SlideShare a Scribd company logo

Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi

D
D

Ống thép luồn dây điện G.I Cát Vạn Lợi ( giải pháp trọn gói vật tư cơ điện M&E cho mọi công trình ) ống thép G.I CVL có độ bền cao, chống va đập, chống cháy hiệu quả và hoàn toàn có thể tái sử dụng. Ống thép luồn dây điện G.I là vật liệu thi công hệ thống điện đáp ứng hoàn toàn yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật an toàn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06: 2020/BXD, QCVN 16:2019/BXD có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. >>Xem thêm chi tiết tại: catvanloi.com CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI Email : baogia@catvanloi.com Tel: 84–28–3588 6496 Văn phòng : 61 đường số 7, KDC CityLand Center Hills P.7, Q. Gò Vấp, TP.HCM Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM

Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi

1 of 12
Download to read offline
G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT
(Made in Vietnam / Made in Malaysia)
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
(Saãn xuêët taåi Viïåt Nam
/ Nhêåp khêíu tûâ Malaysia)
EMT CONDUIT
UL 797 - VIETNAM
1”x3.05M
IMC CONDUIT
UL 1242 - VIETNAM
3/4”x3.03M
32mm MALAYSIA
CONDUIT
BS4568
Smartube
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP
HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2020
UL6 JIS C 8305 UL 797 & UL 1242
Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä
thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2020/BXD,
QCVN 16:2019/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/07/2020.
16 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
LYÁ DO SÛÃ DUÅNG ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
5 ÛU ÀIÏÍM SÛÃ DUÅNG ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏÅN SO VÚÁI ÖËNG LUÖÌN DÊY ÀIÏåN PVC
1. ÖËng theáp luöìn dêy àiïån chöëng va àêåp cao, baão vïå töët caáp àiïån, chöëng chêåp àiïån hún gêëp 5 lêìn.
2. Saãn xuêët tûâ theáp - vêåt liïåu khöng chaáy nïn öëng theáp luöìn dêy àiïån chõu àûúåc úã nhiïåt àöå 1.093 àöå C (2.000 àöå F) trong 4
giúâ theo tiïu chuêín ASTM E119 thûåc hiïån búãi Töí chûác UL (USA). ÖËng theáp luöìn dêy àiïån bõ tan chaãy úã nhiïåt àöå 1.537 àöå C
(2.800 àöå F) nïn khöng chaáy lan truyïìn, khöng taåo khoái àöåc, vaâ laâ vêåt liïåu duâng cho lùæp àùåt hïå thöëng àiïån rêët an
toaân - chaáy nöí cho toâa nhaâ & nhaâ maáy àaáp ûáng hoaân toaân QCVN 06:2020/BXD coá hiïåu lûåc tûâ 01/07/2020. ÚÃ Viïåt
Nam,àasöëvuåchaáynhaâcaotêìnggêytûãvonglúánlaâdoNGAÅT KHOÁI ÀÖÅC taåoradocaácvêåtliïåuxêydûånglùæpàùåtlaâvêåtliïåuchaáy.
3. Khöng bõ laäo hoáa nhanh & dïî vúä nhû öëng luöìn dêy àiïån PVC (5-10 nùm). Tuöíi thoå àïën 50 nùm nïn chi phñ voâng àúâi sûã
duång thêëp & hiïåu quaã kinh tïë.
4. Giaãm àïën 95% nhiïîu àiïån tûâ EMI (Electro Magnetic Interference) & tùng tñnh baão mêåt cao nhû casino, data-center,
bïånh viïån.
5. Dïî thay thïë, di chuyïín vaâ taái chïë sûã duång.
(Nguöìn: Viïån öëng theáp luöìn dêy àiïån Hoa Kyâ: www.steelconduit.org)
50
nùm

