Nota+minggu+13

1,927 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,927
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nota+minggu+13

 1. 1. NOTA MINGGU 13 : INSTRUMENTASI KAJIANPengenalan § Semua kajian melibatkan proses kutipan data § Data o Maklumat yang diperoleh penyelidik tentang peserta kajian (Noraini, 2010) o Maklumat yang diperoleh untuk mengkaji hipotesis dan cerapan (Gay, Mills & Airasian, 2009) § Sebelum kutip data, penyelidik mesti menentukan o Apa jenis data yang perlu dikutip o Jika menggunakan instrumen sedia dibentuk atau direka sendiriKonsep 1: Pengukuran § Pengukuran o Proses memberi nilai dan nombor kepada sesuatu pemboleh ubah atau cerapan atau ciri, supaya nombor tersebut boleh dianalisis dengan cara manipulasi atau operasi mengikut peraturan tertentu. § Pengukuran yg menghasilkan nombor o Pengukuran kuantitatif § Pengukuran yg menggunakan perkataan utk menjelaskan cerapan o Pengukuran kualitatif § Menghasilkan maklumat baru tentang objek yang diukur. § Pengukuran boleh tepat (exact) e.g. kira berapa pelajar § Pengukuran kerap kali adalah anggaran (estimation) perbandingan kepada sesuatu standard yg diwakili pita ukur, jam randik § Since 1983 the metre has been defined by international agreement as the length of the path travelled by light in vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second. § Kebanyakan data adalah anggaran kuantiti atau kualiti yang diukur § Anggaran ini mungkin sangat tepat tetapi perbezaan antara yang dianggar dan yg sebenar TIDAK akan diketahui § Pengukuran yang berhati-hati, peralatan yang berkualiti, kalibrasi peralatan o boleh meningkatkan ketepatan pengukuran TETAPI tidak sehingga ralat pengukuran langsung tiadaKonsep 2: Ralat Pengukuran (Measurement Errors) § Random Errors § Systematic Errors § Random Errors § Caused by any factors that randomly affect measurement of the variable across the sample. § E.g. each persons mood, fitness, can inflate or deflate their performance on any occasion. In a particular testing, some athletes may be feeling in a good mood and others may be depressed. If mood affects their performance on the measure, it may artificially inflate the observed scores for some athletes and artificially deflate them for others. § Random error does not have any consistent effects across the entire sample. Instead, it pushes observed scores up or down randomly. § This means that if we could see all of the random errors in a distribution they would have to sum to 0 -- there would be as many negative errors as positive ones. § It adds variability to the data but does not affect average performance for the group. § Systematic Errors 1
 2. 2. § Systematic errors are those that occur due to some consistent problem during the measurement process § For instance, measurement equipment that are out of calibration will affect the responses of participants § E.g. lain: faktor kematangan (usia) di antara dua pengukuran. § Unlike random error, systematic errors tend to be consistently either positive or negative -- because of this, systematic error is sometimes considered to be bias in measurement. § Menyebabkan perubahan pada subjek yang dijangkakan § Boleh dikawal, oleh itu tidak mempengaruhi kebolehpercayaan alat ukur.Konsep 3: Skala Pengukuran § Dalam pengukuran, angka-angka digunakanuntuk mewakili maklumat secara ringkas: § Lacy & Hastag (2003): Pengukuran ialah prosedur utk kutip data dan memberi skor kpd ciri/atribut yg telah ditentukan dalam sesuatu kajian § Safrit & Wood (1995): Proses memberi sesuatu nombor/skor