ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ

Doiranli

Μεταγραφές κατά τα κώλα, Ξενοφώντα Ελληνικά, Βιβλίο 2, Κεφ.1, παράγραφοι 16 - 28

ΔΟΚΙΜΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΚΩΛΑ
ΞΞΕΕΝΝΟΟΦΦΩΩΝΝΤΤΟΟΣΣ ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. §16-24
Δοϊρανλή Άννα
Μεταγραφή κατά τα κώλα–ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ–Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §16-32
[1.16]
Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι
ἐκ τῆς Σάμου ὁ ρ μ ώ μ ε ν ο ι
τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν,
καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον,
καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν,
καὶ στρατηγοὺς
πρὸς τ ο ῖ ς ὑ π ά ρ χ ο υ σ ι
προσείλοντο Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον.
Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §17
[1.17]
Λύσανδρος δ’
ἐκ τῆς Ῥόδου
παρὰ τὴν Ἰωνίαν
ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον
πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν
καὶ ἐπὶ τ ὰ ς ἀ φ ε σ τ η κ υ ί α ς αὐτῶν πόλεις.
Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι·
ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν.
Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §18
[1.18]
Λύσανδρος δ’
ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον
σύμμαχον ο ὖ σ α ν Ἀθηναίων·
καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ.
ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιμόνιος.
Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §19
[1.19]
Π ρ ο σ β α λ ό ν τ ε ς δὲ τῇ πόλει
αἱροῦσι κατὰ κράτος,
καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται
ο ὖ σ α ν πλουσίαν καὶ οἴνου
καὶ σίτου
καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη·
τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος.
Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §20
[1.20]
Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας π λ έ ο ν τ ε ς
ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν.
Ἐνταῦθα δὴ ἀ ρ ι σ τ ο π ο ι ο υ μ έ ν ο ι ς αὐτοῖς
ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον,
καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν.
Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §21
[1.21]
Ἐκεῖθεν δ’ εὐθὺς ἐ π ι σ ι τ ι σ ά μ ε ν ο ι
ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον τῆς Λαμψάκου·
διεῖχε δ’ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα.
Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §22
[1.22]
Λύσανδρος δὲ
τ ῇ ἐ π ι ο ύ σ ῃ νυκτί,
ἐπεὶ ὄρθρος ἦν,
ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς
ἀ ρ ι σ τ ο π ο ι η σ α μ έ ν ο υ ς
εἰσβαίνειν,
πάντα δὲ π α ρ α σ κ ε υ α σ ά μ ε ν ο ς ὡς εἰς ναυμαχίαν
καὶ τὰ παραβλήματα π α ρ α β ά λ λ ω ν,
προεῖπεν
ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως
μηδὲ ἀνάξοιτο.
Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §23
[1.23]
Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι
ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀ ν ί σ χ ο ν τα ι
ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν.
Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος,
καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν,
ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς.
Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §24
[1.24]
Λύσανδρος δὲ
τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν
ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις,
ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι,
κ α τ ι δ ό ν τ α ς
ὅ τι ποιοῦσιν
ἀποπλεῖν
καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι.
Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν
πρὶν αὗται ἧκον.
Ταῦτα δ’ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας·
καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.

Recommended

Ξενοφώντος ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Βιβλίο 2ο, Κεφ. 1ο, {16 32 by
Ξενοφώντος ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Βιβλίο 2ο, Κεφ. 1ο, {16 32Ξενοφώντος ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Βιβλίο 2ο, Κεφ. 1ο, {16 32
Ξενοφώντος ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Βιβλίο 2ο, Κεφ. 1ο, {16 32tilemachosg
289 views20 slides
Ξενοφών «Ἑλληνικά» Β’2, §§ 16 – 23 by
Ξενοφών «Ἑλληνικά» Β’2, §§ 16 – 23Ξενοφών «Ἑλληνικά» Β’2, §§ 16 – 23
Ξενοφών «Ἑλληνικά» Β’2, §§ 16 – 23Thanos Stavropoulos
3.9K views4 slides
Ξενοφώντας, "Ελληνικά" Β1, §§16-32 by
Ξενοφώντας, "Ελληνικά" Β1, §§16-32Ξενοφώντας, "Ελληνικά" Β1, §§16-32
Ξενοφώντας, "Ελληνικά" Β1, §§16-32Thanos Stavropoulos
2.2K views7 slides
κεφ. 17 οι γείτονες των βυζαντινών by
κεφ. 17 οι γείτονες των βυζαντινώνκεφ. 17 οι γείτονες των βυζαντινών
κεφ. 17 οι γείτονες των βυζαντινώνatavar
52.3K views12 slides
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ by
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
142 views16 slides
κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες by
κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβεςκεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες
κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβεςatavar
61.1K views9 slides

