε Μεσσηνίους

            ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον

                πρότερον ἔξω ὄ ν τ α ς,καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι

    κελεύσαντες

       ἃς ἐπλήρωσαν

            ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα,

                ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο,

                    τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν,

                              ἀπέκτεινον·καὶ ἐκ τῶν νεῶν

    ὅσους ἔπεισαν

       ἐσβῆναι

            ἐκβιβάζοντες

                ἀπεχρῶντο,

ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε

    ἐ λ θ ό ν τ ε ς τῶν ἱκετῶν   ὡς πεντήκοντα ἄνδρας

            δίκην ὑποσχεῖν

                ἔπεισαν

καὶ κατέγνωσαν     πάντων     θάνατον.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.3Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν,

    ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν,

       ὡς ἑώρων

           τ ὰ γ ι γ ν ό μ ε ν α,

               διέφθειρον   αὐτοῦ  ἐν τῷ ἱερῷ  ἀλλήλους,καὶ ἐκ τῶν δένδρων  τινὲς ἀπήγχοντο,

οἱ δ᾽

    ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο

       ἀνηλοῦντο.
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.4Ἡμέρας τε ἑπτά,

ἃς

   ἀ φ ι κ ό μ ε ν ο ς ὁ Εὐρυμέδων      ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ

         παρέμεινε,

    Κερκυραῖοι    σφῶν αὐτῶν

         τ ο ὺ ς ἐχθροὺς δ ο κ ο ῦ ν τ α ς

            εἶναι

                ἐφόνευον,τὴν μὲν αἰτίαν

    ἐπιφέροντες

         τ ο ῖ ς τὸν δῆμον κ α τ α λ ύ ο υ σ ι ν,

            ἀπέθανον δέ τινες   καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα,καὶ ἄλλοι (ἀπέθανον)

    χρημάτων (ἕνεκα )    σφίσιν     ὀφειλομένων

         ὑπὸ τ ῶ ν λ α β ό ν τ ω ν·
Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.5Πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου,

καὶ

    οἷον φιλεῖ

        ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι,

οὐδὲν ὅτι οὐ      ξυνέβη     καὶ ἔτι    περαιτέρω.καὶ γὰρ πατὴρ     παῖδα   ἀπέκτεινεκαὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν    ἀπεσπῶντοκαὶ πρὸς αὐτοῖς     ἐκτείνοντο,οἱ δέ τινες καὶ π ε ρ ι ο ι κ ο δ ο μ η θ έ ν τ ε ς

    ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ

        ἀπέθανον.

Recommended

Θουκυδίδης «Ιστοριῶν» Γ’ §§ 70 – 81: "Κερκυραϊκά", το κείμενο by
Θουκυδίδης «Ιστοριῶν» Γ’ §§ 70 – 81: "Κερκυραϊκά", το κείμενοΘουκυδίδης «Ιστοριῶν» Γ’ §§ 70 – 81: "Κερκυραϊκά", το κείμενο
Θουκυδίδης «Ιστοριῶν» Γ’ §§ 70 – 81: "Κερκυραϊκά", το κείμενοThanos Stavropoulos
2.4K views10 slides
κείμενο μετάφραση Θουκυδίδη 70-74 by
κείμενο μετάφραση Θουκυδίδη 70-74κείμενο μετάφραση Θουκυδίδη 70-74
κείμενο μετάφραση Θουκυδίδη 70-74Vasilis Vasileiou
22.3K views6 slides
Mετάφραση Θουκυδίδης, Κερκυραϊκά by
Mετάφραση  Θουκυδίδης, ΚερκυραϊκάMετάφραση  Θουκυδίδης, Κερκυραϊκά
Mετάφραση Θουκυδίδης, ΚερκυραϊκάVassiliki Yiannou
2K views4 slides
Thoukydides 81 by
Thoukydides 81Thoukydides 81
Thoukydides 81eldpappa
1.5K views54 slides
Thoukydides 75 1 by
Thoukydides 75 1Thoukydides 75 1
Thoukydides 75 1eldpappa
2.8K views20 slides
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ by
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗGeorgia Sofi
19K views23 slides

