ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
! "#$ !
! "
! # $ $
! %& '
( %& # $ $
) %& * $
+ & $ * $
! , & $ * $
( & $ * $
- "
' $ $
! ,
( ,. &
% #&'! # #!
&(&) #
# * #( + , - * !.
* *) ! / *) !
* *) ! * *) ! 0 ' * !
&(&) # 1
* *) ! 2 #3 !
&(&) # 4
* *) ! )! * *) !
)(3
5 6)/ (
7
7 * #( 8 /
* '!
9 # )( -/ # # &# ) # 2 :) # &#;$ < &
9 # )( -/ # # &# ) # 2 :) # &#;$ &
9 # )( -/ # # &# ) # 2 :) &
9 # )( &; )! ' # '; 2$;;
= (* # * # ( # )&(&) # # #
> ' # > ' # ; )!
; )! ?*#- 3 >
* #
5 6)/ (
7
*
!
7
9 @ &; )! *#- 3 * # ' # ) $A#! B :) * #; # 2 !
'&#
9 # )( 2$;;
9 # )( )*/ ) ! # 2 !
&' ) C 0 ) ) ! # 2 ! *) ) )&(&) # # #
9 % # )&(&) # :# ) # 2 !
9 % # )&(&) # 7 :# ) # 2 !
9 D
9 % # )&(&) # B :# ) # 2 ! +2$;; .
% )&8! * #; # # 2 ! )(
&' # $&# EF)G2 :# ) ' # )*/ ) ! # 2 ! )(
5 6)/ (
7
*
9 %) &; )! ' *#- 3 * # # $A# ! *:$) +'&# H
2$;; # # .
&' ) C &' # & # 3#$ ) # ; * # )&(&) # :# ) 2$;; ,
' *
9 %) &; )! ' # $A# ! *:$) +'&# H 2$;; #
# .
&' ) C %) &; )! ' # 2$;; # )& & # :# ) # &#;$
2$;; ,
5 6)/ (
7
*
"
9 %) &; )! ) E # 2 ! $A#! B ?*:$)
&' ) C # &; )! *#- 3 * # :) # 2 ! + &' ; 7.
&# # &# ) &; )! ) $A#! B :) # &#;$ '*)! # 2 !
I
9 &; )! :) )*/ ) ! # 2 !, ' ) :) # 2 !
&' ) C
9 0 ) )*/ ) # 2 :) & ,
9 # J )*/ ) ! # 2 ! :# &
9 &) ) # 2 # # )( & ( =8! ( ! )*/ ) ! # 2 !
+) '! ! (- !., & :# # 2 ! * # #
K
9 &; )! :) )*/ ) ! # 2 !, ' ) :) 2$;;
&' ) C L )* * &) # +I. ' # # 2 ! )( # )*/ ) !
# 2 ! )( L 2$;; )(
)(3 8 / - * !
5 6)/ (
- * !
7 * '! #$ # - * !
#
* '! @ )( ' # &# *) ) # 2
# :) &# ) )( &; #2# ( ) '
9 % ! # 2 ! # * ) #$ # &# # :# &# ) )( ! M ' ) )!N ! (- !
9 % ! # 2 ! # )C #$ # &# # :# &# ) )( ! M )3 ;$ ) )!N ! (- !
( ' *:$) *) #&# # &# ) &# # # #$ # - * !
77
7I
7O7I
K 7P
&# &# )$) #$!
QRSE
TUE VW<
WXYZU U[U <W HR<
&# &# )$) * =#;#*) !
- * ! : * #&# #$ 3 &# ) * ) # / '
)& &# )$ #; * ! &; #2# ( !
% - * ! & &) 3 / (-# )
9 # ;3' # 0 * ) ! ) '!
9 # ;3' #! - * ! ) '! * # :)(# *)
9 # ! ;3' # ! *: * ! ) '!
9 # ;3' # # ) 3 ! *: * !
9 # ;3' # # ) 3 ! *: * !
9 # ;3' # ) ) 3 ! *: * !
5 6)/ (
- * !
7 * '! #$ # - * !
$
! " #
$% & ' ( ( & ) * ) ( +
,-./0 1-0 22345.#67-1/78.#9 :
;
! " # #
<
" $ %"& '()
<
*
! * " # #
<
* " $ %+& '()
& ) = (>(
( , -
0# ,-./0 1-0
5 6)/ (
- * !
;3' #! 0 * ) ! +7 ") # 8 !.
%
5 6)/ (
- * !
;3' #! 0 * ) ! + ) 3 ;)* !.
%%
) 3 ;)* ! ) #;# ( ) *' # 7 , , P, ], 7I, 7O, K, ,
) # ' (&; *) ) ' =# * ) 8 # ) *) #&# * ! /
' =/ * # # ) = * # ;3' #
7
7I
7OPK
]
!
"
#
5 6)/ (
- * !
;3' #! 0 * ) ! + *) !.
%
*) ! 3 # ;3' # * ) !
) # # C # , ' ) # ;3' #! * ) *)
&# )( ) 2 ; * # *) ; *(
% ;$ ) &) (& /* * ) * )( &; /! *#- 3 * # ' #
- *! ' = = )( *& &) (& /* 3) '*# & # *#- 3 * #
)( # #, '*# & # 3 3# &# #$ ) - *# ) ) # *) '
I
7 K P
7
I
K
%) * 3/3 ! I, , ,7, ,K,P%) * 3/3 ! 7, , ,I,K
' ( (
' ( ( &
$% ? @ABC@ = &
,-./0 1-0 2234D0E-/F9G :
) H . /012
' )
