ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ20
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ∆ΕΝ∆ΡΑ
Μάθηµα 6.2:
Συνδετικά ∆ένδρα
∆ηµήτρης Ψούνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Β.Θεωρία
1. Συνδετικό ∆ένδρο
1. Ορισµός Συνδετικού ∆ένδρου
2. ∆ιάσχιση Πρώτα Κατά Πλάτος
3. ∆ιάσχιση Πρώτα Κατά Βάθος
2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο
1. Ορισµός Ελάχιστου Συνδετικού ∆ένδρου
2. Ο αλγόριθµος του Prim
3. Σύνοψη για τους Αλγόριθµους
1. Συντοµότερα Μονοπάτια
2. Συνδετικό ∆ένδρο
3. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο
Γ. Λυµένες Ασκήσεις
∆. Ασκήσεις
1. Ασκήσεις Κατανόησης
2. Ερωτήσεις
3. Εφαρµογές
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Επίπεδο Α
Νέοι Ορισµοί (Συνδετικό ∆ένδρο, Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο και Αλγόριθµοι
Κατά Πλάτος, Κατά Βάθος, Prim)
Ασκήσεις: Ερωτήσεις
Ασκήσεις: Ασκήσεις Κατανόησης
Επίπεδο Β
Ασκήσεις: Εφαρµογές
Επίπεδο Γ
Ασκήσεις: Λυµένες Ασκήσεις
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Παράδειγµα: Βλέπουµε ένα γράφηµα και δύο συνδετικά του δένδρα (ένα γράφηµα έχει πολλά
συνδετικά δένδρα)
B. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
1. Ορισµός Συνδετικού ∆ένδρου
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Ορισµός:
• Σε ένα συνδεόµενο µη κατευθυνόµενο γράφηµα , ορίζουµε ως συνδετικό
δένδρο Τ (ή αλλιώς γεννητορικό ή επικαλυπτικό δένδρο) του γραφήµατος:
• Ένα υπογράφηµα του G που είναι δένδρο και περιέχει όλες τις κορυφές του G
, , ′ , ′′
Ένα συνδετικό δένδρο:
Είναι ένα δένδρο από τις κορυφές και τις ακµές του γραφήµατος
Άρα πρέπει να αφαιρέσουµε όσες ακµές απαιτούνται, ώστε το γράφηµα να είναι
συνδεόµενο και να έχει n-1 ακµές.
Και µαθαίνουµε δύο αλγόριθµους που βρίσκουν ένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο του
γραφήµατος µε συστηµατικό τρόπο:
Τον αλγόριθµο διάσχισης πρώτα κατά πλάτος
Τον αλγόριθµο διάσχισης πρώτα κατά βάθος
B. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
1. Ορισµός Συνδετικού ∆ένδρου
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (1.Σκιαγράφηση)
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Σκιαγράφηση Αλγόριθµου Πρώτα κατά Πλάτος:
«κατασκευή του δένδρου κατά επίπεδα»
Ο αλγόριθµος δέχεται ως είσοδο ένα συνδεόµενο γράφηµα και παράγει ένα
συνδετικό δένδρο.
Στην αρχικοποίηση:
Τοποθετούµε αυθαίρετα µία κορυφή στο συνδετικό δένδρο
Σε κάθε βήµα:
Επιλέγουµε τρέχουσα κορυφή (µε βάση την σειρά µε την οποία µπήκε
στο συνδετικό δένδρο)
Κάθε γειτονική της κορυφή που δεν έχει µπει στο δένδρο την θέτουµε ως
παιδί της (µε αυθαίρετη σειρά)
Τερµατισµός:
Όταν όλες οι κορυφές εισαχθούν στο δένδρο.
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος
Βήµα 0: (Αυθαίρετα) τοποθετώ την v1 στο συνδετικό δένδρο
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος
Βήµα 1: Εξετάζεται η v1. Οι γειτονές v2,v5 µπαίνουν σαν παιδιά της µε
(αυθαίρεση) σειρά.
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος
Βήµα 2: Εξετάζεται η v2. Οι γείτονές της ανήκουν ήδη στο δένδρο.
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος
Βήµα 3: Εξετάζεται η v5. Η γειτονική της κορυφή v3 (που δεν είναι ήδη στο
δένδρο) µπαίνει ως παιδί της.
10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος
Βήµα 4: Εξετάζεται η v3. Οι γειτονικές της κορυφές v4 v6 v8 v9 (που δεν είναι
ήδη στο δένδρο) µπαίνουν ως παιδιά της.
11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος
Βήµα 5: Εξετάζεται η v4. Οι γείτονές της ανήκουν ήδη στο δένδρο.
12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος
Βήµα 6: Εξετάζεται η v4. Οι γειτονικές της κορυφές v7 v10 (που δεν είναι ήδη
στο δένδρο) µπαίνουν ως παιδιά της. Ο αλγόριθµος τερµατίζει διότι όλες οι
κορυφές µπήκαν στο δένδρο!
13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (3.Παρατηρήσεις)
14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Κατά την εκτέλεση του αλγορίθµου ακολουθήσαµε δύο συµβάσεις:
Ξεκινήσαµε από την κορυφή v1
Τοποθετήσαµε τα παιδιά κάτω από την τρέχουσα κορυφή µε βάση την
ετικέτα τους (από την µικρότερη στην µεγαλύτερη ετικέτα)
Συχνά στις εκφωνήσεις των ασκήσεων µας δίνονται κανόνες για να µην
παίρνουµε αυθαίρετες αποφάσεις:
Μας δίνεται η κορυφή από την οποία θα ξεκινήσουµε (κορυφή-αφετηρία).
Μας δίνεται µια διάταξη των κορυφών ώστε να τοποθετούµε τα παιδιά µε
ένα µοναδικό τρόπο.
Χρησιµοποιούµε την διάταξη µόνο όταν πρόκειται να τοποθετήσουµε
τα παιδιά κάτω από την τρέχουσα κορυφή και τα τοποθετούµε µε τη
σειρά που τα βλέπουµε στη διάταξη.
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (3. Παρατηρήσεις)
Παράδειγµα Εκτέλεσης κάτω από συµβάσεις 1
Εκτέλεση µε αφετηρία τη v4. ∆ιάταξη κορυφών (v4 v7 v5 v2 v9 v10 v8 v1 v3 v6)
15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (3. Παρατηρήσεις)
Παράδειγµα Εκτέλεσης κάτω από συµβάσεις 2
Εκτέλεση µε αφετηρία τη v9. ∆ιάταξη κορυφών (v4 v7 v10 v2 v9 v8 v5 v1 v3 v6)
16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (4. Ψευδογλώσσα)
17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 5.4: Ο αλγόριθµος του Dijkstra
-----------------------------------------
Αλγόριθµος Κατά Πλάτος
Είσοδος: Συνδεδεµένος Γράφος G=(V,E)
Έξοδος: Συνδετικό ∆ένδρο T=(V,E’) του G
-----------------------------------------
procedure Breadth-First-Searh(G=(V,E))
Θέσε V’=ᴓ, E’=ᴓ
Θέσε v1 στο V’ και στο επίπεδο 0. Θέσε i=0
Επανέλαβε όσο |V’|<|V| do
Θέσε i=i+1
Για κάθε κορυφή v του επιπέδου i-1 µε τη σειρά που µπήκαν στο επίπεδο
Για όλα τα (v,w)∈E και w∈V-V’
Θέσε (v,w) στο E’ και w στο V’ και στο επίπεδο i σύµφωνα µε τη
διάταξη κορυφών
Τέλος-Επανάληψης
Τέλος-Επανάληψης
Τέλος-Επανάληψης
Επέστρεψε το Τ
end procedure
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (1.Σκιαγράφηση)
18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Σκιαγράφηση Αλγόριθµου Πρώτα κατά Βάθος:
«Βολίδα που εξερευνά το γράφο κατασκευάζοντας το συνδετικό δένδρο»
Ο αλγόριθµος δέχεται ως είσοδο ένα συνδεόµενο γράφηµα και παράγει ένα
συνδετικό δένδρο.
Στην αρχικοποίηση:
Τοποθετούµε την βολίδα σε µια (αυθαίρετη) κορυφή. Την κορυφή την
τοποθετούµε στο συνδετικό δένδρο
Σε κάθε βήµα:
Αν υπάρχει γειτονική κορυφή που δεν έχει επισκεφθεί, µεταβαίνει και την
τοποθετεί στο συνδετικό δένδρο µαζί µε την ακµή µετάβασης.
