ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ30
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΩΝ
Μάθηµα 4.5:
Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
∆ηµήτρης Ψούνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Β. Θεωρία
1. Το Λήµµα της Άντλησης για Γλώσσες Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
1. Ορισµός
2. Παραδείγµατα
Γ.Ασκήσεις
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Οι στόχοι του µαθήµατος είναι:
Επίπεδο Α
Το λήµµα της άντλησης για απόδειξη ότι µία γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη
συµφραζοµένων
Επίπεδο Β
(-)
Επίπεδο Γ
(-)
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
B. Θεωρία
1. Το Λήµµα της Άντλησης
1. Ορισµός
Κάθε συµβολοσειρά µιας γλώσσας ανεξάρτητης συµφραζοµένων επαληθεύει τις 3
ιδιότητες του λήµµατος άντλησης.
Άρα για να δείξουµε ότι µία γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων:
Υποθέτουµε ότι είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων.
Επιλέγουµε µια κατάλληλη συµβολοσειρά ∈
Εντοπίζουµε τι σύµβολα θα έχουν τα v,x λόγω των δύο πρώτων ιδιοτήτων.
∆είχνουµε ότι για κάποιο 0 το ∉
Άτοπο από το λήµµα της άντλησης. Άρα η γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη
συµφραζοµένων.
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
Το Λήµµα Άντλησης για Γλώσσες Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
Έστω µια άπειρη γλώσσα ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Τότε υπάρχει ένας
αριθµός (µήκος άντλησης) τέτοιος ώστε κάθε s ∈ µε |s| να µπορεί να
γραφεί στην µορφή όπου για τις συµβολοσειρές , , , και ισχύει:
| |
0
∈ για κάθε φυσικό 0
Η L είναι άπειρη. Υποθέτουµε ότι είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Έστω p το µήκος άντλησής της.
Η συµβολοσειρά s 0 1 2 ανήκει στην γλώσσα και έχει µήκος 3 . Η συµβολοσειρά µπορεί να
γραφεί στην µορφή µε τις ιδιότητες του λήµµατος άντλησης.
Επειδή | | και 0 έπεται ότι τουλάχιστον ένα από τα v,x θα περιέχει τουλάχιστον ένα
σύµβολο. ∆ιακρίνω τις περιπτώσεις για τα v,x:
1. Να περιέχουν µόνο 0. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται µηδενικά άρα π.χ. τα 0 δεν είναι ίσα µε τα 1
2. Να περιέχουν 0 και 1. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται µηδενικά και άσσοι άρα π.χ. τα 0 δεν είναι ίσα µε τα 2
3. Να περιέχουν µόνο 1. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται άσσοι άρα π.χ. τα 1 δεν είναι ίσα µε τα 2
4. Να περιέχουν 1 και 2. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται άσσοι και δυάρια άρα π.χ. τα 2 δεν είναι ίσα µε τα 0
5. Να περιέχουν µόνο 2. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται δυάρια άρα π.χ. τα 2 δεν είναι ίσα µε τα 0.
Άτοπο από το λήµµα άντλησης. Συνεπώς η γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων.
B. Θεωρία
1. Το Λήµµα της Άντλησης
2. Παραδείγµατα
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
L 0 1 2 0 – ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ
(1) Επιλέγουµε µια συµβολοσειρά
s που ανήκει στην γλώσσα που
• (α) όλα τα σύµβολα είναι
υψωµένα τουλάχιστον στην p
• (β) ανήκει οριακά στην γλώσσα
(2) Υπολογίζουµε το
µήκος της
συµβολοσειράς που
επιλέξαµε στο (1)
(3) Εντοπίζουµε περιπτώσεις ανάλογα µε το που
περιέχεται το vwx δεδοµένου ότι έχει µήκος το
πολύ p. Χρήσιµο θα φανεί να κάνουµε ένα
βοηθητικό σχήµα (βλέπε δεξιά)
00 … 00 11 … 11 22 … 22
Η L είναι άπειρη. Υποθέτουµε ότι είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Έστω p το µήκος άντλησής της.
Η συµβολοσειρά s 0 1 2"
ανήκει στην γλώσσα και έχει µήκος 6 . Η συµβολοσειρά µπορεί να
γραφεί στην µορφή µε τις ιδιότητες του λήµµατος άντλησης.
