ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

.

!"
•
•
• ! " #$ $ $ "
• % " $ $ $ &
" '
: :
! ,[
: :
"
! , "
!"
•
•
• ! " #$ $ # $ $ "
• % " $ $ $ &
" ' % & #
: :
! ),(
: :
"
!
%%%%%%%%%% " "
# $ %
&! ' # ( & '
• " ( " # # & " # #
• ()*
& '
&( &! & # # #
:
+
( " ( ) ( * ( " ( %
+
( + ( " ( ) ( *
)*( & # # # & ,
• - '
• . '
&( )*( # # & # # #
• .
• .
:
/ # #
( + ( " ( ) ( * ( " (
! # #
( + ( " (
#% + ,- % .
#(- / !" *(0* ( # 12
• - 01 2$3 ( # & # # #
#'
4
• 5 " , - . / 0 , - !
6 7 # # #
8
• % ( & 1 1 ( 23 #' - ( 9
+ 3
+ 4 " +'!'5'
• 6 # # & '
4
• 5 " 4 / 5 &
:
• ! " # # # # * *-
5 ) 4 -
; $ < = #
" " '
5 "
• - $ " * '
• - " & 9 # #
• : " ,
& 9 # # "
& #
;
+ # + *
! " $ " , # # #
# " #
! " $ "
#
;
8 ! #
)
5
( )
+ #% +
6 ' 8 0$
67 7 7 '
& # # # 0
& # # # & 0'
4
• > & 7 !8 9 !
;
8
• ! : 7 1 1 ( 23
;
# # #
6 ' & / !" 0$ 6; ; ; '
; & # # 0 *? #
; & # # 0 # # #
4
• > & ; < ; < " !; & ;
6 ' & / & / !" 0$ 6; ; ;
; & # # 0 *? #
; & 6@-8 # # 0 # # #
4
• > & ; < ; < " , - ! , - ; & , - !A
;B686C% : & &
;B686C% : & # # #
&
& / !"
&6 & / !"
& / !"
78 &6 & / !" & / !"
&6 & / !"
78 & / !"
78 &6 & / !"
& / !"
&6 & / !"
9
/ "-
9 * "- , " #
• 8 , = ,
- 9 " #'
:
D " # # # , " # & ,
• 8 , =>
,
D " # # # , " # & ,
• 8 , =?
,
= 3
=
= 3
= " 3
= ) @
= * 3
:
=>
A
=>
3
=>
3
=>
" 3
=?
3
=?
=?
3
=?
"
% + 8 : +
5 9 5 "5 %- 8 ;0
4 " " " "
B C DE
F
EGH
IJ
# <
4 " " " " # " #
# =
8 " " 4 " # " # " #'
:
4 " & & # # # # , #
"
• - & " # " #'
• : #$ & $
• : #$ &
E" D " ! *9 #
; " # " 9 #
= 3
=
= 3
= " 3
= ) @
= * 3
1
" "
• FG $ # # & " F'
- # $ #
# & " '
#
• 12 0 ,2$<.$* * / !"
;
8
• FG ( & 1 23 #'
HG 9G +%
9G
3 8 + ,3 +.
< " 6 4 > 0 ,- 4 ? . #
& # K
L M $ " & # # # '
= & # ,
#'
@ & & # #
: 6 6 & # * " ) N% 6 6
& #
; #
• 4
• 4 # , 6
#% + 3 8 + ,#% + 3 +.
" &(- 4 > 0
# # & & # # # #
# # # #
: 6 0* !H$H' 6 09 /9$I
; #
• 8 , OP Q R R$ S R R
• > &
• & P : Q * "?
• & P T Q * ?
+ % A + +
+) ( B 0 # # #
4
• 4 ; < # # 6 ! "
, # , - ; , / -% & , - 9 !;
# " " #
/ * ) ( B 0 '
4 " " # ?/ ) (
B 0 '
:
/ * * ?/
/ * * 78 ?/ 78 / * * 78 ?/
/ * * 78 ?/
78 / * * 78 ?/
C$8 +
C$> D 0 # & F
& # # & & '
• J # # F # "
& , &
• FG& " FG # 9G& & 9
#$ #
:
8
• # # & # & & " # & '
• '&' 9G& $ " HG& $ ? (G&
:
8 + +
8 D * # # & F$
# FG& #'
• 8 , U
:
4 # # & " # #
& # # & " #
# K LMGNOPQRSTS '
% + EFGEH
# *)*( EIJKL # #
• ; & # # # #
• ; " :!B>DU8
: # # & 3VRSW - # 5 # 5 # 3VRSW'
:
5 EIJKL 3VRSW
" & 3VRSW
• -
• X # # & "
6 # 3VRSW
( ( ( " ( ) ( " ( ( ) ( (
# # # & "
. & 3VRSW % Y9 &
"
3 + + : &
Z[PRTO($ "
" # #
. " # # # # # #
• 6 # ( #'
• 4 & #
• ! " & " & 9
% + MNOPGQRS
# *)*( MTUVJWX2
# #
• ; & # # # #
• ; " :!B>DU8
: # # & Z[PRTO(
: # 5 # 5 # Z[PRTO('
5 ?> *)*( MTUVJWX2 & H
#
<6 / !" / !"
"
& # #
Z[PRTO(
9' . & # & O 5 YVLTZ
*' <
!"# =
(]H " #
#
H' . & # & O 5 RLK
*' < $ % & '
&
!"# = (]H " #
#
5 3 ?> *)*( MTUVJWX2 & I
'
*' 4 4 0 4
9' 4 & 0 * &-
H' 4 & /?"
I' 0 * "- ?> [ <
7' . & # &
Z[PRTO(
*' 8 Z[PRTO( # # &
" 9
9' : & # "
" ] 9 & " 9
# # # #
H' ^ " #
&
Z[PRTO('

