2007 Raport e-commerce Internet Standard

1,495 views

Published on

Więcej na http://divbi.com/baza-wiedzy/raporty/

Published in: Business, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2007 Raport e-commerce Internet Standard

 1. 1. RapoRt II edycja marzec 2008 E-commerce 2007  Wartość rynku  Liderzy  Badanie sklepów internetowych  Ankiety konsumenckie  Wydarzenia z branży Partner merytoryczny Partner wydania
 2. 2. RAPORT E-COMMERCE 2007 Spis treści Wprowadzenie 3 Wprowadzenie E-commerce 2007 to druga edycja raportu o polskim rynku e-commerce, przygoto- wanego przez redakcje serwisów Internet Standard i Sklepy24.pl. 4 Wartość polskiego rynku e-commerce Publikacja skierowana jest głównie do firm zajmujących się handlem w sieci. 4 Liderzy polskiego e-commerce Może być także cennym źródłem informacji dla przedsiębiorców, którzy w najbliż- szym czasie zamierzają rozpocząć tego typu działalność, oraz dla wszystkich zaintere- 8 Wartość rynku sowanych aktualnym stanem i perspektywami rozwoju polskiego rynku e-commerce. 9 Badanie polskich sklepów internetowych Raport E-commerce 2007 składa się z czterech części: 9 Liczba sklepów, struktura asortymentowa W pierwszym rozdziale przedstawiamy wyniki finansowe liderów polskiego 12 Staż, organizacja i kanały sprzedaży e-commerce oraz nasze szacunki odnośnie do wartości tego rynku w 2007 r. 14 Asortyment, formy płatności W drugiej części prezentujemy wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowa- dzone w grudniu 2007 r. na sklepach z katalogu Sklepy24.pl. Ponad 300 firm odpowie- 15 Wyniki finansowe działo na 15 pytań dotyczących m.in. organizacji sprzedaży, marketingu, wyników finanso- 16 Marketing, wizerunek wych i perspektyw rynku. Tegoroczne wyniki porównujemy z wynikami badania z 2006 r. 17 Perspektywy rynku Trzeci rozdział zawiera analizę wyników siedmiu ankiet konsumenckich przeprowadzonych w ciągu roku przez Sklepy24.pl. Pytania dotyczyły nawyków zakupowych i postrzegania sklepów 19 E-zakupy okiem klienta internetowych przez polskich użytkowników sieci. W czwartej części raportu umieściliśmy krótkie pod- 20 Częstotliwość zakupów online sumowanie roku, przygotowane na podstawie artykułów opublikowanych w 2007 r. w serwisie Internet Standard i monitoro- 20 Powody kupowania w sieci wanych przez serwis Sklepy24.pl. 20 Idealny sklep internetowy 22 Dlaczego klienci porzucają koszyk? 22 Wiarygodność sklepu internetowego 23 Wydatki na zakupy w sieci 24 Najważniejsze wydarzenia z branży 24 Sklepy 24 Porównywarki 24 Portale i platformy aukcyjne 24 Zmiany legislacyjne i działania urzędów 25 Inwestycje, zmiany własnościowe 27 O raporcie marzec 2008 www.internetstandard.pl
 3. 3. RAPORT E-COMMERCE 2007 Wartość polskiego rynku e-commerce W ubiegłym roku przychody polskich sklepów internetowych wzrosły średnio o 73%, a łączne obroty platform aukcyjnych zwiększyły się o około 53%. cały rynek osiągnął wartość 8,1 mld zł. Miniony rok był dla polskich skle- riach znaleźliśmy kilku liderów, nasze przybliżone szacunki. pów internetowych kolejnym w innych tylko jednego. Trzy skle- Ponadto, gdy zbieraliśmy dane do dobrym rokiem, o czym najlepiej py, o których wypadało wspomnieć raportu, część sklepów nie była świadczy dynamika wzrostu ich ze względu na ich branże, nie jeszcze w stanie podać dokładnej przychodów. Firmy działające na chciały zdradzić swoich obrotów. informacji o ubiegłorocznych przy- polskim rynku e-commerce niechęt- Na wykresie umieściliśmy zatem chodach. W takich przypadkach nie udzielają informacji o swoich musieliśmy się zadowolić warto- wynikach finansowych, dlatego też ściami prognozowanymi. oszacowanie wartości niektórych Ubiegłoroczne przychody segmentów tego rynku jest dość Agito.pl wyniosły 120 mln zł. LidErzy pOLskiEgO trudne. E-cOmmErcE Przygotowując zestawienie lide- To prawdopodobnie Sklepy, które udostępniły informacje rów polskiego e-handlu, staraliśmy o swoich obrotach i znalazły się na się zdobyć informacje o sklepach ze najlepszy wynik górze wykresu, to czołówka polskiego wszystkich dwunastu kategorii na polskim rynku rynku e-commerce. Ubiegły rok nale- asortymentowych z katalogu żał bez wątpienia do Agito.pl. Sklepy24.pl. W niektórych katego- e-commerce. Największy polski sklep z elektroniką, marzec 2008 www.internetstandard.pl
 4. 4. RAPORT E-COMMERCE 2007 przychody polSkich SklepóW internetoWych (mln zł) WArtoŚĆ polSkieGo rynkU e-commerce W 2006 r. trzecie miejsce w czo- Merlin.pl nie przespał ostatnich Militaria.pl, Emonety.pl łówce polskiego e-commerce należa- kilkunastu miesięcy. W ubiegłym i Animalia.pl. Obroty największe- ło do Komputronika, który ze sprze- roku otworzył dwa nowe działy go polskiego dystrybutora broni, daży internetowej osiągnął wówczas (kosmetyki, wyposażenie domu i sprzętu outdoorowego i akceso- 14% swoich obrotów (47,5 mln zł ogrodu), a także znacznie obniżył riów do samoobrony wyniosły z 338,35 mln zł). Spółka prognozo- minimalną kwotę zamówienia w ubiegłym roku prawie 11 mln zł. wała wzrost całkowitych przycho- uprawniającą do darmowej wysyłki Sklep numizmatyczny Emonety.pl, dów do 507 mln zł w 2007 r. i zwięk- towaru. podobnie jak zoologiczny szenie udziału sprzedaży online do Do największych graczy w kate- Animalia.pl, mógł osiągnąć ok. 20%. Komputronik.pl mógł gorii branżowej „Książki” oprócz w 2007 r. około 5 mln zł przycho- zatem osiągnąć w ubiegłym roku ok. Merlina należą również Empik.com du (wzrost o ponad 100%), nie- 100 mln zł przychodu, co dawałoby i Stereo.pl. Ten pierwszy nie chciał mniej jednak w pierwszym przy- mu drugą pozycję na liście najwięk- nam zdradzić wysokości przycho- padku jest to wartość szych polskich sklepów interneto- dów