Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
H C
2:
C
.
1. C
2. main()
3. H #include
4.
5.
1. printf
2. scanf
6.
1.
2. !
3. "
7. #
$. %
! " #
A. !
1. C
1. " # $ C
$! " #
, % # %# & C
' C & , $
# $ # ( #
& # & & ($ # & $ % $ & #
%#
A. !
1. C
1. " # $ C
%! " #
$ ! ) # C. # $
* # # $ & #% $ $ .
($ # , %$ +&
# . , :
" &# % - % ( , %$
$. % ( # ( $ .
C # # & & # ! :
/ & % , $ # ( %!
$ #
/ , ( , + #
.
%! %$ & ( .
&! " #
/* Multiply.c: Programma gia ton ipologismo tou ginomenou dio arithmwn */
#include <stdio.h>
int a,b,c;
int ginomeno(int x, int y);
main()
{
/* Eisodos toy 1ou arithmou */
printf("Eisagete arithmo metaksi 1 kai 100:");
scanf("%d", &a);
/* Eisodos tou 2ou arithmou */
printf("Eisagete allon ena arithmo metaksi 1 kai 100:");
scanf("%d", &b);
c=ginomeno(a,b);
printf("To ginomeno tou %d kai tou %d einai: %dn",a,b,c);
}
/* H synartisi epistrefei to ginomeno twn dio orismatwn tis */
int ginomeno(int x, int y)
{
return (x*y);
}
A. !
1. C
2. 0 # main()
'! " #
0 # main() C - ( #
.
0 % ( , % # $ ) # +
$ ! () $ ) # :
$ # # # % + #
$% * + % + % # .
1: # $ ( « »
# main().
main()
{
}
2: & %% # # main()
( int main() $ ( % # % return 0. 0
% main $( % # .
A. !
1. C
3. 0 & #include
(! " #
# $ # & :
H & # - %% %!
% ' ( & % ) stdio.h
' ( % & # , # % &
$ # % ( # ) %! .
# $ # ( % & stdio.h $ #
# - -% printf scanf #
$ & # # , ’ # -
# $ * ! + & .
#include <stdio.h>
# : 1 # - -% # $% # #
! $ ! & #include # # # ( % &
$ ( . . ' stdio.h $ # & #- * & #, stdlib.h $ #
& , string.h $ # & # - % + . . .).
! ( ( ) & %
% &
A. !
1. C
4. -% $
)! " #
1 -% $ $ & & %
$ .
C # -% $ & %+ # & % &
# %! # & & $ #
-% .
:
% & %! 3 ! -% + .
0 %$* - % & int ) & %+ # $ -% $ (# #
%% &$& $ ! ! . . float # $ -% , #
& %# « 3: -% $ $ »)
% # ! -% + # & %+ # ! $ .
0 & %! % + ! .
, & %! ! + -% + ($ & # +
-% $ + # $ # $ .
int a,b,c;
a c b
A. !
1. C
5. , %$
*! " #
0 # $
main.
/ C:
- %% # % (
, % $ % #
1 % #
- ) # &
- ) # $ % %
..... 1 %% % # # # & ! ! .
: ( # % %$ % + # ! .
( # % * # - % # ! %!
& # )
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % printf)
+,! " #
0 % printf # - -% , - %%
.
' $ # main 4 :
0 printf % # , -+ & - %%
# $% # .
" %%$ & ( $ # % # «, & "* & »
,&+ & 3 & ( $ # $ !
( % & $* & ! + ).
printf("Eisagete arithmo metaksi 1 kai 100:");
printf("Eisagete allon ena arithmo metaksi 1 kai 100:");
printf("To ginomeno tou %d kai tou %d einai: %dn",a,b,c);
printf("nnPatiste Enter gia eksodo");
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % printf)
++! " #
2 ! # , $ printf .
1 -%$ # ! % # $ :
# # - % & $% # - %% # .
3/ /40! # - % ) & % ! “……”. * #
- % # ! $% , %! & # .
# - % % (& % & $ -$ #
%
" # & ! # & # # # $
& #%
'$ ‘n’ # %$ %% & !
# % %% .
printf(" ");
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % printf)
+! " #
2 -%$ # ! % # & ( + %!
% - & # ! $ ):
' 1 # - % # # ! # $ $
%d. ' %d % & # - # !
$ -% # $ # ! & .
& +& :
'# +
printf(" %d", );
int x;
x=1;
printf(" H metabliti exei timi %d ",x)
H metabliti exei timi 1
x
1
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % printf)
+$! " #
3 -%$ # ! % # ( % $
! # % ( %! )
