ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 8

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 8

∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Τέστ 8 1
ΠΛΗ20 – ΤΕΣΤ8
ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ
(1) 5 αριθµοί από το 1 εώς το 10 κληρώνονται τυχαία και ισοπίθανα από 5 διακεκριµένες κληρωτίδες.
1. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα είναι 510
2. Η πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι άρτιος αριθµός σε όλες τις κληρώσεις είναι 1/25
3. Η πιθανότητα να κληρωθούν 4 άσσοι και 1 δυάρι είναι 5/105
4. Η πιθανότητα το άθροισµα των αποτελεσµάτων να είναι 6, είναι 6/105
(2) Έστω A σύνολο µε n στοιχεία:
1. Ο αριθµός των υποσυνόλων µε k στοιχεία είναι όσα και ο συντελεστής του στην 1 +
2. Αν το n είναι περιττός, τα υποσύνολα του Α µε περισσότερα από τα µισά στοιχεία είναι λιγότερα
από τα υποσύνολα του Α µε λιγότερα από τα µισά στοιχεία.
3. Οι τρόποι για να επιλέξουµε m στοιχεία του Α, όταν µετά από κάθε επιλογή το στοιχείο
επανατοποθετείται είναι
+ − 1
4. Οι τρόποι για να επιλέξουµε m στοιχεία του Α, όταν µετά από κάθε επιλογή το στοιχείο
επανατοποθετείται είναι
(3) Στους παρακάτω τύπους , , είναι προτασιακές µεταβλητές.
1. Ο τύπος ∧ ¬ → είναι ταυτολογία
2. Ο τύπος ¬ → → ¬ είναι ταυτολογία.
3. Ο τύπος ∨ ¬ → ∧ ¬ είναι ικανοποίησιµος.
4. Ο τύπος → → ¬ → ¬ είναι ταυτολογία
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Τέστ 8 2
Β’ΜΕΡΟΣ
Άσκηση 1
(Ερώτηµα 1) Από 7 µη διακεκριµένους άνδρες, 6 µη διακεκριµένες γυναίκες και 5 µη διακεκριµένα
παιδια, θα επιλέξουµε 4 άτοµα. Πόσοι οι τρόποι να γίνει η επιλογή:
(Α) χωρίς άλλο περιορισµό
(Β) Αν πρέπει να επιλέξουµε τουλάχιστον 3 γυναίκες
(Γ) Αν πρέπει να επιλέξουµε το πολύ 2 παιδιά
(∆) Αν πρέπει να επιλέξουµε 1 εώς 3 άνδρες.
(Ερώτηµα 2) Μια εταιρία αναθέτει σε τρεις διακεκριµένους µηχανικούς την επίβλεψη 12 διακεκριµένων
έργων. Υπολογίστε τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει η ανάθεση αν:
1. δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των έργων που θα αναλάβει κάθε µηχανικός.
2. κάθε µηχανικός θα αναλάβει την επίβλεψη ακριβώς 4 έργων.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Τέστ 8 3
Άσκηση 2
(Ερώτηµα 1) Βρείτε την κανονική διαζευκτική µορφή του τύπου:
p→ ¬q
(Ερώτηµα 2) Τέσσερις φοιτητές Α, Β, Γ, ∆ καλούνται να λάβουν µέρος σε µια εκδήλωση. Αν pΑ, pΒ, pΓ,
p∆ είναι προτασιακές µεταβλητές που αληθεύουν αν και µόνο αν ο αντίστοιχος φοιτητής θα συµµετέχει
στην εκδήλωση, κατασκευάστε προτασιακούς τύπους που εκφράζουν τις παρακάτω δηλώσεις:
i) Στην εκδήλωση θα συµµετέχει τουλάχιστον ένας, αλλά όχι και οι τέσσερις φοιτητές.
ii) Στην εκδήλωση θα συµµετέχουν όλοι ή κανένας από τους τέσσερις φοιτητές.
iii) Αν συµµετέχει ο Α, τότε δεν θα συµµετέχει ο ∆ και ο Β θα συµµετέχει αν και µόνο αν
συµµετέχει ο Γ.

