ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
30
2:
2.2:
!!
" # $
!""
# $% & %
' ( ) * +
, -, -
./ (
. % "
! & " '( :
%(%')
(-)
%(%') *
'& " !&')( ! + , !'& " !&')( ! + , !
+ . . + ( Fibonacci
%(%')
+ . . + ! ), % ++ %+ ! ! % ,
+ . . '$ '! - ! . " /% + (
B. ', (
'& - &')( ! + ( ,
2 ' " !& + $ ! ' ' '& - % -&
% & '(, , ' - ' ) + (' ! ' " ' + ( :
'& " ( ' * !(+' ' ( 2.1)
( 2.2)
! ' " , 0%+ ! , + , ( 2.3)
/% & )' )' '& - ! ' " + ( , % '( '
$+ .
B. ', (
1. !
!
1 -& ' - % 2+ % -&' '3" ) ' :
) , *-+ ! , % - 4 : ( +$! ' % 2+
'( % + (! ' 2-+ ! +$! !' % % % 2+" ,
! " , ' ) ".
/% % 2+ , : %+" , % % 2+ , %/% % 2+ , : %+" , % % 2+ , %
% -%' +$! ' '( () + )" % + , , % - '
% 2+" )
% + % ' % - 2+" : 1 +$ ' % ++- 5 - ()
% % 2+" ' % -+'! & ' &
% ! '( +$! !
( +$ ' % ' +$ ' + ' % 2+"
6' ' % ' % + (7 ' + ' +$ ' % 2+" !!
% '$ ' ) '!' +$!' 3 % "! ' ' !
B. ', (
1. !
"
! ' ! ' - + $ ! $ ' '3"
2" :
1. ' 5 ' - ) + % +$ ' % 2+
2. ( ' ) " !&-! % % + (7' 2-+ ! +$! ('%(+ ! %
% , % ,)% , % ,)
3. % ! 4 ' !&$ ' ! " ' ! ' " + (
) $ % ! $.
4. ' 2 ! ) " !&-! , ! ' 7 ' ) ) !( '%(+ ! %
% 2+" !' + ' +$ ' ('%(+ ! % , % % ,)
5. ( ' '% + % + % ' '%(+ !" % 2+"
6. /% + (7 ' % + %+ '% + % $ + (
*. ', (
1. !
1. + ( Fibonacci
#
* : ( ' - 5 ! n. % + ! '( n-
Fibonacci.
% 4 15 ( Fibonacci:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610
. % + ( (7' -!, ) " !&-! :
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610
>+
==
=
−− 2,
21,1
21 nff
nn
f
nn
n
*. ', (
1. !
1. + ( Fibonacci (1. $%,! ) $ + ( )
$
8 ) + % + % '( % % , ) ) !( '(
'3" :
procedure FibRec(n)
if n=1 or n=2 then
return 1
else
O + -&' % + %+ % %' 5' %
) " !&-! :
a=FibRec(n-1)
b=FibRec(n-2)
c=a+b
return c
end if
end procedure
(1), 1 2
( )
( 1) ( 2) (1), 2
n n
T n
T n T n n
Θ = =
=
− + − +Θ >
*. ', (
1. !
1. + ( Fibonacci (1. $%,! ) $ + ( )
%
) " !&-! T’(n)=T’(n-1)+T’(n-2)+1 % '( % !' ! '( -!,
5 ,
! "
!&$' '( ) '( 1) '( 2) 1 '( 1) '( 1) 1T n T n T n T n T n= − + − + ≤ − + − +
1)1(2)( +−= nAnA'%4 +$ ' ) " 1)1(2)( +−= nAnA
)2(
12
12
)1(2
122...2)0(2
...
122...2)(2
...
122)3(2
12)2(2
1)1(2)(
11
21
21
23
2
n
n
n
nn
kk
A
knA
nA
nA
nAnA
Θ=
−
−
+Θ=
=+++++=
==
=+++++−=
==
=+++−=
=++−=
=+−=
+−
−
−
)2()( n
nT Ο=
*. ', (
1. !
1. + ( Fibonacci (1. $%,! ) $ + ( )
&
) " !&-! T’(n)=T’(n-1)+T’(n-2)+1 % '( % !' ! '( -!,
5 ,
# " ! "
!&$' '( ) '( 1) '( 2) 1 '( 2) '( 2) 1T n T n T n T n T n= − + − + ≥ − + − +
1)2(2)( +−= nKnK'%4 +$ ' ) " 1)2(2)( +−= nKnK
)2(
12
12
)1(2
122...2)0(2
...
122...2)2(2
...
122)6(2
12)4(2
1)2(2)(
2/
11)2/(
21)2/(2/
21
23
2
n
n
n
nn
kk
K
knK
nK
nK
nKnK
Θ=
−
−
+Θ=
=+++++=
==
=+++++−=
==
=+++−=
=++−=
=+−=
+−
−
−
)2()( 2/n
nT Ω=
*. ', (
1. !
1. + ( Fibonacci (1. $%,! ) $ + ( )
&&
% + %+ + ( '(
( % +$ + !!
, % ' -+'! ) " ) ) !( . .&. n=5:
)2()( 2/n
nT Ω= )2()( n
OnT =
)5(fib
)4(fib
)3(fib )2(fib
)2(fib )1(fib )1(fib )0(fib
)1(fib )0(fib
)3(fib
)2(fib )1(fib
)1(fib )0(fib
*. ', (
1. !
1. + ( Fibonacci (3. " ' . .)
&
% + '$ ' !&$ ! " ' ! ' " ' +
$ ! $:
/ / . . + ( Fibonacci:
) , *-+ ! , % - 4 : % + (! '
+$! , % + (7 ' +$! ! )$ -!, % $ ' % % 2+" -
..
/% % 2+ , : %+" , % % 2+ ,
% -%' +$! ' '( (! ' - % -%' +$! ' n
% % 2+" )
% + % ' % - 2+" : 7 ! '
+$! ' % ++- 5 - () % % 2+" , + , % ' -+'!
) " ) ) !( .
*. ', (
1. !
1. + ( Fibonacci (4. ) !( %(+ ! )
&
) % ! % '( ' :
+$! ' % 2+ « % , % % ,», ) + )"
+$! ' ) ) & % % 2+" :
Fib(1)
Fib(2)Fib(2)
…
Fib(n)
1 2 3 4 5 6 … n
1 1 … fib(n)
*. ', (
1. !
1. + ( Fibonacci (5. % + % + 6. + %+ )
&
8 + ) $ % ! $ % + % '(
% % , ) ) !( '( '3" :
procedure FibSeq(n)
A[1]=1
A[2]=1
for i=3 to n
% + %+ + ( '( (n).
A[i]=A[i-1]+A[i-2]
end for
return A[n]
end procedure
*. ', (
1. !