$ # - % + $ # & %d. ' 1 %d
-% 1 (2 ) 2 %d -% 2 (3
)
& +& :
'# +
printf(" 2 %d", 1, 2);
int x,y;
x=1;
y=6;
printf(" Oi times einai: %d kai %d ",y,x)
Oi times einai: 6 kai 1
x
1
y
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % printf)
+%! " #
/ # & * printf , & % & :
# - % $ # %d % #
# $ -% $ .
# - % $ # %d % # $
# $ -% $ .
. . .
& ! printf # + # %% # #
& & $ ! ! $ -% $ , # - % $ .%. .
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % scanf)
+&! " #
0 % scanf # - -% ( $ ( % & stdio.h),
& - ) % % & & $ .
' $ # main 2 :
0 scanf % # , & & - ) & & $
.
" %%$ & ( $ # % # ( . & -
+ + , # - % + .% .)
,&+ & , ! & - ) # $ $
-% $ .
scanf("%d", &a);
scanf("%d", &b);
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % scanf)
+'! " #
H scanf # ! * :
2 ! -%$ # 2 :
' 1 # ! # - % “%d” # ) & - #
$ -%
' %d & #
' 2 # ! & % # -% ,
# #
% $ # ! # - % & # ( %
-% & « 9: »
% % scanf « + » $
% % $ Enter. % # , #
% % -% , %
% .
scanf("%d",& );
A. !
1. C
6. # 4
+(! " #
# , $ & # # , ginomeno,
# % ) & $ ! + # &$ ! $( .
%$ # 3 # ($ # : ' ! # ,
+ % main ! % .
.....
int ginomeno(int x, int y); <-
main()
{
....
c=ginomeno(a,b); <- main,
....
}
int ginomeno(int x, int y) <-
{
return (x*y);
}
A. !
1. C
6. # 4 ( . ' ! # # )
+)! " #
1 # $ * $
! & & & $ , $ ! ! !
1 $ # %
, $( $% # # %
5' main ( # ! # ! # ! # # .
' ! # ( ! ! #
( ( # # % ). ' # :
2 ! # :
# ( # # # ginomeno: #
& $ -% $ ! $( $ -%
_ _ _ ! ! ( 1, 2,...);
int ginomeno (int x, int y);
A. !
1. C
6. # 4 ( . ' + # )
+*! " #
' + # % ( ! %+ # % # .
,' main %$ -
1 -+ & ! # ( %% & $ ! )
" $ $ # & ! . # & % .
0 % return $( # # % # . 6
# $( # x y.
(' * % # % %% % ! -% + . #
% $ & )
int ginomeno(int x, int y)
{
return (x*y);
}
A. !
1. C
6. # 4 ( . 1% # )
,! " #
7/8 $ # # ($ . ! # main
+ main), # & #
, %+ & % .
2 # % # $ ! a,b # $
! .
/ $% - # ginomeno # # % ) $(
! & + . ' $% -% c $ ! # %
+ ( = ).
% + ( = ) & .
main()
{
....
c=ginomeno(a,b);
....
}
A. !
1. C
6. # 4 ( . 1% # )
+! " #
/ # %+ C. %%$ ( $ ($ C
& ( % % % ! & % & %+ # % # & &
( # )
& # ! # # # % %
$ , $ %% % ( ! ), & !
( # :
/ ) # ! #
' +
1 % ! % # $ .
: / ) # # $% # # '
, $ + . # ! # + , $ % %
# % , ( # $% # * & $ .
A. !
1. C
7. %
! " #
, % + # % # * #
+& .
# ! - ) # % +& % -
%% # & - ) +& , # & #
* & - # +& .
8 # & &+ % C:
' % (* // ):
' % %%+ + (* /* % + # */ )
// "# $ % # & &
/* '(
' ) * '(
'( */
.
,( 1
$! " #
%! %$
% # :
1. , %$
.
2. , & %+
-% + .
3. , & %!
! # # #
4. , $
+ #
5. $
$ # % ;
/* print.c: Programma gia ektiposi grammwn */
#include <stdio.h>
int x;
void grammi();
main()
{
// Ektyposeis...
grammi();
printf("nSe posa mathimata thelete na mathete
tin C? ");
scanf("%d", &x);
grammi();
printf("nTha apaitithoun 20 mathimata!");
grammi();
printf("nApantisate %d",x);
grammi();
}
/* H synartisi ektiponei mia grammi */
void grammi()
{
printf("n===============================");
}
.
,( 2
%! " #
%! %$ % # . # $
+ # + - .
/* numbers.c */
#include <stdio.h>
main()
{
int i,N,y;
printf("Eisagete enan akeraio arithmo: ");
scanf("%d",&N);
for (i=1; i<=N; i++)
{
y=i*i;
printf("n%d sto tetragono = %d",i,y);
}
printf("nnTelos Programmatos");
}
1 of 6

