Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
H SƠ NĂNG L C
CÔNG TY C PH N V N T I GI I PHÓNG
1
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG
M C L C
Gi i thi u chung
Thư ng
L ch s phát tri n công ty
T m nhìn và s m nh
M c tiêu...
2
NHANH NHƯ BẠN CẦN
TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN
THƯ NG
Kính g i: Quý khách hàng
L i đ u tiên Gi i Phóng xin g i t i Quý khách hàn...
3
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG
L CH S PHÁT TRI N CÔNG TY
Kh i đ u t h p tác xã v n t i Hà N i. Công ty Gi i Phóng đã...
4
NHANH NHƯ BẠN CẦN
TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN
T M NHÌN
Trong tương lai, Gi i Phóng quy t tâm tr
thành m t thương hi u ngang t m...
5
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG
M C TIÊU
Không ng ng h c h i, c i ti n nâng cao ch t lư ng d ch v
Đ tr thành m t Công...
6
NHANH NHƯ BẠN CẦN
TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN
CAM K T V CH T LƯ NG PH C V
V i phương châm đ t s hài lòng c a khách hàng lên hàn...
7
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG
GIÁ TR C T LÕI
Tính chuyên nghi p: Chúng tôi luôn duy trì s chuyên nghi p trong m i c...
8
NHANH NHƯ BẠN CẦN
TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN
M NG LƯ I HO T Đ NG
Công ty có m ng lư i các chi nhánh
ph r ng kh p các mi n t qu...
9
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG
CƠ C U T CH C
BAN GIÁM Đ C
PHÒNG TC - HC
PHÒNG KINH DOANH
PHÒNG THANH TRA
PHÒNG V N C...
10
NHANH NHƯ BẠN CẦN
TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN
NGÀNH NGH KINH DOANH
D ch v v i t i hàng hóa, đóng gói, b c lót, b c x p hàng hó...
11
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG
QUY TRÌNH LÀM VI C
1
2
3
4
5
Nh n cu c g i c a khách hàng và thi t l p cu c h n
Kh o...
12
NHANH NHƯ BẠN CẦN
TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN
KHÁCH HÀNG C A GI I PHÓNG
V n chuy n tr n gói cho Văn phòng Qu n y Hà Đông
V n c...
13
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG
S LƯ NG CÁN B NHÂN VIÊN
Ban Giám đ c
Phòng T ch c - Hành chính
Phòng Tài chính - K t...
GI Y T PHÁP LÝ
H TH NG WEBSITE
14
NHANH NHƯ BẠN CẦN
TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN
Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s : 0105454314...
Công ty c ph n v n t i Gi i Phóng
Đ a ch : S 7, ngõ 72 Tân p – Phúc Xá – Ba Đình – Hà N i
Đi n tho i: 04.37.75.75.75 Fax: ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hồ sơ năng lực Giai Phong company profile

748 views

Published on

Giải Phóng - dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói, taxi tải chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam
Liên hệ: 04.37.75.75.75 | 0989.667.881

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hồ sơ năng lực Giai Phong company profile

 1. 1. H SƠ NĂNG L C CÔNG TY C PH N V N T I GI I PHÓNG
 2. 2. 1 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG M C L C Gi i thi u chung Thư ng L ch s phát tri n công ty T m nhìn và s m nh M c tiêu Cam k t hành đ ng Giá tr c t lõi M ng lư i ho t đ ng Cơ c u t ch c Nghành ngh kinh doanh Quy trình làm vi c Khách hàng c a Gi i Phóng S lư ng cán b nhân viên Gi y t pháp lý 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 3. 3. 