2. + ! ), ++ %+ ! ! ,
&!
* : () %( ' 1, 2,…, n % %( Ai '(
) ! ! di-1 x di. ' % !' ( ' % ++ %+ ! !
- 1 x 2 x … x n
$% :
A1 x A2 x A3 % 1: 5x8, A2: 8x4, A3: 4x2
A1 x A2 x A3 x A4 % 1: 10x6, A2: 6x3, A3: 3x8, A4: 8x2
+ :
5 " + : . ' % 3' % ! ' % )'3 :
4 A1 x A2 = C1 -%' C1 x A3 . . . % 3' % ( '( :
d0d1d2 + d0d2d3 + …+ d0dn-1dn
+ $ ! $: %-+'3' !' '
% ( ( % ++ %+ ! ! ( , % , . % & '
! " 2'+ (,! ! % + %+ .
*. ', (
1. !
2. + ! ), ++ %+ ! ! ,
&"
) $ ' ( -&' 3( - + ! $ !' ,
% ++ %+ ! ! 4 . )' :
A1 x A2 x A3 % 1: 5x8, A2: 8x4, A3: 4x2 % 3' % $
( :
(A1 x A2) x A3
% + ! A1 x A2: 5x8x4=160 % 3' % $% '% + ! A1 x A2: 5x8x4=160 % 3' % $% '
%( 5x4, -! , C
% + ! C x A3: 5x4x2=40 % 3' % $% '
%( - ' 5 x 2
$ + 200 % 3'
A1 x (A2 x A3)
% + ! A2 x A3: 8x4x2=64 % 3' % $% '
%( 8x2, -! , C
% + ! 1 x C: 5x8x2=80 % 3' % $% '
%( - ' 5 x 2
$ + 144 % 3'
0 ' ++ !' - , + 4 ' % ++- % 3' !
*. ', (
1. !
2. + ! ), ++ %+ ! ! ,
&#
%' !! ' %( ' % & %' !! ' % '
% ++ %+ ! ! , ' +$ ' 5'+ ! % 3' :
A1 x A2 x A3 x A4 % '( % ' ' % '( , '3" :
((A1 A2) A3) A4)
((A1A2)(A3A4))((A1A2)(A3A4))
(A1(A2A3))A4
A1((A2A3)A4)
A1(A2(A3A4))
, '% +-3 ' +$ ' % ' ' % ( ! &, ( & ' ! '(
'+' "! ' ' ( 3'&, ! ;
*. ', (
1. !
2. + ! ), ++ %+ ! ! , (1. %(+ ! ' ) ")
&$
'%(+ ! ' ) " % 2+" ! '5 ! ' , '3" :
', $ ' -& ' ) ) !( (i,j) % -&' ") ! '( ) +'$'
% % ( ' , ! + ( Ai…Aj % '
2-+ ! % ' ' % ( ! .
8! , 4 ' ! % : A1A2…An-1An. '% +-3 ' +$ '
% ' :
1 2 n-1 n
% ' :
A1(A2…An)
(A1A2)(A3…An)
…
(A1…An-2)(An-1An)
(A1…An-1)An
% + ! 2-+ ! % ' ' % ( ! ' % % 2+
( ' ' +"! ) ) !( T(i,j)
" " -& ' -& ' - %( (0 % 3' )
*. ', (
1. !
2. + ! ), ++ %+ ! ! , (2. ) " &-! )
&%
+ % + % '( % % , ) ) !( ' ) " '(
+ :
procedure MatMult(Ai,Ai+1,…,Aj)
if i=j then
return 0
else
' 2 ! % % , 2-+ ! %+" , % ++ %+ ! ! 4
+ ( % , Ai,…,Aj )()' % ) " !&-! :
for k=i to j-1
ck=MatMult(Ai,…,Ak)+MatMult(Ak+1,…,Aj)+di-1dkdj
end for
end if
return ck k=i,…,j-1
end procedure
{ } <+++
=
=
−
<≤
jidddjkMkiM
ji
jiM
jki
jki
,],1[],[min
,0
],[
1
*. ', (
1. !
2. + ! ), ++ %+ ! ! , (3. " ' . .)
% + '$ ' !&$ ! " ' ! ' " ' +
$ ! $:
/ / . . + ! ), +/ , :
) , *-+ ! , % - 4 : % + (! '
2'+ ! +$! , '( % + (! ' 2-+ ! +$! !
% % 2+" % % $% % ) " !&-! .
'%4 % !' (! ' % 2+ ' ! .
3' "! ' % % % 2+" +$ ' + -
' +$ ' ' !$ '! , ' , % % 2+ , .
% % 2+" % % $% % ) " !&-! .
/% % 2+ , : % % 2+" % + $ ! '
+$! ' '( % +$ n(n+1)/2 ( +' - ' 19i<j 9n)
% + % ' % - 2+" : 7 ! '
% + (! ' % ++- 5 - % )' ' iAi+1
*. ', (
1. !
2. + ! ), ++ %+ ! ! , (4. ' %(+ ! /% % 2/ , )
&
% 5 !(! ' ' % !' % -%' ' % 3'
% $ ' % % % % 2+" '3 '%(+ ! '
% % 2+" .
.&. ', "! ' % ++%+ ! 7 ' 5 %( ' , ' % 3' % -%
( ' '3" !' :
& !
( ' '3" !' :
-%' % 4 % + (! ' ' 1 %( , ' 2 % , , ' 3
% , . . .
'+( (i,j) % '$' 2-+ ! %+" % 3', % % $ !
% +/! + ( % , Ai,Ai+1,…Aj
& !
&
!
*. ', (
1. !
2. + ! ), ++ %+ ! ! , (4. ' %(+ ! /% % 2/ , )
)' -+'! % ++ %+ ! ! % , 1 2 3 4,
1: 5x3, A2: 3x4, A3: 4x8, A4:8x2, A5: 2x3
&
!
''
' ' '
($( )"
' ' '
( ($)%"
' ' '
*' ' +' )%", ($( )%", $)&
' *' ' +)" , ( ( )" , )$$
$$
& '& '&'
!( ( )"
'&' '
*'&' +' )" ,!( ($)
'&*' ' +)%",!( ($) &"
&"
'&' ' '
'&*' ' ' + $$,!( ( )$$, )&&$
*'&' +*' ' + " ," ,!( ( )&"
*'&' ' +' &",!($( ) %"
&&$
*. ', (
1. !
