ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ30
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: NP-πληρότητα
Μάθηµα 6.4:
Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2ο
∆ηµήτρης Ψούνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Β. Θεωρία
1. Εισαγώγή
1. Σχήµα Απόδειξης Αναγωγής
2. Αναγωγές της Προτασιακής Λογικής
2. Το πρόβληµα HAMILTON-PATH είναι NP-πλήρες
1. HAMILTON-PATH ανήκει στο NP
2. 3SAT ανάγεται στο HAMILTON-PATH
3. Το πρόβληµα HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες
1. HAMILTON-CYCLE ανήκει στο NP
2. HAMILTON-PATH ανάγεται στο HAMILTON-CYCLE
4. Το πρόβληµα 3-COLORING είναι NP-πλήρες
1. 3-COLORING ανήκει στο NP
2. 3SAT ανάγεται στο 3-COLORING
Γ.Ασκήσεις
1. To 7-COLORING είναι NP-πλήρες
2. Το TSP είναι NP-πλήρες
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Οι στόχοι του µαθήµατος είναι:
Επίπεδο Α
(-)
Επίπεδο Β
Το 7COLORING είναι NP-πλήρες
Το TSP είναι NP-πλήρες
Το HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες
Επίπεδο Γ
Το 3-COLORING είναι NP-πλήρες
Το HAMILTON-PATH είναι NP-πλήρες
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
B. Θεωρία
1. Εισαγωγή
1. Σχήµα Απόδειξης Αναγωγής
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
Για να αποδείξουµε ότι ένα πρόβληµα Π είναι NP-πλήρες, ακολουθούµε την εξής
διαδικασία:
1. Αποδεικνύουµε ότι Π ∈
• Είτε δίνοντας µη ντετερµινιστική µηχανή Turing-µάντη που «µαντεύει» την λύση και έπειτα
επαληθεύει ότι είναι όντως λύση του προβλήµατος.
• Είτε δίνοντας ντετερµινιστική µηχανή Turing-επαληθευτή που δεδοµένης µιας λύσης
(πιστοποιητικό) επαληθεύει σε πολυωνυµικό ντετερµινιστικό χρόνο ότι είναι λύση του
προβλήµατος.
2. ∆ίνουµε µια πολυωνυµική αναγωγή από ένα γνωστό NP-πλήρες πρόβληµα Π’ στο
πρόβληµα Π (Η αναγωγή συµβολίζεται µε Π’≤Π)
• Όπου δίνουµε έναν κανόνα µετασχηµατισµού της εισόδου Ε’ του γνωστού προβλήµατος
Π’ σε είσοδο E του αγνώστου προβλήµατος Π έτσι ώστε για κάθε στιγµιότυπο:
Αποτέλεσµα του Π(Ε) ισοδύναµο µε αποτέλεσµα του Π’(Ε΄)
Και δείχνουµε ότι η κατασκευή θέλει πολυωνυµικό χρόνο
Θα χρησιµοποιούµε τον «µάντη» για να αποδεικνύουµε ότι ανήκει στο NP.
Αν αποδείξουµε µόνο το 2ο σκέλος, τότε το πρόβληµα είναι NP-δύσκολο
(NP-Hard)
B. Θεωρία
1. Εισαγωγή
2. Αναγωγές της Θεωρίας Γράφων
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
Με αφετηρία το πρόβληµα 3SAΤ κάνουµε αναγωγές σε προβλήµατα της θεωρίας
γράφων. Στο σηµερινό µάθηµα ασχολούµαστε µε προβλήµατα που σχετίζονται µε τον
χρωµατισµό κορυφών και την εύρεση µονοπατιών µε κάποιες ιδιότητες.
