ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ30
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: NP-πληρότητα
Μάθηµα 6.3:
Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1ο
∆ηµήτρης Ψούνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Β. Θεωρία
1. Εισαγώγή
1. Σχήµα Απόδειξης Αναγωγής
2. Αναγωγές της Προτασιακής Λογικής
2. Το πρόβληµα INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες
1. INDEPENDENT-SET ανήκει στο NP
2. 3SAT ανάγεται στο INDEPENDENT-SET
3. Το πρόβληµα CLIQUE είναι NP-πλήρες
1. CLIQUE ανήκει στο NP
2. INDEPENDENT-SET ανάγεται στο CLIQUE
4. Το πρόβληµα VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες
1. VERTEX-COVER ανήκει στο NP
2. INDEPENDENT-SET ανάγεται στο VERTEX-COVER
5. Το πρόβληµα SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες
1. SUBGRAPH-ISOMORPHISM ανήκει στο NP
2. CLIQUE ανάγεται στο SUBGRAPH-ISOMORPHISM
Γ.Ασκήσεις
1. To (n/2)-CLIQUE είναι NP-πλήρες
2. Το KITE είναι NP-πλήρες
3. Το k-DENSEST-SUBGRAPH είναι NP-πλήρες
4. Το k-LIGHTEST-SUBGRAPH είναι NP-πλήρες
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Οι στόχοι του µαθήµατος είναι:
Επίπεδο Α
(-)
Επίπεδο Β
Το INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες
Το CLIQUE είναι NP-πλήρες
Το VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες
Το SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες
Το k-DENSEST-SUBGRAPH είναι NP-πλήρες
Το k-LIGHTEST-SUBGRAPH είναι NP-πλήρες
Επίπεδο Γ
Το KITE είναι NP-πλήρες
Το (n/2)-CLIQUE είναι NP-πλήρες
Το ΝΟΤ-ALL-ZERO-SAT είναι NP-πλήρες
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
B. Θεωρία
1. Εισαγωγή
1. Σχήµα Απόδειξης Αναγωγής
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
Για να αποδείξουµε ότι ένα πρόβληµα Π είναι NP-πλήρες, ακολουθούµε την εξής
διαδικασία:
1. Αποδεικνύουµε ότι Π ∈
• Είτε δίνοντας µη ντετερµινιστική µηχανή Turing-µάντη που «µαντεύει» την λύση και έπειτα
επαληθεύει ότι είναι όντως λύση του προβλήµατος.
• Είτε δίνοντας ντετερµινιστική µηχανή Turing-επαληθευτή που δεδοµένης µιας λύσης
(πιστοποιητικό) επαληθεύει σε πολυωνυµικό ντετερµινιστικό χρόνο ότι είναι λύση του
προβλήµατος.
2. ∆ίνουµε µια πολυωνυµική αναγωγή από ένα γνωστό NP-πλήρες πρόβληµα Π’ στο
πρόβληµα Π (Η αναγωγή συµβολίζεται µε Π’≤Π)
• Όπου δίνουµε έναν κανόνα µετασχηµατισµού της εισόδου Ε’ του γνωστού προβλήµατος
Π’ σε είσοδο E του αγνώστου προβλήµατος Π έτσι ώστε για κάθε στιγµιότυπο:
Αποτέλεσµα του Π(Ε) ισοδύναµο µε αποτέλεσµα του Π’(Ε΄)
Και δείχνουµε ότι η κατασκευή θέλει πολυωνυµικό χρόνο
Θα χρησιµοποιούµε τον «µάντη» για να αποδεικνύουµε ότι ανήκει στο NP.
Αν αποδείξουµε µόνο το 2ο σκέλος, τότε το πρόβληµα είναι NP-δύσκολο
(NP-Hard)
B. Θεωρία
1. Εισαγωγή
2. Αναγωγές της Θεωρίας Γράφων
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
Με αφετηρία το πρόβληµα 3SAΤ κάνουµε αναγωγές σε προβλήµατα της θεωρίας
γράφων. Στο σηµερινό µάθηµα ασχολούµαστε µε προβλήµατα που αναζητούµε ένα
υποσύνολο των κορυφών µε κάποια ιδιότητα.
Οι αναγωγές που θα δούµε παρουσιάζονται στο παρακάτω δένδρο αναγωγών:
3SAT
INDEPENDENT SET
VERTEX
COVER
SUBGRAPH
ISOMORPHISM
CLIQUE
(n/2)-CLIQUE
k-DENSEST
SUBGRAPH
KITE
k-LIGHTEST
SUBGRAPH
B. Θεωρία
2. To INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
Η διατύπωση του προβλήµατος INDEPENDENT-SET έχει ως ακολούθως:
Στιγµιότυπα:
Για να το αποδείξουµε:
1. ∆είχνουµε ότι ανήκει στο NP
2. Ανάγουµε το πρόβληµα 3SAT στο πρόβληµα ΙNDEPENDENT-SET σε
πολ/κο χρόνο
Το πρόβληµα INDEPENDENT-SET:
• Είσοδος: Απλός µη κατευθυνόµενος γράφος G=(V,E), ακέραιος k
• Ερώτηµα: Έχει ο γράφος ανεξάρτητο υποσύνολο k κορυφών.
• (Υπενθύµιση: Ανεξάρτητο Σύνολο είναι υποσύνολο των κορυφών που δεν
συνδέονται µε ακµή)
Παράδειγµα: Στο ακόλουθο γράφηµα έχει σηµειωθεί ένα σύνολο ανεξαρτησίας 3
κορυφών:
Το σύνολο ανεξαρτησίας είναι V’={v1,v2,v4}
B. Θεωρία
2. To INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες
1. To INDEPENDENT-SET ανήκει στο NP
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
1. ∆είχνουµε ότι το INDEPENDENT-SET ανήκει στο NP
∆εδοµένου ενός γράφου G=(V,E) µε n=|V| κορυφές και m=|E| ακµές και ενός ακεραίου k:
• Σε µη ντετερµινιστικό χρόνο O(k) µαντεύουµε ένα υποσύνολο k κορυφών του γραφήµατος
και έπειτα
• Επαληθεύουµε ότι ανά δύο οι k κορυφές δεν συνδέονται µε ακµή. Ελέγχεται δηλαδή ότι όντως
δεν υπάρχουν οι k(k-1)/2 δυνατές ακµές. Ο έλεγχος απαιτεί χρόνο O(k2)
Ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνυµικός. Συνεπώς το πρόβληµα INDEPENDENT-SET ανήκει στο
NP
B. Θεωρία
2. To INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες
2. To 3SAT ανάγεται στο INDEPENDENT-SET σε πολυωνυµικό χρόνο
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
2.A) Το 3SAT ανάγεται στο INDEPENDENT SET
∆ίνουµε αναγωγή από το 3SAT στο INDEPENDENT-SET, δηλαδή δεδοµένης µιας φόρµουλας φ
του 3SAT κατασκευάζουµε γράφο G=(V,E) και επιλέγουµε k τέτοιο ώστε:
φ ικανοποιήσιµη ⟺ G έχει ανεξάρτητο σύνολο k κορυφών
Η αναγωγή είναι η εξής:
• Για κάθε πρόταση του 3SAT κατασκευάζουµε ένα τρίγωνο στο γράφηµα. Π.χ. η πρόταση
∨ ∨ µετασχήµατίζεται στο τρίγωνο που έχουµε αντiστοιχήσει σε κάθε κορυφή το
όνοµα του αντίστοιχου όρου.