2. + ! ), ++ %+ ! ! , (5. % + % + )
+ % + % '( % % , ) ) !( !' % 3', '(
+ :
procedure DP_MatMult(A1,A2,…,An)
for i=1 to n
m[i,i]=0
end for
for p=2 to nfor p=2 to n
for i=2 to n-p+1
j=i+p-1
m[i,j]=+
for k=1 to j-1
q=M[i,k]+M[k+1,j]+d[i-1]*d[k]*d[j]
if (q>M[i,j]) then M[i,j]=q
end for
end for
end for
return M[1,n]
end procedure
*. ', (
1. !
2. + ! ), ++ %+ ! ! , (6. + ! + %+ )
+ '( + ! % + %+ :
• % 4 for -&' % + %+ (n)
• )$ '% ' for + % $ ) ) !( % + ! $ , '+ 4
) 4 %, '() ' ! ) ) !( '%(+ ! . '+ '(
n2/2, % 3' 4 , for, ' '+'! $ (n2) 5 - .
• % 3' % ( !' ' '% + : '( (n)
• '%4 '+ " % + %+ '( O(n3)
*. ', (
1. !
2. + ! ), ++ %+ ! ! , ( % ' ! $! )
!
+ % -& ' ! ' !' :
/% + (7' 2-+ ! +$! , % '$ " 2-+ !
% ' ' % "! ' + ( % , % ! &'( !' -
! - '+( %( .
'% ! -5' 2-+ ! +$! , $ ' 5' %, ( ' 2-+ !
% ' ' % "!
+ % % $ ' '+ 5 4) , 4! ' '
% ' ! 2-+ ! +$! ' '+ $.
*. ', (
1. !
2. + ! ), ++ %+ ! ! , ( % ' ! $! )
"
% % $ ' + , '3" :
procedure DP_MatMult(A1,A2,…,An)
for i=1 to n
m[i,i]=0
end for
for p=2 to n
for i=2 to n-p+1
H ' +" % % ! - ' ! 2 +(7' ! '( ) &, ! $
% ++ %+ ! ! $ % , AiAi+1…Aj ( ' ! ! '( s[i,j]=k, ) + )"
2-+ ! % ' ' % ( ! '( (AiAi+1.. k)(Ak+1…Aj)
for i=2 to n-p+1
j=i+p-1
m[i,j]=+
for k=1 to j-1
q=M[i,k]+M[k+1,j]+d[i-1]*d[k]*d[j]
if (q>M[i,j]) then M[i,j]=q , s[i,j]=k
end for
end for
end for
return M[1,n]
end procedure
*. ', (
1. !
2. + ! ), ++ %+ ! ! , ( % ' ! $! )
#
') - $ %( , % $ ' % ' ! ' "
2-+ ! +$! ' 2-+ ! % ' ' % ( ! , , '3" :
procedure MatrixChainProduct(Ai,A2,…,Aj,s[1…n])
if i<j
X=MatrixChainProduct(Ai,…As[i,j],s)
Y=MatrixChainProduct(A ,…A ,s)
1% MatMult(X,Y) '( ,! + % ++ %+ ! ! $ % ,
% '+' "! ' ! 2.1
Y=MatrixChainProduct(As[i,j+1],…Aj,s)
C=MatMult(X,Y)
return C
else
return Ai
end if
end procedure
*. ', (
1. !
3. - ! . " /% + (
$
* : () + (' & " , X=x1x2x3…xn
Y=y1y2…ym. 2 ' '( - ! " % + ( .
! : ') - + ( X=x1x2…xn, % + ( X
7' % )"% ' + ( % '( % & '( ' ) 5"
% , ! &'(, .
$% :$% :
X=abcdf Y=dbdaf, ' Z=bdf
X=aabaabb Y=abacba ' Z=abab
+ :
5 " + : /% + (7 ' +' % + (' , )$
! ( ' )$ . + %+ O(2m2n(m+n))
+ $ ! $: % & '
% + %+ (mn).
*. ', (
1. !
3. - ! . " /% + ( (1. %(+ ! ' ) ")
%
'%(+ ! ' ) " % 2+" ! '5 ! ' , '3" :
', $ ' -& ' ) ) !( (x1x2…xi, y1y2…yj) % -&' ")
! '( ) +'$' % % ( ' , ! )$ + (' ,/
% ' ' +$ ' % + ( ;
( ' 4 ' ! % : =x1x2…xn-1xn /=y1y2…yn-1ym
'% +-3 ' +$ ' % + :
!&$' xn=ym ' - ' ! ' +$ ' % + (
T(x1…xn-1, y1…ym-1)xn
)' !&$' xn=ym ' - ' ! ' +$ ' % + ( %
'( ' +$ ' % :
T(x1…xn, y1…ym-1)
T(x1…xn-1, y1…ym)
*. ', (
1. !
3. - ! . " /% + ( (2. ) " &-! )
) " !&-! % % + (7' 2-+ ! +$! '( :
≠>−−
=>+−−
==
=
ji
jin
yxjijicjic
yxjijic
ji
f
και
και
0,},],1[],1,[max{
0,,1]1,1[
00,0
ji
*. ', (
1. !
3. - ! . " /% + ( (3. " ' . .)
&
% + '$ ' !&$ ! " ' ! ' " ' +
$ ! $:
/ / . . ' ! . " /% + ( :
) , *-+ ! , % - 4 : % + (! '
2'+ ! +$! , '( % + (! ' 2-+ ! +$! !
% % 2+" % % $% % ) " !&-! .
'%4 % !' (! ' % 2+ ' ! .
3' "! ' % % % 2+" +$ ' + -
' +$ ' ' !$ '! , ' , % % 2+ , .
% % 2+" % % $% % ) " !&-! .
/% % 2+ , : % % 2+" % + $ ! '
+$! ' '( % +$ nm ( +' - ' 19i,j 9n)
% + % ' % - 2+" : , +' (
) " , % + (7 % ++- 5 - () ' % + (' .
*. ', (
1. !
3. - ! . " /% + ( (4. ' %(+ ! /% % 2/ , )
% 5 !(! ' ' % !' % -%' ' % 3'
% $ ' % % % % 2+" '3 '%(+ ! '
% % 2+" .
.&. ', "! ' -& ' 2 + (' ' " 6 5. ! &'(
[i,j] ! 2 +(7' ! ( , + (' x x ….x y y …y[i,j] ! 2 +(7' ! ( , + (' x1x2….xi y1y2…yj
& !
"
!
&
*. ', (
1. !
3. - ! . " /% + ( (4. ' %(+ ! /% % 2/ , )
)' ' -+'! X=abcdf Y=dbdaf
& !
! -)./012
3)1
0)&
-)./012
3)1/
0)&
-)./012
3)1/1
0)
-)./012
3)1/1.
0)
-)./012
3)1/1.2
0)0)& 0)& 0) 0) 0)
-)./01
3)1
0)&
-)./01
3)1/
0)&
-)./01
3)1/1
0)
-)./01
3)1/1.
