Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contoh Kajian Kes

Knowledge To Share

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Contoh Kajian Kes

  1. 1. CONTOH KAJIAN KES Kedai ayamas adalah sebuah kedai yang menjual produk-produk yang berkaitan dengan makanan sejuk beku.Perkhidmatan penjualan adalah secara manual.Pihak pengurusan kedai tidak dapat menganggarkan jumlah jualan dan bilangan pelanggan pada satu-satu masa.Oleh itu,pihak ayamas ingin membina sebuah sistem sebuah pangkalan data bagi membolehkan penjualan dapat direkodkan secara sistematik. Maklumat pelanggan yang disimpan dalam pangkalan data ialah nama pelanggan,no .kad pengenalan,alamat,telefon dan no telefon.Maklumat pula terdiri daripada kod pembelian,jumlah barangan yang dibeli,tarikh pembelian,jumlah keseluruhan harga pembelian dan jenis barangan
  2. 2. JAWAPAN KAJIAN KES Pelanggan Nama pelanggan No_IC Alamat No tel Hamidin Kunci Utama
  3. 3. Kod Kunci Utama Kunci Asing Pembelian Jumlah Barang Tarikh Beli Jumlah Harga Jenis Barang No IC 1234 1 22/09/12 RM123 970116 01 8922
  4. 4. DEFINISI KUNCI UTAMA(PRIMARY KEYS) & KUNCI ASING(FOREIGN KEYS) KUNCI UTAMA KUNCI ASING Satu atribut yang boleh mngenal pasti secara unik setiap baris dalam hubungan/jadual Satu atribut (atau kombinasi atribut-atribut) dalam satu hubungan lain yang dirujuk sebagai kekunci primer di dalam pangkalan data yang sama

×