ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
30
3:
3.1:
! "
!
" # $
!"
% & ' # $(
" ) ( ( *
( ) ( ( $( (
" & + ) ( ( $( (
% , ) ( ( - !
. ) ( ( * # $
/ $ ! 0 ) & *(! # ( ( (
#
! ) ( ! !
*
. #$ %
$& % ' :
#'# (
% ) *
$ + ,)
$ - * ,* )
!"
$ - * ,* )
#'# ( .
%# $ $ ,)
#'# (
(-)
B. / * '
1. 0*0 ' '
1. , 1
#!"
$ :
, 1 ' # ( # # # " , % 1$,* . % 1 ,'2
( '0 :
• ={0,1} (% ( $ , 1
• ={a,b}
• ={A,B, ,…, } , 1 * ,, ) , '* 0 *
$ :
+ * , 1 . " , $,* * % 1 , ) # % # "
# 0 % #$ " 1 , % , % 1 ,'2 *.
" , * , ' Kleene % % 1 ,'2 ( - 0
# $ * % 1$,* %
( 0
+ * ={0,1} (% ( $ , 1
$ *={ ,0,1,00,01,10,11,000,001,010,011,100,101,110,111,…}
$ : ' % 1 , % 0 , ' % 1 ,
B. / * '
1. 0*0 ' '
2. ,)
$!"
$ :
,) $ , 1 % ' # ( # %# " , % *. % *
% 1 ,'2 L.
( '0 0,* ) % ={0,1}:
• L1={ w | w &'2 00}
# " % % # 0,) $ , 1 %.
1
• L2={ w | w # & 11}
• L3={ w | w , ) 01}
• L4={ w | w & %, & 2}
• L5={ w | w & #, 1}
• L6={ w | w ' # , ( }
• L7={ w | (% ( $ $ # % & ' w ' # ) $ }
• ….
B. / * '
1. 0*0 ' '
3. - ,* )
%!"
B. / * '
2.
1. % $ ) *
&!"
' " , $# # 0 *
% 1 , ) # % % ' 0,) .
0,) ' #, " 0,) # % # "
% " .
( 0 : 0,) L={w∈{0,1}*|w &'2 1};
' 1(0+1)*' 1(0+1)*
' % 1 , # % ( 1 2 #$
# ( - .
# ) 1 ' $ - 1.
$ (0+1)* ( 1 2 0 1 (,$0* % 0+1) # , 1 0
# $ .
$ % Kleene ( ( & 0,1,2,… # ' % :
1
1(0+1)=10 11
1(0+1)(0+1)=100 101 110 111
….
B. / * '
2.
1. % $ ) *
'!"
:
% 2 - & ' :
1. " 1 , % , 1 %
2. + # % ( 1 2 « ( 2 % $»
3. * # % ' Kleene. 1 2 «0 # $ ».
4. # % %# ( " % # $ * # - *
.&. 11*+(00)* '2 0,) # % # &
% 1 , # %:
• 3 & % %, & ( ( $)
• 3 % 1 , # % & % ( ( )
4. # % %# ( " % # $ * # - *
5. 4# ' # - # # % ' $ & % (" ( ( & #
' $ # % (1 2 % ( ( & ) # ) ( " # .
# $ * % 1$,* ' # ) Kleene, # # # +,
$ % ( '2 # .
B. / * '
2.
2. ( '0 ) *
: % 0 ,) % {0,1}:
(!"
L1={ w | w , ) 1 }
L2={ w | w &'2 00 }
L3={ w | w # & 01 }
L4={ w | w & 2 }