95%
EMI
17
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
CHÛÁNG CHÓ HÚÅP CHUÊÍN
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN cvl
Website
Website
Youtube
Youtube
Video Giúái thiïåu Nùng lûåc Nhaâ Maáy CAÁT VAÅN LÚÅI
vaâ caác Chûáng nhêån Húåp Chuêín quöëc tïë
Video 5 Ûu àiïím vûúåt tröåi cuãa öëng theáp luöìn
dêy àiïån so vúái öëng luöìn dêy àiïån PVC
18 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Chuãng loaåi vêåt liïåu
ÀöåÅ daây cuãa theáp (mm)
<1.6 ≥1.6 - <3.2 ≥3.2 - 4.8
µ g/m2 µ g/m2 µ g/m2
Theáp hònh cho xêy dûång 45 323,3 65 463,6 75 536,8
Theáp cuöån vaâ thanh theáp 45 323,3 65 463,6 75 536,8
ÖËng theáp 45 323,3 45 323,3 75 536,8
Theáp dêy 35 250,1 50 359,9 60 427,0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tuöíi thoå
Service Life* (years)
Àöå daây trung bònh cuãa lúáp maå
*Service life is defined as the time to 5% rusting of the steel surface.
ÀÖÅ DAÂY TÖËI THIÏÍU CUÃA LÚÁP PHUÃ KEÄM ÀÛÚÅC PHÊN LOAÅI THEO ÀÖÅ DAÂY CUÃA VÊÅT LIÏÅU (TIÏU CHUÊÍN ASTM A123)
HAI LOAÅI BÏÌN MÙÅT NHUÁNG KEÄM SAÃN PHÊÍM CAÁT VAÅN LÚÅI
BAÃNG THAM KHAÃO TUÖÍI THOÅ & ÀÖÅ DAÂY LÚÁP MAÅ KEÄM THEO MÖI TRÛÚÂNG
25.0 	 37.5 	 50 	 62.5 	 75 	 87.5 	 100 	 112.5 	 125 µm
Nöng thön/ Rural
Ngoaåi ö/ Suburban
Ön àúái/ Temperate Marine
Nhiïåt àúái/ Tropical Marine
Cöng nghiïåp/ Industrial
Àöå daây töëi thiïíu lúáp phuã ASTM A123/
ASTMA123MinimumCoatingThickness
Cöng nghïå taåo vên hoa trïn bïì mùåt saãn phêím laâ cöng nghïå sûã duång húåp chêët
taåo vên hoa do Àûác nghiïn cûáu. Cöng nghïå naây àaä aáp duång nhiïìu trïn thïë giúái vaâ
àûúåc aáp duång taåi Cöng ty CP Saãn Xuêët Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi vúái
nhûäng àùåc àiïím chuã yïëu nhû sau:
- Caãi thiïån bïì mùåt cuãa lúáp traáng phuã keäm.
- Laâm cho bïì mùåt maå keäm saáng vaâ taåo vên hoa trïn bïì mùåt.
- Dïî daâng sûã duång, thên thiïån vúái möi trûúâng.
- Chöëng oxi hoáa töët hún, giaãm xó trùæng, giaãm sûå hònh thaânh xó vaâ tro keäm.
- Giaãm sûå hònh thaânh gioåt keäm cuäng nhû nhûäng lúáp da trïn nhûäng löî khoan
trïn caác chi tiïët moãng.
-Tùngkhaãnùngchaãykeäm,giaãmtiïuhaokeäm,giaãmcöngviïåcxûãlyásaukhimaå.
- Töëi ûu thaânh phêìn Thiïët, Bismuth vaâ Nhöm.
- Thaânh phêìn chêët taåo vên àûúåc thûåc hiïån nghiïm ngùåt.
Àïí tùng khaã nùng caånh tranh trïn thõ trûúâng, tùng àöå bïìn vaâ trang trñ bïì mùåt
saãn phêím maå vúái hònh thûác àùåc trûng laâ vên hoa daång tinh thïí vaâ cuäng do nhûäng
ûu àiïím nïu trïn khi sûã duång húåp chêët taåo vên hoa, Caát Vaån Lúåi àaä quyïët àõnh aáp
duång cöng nghïå naây vaâo saãn xuêët maå keäm nhuáng noáng naây.
Cöng ty Caát Vaån Lúåi xin àaãm baão vïì chêët lûúång cuäng nhû vïì hònh thûác cuãa saãn
phêím vaâ viïåc aáp duång cöng nghïå múái naây xuêët phaát tûâ mong muöën cung cêëp saãn
phêím ngaây caâng töët hún, àaáp ûáng nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng.
TIÏU CHUÊÍN KYÄ THUÊÅT NHUÁNG KEÄM NOÁNG
Bïì Mùåt Saãn Phêím Maå Keäm Bònh Thûúâng
Bïì Mùåt Saãn Phêím Maå Keäm Vên Hoa
19
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Lyá do sûã duång öëng theáp luöìn dêy àiïån
1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àûúåc Trung Têm Chûáng Nhêån
Phuâ húåp (QUACERT) thuöåc Töíng Cuåc Tiïu chuêín Ào Lûúâng Chêët Lûúång giaám saát tûâ vêåt tû theáp àêìu
vaâo chûáng nhêån àaåt:
 Tiïu chuêín Viïån Tiïu chuêín quöëc gia Hoa Kyâ (ANSI C 80.1).
 Tiïu chuêín An Toaân cuãa Underwriters Laboratory (UL 797).
 Tiïu chuêín Cöng Nghiïåp Nhêåt Baãn (JIS C 8305).
 Tiïu chuêín Anh Quöëc (BS EN 61386 - BS 4568).
 Tiïu chuêín UÃy ban Kyä Thuêåt Àiïån Quöëc tïë (IEC 61386).
2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång
ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão
chêët lûúång àöìng àïìu.
3 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån vaâ Phuå kiïån àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy CAÁT VAÅN LÚÅI nïn luön
baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë.
4 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc caác nhaâ thêìu vaâ kyä sû tin duâng taåi nhiïìu cöng trònh.
5 Saãn phêím öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång öëng
theáp luöìn dêy àiïån laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: ”Thay thïë haâng nhêåp khêíu
- Made in Vietnam”.
6 Saãn phêím öëng theáp luöìn dêy àiïån vaâ phuå kiïån Caát Vaån Lúåi àaåt danh hiïåu ”Saãn phêím cöng
nghiïåp vaâ cöng nghiïåp höî trúå tiïu biïíu TP. HCM nùm 2020”.
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån trún (EMT)
CVL (Vietnam)
ANSI C 80.3/ UL 797
Smartube (Malaysia)
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån ren (IMC)
CVL (Vietnam)
ANSI C 80.6/ UL 1242
Smartube (Malaysia)
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån ren (RSC) CVL (Vietnam) ANSI C 80.1/ UL 6
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån trún
JIS C 8305 loaåi E & C
CVL (Vietnam)
JIS C 8305
Smartube (Malaysia)
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån BS 4568
Class 3 & 4
CVL (Vietnam)
BS 4568
Smartube (Malaysia)
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån IEC 61386 CVL (Vietnam) IEC61386/TCVN7417
ÖËng Inox luöìn dêy àiïån CVL (Vietnam) ASTM E 1086
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
Tiïu chuêín aáp duång cho öëng theáp luöìn dêy àiïån
20 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåirenIMC -VIETNAM( IntermediateMetalConduit)
Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm - Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3)
Theáp maå keäm nhuáng noáng
trong &â ngoaâi- Class 4
		 (Hot - dip galvanized steel - Class 4)
Maä saãn phêím
Product Code Kñch thûúác
Size
(inch)
Àûúâng kñnh
ngoaâi
OD (mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi
öëng
Length
(mm)
ÖËng theáp
maå keäm
Class 3 (*)
ÖËngmaåkeäm
nhuángnoángtrong
&ngoaâiClass4
(**)
IMC12 IMC12NN 1/2 20.70 1.79 3030
IMC34 IMC34NN 3/4 26.14 1.90 3030
IMC100 IMC100NN 1 32.77 2.16 3025
IMC114 IMC114NN 1 1/4 41.59 2.16 3025
IMC112 IMC112NN 1 1/2 47.81 2.29 3025
IMC200 IMC200NN 2 59.93 2.41 3025
IMC212NN 2 1/2 72.56 3.25 3010
IMC300NN 3 88.29 3.25 3010
IMC312NN 3 1/2 100.86 3.25 3005
IMC400NN 4 113.43 3.25 3005
ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåitrúnEMT -VIETNAM( Electrical MetallicTubing)
Tiïu chuêín(Standard): ANSI C 80.3/UL 797
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm - Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3)
Theápmaåkeämnhuángnoángtrong&ngoaâi-Class4
(Hot-dipgalvanizedsteel-Class4)
	