Επειδή | | και 0 έπεται ότι τουλάχιστον ένα από τα v,x θα περιέχει τουλάχιστον ένα
σύµβολο. ∆ιακρίνω τις περιπτώσεις για τα v,x:
1. Να περιέχουν µόνο 0. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται µηδενικά άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία 1:2 των
0 µε τα 1
2. Να περιέχουν 0 και 1. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται µηδενικά και άσσοι άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία 1:3
των 0 µε τα 2
3. Να περιέχουν µόνο 1. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται άσσοι άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία 2:3 των 1 µε τα 2
4. Να περιέχουν 1 και 2. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται άσσοι και δυάρια άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία 1:3 των
0 µε τα 2
5. Να περιέχουν µόνο 2. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται δυάρια άρα π.χ δεν ισχύει η αναλογία 1:3 των 0 µε τα 2
Άτοπο από το λήµµα άντλησης. Συνεπώς η γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων.
B. Θεωρία
1. Το Λήµµα της Άντλησης
2. Παραδείγµατα
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
L 0 1 2"
0 δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων - ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ.
Η L είναι άπειρη. Υποθέτουµε ότι είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Έστω p το µήκος άντλησής της.
Η συµβολοσειρά s 0 1 $
2 $"
ανήκει στην γλώσσα και έχει µήκος 4 & 5 . Η συµβολοσειρά µπορεί
να γραφεί στην µορφή µε τις ιδιότητες του λήµµατος άντλησης.
Επειδή | | και 0 έπεται ότι τουλάχιστον ένα από τα v,x θα περιέχει τουλάχιστον ένα
σύµβολο. ∆ιακρίνω τις περιπτώσεις για τα v,x:
1. Να περιέχουν µόνο 0. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται µηδενικά άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία n:2n+2
των 0 µε τα 1
2. Να περιέχουν 0 και 1. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται µηδενικά και άσσοι άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία n:n+3
των 0 µε τα 2
3. Να περιέχουν µόνο 1. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται άσσοι άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία 2n+2:n+3 των 1 µε
τα 2
4. Να περιέχουν 1 και 2. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται άσσοι και δυάρια άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία n:n+3 των
0 µε τα 2
5. Να περιέχουν µόνο 2. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται δυάρια άρα π.χ δεν ισχύει η αναλογία n:n+3 των 0 µε τα 2
Άτοπο από το λήµµα άντλησης. Συνεπώς η γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων.
B. Θεωρία
1. Το Λήµµα της Άντλησης
2. Παραδείγµατα
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
L" 0 1 $
2 $"
0 δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων - ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ.
Η L είναι άπειρη. Υποθέτουµε ότι είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Έστω p το µήκος άντλησής της.
Η συµβολοσειρά s 0 1 $
2 $
ανήκει στην γλώσσα και έχει µήκος 3 & 3 . Η συµβολοσειρά
µπορεί να γραφεί στην µορφή µε τις ιδιότητες του λήµµατος άντλησης.
Επειδή | | και 0 έπεται ότι τουλάχιστον ένα από τα v,x θα περιέχει τουλάχιστον ένα
σύµβολο. ∆ιακρίνω τις περιπτώσεις για τα v,x:
1. Να περιέχουν µόνο 0. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται µηδενικά άρα τα 0 δεν είναι πλέον λιγότερα από
τους άσσους.
2. Να περιέχουν 0 και 1. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται µηδενικά και άσσοι άρα οι άσσοι δεν είναι πλέον
λιγότεροι από τα δυάρια
3. Να περιέχουν µόνο 1. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται άσσοι άρα οι άσσοι δεν είναι πλέον λιγότεροι από τα
δυάρια.
4. Να περιέχουν 1 και 2. Τότε ( (
∉ L,	διότι αφαιρούνται άσσοι και δυάρια άρα οι άσσοι δεν είναι πλέον
περισσότεροι από τα µηδέν.
5. Να περιέχουν µόνο 2. Τότε ( (
∉ L,	διότι αφαιρούνται δυάρια άρα τα δυάρια δεν είναι πλέον περισσότερα από
τους άσσους.
Άτοπο από το λήµµα άντλησης. Συνεπώς η γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων.