Οι αναγωγές που θα δούµε παρουσιάζονται στο παρακάτω δένδρο αναγωγών:
3SAT
3-COLORINGHAMILTON
PATH
7-COLORING
HAMILTON
CYCLE
TSP
B. Θεωρία
2. To ΗΑΜΙLTON-PATH είναι NP-πλήρες
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
Η διατύπωση του προβλήµατος HAMILTON-PATH έχει ως ακολούθως:
Στιγµιότυπα:
Για να το αποδείξουµε:
1. ∆είχνουµε ότι ανήκει στο NP
2. Ανάγουµε το πρόβληµα 3SAT ανάγεται στο πρόβληµα HAMILTON-PATH
σε πολ/κο χρόνο (δύσκολη απόδειξη –βλέπε βιβλίο)
Το πρόβληµα HAMILTON-PATH:
• Είσοδος: Απλός µη κατευθυνόµενος γράφος G=(V,E)
• Ερώτηµα: Έχει ο γράφος µονοπάτι Hamilton;
• (Υπενθύµιση: Μονοπάτι Hamilton είναι µονοπάτι που περνά από κάθε κορυφή
του γραφήµατος ακριβώς µια φορά)
Παράδειγµα: Στο ακόλουθο γράφηµα έχω το µονοπάτι Hamilton: v1-v5-v2-v3-v4
B. Θεωρία
2. To HAMILTON-PATH είναι NP-πλήρες
1. To HAMILTON-PATH ανήκει στο NP
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
1. ∆είχνουµε ότι το HAMILTON-PATH ανήκει στο NP
∆εδοµένου ενός γράφου G=(V,E) µε n=|V| κορυφές και m=|E| ακµές:
• Σε µη ντετερµινιστικό χρόνο O(n) µαντεύουµε µία µετάθεση των κορυφών
και έπειτα
• Επαληθεύουµε ότι διαδοχικές κορυφές συνδέονται µε ακµή σε χρόνο O(n).
Ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνυµικός. Συνεπώς το πρόβληµα HAMILTON-PATH ανήκει στο NP
B. Θεωρία
3. To ΗΑΜΙLTON-CYCLE είναι NP-πλήρες
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
Η διατύπωση του προβλήµατος HAMILTON-CYCLE έχει ως ακολούθως:
Στιγµιότυπα:
Για να το αποδείξουµε:
1. ∆είχνουµε ότι ανήκει στο NP
2. Ανάγουµε το πρόβληµα HAMILTON-PATH ανάγεται στο πρόβληµα
HAMILTON-CYCLE σε πολ/κο χρόνο
Το πρόβληµα HAMILTON-CYCLE:
• Είσοδος: Απλός µη κατευθυνόµενος γράφος G=(V,E)
• Ερώτηµα: Έχει ο γράφος κύκλο Hamilton;
• (Υπενθύµιση: Κύκλος Hamilton είναι κύκλος που περνά από κάθε κορυφή του
γραφήµατος ακριβώς µια φορά)
Παράδειγµα: Στα ακόλουθα γραφήµατα έχουµε ότι:
∆εν έχει
κύκλο
Hamilton
Έχει
κύκλο
Hamilton
B. Θεωρία
3. To HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες
1. To HAMILTON-CYCLE ανήκει στο NP
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
1. ∆είχνουµε ότι το HAMILTON-CYCLE ανήκει στο NP
∆εδοµένου ενός γράφου G=(V,E) µε n=|V| κορυφές και m=|E| ακµές:
• Σε µη ντετερµινιστικό χρόνο O(n) µαντεύουµε µία µετάθεση των κορυφών
και έπειτα
• Επαληθεύουµε ότι διαδοχικές κορυφές συνδέονται µε ακµή και ότι η τελευταία κορυφή της
µετάθεσης συνδέεται µε την πρώτη κορυφή σε χρόνο O(n).
Ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνυµικός. Συνεπώς το πρόβληµα HAMILTON-CYCLE ανήκει στο
NP
B. Θεωρία
3. To HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες
2. To HAMILTON-PATH ανάγεται στο HAMILTON-CYCLE σε πολ/κό χρόνο
10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
2.A) Το HAMILTON-PATH ανάγεται στο HAMILTON-CYCLE
∆ίνουµε αναγωγή από το HAMILTON-PATH στο HAMILTON-CYCLE δηλαδή δεδοµένου ενός
γράφου G=(V,E) του HAMILTON-PATH κατασκευάζουµε γράφο G’=(V’,E’) του HAMILTON-CYCLE
τέτοιο ώστε:
G έχει µονοπάτι Hamilton ⟺ G’ έχει κύκλο Hamilton
Η αναγωγή είναι η εξής:
• Επιλέγουµε G’=G επαυξηµένος µε µία νέα κορυφή u η οποία συνδέεται µε όλες τι κορυφές του
G
Παράδειγμα
Αρχικό	Γράφημα	έχει
	 !"#$%
&
Νεο	Γράφημα	έχει
)ύ)+ 	 !"#$%
&′
-
#
-
#
B. Θεωρία
3. To HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες
2. To HAMILTON-PATH ανάγεται στο HAMILTON-CYCLE σε πολ/κό χρόνο
11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
• Ευθύ:
• Έστω ότι το G έχει µονοπάτι Hamilton, έστω το s-l-t
• Τότε µπορούµε να κατασκευάσουµε τον κύκλο Hamilton στο G’: s-l-t-u-s
• Συνεπώς το γράφηµα G’ έχει κύκλο Hamilton
• Αντίστροφο:
• Έστω G’ έχει κύκλο Hamilton
• Αν αφαιρέσουµε από αυτόν την κορυφή u και τις δύο προσπίπτουσες σε αυτόν ακµές,
τότε προκύπτει µονοπάτι που περνάει από όλες τις κορυφές του G
• Άρα το G έχει µονοπάτι Hamilton
B. Θεωρία
3. To HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες
2. To HAMILTON-PATH ανάγεται στο HAMILTON-CYCLE σε πολ/κό χρόνο
12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
2.Β) ∆είχνουµε ότι η αναγωγή είναι πολυωνυµικού χρόνου
Προφανώς ο χρόνος της αναγωγής είναι πολυωνυµικός.
( Τυπικά προσθέτουµε µια νέα γραµµή και µία νέα στήλη στον πίνακα γειτνίασης σε χρόνο O(n) )
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 1
Το 3-COLORING ανάγεται στο 7-COLORING
Το πρόβληµα του k-χρωµατισµού (k≥3 ακέραιος) ορίζεται ως εξής: ∆οθέντος ενός µη
κατευθυντικού γραφήµατος G, είναι το γράφηµα G k-χρωµατίσιµο;
Ένα γράφηµα G καλείται k-χρωµατίσιµο αν οι κορυφές του µπορούν να χρωµατιστούν
χρησιµοποιώντας ακριβώς k διαφορετικά χρώµατα, έτσι ώστε γειτονικές κορυφέ να
έχουν διαφορετικό χρώµα.
1. Αποδείξτε ότι το πρόβληµα του 7-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ανήκει στην κλάση NP.
2. ∆εδοµένου ότι το πρόβληµα του 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ είναι NP-πλήρες, αποδείξτε ότι το
πρόβληµα του 7-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ είναι NP-πλήρες.
13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2
Το HAMILTON-CYCLE ανάγεται στο TSP
Το πρόβληµα TSP (Travelling Salesman Problem) διατυπώνεται ως εξής:
• Στιγµιότυπο: Γράφος µε βάρη G=(V,E,W), ακέραιος k
• Ερώτηµα: Υπάρχει απλός κύκλος που περνάει από όλες τις κορυφές του G µε βάρος
το πολύ k;
Θεωρείστε γνωστό ότι το πρόβληµα HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες.
14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 3
Αναδιατυπώσεις Γνωστών NP-complete προβληµάτων
Εξετάστε αν τα παρακάτω προβλήµατα είναι NP-complete:
(A) NET ASSIGNMENT: ∆οθεισών Ν εταιριών κινητής τηλεφωνίας κάθε µία από τις
οποίες µπορεί να καλύψει καθένα από τους Νοµούς µιας χώρας, υπάρχει τρόπος να
ανατεθούν οι Νοµοί σε εταιρίες ώστε σε καµιά εταιρία να µην ανατεθούν Νοµοί που
συνορεύουν µεταξύ τους; Σηµείωση: ∆εν απαιτείται όλες οι εταιρίες να έχουν ανάθεση.