Recommended

ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 by
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6Dimitris Psounis
5.7K views2 slides
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 by
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5Dimitris Psounis
6.8K views1 slide
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2Dimitris Psounis
11.7K views2 slides
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3Dimitris Psounis
9.1K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8Dimitris Psounis
3.4K views21 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3Dimitris Psounis
6.5K views28 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.9K views5 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1Dimitris Psounis
3.9K views4 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1Dimitris Psounis
6.3K views33 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1Dimitris Psounis
9.9K views31 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2Dimitris Psounis
5.4K views26 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4Dimitris Psounis
1.6K views3 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
Dimitris Psounis7.2K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
Dimitris Psounis20.2K views
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
Dimitris Psounis15.5K views
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
Dimitris Psounis11.5K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis7.9K views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28Dimitris Psounis
882 views5 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 27 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 27ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 27
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 27Dimitris Psounis
1K views4 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.2K views5 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8Dimitris Psounis
3.2K views20 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21Dimitris Psounis
1.4K views5 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.2K views1 slide

Viewers also liked(20)

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.2K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ
Dimitris Psounis7.6K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.6K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2
Dimitris Psounis3.8K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3
Dimitris Psounis3.1K views

Similar to ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4

Poverty eradication focusing on artisanal mining by
Poverty eradication  focusing on artisanal miningPoverty eradication  focusing on artisanal mining
Poverty eradication focusing on artisanal miningDr Lendy Spires
10 views6 slides
Fusion 06 2003 by
Fusion 06 2003Fusion 06 2003
Fusion 06 2003rukford1
259 views277 slides
Vanilla creme brulee by
Vanilla creme bruleeVanilla creme brulee
Vanilla creme bruleeMerlin Cottage Kitchen
38 views2 slides
Fichas para trabajar con euros y centimos by
Fichas para trabajar con euros y centimosFichas para trabajar con euros y centimos
Fichas para trabajar con euros y centimosVicky Pinero Elices
1K views62 slides
Nitrificacion importancia medio ambiental bacterias nitrificantes by
Nitrificacion importancia medio ambiental bacterias nitrificantesNitrificacion importancia medio ambiental bacterias nitrificantes
Nitrificacion importancia medio ambiental bacterias nitrificantesLUIS FERNANDO QUIROGA PUERTA
16 views10 slides
Allen by
Allen Allen
Allen Antonio Andres Berges
36 views108 slides