More Related Content

Viewers also liked

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ by
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗDoiranli
5.3K views7 slides
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ by
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑDoiranli
7.8K views50 slides
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ by
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣDoiranli
4K views21 slides
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ by
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑDoiranli
5.9K views4 slides
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ by
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣDoiranli
4.5K views31 slides
θρησκευτική μεταρρύθμιση by
θρησκευτική μεταρρύθμισηθρησκευτική μεταρρύθμιση
θρησκευτική μεταρρύθμισηDoiranli
11.8K views43 slides

Viewers also liked(8)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ by Doiranli
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
Doiranli5.3K views
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ by Doiranli
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
Doiranli7.8K views
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ by Doiranli
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Doiranli4K views
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ by Doiranli
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
Doiranli5.9K views
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ by Doiranli
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ
Doiranli4.5K views
θρησκευτική μεταρρύθμιση by Doiranli
θρησκευτική μεταρρύθμισηθρησκευτική μεταρρύθμιση
θρησκευτική μεταρρύθμιση
Doiranli11.8K views
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83 by Doiranli
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83 Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83
Doiranli7.7K views
Ελληνική Πινακοθήκη by Doiranli
Ελληνική ΠινακοθήκηΕλληνική Πινακοθήκη
Ελληνική Πινακοθήκη
Doiranli21.3K views

Similar to ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ by
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝDoiranli
925 views35 slides
H καταστροφή του αθηναϊκού στόλου by
H καταστροφή του αθηναϊκού στόλουH καταστροφή του αθηναϊκού στόλου
H καταστροφή του αθηναϊκού στόλουAkis Ampelas
1.5K views27 slides
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ by
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗGeorgia Sofi
19K views23 slides
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ by
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝpemptoussia
284 views17 slides
Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19 by
Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19
Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19smarkan73
4K views39 slides
η προετοιμασία πριν τη τελική μάχη by
η προετοιμασία πριν τη τελική μάχηη προετοιμασία πριν τη τελική μάχη
η προετοιμασία πριν τη τελική μάχηLouiza Koustoubardi
836 views34 slides

Similar to ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ(20)

ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ by Doiranli
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
Doiranli925 views
H καταστροφή του αθηναϊκού στόλου by Akis Ampelas
H καταστροφή του αθηναϊκού στόλουH καταστροφή του αθηναϊκού στόλου
H καταστροφή του αθηναϊκού στόλου
Akis Ampelas1.5K views
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ by Georgia Sofi
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Georgia Sofi19K views
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ by pemptoussia
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
pemptoussia284 views
Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19 by smarkan73
Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19
Ξενοφώντος Ελληνικά ,Βιβλίο 2ο,κεφ. 1ο .,παρ.16 19
smarkan734K views
η προετοιμασία πριν τη τελική μάχη by Louiza Koustoubardi
η προετοιμασία πριν τη τελική μάχηη προετοιμασία πριν τη τελική μάχη
η προετοιμασία πριν τη τελική μάχη
Hel·lèniques de Xenofont. by MireiaMolina2
Hel·lèniques de Xenofont.Hel·lèniques de Xenofont.
Hel·lèniques de Xenofont.
MireiaMolina2113 views
μεταφράσεις ξενοφώντα θουκυδίδη by Antonis Stergiou
μεταφράσεις ξενοφώντα θουκυδίδημεταφράσεις ξενοφώντα θουκυδίδη
μεταφράσεις ξενοφώντα θουκυδίδη
Antonis Stergiou890 views
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ" by smarkan73
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ " ΕΛΛΗΝΙΚΑ"
smarkan732.8K views
παρ 16 19 by gioula3
παρ 16 19παρ 16 19
παρ 16 19
gioula3243 views
παυσανίας μεσσηνιακά by alex gr
παυσανίας μεσσηνιακάπαυσανίας μεσσηνιακά
παυσανίας μεσσηνιακά
alex gr173 views
διαγώνισμα ά τετραμήνου by Stella Karioti
διαγώνισμα ά τετραμήνου διαγώνισμα ά τετραμήνου
διαγώνισμα ά τετραμήνου
Stella Karioti388 views
Οι αντιδράσεις των αντιπάλων μετά την ήττα στους Αιγός Ποταμούς by Akis Ampelas
Οι αντιδράσεις των αντιπάλων μετά την ήττα στους Αιγός ΠοταμούςΟι αντιδράσεις των αντιπάλων μετά την ήττα στους Αιγός Ποταμούς
Οι αντιδράσεις των αντιπάλων μετά την ήττα στους Αιγός Ποταμούς
Akis Ampelas3.2K views
Ellinika, book2, 1 4 by eldpappa
Ellinika, book2, 1 4Ellinika, book2, 1 4
Ellinika, book2, 1 4
eldpappa862 views
Τράπεζα Θεμάτων: Αρχαία by Katerina Boukorou
Τράπεζα Θεμάτων: ΑρχαίαΤράπεζα Θεμάτων: Αρχαία
Τράπεζα Θεμάτων: Αρχαία
Katerina Boukorou1.8K views
Αρχαία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις by Kats961
Αρχαία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςΑρχαία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Αρχαία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Kats961639 views
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 1 by Sito Yelas
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 1Clasicos de bolsillo: Jenofonte 1
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 1
Sito Yelas551 views
Ellinika 2.2.1-2 by Niki Micha
Ellinika 2.2.1-2Ellinika 2.2.1-2
Ellinika 2.2.1-2
Niki Micha62 views