w 2007 r., dlatego też na prognozowana, zaś w drugim wych. W zestawieniu znalazł się wykresie znalazła się niezbyt – nasze szacunki. jeszcze jeden dystrybutor sprzętu dokładna prognoza prezesa grupy komputerowego. Drugi lider katego- Empik Media Fashion – Macieja rii „Komputer” – Sirius.pl – miał Dyjasa, którą w sierpniu ub.r. Łączne obroty liderów w ubiegłym roku prawie cztery razy opublikowała Gazeta Wyborcza. rynku wzrosły w 2007 r. niższe obroty niż internetowy sklep Sporą niespodzianką okazały się Komputronika. wyniki Oponeo.pl SA, która sprze- o około 92% w stosunku W 2006 r. na najwyższym daje przez internet opony, felgi do roku poprzedniego. podium z 63 mln zł przychodu zna- i akcesoria samochodowe. lazł się Merlin.pl. „Polski Amazon” Przychody bydgoskiej spółki wzro- prognozował wzrost obrotów do sły w 2007 r. o 110%, osiągając war- W kategorii „Zdrowie Uroda” 95 mln zł w 2007 r., tymczasem tość 63 mln zł. Oponeo.pl to, jak na mamy dwóch liderów. Pierwsze sprzętem komputerowym, RTV ce. Imponująco wyglądają również „Foto, RTV AGD” osiągnęli w ubie- udało mu się sprzedać towary za razie – jedyny sklep motoryzacyjny, miejsce należy do internetowej i AGD odnotował w 2007 r. wzrost inne liczby – w ubiegłym roku stro- głym roku przynajmniej o połowę niż- nieco ponad 80 mln zł (nie który ujawnia swoje wyniki finan- apteki DomZdrowia.pl, której sprzedaży o 126% w stosunku do ny Agito.pl odwiedziło 5,6 mln użyt- sze przychody, ale, tak jak lider, mogą uwzględniając obrotów przejętego sowe (we wrześniu spółka zadebiu- przychody wzrosły w ubiegłym roku poprzedniego, osiągając kowników, którzy złożyli w sklepie się pochwalić dużą dynamiką wzrostu sklepu e-Cyfrowe.pl). Na tle całego towała na warszawskiej giełdzie). roku do 6 mln zł. Drugi lider 120 mln zł przychodu. To najlepszy około 140 tys. zamówień. Najwięksi (Max24.pl – 140%, Hoopla.pl – 91,5%, rynku wzrost sprzedaży o 27% to Kategorię „Hobby” reprezentują – Perfumeria.pl – to prawdopodob- wynik na polskim rynku e-commer- konkurenci Agito.pl z kategorii Megamedia.pl – 73,9%). raczej słaby wynik, tym bardziej że w naszym zestawieniu trzy sklepy: nie największy polski e-sklep marzec 2008 www.internetstandard.pl
 5. 5. RAPORT E-COMMERCE 2007 Badanie polskich z kosmetykami i perfumami. WArtOść ryNku Według naszych szacunków, jego Łączne przychody sklepów z nasze- W 2007 r. polski rynek obroty w 2007 r. wyniosły blisko go zestawienia wzrosły w 2007 r. e-commerce wzrósł o 62%, 4,5 mln zł. o około 92% w stosunku do roku sklepów internetowych Dokładne informacje o przycho- poprzedniego. Pytanie o dynamikę osiągając wartość dach podały nam dwa sklepy z kate- wzrostu znalazło się także w bada- gorii „Sport Turystyka”. Sklep- niu przeprowadzonym przez 8,1 mld zł. presto.pl sprzedał w ubiegłym roku Sklepy24.pl, którego wyniki oma- towar o wartości przekraczającej wiamy w drugim rozdziale raportu. rynku jest o tyle łatwe, że w pol- 2 mln zł, a SportSklep.pl osiągnał Stosując prostą symulację, można skiej sieci działa tylko kilka serwi- prawie 1 mln zł przychodu. wykazać, że w ubiegłym roku obro- sów aukcyjnych, a ponad 80% war- miesięczne obroty 42% polskich sklepów internetowych nie przekraczają 10 tys. zł. Połowa W pozostałych kategoriach asor- ty ankietowanych firm zwiększyły tości wszystkich transakcji tymentowych udało nam się wska- się przeciętnie o 53%. Dynamika przechodzi przez Allegro.pl. firm z sektora e-commerce prowadzi równolegle tradycyjną sprzedaż, a ponad 60% zatrud- zać tylko po jednym liderze. wzrostu części polskiego rynku W 2006 r. łączna wartość aukcji nia do obsługi sklepu tylko jednego lub dwóch pracowników. rynek wciąż ma do pokonania Największą dynamiką wzrostu e-commerce, którą tworzą sklepy przeprowadzonych na tej platfor- kilka problemów, ale prognozy na najbliższe lata brzmią bardzo optymistycznie. mogą się pochwalić internetowe internetowe, to wartość zbliżona do mie wyniosła 2,5 mld zł, delikatesy Frisco.pl (kategoria średniej z obu tych wartości. zaś w ubiegłym roku wzrosła do „Delikatesy”) oraz największy Ponad 50% obrotów internetowe- 3,9 mld zł. O wynikach polskiego w polskiej sieci dystrybutor mebli, go handlu w Polsce generują plat- eBaya wiadomo tylko tyle, że Serwis Sklepy24.pl przeprowadził armatury i akcesoriów do domu formy aukcyjne. Oszacowanie w 2006 r. Polacy kupili za jego w dniach 16–20 grudnia 2007 r. badanie („Dom Ogród”) – Multizakupy.pl. dynamiki wzrostu tego segmentu pośrednictwem towary o wartości stanu krajowego rynku e-commerce, W przypadku Frisco.pl, który nie 100 mln dolarów. Wartość transak- prosząc o wypełnienie ankiety przed- chciał potwierdzić posiadanych cji przeprowadzonych w serwisie stawicieli polskich sklepów interneto- przez nas informacji o obrotach, Zgodnie z opublikowaną przez ser- Świstak.pl spadła z 60 mln zł wych. Na pytania odpowiedziało 361 duża dynamika wzrostu wynika w 2006 r. do 48 mln zł w roku ubie- z 3257 sklepów zarejestrowanych wis Allegro.pl informacją o struktu- z krótkiego stażu – sklep wystarto- głym, co jednak niewiele zmienia w katalogu Sklepy24.pl do 15 grudnia wał jesienią 2006 r. rze asortymentu wystawianego na sytuację. Łączne obroty platform 2007 r. Podobne badanie zostało prze- Niewiele wiadomo o sklepach, aukcjach oraz sposobie licytacji aukcyjnych wzrosły w 2007 r. prowadzone także pod koniec 2006 r., które działają w branży odzieżowej. i stanie przedmiotów, w 2007 r. aż o około 53%. spróbujemy zatem wskazać najważniej- W zasadzie wiadomo tylko tyle, że 80% wszystkich przeprowadzonych W naszych szacunkach dotyczą- sze trendy i zmiany, jakie zaszły w ubie- największym dystrybutorem bielizny cych wartości całego rynku