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size
(inch)
Àûúâng kñnh
ngoaâi
OD (mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi
öëng
Length
(mm)
ÖËng theáp
maå keäm
Class 3 (*)
ÖËngmaåkeäm
nhuángnoáng
trong&ngoaâi
Class4(**)
EMT12 EMT12NN 1/2 17.93 1.07 3050
EMT34 EMT34NN 3/4 23.42 1.25 3050
EMT100 EMT100NN 1 29.54 1.45 3050
EMT114 EMT114NN 1 1/4 38.35 1.57 3050
EMT112 EMT112NN 1 1/2 44.20 1.57 3050
EMT200 EMT200NN 2 55.8 1.57 3050
EMT212 EMT212NN 2 1/2 73.5 1.83 3000
EMT300 EMT300NN 3 88.7 1.83 3000
EMT400 EMT400NN 4 113.5 2.00 3000
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
WHITE
STEEL
CONDUITS
(*) Àöå daây lúáp maå keäm cho öëng luöìn dêy àiïån maå keäm Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) trung bònh ≤ 20 micron.
(**)ÀöådaâylúápmaåkeämchoöëngluöìndêyàiïånmaåkeämnhuángnoángClass4(Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) ≥45micron(ASTMA123).
EMT CONDUIT
UL 797 - VIETNAM
1/2”x3.05M
CVL
(Gia cöng sún maâu theo
yïu cêìu cuãa khaách haâng)
IMC CONDUIT
UL 1242 - VIETNAM
1/2”x3.03M
CVL
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
Dung sai (Tolerance) - Àûúâng kñnh ngoaâi (Outside Diameter): ± 0.3 mm.
- Àöå daây öëng (Thickness): ± 10%.
- Chiïìu daâi öëng (Length): ± 6.4 mm.
Ad

Recommended

Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Vattuthietbidien Catvanloi
 
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cat Van Loi
 
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLWWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLEmtconduit Cvl
 
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cat Van Loi
 
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty renCung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty renVattuthietbidien Catvanloi
 
Thang máng cáp
Thang máng cápThang máng cáp
Thang máng cápHTun26
 
Quy dinh ky thuat thi cong thanh loc
Quy dinh ky thuat thi cong thanh locQuy dinh ky thuat thi cong thanh loc
Quy dinh ky thuat thi cong thanh locQuoc Pham
 
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...Ongthepluondaydien Catvanloi
 

More Related Content

Similar to Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi

Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệtHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệtHoitrn52
 
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢIHỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢIVõ Tùng
 
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn LợiHệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn LợiDngHongHuy1
 
Hệ thống chống sét tiếp địa
Hệ thống chống sét tiếp địaHệ thống chống sét tiếp địa
Hệ thống chống sét tiếp địaPhuoc Hai
 
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn LợiHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợibaba527732
 
Thanh chống đa năng
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năngHTun26
 
Thanh chống đa năng
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năngPhuoc Hai
 
14 tcn 59 2002
14 tcn 59 200214 tcn 59 2002
14 tcn 59 2002XUAN DANG
 
Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng
Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng
Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng nataliej4
 
Phan iii(cau bt&btdul)
Phan iii(cau bt&btdul)Phan iii(cau bt&btdul)
Phan iii(cau bt&btdul)robinking277
 
17 a tai trong va ung luc tren chan de thep goc
17 a  tai trong va ung luc tren chan de thep goc17 a  tai trong va ung luc tren chan de thep goc
17 a tai trong va ung luc tren chan de thep goctranvuthanhkhiet
 
2.tw qt thien tai rr (towa)
2.tw qt thien tai rr (towa)2.tw qt thien tai rr (towa)
2.tw qt thien tai rr (towa)Diep Chi
 
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLAwards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLCat Van Loi
 
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...CVLOngthep
 
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩuNhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩungThplundyin
 
CẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒI
CẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒICẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒI
CẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒIThìn LV
 
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc inTdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc innamvh82
 

Similar to Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi (20)

Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệtHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
 