Αν δεν υπάρχει κορυφή που δεν έχει επισκεφθεί, πηγαίνει στην ακριβώς
προηγούµενη κορυφή που είχε επισκεφθεί.
Τερµατισµός:
Όταν όλες οι κορυφές εισαχθούν στο δένδρο.
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος
Βήµα 0: (Αυθαίρετα) τοποθετώ την v1 στο συνδετικό δένδρο
19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος
Βήµα 1: Μετάβαση της βολίδας στην v2
20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος
Βήµα 2: Μετάβαση της βολίδας στην v5
21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος
Βήµα 3: Μετάβαση της βολίδας στην v3
22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος
Βήµα 4: Μετάβαση της βολίδας στην v4
23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος
Βήµα 5: Μετάβαση της βολίδας στην v6
24∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος
Βήµα 6: Μετάβαση της βολίδας στην v7
25∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος
Βήµα 7: Οπισθοδρόµηση βολίδας στην v6
26∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος
Βήµα 8: Μετάβαση της βολίδας στην v10
27∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος
Βήµα 9: Μετάβαση της βολίδας στην v9
28∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος
Βήµα 10: Μετάβαση της βολίδας στην v8. Ο αλγόριθµος τερµατίζει γιατί όλες
οι κορυφές µπήκαν στο συνδετικό δένδρο.
29∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ	ΤΗΣ	ΚΑΤΑ	ΒΑΘΟΣ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (3.Παρατηρήσεις)
30∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Κατά την εκτέλεση του αλγορίθµου ακολουθήσαµε δύο συµβάσεις:
Ξεκινήσαµε από την κορυφή v1
Η βολίδα όταν είχε να επιλέξει σε ποιον γείτονα θα πάει διαλέγαµε την
κορυφή µε τον µικρότερο δείκτη κορυφής.
Συχνά στις εκφωνήσεις των ασκήσεων µας δίνονται κανόνες για να µην
παίρνουµε αυθαίρετες αποφάσεις:
Μας δίνεται η κορυφή από την οποία θα ξεκινήσουµε (κορυφή-αφετηρία).
Μας δίνεται µια διάταξη των κορυφών για την ιεράρχιση των κορυφών
Χρησιµοποιούµε την διάταξη µόνο όταν η βολίδα επιλέγει τον γείτονα
που θα επισκεφθεί και συγκεκριµένα επιλέγει τον γείτονα που είναι
αριστερότερα στη διάταξη.
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (3. Παρατηρήσεις)
Παράδειγµα Εκτέλεσης κάτω από συµβάσεις 1
Εκτέλεση µε αφετηρία τη v4. ∆ιάταξη κορυφών (v4 v7 v5 v2 v9 v8 v10 v1 v3 v6)
31∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (3. Παρατηρήσεις)
Παράδειγµα Εκτέλεσης κάτω από συµβάσεις 2
Εκτέλεση µε αφετηρία τη v9. ∆ιάταξη κορυφών (v4 v7 v10 v2 v9 v8 v5 v1 v3 v6)
32∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
ΓΡΑΦΗΜΑ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	ΔΕΝΔΡΟ
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (4. Ψευδογλώσσα)
33∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 5.4: Ο αλγόριθµος του Dijkstra
-----------------------------------------
Αλγόριθµος Κατά Βάθος
Είσοδος: Συνδεδεµένος Γράφος G=(V,E)
Έξοδος: Συνδετικό ∆ένδρο T=(V,E’) του G
-----------------------------------------
procedure Depth-First-Searh(G=(V,E))
Θέσε V’=ᴓ, E’=ᴓ
Θέσε v1 στο V’ και w=v1
Επανέλαβε όσο |V’|<|V| do
Αν (w,vk)∈E µε vk∉V’ και k το µικρότερo δυνατό
Θέσε vk στο V’
Θέσε (w,vk) στο Ε΄
w=vk
Αλλιώς
Θέσε w=πατέρας του w στο Τ
Τέλος αν
Τέλος-Επανάληψης
Επέστρεψε το Τ
end procedure
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (3.Παρατηρήσεις)
34∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Οι αλγόριθµοι Κατά Βάθος και Κατά Πλάτος λέγονται και «διασχίσεις» γιατί
δίνουν µια ακολουθία (σειρά) επίσκεψης όλων των κορυφών του γραφήµατος.
Η διάσχιση είναι η σειρά µε την οποία µπήκαν στο συνδέτικο δένδρο
Οι διασχίσεις των 3 εκτελέσεων της κατά πλάτος των προηγούµενων
παραδειγµάτων:
v1 v2 v5 v3 v4 v6 v8 v9 v7 v10
v4 v3 v6 v5 v9 v8 v7 v10 v2 v1
v9 v10 v8 v3 v6 v4 v5 v7 v2 v1
Ενώ αντίστοιχα οι διασχίσεις των 3 εκτελέσεων της κατά βάθος των
προηγούµενων παραδειγµάτων:
v1 v2 v5 v3 v4 v6 v7 v10 v9 v8
v4 v3 v5 v2 v1 v9 v8 v10 v6 v7
v9 v10 v6 v4 v3 v8 v5 v2 v1 v7
Β. Θεωρία
1. Συνδετικά ∆ένδρα
3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (3.Παρατηρήσεις)
35∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Γενικές Παρατηρήσεις για τις διασχίσεις:
Ένα γράφηµα έχει συνδετικό δένδρο αν και µόνο αν είναι συνδεόµενο
Ένα γράφηµα µπορεί να έχει πολλά συνδετικά δένδρα.
Ένα δένδρο έχει µόνο ένα συνδετικό δένδρο (τον εαυτό του)
Ισχύει επίσης ότι:
Η κατά πλάτος διάσχιση παράγει το δένδρο συντοµότερων µονοπατιών
από την αφετηρία, όταν όλα τα βάρη είναι ίσα.
Παράδειγµα: Βλέπουµε ένα γράφηµα και τρία συνδετικά του δένδρα.
• Το T1 είναι ελάχιστο συνδετικό δένδρο (δηλαδή µεταξύ όλων των συνδετικών δένδρων είναι αυτό
που οι ακµές του έχουν ελάχιστο άθροισµα βαρών)
• Τα Τ2,Τ3 είναι συνδετικά δένδρα, αλλά όχι ελάχιστα συνδετικά δένδρα.
Ο αλγόριθµος του Prim υπολογίζει το ελάχιστο συνδετικό δένδρο ενός γραφήµατος.
B. Θεωρία
2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο
1. Ορισµός Συνδετικού ∆ένδρου
36∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Ορισµός:
• Σε ένα συνδεόµενο µη κατευθυνόµενο γράφηµα , , ) ορίζουµε ως ελάχιστο
συνδετικό δένδρο Τ (ή αλλιώς ελάχιστο γεννητορικό ή ελάχιστο επικαλυπτικό
δένδρο) του γραφήµατος:
• Ένα υπογράφηµα του G που είναι δένδρο, περιέχει όλες τις κορυφές του G και
έχει ελάχιστο βάρος (άθροισµα βαρών των ακµών του)
, W 5
11
2
4
3
11 3 1
2
4
11
4
W 7 W 6
B. Θεωρία
2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο
2. Ο αλγόριθµος του Prim (1. Σκιαγράφηση)
37∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι
Σκιαγράφηση Αλγόριθµου Prim:
Στην αρχικοποίηση:
Τοποθετούµε αυθαίρετα µια κορυφή στο συνδετικό δένδρο
Σε κάθε βήµα:
Υποψήφιες ακµές για να µπουν στο συνδετικό δένδρο είναι εκείνες οι
ακµές που έχουν το ένα τους άκρο στο υπο κατασκευή συνδετικό
δένδρο και το άλλο τους άκρο εκτός του συνδετικού δένδρου.
Επιλέγεται η ακµή µε το ελάχιστο βάρος από τις υποψήφιες
Η ακµή εισάγεται στο δένδρο καθώς και το άκρο της που δεν ανήκε στο
δένδρο.
Τερµατισµός:
Όταν όλες οι κορυφές εισαχθούν στο δένδρο.
38∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι
Ξεκινάµε αυθαίρετα από την κορυφή v1
Βήµα 0:
V1 µπαίνει στο δένδρο
V1
v2 v4
v3
v6
v7
9
4
2
6
7
1
3 9
2
7
1
5
v5
B. Θεωρία
2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο
2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
39∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι
Βήµα 1:
V3 µπαίνει στο δένδρο
V1
v2 v4
v3
v6
v7
9
4
2
6
7
1
3 9
2
7
1
5
v5
B. Θεωρία
2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο
2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
40∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι
Βήµα 2:
V5 µπαίνει στο δένδρο
V1
v2 v4
v3
v6
v7
9
4
2
6
7
1
3 9
2
7
1
5
v5
B. Θεωρία
2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο
2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
41∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι
Βήµα 3:
V6 µπαίνει στο δένδρο
V1
v2 v4
v3
v6
v7
9
4
2
6
7
1
3 9
2
7
1
5
v5
B. Θεωρία
2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο
2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
42∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι
Βήµα 4:
V2 µπαίνει στο δένδρο
V1
v2 v4
v3
v6
v7
9
4
2
6
7
1
3 9
2
7
1
5
v5
B. Θεωρία
2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο
2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
43∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι
Βήµα 5:
V7 µπαίνει στο δένδρο
V1
v2 v4
v3
v6
v7
9
4
2
6
7
1
3 9
2
7
1
5
v5
B. Θεωρία
2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο
2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
Βήµα 5:
V4 µπαίνει στο δένδρο
Τέλος Αλγορίθµου. Βάρος Ελάχιστου συνδετικού ∆ένδρου: 4+2+1+2+5+1=15
44∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι
V1
v2 v4
v3
v6
v7
9
4
2
6
7
1
3 9
2
7
1
5
v5
B. Θεωρία
2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο
2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
B. Θεωρία
2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο
2. Ο αλγόριθµος του Prim (3. Ψευδογλώσσα)
45∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι
-----------------------------------------
Αλγόριθµος Prim
Είσοδος: Συνδεδεµένος Γράφος G=(V,E,W)
Έξοδος: Ελαχιστο Συνδετικό ∆ένδρο T=(V,E’) του G
-----------------------------------------
procedure Prim(G=(V,E,W))
V’={v1}
while |V’|<|V| do
Βρες την ακµή (v,w)∈E µε v∈V’, w∈V-V’ µε το ελάχιστο βάρος
Θέσε (v,w) στο Ε’ και w στο V’
end while
return T=(V’,E’)
end procedure
Β. Θεωρία
2. Ελάχιστα Συνδετικά ∆ένδρα
2. Ο αλγόριθµος του Prim (4.Παρατηρήσεις)
46∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Παρατηρήσεις:
Το ελάχιστο συνδετικό δένδρο δεν είναι µοναδικό. Ο αλγόριθµος του Prim
παράγει ένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο. Το ελάχιστο συνδετικό δένδρο είναι
µοναδικό αν όλα τα βάρη είναι διαφορετικά (Εφαρµογή 4)
Η επιλογή της αφετηρίας είναι αυθαίρετη.
Σε περίπτωση ισοπαλίας (δύο ή περισσότερες προς επιλογή ακµές µε το
ίδιο ελάχιστο βάρος) αυθαίρετα επιλέγουµε κάποια από αυτές.
Ιδιότητες ελαχίστων συνδετικών δένδρων:
Αν πολλαπλασιάσουµε κάθε ακµή µε το ίδιο θετικό ακέραιο βάρος, το
ελάχιστο συνδετικό δένδρο διατηρείται (Εφαρµογή 1)
Αν προσθέσουµε σε κάθε ακµή το ίδιο θετικό ακέραιο βάρος, το ελάχιστο
συνδετικό δένδρο διατηρείται (Έφαρµογή 2)
Β. Θεωρία
3. Σύνοψη για τους Αλγόριθµους
1. Συντοµότερα Μονοπάτια
47∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Τα συντοµότερα µονοπάτια σε ένα γράφο υπολογίζονται από
Τον αλγόριθµο του Dijkstra
Αν όλα τα βάρη είναι ίδια, τότε το ελάχιστο συνδετικό δένδρο υπολογίζεται και
από:
Τον αλγόριθµο διάσχισης κατά πλάτος
Επίσης:
Αν πολλαπλασιάσουµε κάθε ακµή µε το ίδιο θετικό ακέραιο βάρος, το
συντοµότερο µονοπάτι διατηρείται!
Αν προσθέσουµε σε κάθε ακµή το ίδιο θετικό ακέραιο βάρος, το
συντοµότερο µονοπάτι δεν διατηρείται!
Ο Dikjkstra δεν δουλεύει µε αρνητικά βάρη
Β. Θεωρία
3. Σύνοψη για τους Αλγόριθµους
2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο
48∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Το ελάχιστο συνδετικό δένδρο σε ένα γράφο υπολογίζεται από
Τον αλγόριθµο του Prim
Αν όλα τα βάρη είναι ίδια, τότε τα συντοµότερα µονοπάτια υπολογίζονται και:
Τον αλγόριθµο διάσχισης κατά πλάτος
Τον αλγόριθµο διάσχισης κατά βάθος
Τον αλγόριθµο του Dijkstra (όταν αφήνω να οριστικοποιηθούν όλες οι
κορυφές)
Επίσης:
Αν πολλαπλασιάσουµε κάθε ακµή µε το ίδιο θετικό ακέραιο βάρος, το
ελάχιστο συνδετικό δένδρο διατηρείται!
Αν προσθέσουµε σε κάθε ακµή το ίδιο θετικό ακέραιο βάρος, το ελάχιστο
συνδετικό δένδρο διατηρείται!
Ο Prim δουλεύει µε αρνητικά βάρη
Β. Θεωρία
3. Σύνοψη για τους Αλγόριθµους
3. Συνδετικό ∆ένδρο
49∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Το συνδετικό δένδρο σε ένα γράφο υπολογίζεται από
Τον αλγόριθµο Κατά Πλάτος
Τον αλγόριθµο Κατά Βάθος
Επίσης ένα συνδετικό δένδρο του γραφήµατος υπολογίζεται και από:
Τον αλγόριθµο του Prim
Τον αλγόριθµο του Dijkstra (όταν αφήνω να οριστικοποιηθούν όλες οι
κορυφές)
Β. Θεωρία
3. Σύνοψη για τους Αλγόριθµους
50∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Dijkstra Prim Κατά
Βάθος
Κατά
Πλάτος
Συντοµότερα
Μονοπάτια
√
× × Αν όλα τα
βάρη ίδια:
√
Ελάχιστο
Συνδετικό
∆ένδρο
Αν όλα τα
βάρη ίδια:
√ √
Αν όλα τα
βάρη ίδια:
√
Αν όλα τα
βάρη ίδια:
√
Συνδετικό
∆ένδρο
√ √
√ √
(23)>0: ∆εν διατηρείται
(4 3)>0: ∆ιατηρείται
(23)>0: ∆ιατηρείται
(4 3)>0: ∆ιατηρείται
Αρν.Βάρη:× Αρν.Βάρη: √
∆. Ασκήσεις
Άσκηση Κατανόησης 1
51∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
∆ίνεται ο παρακάτω γράφος µε διάταξη
κορυφών {v1,d,v12}
Α) Να βρείτε ένα συνδετικό δένδρο του
γράφου κάνοντας µια κατά πλάτος διάσχιση
του γράφου µε αρχική κορυφή την v1. Είναι
το δένδρο που θα βρείτε ένα ελάχιστο
συνδετικό δένδρο του γράφου;
Β) Να βρείτε ένα συνδετικό δένδρο του
γράφου κάνοντας µια κατά βάθος διάσχιση
του γράφου µε αρχική κορυφή την v12. Είναι
το δένδρο που θα βρείτε ένα ελάχιστο
συνδετικό δένδρο του γράφου;
V2
V7
V1
V12
V6
V11
V3
V10V9
V4
V8
V5
2 2
1 4 5
3
3 2 7 6
8 13
2
2
9
4
6 5
7
4 85
2 519
∆. Ασκήσεις
Άσκηση Κατανόησης 2
52∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Για τον παρακάτω γράφο G=(V,E), |V|=n, |E|=m, να βρείτε το ελάχιστο συνδετικό δέντρο
δείχνοντας τα βήµατα κατασκευής του:
Α) Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο του Prim (ξεκινώντας από την κορυφή G).