interneto- głym roku na polskim rynku interneto- na tej platformie transakcji dotyczy- w polskiej sieci jest Intymna.pl, która wego handlu wykorzystaliśmy dane wego handlu. w ubiegłym roku osiągnęła około ło przedmiotów nowych, ze stałą opublikowane przez IAB Polska 5 mln zł przychodu. Często odwie- ceną (opcja „Kup teraz”). Można w raporcie „Internet 2006. Polska, LiczBA skLEpóW, strukturA dzane przez internautów sklepy zatem uznać, że regularne aukcje Europa i świat”. Jak wynika z infor- AsOrtymENtOWA odzieżowe, takie jak Bonprix.pl czy internetowe generują zaledwie 20% macji zebranych przez tę organizację, W publikacjach poświęconych rynkowi Quelle.pl, należą do międzynarodo- obroty polskiego rynku e-commerce e-commerce pojawiają się różne szacun- wych grup kapitałowych, a te nie obrotów Allegro.pl, czyli niecałe w 2006 r. wyniosły 5 mld zł, z czego ki odnośnie do liczby sklepów działają- ujawniają szczegółowych danych 800 mln zł. Pozostała część ubiegło- 60% wygenerowały platformy aukcyj- cych w polskiej sieci. Według niektórych o wynikach swoich spółek. rocznych obrotów Allegro, a więc ne. Biorąc pod uwagę dane o dynami- źródeł jest ich niewiele ponad tysiąc, W dwóch pozostałych kategoriach około 3,1 mld zł, została w znaczą- ce wzrostu obu segmentów rynku, według innych – nawet pięć tysięcy. – „Dziecko” oraz „Prezenty cej mierze wygenerowana przez szacujemy, że w 2007 r. całkowite Dane pochodzą najczęściej z interneto- Akcesoria” – znaleźliśmy dwa sklepy, obroty internetowego handlu deta- wych katalogów stron WWW, które albo które zasługują na miano liderów. sklepy internetowe, które wykorzy- licznego w Polsce wzrosły o około zawierają niewiele adresów, albo też zli- Baby.com.pl to największy polski stują platformy aukcyjne jako 62%, przekraczając 8 mld zł. Te sza- czają jeden sklep kilka razy i nie usuwają sklep z artykułami dla dzieci i nie- „trampolinę” marketingową. cunki potwierdzają również wyniki linków do nieistniejących już witryn. mowląt, którego oferta liczy ponad Świadczą o tym wyniki badania ankiety konsumenckiej serwisu Najbardziej wiarygodnym i aktual- 5 tys. różnych pozycji. Toys4boys.pl Sklepy24.pl, dotyczącej wydatków na nym źródłem informacji o liczbie pol- przeprowadzonego przez Sklepy24.pl sprzedaje w sieci gadżety i zabawki, zakupy w sieci. W 2007 r. ankietowani skich sklepów internetowych jest prawdo- w 2007 r. obsłużył około 34 tys. – połowa ankietowanych przyznała zostawili w sklepach internetowych podobnie serwis Sklepy24.pl. W grudniu zamówień. Pierwszy lider zwiększył się do korzystania z tego kanału średnio ponad 2 tys. zł, co po prze- 2006 r. prowadzony przez Sklepy24.pl swoje przychody tylko o 9% w sto- sprzedaży. mnożeniu przez liczbę Polaków kupu- katalog sklepów zawierał 1796 wpisów, Zdjęcie: Merlin.pl sunku do roku poprzedniego, drugi jących w sieci (ponad 4 mln) daje przy czym redakcja serwisu szacowała, że – aż o 175%. wynik z zakresu 8–9 mld zł.  handel w sieci prowadziło wówczas około marzec 2008 www.internetstandard.pl
 6. 6. RAPORT E-COMMERCE 2007 Połowa polskich firm z sektora e-commerce prowadzi rynek. Najmniejsze kategorie asorty- mentowe w katalogu Sklepy24.pl to równolegle tradycyjną sprzedaż. W polskiej sieci działa w dalszym ciągu „Auto Moto” oraz około 4 tysięcy sklepów internetowych. „Delikatesy”. Do pierwszej należy nie- wiele ponad 5% wszystkich sklepów, do drugiej – tylko 2,5%. 2,5 tysiąca przedsiębiorstw. Do końca Rok później na pierwszym miejscu pod W 2007 r. zmniejszył się udział 2007 r. liczba sklepów zarejestrowanych względem wielkości pozostała pierwsza w strukturze takich grup jak „Dziecko”, w bazie Sklepy24.pl wzrosła do 3257, zaś grupa, a jej udział w strukturze asorty- „Foto RTV-AGD” czy „Książki według najnowszych szacunków na pol- mentowej wzrósł do niecałych 15%. Multimedia”. Wszystko wskazuje na to, skim rynku e-commerce działa już blisko Poza kategorią „Dom Ogród” że w polskiej sieci jest już wystarczająco 4 tysiące firm. w 2007 r. dynamicznie rozwijały się dużo sklepów z elektroniką, książkami Pod koniec 2006 r. największe grupy także „Prezenty Akcesoria” i produktami dla dzieci. Internetowi w katalogu Sklepy24.pl stanowiły skle- i „Odzież”. Wszystkie trzy branże są sprzedawcy próbują zatem znaleźć inne py z kategorii „Dom Ogród”, „Foto dość rozdrobnione, dzięki czemu branże, które nie zdążyły się jeszcze RTV-AGD” oraz „Zdrowie Uroda”. nowym sklepom łatwiej jest wejść na dobrze rozwinąć. StrUktUrA ASortymentoWA ile SklepóW internetoWych polSkich SklepóW internetoWych z różnym ASortymentem proWAdzi pAŃStWA FirmA? JAk dłUGo FUnkcJonUJe pAŃStWA Sklep internetoWy? 10 marzec 2008 www.internetstandard.pl 11
 7. 7. RAPORT E-COMMERCE 2007 stAż, OrgANizAcjA i kANAły takie firmy, które prowadzą sprzedaż sklepów, które udzieliły odpowiedzi sprzEdAży w jednej branży, ale za pośredni- na to pytanie, to jedno- i dwuosobo- Rynek e-commerce w Polsce jest ctwem kilku bądź kilkunastu róż- we mikroprzedsiębiorstwa? nadal młody. W badaniu z 2006 r. nych witryn internetowych. Do tej Niekoniecznie. Równie dobrze mogą największą grupę badanych sklepów grupy należy m.in. Oponeo.pl. to być większe firmy działające także stanowiły sklepy działające w sieci Internetowy dystrybutor opon, felg poza siecią, w których sprzedażą od roku do dwóch lat (35,3% ogółu). internetową zajmuje się jeden bądź Przez ostatni rok grupa ta nieznacz- dwóch pracowników (pytanie nie się zmniejszyła, wzrósł nato- 62% polskich sklepów brzmiało: „Ile osób obsługuje miast odsetek firm o dłuższym internetowych jest Państwa sklep internetowy?”, a nie stażu. Dłużej niż dwa lata, ale krócej „Ile osób zatrudnia Państwa firma?”). niż