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢIHỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
 
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn LợiHệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
 
Hệ thống chống sét tiếp địa
Hệ thống chống sét tiếp địaHệ thống chống sét tiếp địa
Hệ thống chống sét tiếp địa
 
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn LợiHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
 
Thanh chống đa năng
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năng
 
Thanh chống đa năng
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năng
 
14 tcn 59 2002
14 tcn 59 200214 tcn 59 2002
14 tcn 59 2002
 
Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng
Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng
Đồ Án Tính Toán Thiết Kế Bồn Chứa Xăng
 
Phan iii(cau bt&btdul)
Phan iii(cau bt&btdul)Phan iii(cau bt&btdul)
Phan iii(cau bt&btdul)
 
17 a tai trong va ung luc tren chan de thep goc
17 a  tai trong va ung luc tren chan de thep goc17 a  tai trong va ung luc tren chan de thep goc
17 a tai trong va ung luc tren chan de thep goc
 
2.tw qt thien tai rr (towa)
2.tw qt thien tai rr (towa)2.tw qt thien tai rr (towa)
2.tw qt thien tai rr (towa)
 
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLAwards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
 
Danh muc tcvn
Danh muc tcvnDanh muc tcvn
Danh muc tcvn
 
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
 
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩuNhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
 
PEB Steel Buildings Brochure
PEB Steel Buildings Brochure PEB Steel Buildings Brochure
PEB Steel Buildings Brochure
 
CẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒI
CẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒICẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒI
CẤU TẠO CỌC KHOAN NHỒI
 
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc inTdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
 