2 NHANH NHƯ BẠN CẦN TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN THƯ NG Kính g i: Quý khách hàng L i đ u tiên Gi i Phóng xin g i t i Quý khách hàng l i chào trân tr ng nh t và l i chúc S c kh e An khang – Th nh vư ng. Công Ty C ph n V n t i Gi i Phóng là doanh nghi p chuyên cung c p các d ch v v n t i. Nay Quý khách hàng có nhu c u tìm nhà cung c p v n chuy n năm 2015, Công ty chúng tôi trân tr ng g i đ n Quý khách hàng thư ng này v i mong mu n Quý khách hàng có thêm s l a ch n và chúng tôi có thêm khách hàng thân thi t. Công ty chúng tôi v i kinh nghi m nhi u năm trong ngành v n t i, chúng tôi chuyên sâu trong các lĩnh v c: V n chuy n hàng hoá trên toàn qu c, chuy n nhà, chuy n văn phòng tr n gói. Xuyên su t trong quá trình ho t đ ng, Công ty chúng tôi đã t o đư c lòng tin và s tín nhi m c a khách hàng v ch t lư ng d ch v . V i đ i ngũ công nhân viên đư c đào t o bài b n v nghi p v như: Đóng gói, b c lót, tháo d , v n chuy n và l p đ t. Nhanh, g n, an toàn, chuyên nghi p, giá thành r nh t. Công ty chúng tôi đã ký k t nhi u h p đ ng d ch v v n chuy n tr s , văn phòng cho các cơ quan ban ngành trong c nư c. Gi i Phóng luôn đ t m c tiêu ch t lư ng d ch v lên hàng đ u và luôn hư ng t i “D ch v vàng” mong mu n đưa ngành d ch v v n chuy n c a Vi t Nam ngày càng t t hơn n a. Đ thu n l i trong công vi c tìm hi u và l a ch n, chúng tôi xin g i t i Quý khách hàng b H sơ năng l c v i đ y đ thông t n cơ b n v v doanh nghi p và s n ph m d ch v đư c coi là th m nh c a Công ty chúng tôi. R t mong Quý khách hàng xem xét và t o đi u ki n đ chúng tôi đư c tham gia gói th u v n chuy n v i tư cách là nhà cung c p d ch v chính c a Quý khách hàng. Trân tr ng c m ơn! Hà N i, ngày tháng năm CÔNG TY C PH N V N T I GI I PHÓNG
 4. 4. 3 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG L CH S PHÁT TRI N CÔNG TY Kh i đ u t h p tác xã v n t i Hà N i. Công ty Gi i Phóng đã nhanh chóng vươn lên tr thành m t trong nh ng Công ty d n đ u trong ngành d ch v v n t i nói chung và trong lĩnh v c chuy n nhà và văn phòng tr n gói nói riêng t i Vi t Nam. T nh ng th p niên 90 (1990 – 2000) tình hình giao thông Hà N i và m t s thành ph khác r t ph c t p. Ch trương đ y m nh phát tri n kinh t th trư ng c a Đ ng và Nhà nư c đã t o nên m t môi trư ng tích c c, khuy n khích đ y m nh s n xu t, kinh doanh phát tri n và kéo theo đó là s phát tri n t các phương ti n giao thông thô sơ như xe bò, xe kéo, xe công nông, xe lam, xe ba gác, xe xích lô … đã gây khó khăn, tr ng i cho ngành giao thông trên đư ng ph … Trư c tình hình đó Công ty Gi i Phóng đ xu t d án Taxi t i và đưa đ i xe Taxi t i vào kinh doanh v n t i hàng hoá. Năm 2000 đ i xe Taxi t i ch v i 18 chi c mang màu tr ng xanh mang tên Gi i Phóng khai trương ho t đ ng. D án Taxi t i đã đư c Thành u , UBND, S GTCC thành ph Hà N i và các cơ quan ch c năng ng h . Ch trong m t th i gian ng n đoàn xe Taxi t i mang màu tr ng xanh c a Gi i Phóng v i phương châm ph c v : “Nhanh như b n c n - T n t y như b n mu n”. Đã đi vào th trư ng đã đư c đông đ o các t ng l p và m i ngư i m n m c ng đ ng các doanh nghi p, các cơ s s n xu t hư ng ng. D án Taxi t i đư c B giao thông v n t i khuy n khích phát tri n trên c nư c. T 18 xe Taxi t i ban đ u, đ n nay, sau hơn 10 năm ho t đ ng Công ty Gi i Phóng đã phát tri n và đưa t ng s đ u xe lên g n 100 đ u xe. Hơn 10 năm không ng ng n l c đ y m nh phát tri n kinh doanh và luôn chú tr ng v ch t ch t lư ng d ch v chúng tôi đã d n kh ng đ nh đư c v th c a mình trên th trư ng c nư c.