More Related Content

What's hot

Thoukydides 75 3 by
Thoukydides 75 3Thoukydides 75 3
Thoukydides 75 3eldpappa
2K views10 slides
Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19 by
Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19
Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19smarkan73
4K views39 slides
Jenofonte by
JenofonteJenofonte
JenofonteMertxu Ovejas
5.1K views48 slides
το σχέδιο του λυσάνδρου by
το σχέδιο του λυσάνδρουτο σχέδιο του λυσάνδρου
το σχέδιο του λυσάνδρουLouiza Koustoubardi
6.4K views38 slides
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ" by
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"smarkan73
2.8K views39 slides
εργασιεσ ξενοφωντοσ ελληνικα 2.1.16 28 by
εργασιεσ ξενοφωντοσ ελληνικα 2.1.16 28εργασιεσ ξενοφωντοσ ελληνικα 2.1.16 28
εργασιεσ ξενοφωντοσ ελληνικα 2.1.16 28ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
5K views5 slides

What's hot(20)

Thoukydides 75 3 by eldpappa
Thoukydides 75 3Thoukydides 75 3
Thoukydides 75 3
eldpappa2K views
Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19 by smarkan73
Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19
Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19
smarkan734K views
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ" by smarkan73
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"
smarkan732.8K views
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ by Doiranli
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
Doiranli925 views
αιγός ποταμοί by Ελένη Ξ
αιγός ποταμοίαιγός ποταμοί
αιγός ποταμοί
Ελένη Ξ4.2K views
οι συμβουλές του αλκιβιάδη by Louiza Koustoubardi
οι συμβουλές του αλκιβιάδηοι συμβουλές του αλκιβιάδη
οι συμβουλές του αλκιβιάδη
Louiza Koustoubardi1.3K views
το ημερολόγιο ενός λακεδαιμονίου α2 by GiorgosGalatas
το ημερολόγιο ενός λακεδαιμονίου α2το ημερολόγιο ενός λακεδαιμονίου α2
το ημερολόγιο ενός λακεδαιμονίου α2
GiorgosGalatas709 views
Ellinika, book2, 1 4 by eldpappa
Ellinika, book2, 1 4Ellinika, book2, 1 4
Ellinika, book2, 1 4
eldpappa862 views
Ξενοφώντας, "Ελληνικά" Β1, §§16-32 by Thanos Stavropoulos
Ξενοφώντας, "Ελληνικά" Β1, §§16-32Ξενοφώντας, "Ελληνικά" Β1, §§16-32
Ξενοφώντας, "Ελληνικά" Β1, §§16-32
Thanos Stavropoulos2.2K views
Metafrasi syntaxi xenofon 2.2.16-23 by Vasilis Vasileiou
Metafrasi syntaxi xenofon 2.2.16-23Metafrasi syntaxi xenofon 2.2.16-23
Metafrasi syntaxi xenofon 2.2.16-23
Vasilis Vasileiou18.2K views
Ξενοφώντα Ελληνικά 2.1, 16-32, Ασκήσεις δημιουργικής γραφής by ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
Ξενοφώντα Ελληνικά 2.1, 16-32, Ασκήσεις δημιουργικής γραφήςΞενοφώντα Ελληνικά 2.1, 16-32, Ασκήσεις δημιουργικής γραφής
Ξενοφώντα Ελληνικά 2.1, 16-32, Ασκήσεις δημιουργικής γραφής
εναλλακτικη μεταφραση στα κερκυραϊκα του θουκυδιδη by Eleni Kots
εναλλακτικη μεταφραση στα κερκυραϊκα του θουκυδιδηεναλλακτικη μεταφραση στα κερκυραϊκα του θουκυδιδη
εναλλακτικη μεταφραση στα κερκυραϊκα του θουκυδιδη
Eleni Kots638 views