1. ATVSLD-TRONG-CO-KHI.pdf
1. ATVSLD-TRONG-CO-KHI.pdf1. ATVSLD-TRONG-CO-KHI.pdf
1. ATVSLD-TRONG-CO-KHI.pdf
 

Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi

 • 1. G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT (Made in Vietnam / Made in Malaysia) ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam / Nhêåp khêíu tûâ Malaysia) EMT CONDUIT UL 797 - VIETNAM 1”x3.05M IMC CONDUIT UL 1242 - VIETNAM 3/4”x3.03M 32mm MALAYSIA CONDUIT BS4568 Smartube Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2020 UL6 JIS C 8305 UL 797 & UL 1242 Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2020/BXD, QCVN 16:2019/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/07/2020.
 • 2. 16 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM LYÁ DO SÛÃ DUÅNG ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN 5 ÛU ÀIÏÍM SÛÃ DUÅNG ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏÅN SO VÚÁI ÖËNG LUÖÌN DÊY ÀIÏåN PVC 1. ÖËng theáp luöìn dêy àiïån chöëng va àêåp cao, baão vïå töët caáp àiïån, chöëng chêåp àiïån hún gêëp 5 lêìn. 2. Saãn xuêët tûâ theáp - vêåt liïåu khöng chaáy nïn öëng theáp luöìn dêy àiïån chõu àûúåc úã nhiïåt àöå 1.093 àöå C (2.000 àöå F) trong 4 giúâ theo tiïu chuêín ASTM E119 thûåc hiïån búãi Töí chûác UL (USA). ÖËng theáp luöìn dêy àiïån bõ tan chaãy úã nhiïåt àöå 1.537 àöå C (2.800 àöå F) nïn khöng chaáy lan truyïìn, khöng taåo khoái àöåc, vaâ laâ vêåt liïåu duâng cho lùæp àùåt hïå thöëng àiïån rêët an toaân - chaáy nöí cho toâa nhaâ & nhaâ maáy àaáp ûáng hoaân toaân QCVN 06:2020/BXD coá hiïåu lûåc tûâ 01/07/2020. ÚÃ Viïåt Nam,àasöëvuåchaáynhaâcaotêìnggêytûãvonglúánlaâdoNGAÅT KHOÁI ÀÖÅC taåoradocaácvêåtliïåuxêydûånglùæpàùåtlaâvêåtliïåuchaáy. 3. Khöng bõ laäo hoáa nhanh & dïî vúä nhû öëng luöìn dêy àiïån PVC (5-10 nùm). Tuöíi thoå àïën 50 nùm nïn chi phñ voâng àúâi sûã duång thêëp & hiïåu quaã kinh tïë. 4. Giaãm àïën 95% nhiïîu àiïån tûâ EMI (Electro Magnetic Interference) & tùng tñnh baão mêåt cao nhû casino, data-center, bïånh viïån. 5. Dïî thay thïë, di chuyïín vaâ taái chïë sûã duång. (Nguöìn: Viïån öëng theáp luöìn dêy àiïån Hoa Kyâ: www.steelconduit.org) 50 nùm  95% EMI
 • 3. 17 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng CHÛÁNG CHÓ HÚÅP CHUÊÍN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN cvl Website Website Youtube Youtube Video Giúái thiïåu Nùng lûåc Nhaâ Maáy CAÁT VAÅN LÚÅI vaâ caác Chûáng nhêån Húåp Chuêín quöëc tïë Video 5 Ûu àiïím vûúåt tröåi cuãa öëng theáp luöìn dêy àiïån so vúái öëng luöìn dêy àiïån PVC
 • 4. 18 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Chuãng loaåi vêåt liïåu ÀöåÅ daây cuãa theáp (mm) <1.6 ≥1.6 - <3.2 ≥3.2 - 4.8 µ g/m2 µ g/m2 µ g/m2 Theáp hònh cho xêy dûång 45 323,3 65 463,6 75 536,8 Theáp cuöån vaâ thanh theáp 45 323,3 65 463,6 75 536,8 ÖËng theáp 45 323,3 45 323,3 75 536,8 Theáp dêy 35 250,1 50 359,9 60 427,0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tuöíi thoå Service Life* (years) Àöå daây trung bònh cuãa lúáp maå *Service life is defined as the time to 5% rusting of the steel surface. ÀÖÅ DAÂY TÖËI THIÏÍU CUÃA LÚÁP PHUà KEÄM ÀÛÚÅC PHÊN LOAÅI THEO ÀÖÅ DAÂY CUÃA VÊÅT LIÏÅU (TIÏU CHUÊÍN ASTM A123) HAI LOAÅI BÏÌN MÙÅT NHUÁNG KEÄM SAÃN PHÊÍM CAÁT VAÅN LÚÅI BAÃNG THAM KHAÃO TUÖÍI THOÅ & ÀÖÅ DAÂY LÚÁP MAÅ KEÄM THEO MÖI TRÛÚÂNG 25.0 37.5 50 62.5 75 87.5 100 112.5 125 µm Nöng thön/ Rural Ngoaåi ö/ Suburban Ön àúái/ Temperate Marine Nhiïåt àúái/ Tropical Marine Cöng nghiïåp/ Industrial Àöå daây töëi thiïíu lúáp phuã ASTM A123/ ASTMA123MinimumCoatingThickness Cöng nghïå taåo vên hoa trïn bïì mùåt saãn phêím laâ cöng nghïå sûã duång húåp chêët taåo vên hoa do Àûác nghiïn cûáu. Cöng nghïå naây àaä aáp duång nhiïìu trïn thïë giúái vaâ àûúåc aáp duång taåi Cöng ty CP Saãn Xuêët Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi vúái nhûäng àùåc àiïím chuã yïëu nhû sau: - Caãi thiïån bïì mùåt cuãa lúáp traáng phuã keäm. - Laâm cho bïì mùåt maå keäm saáng vaâ taåo vên hoa trïn bïì mùåt. - Dïî daâng sûã duång, thên thiïån vúái möi trûúâng. - Chöëng oxi hoáa töët hún, giaãm xó trùæng, giaãm sûå hònh thaânh xó vaâ tro keäm. - Giaãm sûå hònh thaânh gioåt keäm cuäng nhû nhûäng lúáp da trïn nhûäng löî khoan trïn caác chi tiïët moãng. -Tùngkhaãnùngchaãykeäm,giaãmtiïuhaokeäm,giaãmcöngviïåcxûãlyásaukhimaå. - Töëi ûu thaânh phêìn Thiïët, Bismuth vaâ Nhöm. - Thaânh phêìn chêët taåo vên àûúåc thûåc hiïån nghiïm ngùåt. Àïí tùng khaã nùng caånh tranh trïn thõ trûúâng, tùng àöå bïìn vaâ trang trñ bïì mùåt saãn phêím maå vúái hònh thûác àùåc trûng laâ vên hoa daång tinh thïí vaâ cuäng do nhûäng ûu àiïím nïu trïn khi sûã duång húåp chêët taåo vên hoa, Caát Vaån Lúåi àaä quyïët àõnh aáp duång cöng nghïå naây vaâo saãn xuêët maå keäm nhuáng noáng naây. Cöng ty Caát Vaån Lúåi xin àaãm baão vïì chêët lûúång cuäng nhû vïì hònh thûác cuãa saãn phêím vaâ viïåc aáp duång cöng nghïå múái naây xuêët phaát tûâ mong muöën cung cêëp saãn phêím ngaây caâng töët hún, àaáp ûáng nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng. TIÏU CHUÊÍN KYÄ THUÊÅT NHUÁNG KEÄM NOÁNG Bïì Mùåt Saãn Phêím Maå Keäm Bònh Thûúâng Bïì Mùåt Saãn Phêím Maå Keäm Vên Hoa
