Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Behaviorisme og den social-kognitive læringsteori 2022.pptx

 1. Idrætspædagogik, Idrætsvidenskab, AU, 2022, Bjarke Andreasen Behaviorisme og den social-kognitive læringsteori ”Når læring kommer udefra”
 2. Hvorfor pædagogik og didaktik? Gælder det ikke bare om selv at være god, så man kan vise og forklare ordentligt? I forbindelse med opstart på et rytmisk stillede jeg (skrifteligt) følgende spørgsmål (HF, 2014)? Hvilke tanker gør du dig om danse/rytmeforløbet? (Hvordan har du det med at skulle udtrykke dig selv?) Jeg har et lidt blandet forhold til det med at danse. Jeg er bestemt ikke vild med at skulle stå foran andre og danse/lave rytmer. Hvis jeg endelig skal danse, har jeg det bedst med at gøre det i større forsamlinger, så der ikke er så meget fokus på Jeg holder meget af at danse og har en god fornemmelse for rytme som ikke er dikteret af en anden. Jeg har nemt ved at udtrykke mig selv (pige) Det er slet ikke noget jeg interessere mig for. Jeg har det ikke særlig godt med at udtrykke mig selv på den måde (dreng) Lad os prøve - bliver pisse sjovt (dreng) Jeg kan ikke forestille mig noget mere akavet, og jeg håber hallen brænder ned inden da (pige) Jeg gik til dans i et år da jeg var, 14 år. Jeg elsker at danse - også
 3. Og den samme problematik ses i boldspil: Jeg afskyr stadig både høvdingebold og fodbold, og min deltagelse i disse aktiviteter vil med al sandsynlighed ligge på et absolut minimum. Jeg har ikke erfaring med andre boldspil og har derfor ingen holdning til dem. Jeg bliver ikke et frådende konkurrencemenneske af at komme på et hold (pige HF, 2014).
 4. Hvorfor idrætspædagogik? Konkrete teoretiske redskaber der kan styrke overvejelser over undervisning ud fra: • Målgruppen • Formålet (eksempelvis eksamen) • Disciplinen • Tidsrammen Teorier og begreber som gør det muligt at deltage i faglige diskussioner (eksempelvis lærerplaner). 2 Sammen – hvad kendetegner en god idrætslærer? Skriv via link på næste side:
 5. https://www.menti meter.com/app/pr esentation/alvkssx rs94134yaq662cm fu2jmrv74n
 6. Hvor er vi i dag?
 7. Hvordan lærer man noget? Dette er generelle betragtninger og ikke noget der specifikt beror på dagens tema (tværtimod) Det vigtigste er at hjernen (eller kroppen) er aktiv…. Den vigtigste adgang er øjnene… + Emotioner Overraskelser Motivation Forandringer Undren Hvad er formålet med en forelæsning? Dybde Vs. Overblik? Viden Vs. Anvendelse
 8. Behavioristisk læringsteori Behavior betyder adfærd. Centrum/genstand for denne psykologiske retning er adfærden. Man er ikke interesseret i det indre (tanker, følelser, drifter) men i det ydre og observerbare (adfærden). Retningen har dermed en objektiv og positivistisk tilgang til viden Menneskesyn: Menneskets adfærd tænkes ikke at være bestemt af tanker og følelser men af omgivelsernes påvirkninger. Behaviorismen opstod som en form for læringsteori
 9. Klassisk Betingning 1/2 John B. Watson (1878-1958) Var inspireret af Pavlovs arbejde og fandt på ordet behaviorisme (1913). Overbevisning: menneskets adfærd er et produkt af miljøet Basalt set er al adfærd ifølge Watson et resultat af stimuli og respons. Vores adfærd har dermed intet at gøre med evner og interesser. Er tilhænger af naturvidenskabelige metoder (positivisme) og sammenligner ofte mennesker og dyr. Dette forsøg kendes som Pavlovs hunde. Det blevet lavet af den russiske psykologi og fysiolog Ivan Pavlov. Han ville teste hypotesen om en association mellem to stimuli der blev præsenteret samtidig.
 10. Klassisk Betingning 2/3 Berømt citat fra Watson, 1924: Giv mig et dusin sunde, velskabte børn og min egen specielle verden at opdrage dem i, og jeg kan garantere, at jeg kan udvælge dem tilfældigt og træne ham til at blive den slags specialist jeg vælger – læge, advokat, kunstner, direktør, ja også tigger og tyv, helt uafhængigt af hans anlæg, interesser, evner, planer og race. Berømt forsøg: Albert og den hvide rotte (video): - frygt er betinget - Stimulis generalisering
 11. Operant Betingning 1/2 B. F. Skinner (1904-1991) Den operante betingning (operant = virksom eller handlende) Er inspireret af Thorndike (Effektloven) Thorndike = tilfældigheder (om vi finder den rette løsning) Skinner: omgivelserne styrer læringsprocessen ved hjælp af belønning (en udvidelse) Edward Lee Thorndike (1874-1949) Samtidig med Watson Forsøg og fejl-læring (trial and error): nye færdigheder læres ved at man prøver sig frem. Effektloven: adfærd som efterfølges af succes indlæres.