 5. 5. 4 NHANH NHƯ BẠN CẦN TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN T M NHÌN Trong tương lai, Gi i Phóng quy t tâm tr thành m t thương hi u ngang t m khu v c Đông Nam Á, mang đ n cho khách hàng giá tr cao nh t trong ngành d ch v v n t i v i m t m c giá c nh tranh. Gi i phóng d ki n đ n năm 2020, m ng lư i d ch v v n t i c a Công ty s ph kh p 64 t nh thành trên toàn qu c. Và chúng tôi luôn mong mu n đem đ n cho khách hàng m t d ch v vàng trong ngành v n t i nói riêng và ngành d ch v nói chung. S M NH Đ i v i khách hàng: Mang đ n d ch v v n chuy n chuyên nghi p nh t t i khách hàng v i cam k t 100% hài lòng, và r i ro là 0%. Và mang đ n cho khách hàng nhi u cách chi tiêu thông minh Đ i v i nhân viên: Công ty Gi i Phóng xây d ng môi trư ng làm vi c chuyên nghi p, năng đ ng, sáng t o và nhân văn, t o đi u ki n thu nh p cao và cơ h i phát tri n công b ng cho t t c nhân viên Đ i v i xã h i: Phát tri n tư duy toàn c u hóa c a doanh nghi p. Đóng góp vì m t đ t nư c giàu, đ p, văn minh, hi n đ i, sánh vai v i các công ty v n chuy n hàng đ u khu v c và trên th gi i
 6. 6. 5 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG M C TIÊU Không ng ng h c h i, c i ti n nâng cao ch t lư ng d ch v Đ tr thành m t Công ty hàng đ u v ch t lư ng trong ngành d ch v v n t i. Th i bu i kinh t th trư ng luôn luôn bi n đ ng và c nh tranh gay g t. Chúng tôi không ng ng h c h i, đ i m i phong cách ph c v và luôn đ t s hài lòng c a khách hàng là m c tiêu t i thư ng c a chúng tôi! Luôn luôn hư ng t i khách hàng Mang t i cho khách hàng nh ng d ch v t t nh t, nhanh nh t, hi u qu nh t. Đáp ng đa d ng nhu c u c a khách hàng b ng nh ng d ch v t t nh t. Thi t l p m i quan h thân thi t, b n v ng v i khách hàng. Năng đ ng, sáng t o Đây là m c tiêu luôn đư c chú tr ng khuy n khích phát huy Gi i Phóng, chúng tôi hi u r ng t do đ i m i và năng đ ng sáng t o là y u t quy t đ nh đ giúp Gi i Phóng tr thành Công ty hàng đ u v d ch v v n t i và chuy n nhà, chuy n văn phòng tr n gói. V i môi trư ng chuyên nghi p và năng đ ng, Gi i Phóng luôn l ng nghe ý ki n đóng góp sáng t o c a t ng cá nhân, t p th cán b công nhân viên đ đưa Công ty ngày càng phát tri n t t hơn, b n v ng hơn. H p tác, chia s , tin c y S c m nh t p th là là nhân t t o nên s c m nh c a Gi i Phóng. Đoàn k t đư c t o ra t s k t h p, gi a các cá nhân v i năng l c và s nhi t huy t đ i v i công vi c. Thi t l p môi trư ng làm vi c tin tư ng và tôn tr ng l n nhau. T o cơ h i cho s phát tri n c a t ng thành viên trong Công ty.
 7. 7. 6 NHANH NHƯ BẠN CẦN TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN CAM K T V CH T LƯ NG PH C V V i phương châm đ t s hài lòng c a khách hàng lên hàng đ u và là giá tr c t lõi đ phát tri n Công ty. Vì v y cán b công nhân viên Công ty Gi i Phóng luôn không ng ng h c h i hoàn thi n chính mình, không ch trong công tác chuyên môn mà còn không ng ng hoàn thi n v nhân cách cũng như phong cách đ ngày càng nâng cao ch t lư ng ph c v đ t k t qu t t nh t. PHONG CÁCH PH C V D , vâng, c m ơn, xin l i… Khách hàng luôn đúng trong m i trư ng h p! M C ĐÍCH PH C V Mang đ n s ti n ích cho khách hàng PHƯƠNG CHÂM PH C V Đ i tác b n v ng – Khách hàng tin c y K T QU PH C V L i nhu n có đư c t đ o đ c kinh doanh M i d ch v đ u đư c kh ng đ nh s vư t tr i c a Gi i Phóng chúng tôi.
