Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Usecase òîäîðõîéëîëò: Ëîãèí õèéõ 1 Overview Ýíý usecase íü õýðýãëýã ÷ ñèñòåìä õàíäàõ áîëîìæèéã îëãîíî. 2 Eventflow Ýí...
Usecase òîäîðõîéëîëò: Áàëàíñ õàðàõ 1 Overview Ýíý usecase íü õýðýãëýã ÷ áàëàíñûíõàà ìýäýýëëèéã õàðàõ áîëîìæòîé áîëíî....
Usecase òîäîðõîéëîëò: ̺í㺠õàäãàëàõ 1 Overview Ýíý usecase íü õýðýãëýã ÷èä äàíñàíäàà ìºí㺠õèéõ áîëîìæèéã îëãîíî. 2 ...
Usecase òîäîðõîéëîëò: ̺í㺠àâàõ usecase äóóñíà. 2.2 Íýìýëò ¿éëäýë (Alternative flow)  /If account number is invali...
1 Overview Ýíý usecase íü õýðýãëýã ÷èä ººðèéí õèéñýí ¿éë àæèëëàãààíû ìýäýýëýë (transaction Information)  á¿õèé ðåöåéï...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lecture5 2

223 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lecture5 2

 1. 1. Usecase òîäîðõîéëîëò: Ëîãèí õèéõ 1 Overview Ýíý usecase íü õýðýãëýã ÷ ñèñòåìä õàíäàõ áîëîìæèéã îëãîíî. 2 Eventflow Ýíý usecase íü õýðýãëýã ÷ ñèñòåìä ººðèéí ID áîëîí íóóö ¿ãýý îðóóëñíààð ýõýëíý. 2.1 ¯íäñýí ¿éëäýë (Basic flow) 1. Õýðýãëýã ÷ ñèñòåìä ººðèéí ID áîëîí íóóö ¿ãýý îðóóëàõ 2. Ëîãèí õèéñýí õýðýãëýã÷èéí á¿õ äàíñíû áàëàíñ áîëîí áóñàä ìýäýýëëèéí äýëãýöýíä õýâëýýä usecase äóóñíà. 2.2 Íýìýëò ¿éëäýë (Alternative flow) /If password is invalid/ Õýðýâ õýðýãëýã ÷ ID áîëîí íóóö ¿ãýý áóðóó îðóóëáàë äýëãýöýíä àëäààíû ìýäýýëýë õýâëýýä usecase äóóñíà. 3 Relationship 3.1 Usecase - èéã ýõë¿¿ëýõ Actor : Äàíñ ýçýìøèã ÷ 3.2 Áóñàä Usecase -ä íºëººëºõ íºëºº: Ýíý usecase - í ¿íäñýí ¿éëäýë (basic flow) àìæèëòòàé õèéãäñýíýýð ñ èñòåìèéí äàðààãèéí Usecase ( Áàëàíñ õàðàõ, ìºí㺠àâàõ, ìºí㺠õàäãàëóóëàõ, ðåôåéïò õàðàõ Usecase) -¿¿ä õýðýãæèõ áîëîìæòîé áîëíî. 4 Preconditions Áàéõã¿é 5 Other information Áàéõã¿é
 2. 2. Usecase òîäîðõîéëîëò: Áàëàíñ õàðàõ 1 Overview Ýíý usecase íü õýðýãëýã ÷ áàëàíñûíõàà ìýäýýëëèéã õàðàõ áîëîìæòîé áîëíî. 2 Eventflow Ýíý usecase íü õýðýãëýã ÷ áàëàíñûã íü õàðàõûã õ¿ññýí äàíñàà ñîíãîñíîîð ýõýëäýã. 2.1 ¯íäñýí ¿éëäýë (Basic flow) 1. Õýðýãëýã ÷ äàíñíû äóãààð îðóóëæ, Áàëàíñ õàðàõ ôóíêöûã ñîíãîõ 2. Äýëãýöýíä òóõàéí äàíñíû áàëàíñûã õýâëýýä usecase äóóñíà. 2.2 Íýìýëò ¿éëäýë (Alternative flow) /If account number is invalid/ Õýðýâ õýðýãëýã ÷ äàíñíû äóãààðàà áóðóó îðóóëáàë äýëãýöýíä àëäààíû ìýäýýëýë õýâëýýä usecase äóóñíà. 3 Relationship 3.1 Usecase - èéã ýõë¿¿ëýõ Actor : Äàíñ ýçýìøèã ÷ 3.2 Áóñàä Usecase -ä íºëººëºõ íºëºº: Áàéõã¿é 4 Preconditions Ýíý usecase ýõëýõèéí òóëä õýðýãëýã ÷ ñèñòåìä àìæèëòòàé íýâòýðñýí áàéõ øààðäëàãàòàé. 5 Other information Áàéõã¿é