Β) Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο του Kruskal που περιγράφεται παρακάτω:
1. ∅←T
2. ∆ιάταξε τις ακµές του γράφου κατά αύξουσα σειρά βάρους:
)()()( 21 mewewew ≤≤≤ L
3. Ενόσω το T έχει λιγότερες από n-1 ακµές
4. εάν το }{ ieT ∪ δεν περιέχει κύκλο θέσε }{: ieTT ∪=
5. Τέλος-Ενόσω
A
B
C G
F
HED
2
3
8
6
5
4
9
1 14
7 11
10
13
12
∆. Ασκήσεις
Άσκηση Κατανόησης 3
53∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Υποθέτουµε ότι ο G=(V,E) είναι συνδεόµενος απλός γράφος κάθε ακµή του οποίου έχει
διαφορετικό βάρος. Αποδείξτε τα ακόλουθα:
Α) Η ακµή µε το δεύτερο µικρότερο βάρος ανήκει στο ελάχιστο συνδετικό δέντρο του G.
B) Η ακµή µε το τρίτο µικρότερο βάρος δεν ανήκει απαραίτητα στο ελάχιστο συνδετικό
δέντρο του G (δώστε αντιπαράδειγµα).
∆. Ασκήσεις
Άσκηση Κατανόησης 4
54∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Α
1
8
11
4
9
5
10
911
Ζ
Ε
Γ
Β ∆
Για τον διπλανό γράφο βρείτε το ελάχιστο
συνδετικό δέντρο (δείχνοντας τα βήµατα
κατασκευής του):
α) Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο του
Prim.
β) Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο του
Kruskal.
γ) Πόσα διαφορετικά ελάχιστα συνδετικά δέντρα έχει ο γράφος;
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 1
55∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Στο παρακάτω γράφηµα µε βάρη εµφανίζονται µε
έντονες γραµµές οι ακµές ενός τµήµατος Ελάχιστου
Συνδετικού ∆ένδρου κατά την κατασκευή του από
τον αλγόριθµο του Prim. Ποιες από τις παρακάτω
προτάσεις είναι αληθείς;
1. Η επόµενη ακµή που θα προστεθεί θα είναι η
(v5, v6).
2. Η µεθεπόµενη ακµή που θα προστεθεί θα είναι
η (v5, v6).
3. Η επόµενη ακµή που θα προστεθεί θα είναι η
(v4, v7).
4. Η ακµή (v1, v7) δεν µετέχει σε κανένα ελάχιστο
συνδετικό δένδρο.
38 6
2
107
5 4 1
6
2
V1 V2
V3
V4V5
V6
V7
1
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 2
56∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Έστω ένα συνδεόµενο γράφηµα µε n κορυφές στο οποίο όλες οι ακµές έχουν το ίδιο
βάρος. Τότε στο γράφηµα αυτό:
1. Κάθε σύνολο n – 1 ακµών αποτελεί ένα Ελάχιστο Συνδετικό ∆έντρο.
2. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος επιστρέφει ένα Ελάχιστο Συνδετικό ∆έντρο.
3. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά βάθος επιστρέφει ένα Ελάχιστο Συνδετικό ∆έντρο.
4. Τα (2) και (3) αλλά µόνο όταν το γράφηµα δεν έχει κύκλους.
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 3
57∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Εκτελούµε τους αλγόριθµους αναζήτησης κατά πλάτος και
αναζήτησης κατά βάθος στο γράφηµα του διπλανού
σχήµατος θεωρώντας ως διάταξη κορυφών την u1, u2, u3,
u4, u5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και
ποιες όχι;
1. Υπάρχει µια διάταξη κορυφών για την οποία η
αναζήτηση κατά πλάτος παράγει δέντρο ύψους 3.
2. Στο δέντρο που παράγει η αναζήτηση κατά πλάτος, η
κορυφή u3 είναι παιδί της κορυφής u2.
3. Υπάρχει µια διάταξη κορυφών µε πρώτη κορυφή την
u1 για την οποία η αναζήτηση κατά βάθος παράγει
δέντρο µε διαφορετικό ύψος από αυτό που παράγει
για την διάταξη u1, u2, u3, u4, u5.
4. Στο δέντρο που παράγει η αναζήτηση κατά βάθος, οι
κορυφές u4 και u5 είναι παιδιά της κορυφής u2.
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 4
58∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι;
1. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος παράγει το ίδιο δέντρο όταν εφαρµόζεται
στο Kn και στον κύκλο µε n κορυφές.
2. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά βάθος παράγει το ίδιο δέντρο όταν εφαρµόζεται στο
Kn και στον κύκλο µε n κορυφές.
3. Οι αλγόριθµοι διάσχισης κατά βάθος και διάσχισης κατά πλάτος παράγουν το ίδιο
δέντρο όταν εφαρµόζονται στο Kn .
4. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον
υπολογισµό του συντοµότερου µονοπατιού από µια κορυφή s σε µια κορυφή t
όταν όλες οι ακµές του γραφήµατος έχουν το ίδιο βάρος.
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 1
59∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Έστω ένα µη κατευθυνόµενο γράφηµα G=(V,E,W) µε διαφορετικά θετικά βάρη στις
ακµές και έστω Τ το µοναδικό ελάχιστο συνδετικό του δένδρο. Να δείξετε ότι το Τ
παραµένει ελάχιστο συνδετικό δένδρο του G αν πολλαπλασιάσουµε µε τον ίδιο θετικό
ακέραιο αριθµό το βάρος κάθε ακµής του γραφήµατος.
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2
60∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Έστω ένα µη κατευθυνόµενο γράφηµα G=(V,E,W) µε διαφορετικά θετικά βάρη στις
ακµές και έστω Τ το µοναδικό ελάχιστο συνδετικό του δένδρο. Να δείξετε ότι το Τ
παραµένει ελάχιστο συνδετικό δένδρο του G αν προσθέσουµε τον ίδιο θετικό ακέραιο
αριθµό στο βάρος κάθε ακµής του γραφήµατος.
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 3
61∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
Θεωρούµε ένα γράφηµα G=(V,E,W) µε θετικά βάρη στις ακµές. Θέλουµε να βρούµε ένα
ελάχιστο συνδετικό δένδρο στο οποίο όµως πρέπει µια δεδοµένη ακµή να
περιλαµβάνεται οπωσδήποτε (ανεξάρτητα από το βάρος της). Μετατρέψτε τον
αλγόριθµο του Prim ώστε να επιλύει αυτό το πρόβληµα.
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 4
62∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
1. ∆ώστε (περιγράφοντας µε σαφήνεια τα βήµατα του) έναν αλγόριθµο ο οποίος µε
είσοδο ένα απλό, συνδεόµενο, µη κατευθυνόµενο γράφηµα θα αποφασίζει αν
περιέχει ή όχι κύκλο.
2. Πως µπορείτε να τροποποιήσετε τον αλγόριθµο του (1) ώστε να δουλεύει αν το
γράφηµα δεν είναι κατ’ ανάγκην συνδέοµενο.
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 5
63∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
∆είξτε ότι αν όλα τα βάρη ενός συνδεόµενου µη κατευθυνόµενου γραφήµατος είναι
διαφορετικά, τότε το ελάχιστο συνδετικό δένδρο είναι µοναδικό.