Recommended

Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2Dimitris Psounis
8.8K views24 slides
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Dimitris Psounis
15.1K views23 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 Dimitris Psounis
5.2K views27 slides
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 Dimitris Psounis
7.3K views29 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥDimitris Psounis
12.9K views48 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣDimitris Psounis
15.3K views34 slides

More Related Content

What's hot

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
8.2K views34 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12 by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Dimitris Psounis
5.5K views24 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.5K views15 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣDimitris Psounis
17.5K views26 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣDimitris Psounis
7.7K views35 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑDimitris Psounis
3K views24 slides

What's hot(20)

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.2K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12 by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Dimitris Psounis5.5K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Dimitris Psounis17.5K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Dimitris Psounis7.7K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Dimitris Psounis3K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
Dimitris Psounis3.4K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis3.5K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
Dimitris Psounis7.1K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Dimitris Psounis4K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis7.3K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
Dimitris Psounis6.8K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis5.6K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
Dimitris Psounis5.8K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views

Viewers also liked

Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση) by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)Dimitris Psounis
10.7K views6 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.2K views9 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.6K views5 slides
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση) by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)Dimitris Psounis
5.2K views8 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1Dimitris Psounis
3.6K views1 slide
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.5K views1 slide

Viewers also liked(13)

Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση) by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Dimitris Psounis10.7K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.2K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.6K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση) by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Dimitris Psounis5.2K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.9K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.2K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
640 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis640 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

BRUJULA 9-6.pdf by
BRUJULA 9-6.pdfBRUJULA 9-6.pdf
BRUJULA 9-6.pdfAikoSaoriLoboaOsorno
5 views1 slide
Витяг з реєстру.pdf by
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdfssuser46127c
11 views2 slides
Ліцензія.pdf by
Ліцензія.pdfЛіцензія.pdf
Ліцензія.pdfssuser46127c
11 views13 slides
Документ0013.pdf by
Документ0013.pdfДокумент0013.pdf
Документ0013.pdfssuser46127c
10 views13 slides
HISTORIANEWS.docx (2).pdf by
HISTORIANEWS.docx (2).pdfHISTORIANEWS.docx (2).pdf
HISTORIANEWS.docx (2).pdfHectorMorenoGarcia
19 views1 slide
Документ.pdf by
Документ.pdfДокумент.pdf
Документ.pdfssuser46127c
14 views13 slides

Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση)