pięć funkcjonuje 36,7% bada- obsługiwanych przez jedną Proporcje nieco się zmieniły nych sklepów (wzrost o 4,6 punktu – odsetek sklepów prowadzonych proc. w stosunku do 2006 r.), 9,2% lub dwie osoby. przez jedną osobę zmniejszył się stanowią sklepy istniejące od ponad z 30,9% do 25,3%, zaś udział firm pięciu lat (wzrost o 2,3 punktu i akcesoriów samochodowych prowa- zatrudniających do obsługi interneto- proc.). Porównanie z danymi dzi pod różnymi domenami (m.in. wej sprzedaży dwóch lub od trzech do z 2006 r. daje nam jeszcze jedną oponeo.pl, opony.com) kilka sklepów pięciu pracowników w obu przypad- informację – o 5,4 punktu proc. o tym samym asortymencie. kach wzrósł o ok. 1,75 punktu proc. zmniejszył się odsetek sprzedawców Podobnie jak przed rokiem, na Warto odnotować, że w 2007 r. przy- prowadzących działalność krócej polskim rynku e-commerce nadal było również większych sklepów, niż rok. dominują sklepy obsługiwane przez obsługiwanych przez ponad pięć osób Wśród respondentów nadal nie- jedną bądź dwie osoby. Czy 224 z 360 (wzrost z 9,1% do 12,2%). znaczną większość (52,1%) stanowią firmy, które traktują internet jako dodatkowy kanał sprzedaży. Prawie ile oSóB oBSłUGUJe pAŃStWA Sklep internetoWy? wszystkie zaczynały swoją działal- ność od tradycyjnego handlu, a dopiero później uruchomiły włas- ne sklepy internetowe. Bywa jednak, że kolejność jest odwrotna. Kilka polskich firm, które wcześniej pro- wadziły wyłącznie handel w sieci, zdecydowało się wyjść ze sprzedażą poza internet. Najlepszym przykła- dem takiej firmy może być Merlin.pl, który posiada już cztery tradycyjne sklepy w Warszawie i przymierza się do otwarcia następnych. Swoje pla- cówki Merlin.pl traktuje przede wszystkim jako punkty odbioru ile różnych toWAróW mAJą pAŃStWo W SWoJeJ oFercie? zamówionych produktów – funkcję sklepów pełnią niejako przy okazji, a ich oferta obejmuje tylko nowości wydawnicze i bestsellery. Trzy czwarte respondentów pro- wadzi w sieci jeden sklep, dwa sklepy z różnym asortymentem obsługuje 18% ankietowanych firm, natomiast trzy i więcej niż trzy sklepy – 7%. W stosunku do wyników z 2006 r. odpowiedzi tylko nieznacznie się zmieniły. Warto dodać, że na pol- skim rynku e-commerce działają też 1 marzec 2008 www.internetstandard.pl 1
 8. 8. RAPORT E-COMMERCE 2007 AsOrtymENt, Ankietowani wymienili także płatność kartą czy przy odbiorze W ubiegłym roku obroty fOrmy płAtNOści JAkie Formy płAtnoŚci Są doStępne W pAŃStWA inne formy płatności. W odpowie- zakupów, cieszyły się jednak znacznie Polskie sklepy internetowe starają Sklepie internetoWym? dziach najczęściej pojawiały się mniejszą popularnością niż w 2006 r. badanych sklepów wzrosły się zwiększać swój asortyment. sprzedaż ratalna i płatności obsłu- (spadek z 46,5% do 23,6%). Co trzeci badany sklep wystawia giwane przez pośredników przeciętnie o 53%. na sprzedaż od 1 do 10 tysięcy towa- (Platnosci.pl, Przelewy24.pl, AllPay, WyNiki fiNANsOWE rów, a co jedenasty – ponad PayU i PayPal). Jak się okazało, kilka Polski rynek internetowego handlu jednak o 3,9 punktu proc., o tyle samo 10 tysięcy. Odsetek sprzedawców sklepów akceptuje również przekazy jest rozdrobniony. W dalszym ciągu wzrósł natomiast odsetek sprzedaw- o węższym asortymencie zmalał pocztowe, mikropłatności SMS albo najliczniejszą grupę (42%) stanowią ców deklarujących miesięczne obroty z 60,5% do 56,4%, niemniej jednak też umożliwia wzięcie oferowanych sklepy, których miesięczna sprzedaż rzędu 10–50 tys. zł. Przybyło także sklepy, które mają w swojej ofercie produktów w leasing. Wszystkie netto nie przekracza 10 tys. zł. większych sklepów. Towar o wartości od 100 do tysiąca produktów, w dal- formy płatności inne niż przelew, W 2007 r. grupa ta zmniejszyła się 50–200 tys. zł sprzedawało 12,9% szym ciągu tworzą największą respondentów, a prawie co dziesiąty grupę. Są to najczęściej małe firmy, sklep może się już pochwalić mie- których miesięczna sprzedaż netto JAkie Formy mArketinGU pAŃStWo StoSUJą? sięczną sprzedażą przekraczającą 200 nie przekracza 10 tys. zł (58%) lub tys. zł. Zwracamy uwagę, że 9,5% 50 tys. zł (22%). JAkA JeSt mieSięcznA SprzedAż netto SklepU internetoWeGo? respondentów odmówiło odpowiedzi Coraz więcej sklepów decyduje na to pytanie. się na przechowywanie we włas- Przychody firm, które wzięły nym magazynie wszystkich ofero- udział w badaniu, wzrosły w ubie- wanych towarów (wzrost z 39,4% głym roku przeciętnie o 53%. w 2006 r. do 45,2%). Grupa sprze- W stosunku do 2006 r. obroty 27% dawców, którzy trzymają w nim ankietowanych firm zwiększyły się tylko najpopularniejsze produkty, o 1–30%, a niemal 30% sklepów zmniejszyła się z 45,5% do nieca- odnotowało wzrost sprzedaży rzędu łych 38%. Co ciekawe, w 2007 r. 30–100%. Dla sporej grupy respon- nieco więcej ankietowanych zade- dentów ubiegły rok okazał się jesz- klarowało, że w ogóle nie posiada cze lepszy – aż 17,5% sklepów magazynu (16,9% wobec 15,2% rok zwiększyło swoją sprzedaż o więcej wcześniej). Jak nietrudno się domy- niż 100%. Obroty 13 z 337 sklepów, ślić, sporą część tej grupy (47%) które udzieliły odpowiedzi na to stanowią sprzedawcy o miesięcz- WArtoŚĆ SprzedAży Wynik FinAnSoWy pytanie, nie zmieniły się, zaś tylko nych obrotach nie przekraczają- W 2007 rokU : netto W 2007 rokU: 11 ankietowanych przyznało się do cych 10 tys. zł. WyBierz trzy czynniki, które tWoim zdAniem nAJBArdzieJ spadku sprzedaży. Jakie formy płatności udostępniają Przy rosnących przychodach polskie sklepy internetowe? Podobnie WpłyWAJą nA WzroSt zAUFAniA klientóW: rosną także zyski polskich sklepów. jak przed rokiem, ponad 90% umoż- W 2007 r. wynik netto u 28,6% liwia swoim klientom dokonywanie respondentów był