L5={ w | w & %, & 2 }
L6={ w | w & # ," 2 }
L7={ w | w & }
L8={ w | w & # $ }
L9={ w | w & &'2 00}
L10={ w | w ( &'2 01}
L11={ w | w ( # & 01}
L12={ w | w # & 0}
B. / * '
2.
3. %# $ $ +
& ' ' 0,) . %
0,) # % & ' # ' 0' %# $ $:
!"
*
rL
B. / * '
2.
4. $ ,)
% #) $, 0,) # 0 " ' .
4# & % ,, "# 0,* ) # % ( " #$ $ :
,) - % 2 *
!"
$ :
' 0,) , 0 $
4# & # % # 0 .
,) - % 2 *
# ' ,)
# ( ,)
0 0,* ) & '2 #$ (" , '
%# , 0 " , . + ' % 1 ,'2 #'# (
(% ,' % %# , 0 ".
. 0,) %# , 0'2 #$ # % $ ( .3)
0,) &* ' % 2$ #$ % $ '1 ( $ 4)
# ' 0,) #$ & Turing ( $ 5)
# ( 0,) %# , 0'2 ( $ 5)
B. / * '
2.
4. $ ,)
: ' # 0 $ $# 0,) * )
* :
!"
1. (0+1)*11(0+1)*
2. 0(0+1)*10
3. 00(0+1)*11(0+1)*11
4. 0(0+1)*0 + 1(0+1)*1
5. 1(0+1)*0 + 0(0+1)*1
6. 0*(10*10*)*
7. 0(0+1)*+(0+1)*1
8. 1(00+01+10+11)*
9. (0+10*1)*
10. 0*(10*10*10*)*
B. / * '
2.
5. # ,) '
!"
/ ) :
#$( - : 0 # 0 #$ # % + )
$, % 1 , 0,)
( 0 :
+ * L={ ,0,1,00,01,10,11}
L ' 0 ' # 0 #$ :
+0+1+00+01+10+11
.
5 $ 1
#!"
,*
1L *
2L
.
0 1
% 0 0,) :
L1={w∈{0,1}*| w - 00 , ) 10}
L2={w∈{0,1}*| w - 11, # & 00 , ) 10}
L ={w∈{a,b}*| w # & aabb}
$!"
L3={w∈{a,b}*| w # & aabb}
L4={w∈{a,b}*| w # & ' % &$ a}
L5={w∈{a,b}*| w # & a # b}
.
0 2
% 0 0,) :
L1={w∈{0,1}*| w - 01}
L2={w∈{0,1}*| w # & 01}
L ={w∈{0,1}*| w , ) 01}
%!"
L3={w∈{0,1}*| w , ) 01}
L4={w∈{0,1}*| w ( - 01}
L5={w∈{0,1}*| w ( # & 01}
L6={w∈{0,1}*| w ( , ) 01}
.
0 3
) 0,) , 1 {0,1} # % & " # *
:
1. L = 0*1(0*10*1)*0*
2. L = 1* + 1*01* + 1*01*01*
&!"
2. L = 1* + 1*01* + 1*01*01*
3. L = (0 + 1)* 11 + (0 + 1)* 10 + (0 + 1)* 01 + 0 + 1 +
4. L = 1(0 + 1)* + 0(0 + 1)*
5. L = 1*(01*01*01*)*
.
0 4
1. ) 0 0,) $, , - % = {a,b} # % (
, ) % ab ba.
2. 0 6 ,$0 0,) b*a(b*ab*a)*b*.
3. ' = {a,b} 0,) L={aibi |0 7i73}
'!"
3. ' = {a,b} 0,) L={ab |0 7i73}
4. ' = {0,1} 0,) L’ = {(00111)n | n 80} $# % n # ( #
% $ $ ;
5. ' 0,) = {a,b} ={(a+b)i |i>2}
1 of 5