  • 1. H C 2: C . 1. C 2. main() 3. H #include 4. 5. 1. printf 2. scanf 6. 1. 2. ! 3. " 7. # $. % ! " # A. ! 1. C 1. " # $ C $! " # , % # %# & C ' C & , $ # $ # ( # & # & & ($ # & $ % $ & # %# A. ! 1. C 1. " # $ C %! " # $ ! ) # C. # $ * # # $ & #% $ $ . ($ # , %$ +& # . , : " &# % - % ( , %$ $. % ( # ( $ . C # # & & # ! : / & % , $ # ( %! $ # / , ( , + # . %! %$ & ( .
  • 2. &! " # /* Multiply.c: Programma gia ton ipologismo tou ginomenou dio arithmwn */ #include <stdio.h> int a,b,c; int ginomeno(int x, int y); main() { /* Eisodos toy 1ou arithmou */ printf("Eisagete arithmo metaksi 1 kai 100:"); scanf("%d", &a); /* Eisodos tou 2ou arithmou */ printf("Eisagete allon ena arithmo metaksi 1 kai 100:"); scanf("%d", &b); c=ginomeno(a,b); printf("To ginomeno tou %d kai tou %d einai: %dn",a,b,c); } /* H synartisi epistrefei to ginomeno twn dio orismatwn tis */ int ginomeno(int x, int y) { return (x*y); } A. ! 1. C 2. 0 # main() '! " # 0 # main() C - ( # . 0 % ( , % # $ ) # + $ ! () $ ) # : $ # # # % + # $% * + % + % # . 1: # $ ( « » # main(). main() { } 2: & %% # # main() ( int main() $ ( % # % return 0. 0 % main $( % # . A. ! 1. C 3. 0 & #include (! " # # $ # & : H & # - %% %! % ' ( & % ) stdio.h ' ( % & # , # % & $ # % ( # ) %! . # $ # ( % & stdio.h $ # # - -% printf scanf # $ & # # , ’ # - # $ * ! + & . #include <stdio.h> # : 1 # - -% # $% # # ! $ ! & #include # # # ( % & $ ( . . ' stdio.h $ # & #- * & #, stdlib.h $ # & , string.h $ # & # - % + . . .). ! ( ( ) & % % & A. ! 1. C 4. -% $ )! " # 1 -% $ $ & & % $ . C # -% $ & %+ # & % & # %! # & & $ # -% . : % & %! 3 ! -% + . 0 %$* - % & int ) & %+ # $ -% $ (# # %% &$& $ ! ! . . float # $ -% , # & %# « 3: -% $ $ ») % # ! -% + # & %+ # ! $ . 0 & %! % + ! . , & %! ! + -% + ($ & # + -% $ + # $ # $ . int a,b,c; a c b
  • 3. A. ! 1. C 5. , %$ *! " # 0 # $ main. / C: - %% # % ( , % $ % # 1 % # - ) # & - ) # $ % % ..... 1 %% % # # # & ! ! . : ( # % %$ % + # ! . ( # % * # - % # ! %! & # ) A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % printf) +,! " # 0 % printf # - -% , - %% . ' $ # main 4 : 0 printf % # , -+ & - %% # $% # . " %%$ & ( $ # % # «, & "* & » ,&+ & 3 & ( $ # $ ! ( % & $* & ! + ). printf("Eisagete arithmo metaksi 1 kai 100:"); printf("Eisagete allon ena arithmo metaksi 1 kai 100:"); printf("To ginomeno tou %d kai tou %d einai: %dn",a,b,c); printf("nnPatiste Enter gia eksodo"); A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % printf) ++! " # 2 ! # , $ printf . 1 -%$ # ! % # $ : # # - % & $% # - %% # . 3/ /40! # - % ) & % ! “……”. * # - % # ! $% , %! & # . # - % % (& % & $ -$ # % " # & ! # & # # # $ & #% '$ ‘n’ # %$ %% & ! # % %% . printf(" "); A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % printf) +! " # 2 -%$ # ! % # & ( + %! % - & # ! $ ): ' 1 # - % # # ! # $ $ %d. ' %d % & # - # ! $ -% # $ # ! & . & +& : '# + printf(" %d", ); int x; x=1; printf(" H metabliti exei timi %d ",x) H metabliti exei timi 1 x 1