( , 345
< ' 6 )
* " $
< ' )
" $
& ) = (>(
( , 785
0# ,-./0 1-0
5 6)/ (
- * !
;3' #! - * ! *) +7 ") # 8 !.
%
5 6)/ (
- * !
;3' #! - * ! *) + ) 3 ;)* !.
%
) 3 - * ! # ) # # ] + ' # : 8 . # 7P + &; : 8 .
- * # ] 7 + * ) ., + )C ., P+ )C ., ] += ). & * ?
- * # 7P 7 + )C ., 7I + )C ., 7O+ * ) . 0 & * ^?
7
7I
7OPK
]
5 6)/ (
- * !
;3' #! - * ! *) + *) !.
%!
*) ! 3 # ;3' # - * ! *)
6 : ) * #$ # &#;$ B +$A#! . = 3 - )( ) # # * #
# E # &; #! / ) # / # #
0 ;$ ) &) (& /* # # )( &; /! *#- 3 * #, #&' )
: ) * #$ # &#;$ &) (&# XR_E =
^) ' ) &) (& /* # # )( ) 2 ; * # *) ; *( , #&' )
: ) * #$ # &#;$ E =
5 6)/ (
- * !
I ;3' # *: * ! *)
%
*:(*) ! )( ) # #;#3()! 3 )& * )2 #$ ) ';)! ! # 2 ! ) '!
C) -# )
& # ) 3 *: * # ) );)( *) )&(* )A !
:# * 0# 2
* ) ' `&# #
)C( `&# #
) # ) 3 *: * # ) );)( *) )&(* )A !
* ) ' `&# #
:# * 0# 2
)C( `&# #
) ) 3 *: * # ) );)( *) )&(* )A !
* ) ' `&# #
)C( `&# #
:# * 0# 2
5 6)/ (
- * !
I ;3' # *: * ! *) +7 # ) 3 .
%"
( # '! ;3' #! &# ;)( ) ' * (-
6 : ) * #$ # &#;$ B +$A#! . = 3 - )( ) # # * #
# E # &; #! / ) # / # #
0 ;$ ) &) (& /* # # )( &; /! *#- 3 * #, #&' )
: ) * #$ # &#;$ &) (&# XR_E =
^) ' ) &) (& /* # # )( ) 2 ; * # *) ; *( , #&' )
: ) * #$ # &#;$ E =
I ( 9JKL MK2LK:
' ( ( &
$% I ( = * ( N< &
,-./0 1-0 JKL MK2LK9O:
'9. (37)
( ! " 9
:;0<2;=0;'4 % " 9)
:;0<2;=0;'> * % " 9)
&
0# ,-./0 1-0
5 6)/ (
- * !
I ;3' # *: * ! *) +7 # ) 3 .
%#
) 3 ;)* ! ! # ) 3 ! # !
3) #;# ( +*) )&(* )A !. 7 , ,K, , ,P,],7I,7O
7
7I
7OPK
]
!
"
#
5 6)/ (
- * !
I ;3' # *: * ! *) +7 # ) 3 .
%$
&) '! '&#! +0 * ) -/ # &) (3 = / 3 $ &'
) ' =# @&) * 8 / # &) (3 * ) '* #2 &' (- '&#
* / 3 3 2/ # ' =#.
7
7I
7OPK
]
%) )&(* )A ! 7 , ,K, , ,P,],7I,7O
5 6)/ (
- * !
I ;3' # *: * ! *) + # ) 3 .
( # '! ;3' #! &# ;)( ) ' * (-
6 : ) * #$ # &#;$ B +$A#! . = 3 - )( ) # # * #
# E # &; #! / ) # / # #
0 ;$ ) &) (& /* # # )( &; /! *#- 3 * #, #&' )
: ) * #$ # &#;$ &) (&# XR_E =
^) ' ) &) (& /* # # )( ) 2 ; * # *) ; *( , #&' )
: ) * #$ # &#;$ E =
( 9PQ MK2LK:
' ( ( &
$% ( = * ( N< &
,-./0 1-0 PQ MK2LK9O:
'9. (37)
?1<2;=0;'4 % " 9)
( ! " 9
?1<2;=0;'> * % " 9)
&
0# ,-./0 1-0
5 6)/ (
- * !
I ;3' # *: * ! *) + # ) 3 .
%
) 3 ;)* ! ! # ) 3 ! # !
3) #;# ( +*) )&(* )A !. , ,K, ,P,],7 ,7I,7O
7
7I
7OPK
]
!
"
#
5 6)/ (
- * !
I ;3' # *: * ! *) + # ) 3 .
&) '! '&#! +0 * ) -/ # &) (3 = / 3 $ % &'
) ' =# @&) * 8 / # &) (3 * ) '* #2 &' (- '&#
* / 3 3 2/ # ' =#.
7
7I
7OPK
]
%) )&(* )A ! , ,K, ,P,],7 ,7I,7O
5 6)/ (
- * !
I ;3' # *: * ! *) + ) ) 3 .
( # '! ;3' #! &# ;)( ) ' * (-
6 : ) * #$ # &#;$ B +$A#! . = 3 - )( ) # # * #
# E # &; #! / ) # / # #
0 ;$ ) &) (& /* # # )( &; /! *#- 3 * #, #&' )
: ) * #$ # &#;$ &) (&# XR_E =
^) ' ) &) (& /* # # )( ) 2 ; * # *) ; *( , #&' )
: ) * #$ # &#;$ E =
R ( 9JMDG MK2LK:
' ( ( &
$% R ( = * ( N< &
,-./0 1-0 JMDG MK2LK9O:
'9. (37)
:2@ <2;=0;'4 % " 9)
