ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
! " # "$ % $ &
" ' % ($ )" "& *& % +,-./
0 1 % 2"3) %
! "
# " $ % &
# ' " ( )*+
,
# +- )*+ &" " . "
/ +- )*+ &" " " " . " 0
1 ' )*+ &" " " " . "
2 &" 3 )*+
/
4 ! 5
# 4 ! 65
/ 4 ! 785
1
2 65(
1 65(
9 65(
# : 65(;-<=>?@? ! "
/ ' " 5A65
1 4 ! 65(;-<=>?@?
2 : . ! " "
B : . ! " "
C
!"# $ % &' ( ) $
4$" % "# 1 "%
& * 5"& "# 1 "% !) &
! 6"
+ /
! 6" 7
" ' "# &* "3 ,-. $ & 8 & "& ! #*1% "#
! 6" 9
: * &% " # "$ %
!"# $ % &' ( ) $
; !
&* 8 81
!6 "' )
*!"# $ % &' ( ) $
"' 1 "# 3)") & # " "8&* <% 6& 5 !=") & * $ 8" ! %
> "' 1 "# ) &"3) & (? @(
> 6 &8 0!) & 8 A"% B A ! $ & "" &* %
C 5 & ")" & " * " D
> C 6 &8 ) * % (
> &* <A"#) 6" 1 "# &$")!= & ! 3*
> 6 &8 0!) & 8 A"% B A ! $ & "" &* %
E ! & <) ")" & " * "
> C 6 &8 ) * % F) ")" & + 5
> &* <A"#) 6" 1 "# &$")!= & ) '< &* 3*
> 6 &8 0!) & 8 A"% ' B A ! $ &
"" &* % E ! & " *#)" " ")" & " * "
> C 6 &8 ) * % " ")" & "# !) & 5&* " % "% " 1$"% + 5
' "% G /
; !
&* 8 81
!6 "' )
: ' <5 & &% &*"63) % $6"5<% "# % ' A * %B
) =1 * %B ' &* " "! * %B ! * % $ & "&* %
4 ) *#)<5 & "# 1 "% * & ="# " )6& A< ") % * "' 1
A * %
+!"# $ % &' ( ) $
"' 1 "# 3)") & # " "8&* <% 6& 5 !=") & * $ 8" ! %
> &* <A"#) *3)" " 6" <% "# &$")!="#) 3* &%
> 6 &8 0!) & 8 A"% B A ! $ & "" &* %
"& ")" & " * " D
> C 6 &8 ) * % +H ")" & " I * " J/
> &* <A"#) 1 "% 3* )
> 6 &8 0!) & 8 A"% B A ! $ & "" &* %
E ! & " 1 "% ) ")" &K) " * "
> C 6 &8 ) * % + " 1 "% ) ")" &K) " I * " J/
; !
&* 8 81
G ") < C " "8&* "3
" ' % !) & &*"6#) ! ) ) ") < )
!"# $ % &' ( ) $
) A" &$ ) " # "$ 5 )"# +6 61 *" 5 )" 5 & = & 8& ) <L &
<) % 8 & "% "3 63" ") < * " "! " "3 ) 8 * "3
> !"#$
> 0 61 8" ! "#% "& " "!"& & "# 8"3) <) ) $" "# & $ " + %
8& 6 &8 "8 MB NIONP $ /
> 0& # K)"# <) ) 8 & " 8& ! ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTUB
6& # K)") % <) ) $" "# & $ 8 & "
> !"#$
> 0 61 8 & "#% "& " "!"& & "# 8"3) K) % & # 5 & < "&
5 )1 $ & " "3 ) &% 5 *& " "&1*"# 8& ) ! #* "' )
> 1*"# % 6& # K)"# <) ) &)&* &$ 8 & "
; !
G " ' % ($ )" "& *& %
0& 3 *
,!"# $ % &' ( ) $
" ' % &$ )" "& *& % +,NJSIVSNWSPSJX ,-./
> % & 0!) & A "# A * $ )")&$1 *#= #$ &$1 " A1
> % ' !) & A &$ )" "&1*& D
C ) 3 &*
& A "# " *& $1% "8&$1% A !) & * $ )")&$1 *#= #$ &$1 " A1 +: 4 / )
!) & * ) " A1
6 61 " ! & " * &% "# $ * !) & % " A1%
! "
# ! $
# # ! %
6 61 " ! & &' "#% $ " ) !) & ! ! " *& $ ' 1 ()
! ) * " *& $1% ' 1% ()*
!* % ! A "# < & !) & &$ )" "! *& B ) # 5 & " ! * )
' K) + & <% B2/ "# ) ) $ )"#) 1
; !
G " ' % ($ )" "& *& %
0& 3 *
-!"# $ % &' ( ) $
6 &8
A "# ,-.
+ ( # ( ( # ( # (, ( # (,
!) & &$ )" "&1*& B 8& 6 &8 ) " ! * ( - ( - (, -
6 &8 G
A "# ,-.
+ ( # ( ( # ( # (, ( ( # ( # (,
0 ) !) & &$ )" "&1*&
> 9& ) 3 & * ( < & ( .
> 4#) K% * ( # ( !) & ( # . < & ( .
> 4#) K% * ( # ( # (, !) & . # . # (, < & (, -
> 4#) K% * ( # ( # (, !) & . # . # . 6 ) !) & 1%
Y A "# !) & Z #61%
; !
G " ' % ($ )" "& *& %
G " ,-. 3) & * $ &$ ) &)&* &$ 5 )"
.!"# $ % &' ( ) $
$ "# "% ) &)&* &$ % 8 & "% 3) & " ' %
&$ )" "& *& %
[ ( (4 (: 4 9 [( 4 9( ,-.
!*"6"% "# A * :4
FL"6"% (?H@( ) "8 " ) A "# !) & &$ )" "&1*&
: ) ) 8 81 ) ) 6#) K) " & 1* ) ) " *& $K) ' K)
G F 8L 6& 6"5&$ $ ! " ! * ) &$ )" "& ! ) A "#
) ) &$ )" "& !B &* ) K) % (
G ) 6 ) ) &$ )" "& ! "5K * ) ) " ! *
) $ ! " ! * 6 ) &$ )" "& ! ) A "# &* ) K) % H@(
4 ! *
F) % ) &)&* &$ % 8 & "% !) & <) % 8 & "% "# " ! ) # " "& !
& 8 K** "8 &* "3 + 5 M/ ' * ) <* ) M]QRO] .QRSTU
# " "& ! & $ & ! ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU
; !
G " ' % ($ )" "& *& %
G " ,-. 3) & * $ &$ ) &)&* &$ 5 )"
!"# $ % &' ( ) $
) #* " # "$ % "# 8" ! "#
K) % & A "# <5 & T ' <% $ & ^ " * &%B <5"#
> " '1 +$ *$ #1 ) ) " & 1* )/ # " "& ! & * 5 )"
/ 0 1 2'
> 4 " '1 G 8& $ " ! * +GT A" <%/
> <85"# ) " ! * &$ )" "& ! ) A "# * 5 )" ) "8"
" 1$"% % A "# % _+^T/
4 ) 5 & ! * + &$ )" "! *& A "# / & !
5 )"% 3 2'
1 4
> " '1 & ! 5 )" / 5
*#)" &$1 " # "$ !) & 3 2'
1 4
Y " # "$ "# 8" ! "# !) & 4#) K% "
) &)&* &$ % 8 & "% "# " !) & ! $ &$ 5 )"
< & " () * % + ,
; !
G " ' % ($ )" "& *& %
" ,-. 3) & * " # )# &$ ) &)&* &$ 5 )"`
!"# $ % &' ( ) $
> !) & )"&$ K ) " "3 ) ' "3 $ "&") 8 & "
$ 3 " # "$
> F5"#) " ! 8 & "& "# !5)"#) ) " # "$
+$"# 3") % $ "& % &% " & 1* &%/ * + BaT/B + BbT/
> c* *" <5 & *1 6 ) <5 & ' ! $ "&"% 8 & "% "# ) !) &
" # )# &$1% " # "$ %
> 3 L " # )# &$"3 ) &)&* &$"3 8" ! "# 8& " ,-. " !
'
> 0 ) <5 & ' ! " # )# &$ % 8 & "%