 8. 8. 7 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG GIÁ TR C T LÕI Tính chuyên nghi p: Chúng tôi luôn duy trì s chuyên nghi p trong m i công vi c. Chúng tôi có năng l c, s thành th o và s h p tác t t trong vi c cung c p các d ch v đáp ng yêu c u c a khách hàng. S tin c y: Đ i ngũ cán b đáng tin c y, làm vi c trên nguyên t c tôn tr ng l n nhau g n v i trách nhi m c a t ng cá nhân. Tinh th n trách nhi m: Đ i ngũ cán b làm vi c t n t y và có trách nhi m v i nh ng gì đã cam k t. Tính quy t đoán và sáng t o: Chúng tôi luôn tin tư ng và sáng t o trong vi c th c hi n các công vi c và nhi m v c a mình. S trung thành: Đ i ngũ cán b trung thành, trung th c, luôn c g ng t i đa đ duy trì s liêm chính và tri t đ tôn tr ng nh ng quy t c đ o đ c c a Công ty. Chúng tôi luôn t hào đư c làm vi c cho Gi iPhóng. Tính minh b ch và chu n m c đ o đ c: Chính sách tài chính minh b ch, n n t ng ngu n l c v ng ch c, luôn công b ng và nh t quán trong vi c áp d ng nh ng chính sách và giá c . Chúng tôi có trách nhi m v i xã h i và thông tin m t cách trung th c v i các bên liên quan.
 9. 9. 8 NHANH NHƯ BẠN CẦN TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN M NG LƯ I HO T Đ NG Công ty có m ng lư i các chi nhánh ph r ng kh p các mi n t qu c, t B c vào Nam, đ m b o d ch v v n t i luôn đư c đáp ng m t cách nhanh chóng và thu n ti n nh t.
 10. 10. 9 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG CƠ C U T CH C BAN GIÁM Đ C PHÒNG TC - HC PHÒNG KINH DOANH PHÒNG THANH TRA PHÒNG V N CHUY N TR N GÓI PHÒNG THI T K THI CÔNG N I TH T CÁC Đ I XE PHÒNG ĐI U HÀNH V N T I PHÒNG TC - KT
 11. 11. 10 NHANH NHƯ BẠN CẦN TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN NGÀNH NGH KINH DOANH D ch v v i t i hàng hóa, đóng gói, b c lót, b c x p hàng hóa, d ch v chuy n nhà, chuy n văn phòng tr n gói. V n t i hàng hóa, đ i lý, v n chuy n hành khách b ng Ôtô, đư ng th y theo h p đ ng và theo tuy n c đ nh. V n t i hành khách, hàng hóa b ng đư ng s t. Tư v n thi công n i th t và ngo i th t công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, th y l i. D ch v d n v sinh nhà, văn phòng, công s , v sinh công nghi p. Tư v n đ u tư (không bao g m tư v n pháp lu t và tư v n tài chính ch ng khoán). L p và qu n lý d án (không bao g m d ch v thi t k công trình) T ch c s ki n văn hóa, th thao h i ch , tri n lãm, ca nh c, các bu i l kh i công khánh thành (tr h p báo). 1 2 3 4 5 6 7 8
 12. 12. 11 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG QUY TRÌNH LÀM VI C 1 2 3 4 5 Nh n cu c g i c a khách hàng và thi t l p cu c h n Kh o sát, báo giá v n chuy n Ký k t h p đ ng và n đ nh th i gian v n chuy n Tư v n và đưa ra phương án v n chuy n t i ưu nh t, chuyên nghi p nh t cho khách hàng. Theo đúng như th i gian đã th a thu n trong h p đ ng, nhân viên c a Gi i Phóng s đ n và ph i h p v i khách hàng tri n khai th c hi n h p đ ng như đã ký k t. Nhân viên c a Gi i Phóng ti n hành tháo d , đóng gói, b c lót, phân lo i đ đ c đ tránh nh m l n và tránh đ v ... Các m t hàng đi n t , đi n l nh, đi n gia d ng s đư c t k thu t đi n ph trách đ đ m b o đúng quy trình k thu t và an toàn trong quá trình v n Các m t hàng n i th t như bàn, gh , t k … s đư c t th m c ph trách. Riêng t vi n thông s ph trách tháo d m ng máy tính và đánh d u h t ng t ng đài đi n tho i m t cách c n th n, khoa h c đúng quy trình k thu t k t h p lau chùi và b o dư ng mi n phí M i m t đ đ c đ u đư c Gi i Phóng phân lo i và b c lót b ng nh ng v t li u chuyên d ng. Nhân viên Gi i Phóng ph i h p cùng v i khách hàng giao nh n hàng hóa và xác nh n kh i lư ng v n chuy n. V n chuy n và l p đ t l i theo đúng sơ đ , b n v mà khách hàng yêu c u. Trong quá trình v n chuy n n u có s c đ v hay h ng hóc đ đ c ngoài ý mu n Gi i Phóng cam k t b i thư ng cho khách hàng 100% giá tr đ v t theo giá th trư ng t i th i đi m đó. Ngay sau khi k t thúc các công vi c v n, Quý khách hàng và Gi i Phóng cùng nghi m thu bàn giao toàn b các h ng m c công vi c đã th c hi n, sau đó hai bên ti n hành thanh lý h p đ ng và làm th t c thanh quy t toán toàn b chi phí c a gói d ch v như h p đ ng đã ký k t. Xin ý ki n đánh giá c a khách hàng v d ch v c a chúng tôi, nh ng ý ki n đánh giá c a khách hàng là nh ng ý ki n quý báu đ chúng tôi ngày càng hoàn thi n hơn v d ch v c a mình.