:2@ <2;=0;'> * % " 9)
( ! " 9
&
0# ,-./0 1-0
5 6)/ (
- * !
I ;3' # *: * ! *) + ) ) 3 .
) 3 ;)* ! ! ) ) 3 ! # !
3) #;# ( +*) )&(* )A !. , ,K,],P, ,7O,7I,7
7
7I
7OPK
]
#
"
!
5 6)/ (
- * !
I ;3' # *: * ! *) + ) ) 3 .
!
&) '! '&#! +0 * ) -/ # &) (3 = / 3 & $ &'
) ' =# @&) * 8 / # &) (3 * ) '* #2 &' (- '&#
* / 3 3 2/ # ' =#.
7
7I
7OPK
]
%) )&(* )A ! , ,K,],P, ,7O,7I,7
5 6)/ (
- * !
I ;3' # *: * ! *) +I *) !.
*) ! 3 # ! ;3' # ! *: * !
) # ) 3 *: * &8 ) ) # # *) $C# * *)
& # ) 3 *: * *# )( ) M = #!N *: * ) 2) (
(- ) C # 28 $C# * ( *
# # *( / ;3# ( / ) 2 -) &' ) ) &8 ) # 2
8 # 2
% * # 2
% # ;#! # 2
8 *) ';# ! # ! ;3' # ! &8 ) & 8 # * ) ' &# # &)
# )C ' &# #
* *) !
/ *) ! 7
"
7 *) ) * 3/3 ! )( 7, , ,I,K, ,P ' ) # # :) # 3 * # '
$A#!
*) ) * 3/3 ! )( P, ,K,I, , ,7 ' ) # # :) # ); : * # '
$A#!
# # :) ); : * # $A#! * *) ) * 3/3 ! # I = (* ) ) # 7
I - * # #$ K * # # ) ); : * # $A#! & )( 2# ) '
' * 3 (*)/ &' ' - * # 7
* *) !
/ *) !
#
7 # )( &; )! ' ) :) # ' 2$;;/
# )( &; )! '; 2$;; # = (* # * # ( # )&(&) #, ' ) #
)*/ ) ! # 2 ! # )( ; 3' ) )! &' 2$;; #
# )( ' # - * !, ' ) # = '! # )(
I # )( ' # - * !, ' ) # )3 ;$ ) # * # :)(# = (* ) *
(-
* *) !
/ *) !
$
!
7 # :) 2$;; , ' ) # = '! ) # 2 ! # )( ' ) #! (*#! #
# :) E>7 2$;; ' ) & #* ! ! ) C$ $# #&# # &# )
2$;;/ # 3)( $ ;# # ! I
# a )( ' # ) (- , ' ) 2$;; # )( # ; : * # Eb
I &( ! & '*& /* ! # a :) E>7 * ;)!
* *) !
2 #3 7
`&# * ) ' :# ) ) * 3) &# # ! #$! ) C$ 7 7 *) #
! - * ! ' - #$ ) # ' # )! &' ! & /
#;# ()! &# #$ )( #;# ()! ' =/ &# )C) *
Y , K , I 7, O], , II, OP,
YY O K, , O77, I , O7 , IK,
YYY ] , , K , 77, I , I ,
# * & &) &; #$ # #( ! #;# ( ! 8* ) &# );)(
#;# ( ' =/ &# )C) * *) - * c
* *) !
2 #3
%
% ( # ) ! # 2 ! *) )*/ ) ! # 2 ! 2$;; @* / <> '
# # #&#(# ) )*/ ) # 2 :) =8! < &
Y &# )(C) ) ' # # :) 2 2$;; ' ) :) # 2 ! * #;
)*/ ) ! # 2 !
YY. ; * / ! )& * #; ! )( ( )( #! )& * #; ! ) 8 # &#* #; #&#( *)
& # &) & 3) ! )& * #; J 2# ! * )(;) ! *) ;;# ! J
&# )! + / $ /! 2 * . ;; 8! :) ! # :( &# ! 0 &# #
&# )! ! ; * / ! )& * #; ! &# #$ &# #$ * )(;# J
)& * #; ! ) 8 ;;# &# )( &) C# * # ; / : * /
@* / &/! &# #! C) ; * / )& * #; #&#( &#* ;;) *) I
& ; & )! - 8 ! # ! * )(;# I (3 2 , * / &/! ) :) )(!
; =) )& * #; 2# ! )& * #; ) *) &#* #; ! ' 7
/&# ; = ;; &; & C
7 '*# /&# = * )& * #; +* &) ; = # # # ) & ) * !.
'*# /&# : ' * *) ;;# ! & ; & )!c
* *) !
2 #3
6)/ #$ ) " ! #&#( # (-# /! )C ! @ # &'2 * ! :)
( ' # # 2 # (-) &' # ! & / ' )!
7 `& :) ' # # 2 ) = ' &# # # -) (-
0 ) ;; # 2 :) = ' #&' ) # # -) )*/ ) :) = ' 7 #&' )
# # -) 2$;;#
@ & ) 3 # # # )( # & /
(- d7
dO
d]
d
ddK
dI
dP
d
d7
' ( )(C ) ' # &'2 * ! :) &) **' ) )!
&' # 2 ! 3 A# ) (- ' ) # #
* * 8*)! &# & # $& # )( &'2 * !
')( )(C ) ' # &'2 * ! ) # ( # ' 2$;;/ # & &) )&(* !
:# # ( # * #; ' ' $ # 28 4 # * #&' ', )(C ) )& 3/3
' 3 '; &'2 * ! ) # 2$;; , *:$) *: * $F #>7
1 of 9