B. Θεωρία
2. To INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες
2. To 3SAT ανάγεται στο INDEPENDENT-SET σε πολυωνυµικό χρόνο
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
• Συνδέεουµε κάθε εµφάνιση της µεταβλητής µε κάθε εµφάνιση άρνησής της .
• Π.χ. η πρόταση
∨ ∨ ∧ ∨ ∨ ∧ ∨ ∨
µετασχηµατίζεται στο γράφηµα:
• Επιλέγουµε το k να είναι ίσο µε το πλήθος των προτάσεων του 3SAT (στο παράδειγµα έχω λ.χ
k=3)
B. Θεωρία
2. To INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες
2. To 3SAT ανάγεται στο INDEPENDENT-SET σε πολυωνυµικό χρόνο
10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
• Ευθύ:
• Έστω ότι υπάρχει ανάθεση που ικανοποιεί την φόρµουλα.
• Τότε σε κάθε πρόταση τουλάχιστον ένας όρος είναι Α.
• Επιλέγουµε από κάθε τρίγωνο ακριβώς έναν όρο που αντιστοιχεί σε Α στην ανάθεση. Από
κάθε τρίγωνο δεν µπορεί να επιλχθεί άλλη κορυφή. Επίσης κάθε όρος στο γράφηµα
συνδέεται µε την άρνησή του, οπότε δεν είναι δυνατόν σε άλλο τρίγωνο να έχει επιλεχθεί η
άρνησή του (αφού στην ανάθεση ο συγκεκριµένος όρος θα έχει µόνο µία τιµή)
• Άρα υπάρχει ανεξάρτητο σύνολο µε µέγεθος m
• Αντίστροφο:
• Έστω ότι το γράφηµα έχει ανεξάρτητο σύνολο µεγέθους m.
• Σε κάθε τρίγωνο ακριβώς 1 κορυφή θα έχει επιλεχθεί. Θέτουµε τον αντίστοιχο όρο αληθή
και στις υπόλοιπες κορυφές αναθέτουµε τυχαία τιµή (εκτός και αν η τιµή του καθορίζεται
από άλλο τρίγωνο).
• Επειδή το σύνολο είναι ανεξάρτητο και επειδή κάθε µεταβλητή συνδέεται µε τις αρνήσεις
της, είτε θα επιλεχθεί η µεταβλητή (την θέτουµε Α), είτε η άρνησή της (την θέτουµε Ψ).
• Άρα υπάρχει ανάθεση που ικανοποιεί την φ.
B. Θεωρία
2. To INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες
2. To 3SAT ανάγεται στο INDEPENDENT-SET σε πολυωνυµικό χρόνο
11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
2.Β) ∆είχνουµε ότι η αναγωγή είναι πολυωνυµικού χρόνου
Προφανώς ο χρόνος κατασκευής του γραφήµατος της αναγωγής από µία 3SAT φόρµουλα είναι
πολυωνυµικός.
( Τυπικά κατασκευάζουµε τον πίνακα γειτνίασης διάστασης 3m x 3m σε χρόνο O(m2)
αρχικοποιηµένο µε 0 σε κάθε κελί (δηλαδή ότι δεν υπάρχει ακµή στο γράφηµα). Έπειτα σε κάθε
µεταβλητή αντιστοιχούµε τον όρο της και έπειτα (α) βάζουµε τις ακµές κάθε τριγώνου σε σταθερό
χρόνο και (β) τις ακµές που συνδέεουν ανά δύο τις κορυφές σε χρόνο O(m2). Άρα ο συνολικός
χρόνος είναι πολυωνυµικός και ίσος µε O(m2) )
B. Θεωρία
3. To CLIQUE είναι NP-πλήρες
12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
Η διατύπωση του προβλήµατος CLIQUE έχει ως ακολούθως:
Στιγµιότυπα:
Για να το αποδείξουµε:
1. ∆είχνουµε ότι ανήκει στο NP
2. Ανάγουµε το πρόβληµα INDEPENDENT-SET ανάγεται στο πρόβληµα
CLIQUE σε πολ/κο χρόνο
Το πρόβληµα CLIQUE:
• Είσοδος: Απλός µη κατευθυνόµενος γράφος G=(V,E), ακέραιος k
• Ερώτηµα: Έχει ο γράφος κλίκα k κορυφών.
• (Υπενθύµιση: Κλίκα είναι υποσύνολο των κορυφών που συνδέονται µε ακµή)
Παράδειγµα: Στο ακόλουθο γράφηµα έχει σηµειωθεί µία κλίκα 3 κορυφών:
Η κλίκα είναι V’={v2,v3,v5}
∆εν υπάρχει κλίκα 4 κορυφών.
B. Θεωρία
3. To CLIQUE είναι NP-πλήρες
1. To CLIQUE ανήκει στο NP
13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
1. ∆είχνουµε ότι το CLIQUE ανήκει στο NP
∆εδοµένου ενός γράφου G=(V,E) µε n=|V| κορυφές και m=|E| ακµές και ενός ακεραίου k:
• Σε µη ντετερµινιστικό χρόνο O(k) µαντεύουµε ένα υποσύνολο k κορυφών του γραφήµατος
και έπειτα
• Επαληθεύουµε ότι ανά δύο οι k κορυφές συνδέονται µε ακµή. Ελέγχεται δηλαδή ότι όντως
υπάρχουν οι k(k-1)/2 δυνατές ακµές. Ο έλεγχος απαιτεί χρόνο O(k2)
Ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνυµικός. Συνεπώς το πρόβληµα CLIQUE ανήκει στο NP
B. Θεωρία
3. To CLIQUE είναι NP-πλήρες
2. To INDEPENDENT-SET ανάγεται στο CLIQUE σε πολυωνυµικό χρόνο
14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
2.A) Το INDEPENDENT-SET ανάγεται στο CLIQUE
∆ίνουµε αναγωγή από το INDEPENDENT-SET στο CLIQUE δηλαδή δεδοµένου ενός γράφου
G=(V,E) και ενός ακεραίου k του INDEPENDENT-SET κατασκευάζουµε γράφο G’=(V’,E’) και
επιλέγουµε ακεραίο k’ τέτοιο ώστε:
G έχει ανεξάρτητο σύνολο k κορυφών ⟺ G’ έχει κλίκα k’ κορυφών
Η αναγωγή είναι η εξής:
• Επιλέγουµε G’=Συµπλήρωµα του G και θέτουµε k’=k
(Υπενθύµιση: Συµπλήρωµα του G: είναι το γράφηµα µε τις ίδιες κορυφές και όσες ακµές
λείπουν από το αρχικό γράφηµα)
Παράδειγμα
Αρχικό	Γράφημα	έχει
!". $ύ &'&	(	)&*+,ώ
Συμπλήρωμα	έχει
)'4) 	(	)&*+,ώ
B. Θεωρία
3. To CLIQUE είναι NP-πλήρες
2. To INDEPENDENT-SET ανάγεται στο CLIQUE σε πολυωνυµικό χρόνο
15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
• Ευθύ:
• Έστω ότι G έχει σύνολο ανεξαρτησίας k κορυφών
• Αυτό σηµαίνει ότι οι k κορυφές δεν συνδέονται µε ακµή στο αρχικό γράφηµα
• Συνεπώς θα συνδέονται µε ακµή στο συµπλήρωµα του G.