Similar to ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

120 themata thuc_trapeza by
120 themata thuc_trapeza120 themata thuc_trapeza
120 themata thuc_trapezaDespina Σπυριδακη
73 views141 slides
CLASICOS DE BOLSILLO: Eliano Historias Curiosas by
CLASICOS DE BOLSILLO: Eliano Historias CuriosasCLASICOS DE BOLSILLO: Eliano Historias Curiosas
CLASICOS DE BOLSILLO: Eliano Historias CuriosasSito Yelas
591 views90 slides
3. Η ηγεμονία της Σπάρτης: Μια κυριαρχία σε αμφισβήτηση by
3. Η ηγεμονία της Σπάρτης: Μια κυριαρχία σε αμφισβήτηση3. Η ηγεμονία της Σπάρτης: Μια κυριαρχία σε αμφισβήτηση
3. Η ηγεμονία της Σπάρτης: Μια κυριαρχία σε αμφισβήτησηKvarnalis75
46.8K views23 slides
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 2 by
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 2Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 2
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 2Sito Yelas
226 views40 slides
Ξενοφώντας, Ελληνικά,2,4 1-17.pptx by
Ξενοφώντας, Ελληνικά,2,4 1-17.pptxΞενοφώντας, Ελληνικά,2,4 1-17.pptx
Ξενοφώντας, Ελληνικά,2,4 1-17.pptxazerv74
2 views33 slides
Eliano historias curiosas by
Eliano historias curiosasEliano historias curiosas
Eliano historias curiosasSito Yelas
626 views348 slides

Similar to ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ(20)

CLASICOS DE BOLSILLO: Eliano Historias Curiosas by Sito Yelas
CLASICOS DE BOLSILLO: Eliano Historias CuriosasCLASICOS DE BOLSILLO: Eliano Historias Curiosas
CLASICOS DE BOLSILLO: Eliano Historias Curiosas
Sito Yelas591 views
3. Η ηγεμονία της Σπάρτης: Μια κυριαρχία σε αμφισβήτηση by Kvarnalis75
3. Η ηγεμονία της Σπάρτης: Μια κυριαρχία σε αμφισβήτηση3. Η ηγεμονία της Σπάρτης: Μια κυριαρχία σε αμφισβήτηση
3. Η ηγεμονία της Σπάρτης: Μια κυριαρχία σε αμφισβήτηση
Kvarnalis7546.8K views
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 2 by Sito Yelas
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 2Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 2
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 2
Sito Yelas226 views
Ξενοφώντας, Ελληνικά,2,4 1-17.pptx by azerv74
Ξενοφώντας, Ελληνικά,2,4 1-17.pptxΞενοφώντας, Ελληνικά,2,4 1-17.pptx
Ξενοφώντας, Ελληνικά,2,4 1-17.pptx
azerv742 views
Eliano historias curiosas by Sito Yelas
Eliano historias curiosasEliano historias curiosas
Eliano historias curiosas
Sito Yelas626 views
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ by Ria Papamanoli
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Ria Papamanoli196 views
οι αρχαιοι κυνικοι κρατησ και ιππαρχια by GIA VER
οι αρχαιοι κυνικοι κρατησ και ιππαρχιαοι αρχαιοι κυνικοι κρατησ και ιππαρχια
οι αρχαιοι κυνικοι κρατησ και ιππαρχια
GIA VER932 views
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κείμενα για σύνταξη γ γυμνασίου by Olga Paizi
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κείμενα για σύνταξη γ γυμνασίουΑρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κείμενα για σύνταξη γ γυμνασίου
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κείμενα για σύνταξη γ γυμνασίου
Olga Paizi3.2K views
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 16 by Sito Yelas
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 16Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 16
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 16
Sito Yelas308 views
Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων by Evangelia Patera
Επαγγέλματα των αρχαίων ΑθηναίωνΕπαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων
Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων
Evangelia Patera1.8K views
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3 by despifor
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
despifor 19.9K views
Τράπεζα Θεμάτων: Αρχαία by Katerina Boukorou
Τράπεζα Θεμάτων: ΑρχαίαΤράπεζα Θεμάτων: Αρχαία
Τράπεζα Θεμάτων: Αρχαία
Katerina Boukorou1.8K views
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ by pemptoussia
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
pemptoussia284 views
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 1 by Sito Yelas
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 1Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 1
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 1
Sito Yelas265 views
Eliano - Historias curiosas by Sito Yelas
Eliano - Historias curiosasEliano - Historias curiosas
Eliano - Historias curiosas
Sito Yelas1.6K views