Recommended

My new blendtec blender by
My new blendtec blenderMy new blendtec blender
My new blendtec blenderRhonda Hines
124 views2 slides
Design collaborative by
Design collaborativeDesign collaborative
Design collaborativeccsfphoto
5.8K views36 slides
Marketing Digital - Parte 1 by
Marketing Digital - Parte 1Marketing Digital - Parte 1
Marketing Digital - Parte 1Leandro Liberio
216 views14 slides
What they don't teach you in b schools about marketing by
What they don't teach you in b schools about marketingWhat they don't teach you in b schools about marketing
What they don't teach you in b schools about marketingThoughtWorks
1.1K views12 slides
Certificate-ITTF + PTT Level 1-signed Luis by
Certificate-ITTF + PTT Level 1-signed LuisCertificate-ITTF + PTT Level 1-signed Luis
Certificate-ITTF + PTT Level 1-signed LuisLuis Checa
48 views1 slide
Cubbit App by
Cubbit AppCubbit App
Cubbit AppAlessandro Faggi
295 views12 slides

More Related Content

What's hot

Connect na konferencji VU2011 by
Connect na konferencji VU2011Connect na konferencji VU2011
Connect na konferencji VU2011Marian Rusek
2.6K views14 slides
Autonomos valores 09 2014 by
Autonomos valores 09 2014Autonomos valores 09 2014
Autonomos valores 09 2014Rosana Frachia
343 views2 slides
Final WP_ExeSum E by
Final WP_ExeSum EFinal WP_ExeSum E
Final WP_ExeSum ENicholas Benes
30 views2 slides
Triptico ciclo grado_superior_turismo by
Triptico ciclo grado_superior_turismoTriptico ciclo grado_superior_turismo
Triptico ciclo grado_superior_turismoiesturgalium
310 views2 slides
Letter of-intent by
Letter of-intentLetter of-intent
Letter of-intentBrian Davidson
818 views4 slides
Go Open 2008: Stein Lier, OpenOffice.org by
Go Open 2008: Stein Lier, OpenOffice.orgGo Open 2008: Stein Lier, OpenOffice.org
Go Open 2008: Stein Lier, OpenOffice.orgFriprogsenteret
309 views2 slides

What's hot(16)

Connect na konferencji VU2011 by Marian Rusek
Connect na konferencji VU2011Connect na konferencji VU2011
Connect na konferencji VU2011
Marian Rusek2.6K views
Triptico ciclo grado_superior_turismo by iesturgalium
Triptico ciclo grado_superior_turismoTriptico ciclo grado_superior_turismo
Triptico ciclo grado_superior_turismo
iesturgalium310 views
Go Open 2008: Stein Lier, OpenOffice.org by Friprogsenteret
Go Open 2008: Stein Lier, OpenOffice.orgGo Open 2008: Stein Lier, OpenOffice.org
Go Open 2008: Stein Lier, OpenOffice.org
Friprogsenteret309 views
コモンズプロジェクトキックオフ資料 by Commons Project
コモンズプロジェクトキックオフ資料コモンズプロジェクトキックオフ資料
コモンズプロジェクトキックオフ資料
Commons Project152 views
Gabungan kawasan lindung by Jhon Blora
Gabungan kawasan lindungGabungan kawasan lindung
Gabungan kawasan lindung
Jhon Blora292 views
Ford focusi by rukford1
Ford focusiFord focusi
Ford focusi
rukford1334 views
Easy Back-link Clean Up with Two Useful Tools by Wonderlabs
Easy Back-link Clean Up with Two Useful ToolsEasy Back-link Clean Up with Two Useful Tools
Easy Back-link Clean Up with Two Useful Tools
Wonderlabs134 views
Fcv acad ind_lowe by zukun
Fcv acad ind_loweFcv acad ind_lowe
Fcv acad ind_lowe
zukun152 views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.1K views9 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.8K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3Dimitris Psounis
4.4K views34 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1Dimitris Psounis
6.3K views33 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.1K views1 slide
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 by
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5Dimitris Psounis
6.8K views1 slide

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
Dimitris Psounis6.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3
Dimitris Psounis3.1K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2
Dimitris Psounis3.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4
Dimitris Psounis3.9K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.4K views

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Benedetti mario cotidianas by
Benedetti mario cotidianasBenedetti mario cotidianas
Benedetti mario cotidianasAndrea Domenech
141 views101 slides
Bus dev mngr lifescience by
Bus dev mngr lifescienceBus dev mngr lifescience
Bus dev mngr lifescienceYassine Hamdan
422 views2 slides
شبكات الكمبيوتر من البداية حتى الاحتراف by
شبكات الكمبيوتر من البداية حتى الاحترافشبكات الكمبيوتر من البداية حتى الاحتراف
شبكات الكمبيوتر من البداية حتى الاحترافاحمد الجسار
472 views106 slides
شبكات الكمبيوتر by
شبكات الكمبيوترشبكات الكمبيوتر
شبكات الكمبيوترmohamednacim
35 views106 slides
folclore_brasileiro.pdf by
folclore_brasileiro.pdffolclore_brasileiro.pdf
folclore_brasileiro.pdfDonizeteMadruga
1 view85 slides
CV-Engr _Ashraf_Zaid by
CV-Engr _Ashraf_ZaidCV-Engr _Ashraf_Zaid
CV-Engr _Ashraf_ZaidAshraf Zaid PMP / FIDIC
626 views5 slides