• Άρα το συµπλήρωµα του G έχει κλίκα k κορυφών.
• Αντίστροφο:
• Έστω ότι το συµπλήρωµα του G έχει κλίκα k κορυφών.
• Αυτό σηµαίνει ότι οι k κορυφές συνδέονται µε ακµή στο συµπλήρωµα
• Άρα δεν θα συνδέονται µε ακµή στο αρχικό γράφηµα.
• Συνεπώς το αρχικό γράφηµα έχει ανεξάρτητο σύνολο k κορυφών.
B. Θεωρία
3. To CLIQUE είναι NP-πλήρες
2. To INDEPENDENT-SET ανάγεται στο CLIQUE σε πολυωνυµικό χρόνο
16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
2.Β) ∆είχνουµε ότι η αναγωγή είναι πολυωνυµικού χρόνου
Προφανώς ο χρόνος της αναγωγής είναι πολυωνυµικός.
( Τυπικά αν ο γράφος είναι αποθηκευµένος σε πίνακα γειτνίασης, σαρώνουµε τον πίνακα και
µετατρέπουµε κάθε 0 σε 1 και κάθε 1 σε 0 (εκτός των στοιχείων της κυρίας διαγωνίου). Αυτό
γίνεται σε χρόνο O(n2) όπου n οι κορυφές του γραφήµατος)
B. Θεωρία
4. To VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες
17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
Η διατύπωση του προβλήµατος VERTEX-COVER έχει ως ακολούθως:
Στιγµιότυπα:
Για να το αποδείξουµε:
1. ∆είχνουµε ότι ανήκει στο NP
2. Ανάγουµε το πρόβληµα INDEPENDENT-SET ανάγεται στο πρόβληµα
VERTEX-COVER σε πολ/κο χρόνο
Το πρόβληµα VERTEX-COVER:
• Είσοδος: Απλός µη κατευθυνόµενος γράφος G=(V,E), ακέραιος k
• Ερώτηµα: Έχει ο γράφος κάλυµµα k κορυφών.
• (Ορισµός: Κάλυµµα είναι υποσύνολο των κορυφών τέτοιο ώστε κάθε ακµή να
έχει τουλάχιστον το ένα άκρο της σε κορυφή του συνόλου)
Παράδειγµα: Στο ακόλουθο γράφηµα έχει σηµειωθεί ένα κάλυµµα 2 κορυφών:
Το κάλυµµα είναι V’={v3,v5}
∆εν υπάρχει κάλυµµα 1 κορυφής.
Υπάρχουν καλύµµατα 3,4 και 5 κορυφών
B. Θεωρία
4. To VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες
1. To VERTEX-COVER ανήκει στο NP
18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
1. ∆είχνουµε ότι το VERTEX-COVER ανήκει στο NP
∆εδοµένου ενός γράφου G=(V,E) µε n=|V| κορυφές και m=|E| ακµές και ενός ακεραίου k:
• Σε µη ντετερµινιστικό χρόνο O(k) µαντεύουµε ένα υποσύνολο k κορυφών του γραφήµατος
και έπειτα
• Επαληθεύουµε ότι κάθε ακµή έχει τουλάχιστον το ένα της άκρο σε κορυφή του συνόλου. Ο
έλεγχος απαιτεί χρόνο O(mk)
Ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνυµικός. Συνεπώς το πρόβληµα VERTEX-COVER ανήκει στο NP
B. Θεωρία
4. To VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες
2. To INDEPENDENT-SET ανάγεται στο VERTEX-COVER σε πολ/κό χρόνο
19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
2.A) Το INDΕPENDENT-SET ανάγεται στο VERTEX-COVER
∆ίνουµε αναγωγή από το INDEPENDENT-SET στο VERTEX-COVER δηλαδή δεδοµένου ενός
γράφου G=(V,E) και ενός ακεραίου k του INDEPENDENT-SET κατασκευάζουµε γράφο G’=(V’,E’)
και επιλέγουµε ακεραίο k’ τέτοιο ώστε:
G έχει ανεξάρτητο σύνολο k κορυφών ⟺ G’ έχει κάλυµµα k’ κορυφών
Η αναγωγή είναι η εξής:
• Επιλέγουµε G’=G και θέτουµε k’=n-k
(Παρατηρούµε ότι όλες οι ακµές θα έχουν τουλάχιστον το ένα τους άκρο στις υπόλοιπες
κορυφές ακτός αυτών που ανήκουν στο ανεξάρτητο σύνολο)
Παράδειγμα
Γράφημα	που	έχει
!". $ύ &'&	(	)&*+,ώ
Γράφημα	που	έχει
)6'+77 	8 9 (	)&*+,ώ
B. Θεωρία
4. To VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες
2. To INDEPENDENT-SET ανάγεται στο VERTEX-COVER σε πολ/κό χρόνο
20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
• Ευθύ:
• Έστω ότι G έχει σύνολο ανεξαρτησίας k κορυφών
• Αυτό σηµαίνει ότι οι k κορυφές δεν συνδέονται µε ακµή. Άρα δεν υπάρχει ακµή που να
έχει και τα δύο της άκρα στις k κορυφές.
• Συνεπώς όλες οι ακµές είτε θα έχουν και τα δύο τους άκρα στις υπόλοιπες n-k κορυφές,
είτε το ένα άκρο στις n-k κορυφές.
• Άρα όλες οι ακµές θα έχουν τουλάχιστον το ένα άκρο τους στις n-k κορυφές.
• Άρα το γράφηµα G θα έχει κάλυµµα n-k κορυφών.
• Αντίστροφο:
• Έστω ότι το συµπλήρωµα του G έχει καλυµµα n-k κορυφών.
• Άρα κάθε ακµή έχει τουλάχιστον το ένα της άκρο στις n-k κορυφές, άρα το πολύ το ένα της
άκρο θα προσπίπτει σε κάποια από τις υπόλοιπες k κορυφές.
• Άρα δεν υπάρχει ακµή που να συνδέει 2 από τις υπόλοιπες k κορυφές.
• Άρα οι k κορυφές αποτελούν σύνολο ανεξαρτησίας του αρχικού γραφήµατος.
B. Θεωρία
4. To VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες
2. To INDEPENDENT-SET ανάγεται στο VERTEX-COVER σε πολ/κό χρόνο
21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
2.Β) ∆είχνουµε ότι η αναγωγή είναι πολυωνυµικού χρόνου
Προφανώς ο χρόνος της αναγωγής είναι πολυωνυµικός.
( Τυπικά θέτουµε k’=n-k και G’=G άρα ο χρόνος της αναγωγής είναι σταθερός Ο(1) )
B. Θεωρία
5. To SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες
22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
Η διατύπωση του προβλήµατος SUBGRAPH-ISOMORPHISM έχει ως ακολούθως:
Για να το αποδείξουµε:
1. ∆είχνουµε ότι ανήκει στο NP
2. Ανάγουµε το πρόβληµα CLIQUE ανάγεται στο πρόβληµα SUBGRAPH-
ISOMORPHISM σε πολυωνυµικό χρόνο
Το πρόβληµα SUBGRAPH-ISOMORPHISM:
• Είσοδος: Γραφήµατα G1,G2
• Ερώτηµα: Υπάρχει υπογράφηµα του G1 ισόµορφο του G2
• Υπενθύµιση 1: Υπογράφηµα του G: Οποιοδήποτε µέρος του G (Υποσύνολο των
κορυφών και των ακµών)
• Υπενθύµιση 2: Ισοµορφικά Γραφήµατα: Όµοια Γραφήµατα, πιθανόν µε
διαφορετικά ονόµατα στις κορυφές.
