ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 2
Upcoming SlideShare
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 3ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 3
Loading in ... 3
1 of 1

More Related Content

More from Dimitris Psounis(20)

Recently uploaded(20)

ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 2

  1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ 2 1 ΠΛΗ30 – ΤΕΣΤ2(10/120) Ασκηση 1 (Μονάδες 10) Ιεραρχήστε τις παρακάτω συναρτήσεις σε αύξουσα σειρά ασυµπτωτικής πολυπλοκότητας: 10100 5 5.05.0 4 log 3 2 2 2 1 2log)( 2log4)( log35)( 3)( log4log)( nnnf nnf nnnf nnf nnnnf n nn n n += += += += +=