kepada atribut § Walaupun angka digunakan, ini tidak bererti bahawa semua ciri nombor dapat diandaikan bagi ukuran terhasil § Angka-angka dalam sistem nombor boleh disusun dalam satu hierarki 4 peringkat atau skala § Pemahaman skala nombor boleh bantu penggunaan statistik yang sesuai § 4 Peringkat/Skala Nombor o Skala nominal (Nominal scale) o Skala ordinal (Ordinal scale) o Skala jeda/sela (Interval scale) o Skala nisbah (Ratio scale) § Skala Nominal o Angka-angka digunakan sbg nama (1=Lelaki, 2=Wanita) o Sifat-sifat lain nombor tidak diandaikan o Peringkat yang paling primitif o Senarai kategori - perlu lengkap dan mengambil kira semua jenis pemerhatian - mengecualikan secara eksklusif (setiap permerhatian hanya masuk satu kategori) - tidak boleh disusun mengikut urutan yang bermakna § Skala Ordinal o Tahap lebih tinggi dpd skala nominal o Nombor digunakan utk perbandingan, memberi pangkat, menunjukkan sifat lebih atau kurang o Markah ujian/pep adalah peringkat ordinal sahaja o Menunjukkan seseorang pelajar lebih baik tetapi tidak dapat memberitahu berapa banyak lebih baik o Contoh: 1 = taraf sosioekonomi tinggi; 2 = taraf sosioekonomi sederhana; 3 = taraf sosioekonomi rendah o Sifat-sifat yg ditunjukkan : - lebih atau kurang (1>2, 2>3) - jarak antara 1&2 = jarak antara 2&3 TIDAK BOLEH diandaikan o Contoh lain : ladder tournament, ranking kelas, 1=sangat setuju 2=setuju 3=kurang pasti 4=kurang setuju 5 = sangat tidak setuju § Skala Sela o Mempunyai ciri-ciri skala nominal dan ordinal + satu ciri tambahan : jarak antara sela adalah sama 2
 3. 3. o Tetapi angka-angka di skala sela tiada nilai sifar (0) yang mutlak o Skor 0 untuk IQ bukan maksud langsung tiada IQ, skor 0 untuk suhu bukan tiada suhu o 0° Celcius bukan paling sejuk, ada suhu -10°C o Contoh: - Suhu : sela 60oF-80oF = sela 40oF-60o F - Kalender : sela 1945-1960 = sela 1905- 1920 o Hasil ukuran dalam bidang Pendidikan biasanya dalam skala ordinal tetapi skor dipindah ke skala sela sebagai skor piawai (Skor Z, Skor T). Ini dibenarkan untuk analisis statistik dan penyelidikan § Skala Nisbah o Skala tertinggi o Mempunyai semua sifat skala nominal, ordinal, sela + mempunyai sifar mutlak o Contoh : - ketinggian - masa - berat badan - suhu dalam darjah Kelvin - (0oK = -273.15oC) § Rumusan Skala Pengukuran §Konsep 4: Instrumentasi § Instrumentasi = semua proses penyediaan untuk mengumpul data § Instrumentasi melibatkan o Pemilihan dan mereka bentuk instrumen o Prosedur dan kondisi sewaktu instrumen ditadbir § Tugas penyelidik o Membina atau memilih instrumen yang dapat mengukur pemboleh ubah yang dikaji.Instrumen Pengukuran § Alat ukur, alat kajian § Sebarang peralatan, sistem atau bahan yang digunakan untuk tujuan memperoleh data kuantitatif atau kualitatif § Alat yang digunakan untuk memberi/assign kategori @ nombor kepada pembolehubah § Alat ukur yang berkesan ialah alat yang dapat mengukur dengan tepat pemboleh ubah yang hendak diukur. 3
 4. 4. § Alat ukur yang menarik mendorong subjek menjawab dengan jujur dan tepat. § Contoh Instrumen Kajian o Ujian : mengukur prestasi maksimum o Skala/Inventori : mengukur pemeringkatan ciri-ciri subjek (contoh: Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Myers-Briggs Type Indicator) o Soal Selidik : mendapatkan maklumat daripada N yang besar o Lain-lain: teknik sosiometrik & teknik projektif (contoh: Thematic Apperception Test, Roscharch Inkblot Test)Ujian § Satu set rangsangan (soalan/kenyataan) untuk mendapatkan respons subjek berasaskan pemarkatan § Bagi mengukur penguasaan pelajar dalam sesuatu