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)(20)

شبكات الكمبيوتر من البداية حتى الاحتراف by احمد الجسار
شبكات الكمبيوتر من البداية حتى الاحترافشبكات الكمبيوتر من البداية حتى الاحتراف
شبكات الكمبيوتر من البداية حتى الاحتراف
شبكات الكمبيوتر by mohamednacim
شبكات الكمبيوترشبكات الكمبيوتر
شبكات الكمبيوتر
mohamednacim35 views
DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE FALLAS SISTEMA INYECCIÓN ELECTRÓNICA.pdf by marcosamambalcueva1
DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE FALLAS SISTEMA INYECCIÓN ELECTRÓNICA.pdfDIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE FALLAS SISTEMA INYECCIÓN ELECTRÓNICA.pdf
DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE FALLAS SISTEMA INYECCIÓN ELECTRÓNICA.pdf
Omraam mikhael aivanhov de la om la dumnezeu-1 by eyla70
Omraam mikhael aivanhov  de la om la dumnezeu-1Omraam mikhael aivanhov  de la om la dumnezeu-1
Omraam mikhael aivanhov de la om la dumnezeu-1
eyla70131 views
Unit operations of chemical engineering prieve by richard santos
Unit operations of chemical engineering  prieveUnit operations of chemical engineering  prieve
Unit operations of chemical engineering prieve
richard santos123 views
η πρώτη νύχτα στον τάφο by Ilyas Qadri Ziaee
η πρώτη νύχτα στον τάφοη πρώτη νύχτα στον τάφο
η πρώτη νύχτα στον τάφο
Ilyas Qadri Ziaee231 views
Concurso Ministério Público do Amazonas by Guilherme Yoshida
Concurso Ministério Público do AmazonasConcurso Ministério Público do Amazonas
Concurso Ministério Público do Amazonas
Guilherme Yoshida295 views
Презентация by dfcbkmtdf
ПрезентацияПрезентация
Презентация
dfcbkmtdf478 views
職業健康風險評估簡易指南 ─辦公室環境系列 人力搬運.pdf by js055374789c
職業健康風險評估簡易指南 ─辦公室環境系列 人力搬運.pdf職業健康風險評估簡易指南 ─辦公室環境系列 人力搬運.pdf
職業健康風險評估簡易指南 ─辦公室環境系列 人力搬運.pdf
js055374789c6 views
Di2510 di3010 di3510_e_um_1_2_1 manual by NESTOR VILCA
Di2510 di3010 di3510_e_um_1_2_1 manualDi2510 di3010 di3510_e_um_1_2_1 manual
Di2510 di3010 di3510_e_um_1_2_1 manual
NESTOR VILCA279 views
Adaptaciones Biologia 2do B.pdf by Elias Ccaccya
Adaptaciones Biologia 2do B.pdfAdaptaciones Biologia 2do B.pdf
Adaptaciones Biologia 2do B.pdf
Elias Ccaccya4 views
EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA by owaj
EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVAEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
owaj383 views
Document Delivery by gvsulib
Document DeliveryDocument Delivery
Document Delivery
gvsulib320 views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

GL10.pdf by
GL10.pdfGL10.pdf
GL10.pdfMasato FUKUHARA
18 views20 slides
救急医学会2023(発表).pdf by
救急医学会2023(発表).pdf救急医学会2023(発表).pdf
救急医学会2023(発表).pdfHirohisa Shimizu
60 views39 slides
松本良多 インタビュー | ArtUp Mi 2023.pdf by
松本良多 インタビュー | ArtUp Mi 2023.pdf松本良多 インタビュー | ArtUp Mi 2023.pdf
松本良多 インタビュー | ArtUp Mi 2023.pdfkrimsadatv
6 views12 slides
東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『理学院の変更点、出題のねらいと出題例』 by
東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『理学院の変更点、出題のねらいと出題例』東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『理学院の変更点、出題のねらいと出題例』
東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『理学院の変更点、出題のねらいと出題例』Tokyo Institute of Technology
579 views4 slides
東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『物質理工学院の変更点、出題のねらいと出題例』 by
東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『物質理工学院の変更点、出題のねらいと出題例』東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『物質理工学院の変更点、出題のねらいと出題例』
東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『物質理工学院の変更点、出題のねらいと出題例』Tokyo Institute of Technology
401 views4 slides
GP10.pdf by
GP10.pdfGP10.pdf
GP10.pdfMasato FUKUHARA
152 views20 slides

Recently uploaded(6)

松本良多 インタビュー | ArtUp Mi 2023.pdf by krimsadatv
松本良多 インタビュー | ArtUp Mi 2023.pdf松本良多 インタビュー | ArtUp Mi 2023.pdf
松本良多 インタビュー | ArtUp Mi 2023.pdf
krimsadatv6 views
東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『理学院の変更点、出題のねらいと出題例』 by Tokyo Institute of Technology
東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『理学院の変更点、出題のねらいと出題例』東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『理学院の変更点、出題のねらいと出題例』
東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『理学院の変更点、出題のねらいと出題例』
東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『物質理工学院の変更点、出題のねらいと出題例』 by Tokyo Institute of Technology
東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『物質理工学院の変更点、出題のねらいと出題例』東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『物質理工学院の変更点、出題のねらいと出題例』
東京工業大学の新しい総合型・学校推薦型選抜(一般枠・女子枠)『物質理工学院の変更点、出題のねらいと出題例』