B. Θεωρία
5. To SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες
1. To SUBGRAPH-ISOMORPHISM ανήκει στο NP
23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
1. ∆είχνουµε ότι το SUBGRAPH-ISOMORPHISM ανήκει στο NP
∆εδοµένων δύο γραφηµάτων G1 , G2 :
• Σε µη ντετερµινιστικό χρόνο O(k) µαντεύουµε ένα υποσύνολο k κορυφών του γραφήµατος G1
• Μαντεύουµε ένα υποσύνολο m ακµών που προσπίπτουν σε αυτές τις κορυφές σε χρόνο O(k2)
• Και µαντεύουµε την µετονοµασία των κορυφών του G2 σε χρόνο O(k)
και έπειτα
• Επαληθεύουµε ότι τα δύο γραφήµατα είναι ισόµορφα (σε χρόνο O(k2) τααυτίζοντας τις ακµές
τους)
Ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνυµικός. Συνεπώς το πρόβληµα SUBGRAPH-ISOMORPHISM
ανήκει στο NP
B. Θεωρία
5. To SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες
2. To CLIQUE ανάγεται στο SUBGRAPH-ISOMORPHISM σε πολ/κό χρόνο
24∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
2.A) Το CLIQUE ανάγεται στο SUBGRAPH-SIOMORPHISM
∆ίνουµε αναγωγή από το CLIQUE στο SUBGRAPH-ISOMORPHISM δηλαδή δεδοµένου ενός
γράφου G=(V,E) και ενός ακεραίου k του CLIQUE κατασκευάζουµε γράφους G1,G2 έτσι ώστε:
G έχει κλίκα k κορυφών ⟺ G1 περιέχει ισοµορφικό υπογράφηµα του G2
Η αναγωγή είναι η εξής:
• Επιλέγουµε G1=G και θέτουµε G2=Κλίκα k κορυφών
Παράδειγμα
Το	γράφημα	έχει
)'4) 	3	)&*+,ώ
Το	G1	περιέχει	υπογράφημα	ισόμορφο	
της	κλίκας	3	κορυφών	
C, ( E 3 C1 E C
C2 E )'4)
3	)&*+,ώ
B. Θεωρία
5. To SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες
2. To CLIQUE ανάγεται στο SUBGRAPH-ISOMORPHISM σε πολ/κό χρόνο
25∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
• Ευθύ:
• Έστω ότι G έχει κλίκα k κορυφών
• Άρα το G1 (που είναι το G) περιέχει ισοµορφικό υπογράφηµα του G2 (δηλαδή της κλίκας k
κορυφών)
• Αντίστροφο:
• Έστω ότι το G1 περιέχει το G2 ως υπογράφηµα.
• Αφού το G2 είναι η κλίκα k κορυφών, το G(=G1) περιέχει κλίκα k κορυφών
B. Θεωρία
5. To SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες
2. To CLIQUE ανάγεται στο SUBGRAPH-ISOMORPHISM σε πολ/κό χρόνο
26∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
2.Β) ∆είχνουµε ότι η αναγωγή είναι πολυωνυµικού χρόνου
Προφανώς ο χρόνος της αναγωγής είναι πολυωνυµικός.
( Τυπικά θέτουµε G1=G και κατασκευάζουµε την κλίκα k κορυφών σε χρόνο O(k2) )
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 1
Το CLIQUE ανάγεται στο (n/2)-CLIQUE
Αποδείξτε ότι το πρόβληµα (n/2)-CLIQUE:
• Είσοδος: Απλό Μη κατευθυνόµενο Γράφηµα G=(V,E)
• Ερώτηµα: Έχει ο G κλίκα µεγέθους n/2 ( όπου n=|V| )
Θεωρείστε δεδοµένο ότι το πρόβληµα CLIQUE είναι NP-πλήρες
27∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2
Το (n/2)-CLIQUE ανάγεται στο KITE
Αποδείξτε ότι το πρόβληµα KITE:
• Είσοδος: Απλό Μη κατευθυνόµενο Γράφηµα G=(V,E) µε |V|=2n κορυφές
• Ερώτηµα: Έχει ο G χαρταετό µεγέθους n;
• Χαρταετός είναι ένα γράφηµα που έχει άρτιο πλήθος κορυφών στο οποίο n από
τους κόµβους αποτελούν µία κλίκα και οι υπόλοιποι n κόµβοι είναι συνδεδεµένοι
σε ένα απλό µονοπάτι, την «ουρά» του χαρταετού, η οποία είναι συνδεδεµένη µε
έναν από τους κόµβους της κλίκας.
Θεωρείστε δεδοµένο ότι το πρόβληµα (n/2)-CLIQUE είναι NP-πλήρες
28∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 3
Το CLIQUE ανάγεται στο k-DENSEST-SUBGRAPH
Αποδείξτε ότι το πρόβληµα του k-πυκνότερου υπογράφου (k-DENSEST-SUBGRAPH):
• Είσοδος: Απλό Μη κατευθυνόµενο Γράφηµα G=(V,E), ακέραιος k, ακέραιος m
• Ερώτηµα: Υπάρχει υποσύνολο k κορυφών του G, µε τουλάχιστον m ακµές
Θεωρείστε δεδοµένο ότι το πρόβληµα CLIQUE είναι NP-πλήρες
29∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 4
Το INDEPENDENT-SET ανάγεται στο k-LIGHTEST-SUBGRAPH
Αποδείξτε ότι το πρόβληµα του k-αραιότερου υπογράφου (k-LIGHTEST-SUBGRAPH):
• Είσοδος: Απλό Μη κατευθυνόµενο Γράφηµα G=(V,E), ακέραιος k, ακέραιος m
• Ερώτηµα: Υπάρχει υποσύνολο k κορυφών του G, µε το πολύ m ακµές
Θεωρείστε δεδοµένο ότι το πρόβληµα INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες
30∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
1 of 30

Recommended

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1Dimitris Psounis
4.6K views30 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2Dimitris Psounis
3.5K views28 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3Dimitris Psounis
5.8K views42 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4Dimitris Psounis
3.9K views16 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4Dimitris Psounis
3.4K views21 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.4Dimitris Psounis
5.3K views18 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3Dimitris Psounis
7.8K views22 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4Dimitris Psounis
4.7K views27 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5Dimitris Psounis
3.6K views13 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2Dimitris Psounis
7.1K views23 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3Dimitris Psounis
4.6K views26 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2Dimitris Psounis
4.4K views23 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
Dimitris Psounis15.5K views

Viewers also liked

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.7K views8 slides
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.6K views1 slide
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 by
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3Dimitris Psounis
2.9K views2 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.7K views7 slides
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 by
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2Dimitris Psounis
2.8K views2 slides
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.5K views1 slide

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.7K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.6K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.7K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2
Dimitris Psounis2.8K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.8K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
Dimitris Psounis5.3K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.2K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.3K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1
Dimitris Psounis3.6K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.2K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.3K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3
Dimitris Psounis3.6K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4
Dimitris Psounis3.6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.3K views

Similar to ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3

ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8Dimitris Psounis
1.9K views3 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
9.2K views22 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2Dimitris Psounis
1.3K views11 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2Dimitris Psounis
2.4K views3 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 Dimitris Psounis
4.2K views27 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
9K views74 slides

Similar to ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3(20)

ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
Dimitris Psounis1.3K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis4.2K views
Epan Phys Kat 09 by pefkounar
Epan Phys Kat 09Epan Phys Kat 09
Epan Phys Kat 09