 3. 3. Usecase òîäîðõîéëîëò: ̺í㺠õàäãàëàõ 1 Overview Ýíý usecase íü õýðýãëýã ÷èä äàíñàíäàà ìºí㺠õèéõ áîëîìæèéã îëãîíî. 2 Eventflow Ýíý usecase íü õýðýãëýã ÷ ìºí㺠õàäãàëàõûã õ¿ññýí äàíñàà ñîíãîñíîîð ýõýëäýã. 2.1 ¯íäñýí ¿éëäýë (Basic flow) 1. Õýðýãëýã ÷ ººðèéí äàíñíû äóãààðàà îðóóëàõ 2. Õýðýãëýã ÷ õàäãàëàõ ìºíãºíèé õýìæýýã îðóóëàõ 3. Õýðýãëýã ÷ ̺í㺠õàäãàëàõ ôóíêöûã ñîíãîõ 4. Ñèñòåì õýðýãëýã÷èéí îðóóëñàí ìºíãºíèé õýìæýýã òóõàéí äàíñàíä íýìýõ 5. Ñèñòåì òóõàéí äàíñíû øèíý ìýäýýëëèéã äýëãýöýíä õýâëýýä usecase äóóñíà. 2.2 Íýìýëò ¿éëäýë (Alternative flow) /If account number is invalid/ Õýðýâ õýðýãëýã ÷ äàíñíû äóãààðàà áóðóó îðóóëáàë äýëãýöýíä àëäààíû ìýäýýëýë õýâëýýä usecase äóóñíà. 3 Relationship 3.1 Usecase - èéã ýõë¿¿ëýõ Actor : Äàíñ ýçýìøèã ÷ 3.2 Áóñàä Usecase -ä íºëººëºõ íºëºº: Áàéõã¿é 4 Preconditions Ýíý usecase ýõëýõèéí òóëä õýðýãëýã ÷ ñèñòåìä àìæèëòòàé íýâòýðñýí áàéõ øààðäëàãàòàé. 5 Other information Áàéõã¿é
 4. 4. Usecase òîäîðõîéëîëò: ̺í㺠àâàõ usecase äóóñíà. 2.2 Íýìýëò ¿éëäýë (Alternative flow) /If account number is invalid/ Õýðýâ õýðýãëýã ÷ äàíñíû äóãààðàà áóðóó îðóóëáàë äýëãýöýíä àëäààíû ìýäýýëýë õýâëýýä usecase äóóñíà. 2. 3 Íýìýëò ¿éëäýë (Alternative flow) /If balance is unsufficient/ Õýðýâ äàíñàíä õ¿ðýëöýýòýé ìºí㺠áàéõã¿é áîë äýëãýöýíä àëäààíû ìýäýýëýë õýâëýýä usecase äóóñíà. 3 Relationship 3.1 Usecase - èéã ýõë¿¿ëýõ Actor : Äàíñ ýçýìøèã ÷ 3.2 Áóñàä Usecase -ä íºëººëºõ íºëºº: Áàéõã¿é 4 Preconditions Ýíý usecase ýõëýõèéí òóëä õýðýãëýã ÷ ñèñòåìä àìæèëòòàé íýâòýðñýí áàéõ øààðäëàãàòàé. 5 Other information Áàéõã¿é
 5. 5. 1 Overview Ýíý usecase íü õýðýãëýã ÷èä ººðèéí õèéñýí ¿éë àæèëëàãààíû ìýäýýëýë (transaction Information) á¿õèé ðåöåéïòèéí ìýäýýëëèéã àâàõ áîëîìæ îëãîíî. 2 Eventflow Ýíý usecase íü õýðýãëýã ÷ Ðåöåéïò õàðàõ ôóíêöûã ñîíãîñíîîð ýõýëäýã. 2.1 ¯íäñýí ¿éëäýë (Basic flow) 1. Ðåöåéïò õàðàõ ôóíêöûã ñîíãîõ 2. Ñèñòåì õýðãýëýã÷ òóõàéí ëîãèíîîð õýäýí óäàà ÿìàð ¿éë àæèëëàãàà ( ìºí㺠õàäãàëàõ, ìºí㺠àâàõ ) õèéñýí òàëààðõ ìýäýýëýë á¿õèé ðåöåéïòèéã äýëãýöýíä õýâëýýä usecase äóóñíà. 2.2 Íýìýëò ¿éëäýë (Alternative flow) /If there is no executed transaction/ Õýðýâ õýðýãëýã ÷ ðåöåéïòýíä òýìäýãëýãäýõ ÿìàð íýã ¿éë àæèëëàãàà õàðààõàí õèéãýýã¿é áàéãàà áîë äýëãýöýíä àëäààíû ìýäýýëýë õýâëýýä usecase äóóñíà. 3 Relationship 3.1 Usecase - èéã ýõë¿¿ëýõ Actor : Äàíñ ýçýìøèã ÷ 3.2 Áóñàä Usecase -ä íºëººëºõ íºëºº: Áàéõã¿é 4 Preconditions Ýíý usecase ýõëýõèéí òóëä õýðýãëýã ÷ ñèñòåìä àìæèëòòàé íýâòýðñýí áàéõ øààðäëàãàòàé. 5 Other information Áàéõã¿é Usecase òîäîðõîéëîëò: Ðåöåéïò õàðàõ

×