ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Συνδυαστική Προτασιακή Λογική Κατηγορηματική Λογική Θεωρία Γράφων

∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 1
ΠΛΗ20 – ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ4
ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ (30% του βαθµού)
(1) Ο αριθµός των διαφορετικών τρόπων να προγραµµατιστούν οι εξετάσεις 5 διαφορετικών µαθηµάτων σε µια
εξεταστική περίοδο διάρκειας 15 ηµερών, ώστε να µην συµπίπτει η εξέταση δύο µαθηµάτων την ίδια ηµέρα
είναι ίσος µε:
1. Τον αριθµό των δυαδικών συµβολοσειρών µήκους 15 που περιέχουν 10 άσσους.
2. Τον συντελεστή του x5
/5! στην παράσταση (1 + x)15
.
3. 305
4. 30!/25!
(2) Θεωρούµε τις µεταθέσεις 7 διακεκριµένων αντικειµένων α1, α2, ..., α7. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις
αληθεύουν;
1. Υπάρχουν (3!)2
µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται στην 4η
θέση.
2. Υπάρχουν 7!/2 µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται πριν το α2
3. Υπάρχουν 7! µεταθέσεις όπου τα α1, α2, και α3 εµφανίζονται σε διαδοχικές θέσεις µε αυτήν τη σειρά.
4. Υπάρχουν 5! µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται στην 1η
θέση και το αντικείµενο α7 εµφανίζεται
στην 7η
θέση.
(3) Θεωρούµε τις διανοµές k διακεκριµένων αντικειµένων σε n διακεκριµένες υποδοχές όταν έχει σηµασία η
σειρά µε την οποία τα αντικείµενα εµφανίζονται στις υποδοχές. Το πλήθος των διαφορετικών διανοµών είναι
ίσο µε:
1.
1
!
+ − 
 