> 0 ) <5 & "6 &5 ! & < "&"% 8 & "% 6 ) " ! )
$ *$ # * !
!) & )"&$ K ) " () * - ./ . + ,
; !
G " ' % ($ )" "& *& %
d " ,-. 3) & * ) &)&* &$ " # )# &$ 5 )"
!"# $ % &' ( ) $
"3 ) ! #* "# ,-. <) ) ) &)&* &$ 8 & " +6
61 & # " "! * ) % 8" ! "# ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU/
[ ( (4 (: 4 9 [( 4 9( ,-.
!*"6"% "# A * :4
FL"6"% (?H@( ) "8 " ) A "# !) & &$ )" "&1*&
)< ' 8& Se fT
&)&* &$ )< * * ) ' 1 gS &% & <% gSe- $ & gSe2
G 1 #* ) " ! * "# <5 & $ *$ # * ! &$ )" "& ! ) A "#
4 ! *
) 8 & "% !) & ) &)&* &$ % 4#) K% $ *$ # =") & GT
")" & # " "8&* "3 ) $ "& &% )* $K* &% ) 1* & (B
*#)" &$1 ) * !) & ( ) % ) 1*"#) H@(B *#)" &$1 ) * !) &
H@(
; !
G " ' % ($ )" "& *& %
d " ,-. 3) & * ) &)&* &$ " # )# &$ 5 )"
!"# $ % &' ( ) $
45 &$ $ < * # "3 "# 8" ! "# !) & L1%
) #* " # "$ % ) Z & ! T 5 ")&$ '1 F &
1 #* & " ! * &$ )" "& ! ) A "# 8!) & * 5 )" +T^/
4#) K% *#)" &$1 " # "$ !) & _+T^/
4#) K% " () * - ./ . + ,
; !
G " ' % ($ )" "& *& %
d " ,-. 3) & * ) &)&* &$ " # )# &$ 5 )"
*!"# $ % &' ( ) $
" "# !) & A )<% & " ) &)&* &$ % 8 & "% "#
&8 Z 8 & % &% 6#) <% " & 1* &% +# "Z1A& % 3* &%/ $ &
L $ &'K) & ) $ "& # <% &$ )" "& ! ) A "#
> ) ! ) < h ) &)&* &$1 8 & * " # )# &$ 5 )"
% &% 6#) <% 3* &% $ & 3 & ) $ "& # <% &$ )" "& ! )
A "# i
> < h ) &)&* &$1 * ) 3* * " # )# &$
5 )" $ & * & &$ )" "& ! ) A "# i
" " "8! # 1 !) & " 3 * ) &$1 8& ) *#)<5 & "# 1 "% $ & * &%
"6 !L &% "# = "3) & * &% L * &%
; !
G " ' % ($ )" "& *& %
j 43)"Z 8& " ' ,-.
"' 1 "# "#*! ="#) "& *# &A" !) & $ <%
6 $ 6 % 5& & 6 % # "618 * * ) ) #L % ! % " # "$ %
+!"# $ % &' ( ) $
4#)"Z!=") % 8& " ' ,-.
!* % <5 & "6 &5 ! & " $ "' 1 <5"#) "& *#
&A" " ,-. 5 8& " ' "# &"6 3") "% 1 .,
45 &$ ) ! #* "# ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU
> " () * % + ,
> !) & )"&$ K ) " ,-. 3) & * - ./ . +
45 &$ ) ! #* "# ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU
> " () * - ./ . + ,
45 &$ ) ! #* "# ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU
> " (0 * % + ,
> !) & )"&$ K ) " ., 3) & * - ./ . +
45 &$ ) ! #* "# ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU
> " (0 * - ./ . + ,
; !
! " # "$ %
$ *
!"# $ % &' ( ) $
"3 "' 1 "# 3)") & ) &)&* &$1 *
" # )# &$ 5 )" $ & " 6" "&"3 * <) *3)" "B " " "!"
")" ="# +klPXTl^SNP mnJnR^STSIJSO JS^n/
4 ) ) GB !6 " "' 1 "# )1$ & * ) $ *
!="# ) $ * "' ) A * %
6789:;:<=>:?;@ABCD9<=:8<;89:9CBE<FG<<
<<<<<<<<<=:;8D98AEH:<9CGCG>AE9EFCEH:<I>:9:J
&" # &$ ) KLMN O 4 !) & " *3)" " ) "' ) "# 3)") & *
) &)&* &$ 5 )" P O 4
Q R KLMN 4S
S
" ' TUVW X YZ U Q A"3 & 3 & ") 8 & " "# oSpqIJRN * _+TGPlUT/
" ' [0]^]T_Z000`aWXX Q A"3 & 3 & ") 8 & " "# RS^ * _+T /
c* *" 8& " ' ,-. 6 ) # 5 & 6 &L "3 ) " Tba Q "3 ) " Tba c Q
; !
! " # "$ %
G $ *
,!"# $ % &' ( ) $
"3 "' 1 "# 3)") & ) &)&* &$1 *
" # )# &$ 5 )" $ & " 6" "&"3 * <) *3)" "B " " "!"
")" ="# +TlT mnJnR^STSIJSO klPXTl^SNP JS^n/
9& " ' ,-. <5"#
(*53 & !* % & $ ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU " ! ) "*" "& !
! ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU $ ' "# )1$ & * "
)1$ & $ & * "
!="# ) $ * "' ) A * %
6789:;:<=>:?;@ABCD9<=:8<;89:9CBE<FG<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<A@<9CGCG>AE9EFCEH:<=:;8D98AEH:<I>:9:J
&" # &$ ) dLMN O 4 !) & " *3)" " ) "' ) "# 3)") & *
) &)&* &$ 5 )" P O 4
dQ R dLMN 4S
S
> Tba dQ A"3 3) & ") ) &)&* &$ 8 & " "# &8 Z
; !
! " # "$ %
$ * rs
-!"# $ % &' ( ) $
"3 "' 1 "# 3)") & ) &)&* &$1 *
$ &$ 5 )" $ & " 6" "&"3 * <) *3)" "B " " "!" ")" ="# rs
+ngklTnTJSNP mnJnR^STSIJSO JS^n/
9& " ' ,-. <5"#
: ' "# )1$ & * " )1$ & $ & * " rs A"3 3) & * 5 )"
" " 3 $ &$
!="# ) $ * "' ) A * % rs
ef 6789:;:<=>:?;@ABCD9<=:8<;89:9CBE<FG<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<GHgGCEH:<9CGCG>AE9EFCEH:<I>:9:J
&" # &$ ) KLMN O 4 !) & " *3)" " ) "' ) "# 3)") & *
) &)&* &$ 5 )" P O 4
hQ R KLMN 2'i
S
> Tba hQ A"3 3) & ") $ &$ 8 & " "# &8 Z
; !
! " # "$ %
d Q jQ hQ
.!"# $ % &' ( ) $
" $ "# " K % L *A != & & & 5! * &% $ * &% " # "$ %
(*53 & &
ef
6 &L
> !) & "A )<%B A"3 $ ) &)&* &$1 !) & Lt" &* "3 $ &
) &)&* &$1
> ef 6 &L * != & * ) "*" "! * & ) &)&* &$1%
! ) &)&* &$1 % L1%
> !) & " # )# &$"3 5 )"#B $ # " "8&* % % <5 & " # )# &$
1$"% <* keTqB "# T " <8 "% % &* 6"#
> : # " "8&* % % !) & & $" "# ! ) &)&* &$<% & "8<%
) !) & m " ' % "# ) &)&* "3B # 5"#) mk 6#) "!
) &)&* &$"! # " "8&* "!
> "*" "&K) & L ) &$ $ ) &)&* &$ # " "8&*