 • 5. 19 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Lyá do sûã duång öëng theáp luöìn dêy àiïån 1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àûúåc Trung Têm Chûáng Nhêån Phuâ húåp (QUACERT) thuöåc Töíng Cuåc Tiïu chuêín Ào Lûúâng Chêët Lûúång giaám saát tûâ vêåt tû theáp àêìu vaâo chûáng nhêån àaåt:  Tiïu chuêín Viïån Tiïu chuêín quöëc gia Hoa Kyâ (ANSI C 80.1).  Tiïu chuêín An Toaân cuãa Underwriters Laboratory (UL 797).  Tiïu chuêín Cöng Nghiïåp Nhêåt Baãn (JIS C 8305).  Tiïu chuêín Anh Quöëc (BS EN 61386 - BS 4568).  Tiïu chuêín UÃy ban Kyä Thuêåt Àiïån Quöëc tïë (IEC 61386). 2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão chêët lûúång àöìng àïìu. 3 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån vaâ Phuå kiïån àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy CAÁT VAÅN LÚÅI nïn luön baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë. 4 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc caác nhaâ thêìu vaâ kyä sû tin duâng taåi nhiïìu cöng trònh. 5 Saãn phêím öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång öëng theáp luöìn dêy àiïån laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: ”Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in Vietnam”. 6 Saãn phêím öëng theáp luöìn dêy àiïån vaâ phuå kiïån Caát Vaån Lúåi àaåt danh hiïåu ”Saãn phêím cöng nghiïåp vaâ cöng nghiïåp höî trúå tiïu biïíu TP. HCM nùm 2020”. ÖËng theáp luöìn dêy àiïån trún (EMT) CVL (Vietnam) ANSI C 80.3/ UL 797 Smartube (Malaysia) ÖËng theáp luöìn dêy àiïån ren (IMC) CVL (Vietnam) ANSI C 80.6/ UL 1242 Smartube (Malaysia) ÖËng theáp luöìn dêy àiïån ren (RSC) CVL (Vietnam) ANSI C 80.1/ UL 6 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån trún JIS C 8305 loaåi E & C CVL (Vietnam) JIS C 8305 Smartube (Malaysia) ÖËng theáp luöìn dêy àiïån BS 4568 Class 3 & 4 CVL (Vietnam) BS 4568 Smartube (Malaysia) ÖËng theáp luöìn dêy àiïån IEC 61386 CVL (Vietnam) IEC61386/TCVN7417 ÖËng Inox luöìn dêy àiïån CVL (Vietnam) ASTM E 1086 ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Tiïu chuêín aáp duång cho öëng theáp luöìn dêy àiïån
 • 6. 20 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåirenIMC -VIETNAM( IntermediateMetalConduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm - Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) Theáp maå keäm nhuáng noáng trong &â ngoaâi- Class 4 (Hot - dip galvanized steel - Class 4) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) ÖËng theáp maå keäm Class 3 (*) ÖËngmaåkeäm nhuángnoángtrong &ngoaâiClass4 (**) IMC12 IMC12NN 1/2 20.70 1.79 3030 IMC34 IMC34NN 3/4 26.14 1.90 3030 IMC100 IMC100NN 1 32.77 2.16 3025 IMC114 IMC114NN 1 1/4 41.59 2.16 3025 IMC112 IMC112NN 1 1/2 47.81 2.29 3025 IMC200 IMC200NN 2 59.93 2.41 3025 IMC212NN 2 1/2 72.56 3.25 3010 IMC300NN 3 88.29 3.25 3010 IMC312NN 3 1/2 100.86 3.25 3005 IMC400NN 4 113.43 3.25 3005 ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåitrúnEMT -VIETNAM( Electrical MetallicTubing) Tiïu chuêín(Standard): ANSI C 80.3/UL 797 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm - Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) Theápmaåkeämnhuángnoángtrong&ngoaâi-Class4 (Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) ÖËng theáp maå keäm Class 3 (*) ÖËngmaåkeäm nhuángnoáng trong&ngoaâi Class4(**) EMT12 EMT12NN 1/2 17.93 1.07 3050 EMT34 EMT34NN 3/4 23.42 1.25 3050 EMT100 EMT100NN 1 29.54 1.45 3050 EMT114 EMT114NN 1 1/4 38.35 1.57 3050 EMT112 EMT112NN 1 1/2 44.20 1.57 3050 EMT200 EMT200NN 2 55.8 1.57 3050 EMT212 EMT212NN 2 1/2 73.5 1.83 3000 EMT300 EMT300NN 3 88.7 1.83 3000 EMT400 EMT400NN 4 113.5 2.00 3000 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh WHITE STEEL CONDUITS (*) Àöå daây lúáp maå keäm cho öëng luöìn dêy àiïån maå keäm Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) trung bònh ≤ 20 micron. (**)ÀöådaâylúápmaåkeämchoöëngluöìndêyàiïånmaåkeämnhuángnoángClass4(Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) ≥45micron(ASTMA123). EMT CONDUIT UL 797 - VIETNAM 1/2”x3.05M CVL (Gia cöng sún maâu theo yïu cêìu cuãa khaách haâng) IMC CONDUIT UL 1242 - VIETNAM 1/2”x3.03M CVL ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Dung sai (Tolerance) - Àûúâng kñnh ngoaâi (Outside Diameter): ± 0.3 mm. - Àöå daây öëng (Thickness): ± 10%. - Chiïìu daâi öëng (Length): ± 6.4 mm.
 • 7. 21 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Ghi chuá: Nhaän hiïåu EMT ® -IMC® -RSC® vaâ VINACONDUIT® àaä àùng kyá nhaän hiïåu àöåc quyïìn haâng hoáa theo Giêëy Chûáng Nhêån söë: No.27113 - No.27114 do Cuåc Súã Hûäu Trñ Tuïå cêëp ngaây 3/1/2014 cho ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏÅN EMT/IMC/RSC & PHUÅ KIÏÅN trong toaân laänh thöí Viïåt Nam. Caác nhaän hiïåu trïn àïìu thuöåc súã hûäu & baãn quyïìn cuãa Cöng ty CP Saãn Xuêët Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp, gùæn nhaän hiïåu trïn bao bò haâng hoáa, öëng theáp luöìn dêy àiïån & phuå kiïån, giêëy túâ giao dõch maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå & Cöng ûúác Berne, seä bõ kiïån ra Toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh. WHITE