0)
-)./01
3)1/1.2
0)
-)./0
3)1
0)
-)./0
3)1/
0)&
-)./0
3)1/1
0)&
-)./0
3)1/1.
0)&
-)./0
3)1/1.2
0)&
-)./
3)1
0)
-)./
3)1/
0)&
-)./
3)1/1
0)&
-)./
3)1/1.
0)&
-)./
3)1/1.2
0)&
& -).
3)1
0)
-).
3)1/
0)
-).
3)1/1
0)
-).
3)1/1.
0)&
-).
3)1/1.2
0)&
*. ', (
1. !
3. - ! . " /% + ( (5. % + % + )
+ % + % '( % % , ) ) !( !' % 3', '(
+ :
procedure LCS( , )
for i=1 to n : c[i,0]=0
for j=1 to m : c[0,j]=0
for i=1 to n
for j=1 to mfor j=1 to m
if xi=yj then
c[i,j]=c[i-1,j-1]+1
else
if (c[i-1,j]>c[i,j-1]) then
c[i,j]=c[i-1,j]
else
c[i,j]=c[i,j-1]
end if
end if
end for
end for
return c[n,m]
end procedure
*. ', (
1. !
3. - ! . " /% + ( (. ! ' " *-+ ! $! )
') - %( C[M,N] % ! ' ! ' % $ ' '3 '
2-+ ! +$! !' & (m+n) ' + ) " ( :
!
procedure printLCS( [i], [j])
if i>0 and j>0
if xi=yj then
printLCS( [i-1],Y[j-1])
print(x[i])print(x[i])
else if c[i,j]=c[i-1,j] then
printLCS(X[i-1],Y[j])
else
printLCS(X[i],Y[j-1])
end if
end if
end procedure
*. ', (
1. !
3. - ! . " /% + ( ( -+'! + ! ' " *. .)
*+-% ' %, -3' ) + ! ' "
2-+ ! +$! :
"
& !
! -)./012
3)1
0)&
-)./012
3)1/
0)&
-)./012
3)1/1
0)
-)./012
3)1/1.
0)
-)./010
3)1/1.0
0)0)& 0)& 0) 0) 0)
-)./01
3)1
0)&
-)./01
3)1/
0)&
-)./01
3)1/1
0)
-)./01
3)1/1.
0)
-)./01
3)1/1.2
0)
-)./0
3)1
0)
-)./0
3)1/
0)&
-)./0
3)1/1
0)&
-)./0
3)1/1.
0)&
-)./0
3)1/1.2
0)&
-)./
3)1
0)
-).
3)1
0)&
-)./
3)1/1
0)&
-)./
3)1/1.
0)&
-)./
3)1/1.2
0)&
& -).
3)1
0)
-).
3)1/
0)
-).
3)1/1
0)
-).
3)1/1.
0)&
-).
3)1/1.2
0)&
*. ', (
1. !
3. - ! . " /% + ( (6. + %+ + ( )
#
/% + ! + %+ :
% 4 ' 2 for -& % + %+ (n)
8%' nm 5 - ( (1) % 3' . '%4 % + %+
'( (nm).
'%4 ! + " % + %+ '( (n)+ (nm)= (nm)
. ! "!'
5 " 1
()' + ( ' (, 4 % ) '( %
X(n) = 4X(n-2) + 2 X(n-4), n >3, X(n) = 1, n=0,1,2,3
1. &') ! ' - ) + % % + (7' n- !
$
1. &') ! ' - ) + % % + (7' n- !
+ ( . : ' ) " !&-! % )( ' &
' -+'! + . * '( ' ! 2 , ,
& ' -+'! + ( () + )" 2- ).
2. &') ! ' - + ) $ % ! $ % +$ ' ()
% 2+ '( 4 & ' -+'! ?
. ! "!'
5 " 2
8! , - %( ' (, 4 % % '+'( % m - n ! "+' .
', $ ' - % & () % 3' 4 % % )"% ' '+( , "
%( , % !% $ ' 5 ! ' !' % '+( % , " %(
%' 4 % '+ '+ & ! ! + $ ! . ! (i,j) ' '+ $ (i,j)
', $ ' % 5' ! ! ' - '+(. % - '+( %(
% $ ' $ ' '( ' % '+( % 2 (! ' 24 % % , , '( '
%
% $ ' $ ' '( ' % '+( % 2 (! ' 24 % % , , '( '
) 4 ! ' , '( ' ) 4 )'3 .
% )' , ! %( % , !&" , % '+( (2,2) % $ '
$ ' % % % '+ (3,1), (3,2) " (3,3). ' 4 ' ! "
' 1 ', '( , " %( .
'+ ' - 5" )'(& 2-+ ! ) ) " ! ! ' - %( ,
! + $ ! (! ' 5+2+3+6=16.
3 9 9 6 9
5 6 7 3 4
6 8 7 7 2
4 3 6 5 9
. ! "!'
5 " 2
) %' :' ' ( +$! % % , % 2+" ' 2 " ' $
! $.
($) )4!' ' (! & + (:' ) 4) ) % + ! $ '+ & !
! ' 2 ! % % 4 " %( % '+' ( .
( ) % + %+ & &4 + $; % $!'
'5 ! '( ! )$ + ' ' % + %+ &4 ;'5 ! '( ! )$ + ' ' % + %+ &4 ;
'+' ( ' 4 '( %' :' ' % '(,! % + %+
&4 , &, ( )4!' ' 2" %' 5" - + .
(%) '5 !' ' + % %' : ' ! % $ ' ! -+ ! %
, %( :
4 3 4
2 3 4
4 1 3
4 4 3
. ! "!'
5 " 3
) , - ' ! '& $ % ) + $ 4 -+ !&') ! ,
' + ' , - 5 ! " ! ! , ! ' '& , ' ! '& 4
% ) + , , ) " ) ) " ' ! + " ,5- ' ( 5 "
+(!', ). & ' ) ) " ( + ' ' 5 ) ' 5 (7'
% ,, % ' ) 5' ,5- ' . 5' ( 4
'( % + P0 -+ % + P8.
&
'( % + P0 -+ % + P8.
(1) &') ! ' + ) $ % ! $ % % + (7' ! + "
'+ & ! ,5- ' .
(2) -3 ' + ! % )' & .