6& )K) % " "# 6<)6 " "# ) &)&* &$"3 # " "8&* "3
> 4#) K% " 5 )"% & "# 8! % % !) & kkmkB $ &$ %
> 4#) K% ef
; !
! " # "$ %
j
!"# $ % &' ( ) $
0& &* &$ * & $ * "' ) M " !="#
> M 1 +M Ml^kPnJn/ "' 1 % $ * % "#
> !) & 6#*$" "' 1 % $ * % +# ) <))"& & $
' % $ * % !) & " " 3 *" 63*$" *" # /
> !) & &*"63) L3 "#% +6 61 ) !* "&5 % # " "8&* &$1%
6#*$" ! %/
F *& 8& ) $ * B " !="# & <) ' !) & 102 +1
Ml^kPnJn/
> ) $ ' * ) $ * B !) & " " 3 *" 63*$" l *"
#
> : & <5 & "6 &5 ! ") +MllqB au / &
> 4#) K% " "&"61 " ' "# !) & " " 3 *" 63*$" "
*" " ,-.v
() 102
; !
d
"6 !L &% %
) "6 !L"# )" " G" *$< "%B " ' !) & 63*$" "
+ wNRm/
!"# $ % &' ( ) $
" $ "# " *$ &$ !) & * ) &$ * 1 "# $" "# "3)
3 & 4 . 5 - 102 B $" "# "3 ) L1%
6& 6&$ *!
"6 &$)3"# & l jQ
> ! 6!)") % ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU ) "# h ) 3 &i ) 3* $ & < &
3 & & !) & ) % 3* "# "' 1 "%
> ! 6!)") % ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU # 1 "# 6 6" <) % & % 3* %
+ &* " "& &$ / 3 & * " # )# &$ ) &)&* &$ 5 )" & !) & 3* "#
"' 1 "%
G 0!)"# & " # )# &$1 ) 8 81 <) 8) * 1 % ' t * "
' + ) 8 81 *# '" != & tx /
> H "# 6!)"# <) ) $ ) ) *5 &* "3 % &* 6"# t "# 8) * "3 "' 1 "%
t * !*"6" r "# 8)K* "# "' 1 "% < *& K* 8& $ * &8 & # "
" < * "# + / &* " < * "# t+ y/
: & 6 !5)"# & $ *$ #1 < & " # )# &$ 5 )"
; !
d
"6 !L &% %
) "6 !L"# )" " G" *$< "%B " ' !) & 63*$" "
+ wNRm/
!"# $ % &' ( ) $
$ <% 6 $ 6 % 5& & 6 % "' ) 6& A" &$"3% $ 6 ) )
&* K) <5"#) "6 &5 ! Ml^kPnJn
> !% 1*"# $ "& % "&$"8<) & % "' ) )
> "' 1 "8&$1% + 5 * " G 6 !L"# & "
' ,-. !) & 1 %/ 6K*"# ! ) 8 81 "
' ,-. * " ' ,-.
> "' 1 ! % 8 A ) + 5 * " 6 !L"# & "
' z or r or . ,r. !) & 1 %/ 6K*"# !
) 8 81 " ' ,-. * " ' z or r or . ,r.
> "' 1 ! % *#) ) + 5 * " j 6 !L"# & "
' ,r. M_{r| !) & 1 %/ 6K*"# ! ) 8 81
" ' {r|.rs M_{r| * " ' ,r. M_{r|
; !
d
G (6& % Ml^kPnJn "' )
!"# $ % &' ( ) $
H ) "6 !L"# & <) ' !) & Ml^kPnJnB " '
# !) & L!*"# 63*$" " " ,-. $ & <5 & &% !6& % &6& % " ,-.B
6 61
> 0 ) <5 & ) $ #A ! " # )# &$ % ) &)&* &$ % 8 & "% "# "
3) & +6 ) <5 & "6 &5 ! & )1$ & * " /
> 0 ) <5 & "6 &5 ! & 6 ) # 5 & " # )# &$ % ) &)&* &$ %
8 & "% "# " 3) & +6 ) <5 & "6 &5 ! & 6 ) )1$ & * " /
> C 5 & ) &)&* &$ % " # )# &$ % 8 & "% "# " 3) & +<5 &
"6 &5 ! & )1$ & * " /
> C 5 & ) &)&* &$ % $ &$ % 8 & "% "# " 3) & +<5 &
"6 &5 ! & )1$ & * " rs /
; !
d
" )"&$ ' e
*!"# $ % &' ( ) $
4#) K% < 5 & " 8 3 " )"&$ ' % "A" &$1% *1
> ) "6 &5 ! & " "&"61 " 1 % ' 3) & *
" # )# &$ 5 )"B "' 1 % !* % 3)") & *
" # )# &$ 5 )" 4#) K%
> ) "6 &5 ! & " "&"61 " 1 % ' 6 ) 3) & *
" # )# &$ 5 )"B # 6 ) )1$ & * " B $ & )1$ & * "
Y Q m jQ *#) K%
Y " 8 3 " )"&$ ' 6& # K) & % L1%
(*53 & & `
"# " "!"# 3* !' & } +~~~ OPNX^NJ] lRU/
; !
d
d w $ * Ml^kPnJn
+!"# $ % &' ( ) $
!="#
" *3)" " ) ) "' ) "# <5"#) "6 &5 ! 1 B *#8$ " "3) )
$ * "' ) 1026789:;<;
4#)"Z!=") % "' 1 % $ * % # 1% <5"#) &% L1% &6& %
3)") & * $ &$ ) &)&* &$ 5 )" + . =>0/
G 3)") & * " # )# &$ ) &)&* &$ 5 )" + . 10/
0 ) <5 & "6 &5 ! & 6 ) 3)") & ) &)&* &$ " # )# &$ 8 & "
) "6 &5 ! & <) # 6 ) 3) & * " # )# &$ ) &)&* &$
5 )"B $ )<) 6 ) 3) & * ) &)&* &$ " # )# &$ 5 )"
G Y
d 0 ) <5 & "6 &5 ! & 3)") & ) &)&* &$ " # )# &$ 8 & "
) "6 &5 ! & <) # 3) & * " # )# &$ ) &)&* &$ 5 )"B
3)") & * ) &)&* &$ " # )# &$ 5 )"
G Y
j H "' 1 % $ * % ) 8") & * #
; !
d
j ( 5! $ * ) ) Q jQ
F5"# 5 *& " "&1* & * ! % ! %
> Q jQ hQ
> jQ no pqr r jQ
!"# $ % &' ( ) $
) &*53 & L1% & 5! ) $ * ) " # "$ %
rs
Ol^kPnJn
; !
d
( 5! $ * ) ) Q jQ
,!"# $ % &' ( ) $
) &*53 & L1% & 5! ) $ * ) " # "$ %
rs
Q jQ
9 *$1* &%
A "81
"& % &% $ " * &% !) & + / 4 * <%B +'/ "% +8/ <% ) Q jQ
+6/ <% ) Q jQ
0!) & <) 1 % '
" 6 ) & 3 & * " # )# &$ 5 )"
G " & 3 & * " # )# &$ 5 )"
" 3) & * $ &$ 5 )"
d " 3) & * ) &)&* &$ " # )# &$ 5 )"
-!"# $ % &' ( ) $
9 *$1* &%
A "81 G
"& % &% $ " * &% !) & + / 4 * <%B +'/ "% +8/ <% ) Q jQ
+6/ <% ) Q jQ
0!) & <) 1 % '
" ) 8 & * " ,-. $ & ) !* "A
G C 5 & ) 8 81 " ' ,]lRJnIJ NJ] * " '
.l ,-. !) & & 3*& "
d ) " ' !) & 1 % $ & # 5 & ) 8 81 " ' 7 * "
' B $ & " 7 !) & 1 %
.!"# $ % &' ( ) $
9 *$1* &%
A "81
"& % &% $ " * &% !) & + / 4 * <%B +'/ "% +8/ <% ) Q jQ
+6/ <% ) Q jQ
) " ' !) & 1 % $ & # 5 & ) 8 81 " ' * "
' 7B $ & " 7 !) & 1 %
G ) <) ' % $ * % 3) & * " # )# $ 5 )"B $
' % $ * % 3) & * " # )# &$ 5 )"
C 5 & ) &)&* &$ % " # )# &$ % 8 & "% 8& " ' ,-.
d 0 ) # 5 & ) &)&* &$ % " # )# &$ % 8 & "% 8& " ' ,-.
!"# $ % &' ( ) $
1 of 8