 
n k
k
k
2. Τον συντελεστή του xk
στην παράσταση (1 + x + x2
+ x3
+ x4
+ …)n
3. Τον συντελεστή του / !k
x k στην παράσταση (1 + x + x2
+ x3
+ x4
+ …)n
4. Τον συντελεστή του xk
/ k! στην παράσταση (1 + x)n+k-1
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 2
(4) Έστω φ, ψ αυθαίρετα επιλεγµένοι τύποι. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις είναι αληθείς;
1. φ ∨ ¬φ |= ¬(φ → (ψ → φ))
2. ¬(φ → (ψ → φ)) |= φ ∨ ¬φ
3. |= ψ → (ψ → φ)
4. |= φ → (ψ → φ)
(5) Ο τύπος , ∧ ∃ , ∧ ,
1. Ο τύπος ∃ ∃ αληθεύει στο σύνολο των φυσικών όπου το P(x,y) σηµαίνει ότι x<y.
2. Ο τύπος ∀ ∃ αληθεύει στο σύνολο των φυσικών όπου το P(x,y) σηµαίνει ότι x<y.
3. Ο τύπος ∀ ∃ αληθεύει στο σύνολο των πραγµατικών όπου το P(x,y) σηµαίνει ότι x<y.
4. Ο τύπος ∃ ∃ αληθεύει στο γράφηµα «κύκλος τάξης 5» όπου το P(x,y) σηµαίνει ότι οι
κορυφές x,y συνδέονται µε ακµή.
(8) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν;
1. Σε ένα γράφηµα µε βάρη (µήκη) στις ακµές, για όλα τα ζευγάρια διαφορετικών κορυφών s και t, η ακµή
ελαχίστου µήκους εµφανίζεται στο συντοµότερο s-t µονοπάτι.
2. Αν Α είναι το µητρώο σύνδεσης ενός (απλού µη κατευθυνόµενου) γραφήµατος G και το άθροισµα των
στοιχείων κάθε γραµµής του Α είναι k, τότε το γράφηµα είναι k-κανονικό.
3. Υπάρχει αυτοσυµπληρωµατικό γράφηµα µε 18 κορυφές.
4. Ένα απλό µη κατευθυνόµενο 4-κανονικό γράφηµα µε 14 ακµές που είναι επίπεδο, έχει 9 όψεις.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 3
(7) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν;
1. Κάθε υπογράφηµα ενός συνδεόµενου γραφήµατος είναι συνδεόµενο.
2. Κάθε επαγόµενο υπογράφηµα τουλάχιστον 2 κορυφών του Kn , n ≥ 2, είναι πλήρες.
3. Αν ένα γράφηµα έχει χρωµατικό αριθµό ίσο µε k, κάθε υπογράφηµά του έχει χρωµατικό αριθµό ίσο µε k.
4. Κάθε γράφηµα έχει ένα υπογράφηµα που είναι δέντρο.
(8) Στο παρακάτω γράφηµα µε βάρη απεικονίζονται µε έντονες γραµµές οι ακµές ενός τµήµατος Ελαχίστου
Συνδετικού ∆ένδρου κατά την κατασκευή του από τον αλγόριθµο του Prim. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις
αληθεύουν;
1. Η επόµενη ακµή που θα προστεθεί είναι η (v5,v6)
2. Η µεθεπόµενη ακµή που θα προστεθεί είναι η (v5,v6)
3. Η επόµενη ακµή που θα προστεθεί είναι η (v4,v7)
4. Η ακµή (v1,v7) δεν µετέχει σε κανένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο.
(9) Θεωρούµε το γράφηµα Κ3,3 µε κάθε ακµή να έχει βάρος 1
1. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά βάθος παράγει δένδρο ύψους 6.
2. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος παράγει δένδρο ύψους 2.
3. Οι αλγόριθµοι διάσχισης κατά βάθος και διάσχισης κατά πλάτος παράγουν δένδρο βάρους 6.
4. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος παράγει δένδρο ίσου βάρους µε το δένδρο που παράγει ο
αλγόριθµος του Prim.
(10) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν;
1. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά βάθος παράγει δένδρο ύψους n αν εφαρµοστεί στο γράφηµα Kn
2. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος παράγει δένδρο ύψους 2 αν εφαρµοστεί στο γράφηµα Kn
3. Οι αλγόριθµοι διάσχισης κατά βάθος και κατά πλάτος παράγουν το ίδιο δένδρο αν εφαρµοστούν στο Kn
4. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του συντοµότερου
µονοπατιού από µια κορυφή s σε µια κορυφή t αν όλες οι ακµές έχουν το ίδιο βάρος
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 4
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (70% του βαθµού)
Άσκηση 1 (Μονάδες 25)
1. Σε ένα ντουλάπι υπάρχουν 10 ζευγάρια παπουτσιών (κάθε ζευγάρι αποτελείται από ένα δεξί και από ένα
αριστερό παπούτσι, και κάθε ζευγάρι είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο). Αν επιλέξουµε τυχαία 4
παπούτσια, ποια η πιθανότητα να µην επιλέξουµε κανένα ζευγάρι παπουτσιών;
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 5
Άσκηση 2 (Μονάδες 35)
(Ερώτηµα 1)
α) Να δείξετε ότι |– φ → ¬¬φ.
β) Να δείξετε ότι { φ → ψ, ¬ψ } |– ¬φ.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα Θεωρήµατα Απαγωγής, Αντιθετοαναστροφής, Απαγωγής σε Άτοπο, αλλά όχι
το Θεώρηµα Εγκυρότητας-Πληρότητας.
(Ερώτηµα 2)
Να εξετάσετε αν ο τύπος: ∃ ∧ ∀ → ∃ ∧ είναι λογικά έγκυρος
(Ερώτηµα 3)
1. Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο Q. Ερµηνεύουµε τη γλώσσα
αυτή σε κατευθυνόµενα γραφήµατα χωρίς παράλληλες ακµές όπου το σύµπαν είναι οι κορυφές του
γραφήµατος και το διµελές κατηγόρηµα Q(x,y) ερµηνεύεται ως «Υπάρχει ακµή από την κορυφή x στην
κορυφή y»
A. ∆ίνεται η πρόταση ∃ , ∧ ∀ → , ∧ , . Να εξηγήσετε (στην φυσική
γλώσσα και χρησιµοποιώντας την έννοια του έξω-βαθµού και του έσω-βαθµού κορυφής) ποια
γραφήµατα επαληθεύουν την . Να δώσετε µια δοµή µε τουλάχιστον 5 κορυφές που επαληθεύει την
πρόταση .
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 6
Άσκηση 3 (Μονάδες 20)
1. Σχεδιάστε όλα τα µη ισόµορφα δένδρα µε 2,3,4 και 5 κορυφές. Έπειτα επαληθεύστε ότι κάθε ένα από
αυτά έχει χρωµατικό αριθµό 2.
2. Αποδείξτε µε µαθηµατική επαγωγή ότι κάθε δένδρο τουλάχιστον 2 κορυφών έχει χρωµατικό αριθµό 2.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 7
Άσκηση 4 (Μονάδες 20)
Θεωρούµε επίπεδες αποτυπώσεις των γραφηµάτων ,	 και στις οποίες επισηµαίνουµε τις ακµές
, ,	 , και , της εξωτερικής όψης του κάθε ενός αντίστοιχα. Σχεδιάστε και τα τρία
γραφήµατα ταυτόχρονα στο επίπεδο χωρίς οποιεσδήποτε ακµές τους να διασταυρώνονται, µε τις ακµές , ,
να ταυτίζονται, δηλαδή τις κορυφές , , να ταυτίζονται σε µία κορυφή και τις , , να ταυτίζονται σε
άλλη.