1 of 11

Recommended

ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
8.5K views8 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.2K views8 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.2K views5 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4K views6 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.3K views7 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.7K views7 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)Dimitris Psounis
12.3K views8 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6K views14 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.3K views9 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.1K views4 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.9K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (4in1) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (4in1)Dimitris Psounis
6.2K views9 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
Dimitris Psounis12.3K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis10.6K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.9K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.6K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.6K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.1K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση) by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Dimitris Psounis10.7K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.8K views
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.4K views

Viewers also liked

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2Dimitris Psounis
7.4K views41 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2Dimitris Psounis
6.3K views5 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.4K views1 slide
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1Dimitris Psounis
6K views3 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.7K views8 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1Dimitris Psounis
7.7K views29 slides

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis6.3K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.4K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.7K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis7.9K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
Dimitris Psounis8.3K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
Dimitris Psounis8.7K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.8K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ
Dimitris Psounis7.6K views
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
Dimitris Psounis15.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis7.4K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
640 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis640 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

BRUJULA 9-6.pdf by
BRUJULA 9-6.pdfBRUJULA 9-6.pdf
BRUJULA 9-6.pdfAikoSaoriLoboaOsorno
5 views1 slide
Витяг з реєстру.pdf by
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdfssuser46127c
11 views2 slides
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf by
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
11 views121 slides
Документ.pdf by
Документ.pdfДокумент.pdf
Документ.pdfssuser46127c
14 views13 slides
Рішення про перепрофідювання.pdf by
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdfssuser46127c
9 views3 slides
BRUJULA.docx by
BRUJULA.docxBRUJULA.docx
BRUJULA.docxAnaRiascos5
7 views1 slide

Recently uploaded(14)

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

 • 1. 30 2: 2.2: !! " # $ !"" # $% & % ' ( ) * + , -, - ./ ( . % " ! & " '( : %(%') (-) %(%') * '& " !&')( ! + , !'& " !&')( ! + , ! + . . + ( Fibonacci %(%') + . . + ! ), % ++ %+ ! ! % , + . . '$ '! - ! . " /% + ( B. ', ( '& - &')( ! + ( , 2 ' " !& + $ ! ' ' '& - % -& % & '(, , ' - ' ) + (' ! ' " ' + ( : '& " ( ' * !(+' ' ( 2.1) ( 2.2) ! ' " , 0%+ ! , + , ( 2.3) /% & )' )' '& - ! ' " + ( , % '( ' $+ .
 • 2. B. ', ( 1. ! ! 1 -& ' - % 2+ % -&' '3" ) ' : ) , *-+ ! , % - 4 : ( +$! ' % 2+ '( % + (! ' 2-+ ! +$! !' % % % 2+" , ! " , ' ) ". /% % 2+ , : %+" , % % 2+ , %/% % 2+ , : %+" , % % 2+ , % % -%' +$! ' '( () + )" % + , , % - ' % 2+" ) % + % ' % - 2+" : 1 +$ ' % ++- 5 - () % % 2+" ' % -+'! & ' & % ! '( +$! ! ( +$ ' % ' +$ ' + ' % 2+" 6' ' % ' % + (7 ' + ' +$ ' % 2+" !! % '$ ' ) '!' +$!' 3 % "! ' ' ! B. ', ( 1. ! " ! ' ! ' - + $ ! $ ' '3" 2" : 1. ' 5 ' - ) + % +$ ' % 2+ 2. ( ' ) " !&-! % % + (7' 2-+ ! +$! ('%(+ ! % % , % ,)% , % ,) 3. % ! 4 ' !&$ ' ! " ' ! ' " + ( ) $ % ! $. 4. ' 2 ! ) " !&-! , ! ' 7 ' ) ) !( '%(+ ! % % 2+" !' + ' +$ ' ('%(+ ! % , % % ,) 5. ( ' '% + % + % ' '%(+ !" % 2+" 6. /% + (7 ' % + %+ '% + % $ + ( *. ', ( 1. ! 1. + ( Fibonacci # * : ( ' - 5 ! n. % + ! '( n- Fibonacci. % 4 15 ( Fibonacci: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 . % + ( (7' -!, ) " !&-! : 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 >+ == = −− 2, 21,1 21 nff nn f nn n *. ', ( 1. ! 1. + ( Fibonacci (1. $%,! ) $ + ( ) $ 8 ) + % + % '( % % , ) ) !( '( '3" : procedure FibRec(n) if n=1 or n=2 then return 1 else O + -&' % + %+ % %' 5' % ) " !&-! : a=FibRec(n-1) b=FibRec(n-2) c=a+b return c end if end procedure (1), 1 2 ( ) ( 1) ( 2) (1), 2 n n T n T n T n n Θ = = = − + − +Θ >
 • 3. *. ', ( 1. ! 1. + ( Fibonacci (1. $%,! ) $ + ( ) % ) " !&-! T’(n)=T’(n-1)+T’(n-2)+1 % '( % !' ! '( -!, 5 , ! " !&$' '( ) '( 1) '( 2) 1 '( 1) '( 1) 1T n T n T n T n T n= − + − + ≤ − + − + 1)1(2)( +−= nAnA'%4 +$ ' ) " 1)1(2)( +−= nAnA )2( 12 12 )1(2 122...2)0(2 ... 122...2)(2 ... 122)3(2 12)2(2 1)1(2)( 11 21 21 23 2 n n n nn kk A knA nA nA nAnA Θ= − − +Θ= =+++++= == =+++++−= == =+++−= =++−= =+−= +− − − )2()( n nT Ο= *. ', ( 1. ! 1. + ( Fibonacci (1. $%,! ) $ + ( ) & ) " !&-! T’(n)=T’(n-1)+T’(n-2)+1 % '( % !' ! '( -!, 5 , # " ! " !&$' '( ) '( 1) '( 2) 1 '( 2) '( 2) 1T n T n T n T n T n= − + − + ≥ − + − + 1)2(2)( +−= nKnK'%4 +$ ' ) " 1)2(2)( +−= nKnK )2( 12 12 )1(2 122...2)0(2 ... 122...2)2(2 ... 122)6(2 12)4(2 1)2(2)( 2/ 11)2/( 21)2/(2/ 21 23 2 n n n nn kk K knK nK nK nKnK Θ= − − +Θ= =+++++= == =+++++−= == =+++−= =++−= =+−= +− − − )2()( 2/n nT Ω= *. ', ( 1. ! 1. + ( Fibonacci (1. $%,! ) $ + ( ) && % + %+ + ( '( ( % +$ + !! , % ' -+'! ) " ) ) !( . .&. n=5: )2()( 2/n nT Ω= )2()( n OnT = )5(fib )4(fib )3(fib )2(fib )2(fib )1(fib )1(fib )0(fib )1(fib )0(fib )3(fib )2(fib )1(fib )1(fib )0(fib *. ', ( 1. ! 1. + ( Fibonacci (3. " ' . .) & % + '$ ' !&$ ! " ' ! ' " ' + $ ! $: / / . . + ( Fibonacci: ) , *-+ ! , % - 4 : % + (! ' +$! , % + (7 ' +$! ! )$ -!, % $ ' % % 2+" - .. /% % 2+ , : %+" , % % 2+ , % -%' +$! ' '( (! ' - % -%' +$! ' n % % 2+" ) % + % ' % - 2+" : 7 ! ' +$! ' % ++- 5 - () % % 2+" , + , % ' -+'! ) " ) ) !( .