1 of 63

More Related Content

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4
Dimitris Psounis6.2K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
Dimitris Psounis7.2K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2
Dimitris Psounis5.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4
Dimitris Psounis1K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6
Dimitris Psounis6.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2
Dimitris Psounis12.2K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2
Dimitris Psounis6.8K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5
Dimitris Psounis5.1K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5
Dimitris Psounis7.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5
Dimitris Psounis5.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
Dimitris Psounis9.9K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
Dimitris Psounis6.9K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1
Dimitris Psounis9.9K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3
Dimitris Psounis3.9K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
Dimitris Psounis7.1K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis10K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
Dimitris Psounis8.6K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
Dimitris Psounis10.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5
Dimitris Psounis7.6K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7
Dimitris Psounis4K views

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21
Dimitris Psounis1.4K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28
Dimitris Psounis882 views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 27ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 27
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 27
Dimitris Psounis1K views

More from Dimitris Psounis(20)

ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
Dimitris Psounis2K views
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
Dimitris Psounis1.7K views

Recently uploaded(20)

Οι σπόροι του αύριο.pptxΟι σπόροι του αύριο.pptx
Οι σπόροι του αύριο.pptx
Konstantina Bozonelou62 views
Τα δικά τους λάπμπουκΤα δικά τους λάπμπουκ
Τα δικά τους λάπμπουκ
Dimitra Mylonaki58 views
high jump.pdfhigh jump.pdf
high jump.pdf
George Chalatzoglidis18 views
17 Νοέμβρη17 Νοέμβρη
17 Νοέμβρη
Εργαστήριο Πληροφορικής39 views
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki9 views
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
Επιχειρηματολογία
Dimitra Mylonaki15 views
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou45 views
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b21 views
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx
41dimperisteriou172 views
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
Krokus kokkus40 views
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki6 views
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b14 views
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki14 views
SOLAR_TOYS.pptxSOLAR_TOYS.pptx
SOLAR_TOYS.pptx
ssuser66851914 views
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματα
pasxelfstone7 views

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2

 • 1. ΠΛΗ20 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ∆ΕΝ∆ΡΑ Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β.Θεωρία 1. Συνδετικό ∆ένδρο 1. Ορισµός Συνδετικού ∆ένδρου 2. ∆ιάσχιση Πρώτα Κατά Πλάτος 3. ∆ιάσχιση Πρώτα Κατά Βάθος 2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο 1. Ορισµός Ελάχιστου Συνδετικού ∆ένδρου 2. Ο αλγόριθµος του Prim 3. Σύνοψη για τους Αλγόριθµους 1. Συντοµότερα Μονοπάτια 2. Συνδετικό ∆ένδρο 3. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο Γ. Λυµένες Ασκήσεις ∆. Ασκήσεις 1. Ασκήσεις Κατανόησης 2. Ερωτήσεις 3. Εφαρµογές 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
 • 3. Α. Σκοπός του Μαθήµατος Επίπεδο Α Νέοι Ορισµοί (Συνδετικό ∆ένδρο, Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο και Αλγόριθµοι Κατά Πλάτος, Κατά Βάθος, Prim) Ασκήσεις: Ερωτήσεις Ασκήσεις: Ασκήσεις Κατανόησης Επίπεδο Β Ασκήσεις: Εφαρµογές Επίπεδο Γ Ασκήσεις: Λυµένες Ασκήσεις 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
 • 4. Παράδειγµα: Βλέπουµε ένα γράφηµα και δύο συνδετικά του δένδρα (ένα γράφηµα έχει πολλά συνδετικά δένδρα) B. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 1. Ορισµός Συνδετικού ∆ένδρου 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Ορισµός: • Σε ένα συνδεόµενο µη κατευθυνόµενο γράφηµα , ορίζουµε ως συνδετικό δένδρο Τ (ή αλλιώς γεννητορικό ή επικαλυπτικό δένδρο) του γραφήµατος: • Ένα υπογράφηµα του G που είναι δένδρο και περιέχει όλες τις κορυφές του G , , ′ , ′′
 • 5. Ένα συνδετικό δένδρο: Είναι ένα δένδρο από τις κορυφές και τις ακµές του γραφήµατος Άρα πρέπει να αφαιρέσουµε όσες ακµές απαιτούνται, ώστε το γράφηµα να είναι συνδεόµενο και να έχει n-1 ακµές. Και µαθαίνουµε δύο αλγόριθµους που βρίσκουν ένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο του γραφήµατος µε συστηµατικό τρόπο: Τον αλγόριθµο διάσχισης πρώτα κατά πλάτος Τον αλγόριθµο διάσχισης πρώτα κατά βάθος B. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 1. Ορισµός Συνδετικού ∆ένδρου 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα
 • 6. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (1.Σκιαγράφηση) 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Σκιαγράφηση Αλγόριθµου Πρώτα κατά Πλάτος: «κατασκευή του δένδρου κατά επίπεδα» Ο αλγόριθµος δέχεται ως είσοδο ένα συνδεόµενο γράφηµα και παράγει ένα συνδετικό δένδρο. Στην αρχικοποίηση: Τοποθετούµε αυθαίρετα µία κορυφή στο συνδετικό δένδρο Σε κάθε βήµα: Επιλέγουµε τρέχουσα κορυφή (µε βάση την σειρά µε την οποία µπήκε στο συνδετικό δένδρο) Κάθε γειτονική της κορυφή που δεν έχει µπει στο δένδρο την θέτουµε ως παιδί της (µε αυθαίρετη σειρά) Τερµατισµός: Όταν όλες οι κορυφές εισαχθούν στο δένδρο.
 • 7. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος Βήµα 0: (Αυθαίρετα) τοποθετώ την v1 στο συνδετικό δένδρο 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 8. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος Βήµα 1: Εξετάζεται η v1. Οι γειτονές v2,v5 µπαίνουν σαν παιδιά της µε (αυθαίρεση) σειρά. 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 9. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος Βήµα 2: Εξετάζεται η v2. Οι γείτονές της ανήκουν ήδη στο δένδρο. 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 10. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος Βήµα 3: Εξετάζεται η v5. Η γειτονική της κορυφή v3 (που δεν είναι ήδη στο δένδρο) µπαίνει ως παιδί της. 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 11. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος Βήµα 4: Εξετάζεται η v3. Οι γειτονικές της κορυφές v4 v6 v8 v9 (που δεν είναι ήδη στο δένδρο) µπαίνουν ως παιδιά της. 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 12. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος Βήµα 5: Εξετάζεται η v4. Οι γείτονές της ανήκουν ήδη στο δένδρο. 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 13. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Πλάτος Βήµα 6: Εξετάζεται η v4. Οι γειτονικές της κορυφές v7 v10 (που δεν είναι ήδη στο δένδρο) µπαίνουν ως παιδιά της. Ο αλγόριθµος τερµατίζει διότι όλες οι κορυφές µπήκαν στο δένδρο! 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 14. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (3.Παρατηρήσεις) 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Κατά την εκτέλεση του αλγορίθµου ακολουθήσαµε δύο συµβάσεις: Ξεκινήσαµε από την κορυφή v1 Τοποθετήσαµε τα παιδιά κάτω από την τρέχουσα κορυφή µε βάση την ετικέτα τους (από την µικρότερη στην µεγαλύτερη ετικέτα) Συχνά στις εκφωνήσεις των ασκήσεων µας δίνονται κανόνες για να µην παίρνουµε αυθαίρετες αποφάσεις: Μας δίνεται η κορυφή από την οποία θα ξεκινήσουµε (κορυφή-αφετηρία). Μας δίνεται µια διάταξη των κορυφών ώστε να τοποθετούµε τα παιδιά µε ένα µοναδικό τρόπο. Χρησιµοποιούµε την διάταξη µόνο όταν πρόκειται να τοποθετήσουµε τα παιδιά κάτω από την τρέχουσα κορυφή και τα τοποθετούµε µε τη σειρά που τα βλέπουµε στη διάταξη.