 13. 13. 12 NHANH NHƯ BẠN CẦN TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN KHÁCH HÀNG C A GI I PHÓNG V n chuy n tr n gói cho Văn phòng Qu n y Hà Đông V n chuy n tr n gói cho Báo đi n t VNMEDIA – Tr c thu c Trung tâm Thông tin và Quan h Công chúng V n chuy n tr n gói cho Đ i S Quán Lào V n chuy n văn phòng Công ty C ph n Nhân l c và Thương m i VINACONEX6 V n chuy n văn phòng Vi n qu n tr Kinh doanh – Trư ng Đ i h c FPT V n chuy n văn phòng cho Công ty CP Liên doanh Đ u tư Qu c T KLF/KLF GLOBAL.., JSC V n chuy n văn phòng cho Công ty C Ph n Đ a c MB Land V n chuy n văn phòng cho Ngân hàng Ngân hàng TMCP Qu c T Vi t Nam – VIB V n chuy n văn phòng cho Công ty TNHH B o Phương V n chuy n văn phòng cho Công ty C ph n Bánh k o Hà N i V n chuy n trư ng h c cho Trư ng M m Non Thanh Xuân B c V n chuy n cho Công ty CP TM&DV Hoàng Dương (CANIFA) V n chuy n cho C c h t ng k thu t - B Xây d ng 20/6/2012 19/12/2012 4/7/2013 28/6/2013 19/3/2013 6/9/2014 22/5/2014 08/01/2014 28/8/2014 30/10/2015 21/08/2015 23/11/2015 09/12/2015 H P Đ NG ĐÃ TH C HI N NGÀY KÝ Và còn nhi u h p đ ng khác...
 14. 14. 13 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIẢI PHÓNG S LƯ NG CÁN B NHÂN VIÊN Ban Giám đ c Phòng T ch c - Hành chính Phòng Tài chính - K toán Phòng kinh doanh Phòng đi u hành v n t i, tr c t ng đài Phòng thanh tra xe Đ i lái xe Phòng v n chuy n tr n gói Phòng thi t k thi công n i th t 05 03 04 08 12 03 (9 đ i) 54 (11 đ i) 110 (3 đ i) 15 PHÒNG BAN S LƯ NG(n)
 15. 15. GI Y T PHÁP LÝ H TH NG WEBSITE 14 NHANH NHƯ BẠN CẦN TẬN TỤY NHƯ BẠN MUỐN Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s : 0105454314 Giáy ch ng nh n đăng ký m u d u: 241977 Gi y đăng ký b o h thương hi u s : 221419 c p theo quy t đ nh s 15022/QĐ-SHTT ngày 18, tháng 3, năm 2014. http://giaiphong.vn http://taxitaigiaiphong.net http://giaiphonggroup.com
 16. 16. Công ty c ph n v n t i Gi i Phóng Đ a ch : S 7, ngõ 72 Tân p – Phúc Xá – Ba Đình – Hà N i Đi n tho i: 04.37.75.75.75 Fax: 04.3564.2340 Website: giaiphonggroup.com - giaiphong.vn - taxitaigiaiphong.net Email: giaiphong.vn@gmail.com

×