  • 4. A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % printf) +$! " # 3 -%$ # ! % # ( % $ ! # % ( %! ) $ # - % + $ # & %d. ' 1 %d -% 1 (2 ) 2 %d -% 2 (3 ) & +& : '# + printf(" 2 %d", 1, 2); int x,y; x=1; y=6; printf(" Oi times einai: %d kai %d ",y,x) Oi times einai: 6 kai 1 x 1 y A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % printf) +%! " # / # & * printf , & % & : # - % $ # %d % # # $ -% $ . # - % $ # %d % # $ # $ -% $ . . . . & ! printf # + # %% # # & & $ ! ! $ -% $ , # - % $ .%. . A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % scanf) +&! " # 0 % scanf # - -% ( $ ( % & stdio.h), & - ) % % & & $ . ' $ # main 2 : 0 scanf % # , & & - ) & & $ . " %%$ & ( $ # % # ( . & - + + , # - % + .% .) ,&+ & , ! & - ) # $ $ -% $ . scanf("%d", &a); scanf("%d", &b); A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % scanf) +'! " # H scanf # ! * : 2 ! -%$ # 2 : ' 1 # ! # - % “%d” # ) & - # $ -% ' %d & # ' 2 # ! & % # -% , # # % $ # ! # - % & # ( % -% & « 9: » % % scanf « + » $ % % $ Enter. % # , # % % -% , % % . scanf("%d",& );
  • 5. A. ! 1. C 6. # 4 +(! " # # , $ & # # , ginomeno, # % ) & $ ! + # &$ ! $( . %$ # 3 # ($ # : ' ! # , + % main ! % . ..... int ginomeno(int x, int y); <- main() { .... c=ginomeno(a,b); <- main, .... } int ginomeno(int x, int y) <- { return (x*y); } A. ! 1. C 6. # 4 ( . ' ! # # ) +)! " # 1 # $ * $ ! & & & $ , $ ! ! ! 1 $ # % , $( $% # # % 5' main ( # ! # ! # ! # # . ' ! # ( ! ! # ( ( # # % ). ' # : 2 ! # : # ( # # # ginomeno: # & $ -% $ ! $( $ -% _ _ _ ! ! ( 1, 2,...); int ginomeno (int x, int y); A. ! 1. C 6. # 4 ( . ' + # ) +*! " # ' + # % ( ! %+ # % # . ,' main %$ - 1 -+ & ! # ( %% & $ ! ) " $ $ # & ! . # & % . 0 % return $( # # % # . 6 # $( # x y. (' * % # % %% % ! -% + . # % $ & ) int ginomeno(int x, int y) { return (x*y); } A. ! 1. C 6. # 4 ( . 1% # ) ,! " # 7/8 $ # # ($ . ! # main + main), # & # , %+ & % . 2 # % # $ ! a,b # $ ! . / $% - # ginomeno # # % ) $( ! & + . ' $% -% c $ ! # % + ( = ). % + ( = ) & . main() { .... c=ginomeno(a,b); .... }
  • 6. A. ! 1. C 6. # 4 ( . 1% # ) +! " # / # %+ C. %%$ ( $ ($ C & ( % % % ! & % & %+ # % # & & ( # ) & # ! # # # % % $ , $ %% % ( ! ), & ! ( # : / ) # ! # ' + 1 % ! % # $ . : / ) # # $% # # ' , $ + . # ! # + , $ % % # % , ( # $% # * & $ . A. ! 1. C 7. % ! " # , % + # % # * # +& . # ! - ) # % +& % - %% # & - ) +& , # & # * & - # +& . 8 # & &+ % C: ' % (* // ): ' % %%+ + (* /* % + # */ ) // "# $ % # & & /* '( ' ) * '( '( */ . ,( 1 $! " # %! %$ % # : 1. , %$ . 2. , & %+ -% + . 3. , & %! ! # # # 4. , $ + # 5. $ $ # % ; /* print.c: Programma gia ektiposi grammwn */ #include <stdio.h> int x; void grammi(); main() { // Ektyposeis... grammi(); printf("nSe posa mathimata thelete na mathete tin C? "); scanf("%d", &x); grammi(); printf("nTha apaitithoun 20 mathimata!"); grammi(); printf("nApantisate %d",x); grammi(); } /* H synartisi ektiponei mia grammi */ void grammi() { printf("n==============================="); } . ,( 2 %! " # %! %$ % # . # $ + # + - . /* numbers.c */ #include <stdio.h> main() { int i,N,y; printf("Eisagete enan akeraio arithmo: "); scanf("%d",&N); for (i=1; i<=N; i++) { y=i*i; printf("n%d sto tetragono = %d",i,y); } printf("nnTelos Programmatos"); }