 • 15. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (3. Παρατηρήσεις) Παράδειγµα Εκτέλεσης κάτω από συµβάσεις 1 Εκτέλεση µε αφετηρία τη v4. ∆ιάταξη κορυφών (v4 v7 v5 v2 v9 v10 v8 v1 v3 v6) 15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 16. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (3. Παρατηρήσεις) Παράδειγµα Εκτέλεσης κάτω από συµβάσεις 2 Εκτέλεση µε αφετηρία τη v9. ∆ιάταξη κορυφών (v4 v7 v10 v2 v9 v8 v5 v1 v3 v6) 16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 17. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 2. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Πλάτος (4. Ψευδογλώσσα) 17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 5.4: Ο αλγόριθµος του Dijkstra ----------------------------------------- Αλγόριθµος Κατά Πλάτος Είσοδος: Συνδεδεµένος Γράφος G=(V,E) Έξοδος: Συνδετικό ∆ένδρο T=(V,E’) του G ----------------------------------------- procedure Breadth-First-Searh(G=(V,E)) Θέσε V’=ᴓ, E’=ᴓ Θέσε v1 στο V’ και στο επίπεδο 0. Θέσε i=0 Επανέλαβε όσο |V’|<|V| do Θέσε i=i+1 Για κάθε κορυφή v του επιπέδου i-1 µε τη σειρά που µπήκαν στο επίπεδο Για όλα τα (v,w)∈E και w∈V-V’ Θέσε (v,w) στο E’ και w στο V’ και στο επίπεδο i σύµφωνα µε τη διάταξη κορυφών Τέλος-Επανάληψης Τέλος-Επανάληψης Τέλος-Επανάληψης Επέστρεψε το Τ end procedure
 • 18. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (1.Σκιαγράφηση) 18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Σκιαγράφηση Αλγόριθµου Πρώτα κατά Βάθος: «Βολίδα που εξερευνά το γράφο κατασκευάζοντας το συνδετικό δένδρο» Ο αλγόριθµος δέχεται ως είσοδο ένα συνδεόµενο γράφηµα και παράγει ένα συνδετικό δένδρο. Στην αρχικοποίηση: Τοποθετούµε την βολίδα σε µια (αυθαίρετη) κορυφή. Την κορυφή την τοποθετούµε στο συνδετικό δένδρο Σε κάθε βήµα: Αν υπάρχει γειτονική κορυφή που δεν έχει επισκεφθεί, µεταβαίνει και την τοποθετεί στο συνδετικό δένδρο µαζί µε την ακµή µετάβασης. Αν δεν υπάρχει κορυφή που δεν έχει επισκεφθεί, πηγαίνει στην ακριβώς προηγούµενη κορυφή που είχε επισκεφθεί. Τερµατισµός: Όταν όλες οι κορυφές εισαχθούν στο δένδρο.
 • 19. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος Βήµα 0: (Αυθαίρετα) τοποθετώ την v1 στο συνδετικό δένδρο 19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 20. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος Βήµα 1: Μετάβαση της βολίδας στην v2 20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 21. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος Βήµα 2: Μετάβαση της βολίδας στην v5 21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 22. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος Βήµα 3: Μετάβαση της βολίδας στην v3 22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 23. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος Βήµα 4: Μετάβαση της βολίδας στην v4 23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 24. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος Βήµα 5: Μετάβαση της βολίδας στην v6 24∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 25. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος Βήµα 6: Μετάβαση της βολίδας στην v7 25∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 26. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος Βήµα 7: Οπισθοδρόµηση βολίδας στην v6 26∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 27. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος Βήµα 8: Μετάβαση της βολίδας στην v10 27∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 28. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος Βήµα 9: Μετάβαση της βολίδας στην v9 28∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 29. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης) Παράδειγµα Πρώτα Κατά Βάθος Βήµα 10: Μετάβαση της βολίδας στην v8. Ο αλγόριθµος τερµατίζει γιατί όλες οι κορυφές µπήκαν στο συνδετικό δένδρο. 29∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ
 • 30. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (3.Παρατηρήσεις) 30∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Κατά την εκτέλεση του αλγορίθµου ακολουθήσαµε δύο συµβάσεις: Ξεκινήσαµε από την κορυφή v1 Η βολίδα όταν είχε να επιλέξει σε ποιον γείτονα θα πάει διαλέγαµε την κορυφή µε τον µικρότερο δείκτη κορυφής. Συχνά στις εκφωνήσεις των ασκήσεων µας δίνονται κανόνες για να µην παίρνουµε αυθαίρετες αποφάσεις: Μας δίνεται η κορυφή από την οποία θα ξεκινήσουµε (κορυφή-αφετηρία). Μας δίνεται µια διάταξη των κορυφών για την ιεράρχιση των κορυφών Χρησιµοποιούµε την διάταξη µόνο όταν η βολίδα επιλέγει τον γείτονα που θα επισκεφθεί και συγκεκριµένα επιλέγει τον γείτονα που είναι αριστερότερα στη διάταξη.
 • 31. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (3. Παρατηρήσεις) Παράδειγµα Εκτέλεσης κάτω από συµβάσεις 1 Εκτέλεση µε αφετηρία τη v4. ∆ιάταξη κορυφών (v4 v7 v5 v2 v9 v8 v10 v1 v3 v6) 31∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 32. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (3. Παρατηρήσεις) Παράδειγµα Εκτέλεσης κάτω από συµβάσεις 2 Εκτέλεση µε αφετηρία τη v9. ∆ιάταξη κορυφών (v4 v7 v10 v2 v9 v8 v5 v1 v3 v6) 32∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
 • 33. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (4. Ψευδογλώσσα) 33∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 5.4: Ο αλγόριθµος του Dijkstra ----------------------------------------- Αλγόριθµος Κατά Βάθος Είσοδος: Συνδεδεµένος Γράφος G=(V,E) Έξοδος: Συνδετικό ∆ένδρο T=(V,E’) του G ----------------------------------------- procedure Depth-First-Searh(G=(V,E)) Θέσε V’=ᴓ, E’=ᴓ Θέσε v1 στο V’ και w=v1 Επανέλαβε όσο |V’|<|V| do Αν (w,vk)∈E µε vk∉V’ και k το µικρότερo δυνατό Θέσε vk στο V’ Θέσε (w,vk) στο Ε΄ w=vk Αλλιώς Θέσε w=πατέρας του w στο Τ Τέλος αν Τέλος-Επανάληψης Επέστρεψε το Τ end procedure
 • 34. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (3.Παρατηρήσεις) 34∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Οι αλγόριθµοι Κατά Βάθος και Κατά Πλάτος λέγονται και «διασχίσεις» γιατί δίνουν µια ακολουθία (σειρά) επίσκεψης όλων των κορυφών του γραφήµατος. Η διάσχιση είναι η σειρά µε την οποία µπήκαν στο συνδέτικο δένδρο Οι διασχίσεις των 3 εκτελέσεων της κατά πλάτος των προηγούµενων παραδειγµάτων: v1 v2 v5 v3 v4 v6 v8 v9 v7 v10 v4 v3 v6 v5 v9 v8 v7 v10 v2 v1 v9 v10 v8 v3 v6 v4 v5 v7 v2 v1 Ενώ αντίστοιχα οι διασχίσεις των 3 εκτελέσεων της κατά βάθος των προηγούµενων παραδειγµάτων: v1 v2 v5 v3 v4 v6 v7 v10 v9 v8 v4 v3 v5 v2 v1 v9 v8 v10 v6 v7 v9 v10 v6 v4 v3 v8 v5 v2 v1 v7
 • 35. Β. Θεωρία 1. Συνδετικά ∆ένδρα 3. Ο Αλγόριθµος ∆ιάσχισης Πρώτα κατά Βάθος (3.Παρατηρήσεις) 35∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Γενικές Παρατηρήσεις για τις διασχίσεις: Ένα γράφηµα έχει συνδετικό δένδρο αν και µόνο αν είναι συνδεόµενο Ένα γράφηµα µπορεί να έχει πολλά συνδετικά δένδρα. Ένα δένδρο έχει µόνο ένα συνδετικό δένδρο (τον εαυτό του) Ισχύει επίσης ότι: Η κατά πλάτος διάσχιση παράγει το δένδρο συντοµότερων µονοπατιών από την αφετηρία, όταν όλα τα βάρη είναι ίσα.
 • 36. Παράδειγµα: Βλέπουµε ένα γράφηµα και τρία συνδετικά του δένδρα. • Το T1 είναι ελάχιστο συνδετικό δένδρο (δηλαδή µεταξύ όλων των συνδετικών δένδρων είναι αυτό που οι ακµές του έχουν ελάχιστο άθροισµα βαρών) • Τα Τ2,Τ3 είναι συνδετικά δένδρα, αλλά όχι ελάχιστα συνδετικά δένδρα. Ο αλγόριθµος του Prim υπολογίζει το ελάχιστο συνδετικό δένδρο ενός γραφήµατος. B. Θεωρία 2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο 1. Ορισµός Συνδετικού ∆ένδρου 36∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Ορισµός: • Σε ένα συνδεόµενο µη κατευθυνόµενο γράφηµα , , ) ορίζουµε ως ελάχιστο συνδετικό δένδρο Τ (ή αλλιώς ελάχιστο γεννητορικό ή ελάχιστο επικαλυπτικό δένδρο) του γραφήµατος: • Ένα υπογράφηµα του G που είναι δένδρο, περιέχει όλες τις κορυφές του G και έχει ελάχιστο βάρος (άθροισµα βαρών των ακµών του) , W 5 11 2 4 3 11 3 1 2 4 11 4 W 7 W 6
 • 37. B. Θεωρία 2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο 2. Ο αλγόριθµος του Prim (1. Σκιαγράφηση) 37∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι Σκιαγράφηση Αλγόριθµου Prim: Στην αρχικοποίηση: Τοποθετούµε αυθαίρετα µια κορυφή στο συνδετικό δένδρο Σε κάθε βήµα: Υποψήφιες ακµές για να µπουν στο συνδετικό δένδρο είναι εκείνες οι ακµές που έχουν το ένα τους άκρο στο υπο κατασκευή συνδετικό δένδρο και το άλλο τους άκρο εκτός του συνδετικού δένδρου. Επιλέγεται η ακµή µε το ελάχιστο βάρος από τις υποψήφιες Η ακµή εισάγεται στο δένδρο καθώς και το άκρο της που δεν ανήκε στο δένδρο. Τερµατισµός: Όταν όλες οι κορυφές εισαχθούν στο δένδρο.