Recommended

ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.6K views2 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4K views6 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.3K views7 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.8K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (4in1) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (4in1)Dimitris Psounis
7.8K views7 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.9K views11 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.8K views6 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.9K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.7K views6 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
8.2K views1 slide
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.6K views1 slide
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.2K views8 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.8K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.7K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
Dimitris Psounis8.2K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.6K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.2K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.7K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
Dimitris Psounis12.3K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis11.5K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis10.6K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.7K views
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.4K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.7K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6K views

Viewers also liked

ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1Dimitris Psounis
7.4K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1Dimitris Psounis
9.3K views18 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7K views1 slide
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3Dimitris Psounis
10.8K views2 slides
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ by
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝDimitris Psounis
11.5K views1 slide
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.5K views1 slide

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
Dimitris Psounis10.8K views
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
Dimitris Psounis11.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
Dimitris Psounis6.1K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
Dimitris Psounis7.2K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3
Dimitris Psounis5.2K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4
Dimitris Psounis4.2K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6
Dimitris Psounis5.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
Dimitris Psounis8.3K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.1K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

Виписка з реєстру.pdf by
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdfssuser46127c
12 views2 slides
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx by
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptxchartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptxJosephinRickmann
61 views55 slides
Ліцензія.pdf by
Ліцензія.pdfЛіцензія.pdf
Ліцензія.pdfssuser46127c
13 views13 slides
Про статут.pdf by
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdfssuser46127c
15 views2 slides
Рішення про перепрофідювання.pdf by
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdfssuser46127c
10 views3 slides
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf by
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfSean Michael Morris
5 views30 slides

Recently uploaded(13)

Виписка з реєстру.pdf by ssuser46127c
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdf
ssuser46127c12 views
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx by JosephinRickmann
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptxchartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
JosephinRickmann61 views
Про статут.pdf by ssuser46127c
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdf
ssuser46127c15 views
Рішення про перепрофідювання.pdf by ssuser46127c
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdf
ssuser46127c10 views
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf by Sean Michael Morris
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by bandertu
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
bandertu37 views
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by ssuser4178d6
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...
ssuser4178d620 views
Витяг з реєстру.pdf by ssuser46127c
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdf
ssuser46127c15 views
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf by Demetrio Ccesa Rayme
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by Baraket Mohamed
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...
Baraket Mohamed5 views