Recommended

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.5K views5 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.1K views5 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
295 views7 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.4K views8 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.6K views6 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
422 views11 slides

More Related Content

What's hot

Inventory verification by
Inventory verificationInventory verification
Inventory verificationboydaemon
296 views26 slides
Frangipane by
FrangipaneFrangipane
FrangipaneMerlin Cottage Kitchen
45 views1 slide
Carta de Atenas 1931 by
Carta de Atenas 1931Carta de Atenas 1931
Carta de Atenas 1931Caliandra Desenhos
2.5K views6 slides
Ecosystemes logiciel-libre PARIS - GTLL - Systematic by
Ecosystemes logiciel-libre PARIS - GTLL - SystematicEcosystemes logiciel-libre PARIS - GTLL - Systematic
Ecosystemes logiciel-libre PARIS - GTLL - SystematicInria
489 views11 slides
Analisis del cuestionamiento_desiderativo by
Analisis del cuestionamiento_desiderativoAnalisis del cuestionamiento_desiderativo
Analisis del cuestionamiento_desiderativoBahu Das
246 views8 slides
Cronograma de capacitacion..a personal by
Cronograma de capacitacion..a personalCronograma de capacitacion..a personal
Cronograma de capacitacion..a personalArmando Suyon Montalvo
2.1K views4 slides

What's hot(19)

Inventory verification by boydaemon
Inventory verificationInventory verification
Inventory verification
boydaemon296 views
Ecosystemes logiciel-libre PARIS - GTLL - Systematic by Inria
Ecosystemes logiciel-libre PARIS - GTLL - SystematicEcosystemes logiciel-libre PARIS - GTLL - Systematic
Ecosystemes logiciel-libre PARIS - GTLL - Systematic
Inria489 views
Analisis del cuestionamiento_desiderativo by Bahu Das
Analisis del cuestionamiento_desiderativoAnalisis del cuestionamiento_desiderativo
Analisis del cuestionamiento_desiderativo
Bahu Das246 views
Book comics by Hara Bouta
Book comicsBook comics
Book comics
Hara Bouta3.2K views
Témoignage Open B&B by Open_BandB
Témoignage Open B&BTémoignage Open B&B
Témoignage Open B&B
Open_BandB280 views
Klm acceptance for carriage by comercio01
Klm  acceptance for carriageKlm  acceptance for carriage
Klm acceptance for carriage
comercio01526 views
الہی جماعتوں کو پیش آنے والے ابتلاؤں کا فلسفہ خطبہ جمعہ 8 جون 1984 by muzaffertahir9
الہی جماعتوں کو پیش آنے والے ابتلاؤں کا فلسفہ خطبہ جمعہ 8 جون 1984 الہی جماعتوں کو پیش آنے والے ابتلاؤں کا فلسفہ خطبہ جمعہ 8 جون 1984
الہی جماعتوں کو پیش آنے والے ابتلاؤں کا فلسفہ خطبہ جمعہ 8 جون 1984
muzaffertahir9780 views
Diffusione dell'informatica dopo Federico Faggin by frantex
Diffusione dell'informatica dopo Federico FagginDiffusione dell'informatica dopo Federico Faggin
Diffusione dell'informatica dopo Federico Faggin
frantex103 views
Dos maneras creativas de monetizar un coworking (Javier Moral Fangaloka y Áfr... by CoworkingSpain
Dos maneras creativas de monetizar un coworking (Javier Moral Fangaloka y Áfr...Dos maneras creativas de monetizar un coworking (Javier Moral Fangaloka y Áfr...
Dos maneras creativas de monetizar un coworking (Javier Moral Fangaloka y Áfr...
CoworkingSpain838 views
El ranking de las eps 2013 by viluvedu
El ranking de las eps 2013El ranking de las eps 2013
El ranking de las eps 2013
viluvedu177 views

Viewers also liked

ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 by
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1Dimitris Psounis
3.6K views3 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1Dimitris Psounis
4.6K views30 slides
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.2K views1 slide
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 by
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6Dimitris Psounis
5.3K views2 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.1K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.5K views6 slides

Viewers also liked(20)

ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1
Dimitris Psounis3.6K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.2K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
Dimitris Psounis5.3K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.5
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4
Dimitris Psounis3.6K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2
Dimitris Psounis2.8K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.7K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.3K views

Similar to ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Reglementation chasse au grand gibier pdf by
Reglementation chasse au grand gibier pdfReglementation chasse au grand gibier pdf
Reglementation chasse au grand gibier pdfusbeck
451 views57 slides
Daniel goleman inteligencia emocional by
Daniel goleman  inteligencia emocionalDaniel goleman  inteligencia emocional
Daniel goleman inteligencia emocionalMi rincón de Medicina
1.6K views291 slides
Goleman inteligencia emocional_format_aceptable by
Goleman inteligencia emocional_format_aceptableGoleman inteligencia emocional_format_aceptable
Goleman inteligencia emocional_format_aceptableJosé Daniel Rojas Alba
80 views291 slides
Goleman inteligencia emocional_format_aceptable.a3 by
Goleman inteligencia emocional_format_aceptable.a3Goleman inteligencia emocional_format_aceptable.a3
Goleman inteligencia emocional_format_aceptable.a3Jose Maria Onaniel Perez
27 views291 slides
Inteligencia emocional daniel goleman by
Inteligencia emocional daniel golemanInteligencia emocional daniel goleman
Inteligencia emocional daniel golemanLESLY SANCHEZ LOPEZ
43 views291 slides
Inteligencia emocional by
Inteligencia emocional Inteligencia emocional
Inteligencia emocional Ale Cayambe
43 views291 slides

Similar to ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)(20)