 12. Operant Betingning 2/2 Berømte forsøg: Skinnerboksen (video)
 13. Behaviorisme Klassisk betingning (Pavlov og Watson) Operant betingning (Skinner) Pavlovs hunde Lille Albert Skinnerboksen Den der lærer er passiv Den der lærer er aktiv Stimuli før respons (klokke fører til savl) Respons før stimuli (handling før belønning) Associativ læring (noget forbindes med noget andet) Samlet: Pavlov lagde grunden, Watson lavede teorien og Skinner førte den ud i praksis. Hvilke undervisningsformer i idræt lægger dette syn på læring op til? 5 minutters summen med sidemanden (brug begreberne fra boldbasis) Video fra TedTalks med forskellen på klassisk og operant betingning.
 14. En film af Stanley Kubrick fra 1971 efter Anthony Burgess bog. Filmen var indstillet til 4 Oscars – bl.a. bedste film Se evt. dette lille klip – LINK Alex er i fængsel for vold. Han behandles ved, at få en indsprøjtning så han får det dårligt – samtidig ser han video med vold, så han lærer at forbinde de to ting…. = klassisk betingning + pause…..
 15. Den sociale indlæringsteori En nyere teori indenfor behaviorismen. Anført af canadieren Albert Bandura. Støtter Skinner i at forstærkning spiller en rolle ved indlæring af adfærd Mener dog også at adfærd reguleres af kognitive processer + anerkender bevidstheden Her er han blandt andet inspireret af Wolfgang Köhlers teori om læring gennem indsigt. Er primært kendt for: Læring via observation og imitation (sprog, normer, holdninger, færdigheder (tavs viden) Man observerer primært personer som man kan identificere sig med Man tilegner sig kun den adfærd, som man vurderer, vil være ønskelig for en selv. Video om Bobo Doll Self-efficacy: (selvtillid på et bestemt område) Vores forventninger til om vi kan udføre en opgave = motivation Kan skyldes observation af andre (hvis han kan, så kan jeg også) Depression kan skyldes lav self-efficacy Video om problemløsning Næste slide: 4 afgørende faktorer: Fra: S-R Til: S– O-R
 16. Bandura peger på 4afgørende faktorer for udviklingen af selveffektivitet (Klassisk og Moderne, side 233): 1) Egen og andres vurdering af tidligere handleevne i lignende situationer 2) Vikarierende læring – observation af en succesfuld person som vi kan identificere os med (vinderkultur) 3) Ægte og meningsfuld ris og ros (operant betingning → behaviorisme) 4) Angst, stress og følelsesudsving påvirker oplevelsen af selveffektivitet (eksempelvis barndommens betydning → psykodynamisk). Samlet – En social indlæringsteori, hvor det betones at læring foregår i et konstant samspil med andre (→ socialkonstruktivisme)
 17. Lidt om: Anerkendelsens betydning for præstationen (kan analyseres med teorien om self efficacy)
 18. Børn født sidst på året, kan blive lige så dygtige til at svømme som de børn der fødes tidligt på året, hvis de ellers får den samme hjælp undervejs. Det er derfor interessant at se om den relative alderseffekt også gør sig gældende på seniorniveau. Og det korte svar er – ja, det gør det. Kigger man på udtagelserne til VM 2009, OL 2008, EM 2008, VM 2007 i svømning fordeler fødselsdagene sig således. Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 22 12 5 8 Den relative alderseffekt i svømning
 19. Behaviorisme og undervisning i boldspil Motor-learning bygger i grove træk på en behavioristisk tanke – særligt i starten. • Viden kommer udefra (miljø) – det er underviseren der ”har” viden og de studerende der skal ”have” viden. • Forklaring (keywords) • Visning (imitation) • Øve – (fra formel til funktionel, fra blok til randomiseret træning) • Feedback – ydre: fejretning og motivation (ros) Summeopgave – 4 minutter – hvordan passer ovenstående med henholdsvis den operante betingning (Skinner) og den sociale læringsteori (Bandura)?
 20. Den traditionelle opfattelse af læring i idræt har bygget på det skolastiske paradigme ….(og behaviorisme)… Et historisk eksempel…..
 21. Behaviorismen og det skolastiske paradigmes aktualitet Metaundersøgelse – hvad virker? Resultat: Synlig læring og feedback • Feed Up • Feed Back • Feed Forward
 22. Kritik af behaviorismen – andre tilgange til læring…. • Konstruktivismen – viden er noget man selv konstruere, man kan ikke bare overtage viden… • Fænomenologien – det er kroppen selv, der finder ud af, hvad der virker (tavs viden) (coaching) • Situeret læring og praksisfælleskaber – viden konstrueres i fællesskabet (Teamudvikling)
 23. Hattie – Synlig læring (tryk) Biesta – Den smukke risiko (tryk) Den aktuelle diskussion i uddannelsessektoren generelt (målstyring) og i idræt (ny eksamen). Hattie: (meta) forskning af hvad der virker (idræt er ikke undersøgt). Synlig læring Feed up, feed back og feed forward Biesta: Den smukke risiko ved uddannelse. Tre dimensioner i uddannelse: • Kvalifikationer (Viden, færdigheder) • Socialisering (eksisterende traditioner og normer) • Subjektivering (frigørelse – at blive sig selv)
 24. Men behaviorismen kan selvfølgelig noget Summeopgave: I står som idrætslærer i gymnasiet. I skal have en klasse i tre år. Hvor og hvornår tænker I, at behaviorismen vil være en god tilgang?
 25. Konkurrencetid Link til underviser Link til studerende: Kahoot.it
 26. Klassisk og operant betingning Den sociale indlæringsteori Den relative alderseffekt (self-efficacy) Opsamling
Advertisement