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

 • 1. 30 3: 3.1: ! " ! " # $ !" % & ' # $( " ) ( ( * ( ) ( ( $( ( " & + ) ( ( $( ( % , ) ( ( - ! . ) ( ( * # $ / $ ! 0 ) & *(! # ( ( ( # ! ) ( ! ! * . #$ % $& % ' : #'# ( % ) * $ + ,) $ - * ,* ) !" $ - * ,* ) #'# ( . %# $ $ ,) #'# ( (-) B. / * ' 1. 0*0 ' ' 1. , 1 #!" $ : , 1 ' # ( # # # " , % 1$,* . % 1 ,'2 ( '0 : • ={0,1} (% ( $ , 1 • ={a,b} • ={A,B, ,…, } , 1 * ,, ) , '* 0 * $ : + * , 1 . " , $,* * % 1 , ) # % # " # 0 % #$ " 1 , % , % 1 ,'2 *. " , * , ' Kleene % % 1 ,'2 ( - 0 # $ * % 1$,* % ( 0 + * ={0,1} (% ( $ , 1 $ *={ ,0,1,00,01,10,11,000,001,010,011,100,101,110,111,…} $ : ' % 1 , % 0 , ' % 1 ,
 • 2. B. / * ' 1. 0*0 ' ' 2. ,) $!" $ : ,) $ , 1 % ' # ( # %# " , % *. % * % 1 ,'2 L. ( '0 0,* ) % ={0,1}: • L1={ w | w &'2 00} # " % % # 0,) $ , 1 %. 1 • L2={ w | w # & 11} • L3={ w | w , ) 01} • L4={ w | w & %, & 2} • L5={ w | w & #, 1} • L6={ w | w ' # , ( } • L7={ w | (% ( $ $ # % & ' w ' # ) $ } • …. B. / * ' 1. 0*0 ' ' 3. - ,* ) %!" B. / * ' 2. 1. % $ ) * &!" ' " , $# # 0 * % 1 , ) # % % ' 0,) . 0,) ' #, " 0,) # % # " % " . ( 0 : 0,) L={w∈{0,1}*|w &'2 1}; ' 1(0+1)*' 1(0+1)* ' % 1 , # % ( 1 2 #$ # ( - . # ) 1 ' $ - 1. $ (0+1)* ( 1 2 0 1 (,$0* % 0+1) # , 1 0 # $ . $ % Kleene ( ( & 0,1,2,… # ' % : 1 1(0+1)=10 11 1(0+1)(0+1)=100 101 110 111 …. B. / * ' 2. 1. % $ ) * '!" : % 2 - & ' : 1. " 1 , % , 1 % 2. + # % ( 1 2 « ( 2 % $» 3. * # % ' Kleene. 1 2 «0 # $ ». 4. # % %# ( " % # $ * # - * .&. 11*+(00)* '2 0,) # % # & % 1 , # %: • 3 & % %, & ( ( $) • 3 % 1 , # % & % ( ( ) 4. # % %# ( " % # $ * # - * 5. 4# ' # - # # % ' $ & % (" ( ( & # ' $ # % (1 2 % ( ( & ) # ) ( " # . # $ * % 1$,* ' # ) Kleene, # # # +, $ % ( '2 # .
 • 3. B. / * ' 2. 2. ( '0 ) * : % 0 ,) % {0,1}: (!" L1={ w | w , ) 1 } L2={ w | w &'2 00 } L3={ w | w # & 01 } L4={ w | w & 2 } L5={ w | w & %, & 2 } L6={ w | w & # ," 2 } L7={ w | w & } L8={ w | w & # $ } L9={ w | w & &'2 00} L10={ w | w ( &'2 01} L11={ w | w ( # & 01} L12={ w | w # & 0} B. / * ' 2. 3. %# $ $ + & ' ' 0,) . % 0,) # % & ' # ' 0' %# $ $: !" * rL B. / * ' 2. 4. $ ,) % #) $, 0,) # 0 " ' . 4# & % ,, "# 0,* ) # % ( " #$ $ : ,) - % 2 * !" $ : ' 0,) , 0 $ 4# & # % # 0 . ,) - % 2 * # ' ,) # ( ,) 0 0,* ) & '2 #$ (" , ' %# , 0 " , . + ' % 1 ,'2 #'# ( (% ,' % %# , 0 ". . 0,) %# , 0'2 #$ # % $ ( .3) 0,) &* ' % 2$ #$ % $ '1 ( $ 4) # ' 0,) #$ & Turing ( $ 5) # ( 0,) %# , 0'2 ( $ 5) B. / * ' 2. 4. $ ,) : ' # 0 $ $# 0,) * ) * : !" 1. (0+1)*11(0+1)* 2. 0(0+1)*10 3. 00(0+1)*11(0+1)*11 4. 0(0+1)*0 + 1(0+1)*1 5. 1(0+1)*0 + 0(0+1)*1 6. 0*(10*10*)* 7. 0(0+1)*+(0+1)*1 8. 1(00+01+10+11)* 9. (0+10*1)* 10. 0*(10*10*10*)*
 • 4. B. / * ' 2. 5. # ,) ' !" / ) : #$( - : 0 # 0 #$ # % + ) $, % 1 , 0,) ( 0 : + * L={ ,0,1,00,01,10,11} L ' 0 ' # 0 #$ : +0+1+00+01+10+11 . 5 $ 1 #!" ,* 1L * 2L . 0 1 % 0 0,) : L1={w∈{0,1}*| w - 00 , ) 10} L2={w∈{0,1}*| w - 11, # & 00 , ) 10} L ={w∈{a,b}*| w # & aabb} $!" L3={w∈{a,b}*| w # & aabb} L4={w∈{a,b}*| w # & ' % &$ a} L5={w∈{a,b}*| w # & a # b} . 0 2 % 0 0,) : L1={w∈{0,1}*| w - 01} L2={w∈{0,1}*| w # & 01} L ={w∈{0,1}*| w , ) 01} %!" L3={w∈{0,1}*| w , ) 01} L4={w∈{0,1}*| w ( - 01} L5={w∈{0,1}*| w ( # & 01} L6={w∈{0,1}*| w ( , ) 01}
 • 5. . 0 3 ) 0,) , 1 {0,1} # % & " # * : 1. L = 0*1(0*10*1)*0* 2. L = 1* + 1*01* + 1*01*01* &!" 2. L = 1* + 1*01* + 1*01*01* 3. L = (0 + 1)* 11 + (0 + 1)* 10 + (0 + 1)* 01 + 0 + 1 + 4. L = 1(0 + 1)* + 0(0 + 1)* 5. L = 1*(01*01*01*)* . 0 4 1. ) 0 0,) $, , - % = {a,b} # % ( , ) % ab ba. 2. 0 6 ,$0 0,) b*a(b*ab*a)*b*. 3. ' = {a,b} 0,) L={aibi |0 7i73} '!" 3. ' = {a,b} 0,) L={ab |0 7i73} 4. ' = {0,1} 0,) L’ = {(00111)n | n 80} $# % n # ( # % $ $ ; 5. ' 0,) = {a,b} ={(a+b)i |i>2}