 • 4. *. ', ( 1. ! 1. + ( Fibonacci (4. ) !( %(+ ! ) & ) % ! % '( ' : +$! ' % 2+ « % , % % ,», ) + )" +$! ' ) ) & % % 2+" : Fib(1) Fib(2)Fib(2) … Fib(n) 1 2 3 4 5 6 … n 1 1 … fib(n) *. ', ( 1. ! 1. + ( Fibonacci (5. % + % + 6. + %+ ) & 8 + ) $ % ! $ % + % '( % % , ) ) !( '( '3" : procedure FibSeq(n) A[1]=1 A[2]=1 for i=3 to n % + %+ + ( '( (n). A[i]=A[i-1]+A[i-2] end for return A[n] end procedure *. ', ( 1. ! 2. + ! ), ++ %+ ! ! , &! * : () %( ' 1, 2,…, n % %( Ai '( ) ! ! di-1 x di. ' % !' ( ' % ++ %+ ! ! - 1 x 2 x … x n $% : A1 x A2 x A3 % 1: 5x8, A2: 8x4, A3: 4x2 A1 x A2 x A3 x A4 % 1: 10x6, A2: 6x3, A3: 3x8, A4: 8x2 + : 5 " + : . ' % 3' % ! ' % )'3 : 4 A1 x A2 = C1 -%' C1 x A3 . . . % 3' % ( '( : d0d1d2 + d0d2d3 + …+ d0dn-1dn + $ ! $: %-+'3' !' ' % ( ( % ++ %+ ! ! ( , % , . % & ' ! " 2'+ (,! ! % + %+ . *. ', ( 1. ! 2. + ! ), ++ %+ ! ! , &" ) $ ' ( -&' 3( - + ! $ !' , % ++ %+ ! ! 4 . )' : A1 x A2 x A3 % 1: 5x8, A2: 8x4, A3: 4x2 % 3' % $ ( : (A1 x A2) x A3 % + ! A1 x A2: 5x8x4=160 % 3' % $% '% + ! A1 x A2: 5x8x4=160 % 3' % $% ' %( 5x4, -! , C % + ! C x A3: 5x4x2=40 % 3' % $% ' %( - ' 5 x 2 $ + 200 % 3' A1 x (A2 x A3) % + ! A2 x A3: 8x4x2=64 % 3' % $% ' %( 8x2, -! , C % + ! 1 x C: 5x8x2=80 % 3' % $% ' %( - ' 5 x 2 $ + 144 % 3' 0 ' ++ !' - , + 4 ' % ++- % 3' !
 • 5. *. ', ( 1. ! 2. + ! ), ++ %+ ! ! , &# %' !! ' %( ' % & %' !! ' % ' % ++ %+ ! ! , ' +$ ' 5'+ ! % 3' : A1 x A2 x A3 x A4 % '( % ' ' % '( , '3" : ((A1 A2) A3) A4) ((A1A2)(A3A4))((A1A2)(A3A4)) (A1(A2A3))A4 A1((A2A3)A4) A1(A2(A3A4)) , '% +-3 ' +$ ' % ' ' % ( ! &, ( & ' ! '( '+' "! ' ' ( 3'&, ! ; *. ', ( 1. ! 2. + ! ), ++ %+ ! ! , (1. %(+ ! ' ) ") &$ '%(+ ! ' ) " % 2+" ! '5 ! ' , '3" : ', $ ' -& ' ) ) !( (i,j) % -&' ") ! '( ) +'$' % % ( ' , ! + ( Ai…Aj % ' 2-+ ! % ' ' % ( ! . 8! , 4 ' ! % : A1A2…An-1An. '% +-3 ' +$ ' % ' : 1 2 n-1 n % ' : A1(A2…An) (A1A2)(A3…An) … (A1…An-2)(An-1An) (A1…An-1)An % + ! 2-+ ! % ' ' % ( ! ' % % 2+ ( ' ' +"! ) ) !( T(i,j) " " -& ' -& ' - %( (0 % 3' ) *. ', ( 1. ! 2. + ! ), ++ %+ ! ! , (2. ) " &-! ) &% + % + % '( % % , ) ) !( ' ) " '( + : procedure MatMult(Ai,Ai+1,…,Aj) if i=j then return 0 else ' 2 ! % % , 2-+ ! %+" , % ++ %+ ! ! 4 + ( % , Ai,…,Aj )()' % ) " !&-! : for k=i to j-1 ck=MatMult(Ai,…,Ak)+MatMult(Ak+1,…,Aj)+di-1dkdj end for end if return ck k=i,…,j-1 end procedure { } <+++ = = − <≤ jidddjkMkiM ji jiM jki jki ,],1[],[min ,0 ],[ 1 *. ', ( 1. ! 2. + ! ), ++ %+ ! ! , (3. " ' . .) % + '$ ' !&$ ! " ' ! ' " ' + $ ! $: / / . . + ! ), +/ , : ) , *-+ ! , % - 4 : % + (! ' 2'+ ! +$! , '( % + (! ' 2-+ ! +$! ! % % 2+" % % $% % ) " !&-! . '%4 % !' (! ' % 2+ ' ! . 3' "! ' % % % 2+" +$ ' + - ' +$ ' ' !$ '! , ' , % % 2+ , . % % 2+" % % $% % ) " !&-! . /% % 2+ , : % % 2+" % + $ ! ' +$! ' '( % +$ n(n+1)/2 ( +' - ' 19i<j 9n) % + % ' % - 2+" : 7 ! ' % + (! ' % ++- 5 - % )' ' iAi+1
 • 6. *. ', ( 1. ! 2. + ! ), ++ %+ ! ! , (4. ' %(+ ! /% % 2/ , ) & % 5 !(! ' ' % !' % -%' ' % 3' % $ ' % % % % 2+" '3 '%(+ ! ' % % 2+" . .&. ', "! ' % ++%+ ! 7 ' 5 %( ' , ' % 3' % -% ( ' '3" !' : & ! ( ' '3" !' : -%' % 4 % + (! ' ' 1 %( , ' 2 % , , ' 3 % , . . . '+( (i,j) % '$' 2-+ ! %+" % 3', % % $ ! % +/! + ( % , Ai,Ai+1,…Aj & ! & ! *. ', ( 1. ! 2. + ! ), ++ %+ ! ! , (4. ' %(+ ! /% % 2/ , ) )' -+'! % ++ %+ ! ! % , 1 2 3 4, 1: 5x3, A2: 3x4, A3: 4x8, A4:8x2, A5: 2x3 & ! '' ' ' ' ($( )" ' ' ' ( ($)%" ' ' ' *' ' +' )%", ($( )%", $)& ' *' ' +)" , ( ( )" , )$$ $$ & '& '&' !( ( )" '&' ' *'&' +' )" ,!( ($) '&*' ' +)%",!