More Related Content

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12
Dimitris Psounis1.2K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15
Dimitris Psounis965 views
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
Dimitris Psounis979 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
Dimitris Psounis1.8K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 7ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 7
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 7
Dimitris Psounis1.9K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14
Dimitris Psounis1K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 27ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 27
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 27
Dimitris Psounis1K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1
Dimitris Psounis3.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3
Dimitris Psounis1.5K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17
Dimitris Psounis1.2K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9
Dimitris Psounis1.2K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28
Dimitris Psounis882 views
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis1.8K views
Plh20 test 21Plh20 test 21
Plh20 test 21
Dimitris Psounis393 views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24
Dimitris Psounis710 views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 18ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 18
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 18
Dimitris Psounis1.1K views
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8
Dimitris Psounis703 views
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis821 views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22
Dimitris Psounis1.1K views

Viewers also liked(18)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
Dimitris Psounis6.9K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5
Dimitris Psounis7.3K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 5ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 5
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 5
Dimitris Psounis1.3K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 4ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 4
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 4
Dimitris Psounis1.3K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 3ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 3
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 3
Dimitris Psounis1.7K views
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
Dimitris Psounis889 views
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis766 views
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7
Dimitris Psounis722 views
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
Dimitris Psounis945 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9
Dimitris Psounis1.3K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4
Dimitris Psounis1.6K views

More from Dimitris Psounis(20)

ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
Dimitris Psounis2K views

Recently uploaded(20)

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 8

  • 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Τέστ 8 1 ΠΛΗ20 – ΤΕΣΤ8 ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ (1) 5 αριθµοί από το 1 εώς το 10 κληρώνονται τυχαία και ισοπίθανα από 5 διακεκριµένες κληρωτίδες. 1. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα είναι 510 2. Η πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι άρτιος αριθµός σε όλες τις κληρώσεις είναι 1/25 3. Η πιθανότητα να κληρωθούν 4 άσσοι και 1 δυάρι είναι 5/105 4. Η πιθανότητα το άθροισµα των αποτελεσµάτων να είναι 6, είναι 6/105 (2) Έστω A σύνολο µε n στοιχεία: 1. Ο αριθµός των υποσυνόλων µε k στοιχεία είναι όσα και ο συντελεστής του στην 1 + 2. Αν το n είναι περιττός, τα υποσύνολα του Α µε περισσότερα από τα µισά στοιχεία είναι λιγότερα από τα υποσύνολα του Α µε λιγότερα από τα µισά στοιχεία. 3. Οι τρόποι για να επιλέξουµε m στοιχεία του Α, όταν µετά από κάθε επιλογή το στοιχείο επανατοποθετείται είναι + − 1 4. Οι τρόποι για να επιλέξουµε m στοιχεία του Α, όταν µετά από κάθε επιλογή το στοιχείο επανατοποθετείται είναι (3) Στους παρακάτω τύπους , , είναι προτασιακές µεταβλητές. 1. Ο τύπος ∧ ¬ → είναι ταυτολογία 2. Ο τύπος ¬ → → ¬ είναι ταυτολογία. 3. Ο τύπος ∨ ¬ → ∧ ¬ είναι ικανοποίησιµος. 4. Ο τύπος → → ¬ → ¬ είναι ταυτολογία
  • 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Τέστ 8 2 Β’ΜΕΡΟΣ Άσκηση 1 (Ερώτηµα 1) Από 7 µη διακεκριµένους άνδρες, 6 µη διακεκριµένες γυναίκες και 5 µη διακεκριµένα παιδια, θα επιλέξουµε 4 άτοµα. Πόσοι οι τρόποι να γίνει η επιλογή: (Α) χωρίς άλλο περιορισµό (Β) Αν πρέπει να επιλέξουµε τουλάχιστον 3 γυναίκες (Γ) Αν πρέπει να επιλέξουµε το πολύ 2 παιδιά (∆) Αν πρέπει να επιλέξουµε 1 εώς 3 άνδρες. (Ερώτηµα 2) Μια εταιρία αναθέτει σε τρεις διακεκριµένους µηχανικούς την επίβλεψη 12 διακεκριµένων έργων. Υπολογίστε τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει η ανάθεση αν: 1. δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των έργων που θα αναλάβει κάθε µηχανικός. 2. κάθε µηχανικός θα αναλάβει την επίβλεψη ακριβώς 4 έργων.
  • 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Τέστ 8 3 Άσκηση 2 (Ερώτηµα 1) Βρείτε την κανονική διαζευκτική µορφή του τύπου: p→ ¬q (Ερώτηµα 2) Τέσσερις φοιτητές Α, Β, Γ, ∆ καλούνται να λάβουν µέρος σε µια εκδήλωση. Αν pΑ, pΒ, pΓ, p∆ είναι προτασιακές µεταβλητές που αληθεύουν αν και µόνο αν ο αντίστοιχος φοιτητής θα συµµετέχει στην εκδήλωση, κατασκευάστε προτασιακούς τύπους που εκφράζουν τις παρακάτω δηλώσεις: i) Στην εκδήλωση θα συµµετέχει τουλάχιστον ένας, αλλά όχι και οι τέσσερις φοιτητές. ii) Στην εκδήλωση θα συµµετέχουν όλοι ή κανένας από τους τέσσερις φοιτητές. iii) Αν συµµετέχει ο Α, τότε δεν θα συµµετέχει ο ∆ και ο Β θα συµµετέχει αν και µόνο αν συµµετέχει ο Γ.