B. Θεωρία
1. Το Λήµµα της Άντλησης
2. Παραδείγµατα
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
L) 0*1+2, - . / . 0 δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων - ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ.
Η L είναι άπειρη. Υποθέτουµε ότι είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Έστω p το µήκος άντλησής της.
Η συµβολοσειρά s 0 1 0 1 	ανήκει στην γλώσσα και έχει µήκος 4 . Η συµβολοσειρά µπορεί να
γραφεί στην µορφή µε τις ιδιότητες του λήµµατος άντλησης.
Επειδή | | και 0 έπεται ότι τουλάχιστον ένα από τα v,x θα περιέχει τουλάχιστον ένα
σύµβολο. ∆ιακρίνω τις περιπτώσεις για τα v,x:
1. Να περιέχουν µόνο 0 της αρχής. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται µηδενικά της αρχής άρα τα 0 της
αρχής όχι ίσα µε τα 0 της µέσης της συµβολοσειράς
2. Να περιέχουν 0 και 1 της αρχής. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται µηδενικά και άσσοι της αρχής άρα π.χ. τα 0
της αρχής δεν είναι ίσα µε τα 0 της µέσης της συµβολοσειράς
3. Να περιέχουν µόνο 1 της µέσης. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται άσσοι της µέσης, άρα οι άσσοι της µέσης δεν
είναι ίσοι µε τους άσσους του τέλους
4. Να περιέχουν 1 και 0 της µέσης. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται άσσοι και µηδέν της µέσης άρα π.χ. τα 0 της
αρχής δεν είναι ίσα µε τα 0 της µέσης της συµβολοσειράς
5. Να περιέχουν µόνο 0 της µέσης. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται µηδέν της µέσης, άρα τα µηδέν της µέσης δεν
είναι ίσα µε τα µηδέν του τέλους.
6. Να περιέχουν 0 και 1 του τέλους. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται µηδενικά και άσσοι του τέλους άρα π.χ. τα 0
της αρχής δεν είναι ίσα µε τα 0 του τέλους της συµβολοσειράς
7. Να περιέχουν µόνο 1 του τέλους. Τότε ∉ L,	διότι προστίθενται άσσοι του τέλους άρα οι άσσοι του τέλους όχι
ίσοι του άσσους της µέσης της συµβολοσειράς
Άτοπο από το λήµµα άντλησης. Συνεπώς η γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων.
B. Θεωρία
1. Το Λήµµα της Άντλησης
2. Παραδείγµατα
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
L1 ∈ 20,1 ∗ δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων - ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ.
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 1
∆είξτε ότι η ακόλουθη γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων:
L 0*
1+
2,
- / 0
10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2
(2009B) ∆είξτε ότι η ακόλουθη γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων:
L 4+
0+$
5 +$
/ 0
11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 3
(2010B) ∆είξτε ότι η ακόλουθη γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων:
L 5 4 5 0
12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 4
1. ∆είξτε ότι η γλώσσα: L ∈ 0,1 ∗
έχει ίσα 0 και 1} είναι ανεξάρτητη
συµφραζοµένων.
2. ∆είξτε ότι η γλώσσα: L ∈ 0,1 ∗ είναι παλινδροµική} είναι ανεξάρτητη
συµφραζοµένων.
3. ∆είξτε ότι η γλώσσα: L ∩ L ∆ΕΝ είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων.