pefkounar334 views
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2014/ Θέματα και Λύσεις by HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2014/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2014/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2014/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.9K views
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2008/ Θέματα και Λύσεις by HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2008/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2008/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2008/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.9K views
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2001/ Θέματα και Λύσεις by HOME
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2001/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2001/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Β΄ Λυκείου 2001/ Θέματα και Λύσεις
HOME1.9K views
Interference by ntsormpa
InterferenceInterference
Interference
ntsormpa929 views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
17 views2 slides
amea.pptx by
amea.pptxamea.pptx
amea.pptxssuserf0f53a
62 views21 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023gymkeram
27 views61 slides
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"gymkeram
11 views22 slides
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
28 views14 slides
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf by
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
54 views6 slides

Recently uploaded(20)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram11 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b28 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo915 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd106 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa12 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212546 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou37 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram54 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas11 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c11 views
Veroia in Autumn.pdf by dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 views

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3

 • 1. ΠΛΗ30 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: NP-πληρότητα Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1ο ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β. Θεωρία 1. Εισαγώγή 1. Σχήµα Απόδειξης Αναγωγής 2. Αναγωγές της Προτασιακής Λογικής 2. Το πρόβληµα INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες 1. INDEPENDENT-SET ανήκει στο NP 2. 3SAT ανάγεται στο INDEPENDENT-SET 3. Το πρόβληµα CLIQUE είναι NP-πλήρες 1. CLIQUE ανήκει στο NP 2. INDEPENDENT-SET ανάγεται στο CLIQUE 4. Το πρόβληµα VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες 1. VERTEX-COVER ανήκει στο NP 2. INDEPENDENT-SET ανάγεται στο VERTEX-COVER 5. Το πρόβληµα SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες 1. SUBGRAPH-ISOMORPHISM ανήκει στο NP 2. CLIQUE ανάγεται στο SUBGRAPH-ISOMORPHISM Γ.Ασκήσεις 1. To (n/2)-CLIQUE είναι NP-πλήρες 2. Το KITE είναι NP-πλήρες 3. Το k-DENSEST-SUBGRAPH είναι NP-πλήρες 4. Το k-LIGHTEST-SUBGRAPH είναι NP-πλήρες 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
 • 3. Α. Σκοπός του Μαθήµατος Οι στόχοι του µαθήµατος είναι: Επίπεδο Α (-) Επίπεδο Β Το INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες Το CLIQUE είναι NP-πλήρες Το VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες Το SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες Το k-DENSEST-SUBGRAPH είναι NP-πλήρες Το k-LIGHTEST-SUBGRAPH είναι NP-πλήρες Επίπεδο Γ Το KITE είναι NP-πλήρες Το (n/2)-CLIQUE είναι NP-πλήρες Το ΝΟΤ-ALL-ZERO-SAT είναι NP-πλήρες 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
 • 4. B. Θεωρία 1. Εισαγωγή 1. Σχήµα Απόδειξης Αναγωγής 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 Για να αποδείξουµε ότι ένα πρόβληµα Π είναι NP-πλήρες, ακολουθούµε την εξής διαδικασία: 1. Αποδεικνύουµε ότι Π ∈ • Είτε δίνοντας µη ντετερµινιστική µηχανή Turing-µάντη που «µαντεύει» την λύση και έπειτα επαληθεύει ότι είναι όντως λύση του προβλήµατος. • Είτε δίνοντας ντετερµινιστική µηχανή Turing-επαληθευτή που δεδοµένης µιας λύσης (πιστοποιητικό) επαληθεύει σε πολυωνυµικό ντετερµινιστικό χρόνο ότι είναι λύση του προβλήµατος. 2. ∆ίνουµε µια πολυωνυµική αναγωγή από ένα γνωστό NP-πλήρες πρόβληµα Π’ στο πρόβληµα Π (Η αναγωγή συµβολίζεται µε Π’≤Π) • Όπου δίνουµε έναν κανόνα µετασχηµατισµού της εισόδου Ε’ του γνωστού προβλήµατος Π’ σε είσοδο E του αγνώστου προβλήµατος Π έτσι ώστε για κάθε στιγµιότυπο: Αποτέλεσµα του Π(Ε) ισοδύναµο µε αποτέλεσµα του Π’(Ε΄) Και δείχνουµε ότι η κατασκευή θέλει πολυωνυµικό χρόνο Θα χρησιµοποιούµε τον «µάντη» για να αποδεικνύουµε ότι ανήκει στο NP. Αν αποδείξουµε µόνο το 2ο σκέλος, τότε το πρόβληµα είναι NP-δύσκολο (NP-Hard)
 • 5. B. Θεωρία 1. Εισαγωγή 2. Αναγωγές της Θεωρίας Γράφων 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 Με αφετηρία το πρόβληµα 3SAΤ κάνουµε αναγωγές σε προβλήµατα της θεωρίας γράφων. Στο σηµερινό µάθηµα ασχολούµαστε µε προβλήµατα που αναζητούµε ένα υποσύνολο των κορυφών µε κάποια ιδιότητα. Οι αναγωγές που θα δούµε παρουσιάζονται στο παρακάτω δένδρο αναγωγών: 3SAT INDEPENDENT SET VERTEX COVER SUBGRAPH ISOMORPHISM CLIQUE (n/2)-CLIQUE k-DENSEST SUBGRAPH KITE k-LIGHTEST SUBGRAPH
 • 6. B. Θεωρία 2. To INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 Η διατύπωση του προβλήµατος INDEPENDENT-SET έχει ως ακολούθως: Στιγµιότυπα: Για να το αποδείξουµε: 1. ∆είχνουµε ότι ανήκει στο NP 2. Ανάγουµε το πρόβληµα 3SAT στο πρόβληµα ΙNDEPENDENT-SET σε πολ/κο χρόνο Το πρόβληµα INDEPENDENT-SET: • Είσοδος: Απλός µη κατευθυνόµενος γράφος G=(V,E), ακέραιος k • Ερώτηµα: Έχει ο γράφος ανεξάρτητο υποσύνολο k κορυφών. • (Υπενθύµιση: Ανεξάρτητο Σύνολο είναι υποσύνολο των κορυφών που δεν συνδέονται µε ακµή) Παράδειγµα: Στο ακόλουθο γράφηµα έχει σηµειωθεί ένα σύνολο ανεξαρτησίας 3 κορυφών: Το σύνολο ανεξαρτησίας είναι V’={v1,v2,v4}
 • 7. B. Θεωρία 2. To INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες 1. To INDEPENDENT-SET ανήκει στο NP 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 1. ∆είχνουµε ότι το INDEPENDENT-SET ανήκει στο NP ∆εδοµένου ενός γράφου G=(V,E) µε n=|V| κορυφές και m=|E| ακµές και ενός ακεραίου k: • Σε µη ντετερµινιστικό χρόνο O(k) µαντεύουµε ένα υποσύνολο k κορυφών του γραφήµατος και έπειτα • Επαληθεύουµε ότι ανά δύο οι k κορυφές δεν συνδέονται µε ακµή. Ελέγχεται δηλαδή ότι όντως δεν υπάρχουν οι k(k-1)/2 δυνατές ακµές. Ο έλεγχος απαιτεί χρόνο O(k2) Ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνυµικός. Συνεπώς το πρόβληµα INDEPENDENT-SET ανήκει στο NP
 • 8. B. Θεωρία 2. To INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες 2. To 3SAT ανάγεται στο INDEPENDENT-SET σε πολυωνυµικό χρόνο 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 2.A) Το 3SAT ανάγεται στο INDEPENDENT SET ∆ίνουµε αναγωγή από το 3SAT στο INDEPENDENT-SET, δηλαδή δεδοµένης µιας φόρµουλας φ του 3SAT κατασκευάζουµε γράφο G=(V,E) και επιλέγουµε k τέτοιο ώστε: φ ικανοποιήσιµη ⟺ G έχει ανεξάρτητο σύνολο k κορυφών Η αναγωγή είναι η εξής: • Για κάθε πρόταση του 3SAT κατασκευάζουµε ένα τρίγωνο στο γράφηµα. Π.χ. η πρόταση ∨ ∨ µετασχήµατίζεται στο τρίγωνο που έχουµε αντiστοιχήσει σε κάθε κορυφή το όνοµα του αντίστοιχου όρου.