wyższy o 1–30% płatności przy odbiorze zamawia- niż przed rokiem, 26,8% zadekla- nych produktów. Drugą najczęściej rowało wzrost rzędu 30–100%, zaś udostępnianą formą opłacania zaku- prawie co szósty ankietowany spo- pów są przelewy. W 2007 r. połowa dziewał się wyniku wyższego sprzedawców akceptowała przelewy o ponad 100%. Zyski 12 spośród w formie przedpłaty (wzrost o 4,5 339 badanych sklepów nie uległy punktu proc.), a niemal 60% – płat- zmianie, a tylko 11 osiągnęło ność kartą kredytową (wzrost o 6,5 wynik gorszy niż w 2006 r. Należy punktu proc.). Tej ostatniej możliwo- zwrócić uwagę, że podobnie jak ści nie znajdziemy m.in. w najwięk- przy poprzednim pytaniu, około szych polskich sklepach ze sprzętem 20% respondentów wybrało odpo- elektronicznym, RTV i AGD. wiedź „nie wiem”. Oznacza to, że Dlaczego? Jak twierdzą ich właścicie- wypełniający ankietę nie dyspono- le, koszty obsługi transakcji dokony- wali informacjami o wynikach wanych kartą spowodowałyby znacz- finansowych albo też nie chcieli ny wzrost cen oferowanych towarów. ich ujawnić. 1 marzec 2008 www.internetstandard.pl 1
 9. 9. RAPORT E-COMMERCE 2007 mArkEtiNg, WizEruNEk aż o 13,7 punktu proc., zmniejszyło formy promocji korzystało 45,3% Największym problemem W jaki sposób polskie sklepy inter- się zainteresowanie sprzedawców badanych sklepów – 48% działają- WyBierz trzy czynniki, które SprzyJAJą rozWoJoWi netowe starają się dotrzeć do klien- obecnością w pasażach handlowych. cych dłużej niż dwa lata i 41% rynkU e-commerce W polSce: polskiego e-commerce tów? Przy analizie odpowiedzi na to W 2007 r. mniejsza grupa respon- młodszych. pytanie warto podzielić badane dentów korzystała także z reklamy są wysokie koszty firmy na dwie grupy w zależności od poza internetem i programów part- 80% firm z branży wysyłki towaru. ich stażu. Pierwsza grupa obejmuje nerskich. Pierwszą odpowiedź sprzedawców, którzy prowadzą dzia- wybrało 43% starszych sklepów e-commerce stawia na mar- łalność krócej niż dwa lata, druga i 32% młodszych, drugą – odpo- Inne stosowane przez ankietowa- – wszystkie starsze sklepy. wiednio 23% i 17%. Obie formy keting w wyszukiwarkach. nych formy marketingu to m.in. Podobnie jak rok wcześniej, marketingu cieszą się zatem więk- działania PR, rozprowadzanie dru- respondenci stawiają przede wszyst- szym zainteresowaniem firm Ponad połowa respondentów pró- kowanych folderów i ulotek oraz kim na pozycjonowanie w wyszuki- o dłuższym stażu. buje dotrzeć do klientów za pośred- programy lojalnościowe. warkach internetowych. Tę formę Porównując tegoroczne wyniki nictwem serwisów aukcyjnych. W jaki sposób internetowy sklep promocji nadal stosuje prawie 80% z wynikami z 2006 r., można zaob- Wprawdzie w ankiecie z 2006 r. nie może zdobyć zaufanie klientów? ankietowanych firm, niezależnie od serwować znaczny wzrost zaintere- było możliwości wskazania tej odpo- Tak jak przed rokiem, około 80% tego, jak długo prowadzą działal- sowania sklepów obecnością wiedzi, ale można przypuszczać, że badanych uważa, że dwa najważ- ność. Na drugim miejscu znalazła się w porównywarkach cen. Z tej w ciągu ostatniego roku spora grupa niejsze czynniki wpływające na reklama w internecie, z której korzy- sklepów zdecydowała się na sprze- wizerunek firmy to stały i szybki sta 62% starszych sklepów i 53% daż towarów na aukcjach (świadczą kontakt ze sklepem oraz rzetelne młodszych, zaś na trzecim – obec- Ponad połowa badanych o tym np. opublikowane w paździer- WyBierz trzy elementy, które nAJBArdzieJ UtrUdniAJą rozWóJ opisy i wyraźne zdjęcia oferowa- ność w pasażach handlowych i kata- sklepów próbuje dotrzeć do niku 2007 r. dane o strukturze rynkU e-commerce W polSce: nych towarów. Na trzecim miejscu logach (odpowiednio 52% i 57%). sprzedaży na Allegro.pl). Do korzy- znalazł się dobry design sklepu – tę Wszystkie trzy formy promocji były klientów za pośrednictwem stania z platform aukcyjnych przy- odpowiedź wybrało 54,2% respon- jednak wykorzystywane rzadziej niż znało się 50% młodszych sklepów dentów, o 9,1 punktu proc. więcej w 2006 r., przy czym najbardziej, bo serwisów aukcyjnych. i 42% starszych. niż w 2006 r. W 2007 r. nieznacznie wzrosło też znaczenie dużego wyboru form płatności i wydajnej infrastruktury, natomiast znacznie mniejsza grupa ankietowanych uznała za ważne posiadanie certyfi- katu bądź znaku jakości. Wśród innych czynników wpływających na wzrost zaufania klientów wska- zywano m.in. miłą i fachową obsłu- gę, szybką dostawę oraz publikowa- ne w sieci opinie innych użytkowników. W nAJBliżSzych trzech lAtAch rynek e-commerce pErspEktyWy ryNku Do najważniejszych czynników W polSce czekA: sprzyjających rozwojowi rynku e-commerce w Polsce ankietowani zaliczają upowszechnienie dostępu do internetu i niższe ceny niż w tradycyjnych sklepach. Pierwszą odpowiedź wybrało nieco więcej respondentów niż przed rokiem (wzrost o 4,1 punktu proc.), drugą – nieco mniej (spadek o 2,8 punktu proc.). W 2007 r. trzecim ważnym czynnikiem okazała się certyfika- cja sklepów internetowych i wzrost zaufania konsumentów. Biorąc pod 1 marzec 2008 www.internetstandard.pl 1