(B) TRANSITION: ∆οθέντος ενός συνόλου καταστάσεων Κ={κ1,κ2,l,κr}, ακεραίου k>2
και πεπερασµένου συνόλου ενεργειών Α={α1,l,αν} που όταν εκτελεστούν προκαλούν
ενδεχόµενα αλλαγή κατάστασης (µετάβαση από κατάσταση σε κατάσταση, όπου δεν
αποκλείεται και µετάβαση µιας κατάστασης στον εαυτό της), υπάρχει σύνολο Κ0
καταστάσεων µεγέθους το πολύ k-1 ώστε κάθε µετάβαση να είναι µετάβαση από ή σε
κατάσταση στο Κ0 (δηλ. p∈K0 ή q∈K0).
15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
1 of 15

Recommended

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.5 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.5ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.5
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.5Dimitris Psounis
2.7K views21 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8Dimitris Psounis
1.9K views3 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3Dimitris Psounis
3.9K views30 slides
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 by
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1Dimitris Psounis
3.6K views3 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2Dimitris Psounis
3.5K views28 slides
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 by
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3Dimitris Psounis
2.9K views2 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
9.2K views22 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2Dimitris Psounis
2.4K views3 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2Dimitris Psounis
1.3K views11 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5Dimitris Psounis
8.1K views33 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3Dimitris Psounis
5.8K views42 slides
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 27 by
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 27ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 27
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 27Dimitris Psounis
921 views9 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
Dimitris Psounis1.3K views
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
Dimitris Psounis15.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
Dimitris Psounis1K views

Viewers also liked

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.8K views4 slides
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.5K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.7K views7 slides
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.6K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.7K views8 slides
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.2K views1 slide

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.8K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.7K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.7K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.2K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.3K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
Dimitris Psounis5.3K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.3K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4
Dimitris Psounis3.6K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.2K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3
Dimitris Psounis3.6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.3K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views

Similar to ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4

Θέματα φυσικής γ γενικής 2014 by
Θέματα φυσικής γ γενικής 2014Θέματα φυσικής γ γενικής 2014
Θέματα φυσικής γ γενικής 2014Θεόδωρος Μαραγκούλας
364 views5 slides
Pan diag b_lyk_2015_sol by
Pan diag b_lyk_2015_solPan diag b_lyk_2015_sol
Pan diag b_lyk_2015_solDimitris Kontoudakis
245 views11 slides
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2015/ Θέματα και Λύσεις by
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2015/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2015/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2015/ Θέματα και ΛύσειςHOME
1.9K views11 slides