 • 9. B. Θεωρία 2. To INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες 2. To 3SAT ανάγεται στο INDEPENDENT-SET σε πολυωνυµικό χρόνο 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 • Συνδέεουµε κάθε εµφάνιση της µεταβλητής µε κάθε εµφάνιση άρνησής της . • Π.χ. η πρόταση ∨ ∨ ∧ ∨ ∨ ∧ ∨ ∨ µετασχηµατίζεται στο γράφηµα: • Επιλέγουµε το k να είναι ίσο µε το πλήθος των προτάσεων του 3SAT (στο παράδειγµα έχω λ.χ k=3)
 • 10. B. Θεωρία 2. To INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες 2. To 3SAT ανάγεται στο INDEPENDENT-SET σε πολυωνυµικό χρόνο 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 • Ευθύ: • Έστω ότι υπάρχει ανάθεση που ικανοποιεί την φόρµουλα. • Τότε σε κάθε πρόταση τουλάχιστον ένας όρος είναι Α. • Επιλέγουµε από κάθε τρίγωνο ακριβώς έναν όρο που αντιστοιχεί σε Α στην ανάθεση. Από κάθε τρίγωνο δεν µπορεί να επιλχθεί άλλη κορυφή. Επίσης κάθε όρος στο γράφηµα συνδέεται µε την άρνησή του, οπότε δεν είναι δυνατόν σε άλλο τρίγωνο να έχει επιλεχθεί η άρνησή του (αφού στην ανάθεση ο συγκεκριµένος όρος θα έχει µόνο µία τιµή) • Άρα υπάρχει ανεξάρτητο σύνολο µε µέγεθος m • Αντίστροφο: • Έστω ότι το γράφηµα έχει ανεξάρτητο σύνολο µεγέθους m. • Σε κάθε τρίγωνο ακριβώς 1 κορυφή θα έχει επιλεχθεί. Θέτουµε τον αντίστοιχο όρο αληθή και στις υπόλοιπες κορυφές αναθέτουµε τυχαία τιµή (εκτός και αν η τιµή του καθορίζεται από άλλο τρίγωνο). • Επειδή το σύνολο είναι ανεξάρτητο και επειδή κάθε µεταβλητή συνδέεται µε τις αρνήσεις της, είτε θα επιλεχθεί η µεταβλητή (την θέτουµε Α), είτε η άρνησή της (την θέτουµε Ψ). • Άρα υπάρχει ανάθεση που ικανοποιεί την φ.
 • 11. B. Θεωρία 2. To INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες 2. To 3SAT ανάγεται στο INDEPENDENT-SET σε πολυωνυµικό χρόνο 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 2.Β) ∆είχνουµε ότι η αναγωγή είναι πολυωνυµικού χρόνου Προφανώς ο χρόνος κατασκευής του γραφήµατος της αναγωγής από µία 3SAT φόρµουλα είναι πολυωνυµικός. ( Τυπικά κατασκευάζουµε τον πίνακα γειτνίασης διάστασης 3m x 3m σε χρόνο O(m2) αρχικοποιηµένο µε 0 σε κάθε κελί (δηλαδή ότι δεν υπάρχει ακµή στο γράφηµα). Έπειτα σε κάθε µεταβλητή αντιστοιχούµε τον όρο της και έπειτα (α) βάζουµε τις ακµές κάθε τριγώνου σε σταθερό χρόνο και (β) τις ακµές που συνδέεουν ανά δύο τις κορυφές σε χρόνο O(m2). Άρα ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνυµικός και ίσος µε O(m2) )
 • 12. B. Θεωρία 3. To CLIQUE είναι NP-πλήρες 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 Η διατύπωση του προβλήµατος CLIQUE έχει ως ακολούθως: Στιγµιότυπα: Για να το αποδείξουµε: 1. ∆είχνουµε ότι ανήκει στο NP 2. Ανάγουµε το πρόβληµα INDEPENDENT-SET ανάγεται στο πρόβληµα CLIQUE σε πολ/κο χρόνο Το πρόβληµα CLIQUE: • Είσοδος: Απλός µη κατευθυνόµενος γράφος G=(V,E), ακέραιος k • Ερώτηµα: Έχει ο γράφος κλίκα k κορυφών. • (Υπενθύµιση: Κλίκα είναι υποσύνολο των κορυφών που συνδέονται µε ακµή) Παράδειγµα: Στο ακόλουθο γράφηµα έχει σηµειωθεί µία κλίκα 3 κορυφών: Η κλίκα είναι V’={v2,v3,v5} ∆εν υπάρχει κλίκα 4 κορυφών.