STEEL CONDUITS ÖËng theáp luöìn dêy àiïån ren loaåi daây RSC - VIETNAM ( Rigid Steel Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C80.1/UL 6 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng trong&ngoaâi- Class 4 (Hot - dip galvanized steel - Class 4) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) RSC12 1/2 21.34 2.64 3030 RSC34 3/4 26.67 2.72 3030 RSC100 1 33.4 3.2 3025 RSC114 1 1/4 42.16 3.38 3025 RSC112 1 1/2 48.26 3.51 3025 RSC200 2 60.33 3.71 3025 RSC212 2 1/2 73.03 4.9 3010 RSC300 3 88.9 5.21 3010 RSC400 4 114.3 5.72 3005 RSC500 5 141.3 6.22 3000 RSC600 6 168.0 6.76 3000 (*) ÖËng theáp luöìn dêy àiïån BS 31/BS 4568 Class 3 àûúåc saãn xuêët bùçng theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) (**) ÖËng theáp luöìn dêy àiïån BS 4568 Class 4 àûúåc saãn xuêët bùçng theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) RSC CONDUIT ANSI C80.1 - VIETNAM 1/2”x3.03M CVL (Gia cöng boåc PVC theo yïu cêìu cuãa khaách haâng) ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS 31/BS 4568 Class 3 & 4 - VIETNAM ( Steel Conduit BS 31/BS 4568 Class 3 & 4) Tiïu chuêín (Standard): BS 31 : 1940/BS 4568 : 1970 Class 3 & 4 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm - Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) Theápmaåkeämnhuángnoángtrong&ngoaâi-Class4 (Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) Tiïu chuêín Standard Maä saãn phêím BS 4568/ BS 31 CLASS 3(*) Product Code Maä saãn phêím BS 4568/ BS 31 CLASS 4 (**) Produc Code Kñch thûúác Size mm (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) BS4568:1970 BS456820 BS4568420 20 (3/4”) 19.85 1.6 3750 BS456825 BS4568425 25 (1”) 24.80 1.6 3750 BS456832 BS4568432 32 (1 1/4”) 31.80 1.6 3750 BS31 : 1940 BS3138 BS31438 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3750 BS3150 BS31450 50 (2”) 50.6 2.0 3750 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I STEEL CONDUIT BS 4568 - VIETNAM 20MM x 3.75 CVL Dung sai (Tolerance) - Àûúâng kñnh ngoaâi (Outside Diameter): ± 0.3 mm. - Àöå daây öëng (Thickness): ± 10%. - Chiïìu daâi öëng (Length): ± 6.4 mm.
 • 8. 22 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM ÖËng theáp luöìn dêy àiïån trún JIS C 8305 loaåi E - VIETNAM ( Steel Conduit JIS C 8305 : 1999 Type E) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305 : 1999 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm - Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) Theáp maå keäm nhuáng noáng trong & ngoaâi - Class 4 (Hot - dip galvanized steel - Class 4) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) ÖËng theáp maå keäm Class 3 (*) ÖËng theáp maå keäm nhuáng noáng trong & ngoaâi Class4(**) E19 E19NN 19 19.1 1.2 3660 E25 E25NN 25 25.4 1.2 3660 E31 E31NN 31 31.8 1.4 3660 E39 E39NN 39 38.1 1.4 3660 E51 E51NN 51 50.8 1.4 3660 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren IEC 61386 - VIETNAM ( Steel Conduit IEC 61386) Tiïu chuêín (Standard): IEC 61386 - 21/ TCVN 7417 : 2010 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng trong & ngoaâi - Class 4 (Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) Min Max IEC6138620 20 19.7 20.0 1.6 3750 IEC6138625 25 24.6 25.0 1.6 3750 IEC6138632 32 31.6 32.0 1.6 3750 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh WHITE STEEL CONDUITS (*) Àöå daây lúáp maå keäm cho öëng luöìn dêy àiïån maå keäm Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) trung bònh ≤ 20 micron. (**)ÀöådaâylúápmaåkeämchoöëngluöìndêyàiïånmaåkeämnhuángnoángClass4(Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) ≥45micron(ASTMA123). STEEL CONDUIT IEC 61386 - VIETNAM 20MMx3.75M CVL STEEL CONDUIT JISC 8305 - VIETNAM E31x 3.66M CVL STEEL CONDUIT JISC 8305 - VIETNAM E25x 3.66M CVL ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Dung sai (Tolerance) - Àûúâng kñnh ngoaâi (Outside Diameter): ± 0.3 mm. - Àöå daây öëng (Thickness): ± 10%. - Chiïìu daâi öëng (Length): ± 6.4 mm.
 • 9. 23 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng CVL Stainless Steel Conduit E 25 X 3.0M Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) IE19 19 19 1.2 3000 IE25 25 25 1.2 3000 IE31 31 31.8 1.5 3000 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån ren JIS C 8305 loaåi C - VIETNAM ( Steel Conduit JIS C 8305 : 1999 Type C) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305 : 1999 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material):Theápmaåkeäm-Class3(Pre-galvanizedsteel-Class3) Theápmaåkeämnhuángnoángtrong&ngoaâi-Class4(Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) ÖËng theáp maå keäm Class 3 (*) ÖËng theáp maå keäm nhuáng noáng trong & ngoaâi Class 4 (**) C19 C19NN 19 19.1 1.6 3660 C25 C25NN 25 25.4 1.6 3660 C31 C31NN 31 31.8 1.6 3660 C39 C39NN 39 38.1 1.6 3660 C51 C51NN 51 50.8 1.6 3660 ÖËng Inox luöìn dêy àiïån loaåi ren - VIETNAM ( Threaded Stainless Steel Conduit - VIETNAM) Tiïu chuêín (Standard): ASTM E 1086 - 14 Vêåt liïåu (Material): Inox 304 (Stainless steel SUS304) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) IIMC12 1/2 21.2 2.0 3000 IIMC34 3/4 27.3 2.0 3000 IIMC100 1 34.0 2.5 3000 IIMC114 