( ($) &" &" '&' ' ' '&*' ' ' + $$,!( ( )$$, )&&$ *'&' +*' ' + " ," ,!( ( )&" *'&' ' +' &",!($( ) %" &&$ *. ', ( 1. ! 2. + ! ), ++ %+ ! ! , (5. % + % + ) + % + % '( % % , ) ) !( !' % 3', '( + : procedure DP_MatMult(A1,A2,…,An) for i=1 to n m[i,i]=0 end for for p=2 to nfor p=2 to n for i=2 to n-p+1 j=i+p-1 m[i,j]=+ for k=1 to j-1 q=M[i,k]+M[k+1,j]+d[i-1]*d[k]*d[j] if (q>M[i,j]) then M[i,j]=q end for end for end for return M[1,n] end procedure *. ', ( 1. ! 2. + ! ), ++ %+ ! ! , (6. + ! + %+ ) + '( + ! % + %+ : • % 4 for -&' % + %+ (n) • )$ '% ' for + % $ ) ) !( % + ! $ , '+ 4 ) 4 %, '() ' ! ) ) !( '%(+ ! . '+ '( n2/2, % 3' 4 , for, ' '+'! $ (n2) 5 - . • % 3' % ( !' ' '% + : '( (n) • '%4 '+ " % + %+ '( O(n3)
 • 7. *. ', ( 1. ! 2. + ! ), ++ %+ ! ! , ( % ' ! $! ) ! + % -& ' ! ' !' : /% + (7' 2-+ ! +$! , % '$ " 2-+ ! % ' ' % "! ' + ( % , % ! &'( !' - ! - '+( %( . '% ! -5' 2-+ ! +$! , $ ' 5' %, ( ' 2-+ ! % ' ' % "! + % % $ ' '+ 5 4) , 4! ' ' % ' ! 2-+ ! +$! ' '+ $. *. ', ( 1. ! 2. + ! ), ++ %+ ! ! , ( % ' ! $! ) " % % $ ' + , '3" : procedure DP_MatMult(A1,A2,…,An) for i=1 to n m[i,i]=0 end for for p=2 to n for i=2 to n-p+1 H ' +" % % ! - ' ! 2 +(7' ! '( ) &, ! $ % ++ %+ ! ! $ % , AiAi+1…Aj ( ' ! ! '( s[i,j]=k, ) + )" 2-+ ! % ' ' % ( ! '( (AiAi+1.. k)(Ak+1…Aj) for i=2 to n-p+1 j=i+p-1 m[i,j]=+ for k=1 to j-1 q=M[i,k]+M[k+1,j]+d[i-1]*d[k]*d[j] if (q>M[i,j]) then M[i,j]=q , s[i,j]=k end for end for end for return M[1,n] end procedure *. ', ( 1. ! 2. + ! ), ++ %+ ! ! , ( % ' ! $! ) # ') - $ %( , % $ ' % ' ! ' " 2-+ ! +$! ' 2-+ ! % ' ' % ( ! , , '3" : procedure MatrixChainProduct(Ai,A2,…,Aj,s[1…n]) if i<j X=MatrixChainProduct(Ai,…As[i,j],s) Y=MatrixChainProduct(A ,…A ,s) 1% MatMult(X,Y) '( ,! + % ++ %+ ! ! $ % , % '+' "! ' ! 2.1 Y=MatrixChainProduct(As[i,j+1],…Aj,s) C=MatMult(X,Y) return C else return Ai end if end procedure *. ', ( 1. ! 3. - ! . " /% + ( $ * : () + (' & " , X=x1x2x3…xn Y=y1y2…ym. 2 ' '( - ! " % + ( . ! : ') - + ( X=x1x2…xn, % + ( X 7' % )"% ' + ( % '( % & '( ' ) 5" % , ! &'(, . $% :$% : X=abcdf Y=dbdaf, ' Z=bdf X=aabaabb Y=abacba ' Z=abab + : 5 " + : /% + (7 ' +' % + (' , )$ ! ( ' )$ . + %+ O(2m2n(m+n)) + $ ! $: % & ' % + %+ (mn).
 • 8. *. ', ( 1. ! 3. - ! . " /% + ( (1. %(+ ! ' ) ") % '%(+ ! ' ) " % 2+" ! '5 ! ' , '3" : ', $ ' -& ' ) ) !( (x1x2…xi, y1y2…yj) % -&' ") ! '( ) +'$' % % ( ' , ! )$ + (' ,/ % ' ' +$ ' % + ( ; ( ' 4 ' ! % : =x1x2…xn-1xn /=y1y2…yn-1ym '% +-3 ' +$ ' % + : !&$' xn=ym ' - ' ! ' +$ ' % + ( T(x1…xn-1, y1…ym-1)xn )' !&$' xn=ym ' - ' ! ' +$ ' % + ( % '( ' +$ ' % : T(x1…xn, y1…ym-1) T(x1…xn-1, y1…ym) *. ', ( 1. ! 3. - ! . " /% + ( (2. ) " &-! ) ) " !&-! % % + (7' 2-+ ! +$! '( : ≠>−− =>+−− == = ji jin yxjijicjic yxjijic ji f και και 0,},],1[],1,[max{ 0,,1]1,1[ 00,0 ji *. ', ( 1. ! 3. - ! . " /% + ( (3. " ' . .) & % + '$ ' !&$ ! " ' ! ' " ' + $ ! $: / / . . ' ! . " /% + ( : ) , *-+ ! , % - 4 : % + (! ' 2'+ ! +$! , '( % + (! ' 2-+ ! +$! ! % % 2+" % % $% % ) " !&-! . '%4 % !' (! ' % 2+ ' ! . 3' "! ' % % % 2+" +$ ' + - ' +$ ' ' !$ '! , ' , % % 2+ , . % % 2+" % % $% % ) " !&-! . /% % 2+ , : % % 2+" % + $ ! ' +$! ' '( % +$ nm ( +' - ' 19i,j 9n) % + % ' % - 2+" : , +' ( ) " , % + (7 % ++- 5 - () ' % + (' . *. ', ( 1. ! 3. - ! . " /% + ( (4. ' %(+ ! /% % 2/ , ) % 5 !(! ' ' % !' % -%' ' % 3' % $ ' % % % % 2+" '3 '%(+ ! ' % % 2+" . .&. ', "! ' -& ' 2 + (' ' " 6 5. ! &'( [i,j] ! 2 +(7' ! ( , + (' x x ….x y y …y[i,j] ! 2 +(7' ! ( , + (' x1x2….xi y1y2…yj & ! " ! &