More from Doiranli

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ by
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣDoiranli
4.5K views31 slides
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ by
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑDoiranli
5.9K views4 slides
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ by
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣDoiranli
4K views21 slides
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ by
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑDoiranli
7.8K views50 slides
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ by
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗDoiranli
5.3K views7 slides
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ by
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑDoiranli
3K views10 slides

More from Doiranli(16)

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ by Doiranli
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ
Doiranli4.5K views
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ by Doiranli
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
Doiranli5.9K views
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ by Doiranli
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Doiranli4K views
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ by Doiranli
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
Doiranli7.8K views
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ by Doiranli
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
Doiranli5.3K views
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ by Doiranli
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ
Doiranli3K views
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83 by Doiranli
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83 Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83
Doiranli7.7K views
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ by Doiranli
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Doiranli2.3K views
ΑΦΗΓΗΣΗ by Doiranli
ΑΦΗΓΗΣΗΑΦΗΓΗΣΗ
ΑΦΗΓΗΣΗ
Doiranli2.7K views
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ by Doiranli
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
Doiranli2.6K views
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες by Doiranli
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνεςΑνθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες
Doiranli11.2K views
Ελληνική Πινακοθήκη by Doiranli
Ελληνική ΠινακοθήκηΕλληνική Πινακοθήκη
Ελληνική Πινακοθήκη
Doiranli21.3K views
θρησκευτική μεταρρύθμιση by Doiranli
θρησκευτική μεταρρύθμισηθρησκευτική μεταρρύθμιση
θρησκευτική μεταρρύθμιση
Doiranli11.8K views
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης by Doiranli
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της ΑναγέννησηςΟι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης
Doiranli143.6K views
Eικαστικές τέχνες στο Bυζάντιο by Doiranli
Eικαστικές τέχνες στο BυζάντιοEικαστικές τέχνες στο Bυζάντιο
Eικαστικές τέχνες στο Bυζάντιο
Doiranli2.1K views
H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση by Doiranli
H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση
H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση
Doiranli669 views

ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

 • 1. ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Δοϊρανλή Άννα
 • 2. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 1 Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον, ἐπειδὴ οἱ αἰχμάλωτοι ἦλθον αὐτοῖς οἱ ἐκ τῶν περὶ Ἐπίδαμνον ναυμαχιῶν ὑπὸ Κορινθίων ἀ φ ε θ έ ν τ ε ς, τῷ μὲν λόγῳ ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς προξένοις δ ι η γ γ υ η μ έ ν ο ι, ἔργῳ δὲ π ε π ε ι σ μ έ ν ο ι Κορινθίοις Κέρκυραν προσποιῆσαι. Καὶ ἔπρασσον οὗτοι, ἕκαστον τῶν πολιτῶν μ ε τ ι ό ν τ ε ς, ὅπως ἀποστήσωσιν Ἀθηναίων τὴν πόλιν.
 • 3. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 2 Καὶ ἀ φ ι κ ο μ έ ν η ς Ἀττικῆς τε νεὼς καὶ Κορινθίας πρέσβεις ἀ γ ο υ σ ῶ ν καὶ ἐς λόγους κ α τ α σ τ ά ν τ ω ν ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι Ἀθηναίοις μὲν ξύμμαχοι εἶναι κατὰ τὰ ξ υ γ κ ε ί μ ε ν α, Πελοποννησίοις δὲ φίλοι ὥσπερ καὶ πρότερον (Πελοποννησίοις φίλοι ἦσαν).
 • 4. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 3 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήμου προειστήκει) ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην, λ έ γ ο ν τ ε ς Ἀθηναίοις τὴν Κέρκυραν καταδουλοῦν.
 • 5. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 4 Ὁ δὲ ἀ π ο φ υ γ ὼ ν ἀνθυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας, φάσκων τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τε Διὸς τοῦ τεμένους καὶ τοῦ Ἀλκίνου· ζημία δὲ καθ᾽ ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο στατήρ.
 • 6. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 5 Ὀ φ λ ό ν τ ω ν δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν κ α θ ε ζ ο μ έ ν ω ν διὰ πλῆθος τῆς ζημίας, ὅπως τ α ξ ά μ ε ν ο ι ἀποδῶσιν, ὁ Πειθίας (ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὤ ν ) πείθει ὥστε τῷ νόμῳ χρήσασθαι.
 • 7. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 70, 6 Οἱ δ᾽ ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ ἐξείργοντο καὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο τὸν Πειθίαν, ἕως ἔτι βουλῆς ἐστί, μέλλειν τὸ πλῆθος ἀναπείσειν τοὺς αὐτοὺς Ἀθηναίοις φίλους τε καὶ ἐχθροὺς νομίζειν, ξυνίσταντό τε καὶ λ α β ό ν τ ε ς ἐγχειρίδια ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐ σ ε λ θ ό ν τ ε ς τόν τε Πειθίαν κτείνουσι καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιωτῶν ἐς ἑξήκοντα· οἱ δέ τινες τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ Πειθίᾳ ὀλίγοι ἐς τὴν Ἀττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι π α ρ ο ῦ σ α ν.
 • 8. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 71, 1 Δ ρ ά σ α ν τ ε ς δὲ τοῦτο καὶ ξ υ γ κ α λ έ σ α ν τ ε ς Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ᾽ ἄν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ ἡ σ υ χ ά ζ ο ν τ α ς, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐ π ι κ υ ρ ῶ σ α ι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην.
 • 9. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 71, 2 Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τ ῶ ν π ε π ρ α γ μ έ ν ω ν διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τ ο ὺ ς ἐκεῖ κ α τ α π ε φ ε υ γ ό τ α ς πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται.
 • 10. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 72, 1 Ἐ λ θ ό ν τ ω ν δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξ υ λ λ α β ό ν τ ε ς, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν.
 • 11. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 72, 2 Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων ο ἱ ἔ χ ο ν τ ε ς τὰ πράγματα ἐ λ θ ο ύ σ η ς τριήρους Κορινθίας καὶ (ἐ λ θ ό ν τ ω ν) Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν.
 • 12. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 72, 3 Ἀ φ ι κ ο μ έ ν η ς δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξ υ λ λ ε γ ε ὶ ς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον.
 • 13. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 73,1 Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς δούλους π α ρ α κ α λ ο ῦ ν τ έ ς τε καὶ ἐλευθερίαν ὑ π ι σ χ ν ο ύ μ ε ν ο ι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι (παρεγένετο) ὀκτακόσιοι.