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

 • 1. ! "#$ ! ! " ! # $ $ ! %& ' ( %& # $ $ ) %& * $ + & $ * $ ! , & $ * $ ( & $ * $ - " ' $ $ ! , ( ,. & % #&'! # #! &(&) # # * #( + , - * !. * *) ! / *) ! * *) ! * *) ! 0 ' * ! &(&) # 1 * *) ! 2 #3 ! &(&) # 4 * *) ! )! * *) ! )(3 5 6)/ ( 7 7 * #( 8 / * '! 9 # )( -/ # # &# ) # 2 :) # &#;$ < & 9 # )( -/ # # &# ) # 2 :) # &#;$ & 9 # )( -/ # # &# ) # 2 :) & 9 # )( &; )! ' # '; 2$;; = (* # * # ( # )&(&) # # # > ' # > ' # ; )! ; )! ?*#- 3 > * #
 • 2. 5 6)/ ( 7 * ! 7 9 @ &; )! *#- 3 * # ' # ) $A#! B :) * #; # 2 ! '&# 9 # )( 2$;; 9 # )( )*/ ) ! # 2 ! &' ) C 0 ) ) ! # 2 ! *) ) )&(&) # # # 9 % # )&(&) # :# ) # 2 ! 9 % # )&(&) # 7 :# ) # 2 ! 9 D 9 % # )&(&) # B :# ) # 2 ! +2$;; . % )&8! * #; # # 2 ! )( &' # $&# EF)G2 :# ) ' # )*/ ) ! # 2 ! )( 5 6)/ ( 7 * 9 %) &; )! ' *#- 3 * # # $A# ! *:$) +'&# H 2$;; # # . &' ) C &' # & # 3#$ ) # ; * # )&(&) # :# ) 2$;; , ' * 9 %) &; )! ' # $A# ! *:$) +'&# H 2$;; # # . &' ) C %) &; )! ' # 2$;; # )& & # :# ) # &#;$ 2$;; , 5 6)/ ( 7 * " 9 %) &; )! ) E # 2 ! $A#! B ?*:$) &' ) C # &; )! *#- 3 * # :) # 2 ! + &' ; 7. &# # &# ) &; )! ) $A#! B :) # &#;$ '*)! # 2 ! I 9 &; )! :) )*/ ) ! # 2 !, ' ) :) # 2 ! &' ) C 9 0 ) )*/ ) # 2 :) & , 9 # J )*/ ) ! # 2 ! :# & 9 &) ) # 2 # # )( & ( =8! ( ! )*/ ) ! # 2 ! +) '! ! (- !., & :# # 2 ! * # # K 9 &; )! :) )*/ ) ! # 2 !, ' ) :) 2$;; &' ) C L )* * &) # +I. ' # # 2 ! )( # )*/ ) ! # 2 ! )( L 2$;; )( )(3 8 / - * ! 5 6)/ ( - * ! 7 * '! #$ # - * ! # * '! @ )( ' # &# *) ) # 2 # :) &# ) )( &; #2# ( ) ' 9 % ! # 2 ! # * ) #$ # &# # :# &# ) )( ! M ' ) )!N ! (- ! 9 % ! # 2 ! # )C #$ # &# # :# &# ) )( ! M )3 ;$ ) )!N ! (- ! ( ' *:$) *) #&# # &# ) &# # # #$ # - * ! 77 7I 7O7I K 7P &# &# )$) #$! QRSE TUE VW< WXYZU U[U <W HR< &# &# )$) * =#;#*) !
 • 3. - * ! : * #&# #$ 3 &# ) * ) # / ' )& &# )$ #; * ! &; #2# ( ! % - * ! & &) 3 / (-# ) 9 # ;3' # 0 * ) ! ) '! 9 # ;3' #! - * ! ) '! * # :)(# *) 9 # ! ;3' # ! *: * ! ) '! 9 # ;3' # # ) 3 ! *: * ! 9 # ;3' # # ) 3 ! *: * ! 9 # ;3' # ) ) 3 ! *: * ! 5 6)/ ( - * ! 7 * '! #$ # - * ! $ ! " # $% & ' ( ( & ) * ) ( + ,-./0 1-0 22345.#67-1/78.#9 : ; ! " # # < " $ %"& '() < * ! * " # # < * " $ %+& '() & ) = (>( ( , - 0# ,-./0 1-0 5 6)/ ( - * ! ;3' #! 0 * ) ! +7 ") # 8 !. % 5 6)/ ( - * ! ;3' #! 0 * ) ! + ) 3 ;)* !. %% ) 3 ;)* ! ) #;# ( ) *' # 7 , , P, ], 7I, 7O, K, , ) # ' (&; *) ) ' =# * ) 8 # ) *) #&# * ! / ' =/ * # # ) = * # ;3' # 7 7I 7OPK ] ! " # 5 6)/ ( - * ! ;3' #! 0 * ) ! + *) !. % *) ! 3 # ;3' # * ) ! ) # # C # , ' ) # ;3' #! * ) *) &# )( ) 2 ; * # *) ; *( % ;$ ) &) (& /* * ) * )( &; /! *#- 3 * # ' # - *! ' = = )( *& &) (& /* 3) '*# & # *#- 3 * # )( # #, '*# & # 3 3# &# #$ ) - *# ) ) # *) ' I 7 K P 7 I K %) * 3/3 ! I, , ,7, ,K,P%) * 3/3 ! 7, , ,I,K