More from Doiranli

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ by
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣDoiranli
2.3K views14 slides
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ by
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝDoiranli
2K views38 slides
ΑΦΗΓΗΣΗ by
ΑΦΗΓΗΣΗΑΦΗΓΗΣΗ
ΑΦΗΓΗΣΗDoiranli
2.7K views34 slides
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ by
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣDoiranli
2.6K views23 slides
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες by
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνεςΑνθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνεςDoiranli
11.2K views18 slides
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης by
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της ΑναγέννησηςΟι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της ΑναγέννησηςDoiranli
143.5K views43 slides

More from Doiranli(8)

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ by Doiranli
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Doiranli2.3K views
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ by Doiranli
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
Doiranli2K views
ΑΦΗΓΗΣΗ by Doiranli
ΑΦΗΓΗΣΗΑΦΗΓΗΣΗ
ΑΦΗΓΗΣΗ
Doiranli2.7K views
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ by Doiranli
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
Doiranli2.6K views
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες by Doiranli
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνεςΑνθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες
Doiranli11.2K views
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης by Doiranli
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της ΑναγέννησηςΟι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης
Doiranli143.5K views
Eικαστικές τέχνες στο Bυζάντιο by Doiranli
Eικαστικές τέχνες στο BυζάντιοEικαστικές τέχνες στο Bυζάντιο
Eικαστικές τέχνες στο Bυζάντιο
Doiranli2.1K views
H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση by Doiranli
H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση
H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση
Doiranli669 views

Recently uploaded

Η Ασπρούδα by
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η ΑσπρούδαDimitra Mylonaki
12 views19 slides
Έγκυρη ενημέρωση by
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωσηssuser43d27b
19 views10 slides
Zoologiko_Nov_2023.pptx by
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
37 views5 slides
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοDimitra Mylonaki
11 views27 slides
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ssuser43d27b
7 views8 slides
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
59 views33 slides

Recently uploaded(20)

Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b19 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist37 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c8 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo559 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b34 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b24 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki19 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou10 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki14 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212407 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ

 • 1. ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ ΞΞΕΕΝΝΟΟΦΦΩΩΝΝΤΤΟΟΣΣ ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. §16-24 Δοϊρανλή Άννα
 • 2. Μεταγραφή κατά τα κώλα–ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ–Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §16-32 [1.16] Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁ ρ μ ώ μ ε ν ο ι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς πρὸς τ ο ῖ ς ὑ π ά ρ χ ο υ σ ι προσείλοντο Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον.
 • 3. Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §17 [1.17] Λύσανδρος δ’ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τ ὰ ς ἀ φ ε σ τ η κ υ ί α ς αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν.
 • 4. Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §18 [1.18] Λύσανδρος δ’ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον ο ὖ σ α ν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ. ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιμόνιος.
 • 5. Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §19 [1.19] Π ρ ο σ β α λ ό ν τ ε ς δὲ τῇ πόλει αἱροῦσι κατὰ κράτος, καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται ο ὖ σ α ν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος.
 • 6. Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §20 [1.20] Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας π λ έ ο ν τ ε ς ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀ ρ ι σ τ ο π ο ι ο υ μ έ ν ο ι ς αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν.
 • 7. Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §21 [1.21] Ἐκεῖθεν δ’ εὐθὺς ἐ π ι σ ι τ ι σ ά μ ε ν ο ι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον τῆς Λαμψάκου· διεῖχε δ’ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
 • 8. Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §22 [1.22] Λύσανδρος δὲ τ ῇ ἐ π ι ο ύ σ ῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς ἀ ρ ι σ τ ο π ο ι η σ α μ έ ν ο υ ς εἰσβαίνειν, πάντα δὲ π α ρ α σ κ ε υ α σ ά μ ε ν ο ς ὡς εἰς ναυμαχίαν καὶ τὰ παραβλήματα π α ρ α β ά λ λ ω ν, προεῖπεν ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο.
 • 9. Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §23 [1.23] Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀ ν ί σ χ ο ν τα ι ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς.
 • 10. Μεταγραφή κατά τα κώλα – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Βιβλίο 2. κεφάλαιο 1. §24 [1.24] Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, κ α τ ι δ ό ν τ α ς ὅ τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ’ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.