2008 physics by
2008 physics2008 physics
2008 physicsΜαυρουδης Μακης
172 views9 slides
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2001/ Θέματα και Λύσεις by
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2001/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2001/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2001/ Θέματα και ΛύσειςHOME
1.9K views7 slides
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2014/ Θέματα και Λύσεις by
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2014/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2014/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2014/ Θέματα και ΛύσειςHOME
1.9K views13 slides

Similar to ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4(13)

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2015/ Θέματα και Λύσεις by HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2015/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2015/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2015/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.9K views
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2001/ Θέματα και Λύσεις by HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2001/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2001/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2001/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.9K views
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2014/ Θέματα και Λύσεις by HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2014/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2014/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2014/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.9K views
Epan Phys Kat 09 by pefkounar
Epan Phys Kat 09Epan Phys Kat 09
Epan Phys Kat 09
pefkounar334 views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf by
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfTassos Karampinis
30 views9 slides
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf by
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfTassos Karampinis
21 views14 slides
Politexneio_2023.pptx by
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
39 views6 slides
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxssuser86b52c
11 views18 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
13 views25 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
11 views20 slides

Recently uploaded(20)

Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist39 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c11 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c13 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c11 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki107 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram17 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 views
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas27 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 by ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4

 • 1. ΠΛΗ30 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: NP-πληρότητα Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2ο ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β. Θεωρία 1. Εισαγώγή 1. Σχήµα Απόδειξης Αναγωγής 2. Αναγωγές της Προτασιακής Λογικής 2. Το πρόβληµα HAMILTON-PATH είναι NP-πλήρες 1. HAMILTON-PATH ανήκει στο NP 2. 3SAT ανάγεται στο HAMILTON-PATH 3. Το πρόβληµα HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες 1. HAMILTON-CYCLE ανήκει στο NP 2. HAMILTON-PATH ανάγεται στο HAMILTON-CYCLE 4. Το πρόβληµα 3-COLORING είναι NP-πλήρες 1. 3-COLORING ανήκει στο NP 2. 3SAT ανάγεται στο 3-COLORING Γ.Ασκήσεις 1. To 7-COLORING είναι NP-πλήρες 2. Το TSP είναι NP-πλήρες 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
 • 3. Α. Σκοπός του Μαθήµατος Οι στόχοι του µαθήµατος είναι: Επίπεδο Α (-) Επίπεδο Β Το 7COLORING είναι NP-πλήρες Το TSP είναι NP-πλήρες Το HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες Επίπεδο Γ Το 3-COLORING είναι NP-πλήρες Το HAMILTON-PATH είναι NP-πλήρες 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