 • 4. ' ( ( ' ( ( & $% ? @ABC@ = & ,-./0 1-0 2234D0E-/F9G : ) H . /012 ' ) ( , 345 < ' 6 ) * " $ < ' ) " $ & ) = (>( ( , 785 0# ,-./0 1-0 5 6)/ ( - * ! ;3' #! - * ! *) +7 ") # 8 !. % 5 6)/ ( - * ! ;3' #! - * ! *) + ) 3 ;)* !. % ) 3 - * ! # ) # # ] + ' # : 8 . # 7P + &; : 8 . - * # ] 7 + * ) ., + )C ., P+ )C ., ] += ). & * ? - * # 7P 7 + )C ., 7I + )C ., 7O+ * ) . 0 & * ^? 7 7I 7OPK ] 5 6)/ ( - * ! ;3' #! - * ! *) + *) !. %! *) ! 3 # ;3' # - * ! *) 6 : ) * #$ # &#;$ B +$A#! . = 3 - )( ) # # * # # E # &; #! / ) # / # # 0 ;$ ) &) (& /* # # )( &; /! *#- 3 * #, #&' ) : ) * #$ # &#;$ &) (&# XR_E = ^) ' ) &) (& /* # # )( ) 2 ; * # *) ; *( , #&' ) : ) * #$ # &#;$ E = 5 6)/ ( - * ! I ;3' # *: * ! *) % *:(*) ! )( ) # #;#3()! 3 )& * )2 #$ ) ';)! ! # 2 ! ) '! C) -# ) & # ) 3 *: * # ) );)( *) )&(* )A ! :# * 0# 2 * ) ' `&# # )C( `&# # ) # ) 3 *: * # ) );)( *) )&(* )A ! * ) ' `&# # :# * 0# 2 )C( `&# # ) ) 3 *: * # ) );)( *) )&(* )A ! * ) ' `&# # )C( `&# # :# * 0# 2
 • 5. 5 6)/ ( - * ! I ;3' # *: * ! *) +7 # ) 3 . %" ( # '! ;3' #! &# ;)( ) ' * (- 6 : ) * #$ # &#;$ B +$A#! . = 3 - )( ) # # * # # E # &; #! / ) # / # # 0 ;$ ) &) (& /* # # )( &; /! *#- 3 * #, #&' ) : ) * #$ # &#;$ &) (&# XR_E = ^) ' ) &) (& /* # # )( ) 2 ; * # *) ; *( , #&' ) : ) * #$ # &#;$ E = I ( 9JKL MK2LK: ' ( ( & $% I ( = * ( N< & ,-./0 1-0 JKL MK2LK9O: '9. (37) ( ! " 9 :;0<2;=0;'4 % " 9) :;0<2;=0;'> * % " 9) & 0# ,-./0 1-0 5 6)/ ( - * ! I ;3' # *: * ! *) +7 # ) 3 . %# ) 3 ;)* ! ! # ) 3 ! # ! 3) #;# ( +*) )&(* )A !. 7 , ,K, , ,P,],7I,7O 7 7I 7OPK ] ! " # 5 6)/ ( - * ! I ;3' # *: * ! *) +7 # ) 3 . %$ &) '! '&#! +0 * ) -/ # &) (3 = / 3 $ &' ) ' =# @&) * 8 / # &) (3 * ) '* #2 &' (- '&# * / 3 3 2/ # ' =#. 7 7I 7OPK ] %) )&(* )A ! 7 , ,K, , ,P,],7I,7O 5 6)/ ( - * ! I ;3' # *: * ! *) + # ) 3 . ( # '! ;3' #! &# ;)( ) ' * (- 6 : ) * #$ # &#;$ B +$A#! . = 3 - )( ) # # * # # E # &; #! / ) # / # # 0 ;$ ) &) (& /* # # )( &; /! *#- 3 * #, #&' ) : ) * #$ # &#;$ &) (&# XR_E = ^) ' ) &) (& /* # # )( ) 2 ; * # *) ; *( , #&' ) : ) * #$ # &#;$ E = ( 9PQ MK2LK: ' ( ( & $% ( = * ( N< & ,-./0 1-0 PQ MK2LK9O: '9. (37) ?1<2;=0;'4 % " 9) ( ! " 9 ?1<2;=0;'> * % " 9) & 0# ,-./0 1-0
 • 6. 5 6)/ ( - * ! I ;3' # *: * ! *) + # ) 3 . % ) 3 ;)* ! ! # ) 3 ! # ! 3) #;# ( +*) )&(* )A !. , ,K, ,P,],7 ,7I,7O 7 7I 7OPK ] ! " # 5 6)/ ( - * ! I ;3' # *: * ! *) + # ) 3 . &) '! '&#! +0 * ) -/ # &) (3 = / 3 $ % &' ) ' =# @&) * 8 / # &) (3 * ) '* #2 &' (- '&# * / 3 3 2/ # ' =#. 7 7I 7OPK ] %) )&(* )A ! , ,K, ,P,],7 ,7I,7O 5 6)/ ( - * ! I ;3' # *: * ! *) + ) ) 3 . ( # '! ;3' #! &# ;)( ) ' * (- 6 : ) * #$ # &#;$ B +$A#! . = 3 - )( ) # # * # # E # &; #! / ) # / # # 0 ;$ ) &) (& /* # # )( &; /! *#- 3 * #, #&' ) : ) * #$ # &#;$ &) (&# XR_E = ^) ' ) &) (& /* # # )( ) 2 ; * # *) ; *( , #&' ) : ) * #$ # &#;$ E = R ( 9JMDG MK2LK: ' ( ( & $% R ( = * ( N< & ,-./0 1-0 JMDG MK2LK9O: '9. (37) :2@ <2;=0;'4 % " 9) :2@ <2;=0;'> * % " 9) ( ! " 9 & 0# ,-./0 1-0 5 6)/ ( - * ! I ;3' # *: * ! *) + ) ) 3 . ) 3 ;)* ! ! ) ) 3 ! # ! 3) #;# ( +*) )&(* )A !. , ,K,],P, ,7O,7I,7 7 7I 7OPK ] # " !