 • 13. B. Θεωρία 3. To CLIQUE είναι NP-πλήρες 1. To CLIQUE ανήκει στο NP 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 1. ∆είχνουµε ότι το CLIQUE ανήκει στο NP ∆εδοµένου ενός γράφου G=(V,E) µε n=|V| κορυφές και m=|E| ακµές και ενός ακεραίου k: • Σε µη ντετερµινιστικό χρόνο O(k) µαντεύουµε ένα υποσύνολο k κορυφών του γραφήµατος και έπειτα • Επαληθεύουµε ότι ανά δύο οι k κορυφές συνδέονται µε ακµή. Ελέγχεται δηλαδή ότι όντως υπάρχουν οι k(k-1)/2 δυνατές ακµές. Ο έλεγχος απαιτεί χρόνο O(k2) Ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνυµικός. Συνεπώς το πρόβληµα CLIQUE ανήκει στο NP
 • 14. B. Θεωρία 3. To CLIQUE είναι NP-πλήρες 2. To INDEPENDENT-SET ανάγεται στο CLIQUE σε πολυωνυµικό χρόνο 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 2.A) Το INDEPENDENT-SET ανάγεται στο CLIQUE ∆ίνουµε αναγωγή από το INDEPENDENT-SET στο CLIQUE δηλαδή δεδοµένου ενός γράφου G=(V,E) και ενός ακεραίου k του INDEPENDENT-SET κατασκευάζουµε γράφο G’=(V’,E’) και επιλέγουµε ακεραίο k’ τέτοιο ώστε: G έχει ανεξάρτητο σύνολο k κορυφών ⟺ G’ έχει κλίκα k’ κορυφών Η αναγωγή είναι η εξής: • Επιλέγουµε G’=Συµπλήρωµα του G και θέτουµε k’=k (Υπενθύµιση: Συµπλήρωµα του G: είναι το γράφηµα µε τις ίδιες κορυφές και όσες ακµές λείπουν από το αρχικό γράφηµα) Παράδειγμα Αρχικό Γράφημα έχει !". $ύ &'& ( )&*+,ώ Συμπλήρωμα έχει )'4) ( )&*+,ώ
 • 15. B. Θεωρία 3. To CLIQUE είναι NP-πλήρες 2. To INDEPENDENT-SET ανάγεται στο CLIQUE σε πολυωνυµικό χρόνο 15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 • Ευθύ: • Έστω ότι G έχει σύνολο ανεξαρτησίας k κορυφών • Αυτό σηµαίνει ότι οι k κορυφές δεν συνδέονται µε ακµή στο αρχικό γράφηµα • Συνεπώς θα συνδέονται µε ακµή στο συµπλήρωµα του G. • Άρα το συµπλήρωµα του G έχει κλίκα k κορυφών. • Αντίστροφο: • Έστω ότι το συµπλήρωµα του G έχει κλίκα k κορυφών. • Αυτό σηµαίνει ότι οι k κορυφές συνδέονται µε ακµή στο συµπλήρωµα • Άρα δεν θα συνδέονται µε ακµή στο αρχικό γράφηµα. • Συνεπώς το αρχικό γράφηµα έχει ανεξάρτητο σύνολο k κορυφών.
 • 16. B. Θεωρία 3. To CLIQUE είναι NP-πλήρες 2. To INDEPENDENT-SET ανάγεται στο CLIQUE σε πολυωνυµικό χρόνο 16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 2.Β) ∆είχνουµε ότι η αναγωγή είναι πολυωνυµικού χρόνου Προφανώς ο χρόνος της αναγωγής είναι πολυωνυµικός. ( Τυπικά αν ο γράφος είναι αποθηκευµένος σε πίνακα γειτνίασης, σαρώνουµε τον πίνακα και µετατρέπουµε κάθε 0 σε 1 και κάθε 1 σε 0 (εκτός των στοιχείων της κυρίας διαγωνίου). Αυτό γίνεται σε χρόνο O(n2) όπου n οι κορυφές του γραφήµατος)
 • 17. B. Θεωρία 4. To VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες 17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 Η διατύπωση του προβλήµατος VERTEX-COVER έχει ως ακολούθως: Στιγµιότυπα: Για να το αποδείξουµε: 1. ∆είχνουµε ότι ανήκει στο NP 2. Ανάγουµε το πρόβληµα INDEPENDENT-SET ανάγεται στο πρόβληµα VERTEX-COVER σε πολ/κο χρόνο Το πρόβληµα VERTEX-COVER: • Είσοδος: Απλός µη κατευθυνόµενος γράφος G=(V,E), ακέραιος k • Ερώτηµα: Έχει ο γράφος κάλυµµα k κορυφών. • (Ορισµός: Κάλυµµα είναι υποσύνολο των κορυφών τέτοιο ώστε κάθε ακµή να έχει τουλάχιστον το ένα άκρο της σε κορυφή του συνόλου) Παράδειγµα: Στο ακόλουθο γράφηµα έχει σηµειωθεί ένα κάλυµµα 2 κορυφών: Το κάλυµµα είναι V’={v3,v5} ∆εν υπάρχει κάλυµµα 1 κορυφής. Υπάρχουν καλύµµατα 3,4 και 5 κορυφών
 • 18. B. Θεωρία 4. To VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες 1. To VERTEX-COVER ανήκει στο NP 18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 1. ∆είχνουµε ότι το VERTEX-COVER ανήκει στο NP ∆εδοµένου ενός γράφου G=(V,E) µε n=|V| κορυφές και m=|E| ακµές και ενός ακεραίου k: • Σε µη ντετερµινιστικό χρόνο O(k) µαντεύουµε ένα υποσύνολο k κορυφών του γραφήµατος και έπειτα • Επαληθεύουµε ότι κάθε ακµή έχει τουλάχιστον το ένα της άκρο σε κορυφή του συνόλου. Ο έλεγχος απαιτεί χρόνο O(mk) Ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνυµικός. Συνεπώς το πρόβληµα VERTEX-COVER ανήκει στο NP
 • 19. B. Θεωρία 4. To VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες 2. To INDEPENDENT-SET ανάγεται στο VERTEX-COVER σε πολ/κό χρόνο 19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 2.A) Το INDΕPENDENT-SET ανάγεται στο VERTEX-COVER ∆ίνουµε αναγωγή από το INDEPENDENT-SET στο VERTEX-COVER δηλαδή δεδοµένου ενός γράφου G=(V,E) και ενός ακεραίου k του INDEPENDENT-SET κατασκευάζουµε γράφο G’=(V’,E’) και επιλέγουµε ακεραίο k’ τέτοιο ώστε: G έχει ανεξάρτητο σύνολο k κορυφών ⟺ G’ έχει κάλυµµα k’ κορυφών Η αναγωγή είναι η εξής: • Επιλέγουµε G’=G και θέτουµε k’=n-k (Παρατηρούµε ότι όλες οι ακµές θα έχουν τουλάχιστον το ένα τους άκρο στις υπόλοιπες κορυφές ακτός αυτών που ανήκουν στο ανεξάρτητο σύνολο) Παράδειγμα Γράφημα που έχει !". $ύ &'& ( )&*+,ώ Γράφημα που έχει )6'+77 8 9 ( )&*+,ώ
 • 20. B. Θεωρία 4. To VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες 2. To INDEPENDENT-SET ανάγεται στο VERTEX-COVER σε πολ/κό χρόνο 20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 • Ευθύ: • Έστω ότι G έχει σύνολο ανεξαρτησίας k κορυφών • Αυτό σηµαίνει ότι οι k κορυφές δεν συνδέονται µε ακµή. Άρα δεν υπάρχει ακµή που να έχει και τα δύο της άκρα στις k κορυφές. • Συνεπώς όλες οι ακµές είτε θα έχουν και τα δύο τους άκρα στις υπόλοιπες n-k κορυφές, είτε το ένα άκρο στις n-k κορυφές. • Άρα όλες οι ακµές θα έχουν τουλάχιστον το ένα άκρο τους στις n-k κορυφές. • Άρα το γράφηµα G θα έχει κάλυµµα n-k κορυφών. • Αντίστροφο: • Έστω ότι το συµπλήρωµα του G έχει καλυµµα n-k κορυφών. • Άρα κάθε ακµή έχει τουλάχιστον το ένα της άκρο στις n-k κορυφές, άρα το πολύ το ένα της άκρο θα προσπίπτει σε κάποια από τις υπόλοιπες k κορυφές. • Άρα δεν υπάρχει ακµή που να συνδέει 2 από τις υπόλοιπες k κορυφές. • Άρα οι k κορυφές αποτελούν σύνολο ανεξαρτησίας του αρχικού γραφήµατος.