13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
1 of 13

More Related Content

What's hot(20)

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5
Dimitris Psounis6.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
Dimitris Psounis9.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4
Dimitris Psounis5K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4
Dimitris Psounis4.7K views
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis2.4K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
Dimitris Psounis7.1K views
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7
Dimitris Psounis1.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4
Dimitris Psounis6.2K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.4
Dimitris Psounis5.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
Dimitris Psounis5.8K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3
Dimitris Psounis6.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3
Dimitris Psounis3.9K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5
Dimitris Psounis5.7K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2
Dimitris Psounis6.8K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4
Dimitris Psounis3.9K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
Dimitris Psounis4.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3
Dimitris Psounis6.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
Dimitris Psounis9.9K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3
Dimitris Psounis3.9K views

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 14ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 14
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 14
Dimitris Psounis1.6K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
Dimitris Psounis6.1K views

More from Dimitris Psounis(20)

ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
Dimitris Psounis2K views

Recently uploaded(20)

Οι σπόροι του αύριο.pptxΟι σπόροι του αύριο.pptx
Οι σπόροι του αύριο.pptx
Konstantina Bozonelou62 views
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou6 views
Young ArcHers Erasmus+ project dissemination Young ArcHers Erasmus+ project dissemination
Young ArcHers Erasmus+ project dissemination
Theodora Chandrinou116 views
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
Krokus kokkus40 views
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματα
pasxelfstone7 views
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki9 views
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b21 views
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b14 views
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ssuser43d27b36 views
SOLAR_TOYS.pptxSOLAR_TOYS.pptx
SOLAR_TOYS.pptx
ssuser66851914 views
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
Krokus kokkus37 views
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Roula Michalopoulou10 views
17 Νοέμβρη17 Νοέμβρη
17 Νοέμβρη
Εργαστήριο Πληροφορικής39 views
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptx
Ilias Pappas13 views

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5

 • 1. ΠΛΗ30 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΩΝ Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β. Θεωρία 1. Το Λήµµα της Άντλησης για Γλώσσες Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων 1. Ορισµός 2. Παραδείγµατα Γ.Ασκήσεις 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
 • 3. Α. Σκοπός του Μαθήµατος Οι στόχοι του µαθήµατος είναι: Επίπεδο Α Το λήµµα της άντλησης για απόδειξη ότι µία γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων Επίπεδο Β (-) Επίπεδο Γ (-) 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
 • 4. B. Θεωρία 1. Το Λήµµα της Άντλησης 1. Ορισµός Κάθε συµβολοσειρά µιας γλώσσας ανεξάρτητης συµφραζοµένων επαληθεύει τις 3 ιδιότητες του λήµµατος άντλησης. Άρα για να δείξουµε ότι µία γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων: Υποθέτουµε ότι είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Επιλέγουµε µια κατάλληλη συµβολοσειρά ∈ Εντοπίζουµε τι σύµβολα θα έχουν τα v,x λόγω των δύο πρώτων ιδιοτήτων. ∆είχνουµε ότι για κάποιο 0 το ∉ Άτοπο από το λήµµα της άντλησης. Άρα η γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων Το Λήµµα Άντλησης για Γλώσσες Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων Έστω µια άπειρη γλώσσα ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Τότε υπάρχει ένας αριθµός (µήκος άντλησης) τέτοιος ώστε κάθε s ∈ µε |s| να µπορεί να γραφεί στην µορφή όπου για τις συµβολοσειρές , , , και ισχύει: | | 0 ∈ για κάθε φυσικό 0