 • 38. 38∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι Ξεκινάµε αυθαίρετα από την κορυφή v1 Βήµα 0: V1 µπαίνει στο δένδρο V1 v2 v4 v3 v6 v7 9 4 2 6 7 1 3 9 2 7 1 5 v5 B. Θεωρία 2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο 2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
 • 39. 39∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι Βήµα 1: V3 µπαίνει στο δένδρο V1 v2 v4 v3 v6 v7 9 4 2 6 7 1 3 9 2 7 1 5 v5 B. Θεωρία 2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο 2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
 • 40. 40∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι Βήµα 2: V5 µπαίνει στο δένδρο V1 v2 v4 v3 v6 v7 9 4 2 6 7 1 3 9 2 7 1 5 v5 B. Θεωρία 2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο 2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
 • 41. 41∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι Βήµα 3: V6 µπαίνει στο δένδρο V1 v2 v4 v3 v6 v7 9 4 2 6 7 1 3 9 2 7 1 5 v5 B. Θεωρία 2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο 2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
 • 42. 42∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι Βήµα 4: V2 µπαίνει στο δένδρο V1 v2 v4 v3 v6 v7 9 4 2 6 7 1 3 9 2 7 1 5 v5 B. Θεωρία 2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο 2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
 • 43. 43∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι Βήµα 5: V7 µπαίνει στο δένδρο V1 v2 v4 v3 v6 v7 9 4 2 6 7 1 3 9 2 7 1 5 v5 B. Θεωρία 2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο 2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
 • 44. Βήµα 5: V4 µπαίνει στο δένδρο Τέλος Αλγορίθµου. Βάρος Ελάχιστου συνδετικού ∆ένδρου: 4+2+1+2+5+1=15 44∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι V1 v2 v4 v3 v6 v7 9 4 2 6 7 1 3 9 2 7 1 5 v5 B. Θεωρία 2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο 2. Ο αλγόριθµος του Prim (2. Παράδειγµα Εκτέλεσης)
 • 45. B. Θεωρία 2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο 2. Ο αλγόριθµος του Prim (3. Ψευδογλώσσα) 45∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 2.3: Άπληστοι Αλγόριθµοι ----------------------------------------- Αλγόριθµος Prim Είσοδος: Συνδεδεµένος Γράφος G=(V,E,W) Έξοδος: Ελαχιστο Συνδετικό ∆ένδρο T=(V,E’) του G ----------------------------------------- procedure Prim(G=(V,E,W)) V’={v1} while |V’|<|V| do Βρες την ακµή (v,w)∈E µε v∈V’, w∈V-V’ µε το ελάχιστο βάρος Θέσε (v,w) στο Ε’ και w στο V’ end while return T=(V’,E’) end procedure
 • 46. Β. Θεωρία 2. Ελάχιστα Συνδετικά ∆ένδρα 2. Ο αλγόριθµος του Prim (4.Παρατηρήσεις) 46∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Παρατηρήσεις: Το ελάχιστο συνδετικό δένδρο δεν είναι µοναδικό. Ο αλγόριθµος του Prim παράγει ένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο. Το ελάχιστο συνδετικό δένδρο είναι µοναδικό αν όλα τα βάρη είναι διαφορετικά (Εφαρµογή 4) Η επιλογή της αφετηρίας είναι αυθαίρετη. Σε περίπτωση ισοπαλίας (δύο ή περισσότερες προς επιλογή ακµές µε το ίδιο ελάχιστο βάρος) αυθαίρετα επιλέγουµε κάποια από αυτές. Ιδιότητες ελαχίστων συνδετικών δένδρων: Αν πολλαπλασιάσουµε κάθε ακµή µε το ίδιο θετικό ακέραιο βάρος, το ελάχιστο συνδετικό δένδρο διατηρείται (Εφαρµογή 1) Αν προσθέσουµε σε κάθε ακµή το ίδιο θετικό ακέραιο βάρος, το ελάχιστο συνδετικό δένδρο διατηρείται (Έφαρµογή 2)
 • 47. Β. Θεωρία 3. Σύνοψη για τους Αλγόριθµους 1. Συντοµότερα Μονοπάτια 47∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Τα συντοµότερα µονοπάτια σε ένα γράφο υπολογίζονται από Τον αλγόριθµο του Dijkstra Αν όλα τα βάρη είναι ίδια, τότε το ελάχιστο συνδετικό δένδρο υπολογίζεται και από: Τον αλγόριθµο διάσχισης κατά πλάτος Επίσης: Αν πολλαπλασιάσουµε κάθε ακµή µε το ίδιο θετικό ακέραιο βάρος, το συντοµότερο µονοπάτι διατηρείται! Αν προσθέσουµε σε κάθε ακµή το ίδιο θετικό ακέραιο βάρος, το συντοµότερο µονοπάτι δεν διατηρείται! Ο Dikjkstra δεν δουλεύει µε αρνητικά βάρη
 • 48. Β. Θεωρία 3. Σύνοψη για τους Αλγόριθµους 2. Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο 48∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Το ελάχιστο συνδετικό δένδρο σε ένα γράφο υπολογίζεται από Τον αλγόριθµο του Prim Αν όλα τα βάρη είναι ίδια, τότε τα συντοµότερα µονοπάτια υπολογίζονται και: Τον αλγόριθµο διάσχισης κατά πλάτος Τον αλγόριθµο διάσχισης κατά βάθος Τον αλγόριθµο του Dijkstra (όταν αφήνω να οριστικοποιηθούν όλες οι κορυφές) Επίσης: Αν πολλαπλασιάσουµε κάθε ακµή µε το ίδιο θετικό ακέραιο βάρος, το ελάχιστο συνδετικό δένδρο διατηρείται! Αν προσθέσουµε σε κάθε ακµή το ίδιο θετικό ακέραιο βάρος, το ελάχιστο συνδετικό δένδρο διατηρείται! Ο Prim δουλεύει µε αρνητικά βάρη
 • 49. Β. Θεωρία 3. Σύνοψη για τους Αλγόριθµους 3. Συνδετικό ∆ένδρο 49∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Το συνδετικό δένδρο σε ένα γράφο υπολογίζεται από Τον αλγόριθµο Κατά Πλάτος Τον αλγόριθµο Κατά Βάθος Επίσης ένα συνδετικό δένδρο του γραφήµατος υπολογίζεται και από: Τον αλγόριθµο του Prim Τον αλγόριθµο του Dijkstra (όταν αφήνω να οριστικοποιηθούν όλες οι κορυφές)
 • 50. Β. Θεωρία 3. Σύνοψη για τους Αλγόριθµους 50∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Dijkstra Prim Κατά Βάθος Κατά Πλάτος Συντοµότερα Μονοπάτια √ × × Αν όλα τα βάρη ίδια: √ Ελάχιστο Συνδετικό ∆ένδρο Αν όλα τα βάρη ίδια: √ √ Αν όλα τα βάρη ίδια: √ Αν όλα τα βάρη ίδια: √ Συνδετικό ∆ένδρο √ √ √ √ (23)>0: ∆εν διατηρείται (4 3)>0: ∆ιατηρείται (23)>0: ∆ιατηρείται (4 3)>0: ∆ιατηρείται Αρν.Βάρη:× Αρν.Βάρη: √
 • 51. ∆. Ασκήσεις Άσκηση Κατανόησης 1 51∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ∆ίνεται ο παρακάτω γράφος µε διάταξη κορυφών {v1,d,v12} Α) Να βρείτε ένα συνδετικό δένδρο του γράφου κάνοντας µια κατά πλάτος διάσχιση του γράφου µε αρχική κορυφή την v1. Είναι το δένδρο που θα βρείτε ένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο του γράφου; Β) Να βρείτε ένα συνδετικό δένδρο του γράφου κάνοντας µια κατά βάθος διάσχιση του γράφου µε αρχική κορυφή την v12. Είναι το δένδρο που θα βρείτε ένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο του γράφου; V2 V7 V1 V12 V6 V11 V3 V10V9 V4 V8 V5 2 2 1 4 5 3 3 2 7 6 8 13 2 2 9 4 6 5 7 4 85 2 519
 • 52. ∆. Ασκήσεις Άσκηση Κατανόησης 2 52∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Για τον παρακάτω γράφο G=(V,E), |V|=n, |E|=m, να βρείτε το ελάχιστο συνδετικό δέντρο δείχνοντας τα βήµατα κατασκευής του: Α) Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο του Prim (ξεκινώντας από την κορυφή G). Β) Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο του Kruskal που περιγράφεται παρακάτω: 1. ∅←T 2. ∆ιάταξε τις ακµές του γράφου κατά αύξουσα σειρά βάρους: )()()( 21 mewewew ≤≤≤ L 3. Ενόσω το T έχει λιγότερες από n-1 ακµές 4. εάν το }{ ieT ∪ δεν περιέχει κύκλο θέσε }{: ieTT ∪= 5. Τέλος-Ενόσω A B C G F HED 2 3 8 6 5 4 9 1 14 7 11 10 13 12
 • 53. ∆. Ασκήσεις Άσκηση Κατανόησης 3 53∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Υποθέτουµε ότι ο G=(V,E) είναι συνδεόµενος απλός γράφος κάθε ακµή του οποίου έχει διαφορετικό βάρος. Αποδείξτε τα ακόλουθα: Α) Η ακµή µε το δεύτερο µικρότερο βάρος ανήκει στο ελάχιστο συνδετικό δέντρο του G. B) Η ακµή µε το τρίτο µικρότερο βάρος δεν ανήκει απαραίτητα στο ελάχιστο συνδετικό δέντρο του G (δώστε αντιπαράδειγµα).