Similar to ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4(20)

Poverty eradication focusing on artisanal mining by Dr Lendy Spires
Poverty eradication  focusing on artisanal miningPoverty eradication  focusing on artisanal mining
Poverty eradication focusing on artisanal mining
Dr Lendy Spires10 views
Fusion 06 2003 by rukford1
Fusion 06 2003Fusion 06 2003
Fusion 06 2003
rukford1259 views
Dialnet el complementodirectopreposicionalenelcastellanodel-918722 by arpad203
Dialnet el complementodirectopreposicionalenelcastellanodel-918722Dialnet el complementodirectopreposicionalenelcastellanodel-918722
Dialnet el complementodirectopreposicionalenelcastellanodel-918722
arpad203170 views
Media sosial mention2011-libre by Melur Orkid
Media sosial mention2011-libreMedia sosial mention2011-libre
Media sosial mention2011-libre
Melur Orkid134 views
Bay of Plenty, October 2014, Travel Digest by Sarah Wrightson
Bay of Plenty, October 2014, Travel DigestBay of Plenty, October 2014, Travel Digest
Bay of Plenty, October 2014, Travel Digest
Sarah Wrightson153 views
Modul kerajaan-sriwijaya by AyuTamii
Modul kerajaan-sriwijayaModul kerajaan-sriwijaya
Modul kerajaan-sriwijaya
AyuTamii956 views
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
Dimitris Psounis10K views
Ricardo%20 gondim%20 %20soli%20deo%20gloria by Dorival Leandro
Ricardo%20 gondim%20 %20soli%20deo%20gloriaRicardo%20 gondim%20 %20soli%20deo%20gloria
Ricardo%20 gondim%20 %20soli%20deo%20gloria
Dorival Leandro191 views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

MIXING OF PHARMACEUTICALS.pptx by
MIXING OF PHARMACEUTICALS.pptxMIXING OF PHARMACEUTICALS.pptx
MIXING OF PHARMACEUTICALS.pptxAnupkumar Sharma
77 views35 slides
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx by
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptxmary850239
298 views25 slides
Computer Introduction-Lecture06 by
Computer Introduction-Lecture06Computer Introduction-Lecture06
Computer Introduction-Lecture06Dr. Mazin Mohamed alkathiri
89 views12 slides
Dance KS5 Breakdown by
Dance KS5 BreakdownDance KS5 Breakdown
Dance KS5 BreakdownWestHatch
79 views2 slides
11.30.23 Poverty and Inequality in America.pptx by
11.30.23 Poverty and Inequality in America.pptx11.30.23 Poverty and Inequality in America.pptx
11.30.23 Poverty and Inequality in America.pptxmary850239
160 views33 slides
Class 10 English lesson plans by
Class 10 English lesson plansClass 10 English lesson plans
Class 10 English lesson plansTARIQ KHAN
288 views53 slides

Recently uploaded(20)