Reglementation chasse au grand gibier pdf by usbeck
Reglementation chasse au grand gibier pdfReglementation chasse au grand gibier pdf
Reglementation chasse au grand gibier pdf
usbeck451 views
Inteligencia emocional by Ale Cayambe
Inteligencia emocional Inteligencia emocional
Inteligencia emocional
Ale Cayambe43 views
Inteligencia_Emocional_Daniel_Goleman.pdf by AideSimbaa
Inteligencia_Emocional_Daniel_Goleman.pdfInteligencia_Emocional_Daniel_Goleman.pdf
Inteligencia_Emocional_Daniel_Goleman.pdf
AideSimbaa4 views
Inteligencia Emocional Daniel Goleman.pdf by Jemito1
Inteligencia Emocional Daniel Goleman.pdfInteligencia Emocional Daniel Goleman.pdf
Inteligencia Emocional Daniel Goleman.pdf
Jemito11.5K views
Professor's kit campu kiva 2010 11 by kivaspeakers
Professor's kit campu kiva 2010 11 Professor's kit campu kiva 2010 11
Professor's kit campu kiva 2010 11
kivaspeakers230 views
Diversitatculturalunesco by emmsantboi
DiversitatculturalunescoDiversitatculturalunesco
Diversitatculturalunesco
emmsantboi253 views
The translation of the meaning of the holy quran in albanian by Bd Islam
The translation of the meaning of the holy quran in albanian The translation of the meaning of the holy quran in albanian
The translation of the meaning of the holy quran in albanian
Bd Islam327 views
Riverside_Bldg Inspector_PT.pdf by NorthwestBOCA
Riverside_Bldg Inspector_PT.pdfRiverside_Bldg Inspector_PT.pdf
Riverside_Bldg Inspector_PT.pdf
NorthwestBOCA642 views
Cómo elaborar un modelo pedagógico. Instrucciones by administradorgitt
Cómo elaborar un modelo pedagógico. InstruccionesCómo elaborar un modelo pedagógico. Instrucciones
Cómo elaborar un modelo pedagógico. Instrucciones
Cómo elaborar un modelo pedagógico-instrucciones by administradorgitt
Cómo elaborar un modelo pedagógico-instruccionesCómo elaborar un modelo pedagógico-instrucciones
Cómo elaborar un modelo pedagógico-instrucciones

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

Infografia Planificación didactica por Maria Marquez .pdf by
Infografia Planificación didactica por Maria Marquez .pdfInfografia Planificación didactica por Maria Marquez .pdf
Infografia Planificación didactica por Maria Marquez .pdfmarialauramarquez3
41 views1 slide
Diploma.pdf by
Diploma.pdfDiploma.pdf
Diploma.pdfValdezsalvadorMayleM
23 views1 slide
Perspectivas teóricas y modelos by
Perspectivas teóricas y modelos Perspectivas teóricas y modelos
Perspectivas teóricas y modelos darianavalera54
26 views5 slides
PREGUNTAS PARA EL DEBATE ACADÉMICO.docx by
PREGUNTAS PARA EL DEBATE ACADÉMICO.docxPREGUNTAS PARA EL DEBATE ACADÉMICO.docx
PREGUNTAS PARA EL DEBATE ACADÉMICO.docxedwin70
1.3K views1 slide
Semana de Gestion Escolar Final 2023 GE Ccesa007.pdf by
Semana de Gestion Escolar Final 2023 GE Ccesa007.pdfSemana de Gestion Escolar Final 2023 GE Ccesa007.pdf
Semana de Gestion Escolar Final 2023 GE Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
219 views26 slides
Ác. nucleicos 2023.pdf by
Ác. nucleicos 2023.pdfÁc. nucleicos 2023.pdf
Ác. nucleicos 2023.pdfIES Vicent Andres Estelles
32 views56 slides

Recently uploaded(20)

Infografia Planificación didactica por Maria Marquez .pdf by marialauramarquez3
Infografia Planificación didactica por Maria Marquez .pdfInfografia Planificación didactica por Maria Marquez .pdf
Infografia Planificación didactica por Maria Marquez .pdf
Perspectivas teóricas y modelos by darianavalera54
Perspectivas teóricas y modelos Perspectivas teóricas y modelos
Perspectivas teóricas y modelos
darianavalera5426 views
PREGUNTAS PARA EL DEBATE ACADÉMICO.docx by edwin70
PREGUNTAS PARA EL DEBATE ACADÉMICO.docxPREGUNTAS PARA EL DEBATE ACADÉMICO.docx
PREGUNTAS PARA EL DEBATE ACADÉMICO.docx
edwin701.3K views
Semana de Gestion Escolar Final 2023 GE Ccesa007.pdf by Demetrio Ccesa Rayme
Semana de Gestion Escolar Final 2023 GE Ccesa007.pdfSemana de Gestion Escolar Final 2023 GE Ccesa007.pdf
Semana de Gestion Escolar Final 2023 GE Ccesa007.pdf
2324_s3_Orientaciones_Tercera_Sesion_Preescolar_Primaria_Secundaria.pdf by Norberto Millán Muñoz
2324_s3_Orientaciones_Tercera_Sesion_Preescolar_Primaria_Secundaria.pdf2324_s3_Orientaciones_Tercera_Sesion_Preescolar_Primaria_Secundaria.pdf
2324_s3_Orientaciones_Tercera_Sesion_Preescolar_Primaria_Secundaria.pdf
Presentación de Proyecto Creativo Doodle Azul.pdf by LauraJuarez87
Presentación de Proyecto Creativo Doodle Azul.pdfPresentación de Proyecto Creativo Doodle Azul.pdf
Presentación de Proyecto Creativo Doodle Azul.pdf
LauraJuarez8744 views
Concepto de determinación de necesidades.pdf by LauraJuarez87
Concepto de determinación de necesidades.pdfConcepto de determinación de necesidades.pdf
Concepto de determinación de necesidades.pdf
LauraJuarez8749 views
Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la... by IGNACIO BALLESTER PARDO
Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la...Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la...
Unicómic 25 años: líneas de investigación para la Didáctica de la Lengua y la...
5°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_22_DE_NOVIEMBRE.doc by josetejada220380
5°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_22_DE_NOVIEMBRE.doc5°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_22_DE_NOVIEMBRE.doc
5°_GRADO_-_ACTIVIDAD_DEL_22_DE_NOVIEMBRE.doc
josetejada220380128 views
Elementos del proceso de comunicación.pptx by NohemiCastillo14
Elementos del proceso de comunicación.pptxElementos del proceso de comunicación.pptx
Elementos del proceso de comunicación.pptx
NohemiCastillo1491 views
expresion algebraica.pdf by WilkerlySoto
expresion algebraica.pdfexpresion algebraica.pdf
expresion algebraica.pdf
WilkerlySoto24 views
Infografia María Fuenmayor S _20231126_070624_0000.pdf by mariafuenmayor20
Infografia María Fuenmayor S _20231126_070624_0000.pdfInfografia María Fuenmayor S _20231126_070624_0000.pdf
Infografia María Fuenmayor S _20231126_070624_0000.pdf
mariafuenmayor2031 views