 • 4. B. Θεωρία 1. Εισαγωγή 1. Σχήµα Απόδειξης Αναγωγής 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2 Για να αποδείξουµε ότι ένα πρόβληµα Π είναι NP-πλήρες, ακολουθούµε την εξής διαδικασία: 1. Αποδεικνύουµε ότι Π ∈ • Είτε δίνοντας µη ντετερµινιστική µηχανή Turing-µάντη που «µαντεύει» την λύση και έπειτα επαληθεύει ότι είναι όντως λύση του προβλήµατος. • Είτε δίνοντας ντετερµινιστική µηχανή Turing-επαληθευτή που δεδοµένης µιας λύσης (πιστοποιητικό) επαληθεύει σε πολυωνυµικό ντετερµινιστικό χρόνο ότι είναι λύση του προβλήµατος. 2. ∆ίνουµε µια πολυωνυµική αναγωγή από ένα γνωστό NP-πλήρες πρόβληµα Π’ στο πρόβληµα Π (Η αναγωγή συµβολίζεται µε Π’≤Π) • Όπου δίνουµε έναν κανόνα µετασχηµατισµού της εισόδου Ε’ του γνωστού προβλήµατος Π’ σε είσοδο E του αγνώστου προβλήµατος Π έτσι ώστε για κάθε στιγµιότυπο: Αποτέλεσµα του Π(Ε) ισοδύναµο µε αποτέλεσµα του Π’(Ε΄) Και δείχνουµε ότι η κατασκευή θέλει πολυωνυµικό χρόνο Θα χρησιµοποιούµε τον «µάντη» για να αποδεικνύουµε ότι ανήκει στο NP. Αν αποδείξουµε µόνο το 2ο σκέλος, τότε το πρόβληµα είναι NP-δύσκολο (NP-Hard)
 • 5. B. Θεωρία 1. Εισαγωγή 2. Αναγωγές της Θεωρίας Γράφων 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2 Με αφετηρία το πρόβληµα 3SAΤ κάνουµε αναγωγές σε προβλήµατα της θεωρίας γράφων. Στο σηµερινό µάθηµα ασχολούµαστε µε προβλήµατα που σχετίζονται µε τον χρωµατισµό κορυφών και την εύρεση µονοπατιών µε κάποιες ιδιότητες. Οι αναγωγές που θα δούµε παρουσιάζονται στο παρακάτω δένδρο αναγωγών: 3SAT 3-COLORINGHAMILTON PATH 7-COLORING HAMILTON CYCLE TSP
 • 6. B. Θεωρία 2. To ΗΑΜΙLTON-PATH είναι NP-πλήρες 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2 Η διατύπωση του προβλήµατος HAMILTON-PATH έχει ως ακολούθως: Στιγµιότυπα: Για να το αποδείξουµε: 1. ∆είχνουµε ότι ανήκει στο NP 2. Ανάγουµε το πρόβληµα 3SAT ανάγεται στο πρόβληµα HAMILTON-PATH σε πολ/κο χρόνο (δύσκολη απόδειξη –βλέπε βιβλίο) Το πρόβληµα HAMILTON-PATH: • Είσοδος: Απλός µη κατευθυνόµενος γράφος G=(V,E) • Ερώτηµα: Έχει ο γράφος µονοπάτι Hamilton; • (Υπενθύµιση: Μονοπάτι Hamilton είναι µονοπάτι που περνά από κάθε κορυφή του γραφήµατος ακριβώς µια φορά) Παράδειγµα: Στο ακόλουθο γράφηµα έχω το µονοπάτι Hamilton: v1-v5-v2-v3-v4
 • 7. B. Θεωρία 2. To HAMILTON-PATH είναι NP-πλήρες 1. To HAMILTON-PATH ανήκει στο NP 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2 1. ∆είχνουµε ότι το HAMILTON-PATH ανήκει στο NP ∆εδοµένου ενός γράφου G=(V,E) µε n=|V| κορυφές και m=|E| ακµές: • Σε µη ντετερµινιστικό χρόνο O(n) µαντεύουµε µία µετάθεση των κορυφών και έπειτα • Επαληθεύουµε ότι διαδοχικές κορυφές συνδέονται µε ακµή σε χρόνο O(n). Ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνυµικός. Συνεπώς το πρόβληµα HAMILTON-PATH ανήκει στο NP
 • 8. B. Θεωρία 3. To ΗΑΜΙLTON-CYCLE είναι NP-πλήρες 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2 Η διατύπωση του προβλήµατος HAMILTON-CYCLE έχει ως ακολούθως: Στιγµιότυπα: Για να το αποδείξουµε: 1. ∆είχνουµε ότι ανήκει στο NP 2. Ανάγουµε το πρόβληµα HAMILTON-PATH ανάγεται στο πρόβληµα HAMILTON-CYCLE σε πολ/κο χρόνο Το πρόβληµα HAMILTON-CYCLE: • Είσοδος: Απλός µη κατευθυνόµενος γράφος G=(V,E) • Ερώτηµα: Έχει ο γράφος κύκλο Hamilton; • (Υπενθύµιση: Κύκλος Hamilton είναι κύκλος που περνά από κάθε κορυφή του γραφήµατος ακριβώς µια φορά) Παράδειγµα: Στα ακόλουθα γραφήµατα έχουµε ότι: ∆εν έχει κύκλο Hamilton Έχει κύκλο Hamilton
 • 9. B. Θεωρία 3. To HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες 1. To HAMILTON-CYCLE ανήκει στο NP 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2 1. ∆είχνουµε ότι το HAMILTON-CYCLE ανήκει στο NP ∆εδοµένου ενός γράφου G=(V,E) µε n=|V| κορυφές και m=|E| ακµές: • Σε µη ντετερµινιστικό χρόνο O(n) µαντεύουµε µία µετάθεση των κορυφών και έπειτα • Επαληθεύουµε ότι διαδοχικές κορυφές συνδέονται µε ακµή και ότι η τελευταία κορυφή της µετάθεσης συνδέεται µε την πρώτη κορυφή σε χρόνο O(n). Ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνυµικός. Συνεπώς το πρόβληµα HAMILTON-CYCLE ανήκει στο NP