 • 9. *. ', ( 1. ! 3. - ! . " /% + ( (4. ' %(+ ! /% % 2/ , ) )' ' -+'! X=abcdf Y=dbdaf & ! ! -)./012 3)1 0)& -)./012 3)1/ 0)& -)./012 3)1/1 0) -)./012 3)1/1. 0) -)./012 3)1/1.2 0)0)& 0)& 0) 0) 0) -)./01 3)1 0)& -)./01 3)1/ 0)& -)./01 3)1/1 0) -)./01 3)1/1. 0) -)./01 3)1/1.2 0) -)./0 3)1 0) -)./0 3)1/ 0)& -)./0 3)1/1 0)& -)./0 3)1/1. 0)& -)./0 3)1/1.2 0)& -)./ 3)1 0) -)./ 3)1/ 0)& -)./ 3)1/1 0)& -)./ 3)1/1. 0)& -)./ 3)1/1.2 0)& & -). 3)1 0) -). 3)1/ 0) -). 3)1/1 0) -). 3)1/1. 0)& -). 3)1/1.2 0)& *. ', ( 1. ! 3. - ! . " /% + ( (5. % + % + ) + % + % '( % % , ) ) !( !' % 3', '( + : procedure LCS( , ) for i=1 to n : c[i,0]=0 for j=1 to m : c[0,j]=0 for i=1 to n for j=1 to mfor j=1 to m if xi=yj then c[i,j]=c[i-1,j-1]+1 else if (c[i-1,j]>c[i,j-1]) then c[i,j]=c[i-1,j] else c[i,j]=c[i,j-1] end if end if end for end for return c[n,m] end procedure *. ', ( 1. ! 3. - ! . " /% + ( (. ! ' " *-+ ! $! ) ') - %( C[M,N] % ! ' ! ' % $ ' '3 ' 2-+ ! +$! !' & (m+n) ' + ) " ( : ! procedure printLCS( [i], [j]) if i>0 and j>0 if xi=yj then printLCS( [i-1],Y[j-1]) print(x[i])print(x[i]) else if c[i,j]=c[i-1,j] then printLCS(X[i-1],Y[j]) else printLCS(X[i],Y[j-1]) end if end if end procedure *. ', ( 1. ! 3. - ! . " /% + ( ( -+'! + ! ' " *. .) *+-% ' %, -3' ) + ! ' " 2-+ ! +$! : " & ! ! -)./012 3)1 0)& -)./012 3)1/ 0)& -)./012 3)1/1 0) -)./012 3)1/1. 0) -)./010 3)1/1.0 0)0)& 0)& 0) 0) 0) -)./01 3)1 0)& -)./01 3)1/ 0)& -)./01 3)1/1 0) -)./01 3)1/1. 0) -)./01 3)1/1.2 0) -)./0 3)1 0) -)./0 3)1/ 0)& -)./0 3)1/1 0)& -)./0 3)1/1. 0)& -)./0 3)1/1.2 0)& -)./ 3)1 0) -). 3)1 0)& -)./ 3)1/1 0)& -)./ 3)1/1. 0)& -)./ 3)1/1.2 0)& & -). 3)1 0) -). 3)1/ 0) -). 3)1/1 0) -). 3)1/1. 0)& -). 3)1/1.2 0)&
 • 10. *. ', ( 1. ! 3. - ! . " /% + ( (6. + %+ + ( ) # /% + ! + %+ : % 4 ' 2 for -& % + %+ (n) 8%' nm 5 - ( (1) % 3' . '%4 % + %+ '( (nm). '%4 ! + " % + %+ '( (n)+ (nm)= (nm) . ! "!' 5 " 1 ()' + ( ' (, 4 % ) '( % X(n) = 4X(n-2) + 2 X(n-4), n >3, X(n) = 1, n=0,1,2,3 1. &') ! ' - ) + % % + (7' n- ! $ 1. &') ! ' - ) + % % + (7' n- ! + ( . : ' ) " !&-! % )( ' & ' -+'! + . * '( ' ! 2 , , & ' -+'! + ( () + )" 2- ). 2. &') ! ' - + ) $ % ! $ % +$ ' () % 2+ '( 4 & ' -+'! ? . ! "!' 5 " 2 8! , - %( ' (, 4 % % '+'( % m - n ! "+' . ', $ ' - % & () % 3' 4 % % )"% ' '+( , " %( , % !% $ ' 5 ! ' !' % '+( % , " %( %' 4 % '+ '+ & ! ! + $ ! . ! (i,j) ' '+ $ (i,j) ', $ ' % 5' ! ! ' - '+(. % - '+( %( % $ ' $ ' '( ' % '+( % 2 (! ' 24 % % , , '( ' % % $ ' $ ' '( ' % '+( % 2 (! ' 24 % % , , '( ' ) 4 ! ' , '( ' ) 4 )'3 . % )' , ! %( % , !&" , % '+( (2,2) % $ ' $ ' % % % '+ (3,1), (3,2) " (3,3). ' 4 ' ! " ' 1 ', '( , " %( . '+ ' - 5" )'(& 2-+ ! ) ) " ! ! ' - %( , ! + $ ! (! ' 5+2+3+6=16. 3 9 9 6 9 5 6 7 3 4 6 8 7 7 2 4 3 6 5 9 . ! "!' 5 " 2 ) %' :' ' ( +$! % % , % 2+" ' 2 " ' $ ! $. ($) )4!' ' (! & + (:' ) 4) ) % + ! $ '+ & ! ! ' 2 ! % % 4 " %( % '+' ( . ( ) % + %+ & &4 + $; % $!' '5 ! '( ! )$ + ' ' % + %+ &4 ;'5 ! '( ! )$ + ' ' % + %+ &4 ; '+' ( ' 4 '( %' :' ' % '(,! % + %+ &4 , &, ( )4!' ' 2" %' 5" - + . (%) '5 !' ' + % %' : ' ! % $ ' ! -+ ! % , %( : 4 3 4 2 3 4 4 1 3 4 4 3
 • 11. . ! "!' 5 " 3 ) , - ' ! '& $ % ) + $ 4 -+ !&') ! , ' + ' , - 5 ! " ! ! , ! ' '& , ' ! '& 4 % ) + , , ) " ) ) " ' ! + " ,5- ' ( 5 " +(!', ). & ' ) ) " ( + ' ' 5 ) ' 5 (7' % ,, % ' ) 5' ,5- ' . 5' ( 4 '( % + P0 -+ % + P8. & '( % + P0 -+ % + P8. (1) &') ! ' + ) $ % ! $ % % + (7' ! + " '+ & ! ,5- ' . (2) -3 ' + ! % )' & .