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

 • 1. ! " # "$ % $ & " ' % ($ )" "& *& % +,-./ 0 1 % 2"3) % ! " # " $ % & # ' " ( )*+ , # +- )*+ &" " . " / +- )*+ &" " " " . " 0 1 ' )*+ &" " " " . " 2 &" 3 )*+ / 4 ! 5 # 4 ! 65 / 4 ! 785 1 2 65( 1 65( 9 65( # : 65(;-<=>?@? ! " / ' " 5A65 1 4 ! 65(;-<=>?@? 2 : . ! " " B : . ! " " C !"# $ % &' ( ) $ 4$" % "# 1 "% & * 5"& "# 1 "% !) & ! 6" + / ! 6" 7 " ' "# &* "3 ,-. $ & 8 & "& ! #*1% "# ! 6" 9 : * &% " # "$ % !"# $ % &' ( ) $ ; ! &* 8 81 !6 "' ) *!"# $ % &' ( ) $ "' 1 "# 3)") & # " "8&* <% 6& 5 !=") & * $ 8" ! % > "' 1 "# ) &"3) & (? @( > 6 &8 0!) & 8 A"% B A ! $ & "" &* % C 5 & ")" & " * " D > C 6 &8 ) * % ( > &* <A"#) 6" 1 "# &$")!= & ! 3* > 6 &8 0!) & 8 A"% B A ! $ & "" &* % E ! & <) ")" & " * " > C 6 &8 ) * % F) ")" & + 5 > &* <A"#) 6" 1 "# &$")!= & ) '< &* 3* > 6 &8 0!) & 8 A"% ' B A ! $ & "" &* % E ! & " *#)" " ")" & " * " > C 6 &8 ) * % " ")" & "# !) & 5&* " % "% " 1$"% + 5 ' "% G /
 • 2. ; ! &* 8 81 !6 "' ) : ' <5 & &% &*"63) % $6"5<% "# % ' A * %B ) =1 * %B ' &* " "! * %B ! * % $ & "&* % 4 ) *#)<5 & "# 1 "% * & ="# " )6& A< ") % * "' 1 A * % +!"# $ % &' ( ) $ "' 1 "# 3)") & # " "8&* <% 6& 5 !=") & * $ 8" ! % > &* <A"#) *3)" " 6" <% "# &$")!="#) 3* &% > 6 &8 0!) & 8 A"% B A ! $ & "" &* % "& ")" & " * " D > C 6 &8 ) * % +H ")" & " I * " J/ > &* <A"#) 1 "% 3* ) > 6 &8 0!) & 8 A"% B A ! $ & "" &* % E ! & " 1 "% ) ")" &K) " * " > C 6 &8 ) * % + " 1 "% ) ")" &K) " I * " J/ ; ! &* 8 81 G ") < C " "8&* "3 " ' % !) & &*"6#) ! ) ) ") < ) !"# $ % &' ( ) $ ) A" &$ ) " # "$ 5 )"# +6 61 *" 5 )" 5 & = & 8& ) <L & <) % 8 & "% "3 63" ") < * " "! " "3 ) 8 * "3 > !"#$ > 0 61 8" ! "#% "& " "!"& & "# 8"3) <) ) $" "# & $ " + % 8& 6 &8 "8 MB NIONP $ / > 0& # K)"# <) ) 8 & " 8& ! ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTUB 6& # K)") % <) ) $" "# & $ 8 & " > !"#$ > 0 61 8 & "#% "& " "!"& & "# 8"3) K) % & # 5 & < "& 5 )1 $ & " "3 ) &% 5 *& " "&1*"# 8& ) ! #* "' ) > 1*"# % 6& # K)"# <) ) &)&* &$ 8 & " ; ! G " ' % ($ )" "& *& % 0& 3 * ,!"# $ % &' ( ) $ " ' % &$ )" "& *& % +,NJSIVSNWSPSJX ,-./ > % & 0!) & A "# A * $ )")&$1 *#= #$ &$1 " A1 > % ' !) & A &$ )" "&1*& D C ) 3 &* & A "# " *& $1% "8&$1% A !) & * $ )")&$1 *#= #$ &$1 " A1 +: 4 / ) !) & * ) " A1 6 61 " ! & " * &% "# $ * !) & % " A1% ! " # ! $ # # ! % 6 61 " ! & &' "#% $ " ) !) & ! ! " *& $ ' 1 () ! ) * " *& $1% ' 1% ()* !* % ! A "# < & !) & &$ )" "! *& B ) # 5 & " ! * ) ' K) + & <% B2/ "# ) ) $ )"#) 1 ; ! G " ' % ($ )" "& *& % 0& 3 * -!"# $ % &' ( ) $ 6 &8 A "# ,-. + ( # ( ( # ( # (, ( # (, !) & &$ )" "&1*& B 8& 6 &8 ) " ! * ( - ( - (, - 6 &8 G A "# ,-. + ( # ( ( # ( # (, ( ( # ( # (, 0 ) !) & &$ )" "&1*& > 9& ) 3 & * ( < & ( . > 4#) K% * ( # ( !) & ( # . < & ( . > 4#) K% * ( # ( # (, !) & . # . # (, < & (, - > 4#) K% * ( # ( # (, !) & . # . # . 6 ) !) & 1% Y A "# !) & Z #61%
 • 3. ; ! G " ' % ($ )" "& *& % G " ,-. 3) & * $ &$ ) &)&* &$ 5 )" .!"# $ % &' ( ) $ $ "# "% ) &)&* &$ % 8 & "% 3) & " ' % &$ )" "& *& % [ ( (4 (: 4 9 [( 4 9( ,-. !*"6"% "# A * :4 FL"6"% (?H@( ) "8 " ) A "# !) & &$ )" "&1*& : ) ) 8 81 ) ) 6#) K) " & 1* ) ) " *& $K) ' K) G F 8L 6& 6"5&$ $ ! " ! * ) &$ )" "& ! ) A "# ) ) &$ )" "& !B &* ) K) % ( G ) 6 ) ) &$ )" "& ! "5K * ) ) " ! * ) $ ! " ! * 6 ) &$ )" "& ! ) A "# &* ) K) % H@( 4 ! * F) % ) &)&* &$ % 8 & "% !) & <) % 8 & "% "# " ! ) # " "& ! & 8 K** "8 &* "3 + 5 M/ ' * ) <* ) M]QRO] .QRSTU # " "& ! & $ & ! ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU ; ! G " ' % ($ )" "& *& % G " ,-. 3) & * $ &$ ) &)&* &$ 5 )" !"# $ % &' ( ) $ ) #* " # "$ % "# 8" ! "# K) % & A "# <5 & T ' <% $ & ^ " * &%B <5"# > " '1 +$ *$ #1 ) ) " & 1* )/ # " "& ! & * 5 )" / 0 1 2' > 4 " '1 G 8& $ " ! * +GT A" <%/ > <85"# ) " ! * &$ )" "& ! ) A "# * 5 )" ) "8" " 1$"% % A "# % _+^T/ 4 ) 5 & ! * + &$ )" "! *& A "# / & ! 5 )"% 3 2' 1 4 > " '1 & ! 5 )" / 5 *#)" &$1 " # "$ !) & 3 2' 1 4 Y " # "$ "# 8" ! "# !) & 4#) K% " ) &)&* &$ % 8 & "% "# " !) & ! $ &$ 5 )" < & " () * % + , ; ! G " ' % ($ )" "& *& % " ,-. 3) & * " # )# &$ ) &)&* &$ 5 )"` !"# $ % &' ( ) $ > !) & )"&$ K ) " "3 ) ' "3 $ "&") 8 & " $ 3 " # "$ > F5"#) " ! 8 & "& "# !5)"#) ) " # "$ +$"# 3") % $ "& % &% " & 1* &%/ * + BaT/B + BbT/ > c* *" <5 & *1 6 ) <5 & ' ! $ "&"% 8 & "% "# ) !) & " # )# &$1% " # "$ % > 3 L " # )# &$"3 ) &)&* &$"3 8" ! "# 8& " ,-. " ! ' > 0 ) <5 & ' ! " # )# &$ % 8 & "% > 0 ) <5 & "6 &5 ! & < "&"% 8 & "% 6 ) " ! ) $ *$ # * ! !) & )"&$ K ) " () * - ./ . + , ; ! G " ' % ($ )" "& *& % d " ,-. 