mata pelajaran /bidang /kemahiran /kecerdasan /bakat (beri petunjuk kepada ciri yang diiukur) § Tahap penguasaan pelajar dikuantifikasikan dengan memberi markat kepada jawapan yang diberiUjian Kognitif § Digunakan utk menilai objektif-objektif domain kognitif § Menentukan jika objektif-objektif domain kognitif tercapai § Morrow, Jackson, Disch dan Mood (2000): o Ujian bertulis adalah kaedah mengukur tahap pencapaian objektif kognitif yg paling cekap § Klasifikasi ujian bertulis: o Ujian jawapan dipilih Ujian jawapan dibina o Ujian objektif Ujian subjektif o Ujian objektif Ujian separa objektif Ujian eseiUjian Afektif § Digunakan utk menilai objektif-objektif domain afektif § Tingkah laku afektif seperti minat, nilai, sikap, menghargai § Sukar diukur, sukar diajar § Bidang PJ banyak menguji sikap terhadap objek, orang, institusi dll § Aspek afektif biasanya diuji dgn menggunakan skala § Social Behavior and Adjustment Scale § Attitude toward athletic competition § PEAS (Physical Estimation and Attraction Scale) o Menjelaskan kelebihan psikologi dpd aktiviti fizikal dan motivasi utk melibatkan diri dlm aktiviti fizikal § Contoh : Skala Likert, inventori laporan diri, soalselidik,senarai semakan, pemerhatian, temubual dll (ada yg bukan ujian) § Penilaian domain afektif kurang diberi perhatian walaupun objektif afektif (implisit dan eksplisit) terlibat dalam hampir semua aspek P&P § Kajian telah menunjukkan guru tidak dapat meramal tindakbalas afektif pelajar merekaUjian Psikomotor § Digunakan utk menilai objektif-objektif domain psikomotor § Objektif dan subjektif § Merangkumi 4 aspek: o Fizikal : status anatomi dan struktur o Motor : kualiti corak pergerakan 4
 5. 5. o Kecergasan : kuantiti dan j/masa pergerakan o Permainan : kombinasi aspek lain untuk perkembangan domain iniSkala / Inventori § Untuk mengukur konstruk/gagasan seperti ciri tingkah laku, minat, sikap, dan personaliti supaya dapat diukur secara kuantitatif. § Digunakan dalam ujian personaliti, ujian sikap, dan persepsi. § Jenis skala: Skala Likert (satu set senarai kenyataan berbentuk positif atau negatif berhubung dengan sikap individu terhadap institusi, isu atau aktiviti; wujud dalam bentuk ordinal; andaian: markat respons menggambarkan sikap tertentu yang dikaji.) § Contoh Skala Likert o Saya lebih gemar aktiviti rekreasi seperti catur daripada aktiviti seperti berlari dan main bola sepak - 1 Sangat setuju - 2 Setuju - 3 Tidak pasti - 4 Tidak setuju - 5 Sangat tidak setuju § Contoh Skala Pengkadaran (Rating Scale) § Contoh Semantic Differential Scale (Skala Pemeringkatan Grafik) 5
 6. 6. Senarai Semak Lain § Senarai Pemerhatian o Rekodkan pemerhatian tingkah laku yang dinilai o Biasanya dalam bentuk ada lakukan atau tidak lakukan § Helaian Semakan o Digunakan untuk merakamkan frekuensi lakuan (aksi, aktiviti atau perkataan) § Senarai Semak Pencapaian o Membuat tanda apabila individu mempamerkan tingkah laku yang dikehendaki semasa menjalankan tugas e.g. langkah-langkah melakukan servis bawah tangan § Rekod Anekdot (real-life, interesting incident) o Rekod perlakuan yang dianggap penting sahaja o Boleh rekod untuk beberapa individu dalam kumpulan yang diperhati, tidak semestinya setiap individu § Log Masa-dan-Perlakuan (Time and Motion Log) o Pemerhatian terperinci terhadap individu atau kumpulanMerakam semua aktiviti yang dilakukan individu atau kumpulan yang terlibat secara objektif dan berkala (e.g. setiap lima minit)Soal Selidik § Digunakan bagi mendapatkan maklumat umum tentang fakta, kepercayaan, kehendak, status sosio