 • 10. B. Θεωρία 3. To HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες 2. To HAMILTON-PATH ανάγεται στο HAMILTON-CYCLE σε πολ/κό χρόνο 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2 2.A) Το HAMILTON-PATH ανάγεται στο HAMILTON-CYCLE ∆ίνουµε αναγωγή από το HAMILTON-PATH στο HAMILTON-CYCLE δηλαδή δεδοµένου ενός γράφου G=(V,E) του HAMILTON-PATH κατασκευάζουµε γράφο G’=(V’,E’) του HAMILTON-CYCLE τέτοιο ώστε: G έχει µονοπάτι Hamilton ⟺ G’ έχει κύκλο Hamilton Η αναγωγή είναι η εξής: • Επιλέγουµε G’=G επαυξηµένος µε µία νέα κορυφή u η οποία συνδέεται µε όλες τι κορυφές του G Παράδειγμα Αρχικό Γράφημα έχει !"#$% & Νεο Γράφημα έχει )ύ)+ !"#$% &′ - # - #
 • 11. B. Θεωρία 3. To HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες 2. To HAMILTON-PATH ανάγεται στο HAMILTON-CYCLE σε πολ/κό χρόνο 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2 • Ευθύ: • Έστω ότι το G έχει µονοπάτι Hamilton, έστω το s-l-t • Τότε µπορούµε να κατασκευάσουµε τον κύκλο Hamilton στο G’: s-l-t-u-s • Συνεπώς το γράφηµα G’ έχει κύκλο Hamilton • Αντίστροφο: • Έστω G’ έχει κύκλο Hamilton • Αν αφαιρέσουµε από αυτόν την κορυφή u και τις δύο προσπίπτουσες σε αυτόν ακµές, τότε προκύπτει µονοπάτι που περνάει από όλες τις κορυφές του G • Άρα το G έχει µονοπάτι Hamilton
 • 12. B. Θεωρία 3. To HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες 2. To HAMILTON-PATH ανάγεται στο HAMILTON-CYCLE σε πολ/κό χρόνο 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2 2.Β) ∆είχνουµε ότι η αναγωγή είναι πολυωνυµικού χρόνου Προφανώς ο χρόνος της αναγωγής είναι πολυωνυµικός. ( Τυπικά προσθέτουµε µια νέα γραµµή και µία νέα στήλη στον πίνακα γειτνίασης σε χρόνο O(n) )
 • 13. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 1 Το 3-COLORING ανάγεται στο 7-COLORING Το πρόβληµα του k-χρωµατισµού (k≥3 ακέραιος) ορίζεται ως εξής: ∆οθέντος ενός µη κατευθυντικού γραφήµατος G, είναι το γράφηµα G k-χρωµατίσιµο; Ένα γράφηµα G καλείται k-χρωµατίσιµο αν οι κορυφές του µπορούν να χρωµατιστούν χρησιµοποιώντας ακριβώς k διαφορετικά χρώµατα, έτσι ώστε γειτονικές κορυφέ να έχουν διαφορετικό χρώµα. 1. Αποδείξτε ότι το πρόβληµα του 7-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ανήκει στην κλάση NP. 2. ∆εδοµένου ότι το πρόβληµα του 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ είναι NP-πλήρες, αποδείξτε ότι το πρόβληµα του 7-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ είναι NP-πλήρες. 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
 • 14. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 2 Το HAMILTON-CYCLE ανάγεται στο TSP Το πρόβληµα TSP (Travelling Salesman Problem) διατυπώνεται ως εξής: • Στιγµιότυπο: Γράφος µε βάρη G=(V,E,W), ακέραιος k • Ερώτηµα: Υπάρχει απλός κύκλος που περνάει από όλες τις κορυφές του G µε βάρος το πολύ k; Θεωρείστε γνωστό ότι το πρόβληµα HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες. 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2
 • 15. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 3 Αναδιατυπώσεις Γνωστών NP-complete προβληµάτων Εξετάστε αν τα παρακάτω προβλήµατα είναι NP-complete: (A) NET ASSIGNMENT: ∆οθεισών Ν εταιριών κινητής τηλεφωνίας κάθε µία από τις οποίες µπορεί να καλύψει καθένα από τους Νοµούς µιας χώρας, υπάρχει τρόπος να ανατεθούν οι Νοµοί σε εταιρίες ώστε σε καµιά εταιρία να µην ανατεθούν Νοµοί που συνορεύουν µεταξύ τους; Σηµείωση: ∆εν απαιτείται όλες οι εταιρίες να έχουν ανάθεση. (B) TRANSITION: ∆οθέντος ενός συνόλου καταστάσεων Κ={κ1,κ2,l,κr}, ακεραίου k>2 και πεπερασµένου συνόλου ενεργειών Α={α1,l,αν} που όταν εκτελεστούν προκαλούν ενδεχόµενα αλλαγή κατάστασης (µετάβαση από κατάσταση σε κατάσταση, όπου δεν αποκλείεται και µετάβαση µιας κατάστασης στον εαυτό της), υπάρχει σύνολο Κ0 καταστάσεων µεγέθους το πολύ k-1 ώστε κάθε µετάβαση να είναι µετάβαση από ή σε κατάσταση στο Κ0 (δηλ. p∈K0 ή q∈K0). 15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.4: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 2