3) & * ) &)&* &$ " # )# &$ 5 )" !"# $ % &' ( ) $ "3 ) ! #* "# ,-. <) ) ) &)&* &$ 8 & " +6 61 & # " "! * ) % 8" ! "# ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU/ [ ( (4 (: 4 9 [( 4 9( ,-. !*"6"% "# A * :4 FL"6"% (?H@( ) "8 " ) A "# !) & &$ )" "&1*& )< ' 8& Se fT &)&* &$ )< * * ) ' 1 gS &% & <% gSe- $ & gSe2 G 1 #* ) " ! * "# <5 & $ *$ # * ! &$ )" "& ! ) A "# 4 ! * ) 8 & "% !) & ) &)&* &$ % 4#) K% $ *$ # =") & GT ")" & # " "8&* "3 ) $ "& &% )* $K* &% ) 1* & (B *#)" &$1 ) * !) & ( ) % ) 1*"#) H@(B *#)" &$1 ) * !) & H@(
 • 4. ; ! G " ' % ($ )" "& *& % d " ,-. 3) & * ) &)&* &$ " # )# &$ 5 )" !"# $ % &' ( ) $ 45 &$ $ < * # "3 "# 8" ! "# !) & L1% ) #* " # "$ % ) Z & ! T 5 ")&$ '1 F & 1 #* & " ! * &$ )" "& ! ) A "# 8!) & * 5 )" +T^/ 4#) K% *#)" &$1 " # "$ !) & _+T^/ 4#) K% " () * - ./ . + , ; ! G " ' % ($ )" "& *& % d " ,-. 3) & * ) &)&* &$ " # )# &$ 5 )" *!"# $ % &' ( ) $ " "# !) & A )<% & " ) &)&* &$ % 8 & "% "# &8 Z 8 & % &% 6#) <% " & 1* &% +# "Z1A& % 3* &%/ $ & L $ &'K) & ) $ "& # <% &$ )" "& ! ) A "# > ) ! ) < h ) &)&* &$1 8 & * " # )# &$ 5 )" % &% 6#) <% 3* &% $ & 3 & ) $ "& # <% &$ )" "& ! ) A "# i > < h ) &)&* &$1 * ) 3* * " # )# &$ 5 )" $ & * & &$ )" "& ! ) A "# i " " "8! # 1 !) & " 3 * ) &$1 8& ) *#)<5 & "# 1 "% $ & * &% "6 !L &% "# = "3) & * &% L * &% ; ! G " ' % ($ )" "& *& % j 43)"Z 8& " ' ,-. "' 1 "# "#*! ="#) "& *# &A" !) & $ <% 6 $ 6 % 5& & 6 % # "618 * * ) ) #L % ! % " # "$ % +!"# $ % &' ( ) $ 4#)"Z!=") % 8& " ' ,-. !* % <5 & "6 &5 ! & " $ "' 1 <5"#) "& *# &A" " ,-. 5 8& " ' "# &"6 3") "% 1 ., 45 &$ ) ! #* "# ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU > " () * % + , > !) & )"&$ K ) " ,-. 3) & * - ./ . + 45 &$ ) ! #* "# ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU > " () * - ./ . + , 45 &$ ) ! #* "# ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU > " (0 * % + , > !) & )"&$ K ) " ., 3) & * - ./ . + 45 &$ ) ! #* "# ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU > " (0 * - ./ . + , ; ! ! " # "$ % $ * !"# $ % &' ( ) $ "3 "' 1 "# 3)") & ) &)&* &$1 * " # )# &$ 5 )" $ & " 6" "&"3 * <) *3)" "B " " "!" ")" ="# +klPXTl^SNP mnJnR^STSIJSO JS^n/ 4 ) ) GB !6 " "' 1 "# )1$ & * ) $ * !="# ) $ * "' ) A * % 6789:;:<=>:?;@ABCD9<=:8<;89:9CBE<FG<< <<<<<<<<<=:;8D98AEH:<9CGCG>AE9EFCEH:<I>:9:J &" # &$ ) KLMN O 4 !) & " *3)" " ) "' ) "# 3)") & * ) &)&* &$ 5 )" P O 4 Q R KLMN 4S S " ' TUVW X YZ U Q A"3 & 3 & ") 8 & " "# oSpqIJRN * _+TGPlUT/ " ' [0]^]T_Z000`aWXX Q A"3 & 3 & ") 8 & " "# RS^ * _+T / c* *" 8& " ' ,-. 6 ) # 5 & 6 &L "3 ) " Tba Q "3 ) " Tba c Q
 • 5. ; ! ! " # "$ % G $ * ,!"# $ % &' ( ) $ "3 "' 1 "# 3)") & ) &)&* &$1 * " # )# &$ 5 )" $ & " 6" "&"3 * <) *3)" "B " " "!" ")" ="# +TlT mnJnR^STSIJSO klPXTl^SNP JS^n/ 9& " ' ,-. <5"# (*53 & !* % & $ ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU " ! ) "*" "& ! ! ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU $ ' "# )1$ & * " )1$ & $ & * " !="# ) $ * "' ) A * % 6789:;:<=>:?;@ABCD9<=:8<;89:9CBE<FG<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<A@<9CGCG>AE9EFCEH:<=:;8D98AEH:<I>:9:J &" # &$ ) dLMN O 4 !) & " *3)" " ) "' ) "# 3)") & * ) &)&* &$ 5 )" P O 4 dQ R dLMN 4S S > Tba dQ A"3 3) & ") ) &)&* &$ 8 & " "# &8 Z ; ! ! " # "$ % $ * rs -!"# $ % &' ( ) $ "3 "' 1 "# 3)") & ) &)&* &$1 * $ &$ 5 )" $ & " 6" "&"3 * <) *3)" "B " " "!" ")" ="# rs +ngklTnTJSNP mnJnR^STSIJSO JS^n/ 9& " ' ,-. <5"# : ' "# )1$ & * " )1$ & $ & * " rs A"3 3) & * 5 )" " " 3 $ &$ !="# ) $ * "' ) A * % rs ef 6789:;:<=>:?;@ABCD9<=:8<;89:9CBE<FG<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<GHgGCEH:<9CGCG>AE9EFCEH:<I>:9:J &" # &$ ) KLMN O 4 !) & " *3)" " ) "' ) "# 3)") & * ) &)&* &$ 5 )" P O 4 hQ R KLMN 2'i S > Tba hQ A"3 3) & ") $ &$ 8 & " "# &8 Z ; ! ! " # "$ % d Q jQ hQ .!"# $ % &' ( ) $ " $ "# " K % L *A != & & & 5! * &% $ * &% " # "$ % (*53 & & ef 6 &L > !) & "A )<%B A"3 $ ) &)&* &$1 !) & Lt" &* "3 $ & ) &)&* &$1 > ef 6 &L * != & * ) "*" "! * & ) &)&* &$1% ! ) &)&* &$1 % L1% > !) & " # )# &$"3 5 )"#B $ # " "8&* % % <5 & " # )# &$ 1$"% <* keTqB "# T " <8 "% % &* 6"# > : # " "8&* % % !) & & $" "# ! ) &)&* &$<% & "8<% ) !) & m " ' % "# ) &)&* "3B # 5"#) mk 6#) "! ) &)&* &$"! # " "8&* "! > "*" "&K) & L ) &$ $ ) &)&* &$ # " "8&* 6& )K) % " "# 6<)6 " "# ) &)&* &$"3 # " "8&* "3 > 4#) K% " 5 )"% & "# 8! % % !) & kkmkB $ &$ % > 4#) K% ef ; ! ! " # "$ % j !"# $ % &' ( ) $ 0& &* &$ * & $ * "' ) M " !="# > M 1 +M Ml^kPnJn/ "' 1 % $ * % "# > !) & 6#*$" "' 1 % $ * % +# ) <))"& & $ ' % $ * % !) & " " 3 *" 63*$" *" # / > !) & &*"63) L3 "#% +6 61 ) !* "&5 % # " "8&* &$1% 6#*$" ! %/ F *& 8& ) $ * B " !="# & <) ' !) & 102 +1 Ml^kPnJn/ > ) $ ' * ) $ * B !) & " " 3 *" 63*$" l *" # > : & <5 & "6 &5 ! ") +MllqB au / & > 4#) K% " "&"61 " ' "# !) & " " 3 *" 63*$" " *" " ,-.v () 102