 • 14. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 74,1 Δ ι α λ ι π ο ύ σ η ς δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει π ρ ο ύ χ ω ν· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο β ά λ λ ο υ σ α ι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑ π ο μ έ ν ο υ σ α ι τὸν θόρυβον.
 • 15. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 74,2 Γ ε ν ο μ έ ν η ς δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δ ε ί σ α ν τ ε ς οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν.
 • 16. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 74,3 Καὶ οἱ μὲν π α υ σ ά μ ε ν ο ι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡ σ υ χ ά σ α ν τ ε ς τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κ ε κ ρ α τ η κ ό τ ο ς ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λ α θ ό ν τ ε ς διεκομίσθησαν.
 • 17. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 1 Τῇ δὲ ἐ π ι γ ι γ ν ο μ έ ν ῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους π ο ι η σ α μ έ ν ο υ ς καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν.
 • 18. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 2 Καὶ ὁ μὲν ταῦτα π ρ ά ξ α ς ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ π λ η ρ ώ σ α ν τ ε ς ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. ή οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ π λ η ρ ώ σ α ν τ ε ς ἐκ σφῶν αὐτῶν (πείθουσιν ) ξυμπέμψειν.
 • 19. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 3 Καὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δ ε ί σ α ν τ ε ς δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν.
 • 20. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 4 Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁ π λ ι σ θ ε ὶ ς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡ ς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς δ ι α ν ο ο υ μ έ ν ω ν τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε
 • 21. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 75, 5 Ὁ ρ ῶ ν τ ε ς δὲ οἱ ἄλλοι τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ δῆμος δ ε ί σ α ς μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ Ἡραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. καὶ αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν.
 • 22. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 76.1 Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομιδὴν αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες, μετὰ τὸν ἐκ τῆς Ἰωνίας πλοῦν ἔφορμοι ο ὖ σ α ι, παραγίγνονται τρεῖς καὶ πεντήκοντα· ἦρχε δὲ αὐτῶν Ἀλκίδας, ὅσπερ καὶ πρότερον (ἦρχε), καὶ Βρασίδας αὐτῷ ξύμβουλος ἐπέπλει. Ὁ ρ μ ι σ ά μ ε ν ο ι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ.
 • 23. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 77.1 Οἱ δὲ πολλῷ θορύβῳ καὶ π ε φ ο β η μ έ ν ο ι τά τ᾽ ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν παρεσκευάζοντό τε ἅμα ἑξήκοντα ναῦς καὶ τ ὰ ς αἰεὶ π λ η ρ ο υ μ έ ν α ς (ναῦς) ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς ἐναντίους, παραινούντων Ἀθηναίων σφᾶς τε ἐᾶσαι πρῶτον ἐκπλεῦσαι καὶ ὕστερον πάσαις ἅμα ἐκείνους ἐπιγενέσθαι.
 • 24. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 77.2 Ὡς δὲ αὐτοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις ἦσαν σποράδες αἱ νῆες, δύο μὲν εὐθὺς ηὐτομόλησαν, ἐν ἑτέραις δὲ ἀλλήλοις οἱ ἐμπλέοντες ἐμάχοντο, ἦν δὲ οὐδεὶς κόσμος τ ῶ ν π ο ι ο υ μ έ ν ω ν.
 • 25. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 77.3 Ἰ δ ό ν τ ε ς δὲ οἱ Πελοποννήσιοι τὴν ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ πρὸς τοὺς Κερκυραίους ἐτάξαντο, ταῖς δὲ λοιπαῖς πρὸς τὰς δώδεκα ναῦς τῶν Ἀθηναίων (ἐτάξαντο), ὧν ἦσαν αἱ δύο Σαλαμινία καὶ Πάραλος.
 • 26. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 78.1 Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ᾽ ὀλίγας π ρ ο σ π ί π τ ο ν τ ε ς ἐταλαιπώρουν τὸ καθ᾽ αὑτούς· οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι φ ο β ο ύ μ ε ν ο ι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον οὐδὲ κατὰ μέσον τ α ῖ ς ἐφ᾽ ἑαυτοὺς τ ε τ α γ μ έ ν α ι ς (ναυσίν), π ρ ο σ β α λ ό ν τ ε ς δὲ κατὰ κέρας καταδύουσι μίαν ναῦν. Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον τ α ξ α μ έ ν ω ν αὐτῶν περιέπλεον καὶ ἐπειρῶντο θορυβεῖν.