 • 21. B. Θεωρία 4. To VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες 2. To INDEPENDENT-SET ανάγεται στο VERTEX-COVER σε πολ/κό χρόνο 21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 2.Β) ∆είχνουµε ότι η αναγωγή είναι πολυωνυµικού χρόνου Προφανώς ο χρόνος της αναγωγής είναι πολυωνυµικός. ( Τυπικά θέτουµε k’=n-k και G’=G άρα ο χρόνος της αναγωγής είναι σταθερός Ο(1) )
 • 22. B. Θεωρία 5. To SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες 22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 Η διατύπωση του προβλήµατος SUBGRAPH-ISOMORPHISM έχει ως ακολούθως: Για να το αποδείξουµε: 1. ∆είχνουµε ότι ανήκει στο NP 2. Ανάγουµε το πρόβληµα CLIQUE ανάγεται στο πρόβληµα SUBGRAPH- ISOMORPHISM σε πολυωνυµικό χρόνο Το πρόβληµα SUBGRAPH-ISOMORPHISM: • Είσοδος: Γραφήµατα G1,G2 • Ερώτηµα: Υπάρχει υπογράφηµα του G1 ισόµορφο του G2 • Υπενθύµιση 1: Υπογράφηµα του G: Οποιοδήποτε µέρος του G (Υποσύνολο των κορυφών και των ακµών) • Υπενθύµιση 2: Ισοµορφικά Γραφήµατα: Όµοια Γραφήµατα, πιθανόν µε διαφορετικά ονόµατα στις κορυφές.
 • 23. B. Θεωρία 5. To SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες 1. To SUBGRAPH-ISOMORPHISM ανήκει στο NP 23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 1. ∆είχνουµε ότι το SUBGRAPH-ISOMORPHISM ανήκει στο NP ∆εδοµένων δύο γραφηµάτων G1 , G2 : • Σε µη ντετερµινιστικό χρόνο O(k) µαντεύουµε ένα υποσύνολο k κορυφών του γραφήµατος G1 • Μαντεύουµε ένα υποσύνολο m ακµών που προσπίπτουν σε αυτές τις κορυφές σε χρόνο O(k2) • Και µαντεύουµε την µετονοµασία των κορυφών του G2 σε χρόνο O(k) και έπειτα • Επαληθεύουµε ότι τα δύο γραφήµατα είναι ισόµορφα (σε χρόνο O(k2) τααυτίζοντας τις ακµές τους) Ο συνολικός χρόνος είναι πολυωνυµικός. Συνεπώς το πρόβληµα SUBGRAPH-ISOMORPHISM ανήκει στο NP
 • 24. B. Θεωρία 5. To SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες 2. To CLIQUE ανάγεται στο SUBGRAPH-ISOMORPHISM σε πολ/κό χρόνο 24∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 2.A) Το CLIQUE ανάγεται στο SUBGRAPH-SIOMORPHISM ∆ίνουµε αναγωγή από το CLIQUE στο SUBGRAPH-ISOMORPHISM δηλαδή δεδοµένου ενός γράφου G=(V,E) και ενός ακεραίου k του CLIQUE κατασκευάζουµε γράφους G1,G2 έτσι ώστε: G έχει κλίκα k κορυφών ⟺ G1 περιέχει ισοµορφικό υπογράφηµα του G2 Η αναγωγή είναι η εξής: • Επιλέγουµε G1=G και θέτουµε G2=Κλίκα k κορυφών Παράδειγμα Το γράφημα έχει )'4) 3 )&*+,ώ Το G1 περιέχει υπογράφημα ισόμορφο της κλίκας 3 κορυφών C, ( E 3 C1 E C C2 E )'4) 3 )&*+,ώ
 • 25. B. Θεωρία 5. To SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες 2. To CLIQUE ανάγεται στο SUBGRAPH-ISOMORPHISM σε πολ/κό χρόνο 25∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 • Ευθύ: • Έστω ότι G έχει κλίκα k κορυφών • Άρα το G1 (που είναι το G) περιέχει ισοµορφικό υπογράφηµα του G2 (δηλαδή της κλίκας k κορυφών) • Αντίστροφο: • Έστω ότι το G1 περιέχει το G2 ως υπογράφηµα. • Αφού το G2 είναι η κλίκα k κορυφών, το G(=G1) περιέχει κλίκα k κορυφών
 • 26. B. Θεωρία 5. To SUBGRAPH-ISOMORPHISM είναι NP-πλήρες 2. To CLIQUE ανάγεται στο SUBGRAPH-ISOMORPHISM σε πολ/κό χρόνο 26∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1 2.Β) ∆είχνουµε ότι η αναγωγή είναι πολυωνυµικού χρόνου Προφανώς ο χρόνος της αναγωγής είναι πολυωνυµικός. ( Τυπικά θέτουµε G1=G και κατασκευάζουµε την κλίκα k κορυφών σε χρόνο O(k2) )
 • 27. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 1 Το CLIQUE ανάγεται στο (n/2)-CLIQUE Αποδείξτε ότι το πρόβληµα (n/2)-CLIQUE: • Είσοδος: Απλό Μη κατευθυνόµενο Γράφηµα G=(V,E) • Ερώτηµα: Έχει ο G κλίκα µεγέθους n/2 ( όπου n=|V| ) Θεωρείστε δεδοµένο ότι το πρόβληµα CLIQUE είναι NP-πλήρες 27∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
 • 28. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 2 Το (n/2)-CLIQUE ανάγεται στο KITE Αποδείξτε ότι το πρόβληµα KITE: • Είσοδος: Απλό Μη κατευθυνόµενο Γράφηµα G=(V,E) µε |V|=2n κορυφές • Ερώτηµα: Έχει ο G χαρταετό µεγέθους n; • Χαρταετός είναι ένα γράφηµα που έχει άρτιο πλήθος κορυφών στο οποίο n από τους κόµβους αποτελούν µία κλίκα και οι υπόλοιποι n κόµβοι είναι συνδεδεµένοι σε ένα απλό µονοπάτι, την «ουρά» του χαρταετού, η οποία είναι συνδεδεµένη µε έναν από τους κόµβους της κλίκας. Θεωρείστε δεδοµένο ότι το πρόβληµα (n/2)-CLIQUE είναι NP-πλήρες 28∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
 • 29. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 3 Το CLIQUE ανάγεται στο k-DENSEST-SUBGRAPH Αποδείξτε ότι το πρόβληµα του k-πυκνότερου υπογράφου (k-DENSEST-SUBGRAPH): • Είσοδος: Απλό Μη κατευθυνόµενο Γράφηµα G=(V,E), ακέραιος k, ακέραιος m • Ερώτηµα: Υπάρχει υποσύνολο k κορυφών του G, µε τουλάχιστον m ακµές Θεωρείστε δεδοµένο ότι το πρόβληµα CLIQUE είναι NP-πλήρες 29∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1
 • 30. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 4 Το INDEPENDENT-SET ανάγεται στο k-LIGHTEST-SUBGRAPH Αποδείξτε ότι το πρόβληµα του k-αραιότερου υπογράφου (k-LIGHTEST-SUBGRAPH): • Είσοδος: Απλό Μη κατευθυνόµενο Γράφηµα G=(V,E), ακέραιος k, ακέραιος m • Ερώτηµα: Υπάρχει υποσύνολο k κορυφών του G, µε το πολύ m ακµές Θεωρείστε δεδοµένο ότι το πρόβληµα INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες 30∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 6.3: Αναγωγές Θεωρίας Γράφων - Μέρος 1