 10. 10. RAPORT E-COMMERCE 2007 uwagę odpowiedzi na poprzednie internetowego handlu nadal jest jed- ciągu utrudnienia fiskalne i prawne pytanie, można przypuszczać, że nym z największych problemów pol- oraz zbyt niskie nakłady na marke- respondenci mieli na myśli głównie skiego e-commerce, na pierwszym ting. Podobnie jak przy poprzednim rosnące zaufanie klientów. miejscu ankietowani stawiają obec- pytaniu, ankietowani mogli uzupeł- Mniej ważna niż przed rokiem nie wysokie koszty wysyłki towaru. nić odpowiedź o własny komentarz. okazała się konkurencja na rynku Jak nietrudno się domyślić, przyczy- Tutaj nie było niespodzianek usług kurierskich (spadek z 40,7% ną drogiej dostawy jest nadal słaba – „katastrofalna jakość”, „fatalna do 29,8%), a także ujednolicenie konkurencja na rynku usług kurier- obsługa”, „nierzetelność” i „niewy- przepisów europejskich i łatwiejszy skich oraz monopolistyczna pozycja dolność” – wszystkie te epitety dostęp do rynków Unii Europejskiej. Poczty Polskiej. odnosiły się do działalności firm Respondenci wskazali natomiast Ograniczenia w dostępie do inter- kurierskich i Poczty Polskiej. dwa inne czynniki, dzięki którym netu nie są już tak istotne jak rok Choć polski rynek e-commerce handel w sieci może się rozwijać: ma do pokonania kilka problemów, szybsze tempo życia i, co za tym ankietowani nie mają wątpliwości idzie, krótszy czas klientów na tra- Dwie trzecie ankietowanych – w najbliższych latach internetowy dycyjne zakupy, a także większy oczekuje w najbliższych handel będzie się rozwijał i to asortyment sklepów internetowych, w bardzo szybkim tempie. Dwie latach dynamicznego e-zakupy o który trudno zwłaszcza w mniej- trzecie respondentów prognozuje szych miejscowościach. dynamiczny wzrost sprzedaży, O ile w 2006 r. za najważniejszy wzrostu sprzedaży. a 30% spodziewa się wzrostu czynnik utrudniający rozwój pol- umiarkowanego. Jedynie cztery skiego rynku e-commerce uznawano wcześniej. Odsetek respondentów, z 327 sklepów, które udzieliły odpo- brak zaufania klientów, o tyle którzy dostrzegają ten problem spadł wiedzi na to pytanie, spodziewają okiem klienta w 2007 r. odpowiedź tę wybierano z 47,5% do 32,3%. Czynnikami się stagnacji, a tylko dwa obawiają już nieco rzadziej (spadek z 80,2% utrudniającymi rozwój e-commerce się recesji. Nastroje są zatem jeszcze do 71,4%). Choć brak zaufania do w Polsce są natomiast w dalszym lepsze niż w 2006 r.  Polski internauta kupuje kańców Polski w wieku od 16 do 74 cownicy umysłowi (18%), a także lat wzrósł z ok. 12% do 16%. Jak robotnicy i rolnicy (15%). Podobnie w sieci kilkanaście razy wygląda profil przeciętnego klienta jest w serwisach aukcyjnych. Tutaj w roku. Na pierwszym miejs- sklepów internetowych? Tych infor- jednak nieco większy udział mają cu stawia wygodę, a mniejszą macji dostarczają Money.pl i eCard robotnicy i rolnicy (17%), mniejszy w najnowszym raporcie pt. „Co zaś dyrektorzy i osoby wykonujące wagę przykłada do cen. Polacy kupują w Internecie?”. wolny zawód (15%). decyduje się na zakupy tylko Jak się okazuje, internetowe zakupy Jedna czwarta klientów sklepów częściej robią mężczyźni, którzy sta- deklaruje brak dochodów, 12% dys- w tych sklepach, do których nowią 57% klientów sklepów i 65% ponuje miesięcznie kwotą do ma pełne zaufanie. W 2007 r. uczestników aukcji internetowych. 1 tys. zł, a 23% – od 1 tys. do 2 tys. zł. wydał w sieci nie mniej E-zakupy interesują przede wszystkim Bogatsi internauci o dochodzie prze- ludzi młodych. Trzy czwarte klientów kraczającym 2 tys. zł stanowią tylko niż 2,3 tys. zł. sklepów to internauci w wieku 15–24 14% klientów polskich sklepów inter- (38%) lub 25–39 lat (38%). Obie grupy netowych. W serwisach aukcyjnych wiekowe dominują też w serwisach nieco większa grupa respondentów Według danych GUS, w 2007 r. towa- aukcyjnych, gdzie ich udział wynosi deklaruje brak dochodu (27%) lub ry i usługi do użytku prywatnego odpowiednio 42% i 43%. miesięczny dochód wyższy niż zamawiało bądź kupowało przez W sklepach internetowych naj- 2 tys. zł (15%). internet 4,6 mln Polaków. Od 2006 r. częściej kupują uczniowie i studenci Polscy internauci najchętniej przybyło ponad milion kupujących (28%), następnie dyrektorzy i osoby kupują w sieci ubrania (17,4%), w sieci, a ich udział w grupie miesz- wykonujące wolny zawód (20%), pra- następnie książki (16,6%) i sprzęt 1 marzec 2008 www.internetstandard.pl 1
 11. 11. RAPORT E-COMMERCE 2007 elektroniczny (10%). W stosunku do Polscy internauci bardziej pOWOdy kupOWANiA 2006 r. wzrósł odsetek klientów W siEci zamawiających przez internet pro- niż oszczędność cenią Dla trzech czwartych respondentów dukty z dwóch pierwszych kategorii, bardzo ważną lub dość ważną zaletą kosmetyki (9,5%) oraz sprzęt sporto- sobie wygodę. sklepów internetowych jest możli- wy i turystyczny (6%). Warto zwrócić wość składania zamówień o dowolnej uwagę, że popularność poszczegól- porze. Na drugim i trzecim miejscu nych grup asortymentowych nie częstOtLiWOść znalazły się dwa inne atuty zakupów pokrywa się ze strukturą branżową zAkupóW ONLiNE w sieci: dostawa do domu i oszczęd- polskich sklepów z katalogu Jak często polscy internauci kupują ność czasu. Niskie ceny towarów, Sklepy24.pl. w sieci? Prawie jedna trzecia ankie- które mają duże znaczenie dla 48% Profil klienta z raportu eCard towanych przez serwis Sklepy24.pl respondentów, zajęły dopiero czwarte i Money.pl uzupełnimy kilkoma robi zakupy w sklepach interneto- miejsce, wyraźnie podważając popu- dodatkowymi informacjami. W ubie- wych co kilka tygodni, a jedna larny mit o znaczeniu ceny w handlu głym roku serwis Sklepy24.pl przepro- czwarta – co kilka miesięcy. Około online. Wygląda na to, że polscy wadził na swoich stronach siedem 20% respondentów korzysta z ich internauci bardziej niż oszczędność ankiet konsumenckich dotyczących usług rzadziej niż raz na rok, ale cenią sobie wygodę. nawyków zakupowych i postrzegania niewiele mniejszy odsetek stanowią sklepów internetowych przez polskich najbardziej aktywni klienci, którzy idEALNy skLEp iNtErNEtOWy użytkowników sieci. W poszczegól- kupują w sieci co kilka dni. Pierwsze Czym cechuje się idealny sklep inter- nych badaniach wzięło udział od 483 internetowe zakupy planuje tylko netowy? W opinii 81% ankietowanych do 2142 osób. niecałe 7% ankietowanych. idealny sklep to przede wszystkim taki, dlAczeGo roBiSz zAkUpy online? JAk częSto roBiSz zAkUpy online? ideAlny Sklep internetoWy... 0 marzec 2008 www.internetstandard.pl 1