 • 5. Η L είναι άπειρη. Υποθέτουµε ότι είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Έστω p το µήκος άντλησής της. Η συµβολοσειρά s 0 1 2 ανήκει στην γλώσσα και έχει µήκος 3 . Η συµβολοσειρά µπορεί να γραφεί στην µορφή µε τις ιδιότητες του λήµµατος άντλησης. Επειδή | | και 0 έπεται ότι τουλάχιστον ένα από τα v,x θα περιέχει τουλάχιστον ένα σύµβολο. ∆ιακρίνω τις περιπτώσεις για τα v,x: 1. Να περιέχουν µόνο 0. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται µηδενικά άρα π.χ. τα 0 δεν είναι ίσα µε τα 1 2. Να περιέχουν 0 και 1. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται µηδενικά και άσσοι άρα π.χ. τα 0 δεν είναι ίσα µε τα 2 3. Να περιέχουν µόνο 1. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται άσσοι άρα π.χ. τα 1 δεν είναι ίσα µε τα 2 4. Να περιέχουν 1 και 2. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται άσσοι και δυάρια άρα π.χ. τα 2 δεν είναι ίσα µε τα 0 5. Να περιέχουν µόνο 2. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται δυάρια άρα π.χ. τα 2 δεν είναι ίσα µε τα 0. Άτοπο από το λήµµα άντλησης. Συνεπώς η γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. B. Θεωρία 1. Το Λήµµα της Άντλησης 2. Παραδείγµατα 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων L 0 1 2 0 – ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ (1) Επιλέγουµε µια συµβολοσειρά s που ανήκει στην γλώσσα που • (α) όλα τα σύµβολα είναι υψωµένα τουλάχιστον στην p • (β) ανήκει οριακά στην γλώσσα (2) Υπολογίζουµε το µήκος της συµβολοσειράς που επιλέξαµε στο (1) (3) Εντοπίζουµε περιπτώσεις ανάλογα µε το που περιέχεται το vwx δεδοµένου ότι έχει µήκος το πολύ p. Χρήσιµο θα φανεί να κάνουµε ένα βοηθητικό σχήµα (βλέπε δεξιά) 00 … 00 11 … 11 22 … 22
 • 6. Η L είναι άπειρη. Υποθέτουµε ότι είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Έστω p το µήκος άντλησής της. Η συµβολοσειρά s 0 1 2" ανήκει στην γλώσσα και έχει µήκος 6 . Η συµβολοσειρά µπορεί να γραφεί στην µορφή µε τις ιδιότητες του λήµµατος άντλησης. Επειδή | | και 0 έπεται ότι τουλάχιστον ένα από τα v,x θα περιέχει τουλάχιστον ένα σύµβολο. ∆ιακρίνω τις περιπτώσεις για τα v,x: 1. Να περιέχουν µόνο 0. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται µηδενικά άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία 1:2 των 0 µε τα 1 2. Να περιέχουν 0 και 1. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται µηδενικά και άσσοι άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία 1:3 των 0 µε τα 2 3. Να περιέχουν µόνο 1. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται άσσοι άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία 2:3 των 1 µε τα 2 4. Να περιέχουν 1 και 2. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται άσσοι και δυάρια άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία 1:3 των 0 µε τα 2 5. Να περιέχουν µόνο 2. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται δυάρια άρα π.χ δεν ισχύει η αναλογία 1:3 των 0 µε τα 2 Άτοπο από το λήµµα άντλησης. Συνεπώς η γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. B. Θεωρία 1. Το Λήµµα της Άντλησης 2. Παραδείγµατα 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων L 0 1 2" 0 δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων - ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ.
 • 7. Η L είναι άπειρη. Υποθέτουµε ότι είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Έστω p το µήκος άντλησής της. Η συµβολοσειρά s 0 1 $ 2 $" ανήκει στην γλώσσα και έχει µήκος 4 & 5 . Η συµβολοσειρά µπορεί να γραφεί στην µορφή µε τις ιδιότητες του λήµµατος άντλησης. Επειδή | | και 0 έπεται ότι τουλάχιστον ένα από τα v,x θα περιέχει τουλάχιστον ένα σύµβολο. ∆ιακρίνω τις περιπτώσεις για τα v,x: 1. Να περιέχουν µόνο 0. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται µηδενικά άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία n:2n+2 των 0 µε τα 1 2. Να περιέχουν 0 και 1. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται µηδενικά και άσσοι άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία n:n+3 των 0 µε τα 2 3. Να περιέχουν µόνο 1. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται άσσοι άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία 2n+2:n+3 των 1 µε τα 2 4. Να περιέχουν 1 και 2. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται άσσοι και δυάρια άρα π.χ. δεν ισχύει η αναλογία n:n+3 των 0 µε τα 2 5. Να περιέχουν µόνο 2. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται δυάρια άρα π.χ δεν ισχύει η αναλογία n:n+3 των 0 µε τα 2 Άτοπο από το λήµµα άντλησης. Συνεπώς η γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. B. Θεωρία 1. Το Λήµµα της Άντλησης 2. Παραδείγµατα 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων L" 0 1 $ 2 $" 0 δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων - ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ.