 • 7. 5 6)/ ( - * ! I ;3' # *: * ! *) + ) ) 3 . ! &) '! '&#! +0 * ) -/ # &) (3 = / 3 & $ &' ) ' =# @&) * 8 / # &) (3 * ) '* #2 &' (- '&# * / 3 3 2/ # ' =#. 7 7I 7OPK ] %) )&(* )A ! , ,K,],P, ,7O,7I,7 5 6)/ ( - * ! I ;3' # *: * ! *) +I *) !. *) ! 3 # ! ;3' # ! *: * ! ) # ) 3 *: * &8 ) ) # # *) $C# * *) & # ) 3 *: * *# )( ) M = #!N *: * ) 2) ( (- ) C # 28 $C# * ( * # # *( / ;3# ( / ) 2 -) &' ) ) &8 ) # 2 8 # 2 % * # 2 % # ;#! # 2 8 *) ';# ! # ! ;3' # ! &8 ) & 8 # * ) ' &# # &) # )C ' &# # * *) ! / *) ! 7 " 7 *) ) * 3/3 ! )( 7, , ,I,K, ,P ' ) # # :) # 3 * # ' $A#! *) ) * 3/3 ! )( P, ,K,I, , ,7 ' ) # # :) # ); : * # ' $A#! # # :) ); : * # $A#! * *) ) * 3/3 ! # I = (* ) ) # 7 I - * # #$ K * # # ) ); : * # $A#! & )( 2# ) ' ' * 3 (*)/ &' ' - * # 7 * *) ! / *) ! # 7 # )( &; )! ' ) :) # ' 2$;;/ # )( &; )! '; 2$;; # = (* # * # ( # )&(&) #, ' ) # )*/ ) ! # 2 ! # )( ; 3' ) )! &' 2$;; # # )( ' # - * !, ' ) # = '! # )( I # )( ' # - * !, ' ) # )3 ;$ ) # * # :)(# = (* ) * (-
 • 8. * *) ! / *) ! $ ! 7 # :) 2$;; , ' ) # = '! ) # 2 ! # )( ' ) #! (*#! # # :) E>7 2$;; ' ) & #* ! ! ) C$ $# #&# # &# ) 2$;;/ # 3)( $ ;# # ! I # a )( ' # ) (- , ' ) 2$;; # )( # ; : * # Eb I &( ! & '*& /* ! # a :) E>7 * ;)! * *) ! 2 #3 7 `&# * ) ' :# ) ) * 3) &# # ! #$! ) C$ 7 7 *) # ! - * ! ' - #$ ) # ' # )! &' ! & / #;# ()! &# #$ )( #;# ()! ' =/ &# )C) * Y , K , I 7, O], , II, OP, YY O K, , O77, I , O7 , IK, YYY ] , , K , 77, I , I , # * & &) &; #$ # #( ! #;# ( ! 8* ) &# );)( #;# ( ' =/ &# )C) * *) - * c * *) ! 2 #3 % % ( # ) ! # 2 ! *) )*/ ) ! # 2 ! 2$;; @* / <> ' # # #&#(# ) )*/ ) # 2 :) =8! < & Y &# )(C) ) ' # # :) 2 2$;; ' ) :) # 2 ! * #; )*/ ) ! # 2 ! YY. ; * / ! )& * #; ! )( ( )( #! )& * #; ! ) 8 # &#* #; #&#( *) & # &) & 3) ! )& * #; J 2# ! * )(;) ! *) ;;# ! J &# )! + / $ /! 2 * . ;; 8! :) ! # :( &# ! 0 &# # &# )! ! ; * / ! )& * #; ! &# #$ &# #$ * )(;# J )& * #; ! ) 8 ;;# &# )( &) C# * # ; / : * / @* / &/! &# #! C) ; * / )& * #; #&#( &#* ;;) *) I & ; & )! - 8 ! # ! * )(;# I (3 2 , * / &/! ) :) )(! ; =) )& * #; 2# ! )& * #; ) *) &#* #; ! ' 7 /&# ; = ;; &; & C 7 '*# /&# = * )& * #; +* &) ; = # # # ) & ) * !. '*# /&# : ' * *) ;;# ! & ; & )!c
 • 9. * *) ! 2 #3 6)/ #$ ) " ! #&#( # (-# /! )C ! @ # &'2 * ! :) ( ' # # 2 # (-) &' # ! & / ' )! 7 `& :) ' # # 2 ) = ' &# # # -) (- 0 ) ;; # 2 :) = ' #&' ) # # -) )*/ ) :) = ' 7 #&' ) # # -) 2$;;# @ & ) 3 # # # )( # & / (- d7 dO d] d ddK dI dP d d7 ' ( )(C ) ' # &'2 * ! :) &) **' ) )! &' # 2 ! 3 A# ) (- ' ) # # * * 8*)! &# & # $& # )( &'2 * ! ')( )(C ) ' # &'2 * ! ) # ( # ' 2$;;/ # & &) )&(* ! :# # ( # * #; ' ' $ # 28 4 # * #&' ', )(C ) )& 3/3 ' 3 '; &'2 * ! ) # 2$;; , *:$) *: * $F #>7