 • 27. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 78.2 Γ ν ό ν τ ε ς δὲ οἱ πρὸς τοῖς Κερκυραίοις καὶ δ ε ί σ α ν τ ε ς μὴ ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ (ἐγένετο) γένοιτο, ἐπιβοηθοῦσι, καὶ γ ε ν ό μ ε ν α ι ἁθρόαι αἱ νῆες ἅμα τὸν ἐπίπλουν τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο.
 • 28. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 78.3 Οἱ δ᾽ ὑπεχώρουν ἤδη πρύμναν κ ρ ο υ ό μ ε ν ο ι καὶ ἅμα τὰς τῶν Κερκυραίων ἐβούλοντο προκαταφυγεῖν ὅτι μάλιστα, ἑαυτῶν σχολῇ τε ὑ π ο χ ω ρ ο ύ ν τ ω ν καὶ πρὸς σφᾶς τ ε τ α γ μ έ ν ω ν τῶν ἐναντίων. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 78.4 Ἡ μὲν οὖν ναυμαχία τοιαύτη γ ε ν ο μ έ ν η ἐτελεύτα ἐς ἡλίου δύσιν.
 • 29. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 79.1 Καὶ οἱ Κερκυραῖοι δ ε ί σ α ν τ ε ς μὴ σφίσιν ἐ π ι π λ ε ύ σ α ν τ ε ς ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς κ ρ α τ ο ῦ ν τ ε ς οἱ πολέμιοι ἢ τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἀναλάβωσιν ἢ καὶ ἄλλο τι νεωτερίσωσι, τούς τε ἐκ τῆς νήσου πάλιν ἐς τὸ ῞Ηραιον διεκόμισαν καὶ τὴν πόλιν ἐφύλασσον.
 • 30. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 79.2 Οἱ δ᾽ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐκ ἐτόλμησαν πλεῦσαι κρατοῦντες τῇ ναυμαχίᾳ, τρεῖς δὲ καὶ δέκα ναῦς ἔ χ ο ν τ ε ς τῶν Κερκυραίων ἀπέπλευσαν ἐς τὴν ἤπειρον, ὅθενπερ ἀνηγάγοντο.
 • 31. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 79.3 Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλεον, καίπερ ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ φόβῳ ὄ ν τ α ς καὶ Βρασίδου π α ρ α ι ν ο ῦ ν τ ο ς, ὡς λέγεται, Ἀλκίδᾳ, ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄ ν τ ο ς· ἐπὶ δὲ τὴν Λευκίμμην τὸ ἀκρωτήριον ἀποβάντες ἐπόρθουν τοὺς ἀγρούς.
 • 32. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 80.1 Ὁ δὲ δῆμος τῶν Κερκυραίων ἐν τούτῳ περιδεὴς γ ε ν ό μ ε ν ο ς μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἱ νῆες, τοῖς τε ἱκέταις ᾖσαν ἐς λόγους καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅπως σωθήσεται ἡ πόλις, καί τινας αὐτῶν ἔπεισαν ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι· ἐπλήρωσαν γὰρ ὅμως τριάκοντα (ναῦς) π ρ ο σ δ ε χ ό μ ε ν ο ι τὸν ἐπίπλουν.
 • 33. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 80.2 Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι μέχρι μέσου ἡμέρας δ ῃ ώ σ α ν τ ε ς τὴν γῆν ἀπέπλευσαν, καὶ ὑπὸ νύκτα αὐτοῖς ἐφρυκτωρήθησαν ἑξήκοντα νῆες Ἀθηναίων προσπλέουσαι ἀπὸ Λευκάδος· ἃς οἱ Ἀθηναῖοι πυνθανόμενοι τὴν στάσιν καὶ τὰς μετ᾽ Ἀλκίδου ναῦς ἐπὶ Κέρκυραν μ ε λ λ ο ύ σ α ς πλεῖν ἀπέστειλαν καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουκλέους στρατηγόν.
 • 34. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.1 Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· καὶ ὑ π ε ρ ε ν ε γ κ ό ν τ ε ς τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ π ε ρ ι π λ έ ο ν τ ε ς ὀφθῶσιν, ἀποκομίζονται.
 • 35. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.2 Κερκυραῖοι δὲ α ἰ σ θ ό μ ε ν ο ι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς π ρ ο σ π λ ε ο ύ σ α ς τάς τε τῶν πολεμίων ο ἰ χ ο μ έ ν α ς, λ α β ό ν τ ε ς τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄ ν τ α ς, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντο, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐ λ θ ό ν τ ε ς τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον.
 • 36. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.3 Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τ ὰ γ ι γ ν ό μ ε ν α, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο.
 • 37. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.4 Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀ φ ι κ ό μ ε ν ο ς ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τ ο ὺ ς ἐχθροὺς δ ο κ ο ῦ ν τ α ς εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τ ο ῖ ς τὸν δῆμον κ α τ α λ ύ ο υ σ ι ν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι (ἀπέθανον) χρημάτων (ἕνεκα ) σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τ ῶ ν λ α β ό ν τ ω ν·
 • 38. Μεταγραφές κατά τα κώλα - ΒΙΒΛΙΟ 3. Κεφάλαιο 81.5 Πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ τινες καὶ π ε ρ ι ο ι κ ο δ ο μ η θ έ ν τ ε ς ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.