 • 54. ∆. Ασκήσεις Άσκηση Κατανόησης 4 54∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Α 1 8 11 4 9 5 10 911 Ζ Ε Γ Β ∆ Για τον διπλανό γράφο βρείτε το ελάχιστο συνδετικό δέντρο (δείχνοντας τα βήµατα κατασκευής του): α) Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο του Prim. β) Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο του Kruskal. γ) Πόσα διαφορετικά ελάχιστα συνδετικά δέντρα έχει ο γράφος;
 • 55. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 1 55∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Στο παρακάτω γράφηµα µε βάρη εµφανίζονται µε έντονες γραµµές οι ακµές ενός τµήµατος Ελάχιστου Συνδετικού ∆ένδρου κατά την κατασκευή του από τον αλγόριθµο του Prim. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς; 1. Η επόµενη ακµή που θα προστεθεί θα είναι η (v5, v6). 2. Η µεθεπόµενη ακµή που θα προστεθεί θα είναι η (v5, v6). 3. Η επόµενη ακµή που θα προστεθεί θα είναι η (v4, v7). 4. Η ακµή (v1, v7) δεν µετέχει σε κανένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο. 38 6 2 107 5 4 1 6 2 V1 V2 V3 V4V5 V6 V7 1
 • 56. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 2 56∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Έστω ένα συνδεόµενο γράφηµα µε n κορυφές στο οποίο όλες οι ακµές έχουν το ίδιο βάρος. Τότε στο γράφηµα αυτό: 1. Κάθε σύνολο n – 1 ακµών αποτελεί ένα Ελάχιστο Συνδετικό ∆έντρο. 2. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος επιστρέφει ένα Ελάχιστο Συνδετικό ∆έντρο. 3. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά βάθος επιστρέφει ένα Ελάχιστο Συνδετικό ∆έντρο. 4. Τα (2) και (3) αλλά µόνο όταν το γράφηµα δεν έχει κύκλους.
 • 57. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 3 57∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Εκτελούµε τους αλγόριθµους αναζήτησης κατά πλάτος και αναζήτησης κατά βάθος στο γράφηµα του διπλανού σχήµατος θεωρώντας ως διάταξη κορυφών την u1, u2, u3, u4, u5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι; 1. Υπάρχει µια διάταξη κορυφών για την οποία η αναζήτηση κατά πλάτος παράγει δέντρο ύψους 3. 2. Στο δέντρο που παράγει η αναζήτηση κατά πλάτος, η κορυφή u3 είναι παιδί της κορυφής u2. 3. Υπάρχει µια διάταξη κορυφών µε πρώτη κορυφή την u1 για την οποία η αναζήτηση κατά βάθος παράγει δέντρο µε διαφορετικό ύψος από αυτό που παράγει για την διάταξη u1, u2, u3, u4, u5. 4. Στο δέντρο που παράγει η αναζήτηση κατά βάθος, οι κορυφές u4 και u5 είναι παιδιά της κορυφής u2.
 • 58. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 4 58∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι; 1. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος παράγει το ίδιο δέντρο όταν εφαρµόζεται στο Kn και στον κύκλο µε n κορυφές. 2. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά βάθος παράγει το ίδιο δέντρο όταν εφαρµόζεται στο Kn και στον κύκλο µε n κορυφές. 3. Οι αλγόριθµοι διάσχισης κατά βάθος και διάσχισης κατά πλάτος παράγουν το ίδιο δέντρο όταν εφαρµόζονται στο Kn . 4. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του συντοµότερου µονοπατιού από µια κορυφή s σε µια κορυφή t όταν όλες οι ακµές του γραφήµατος έχουν το ίδιο βάρος.
 • 59. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 1 59∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Έστω ένα µη κατευθυνόµενο γράφηµα G=(V,E,W) µε διαφορετικά θετικά βάρη στις ακµές και έστω Τ το µοναδικό ελάχιστο συνδετικό του δένδρο. Να δείξετε ότι το Τ παραµένει ελάχιστο συνδετικό δένδρο του G αν πολλαπλασιάσουµε µε τον ίδιο θετικό ακέραιο αριθµό το βάρος κάθε ακµής του γραφήµατος.
 • 60. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 2 60∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Έστω ένα µη κατευθυνόµενο γράφηµα G=(V,E,W) µε διαφορετικά θετικά βάρη στις ακµές και έστω Τ το µοναδικό ελάχιστο συνδετικό του δένδρο. Να δείξετε ότι το Τ παραµένει ελάχιστο συνδετικό δένδρο του G αν προσθέσουµε τον ίδιο θετικό ακέραιο αριθµό στο βάρος κάθε ακµής του γραφήµατος.
 • 61. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 3 61∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα Θεωρούµε ένα γράφηµα G=(V,E,W) µε θετικά βάρη στις ακµές. Θέλουµε να βρούµε ένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο στο οποίο όµως πρέπει µια δεδοµένη ακµή να περιλαµβάνεται οπωσδήποτε (ανεξάρτητα από το βάρος της). Μετατρέψτε τον αλγόριθµο του Prim ώστε να επιλύει αυτό το πρόβληµα.
 • 62. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 4 62∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα 1. ∆ώστε (περιγράφοντας µε σαφήνεια τα βήµατα του) έναν αλγόριθµο ο οποίος µε είσοδο ένα απλό, συνδεόµενο, µη κατευθυνόµενο γράφηµα θα αποφασίζει αν περιέχει ή όχι κύκλο. 2. Πως µπορείτε να τροποποιήσετε τον αλγόριθµο του (1) ώστε να δουλεύει αν το γράφηµα δεν είναι κατ’ ανάγκην συνδέοµενο.
 • 63. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 5 63∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 6.2: Συνδετικά ∆ένδρα ∆είξτε ότι αν όλα τα βάρη ενός συνδεόµενου µη κατευθυνόµενου γραφήµατος είναι διαφορετικά, τότε το ελάχιστο συνδετικό δένδρο είναι µοναδικό.