1 1/4 42.0 2.5 3000 IIMC112 1 1/2 49.0 2.5 3000 IIMC200 2 60.0 2.5 3000 IIMC212 2 1/2 76.2 3.0 3000 IIMC300 3 89.5 3.0 3000 IIMC400 4 114.5 3.0 3000 CVL Stainless Steel Conduit 3/4” X 3.0M (*) Àöå daây lúáp maå keäm cho öëng luöìn dêy àiïån maå keäm Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) trung bònh ≤ 20 micron. (**)ÀöådaâylúápmaåkeämchoöëngluöìndêyàiïånmaåkeämnhuángnoángClass4(Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) ≥45micron(ASTMA123). STEEL CONDUIT JISC 8305 - VIETNAM C31x3.66M CVL STEEL CONDUIT JISC 8305 - VIETNAM C25x3.66M CVL WHITE STEEL CONDUITS ÖËng Inox luöìn dêy àiïån loaåi trún - VIETNAM ( Plain Stainless Steel Conduit - VIETNAM) Tiïu chuêín (Standard): ASTM E 1086 - 14 Vêåt liïåu (Material): Inox 304 (Stainless steel SUS304) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Dung sai (Tolerance) - Àûúâng kñnh ngoaâi (Outside Diameter): ± 0.3 mm. - Àöå daây öëng (Thickness): ± 10%. - Chiïìu daâi öëng (Length): ± 6.4 mm.
 • 10. 24 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren IMC - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Intermediate Metal Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng bïn ngoaâi (In - line hot dip galvanized conduit) Maä saãn phêím SMARTUBE (MALAYSIA) Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SIMC12 1/2 20.70 1.79 3030 SIMC34 3/4 26.14 1.90 3030 SIMC100 1 32.77 2.16 3025 SIMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025 SIMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025 SIMC200 2 59.93 2.41 3025 SIMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010 SIMC300 3 88.29 3.56 3010 SIMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005 SIMC400 4 113.43 3.56 3005 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún EMT - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Electrical Metallic Tubing) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng bïn ngoaâi (In - line hot dip galvanized conduit) Maä saãn phêím SMARTUBE (MALAYSIA) Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SEMT12 1/2 17.93 1.07 3050 SEMT34 3/4 23.42 1.25 3050 SEMT100 1 29.54 1.45 3050 SEMT114 1 1/4 38.35 1.65 3050 SEMT112 1 1/2 44.20 1.65 3050 SEMT200 2 55.8 1.65 3050 SMARTUBE (MALAYSIA) WHITE STEEL CONDUITS BS31 & BS4568 UL 797& UL 1242 Smartube 1/2” MALAYSIA IMC Southern Steel Pipe Smartube 3/4” MALAYSIA IMC Southern Steel Pipe giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Smartube 1/2” MALAYSIA EMT Southern Steel Pipe Smartube 3/4” MALAYSIA EMT Southern Steel Pipe ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
 • 11. 25 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng SMARTUBE (MALAYSIA) WHITE STEEL CONDUITS BS31 & BS4568 UL 797 & UL 1242 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS 4568 : 1970 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Steel Conduit BS 4568 : 1970 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 : 1970 Class 3 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng bïn ngoaâi (In - line hot dip galvanized conduit) MALAYSIA CONDUIT BS 4568 Smartube 32 mm MALAYSIA CONDUIT BS 4568 Smartube 25 mm Maä saãn phêím SMARTUBE (MALAYSIA) Product Code Kñch thûúác Size mm (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SBS456820 20 (3/4”) 19.85 1.6 3750 SBS456825 25 (1”) 24.8 1.6 3750 SBS456832 32 (1 1/4”) 31.8 1.6 3750 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún E - JIS C 8305 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Plain Steel Conduit - JIS C 8305 Type E) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305 : 1999 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng bïn ngoaâi (In - line hot dip galvanized conduit) Maä saãn phêím SMARTUBE (MALAYSIA) Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SE19 19 19.1 1.2 3660 SE25 25 25.4 1.2 3660 Smartube JIS C 8305 E25 Conduit giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
 • 12. 26 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Baãng chuyïín àöíi kñch thûúác tûúng àûúng giûäa Hïå METRIC & Hïå INCH sûã duång cho EMT, IMC, RSC. (Lûu yá: Àêy laâ kñch thûúác thûúng maåi, khöng phaãi laâ kñch thûúác chñnh xaác) Trade Size Designator English (inch) Metric (mm) 1/2 16 (16 C) 3/4 21 (22 C) 1 27 (28 C) 1 1/4 35 (36 C) 1 1/2 41 (42 C) 2 53 (54 C) 2 1/2 63 (70 C) 3 78 (82 C) 3 1/2 91 (92 C) 4 103 (104 C) 5 129 6 155 Khuyïën caáo sûã duång öëng theáp luöìn dêy àiïån Cuãa cuâng möåt cúä öëng àöìng haång (Vd: 3/4”, 25, 22) Baãng so saánh àûúâng kñnh öëng theáp luöìn dêy àiïån BS31/ BS4568 (*) C E EMT G IMC RSC BS31/ BS4568 T C T E T EMT T G T IMC T RSC T Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent Different Different Equivalent Trong nhaâ Ngoaâi trúâi ÊÍm ûúát Gêìn biïín /húi muöëi EMT Class 3 ü EMT Class 4 ü ü ü IMC Class 3 ü IMC Class 4 ü ü ü ü RSC ü ü ü ü BS 31/BS 4568 Class 3 ü BS 4568 Class 4 ü ü ü ü IEC 61386 ü ü ü ü TCVN 7417 ü ü ü ü JIS C 8305 - Loaåi E Class 3 ü JIS C 8305 - Loaåi E Class 4 ü ü ü JIS C 8305 - Loaåi C ü Inox - Loaåi trún ü ü ü Inox - Loaåi ren ü ü ü ü WHITE STEEL CONDUITS ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I