 • 8. Η L είναι άπειρη. Υποθέτουµε ότι είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Έστω p το µήκος άντλησής της. Η συµβολοσειρά s 0 1 $ 2 $ ανήκει στην γλώσσα και έχει µήκος 3 & 3 . Η συµβολοσειρά µπορεί να γραφεί στην µορφή µε τις ιδιότητες του λήµµατος άντλησης. Επειδή | | και 0 έπεται ότι τουλάχιστον ένα από τα v,x θα περιέχει τουλάχιστον ένα σύµβολο. ∆ιακρίνω τις περιπτώσεις για τα v,x: 1. Να περιέχουν µόνο 0. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται µηδενικά άρα τα 0 δεν είναι πλέον λιγότερα από τους άσσους. 2. Να περιέχουν 0 και 1. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται µηδενικά και άσσοι άρα οι άσσοι δεν είναι πλέον λιγότεροι από τα δυάρια 3. Να περιέχουν µόνο 1. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται άσσοι άρα οι άσσοι δεν είναι πλέον λιγότεροι από τα δυάρια. 4. Να περιέχουν 1 και 2. Τότε ( ( ∉ L, διότι αφαιρούνται άσσοι και δυάρια άρα οι άσσοι δεν είναι πλέον περισσότεροι από τα µηδέν. 5. Να περιέχουν µόνο 2. Τότε ( ( ∉ L, διότι αφαιρούνται δυάρια άρα τα δυάρια δεν είναι πλέον περισσότερα από τους άσσους. Άτοπο από το λήµµα άντλησης. Συνεπώς η γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. B. Θεωρία 1. Το Λήµµα της Άντλησης 2. Παραδείγµατα 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων L) 0*1+2, - . / . 0 δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων - ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ.
 • 9. Η L είναι άπειρη. Υποθέτουµε ότι είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Έστω p το µήκος άντλησής της. Η συµβολοσειρά s 0 1 0 1 ανήκει στην γλώσσα και έχει µήκος 4 . Η συµβολοσειρά µπορεί να γραφεί στην µορφή µε τις ιδιότητες του λήµµατος άντλησης. Επειδή | | και 0 έπεται ότι τουλάχιστον ένα από τα v,x θα περιέχει τουλάχιστον ένα σύµβολο. ∆ιακρίνω τις περιπτώσεις για τα v,x: 1. Να περιέχουν µόνο 0 της αρχής. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται µηδενικά της αρχής άρα τα 0 της αρχής όχι ίσα µε τα 0 της µέσης της συµβολοσειράς 2. Να περιέχουν 0 και 1 της αρχής. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται µηδενικά και άσσοι της αρχής άρα π.χ. τα 0 της αρχής δεν είναι ίσα µε τα 0 της µέσης της συµβολοσειράς 3. Να περιέχουν µόνο 1 της µέσης. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται άσσοι της µέσης, άρα οι άσσοι της µέσης δεν είναι ίσοι µε τους άσσους του τέλους 4. Να περιέχουν 1 και 0 της µέσης. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται άσσοι και µηδέν της µέσης άρα π.χ. τα 0 της αρχής δεν είναι ίσα µε τα 0 της µέσης της συµβολοσειράς 5. Να περιέχουν µόνο 0 της µέσης. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται µηδέν της µέσης, άρα τα µηδέν της µέσης δεν είναι ίσα µε τα µηδέν του τέλους. 6. Να περιέχουν 0 και 1 του τέλους. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται µηδενικά και άσσοι του τέλους άρα π.χ. τα 0 της αρχής δεν είναι ίσα µε τα 0 του τέλους της συµβολοσειράς 7. Να περιέχουν µόνο 1 του τέλους. Τότε ∉ L, διότι προστίθενται άσσοι του τέλους άρα οι άσσοι του τέλους όχι ίσοι του άσσους της µέσης της συµβολοσειράς Άτοπο από το λήµµα άντλησης. Συνεπώς η γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. B. Θεωρία 1. Το Λήµµα της Άντλησης 2. Παραδείγµατα 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων L1 ∈ 20,1 ∗ δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων - ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ.
 • 10. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 1 ∆είξτε ότι η ακόλουθη γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων: L 0* 1+ 2, - / 0 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
 • 11. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 2 (2009B) ∆είξτε ότι η ακόλουθη γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων: L 4+ 0+$ 5 +$ / 0 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
 • 12. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 3 (2010B) ∆είξτε ότι η ακόλουθη γλώσσα δεν είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων: L 5 4 5 0 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων
 • 13. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 4 1. ∆είξτε ότι η γλώσσα: L ∈ 0,1 ∗ έχει ίσα 0 και 1} είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. 2. ∆είξτε ότι η γλώσσα: L ∈ 0,1 ∗ είναι παλινδροµική} είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. 3. ∆είξτε ότι η γλώσσα: L ∩ L ∆ΕΝ είναι ανεξάρτητη συµφραζοµένων. 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.5: Γλώσσες Όχι Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων