ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ30
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΩΝ
Μάθηµα 4.3:
Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
∆ηµήτρης Ψούνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Β. Θεωρία
1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας
1. Ορισµός Γλώσσας Ανεξάρτητης Συµφραζοµένων
2. Ιδέα Πίσω από το Μη Ντετερνιστικό Αυτόµατο Στοίβας
3. Παράδειγµα για την 0 1 	 	n 0
4. Παράδειγµα για την 	 	n, m 0
2. Μαθηµατικός Ορισµός Μη Ντετερµισνιστικού Αυτοµάτου Στοίβας
1. Ορισµός
2. Παράδειγµα
Γ.Ασκήσεις
Εφαρµογές
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Οι στόχοι του µαθήµατος είναι:
Επίπεδο Α
Κατασκευή Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας
Επίπεδο Β
(-)
Επίπεδο Γ
Μαθηµατικός Ορισµός Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας
Τρόπος Λειτουργίας Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
B. Θεωρία
1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας
1. Ορισµός Γλώσσας Ανέξάρτητης Συµφραζοµένων
Το Αυτόµατο Στοίβας είναι η «µηχανή» που αναγνωρίζει τις συµβολοσειρές της
γλώσσας, δηλαδή:
Απαντά ΝΑΙ για κάθε συµβολοσειρά που ανήκει στην γλώσσα.
Απαντά ΌΧΙ για κάθε συµβολοσειρά που δεν ανήκει στην γλώσσα.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτοµάτων στοίβας:
Τα Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας (Μάθηµα 4.2)
Τα Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας (Μάθηµα 4.3)
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
Ορισµός Γλώσσας Ανεξάρτητης Συµφραζοµένων:
Μία γλώσσα θα λέγεται Γλώσσα Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων (ή Γλώσσα
Χωρίς Συµφραζόµενα) αν και µόνο αν
Υπάρχει Γραµµατική Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων (Γ.Χ.Σ) που παράγει τις
συµβολοσειρές της.
Υπάρχει Αυτόµατο Στοίβας (Α.Σ) που αναγνωρίζει τις συµβολοσειρές της
γλώσσας.
B. Θεωρία
1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας
2. Ιδέα πίσω από το Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
Το ΕΑΠ µε το Αυτόµατο Στοίβας έχουν µια ιδιαίτερη σχέση!!!!
Το µη ντετερµινιστικό αυτόµατο στοίβας ορίζεται ΑΥΣΤΗΡΑ ως το αυτοµατο στοίβας που
προκύπτει µε την µετατροπή µιας Γραµµατικής Χωρίς Συµφραζόµενα σε Αυτόµατο Στοίβας.
Έτσι θα ορίσουµε τον αλγόριθµο µετατροπής ο οποίος:
• Με είσοδο µία γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα,
• Θα παράγει ένα µη ντετερµινιστικό αυτόµατο στοίβας που αναγνωρίζει τις συµβολοσειρές
της.
Άρα συνοψίζοντας:
• Ως ντετερµινιστικό αυτόµατο στοιβας ορίζεται το αυτόµατο που κάνει µία διαχείριση της
στοίβας.
• Ως µη ντετερµινιστικό αυτόµατο στοίβας ορίζεται το αυτόµατο που προσοµοιώνει την
λειτουργία της αντίστοιχης γραµµατικής χωρίς συµφραζόµενα.
B. Θεωρία
1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας
3. Παράδειγµα Κατασκευής Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1: Να κατασκευαστεί Mη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας που να αναγνωρίζει τις
συµβολοσειρές της γλώσσας: 0 1 	 	n 0
ΠΡΟΧΕΙΡΟ:
Πρώτα σκεφτόµαστε µία γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα που παράγει τις συµβολοσειρές της γλώσσας
και γράφουµε τους κανόνες αναλυτικά:
• →
• →
Το αυτόµατο στοίβας προκύπτει άµεσα:
• Οι καταστασεις q0,q1,q2 είναι πάντα οι ίδιες
• Η µετάβαση από το q0 στο q1 είναι πάντα η ίδια
• Η µετάβαση από το q1 στο q2 είναι πάντα η ίδια
q0 q1
(ε,Ζ0)→SΖ0
q2
(ε,Ζ0)→Ζ0
(ε,S)→0S1
(ε,S)→ε
(0,0)→ε
(1,1)→ε
Γράφουµε έναν κανόνα για κάθε
κανόνα της γραµµατικής
(συµβολο εισόδου το ε)
Γράφουµε έναν κανόνα
διαγραφής για κάθε σύµβολο της
γλώσσας.
B. Θεωρία
1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας
3. Παράδειγµα Κατασκευής Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
ΚΑΘΑΡΟ:
Το αυτόµατο που κατασκευάζουµε προσοµοιώνει τη λειτουργία της γραµµατικής χωρίς
συµφραζόµενα: → 	|	
Ο πίνακας µετάβασης είναι
Τελική κατάσταση είναι η q2
Αριθµός Κατ/ση Σύµβολο
Εισόδου
Σύµβολο
Σωρού
Κίνηση Επεξήγηση
1 Ζ , Ζ Αρχικοποίηση
2.1 , Κανόνας ! →
2.2 , Κανόνας ! →
3.1 , Ταίριασµα
3.2 , Ταίριασµα
4 Ζ $, Ζ Αποδοχή
Οι υπόλοιποι συνδυασµοί ΤΙΠΟΤΑ
B. Θεωρία
1. Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας
2. Παράδειγµα Κατασκευής Αυτοµάτου Στοίβας
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
Παραδείγµατα εκτέλεσης συµβολοσειρών
Ενδέχεται να µας ζητηθεί παράδειγµα εκτέλεσης για κάποιες συγκεκριµένες συµβολοσειρές.
Κατασκευάζουµε ένα πινακάκι που απεικονίζουµε βήµα-βήµα τις µεταβάσεις που γίνονται µε κάθε
σύµβολο που λέει ο υποβολέας. Προσοχή! ∆είχνουµε µόνο την µη ντετερµινιστική εκτέλεση που οδηγεί σε
επιτυχία, η οποία θα προσοµοιώνει µια αριστερότερη παραγωγή της γραµµατικής
Π.χ. για την συµβολοσειρά 0011
Αριθµός
Κίνησης
Κατ/ση Υπόλοιπη
Συµβ/ρα
Σωρός Παραγωγή
0011 Ζ
1 0011 SΖ !
2.1 0011 0S1Ζ ⟹
3.1 011 S1Ζ
2.1 011 0S11Ζ ⟹
3.1 11 S11Ζ
2.2 11 11Ζ ⟹
3.2 1 1Ζ
3.2 Ζ
4 $ Ζ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
B. Θεωρία
1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας
3. Παράδειγµα Κατασκευής Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
Παραδείγµατα εκτέλεσης συµβολοσειρών
Π.χ. για την συµβολοσειρά 001
Αριθµός
Κίνησης
Κατ/ση Υπόλοιπη
Συµβ/ρα
Σωρός Παραγωγή
001 Ζ
1 001 SΖ !
2.1 001 0S1Ζ ⟹
3.1 01 S1Ζ
2.1 01 0S11Ζ ⟹
3.1 1 S11Ζ
2.2 1 11Ζ ⟹
3.2 1 1Ζ
4 $ 1Ζ ΠΑΓΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
B. Θεωρία
1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας
4. Παράδειγµα Κατασκευής Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας
10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2: Να κατασκευαστεί Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας που να αναγνωρίζει τις
συµβολοσειρές της γλώσσας: 	n, m 0
ΠΡΟΧΕΙΡΟ:
Αναλυτικά, µια γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα που παράγει τις συµβολοσειρές της γλώσσας είναι:
• → ' '
• → (
• ( → )(*
• ( →
q0 q1
(ε,Ζ0)→SΖ0
q2
(ε,Ζ0)→Ζ0
(ε, )→' '
(α,α)→ε
(b,b)→ε
(ε, )→+
(ε, +)→)(*
(ε, +)→
(c,c)→ε
B. Θεωρία
1. Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας
4. Παράδειγµα Κατασκευής Αυτοµάτου Στοίβας
11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
ΚΑΘΑΡΟ:
Το αυτόµατο που κατασκευάζουµε προσοµοιώνει τη λειτουργία της γραµµατικής χωρίς συµφραζόµενα:
→ , ,	|	+, + → )(*	|	 . Ο πίνακας µετάβασης είναι
Τελική κατάσταση είναι η q2
Αριθµός Κατ/ση Σύµβολο
Εισόδου
Σύµβολο
Σωρού
Κίνηση Επεξήγηση
1 Ζ , Ζ Αρχικοποίηση
2.1 , , , Κανόνας ! → , '
2.2 , ( Κανόνας ! → (
2.3 ( , )(* Κανόνας X→ )(*
2.4 ( , Κανόνας + →
3.1 , , , Ταίριασµα ,
3.2 ) ) , Ταίριασµα )
3.3 * * , Ταίριασµα *
4 Ζ $, Ζ Αποδοχή
Οι υπόλοιποι συνδυασµοί ΤΙΠΟΤΑ
B. Θεωρία
3. Μαθηµατικός Ορισµός Μη Ντετ/κού Αυτοµάτου Στοίβας
1. Τυπικός (µαθηµατικός) Ορισµός Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας
12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
Ορισµός:
Ένα Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας είναι µία 7-άδα
M=(Q, Σ, Γ, q0, Z0, δ, F)
Όπου:
Q είναι το σύνολο των καταστάσεων
Σ είναι το αλφάβητο των συµβόλων εισόδου
Γ είναι το αλφάβητο των συµβόλων στοίβας
είναι η αρχική κατάσταση
είναι το αρχικό σύµβολο του σωρού
είναι η συνάρτηση µετάβασης (π.χ.
δ(q1,σ,σ’)=(q2,w) που σηµαίνει ότι είµαστε στην q1 διαβάζουµε σ από την είσοδο
και η στοίβα έχει πάνω-πάνω το σ’, το αφαιρούµε πάµε στην q2 και βάζουµε στην
στοίβα την w).
είναι το σύνολο των τελικών καταστάσεων
Qq ∈0
*
}){(: Γ×→Γ×∪Σ× QQ εδ
QF ⊆
Γ∈0Z
B. Θεωρία
3. Μαθηµατικός Ορισµός Μη Ντετ/κου Αυτοµάτου Στοίβας
2. Παράδειγµα
13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
Παράδειγµα για την γλώσσα - . .
	 	/
Το Ντετερµινιστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο που κατασκευάσαµε:
Τυπικά ορίζεται ως η 7άδα: M=(Q,Σ,Γ,q0,Z0,δ,F) όπου:
• Q={q0,q1,q2}
• Σ={0,1}
• Γ={Z0,0,1,S}
• q0 είναι η αρχική κατάσταση
• Z0 είναι το αρχικό σύµβολο σωρού
• Η συνάρτηση µετάβασης:
1. δ(q0,ε,Z0)=(q1,SZ0)
2. δ(q1,ε,S)=(q1,0S1)
3. δ(q1,ε,S)=(q1,ε)
4. δ(q1,0,0)=(q1,ε)
5. δ(q1,1,1)=(q1,ε)
6. δ(q1,ε, Z0)=(q2, Z0)
• F={q2}
q0 q1
(ε,Ζ0)→SΖ0
q2
(ε,Ζ0)→Ζ0
(ε,S)→0S1
(ε,S)→ε
(0,0)→ε
(1,1)→ε
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 1
∆ώστε Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας για τη γλώσσα: 0 1 2
|3 0
14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2
∆ώστε ένα µη ντετερµινιστικό αυτόµατο στοίβας M που να αναγνωρίζει τη γλώσσα
L2 = {ambbam+1 | m ∈ Ν, m ≥ 1}.
15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 3
A) Να δώσετε γραµµατική ανεξάρτητη συµφραζοµένων για τη γλώσσα
L = { xcy : x,y ∈ {a, b}*, |x| = |y| }.
Β) Να σχεδιάσετε µη ντετερµινιστικό αυτόµατο στοίβας, σύµφωνα µε το Θεώρηµα 8.2,
που να αναγνωρίζει τη γλώσσα L. Να δώσετε τη λειτουργία του αυτοµάτου µε είσοδο τη
συµβολοσειρά abbcaba.
16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
Γ. Ασκήσεις
Εφαρµογή 3
Γ) Να δώσετε τη λειτουργία του αυτοµάτου µε είσοδο τη συµβολοσειρά aca.
∆) Να δώσετε τη λειτουργία του αυτοµάτου µε είσοδο τη συµβολοσειρά abbcaba.
17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
1 of 17

Recommended

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2Dimitris Psounis
5.6K views35 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.2Dimitris Psounis
5.8K views30 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1Dimitris Psounis
6.2K views24 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2Dimitris Psounis
7.1K views23 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.1Dimitris Psounis
4.6K views30 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.4Dimitris Psounis
4.7K views27 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5Dimitris Psounis
6.3K views31 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2Dimitris Psounis
4.5K views15 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5Dimitris Psounis
5.7K views15 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7Dimitris Psounis
1.7K views2 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4Dimitris Psounis
5K views26 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5Dimitris Psounis
3K views22 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6
Dimitris Psounis5.5K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Dimitris Psounis15.3K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2
Dimitris Psounis2.8K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3
Dimitris Psounis5.2K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Dimitris Psounis12.9K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.2K views

Viewers also liked

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.9K views5 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.7K views1 slide
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3Dimitris Psounis
3.1K views1 slide
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2Dimitris Psounis
4.5K views2 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.1K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.3K views9 slides

Viewers also liked(7)

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.7K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3
Dimitris Psounis3.1K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2
Dimitris Psounis4.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
Dimitris Psounis7.2K views

Similar to ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3Dimitris Psounis
5.9K views22 slides
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1 by
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1Dimitris Psounis
15.5K views2 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.1ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.1Dimitris Psounis
7.1K views34 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Dimitris Psounis
4.4K views46 slides
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8 by
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8Dimitris Psounis
1.6K views9 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.5ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.5
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.5Dimitris Psounis
2.5K views17 slides

Similar to ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3(7)

ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
Dimitris Psounis15.5K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
Dimitris Psounis4.4K views
ΠΛΗ30.ΚΑΡΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30.ΚΑΡΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝΠΛΗ30.ΚΑΡΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
ΠΛΗ30.ΚΑΡΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
Dimitris Psounis14.2K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςDimitra Mylonaki
19 views22 slides
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
12 views14 slides
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
14 views27 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
343 views1 slide
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdfssuser9e6212
539 views16 slides
Dikaiomata_2023.pptx by
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
295 views33 slides

Recently uploaded(20)

Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki19 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b12 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki14 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo343 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212539 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212407 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
Η δική μου Παναγιά by hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 37 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c7 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist37 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b24 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c6 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd105 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212498 views

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3

 • 1. ΠΛΗ30 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΩΝ Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β. Θεωρία 1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας 1. Ορισµός Γλώσσας Ανεξάρτητης Συµφραζοµένων 2. Ιδέα Πίσω από το Μη Ντετερνιστικό Αυτόµατο Στοίβας 3. Παράδειγµα για την 0 1 n 0 4. Παράδειγµα για την n, m 0 2. Μαθηµατικός Ορισµός Μη Ντετερµισνιστικού Αυτοµάτου Στοίβας 1. Ορισµός 2. Παράδειγµα Γ.Ασκήσεις Εφαρµογές 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
 • 3. Α. Σκοπός του Μαθήµατος Οι στόχοι του µαθήµατος είναι: Επίπεδο Α Κατασκευή Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας Επίπεδο Β (-) Επίπεδο Γ Μαθηµατικός Ορισµός Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας Τρόπος Λειτουργίας Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
 • 4. B. Θεωρία 1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας 1. Ορισµός Γλώσσας Ανέξάρτητης Συµφραζοµένων Το Αυτόµατο Στοίβας είναι η «µηχανή» που αναγνωρίζει τις συµβολοσειρές της γλώσσας, δηλαδή: Απαντά ΝΑΙ για κάθε συµβολοσειρά που ανήκει στην γλώσσα. Απαντά ΌΧΙ για κάθε συµβολοσειρά που δεν ανήκει στην γλώσσα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτοµάτων στοίβας: Τα Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας (Μάθηµα 4.2) Τα Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας (Μάθηµα 4.3) 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας Ορισµός Γλώσσας Ανεξάρτητης Συµφραζοµένων: Μία γλώσσα θα λέγεται Γλώσσα Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων (ή Γλώσσα Χωρίς Συµφραζόµενα) αν και µόνο αν Υπάρχει Γραµµατική Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων (Γ.Χ.Σ) που παράγει τις συµβολοσειρές της. Υπάρχει Αυτόµατο Στοίβας (Α.Σ) που αναγνωρίζει τις συµβολοσειρές της γλώσσας.
 • 5. B. Θεωρία 1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας 2. Ιδέα πίσω από το Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας Το ΕΑΠ µε το Αυτόµατο Στοίβας έχουν µια ιδιαίτερη σχέση!!!! Το µη ντετερµινιστικό αυτόµατο στοίβας ορίζεται ΑΥΣΤΗΡΑ ως το αυτοµατο στοίβας που προκύπτει µε την µετατροπή µιας Γραµµατικής Χωρίς Συµφραζόµενα σε Αυτόµατο Στοίβας. Έτσι θα ορίσουµε τον αλγόριθµο µετατροπής ο οποίος: • Με είσοδο µία γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα, • Θα παράγει ένα µη ντετερµινιστικό αυτόµατο στοίβας που αναγνωρίζει τις συµβολοσειρές της. Άρα συνοψίζοντας: • Ως ντετερµινιστικό αυτόµατο στοιβας ορίζεται το αυτόµατο που κάνει µία διαχείριση της στοίβας. • Ως µη ντετερµινιστικό αυτόµατο στοίβας ορίζεται το αυτόµατο που προσοµοιώνει την λειτουργία της αντίστοιχης γραµµατικής χωρίς συµφραζόµενα.
 • 6. B. Θεωρία 1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας 3. Παράδειγµα Κατασκευής Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1: Να κατασκευαστεί Mη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας που να αναγνωρίζει τις συµβολοσειρές της γλώσσας: 0 1 n 0 ΠΡΟΧΕΙΡΟ: Πρώτα σκεφτόµαστε µία γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα που παράγει τις συµβολοσειρές της γλώσσας και γράφουµε τους κανόνες αναλυτικά: • → • → Το αυτόµατο στοίβας προκύπτει άµεσα: • Οι καταστασεις q0,q1,q2 είναι πάντα οι ίδιες • Η µετάβαση από το q0 στο q1 είναι πάντα η ίδια • Η µετάβαση από το q1 στο q2 είναι πάντα η ίδια q0 q1 (ε,Ζ0)→SΖ0 q2 (ε,Ζ0)→Ζ0 (ε,S)→0S1 (ε,S)→ε (0,0)→ε (1,1)→ε Γράφουµε έναν κανόνα για κάθε κανόνα της γραµµατικής (συµβολο εισόδου το ε) Γράφουµε έναν κανόνα διαγραφής για κάθε σύµβολο της γλώσσας.
 • 7. B. Θεωρία 1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας 3. Παράδειγµα Κατασκευής Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας ΚΑΘΑΡΟ: Το αυτόµατο που κατασκευάζουµε προσοµοιώνει τη λειτουργία της γραµµατικής χωρίς συµφραζόµενα: → | Ο πίνακας µετάβασης είναι Τελική κατάσταση είναι η q2 Αριθµός Κατ/ση Σύµβολο Εισόδου Σύµβολο Σωρού Κίνηση Επεξήγηση 1 Ζ , Ζ Αρχικοποίηση 2.1 , Κανόνας ! → 2.2 , Κανόνας ! → 3.1 , Ταίριασµα 3.2 , Ταίριασµα 4 Ζ $, Ζ Αποδοχή Οι υπόλοιποι συνδυασµοί ΤΙΠΟΤΑ
 • 8. B. Θεωρία 1. Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας 2. Παράδειγµα Κατασκευής Αυτοµάτου Στοίβας 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας Παραδείγµατα εκτέλεσης συµβολοσειρών Ενδέχεται να µας ζητηθεί παράδειγµα εκτέλεσης για κάποιες συγκεκριµένες συµβολοσειρές. Κατασκευάζουµε ένα πινακάκι που απεικονίζουµε βήµα-βήµα τις µεταβάσεις που γίνονται µε κάθε σύµβολο που λέει ο υποβολέας. Προσοχή! ∆είχνουµε µόνο την µη ντετερµινιστική εκτέλεση που οδηγεί σε επιτυχία, η οποία θα προσοµοιώνει µια αριστερότερη παραγωγή της γραµµατικής Π.χ. για την συµβολοσειρά 0011 Αριθµός Κίνησης Κατ/ση Υπόλοιπη Συµβ/ρα Σωρός Παραγωγή 0011 Ζ 1 0011 SΖ ! 2.1 0011 0S1Ζ ⟹ 3.1 011 S1Ζ 2.1 011 0S11Ζ ⟹ 3.1 11 S11Ζ 2.2 11 11Ζ ⟹ 3.2 1 1Ζ 3.2 Ζ 4 $ Ζ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
 • 9. B. Θεωρία 1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας 3. Παράδειγµα Κατασκευής Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας Παραδείγµατα εκτέλεσης συµβολοσειρών Π.χ. για την συµβολοσειρά 001 Αριθµός Κίνησης Κατ/ση Υπόλοιπη Συµβ/ρα Σωρός Παραγωγή 001 Ζ 1 001 SΖ ! 2.1 001 0S1Ζ ⟹ 3.1 01 S1Ζ 2.1 01 0S11Ζ ⟹ 3.1 1 S11Ζ 2.2 1 11Ζ ⟹ 3.2 1 1Ζ 4 $ 1Ζ ΠΑΓΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
 • 10. B. Θεωρία 1. Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας 4. Παράδειγµα Κατασκευής Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2: Να κατασκευαστεί Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας που να αναγνωρίζει τις συµβολοσειρές της γλώσσας: n, m 0 ΠΡΟΧΕΙΡΟ: Αναλυτικά, µια γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα που παράγει τις συµβολοσειρές της γλώσσας είναι: • → ' ' • → ( • ( → )(* • ( → q0 q1 (ε,Ζ0)→SΖ0 q2 (ε,Ζ0)→Ζ0 (ε, )→' ' (α,α)→ε (b,b)→ε (ε, )→+ (ε, +)→)(* (ε, +)→ (c,c)→ε
 • 11. B. Θεωρία 1. Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας 4. Παράδειγµα Κατασκευής Αυτοµάτου Στοίβας 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας ΚΑΘΑΡΟ: Το αυτόµατο που κατασκευάζουµε προσοµοιώνει τη λειτουργία της γραµµατικής χωρίς συµφραζόµενα: → , , | +, + → )(* | . Ο πίνακας µετάβασης είναι Τελική κατάσταση είναι η q2 Αριθµός Κατ/ση Σύµβολο Εισόδου Σύµβολο Σωρού Κίνηση Επεξήγηση 1 Ζ , Ζ Αρχικοποίηση 2.1 , , , Κανόνας ! → , ' 2.2 , ( Κανόνας ! → ( 2.3 ( , )(* Κανόνας X→ )(* 2.4 ( , Κανόνας + → 3.1 , , , Ταίριασµα , 3.2 ) ) , Ταίριασµα ) 3.3 * * , Ταίριασµα * 4 Ζ $, Ζ Αποδοχή Οι υπόλοιποι συνδυασµοί ΤΙΠΟΤΑ
 • 12. B. Θεωρία 3. Μαθηµατικός Ορισµός Μη Ντετ/κού Αυτοµάτου Στοίβας 1. Τυπικός (µαθηµατικός) Ορισµός Μη Ντετερµινιστικού Αυτοµάτου Στοίβας 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας Ορισµός: Ένα Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας είναι µία 7-άδα M=(Q, Σ, Γ, q0, Z0, δ, F) Όπου: Q είναι το σύνολο των καταστάσεων Σ είναι το αλφάβητο των συµβόλων εισόδου Γ είναι το αλφάβητο των συµβόλων στοίβας είναι η αρχική κατάσταση είναι το αρχικό σύµβολο του σωρού είναι η συνάρτηση µετάβασης (π.χ. δ(q1,σ,σ’)=(q2,w) που σηµαίνει ότι είµαστε στην q1 διαβάζουµε σ από την είσοδο και η στοίβα έχει πάνω-πάνω το σ’, το αφαιρούµε πάµε στην q2 και βάζουµε στην στοίβα την w). είναι το σύνολο των τελικών καταστάσεων Qq ∈0 * }){(: Γ×→Γ×∪Σ× QQ εδ QF ⊆ Γ∈0Z
 • 13. B. Θεωρία 3. Μαθηµατικός Ορισµός Μη Ντετ/κου Αυτοµάτου Στοίβας 2. Παράδειγµα 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας Παράδειγµα για την γλώσσα - . . / Το Ντετερµινιστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο που κατασκευάσαµε: Τυπικά ορίζεται ως η 7άδα: M=(Q,Σ,Γ,q0,Z0,δ,F) όπου: • Q={q0,q1,q2} • Σ={0,1} • Γ={Z0,0,1,S} • q0 είναι η αρχική κατάσταση • Z0 είναι το αρχικό σύµβολο σωρού • Η συνάρτηση µετάβασης: 1. δ(q0,ε,Z0)=(q1,SZ0) 2. δ(q1,ε,S)=(q1,0S1) 3. δ(q1,ε,S)=(q1,ε) 4. δ(q1,0,0)=(q1,ε) 5. δ(q1,1,1)=(q1,ε) 6. δ(q1,ε, Z0)=(q2, Z0) • F={q2} q0 q1 (ε,Ζ0)→SΖ0 q2 (ε,Ζ0)→Ζ0 (ε,S)→0S1 (ε,S)→ε (0,0)→ε (1,1)→ε
 • 14. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 1 ∆ώστε Μη Ντετερµινιστικό Αυτόµατο Στοίβας για τη γλώσσα: 0 1 2 |3 0 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
 • 15. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 2 ∆ώστε ένα µη ντετερµινιστικό αυτόµατο στοίβας M που να αναγνωρίζει τη γλώσσα L2 = {ambbam+1 | m ∈ Ν, m ≥ 1}. 15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
 • 16. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 3 A) Να δώσετε γραµµατική ανεξάρτητη συµφραζοµένων για τη γλώσσα L = { xcy : x,y ∈ {a, b}*, |x| = |y| }. Β) Να σχεδιάσετε µη ντετερµινιστικό αυτόµατο στοίβας, σύµφωνα µε το Θεώρηµα 8.2, που να αναγνωρίζει τη γλώσσα L. Να δώσετε τη λειτουργία του αυτοµάτου µε είσοδο τη συµβολοσειρά abbcaba. 16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας
 • 17. Γ. Ασκήσεις Εφαρµογή 3 Γ) Να δώσετε τη λειτουργία του αυτοµάτου µε είσοδο τη συµβολοσειρά aca. ∆) Να δώσετε τη λειτουργία του αυτοµάτου µε είσοδο τη συµβολοσειρά abbcaba. 17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.3: Μη Ντετερµινιστικά Αυτόµατα Στοίβας