 12. 12. RAPORT E-COMMERCE 2007 który ma potwierdzoną wiarygodność. Podobne pytanie znalazło się które umieszczają na swoich stro- Trzy inne ważne cechy idealnego skle- W cAłym 2007 rokU w badaniu, którego wyniki omawiamy nach zbyt mało informacji o sobie. WyBrAłem toWAr i AkceptUJę cenę, przeryWAm JednAk pu to informacja o dostępności towaru, WydAłem nA zAkUpy w drugim rozdziale raportu. Według Nieco ponad 40% nie ma zaufania zAkUpy, JeŚli... obsługa różnych form płatności przedstawicieli polskich firm z branży do sklepów, w których istnieje tylko przez internet: i niskie ceny. Spore znaczenie dla e-commerce, dwa najważniejsze czyn- jedna możliwość opłacenia zakupów internautów ma również czas dostawy niki wpływające na wzrost zaufania – przelew w formie przedpłaty. – według 71% respondentów nie powi- klientów to stały i szybki kontakt Obawy jednej trzeciej badanych nien on przekraczać 48 godzin od zło- (telefoniczny lub internetowy) oraz wzbudzają natomiast brak informa- żenia zamówienia. Połowa badanych rzetelny opis i wyraźne zdjęcia towa- cji o terminie dostawy, brak opinii za bardzo ważny atrybut idealnego ru. Trzeci ważny czynnik to profesjo- o sklepie na innych stronach i niska sklepu uważa kontakt telefoniczny, nalny wygląd witryny sklepu. Jak się jakość zdjęć towaru. a nieco mniej – funkcjonalność i este- okazuje, klienci również zwracają tykę jego witryny. Wielu interneto- uwagę na wygląd, ale tak samo istotny WydAtki NA zAkupy wych sprzedawców umieszcza na swo- jest dla nich duży wybór form płatno- W siEci ich stronach artykuły i poradniki, ści. Tę odpowiedź wybrało 47% klien- W ubiegłym roku blisko 50% użyt- które mają pomóc klientom w dokona- tów i tylko 28% internetowych sprze- kowników serwisu Sklepy24.pl wydało niu wyboru. Takie działania docenia dawców. Klienci przywiązują także na zakupy w sieci więcej niż 1 tys. zł. 65% ankietowanych. większą wagę do regulaminu. Produkty o wartości od 1 tys. do 3 tys. zł Przejrzysty regulamin zakupów ma kupiło przez internet 22% ankietowa- dLAczEgO kLiENci duże znaczenie dla 53% użytkowni- nych. Od 3 do 10 tys. zł wydało w sieci WiAryGodnoŚĆ SklepU online WzrAStA, pOrzucAją kOszyk? ków serwisu Sklepy24.pl oraz dla 40% 15% respondentów, natomiast 9% Ponad 80% respondentów przerywa przedstawicieli sklepów. zostawiło w internetowych sklepach JeŚli poSiAdA on... zakupy w sklepie internetowym, jeśli Jakie sklepy nie wzbudzają zaufa- więcej niż 10 tys. zł. Średnia ważona jego wiarygodność jest wątpliwa. nia klientów? Prawie 50% respon- wartość zakupów w grupie, która wzię- Ankietowani dbają też o swoją pry- dentów obawia się firm, do których ła udział w badaniu, wyniosła nie watność – prawie 70% zawsze lub trudno się dodzwonić, oraz tych, mniej niż 2297,98 zł.  prawie zawsze rezygnuje z zakupów, jeśli sklep żąda od nich zbyt wielu danych osobistych. Na decyzję o opuszczeniu witryny internetowego sprzedawcy spory wpływ mają także brak informacji o terminie dostawy oraz uciążliwy proces zamawiania. Nieco rzadziej ankietowani rezygnu- ją z zakupów, gdy nie mogą się dodzwonić do sklepu albo też nie odpowiada im forma płatności. WiArygOdNOść skLEpu iNtErNEtOWEgO Największy wpływ na wzrost wiary- nieznAny mi Sklep internetoWy WzBUdzA godności sklepu w oczach klientów moJe oBAWy, JeŚli... ma opinia z zaufanego źródła. Dla ponad 50% ankietowanych godne zaufania są te firmy, które umieszcza- ją na swoich stronach kompletny regulamin zakupów i z którymi można się skontaktować telefonicznie. Prawie połowa twierdzi też, że wiary- godność sklepu wzrasta, jeśli udostęp- nia on różne formy płatności, ma estetyczny i funkcjonalny design albo umożliwia osobisty odbiór zamówio- nych towarów. marzec 2008 www.internetstandard.pl
 13. 13. RAPORT E-COMMERCE 2007 najważniejsze zalegalizowania tego typu działalności iNWEstycjE, zmiANy cała grupa (już pod nową nazwą: (22). Dwa miesiące później posłowie WłAsNOściOWE Tradus) za 1,9 mld USD stała się zmienili jednak zdanie i od kwietnia W 2007 r. na warszawskiej Giełdzie własnością międzynarodowego kon- ub.r. polskie e-apteki mogły już działać Papierów Wartościowych zadebiuto- cernu medialnego Naspers (42), legalnie (14). Ich właściciele muszą się wały dwie nowe spółki działające na który dwa miesiące wcześniej nabył wydarzenia z branży jednak liczyć z wieloma utrudnieniami rynku e-commerce: Komputronik, do też pakiet większościowy (np. z rygorystycznymi wymogami którego należy największy polski sklep Gadu-Gadu SA. dotyczącymi transportu leków), które ze sprzętem komputerowym Merlin.pl rozszerzył swój asorty- mogą mieć znaczący wpływ na koszty Komputronik.pl, oraz Oponeo.pl (51) ment o sprzęt fotograficzny, przej- działalności. – internetowy dystrybutor opon i akce- mując w maju sklep E-cyfrowe.pl Urząd skarbowy rozpoczął soriów samochodowych. O planowanej (41). W październiku notowana na Nowe witryny największych polskich sklepów, nowe pomysły na handel w sieci, rozwój rynku w zeszłym roku intensywne kontrole ofercie publicznej poinformowały GPW spółka Netmedia kupiła za podatkowe wśród najbardziej aktyw- także Hoopla.pl (31), Agito.pl (4) 1,4 mln zł sklep numizmatyczny porównywarek, próba odzyskania wpływów przez portale, a ponadto liczne inwestycje nych użytkowników serwisów aukcyj- i Zakupy.com (65). Emonety.pl (43). Dwie inwestycje i zmiany własnościowe – tak można podsumować 2007 r. w polskiej branży e-commerce. nych. Ci, którzy sprzedają na aukcjach Kilka firm związanych z polskim w sektor e-commerce zrealizował duże ilości towarów, często zapominają rynkiem e-commerce zmieniło swo- także fundusz MCI Management, o konieczności legalizacji działalności ich właścicieli. Na początku roku którego portfel powiększył się Ubiegły rok był dla internetowego han- uruchomionych z myślą o użytkowni- to usługa konkurencyjna do oferty i odprowadzaniu podatków, stanowiąc spółka QXL Ricardo, do której nale- o internetowy sklep z bielizną dlu w Polsce kolejnym rokiem dyna- kach telefonów komórkowych. Drugie innych porównywarek, które prze- tym samym niezdrową konkurencję ży m.in. Allegro.pl, przejęła porów- Intymna.pl (38) i porównywarkę cen micznego rozwoju i wzrostu sprzedaży. przedsięwzięcie – Zakupy.com – to ważnie skupiają się tylko na aspektach dla sklepów internetowych. nywarkę Ceneo.pl (57). W grudniu Kupujemy.pl (39).  W polskiej sieci przybyło zarówno zintegrowana platforma zakupowa, cenowych. sklepów, jak i internautów zaintereso- którą tworzy sześć istniejących wcześ- wanych zakupami online. Jak zareago- niej sklepów: Mareno.pl, Ultima.pl, pOrtALE i pLAtfOrmy AukcyjNE e-commerce w serwisie internet Standard (artykuły opublikowane w 2007 r.): wały na to firmy działające na polskim E-dvd.pl, 1klik.pl, Trender.pl oraz Polskie portale starały się w ubiegłym rynku e-commerce? Ezabawki.pl. roku nadrobić zaległości w segmencie Odnośnik Indeks Tytuł Data e-commerce. Onet.pl wzbogacił ser- (1) 3i, Twenga.pl Porównywarka cen Twenga otrzymała 2,6 mln USD dofinansowania 07.12.2007 skLEpy pOróWNyWArki wis OnetSzukaj o wyszukiwarkę pro- Spora grupa sprzedawców zdecydowa- W ubiegłym roku sporo działo się na duktów (48), natomiast Wirtualna (2) 9sekund.pl, Viglo.pl Krótko: 9sekund.pl kupiło porównywarkę ofert Viglo.pl 06.12.2007 ła się odświeżyć witryny swoich skle- rynku porównywarek cen. Rynek Polska i o2.pl uruchomiły własne (3) Action, A.pl A.pl startuje jako sklep spożywczy 22.06.2007 pów. Znacznych zmian w wyglądzie powiększył się o kilku nowych graczy porównywarki cen (64) (47). (4) Agito.pl Agito.pl wejdzie na giełdę 02.08.2007 albo całkowitej przebudowy doczekały (26) (59) (60), zaś liderzy dostrzegli W 2007 r. wystartowały także dwie (5) Agito.pl Agito.pl inwestuje w siebie 11.10.2007 się m.in. Merlin.pl (40), Empik.com wreszcie rosnącą popularność inter- platformy umożliwiające internautom (6) Agito.pl Krótko: Agito.pl bliżej Giełdy 28.12.2007 (18), Agito.pl (5), Hoopla.pl, netu w urządzeniach mobilnych prowadzenie handlu w sieci. Pierwszą Militaria.pl i Kolporter.pl (34). uruchomiła Interia.pl (33), drugą (7) Allegro.pl Allegro coraz mniej jako serwis aukcyjny 05.10.2007 Sprzedawcy nie przestali szukać – Onet.pl (49). (8) Allegro.pl Allegro.pl – urodzinowe poprawki serwisu 17.12.2007 nowych pomysłów na handel w sieci. W ubiegłym roku sporo Co w 2007 r. działo się z polskimi plat- (9) Alma Market Alma otworzy własny sklep online 09.07.2007 W 2007 r. jedną z branż, które cieszyły działo się na rynku formami aukcyjnymi? W lutym dzia- (10) Alma Market, Alma24.pl Krótko: Delikatesy Alma uruchomiły sklep online 20.12.2007 się sporym zainteresowaniem przed- łalność zakończył uruchomiony siębiorców, okazała się branża FMCG. porównywarek. Własne w 2003 r. przez QXL Ricardo i Adico.pl (11) Amazon.com Amazon.com otwiera warzywniak 03.08.2007 Internetowe delikatesy, których asorty- serwis Aukcje24.pl (56). Ebay.pl liczny- (12) Ceneo.pl Krótko: Ceneo w telefonie komórkowym 13.11.2007 ment obejmuje m.in. artykuły spożyw- porównywarki uruchomiły mi promocjami zachęcał swoich użyt- (13) DPD Polska E-sklepy mogą mieć problem z kurierami 05.11.2007 cze, kosmetyki i chemię gospodarczą, m.in. Wirtualna Polska kowników do kupowania i sprzedawa- (14) E-apteki Zgoda Sejmu na e-apteki 02.04.2007 otworzył w maju jeden z największych nia towarów za granicą, zaś Allegro.pl (15) dystrybutorów sprzętu komputerowe- i o2.pl, a także Federacja umocniło swoją pozycję lidera m.in. e-Commerce Standard e-Commerce Standard: Optymizm na rynku e-handlu 05.10.2007 (16) Electro World, Allegro.pl Krótko: Aukcje Electro World w Allegro.pl 12.12.2007 go w Polsce – Action SA (3). W grud- Konsumentów. dzięki wprowadzeniu w listopadzie niu własny sklep online uruchomiła 2007 r. pakietu funkcji przeznaczo- (17) eMarketer E-commerce w Europie trzyma się mocno 13.08.2007 także krakowska sieć delikatesów nych dla właścicieli sklepów (8). (18) Empik.com Nowa odsłona Empik.com 05.10.2007 Alma (9) (10). i uruchomili komórkowe wersje swo- (19) Federacja Konsumentów, Infoteka Federacja Konsumentów uruchomiła własną porównywarkę produktów 25.09.2007 Z ciekawszych przedsięwzięć, które ich serwisów (12) (44). We wrześniu zmiANy LEgisLAcyjNE (20) Frisco.pl Frisco.pl: Stawiamy na innowacyjność 15.05.2007 udało się zrealizować w 2007 r., można światło dzienne ujrzała Infoteka (19) i dziAłANiA urzędóW (21) Frisco.pl, A.pl, E-piotripawel.pl, Hipernet24.pl, Delikatesy w sieci – testujemy internetowe sklepy spożywcze 01.10.2007 wymienić Telekwiaty.mobi (61) – serwis Federacji Konsumentów Stosunkowo nowy pomysł na handel Supersam24.pl, ToTu.com i Zakupy.com (65). Telekwiaty.mobi to umożliwiający porównywanie para- w sieci – sprzedaż leków – na początku (22) Gemius, E-apteki Co dziesiąty internuata korzysta z e-aptek 27.02.2007 internetowa kwiaciarnia, a przy okazji metrów i warunków gwarancji sprzę- roku spotkał się z oporem polityków. (23) Gemius, Sklepy24.pl Gemius i Sklepy24.pl przygotowały raport „E-commerce w Polsce 2007” 26.07.2007 jeden z pierwszych polskich sklepów tu komputerowego, RTV i AGD. Jest W lutym Sejm odrzucił propozycję marzec 2008 www.internetstandard.pl

×