11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx by mary850239
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx
mary850239298 views
Dance KS5 Breakdown by WestHatch
Dance KS5 BreakdownDance KS5 Breakdown
Dance KS5 Breakdown
WestHatch79 views
11.30.23 Poverty and Inequality in America.pptx by mary850239
11.30.23 Poverty and Inequality in America.pptx11.30.23 Poverty and Inequality in America.pptx
11.30.23 Poverty and Inequality in America.pptx
mary850239160 views
Class 10 English lesson plans by TARIQ KHAN
Class 10 English lesson plansClass 10 English lesson plans
Class 10 English lesson plans
TARIQ KHAN288 views
Sociology KS5 by WestHatch
Sociology KS5Sociology KS5
Sociology KS5
WestHatch70 views
Are we onboard yet University of Sussex.pptx by Jisc
Are we onboard yet University of Sussex.pptxAre we onboard yet University of Sussex.pptx
Are we onboard yet University of Sussex.pptx
Jisc96 views
AI Tools for Business and Startups by Svetlin Nakov
AI Tools for Business and StartupsAI Tools for Business and Startups
AI Tools for Business and Startups
Svetlin Nakov107 views
The basics - information, data, technology and systems.pdf by JonathanCovena1
The basics - information, data, technology and systems.pdfThe basics - information, data, technology and systems.pdf
The basics - information, data, technology and systems.pdf
JonathanCovena1115 views
UWP OA Week Presentation (1).pptx by Jisc
UWP OA Week Presentation (1).pptxUWP OA Week Presentation (1).pptx
UWP OA Week Presentation (1).pptx
Jisc88 views
The Accursed House by Émile Gaboriau by DivyaSheta
The Accursed House by Émile GaboriauThe Accursed House by Émile Gaboriau
The Accursed House by Émile Gaboriau
DivyaSheta201 views
AUDIENCE - BANDURA.pptx by iammrhaywood
AUDIENCE - BANDURA.pptxAUDIENCE - BANDURA.pptx
AUDIENCE - BANDURA.pptx
iammrhaywood84 views
Create a Structure in VBNet.pptx by Breach_P
Create a Structure in VBNet.pptxCreate a Structure in VBNet.pptx
Create a Structure in VBNet.pptx
Breach_P75 views
Drama KS5 Breakdown by WestHatch
Drama KS5 BreakdownDrama KS5 Breakdown
Drama KS5 Breakdown
WestHatch79 views
Pharmaceutical Inorganic Chemistry Unit IVMiscellaneous compounds Expectorant... by Ms. Pooja Bhandare
Pharmaceutical Inorganic Chemistry Unit IVMiscellaneous compounds Expectorant...Pharmaceutical Inorganic Chemistry Unit IVMiscellaneous compounds Expectorant...
Pharmaceutical Inorganic Chemistry Unit IVMiscellaneous compounds Expectorant...

ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4

 • 1. !" • • • ! " #$ $ $ " • % " $ $ $ & " ' : : ! ,[ : : " ! , " !" • • • ! " #$ $ # $ $ " • % " $ $ $ & " ' % & # : : ! ),( : : " ! %%%%%%%%%% " " # $ % &! ' # ( & ' • " ( " # # & " # # • ()* & ' &( &! & # # # : + ( " ( ) ( * ( " ( % + ( + ( " ( ) ( * )*( & # # # & , • - ' • . ' &( )*( # # & # # # • . • . : / # # ( + ( " ( ) ( * ( " ( ! # # ( + ( " ( #% + ,- % . #(- / !" *(0* ( # 12 • - 01 2$3 ( # & # # # #' 4 • 5 " , - . / 0 , - ! 6 7 # # # 8 • % ( & 1 1 ( 23 #' - ( 9 + 3 + 4 " +'!'5' • 6 # # & ' 4 • 5 " 4 / 5 & : • ! " # # # # * *- 5 ) 4 - ; $ < = # " " ' 5 " • - $ " * ' • - " & 9 # # • : " , & 9 # # " & # ; + # + * ! " $ " , # # # # " # ! " $ " # ; 8 ! # ) 5 ( ) + #% + 6 ' 8 0$ 67 7 7 ' & # # # 0 & # # # & 0' 4 • > & 7 !8 9 ! ; 8 • ! : 7 1 1 ( 23
 • 2. ; # # # 6 ' & / !" 0$ 6; ; ; ' ; & # # 0 *? # ; & # # 0 # # # 4 • > & ; < ; < " !; & ; 6 ' & / & / !" 0$ 6; ; ; ; & # # 0 *? # ; & 6@-8 # # 0 # # # 4 • > & ; < ; < " , - ! , - ; & , - !A ;B686C% : & & ;B686C% : & # # # & & / !" &6 & / !" & / !" 78 &6 & / !" & / !" &6 & / !" 78 & / !" 78 &6 & / !" & / !" &6 & / !" 9 / "- 9 * "- , " # • 8 , = , - 9 " #' : D " # # # , " # & , • 8 , => , D " # # # , " # & , • 8 , =? , = 3 = = 3 = " 3 = ) @ = * 3 : => A => 3 => 3 => " 3 =? 3 =? =? 3 =? " % + 8 : + 5 9 5 "5 %- 8 ;0 4 " " " " B C DE F EGH IJ # < 4 " " " " # " # # = 8 " " 4 " # " # " #' : 4 " & & # # # # , # " • - & " # " #' • : #$ & $ • : #$ & E" D " ! *9 # ; " # " 9 # = 3 = = 3 = " 3 = ) @ = * 3 1 " " • FG $ # # & " F' - # $ # # & " ' # • 12 0 ,2$<.$* * / !" ; 8 • FG ( & 1 23 #' HG 9G +% 9G 3 8 + ,3 +. < " 6 4 > 0 ,- 4 ? . # & # K L M $ " & # # # ' = & # , #' @ & & # # : 6 6 & # * " ) N% 6 6 & # ; # • 4 • 4 # , 6 #% + 3 8 + ,#% + 3 +. " &(- 4 > 0 # # & & # # # # # # # # : 6 0* !H$H' 6 09 /9$I ; # • 8 , OP Q R R$ S R R • > & • & P : Q * "? • & P T Q * ?
 • 3. + % A + + +) ( B 0 # # # 4 • 4 ; < # # 6 ! " , # , - ; , / -% & , - 9 !; # " " # / * ) ( B 0 ' 4 " " # ?/ ) ( B 0 ' : / * * ?/ / * * 78 ?/ 78 / * * 78 ?/ / * * 78 ?/ 78 / * * 78 ?/ C$8 + C$> D 0 # & F & # # & & ' • J # # F # " & , & • FG& " FG # 9G& & 9 #$ # : 8 • # # & # & & " # & ' • '&' 9G& $ " HG& $ ? (G& : 8 + + 8 D * # # & F$ # FG& #' • 8 , U : 4 # # & " # # & # # & " # # K LMGNOPQRSTS ' % + EFGEH # *)*( EIJKL # # • ; & # # # # • ; " :!B>DU8 : # # & 3VRSW - # 5 # 5 # 3VRSW' : 5 EIJKL 3VRSW " & 3VRSW • - • X # # & " 6 # 3VRSW ( ( ( " ( ) ( " ( ( ) ( ( # # # & " . & 3VRSW % Y9 & " 3 + + : & Z[PRTO($ " " # # . " # # # # # # • 6 # ( #' • 4 & # • ! " & " & 9 % + MNOPGQRS # *)*( MTUVJWX2 # # • ; & # # # # • ; " :!B>DU8 : # # & Z[PRTO( : # 5 # 5 # Z[PRTO(' 5 ?> *)*( MTUVJWX2 & H # <6 / !" / !" " & # # Z[PRTO( 9' . & # & O 5 YVLTZ *' < !"# = (]H " # # H' . & # & O 5 RLK *' < $ % & ' & !"# = (]H " # # 5 3 ?> *)*( MTUVJWX2 & I ' *' 4 4 0 4 9' 4 & 0 * &- H' 4 & /?" I' 0 * "- ?> [ < 7' . & # & Z[PRTO( *' 8 Z[PRTO( # # & " 9 9' : & # " " ] 9 & " 9 # # # # H' ^ " # & Z[PRTO('