ekonomi, latar belakang pelajar, pendapatan/tahap pendidikan penjaga. § Terdiri daripada jenis jawapan dibina, dan jawapan dipilih. § Soal Selidik boleh dipos, diemel atau diberi secara langsung kepada subjek. § Ciri-ciri soal selidik yang baik: o Berasaskan kepada objektif dan definisi operasi o Disemak berdasarkan pengalaman & sorotan berkaitan o Soalan atau pernyataan sesuai dan tidak prejudis o Nyatakan soalan/pilihan jawapan dengan jelas o Pilihan jawapan saling eksklusif dan habisan o Menggalakkan responden memberi jawapan ikhlas o Soalan tidak memesong/memaksa subjek o Tempoh menjawab minimum o Disusun secara mudah ke susahTemu Bual § Melibatkam penyelidik & subjek hadir sama § Kaedah tertua (maklumat: perasaan, fakta, kehendak) § Kelebihan temu bual o Kerjasama, interaksi secara langsung dan aktif o Penyelidik boleh memberi penjelasan jika diperlukan o Responden boleh memberi jawapan lebih tepat dan lebih jelas jika diperlukan § Kelemahan temu bual o Memerlukan masa, tenaga dan kos yang tinggi o Dipengaruhi oleh personaliti subjek dan penyelidik 6
 7. 7. o Pengaruh faktor luaran; keletihan, kebosanan, membuang masa, kebolehan merekod, kurang pengetahuan tentang kajian, sikap, dll § Temu bual dan soal selidik pada dasarnya merupakan instrumen yang sama § Perbezaan: temu bual dikendalikan secara lisan § Penyelidik perlu sediakan senarai soalan o Supaya setiap responden ditanya soalan dalam urutan yang sama, dan cara yang samaUjian Pencapaian § Mengukur pengetahuan atau kemahiran individu dalam sesuatu bidang atau subjek § Pengetahuan dan kemahiran yang biasa diukur o Kebolehan membaca, bahasa, aritmetik, sains sosial § Dua kategori o Ujian keseluruhan pencapaian (mengukur beberapa kemahiran) o Ujian pencapaian khusus (mengukur satu kemahiran spesifik)Ujian Kebolehan § Menguji kebolehan intelektual yang biasanya tidak diajar di sekolah § General intelligence o Stanford-Binet Intelligence Scale o Wechsler Intelligence scale for Children o California Test of Mental MaturityRujukan Norma dan Kriteria § Skor perlu dibanding dengan sesuatu rujukan untuk memberi makna kepada skor itu. § Rujukan Norma o Perbandingan skor peserat kajian dengan ahli lain dalam kumpulan itu § Rujukan Kriteria o Perbandingan dengan standard perncapaian o Biasanya digunakan untuk memperbaiki pengajaran § Contoh Objektif Berdasarkan Rujukan Kriteria dan Rujukan Norma (Noraini, 2010)Ciri-Ciri Ujian Yang Baik § Ujian yang baik akan bantu memperoleh maklumat yang sesuai dan releven. Ujian yang baik perlu mempunyai ciri-ciri berikut: - Kesahan - Kebolehpercayaan 7
 8. 8. - Keobjektifan - Kebolehtadbiran/Kemudahtadbiran - Kemudahtafsiran - KekomprehensifanKesahan/Validiti § Kebolehan sesuatu ujian menguji dengan tepat sesuatu komponen yang spesifik § Adakah ujian ukur apa yg hendak diukur § Ciri TERPENTING § Kesahan mempunyai ciri-ciri berikut: o Merujuk pada interpretasi keputusan ujian dan bukan ujian itu sendiri o Dicapai melalui inferensi dpd bukti-bukti tersedia o Spesifik kpd kegunaan (pemilihan, penempatan dll) o Dinyatakan mengikut darjah tinggi, sederhana, rendah § Terdapat 4 klasifikasi kesahan: o Kesahan lahir (face, logical) o Kesahan konten/isi o Kesahan kriteria o Kesahan konstruk/gagasanKesahan lahir § Biasanya dikaitkan dengan ujian psikomotor § Tahap mana sesuatu ujian dapat ukur komponen-komponen yg penting untuk menghasilkan sesuatu tugasan motor § E.g. ujian servis badminton (hadapan) - komponen : rendah, sudut kanan/kiri,dll § Paras kesahan yang diperlukan tetapi agak rendah § Appearance of the evaluation § Gunakan panel pakar tetapi pakar boleh salah, dan dalam satu panel, bukan semua pakar akan setuju § Diterima jika tiada bukti kesahan lainKesahan Kandungan/Konten § Tahap mana sampel item/soalan ujian dpt mewakili domain yg ditetapkan § Jika item/item sesuatu ujian meliputi semua tajuk utama atau konten § Perlu dikaitkan dgn kebolehan pelajar dan kesesuaian item § Pencapaian kesahan konten dimudahkan melalui penyediaan Jadual Penentuan Ujian § Lebih digunakan utk ujian pengetahuan tetapi ujian kemahiran juga memerlukannyaKesahan Kriteria § Kesahan kriteria diperolehi melalui perbandingan skor ujian dgn ukuran direct ciri yang diuji itu. § E.g. Bandingkan skor anggaran VO2 max dpd ujian lari ulang-alik progresif dgn skor VO2 max dpd ujian makmal (ukuran direct) § Kesahan kriteria diperolehi melalui pengiraan korelasi antara skor anggaran dengan skor direct. § Terdpt 2 jenis kesahan kriteria o Kesahan serentak o Kesahan jangkaan/ramalan/prediktif 8
 9. 9. Kesahan Serentak (Concurrent) § Digunakan apabila sesuatu ujian (baru) dicadangkan sebagai pengganti ujian lama (ujian criterion ) yang disahkan mempunyai kesahan § Mengapa perlu ujian baru jika telah ada ujian yang sah? o Peralatan o Kos o Penguji o Kemahiran § Contoh Kesahan Serentak § Kriteria: Fungsi kardiorespiratori (VO2max) o Ujian Kriteria: Max test dalam makmal o Ujian Bandingan: Larian 2.4km, step test dll § Kriteria: % lemak badan o Ujian Kriteria: Underwater weighing o Ujian Bandingan: Lipatan kulit, antropometri § Kriteria: Kemahiran sukan o Ujian Kriteria: Penilaian pakar, prestasi o Ujian Bandingan: Ujian kemahiran sukanKesahan Ramalan/Prediktif § Merujuk kpd tahap mana prestasi masa hadapan pelajar/atlet dpt diramal berdasarkan skor ujian semasa § Memberitahu tahap mana sesuatu ujian dapat meramal prestasi pelajar/atlit pada masa akan datang § Contoh: o SAT prestasi di universiti o Tahap aktiviti fizikal CVD o Jumlah rokok sehari j/masa hidup seseorangMaksud Konstruk § Ide teoretikal yang dibentuk untuk menjelaskan serta mengorganisasikan aspek-aspek tingkah laku yang wujud. § Kualiti hipotetikal dan berbentuk abstrak (tidak dpt dilihat) yg dianggap wujud supaya tingkah laku yang ditunjukkan dalam situasi spesifik dapat dijelaskan § Individu yg mempunyai sesuatu gagasan/konstruk dianggap akan menunjukkan ciri-ciri yang spesifik § E.g. kreativiti, kecerdasan, motivasi, kebolehan main tenis, kecergasan kardiovaskular dll o Kesahan Gagasan/Konstruk § Proses menentukan tahap kebolehan sesuatu ujian mengukur sesuatu gagasan/konstruk/tret § Untuk mengira kesahan konstruk: o Kaedah Perbezaan Kumpulan (Group Differences Method) o t-test o Analisis faktorKaedah Perbezaan Kumpulan § Ujian kemahiran sukan diberi kepada pemain mahir dan pemain kurang mahir. Jika pemain mahir dapat markah tinggi dan pemain kurang mahir dapat markah rendah, ujian tersebut mempunyai kesahan konstruk 9
 10. 10. § Kenyon (1968) Attitude towards physical activity inventory o Vertigo (ambil risiko): mountain climbers vs pekerja pejabat (sedentari) o Health & Fitness: kecergasan tinggi vs sedentariKebolehpercayaan § Merujuk kpd konsistensi/ketekalan sesuatu pengukuran menghasilkan skor yang konsisten walaupun melibatkan beberapa percubaan § Ujian yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi akan memberi markah yang lebih kurang sama apabila dijalankan berulang-ulang kali dalam keadaan yang sama dalam satu jangkamasa yg singkat § Kebolehpercayaan merujuk kpd keputusan yg diperolehi dgn menggunakan sesuatu instrumen/ujian BUKAN kpd instrumen/ujian § Ujian tidak mempunyai kebolehpercayaan yg tinggi bagi semua orang dan situasi. Ujian yg tinggi kebolehpercayaan utk satu kump mungkin mempunyai kebolehpercayaan rendah utk kump lain § Kebolehpercayaan mempengaruhi kesahan o Ujian yg mempunyai kebolehpercayaan rendah juga mempunyai kesahan rendah o Ujian yg mempunyai kebolehpercayaan tinggi tidak semestinya mempunyai kesahan tinggiKaedah Menentukan Kebolehpercayaan § Indeks Kebolehpercayaan o Merupakan pekali yang menunjukkan ketekalan sesuatu alat ukur. o Ditentukan dengan menggunakan pekali korelasi antara 2 set respons (markat) yang diperolehi hasil daripada gerak balas subjek terhadap butir-butir alat ukur. o Contoh - Uji-ulang-uji - Ujian Setara - Ujian bahagi dua - Kaedah Kuder Richardson - Antara pemeriksa dan antara pemerhatiKaedah Bahagi Dua § Alat ukur yang sama ditadbirkan hanya sekali ke atas subjek (hanya uji sekali). § Respons pada butir yang bernombor ganjil diasingkan daripada butir yang bernombor genap. § Kedua-dua set markat dikorelasikan. § Pekali korelasi yang positif dan teguh antara 2 set markat menunjukkan indeks kebolehpercayaan yang tinggi. o Cegah variasi yang disebabkan oleh ketiga-tiga sumber o Menyebabkan kandungan butir berkurangan. § Guna formula Spearman-Brown § Kaedah Spearman-Brown o Ubahsuai indeks kebolehpercayaan disebabkan isi kandungan yang mengurang o Indeks Kebolehpercayaan: genap 10
 11. 11. § Indeks Spearman Brown o Katakan pekali korelasi 0.78, maka indeks kebolehpercayaan ialah: o = 2(0.78) 1+0.78 = 0.88Pekali Kuder Richardson 20 (KR 20) § Digunakan apabila butiran diberi markah secara dwibahagian (dichotomous) iaitu kemungkinan jawapan ada dua pilihan contoh: YA atau Tidak § Pekali Alpha Cronbach ( ) § Digunakan untuk mengukur ketekalan dalaman dan homogenity § Bergantung kepada ketekalan prestasi individu dari satu butir ke satu butir yang lain (darjah persetujuan terhadap butir-butir pernyataan § Pekali Alpha Cronbach adalah berasaskan kepada sisihan piawai alat ukur dan sisihan piawai butir-butir yang berlainan. § Pekali alpha berasaskan kepada sisihan piawai alat ukur dan sisihan piawai butir yang berlainanKaedah Uji dan Uji Kembali § Ujian yang sama ditadbirkan 2 kali kepada respondens yang sama, pada masa yang berlainan. § 2 set markat itu dikorelasikan § Pekali korelasi = Indeks kebolehpercayaan. § Dipengaruhi oleh faktor sistematik (kematangan) dan tidak sistematik (perubahan sikap, minat, kecergasan fizikal dan kestabilan emosi) § Cara atasi: adakan tugasan yang piawai pada kedua-dua pengukuran dan kepada lebih banyak persampelan tingkah laku.Kaedah Bentuk Setara (Equivalent Forms) § Digunakan apabila ada kemungkinan subjek akan ingat respons pada ujian pertama. § Menggunakan satu alat yang dibina dan satu lagi yang piawai § Kedua-dua alat setara dari segi kandungan (isi kandungan dan tahap kesukaran) tetapi berbeza dari segi penyampaian. § Ditadbir ke atas subjek yang sama dan pada masa yang sama atau masa yang lain. § Markat 2 alat dikorelasikan dan hasil korelasi adalah sama dengan pekali kestabilan kesetaraan. § Boleh mengatasi masalah persampelan tugasan yang terhad (kaedah bahagi dua) kerana menggunakan 2 alat menjamin liputan kandungan / domain yang menyeluruh. § Masalah sukar membentuk alat yang setara. § Masalah pentadbiran alat yang mamakan masa (masa diperlukan untuk mentadbir 2 instrumen).Meningkatkan Kebolehpercayaan § Pernyataan butir mestilah jelas & tepat § Arahan mestilah jelas & ringkas § Butir hendaklah bentuk sejenis § Situasi & masa pengukuran hendaklah piawai, serupa dan terkawal § Elakkan ganguan ke atas subjek 11
 12. 12. § Elakkan kebimbangan subjek dengan memberi jaminan keselamatan dan kerahsiaan ke atas maklumat yang diberiKeobjektifan § Sejauh mana pentafsiran ujian adalah bebas daripada pertimbangan yang subjektif oleh penilai atau pemeriksa § Sejauh mana penilai/pemeriksa yang mempunyai kebolehan yg sama dpt keputusan yang sama daripada calon/pelajar yang sama § Boleh disamakan dengan korelasi antara pemeriksa/pemerhati § Dikira melalui korelasi pasangan skor subjek/calon yg sama oleh penilai berbeza § Langkah-langkah yg boleh diambil supaya keobjektifan yg tinggi terjamin: o Ujian perlu disemak oleh penilai lain o Skim pemarkahan harus dibincang oleh semua penilaiKebolehtadbiran § Arahan ringkas dan tidak kompleks § Ujian boleh ditadbir dalam masa singkat § Tidak memerlukan orang yg mempunyai latihan atau pengalaman terlalu tinggi § Teknik memberi skor harus mudah dan cepat dilaksanakan supaya keputusan boleh dikeluarkan dgn cepat § Adakah ujian perlukan: o ruang, penilai lain, beri/kutip kertas, penyediaan dewan, peralatan mahal § Kos rendah § Masa pembentukan tidak lama § Ujian dijalankan dalam masa singkatKemudahtafsiran § Kejayaan sesuatu penilaian ditentukan oleh kegunaan keputusan penilaian itu § Keutamaan perlu diberi: o Pelaporan keputusan ujian o Kualiti norma o Cadangan penggunaan keputusan utk penyelesaian masalah o Keputusan diberi dalam bentuk yang senang difahami oleh penerimaKekomprehensifan § Jika dlm sesuatu ujian, pelajar yang mempunyai banyak pengetahuan ditanya soalan yang dia tidak dapat jawab, mana kala pelajar yang mempunyai kurang pengetahuan ditanya soalan yg dia boleh jawab: o Ujian itu kurang komprehensif o Akan timbul pentafsiran yang salah tentang kebolehan kedua-dua pelajar § Kekomprehensifan dihadkan apabila topik senang diuji dan diberi lebih tumpuan manakala topik lain ditinggalkan atau diberi perhatian ringan § Untuk memperoleh data yang mempunyai kebolehpercayaan dan keobjektifan yang boleh diterima, pengkaji perlu rancang kajian dengan teliti § Ini akan bantu pengkaji dapat interpretasi data dengan sah (valid interpretations of data) § Planning ALL ASPECTS of data collection is ESSENTIAL! § Data yang salah TIADA NILAI § Untuk elak kutip data tiada nilai melalui kesalahan metodologi lakukan PILOT STUDYPilot Study § Pilot study digunakan dalam dua cara: 12
 13. 13. o Feasibility studies which are "small scale versions, or trial runs, done in preparation for the major study" (Polit et al., 2001: 467) o Pre-testing or trying out of a particular research instrument (Baker 1994: 182-3).§ Pilot Study dilakukan untuk memberitahu pengkaji o Apa yang mungkin menjejas kajian, o Protokol mana yang mungkin tidak dapat dilakukan, o Adakah kaedah atau instrumen yang dicadangkan itu kurang sesuai atau terlalu kompleks§ Sebab Pilot Study Diperlukan o Membina dan menguji instrumen o Membina protokol serta menilai jika protokol boleh digunakan (workable) dan realistik o Membetulkan (revise) soal selidik soalan jelas, pilihan respons komprehensif, terdapat bias o Menilai pendekatan yang digunakan untuk rekrut subjek o Mengenal pasti masalah logistik yang mungkin timbul o Menganggar variability ini akan bantu menentukan saiz sampel o Lakukan analisis statistik awal supaya kenal pasti masalah kump tidak sama saiz, bagaimana atasi data yang tidak lengkap dll o Menentukan sumber (kewangan, pembantu dll) yang diperlukan o Memberi latihan dalam semua aspek penyelidikan o Convincing funding bodies that the study is feasible and worth funding/supporting 13

×