 • 6. ; ! d "6 !L &% % ) "6 !L"# )" " G" *$< "%B " ' !) & 63*$" " + wNRm/ !"# $ % &' ( ) $ " $ "# " *$ &$ !) & * ) &$ * 1 "# $" "# "3) 3 & 4 . 5 - 102 B $" "# "3 ) L1% 6& 6&$ *! "6 &$)3"# & l jQ > ! 6!)") % ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU ) "# h ) 3 &i ) 3* $ & < & 3 & & !) & ) % 3* "# "' 1 "% > ! 6!)") % ) &)&* &$1 5 )1 .QRSTU # 1 "# 6 6" <) % & % 3* % + &* " "& &$ / 3 & * " # )# &$ ) &)&* &$ 5 )" & !) & 3* "# "' 1 "% G 0!)"# & " # )# &$1 ) 8 81 <) 8) * 1 % ' t * " ' + ) 8 81 *# '" != & tx / > H "# 6!)"# <) ) $ ) ) *5 &* "3 % &* 6"# t "# 8) * "3 "' 1 "% t * !*"6" r "# 8)K* "# "' 1 "% < *& K* 8& $ * &8 & # " " < * "# + / &* " < * "# t+ y/ : & 6 !5)"# & $ *$ #1 < & " # )# &$ 5 )" ; ! d "6 !L &% % ) "6 !L"# )" " G" *$< "%B " ' !) & 63*$" " + wNRm/ !"# $ % &' ( ) $ $ <% 6 $ 6 % 5& & 6 % "' ) 6& A" &$"3% $ 6 ) ) &* K) <5"#) "6 &5 ! Ml^kPnJn > !% 1*"# $ "& % "&$"8<) & % "' ) ) > "' 1 "8&$1% + 5 * " G 6 !L"# & " ' ,-. !) & 1 %/ 6K*"# ! ) 8 81 " ' ,-. * " ' ,-. > "' 1 ! % 8 A ) + 5 * " 6 !L"# & " ' z or r or . ,r. !) & 1 %/ 6K*"# ! ) 8 81 " ' ,-. * " ' z or r or . ,r. > "' 1 ! % *#) ) + 5 * " j 6 !L"# & " ' ,r. M_{r| !) & 1 %/ 6K*"# ! ) 8 81 " ' {r|.rs M_{r| * " ' ,r. M_{r| ; ! d G (6& % Ml^kPnJn "' ) !"# $ % &' ( ) $ H ) "6 !L"# & <) ' !) & Ml^kPnJnB " ' # !) & L!*"# 63*$" " " ,-. $ & <5 & &% !6& % &6& % " ,-.B 6 61 > 0 ) <5 & ) $ #A ! " # )# &$ % ) &)&* &$ % 8 & "% "# " 3) & +6 ) <5 & "6 &5 ! & )1$ & * " / > 0 ) <5 & "6 &5 ! & 6 ) # 5 & " # )# &$ % ) &)&* &$ % 8 & "% "# " 3) & +6 ) <5 & "6 &5 ! & 6 ) )1$ & * " / > C 5 & ) &)&* &$ % " # )# &$ % 8 & "% "# " 3) & +<5 & "6 &5 ! & )1$ & * " / > C 5 & ) &)&* &$ % $ &$ % 8 & "% "# " 3) & +<5 & "6 &5 ! & )1$ & * " rs / ; ! d " )"&$ ' e *!"# $ % &' ( ) $ 4#) K% < 5 & " 8 3 " )"&$ ' % "A" &$1% *1 > ) "6 &5 ! & " "&"61 " 1 % ' 3) & * " # )# &$ 5 )"B "' 1 % !* % 3)") & * " # )# &$ 5 )" 4#) K% > ) "6 &5 ! & " "&"61 " 1 % ' 6 ) 3) & * " # )# &$ 5 )"B # 6 ) )1$ & * " B $ & )1$ & * " Y Q m jQ *#) K% Y " 8 3 " )"&$ ' 6& # K) & % L1% (*53 & & ` "# " "!"# 3* !' & } +~~~ OPNX^NJ] lRU/
 • 7. ; ! d d w $ * Ml^kPnJn +!"# $ % &' ( ) $ !="# " *3)" " ) ) "' ) "# <5"#) "6 &5 ! 1 B *#8$ " "3) ) $ * "' ) 1026789:;<; 4#)"Z!=") % "' 1 % $ * % # 1% <5"#) &% L1% &6& % 3)") & * $ &$ ) &)&* &$ 5 )" + . =>0/ G 3)") & * " # )# &$ ) &)&* &$ 5 )" + . 10/ 0 ) <5 & "6 &5 ! & 6 ) 3)") & ) &)&* &$ " # )# &$ 8 & " ) "6 &5 ! & <) # 6 ) 3) & * " # )# &$ ) &)&* &$ 5 )"B $ )<) 6 ) 3) & * ) &)&* &$ " # )# &$ 5 )" G Y d 0 ) <5 & "6 &5 ! & 3)") & ) &)&* &$ " # )# &$ 8 & " ) "6 &5 ! & <) # 3) & * " # )# &$ ) &)&* &$ 5 )"B 3)") & * ) &)&* &$ " # )# &$ 5 )" G Y j H "' 1 % $ * % ) 8") & * # ; ! d j ( 5! $ * ) ) Q jQ F5"# 5 *& " "&1* & * ! % ! % > Q jQ hQ > jQ no pqr r jQ !"# $ % &' ( ) $ ) &*53 & L1% & 5! ) $ * ) " # "$ % rs Ol^kPnJn ; ! d ( 5! $ * ) ) Q jQ ,!"# $ % &' ( ) $ ) &*53 & L1% & 5! ) $ * ) " # "$ % rs Q jQ 9 *$1* &% A "81 "& % &% $ " * &% !) & + / 4 * <%B +'/ "% +8/ <% ) Q jQ +6/ <% ) Q jQ 0!) & <) 1 % ' " 6 ) & 3 & * " # )# &$ 5 )" G " & 3 & * " # )# &$ 5 )" " 3) & * $ &$ 5 )" d " 3) & * ) &)&* &$ " # )# &$ 5 )" -!"# $ % &' ( ) $
 • 8. 9 *$1* &% A "81 G "& % &% $ " * &% !) & + / 4 * <%B +'/ "% +8/ <% ) Q jQ +6/ <% ) Q jQ 0!) & <) 1 % ' " ) 8 & * " ,-. $ & ) !* "A G C 5 & ) 8 81 " ' ,]lRJnIJ NJ] * " ' .l ,-. !) & & 3*& " d ) " ' !) & 1 % $ & # 5 & ) 8 81 " ' 7 * " ' B $ & " 7 !) & 1 % .!"# $ % &' ( ) $ 9 *$1* &% A "81 "& % &% $ " * &% !) & + / 4 * <%B +'/ "% +8/ <% ) Q jQ +6/ <% ) Q jQ ) " ' !) & 1 % $ & # 5 & ) 8 81 " ' * " ' 7B $ & " 7 !) & 1 % G ) <) ' % $ * % 3) & * " # )# $ 5 )"B $ ' % $ * % 3) & * " # )# &$ 5 )" C 5 & ) &)&* &$ % " # )# &$ % 8 & "% 8& " ' ,-. d 0 ) # 5 & ) &)&* &$ % " # )# &$ % 8 & "% 8& " ' ,-. !"# $ % &' ( ) $