Recommended

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17Dimitris Psounis
1.2K views4 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13Dimitris Psounis
872 views4 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2Dimitris Psounis
1.2K views6 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14Dimitris Psounis
1K views4 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3Dimitris Psounis
937 views6 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 25 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 25ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 25
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 25Dimitris Psounis
898 views6 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1Dimitris Psounis
1.8K views7 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24Dimitris Psounis
710 views6 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22Dimitris Psounis
1.1K views5 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28Dimitris Psounis
882 views5 slides
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8Dimitris Psounis
703 views7 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9Dimitris Psounis
1.2K views3 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis2.4K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3Dimitris Psounis
889 views7 slides
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6Dimitris Psounis
766 views7 slides
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7Dimitris Psounis
723 views7 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10Dimitris Psounis
1.5K views4 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 3 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 3ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 3
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 3Dimitris Psounis
1.7K views1 slide
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 6 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 6ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 6
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 6Dimitris Psounis
1.6K views2 slides

Viewers also liked(18)

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
Dimitris Psounis1K views

Similar to ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6Dimitris Psounis
2.9K views6 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 21 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 21ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 21
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 21Dimitris Psounis
609 views6 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6Dimitris Psounis
5.2K views36 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 20 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 20ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 20
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 20Dimitris Psounis
748 views4 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4Dimitris Psounis
3.9K views16 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29Dimitris Psounis
752 views5 slides

Similar to ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4(19)

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
Τρίωρο διαγώνισμα προσομοίωσης Γ Λυκείου από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Βορε... by Μάκης Χατζόπουλος
Τρίωρο διαγώνισμα προσομοίωσης Γ Λυκείου από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Βορε...Τρίωρο διαγώνισμα προσομοίωσης Γ Λυκείου από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Βορε...
Τρίωρο διαγώνισμα προσομοίωσης Γ Λυκείου από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Βορε...
20-05-13 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας by Nickos Nickolopoulos
20-05-13 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας20-05-13 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
20-05-13 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024EmployEdu
116 views3 slides
ΑΝΑΠΗΡΙΑ. by
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ssuser43d27b
9 views7 slides
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx7gymnasiokavalas
37 views14 slides
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfChrisa Kokorikou
44 views36 slides
Ευρωπαϊκή Ένωση by
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωσηssuser43d27b
10 views26 slides
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx by
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx36dimperist
25 views4 slides

Recently uploaded(20)

Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu116 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas37 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou44 views
Ευρωπαϊκή Ένωση by ssuser43d27b
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση
ssuser43d27b10 views
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx by 36dimperist
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
36dimperist25 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu254 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram76 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo1.1K views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
Palaiodologiko_2023.pptx by 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist58 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram18 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 views
Imerida_36_Dec_2023.pptx by 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist40 views

ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4

  • 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 1 ΠΛΗ20 – ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ4 ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ (30% του βαθµού) (1) Ο αριθµός των διαφορετικών τρόπων να προγραµµατιστούν οι εξετάσεις 5 διαφορετικών µαθηµάτων σε µια εξεταστική περίοδο διάρκειας 15 ηµερών, ώστε να µην συµπίπτει η εξέταση δύο µαθηµάτων την ίδια ηµέρα είναι ίσος µε: 1. Τον αριθµό των δυαδικών συµβολοσειρών µήκους 15 που περιέχουν 10 άσσους. 2. Τον συντελεστή του x5 /5! στην παράσταση (1 + x)15 . 3. 305 4. 30!/25! (2) Θεωρούµε τις µεταθέσεις 7 διακεκριµένων αντικειµένων α1, α2, ..., α7. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν; 1. Υπάρχουν (3!)2 µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται στην 4η θέση. 2. Υπάρχουν 7!/2 µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται πριν το α2 3. Υπάρχουν 7! µεταθέσεις όπου τα α1, α2, και α3 εµφανίζονται σε διαδοχικές θέσεις µε αυτήν τη σειρά. 4. Υπάρχουν 5! µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται στην 1η θέση και το αντικείµενο α7 εµφανίζεται στην 7η θέση. (3) Θεωρούµε τις διανοµές k διακεκριµένων αντικειµένων σε n διακεκριµένες υποδοχές όταν έχει σηµασία η σειρά µε την οποία τα αντικείµενα εµφανίζονται στις υποδοχές. Το πλήθος των διαφορετικών διανοµών είναι ίσο µε: 1. 1 ! + −      n k k k 2. Τον συντελεστή του xk στην παράσταση (1 + x + x2 + x3 + x4 + …)n 3. Τον συντελεστή του / !k x k στην παράσταση (1 + x + x2 + x3 + x4 + …)n 4. Τον συντελεστή του xk / k! στην παράσταση (1 + x)n+k-1
  • 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 2 (4) Έστω φ, ψ αυθαίρετα επιλεγµένοι τύποι. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις είναι αληθείς; 1. φ ∨ ¬φ |= ¬(φ → (ψ → φ)) 2. ¬(φ → (ψ → φ)) |= φ ∨ ¬φ 3. |= ψ → (ψ → φ) 4. |= φ → (ψ → φ) (5) Ο τύπος , ∧ ∃ , ∧ , 1. Ο τύπος ∃ ∃ αληθεύει στο σύνολο των φυσικών όπου το P(x,y) σηµαίνει ότι x<y. 2. Ο τύπος ∀ ∃ αληθεύει στο σύνολο των φυσικών όπου το P(x,y) σηµαίνει ότι x<y. 3. Ο τύπος ∀ ∃ αληθεύει στο σύνολο των πραγµατικών όπου το P(x,y) σηµαίνει ότι x<y. 4. Ο τύπος ∃ ∃ αληθεύει στο γράφηµα «κύκλος τάξης 5» όπου το P(x,y) σηµαίνει ότι οι κορυφές x,y συνδέονται µε ακµή. (8) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν; 1. Σε ένα γράφηµα µε βάρη (µήκη) στις ακµές, για όλα τα ζευγάρια διαφορετικών κορυφών s και t, η ακµή ελαχίστου µήκους εµφανίζεται στο συντοµότερο s-t µονοπάτι. 2. Αν Α είναι το µητρώο σύνδεσης ενός (απλού µη κατευθυνόµενου) γραφήµατος G και το άθροισµα των στοιχείων κάθε γραµµής του Α είναι k, τότε το γράφηµα είναι k-κανονικό. 3. Υπάρχει αυτοσυµπληρωµατικό γράφηµα µε 18 κορυφές. 4. Ένα απλό µη κατευθυνόµενο 4-κανονικό γράφηµα µε 14 ακµές που είναι επίπεδο, έχει 9 όψεις.
  • 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 3 (7) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν; 1. Κάθε υπογράφηµα ενός συνδεόµενου γραφήµατος είναι συνδεόµενο. 2. Κάθε επαγόµενο υπογράφηµα τουλάχιστον 2 κορυφών του Kn , n ≥ 2, είναι πλήρες. 3. Αν ένα γράφηµα έχει χρωµατικό αριθµό ίσο µε k, κάθε υπογράφηµά του έχει χρωµατικό αριθµό ίσο µε k. 4. Κάθε γράφηµα έχει ένα υπογράφηµα που είναι δέντρο. (8) Στο παρακάτω γράφηµα µε βάρη απεικονίζονται µε έντονες γραµµές οι ακµές ενός τµήµατος Ελαχίστου Συνδετικού ∆ένδρου κατά την κατασκευή του από τον αλγόριθµο του Prim. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν; 1. Η επόµενη ακµή που θα προστεθεί είναι η (v5,v6) 2. Η µεθεπόµενη ακµή που θα προστεθεί είναι η (v5,v6) 3. Η επόµενη ακµή που θα προστεθεί είναι η (v4,v7) 4. Η ακµή (v1,v7) δεν µετέχει σε κανένα ελάχιστο συνδετικό δένδρο. (9) Θεωρούµε το γράφηµα Κ3,3 µε κάθε ακµή να έχει βάρος 1 1. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά βάθος παράγει δένδρο ύψους 6. 2. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος παράγει δένδρο ύψους 2. 3. Οι αλγόριθµοι διάσχισης κατά βάθος και διάσχισης κατά πλάτος παράγουν δένδρο βάρους 6. 4. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος παράγει δένδρο ίσου βάρους µε το δένδρο που παράγει ο αλγόριθµος του Prim. (10) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν; 1. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά βάθος παράγει δένδρο ύψους n αν εφαρµοστεί στο γράφηµα Kn 2. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος παράγει δένδρο ύψους 2 αν εφαρµοστεί στο γράφηµα Kn 3. Οι αλγόριθµοι διάσχισης κατά βάθος και κατά πλάτος παράγουν το ίδιο δένδρο αν εφαρµοστούν στο Kn 4. Ο αλγόριθµος διάσχισης κατά πλάτος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του συντοµότερου µονοπατιού από µια κορυφή s σε µια κορυφή t αν όλες οι ακµές έχουν το ίδιο βάρος
  • 4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ (70% του βαθµού) Άσκηση 1 (Μονάδες 25) 1. Σε ένα ντουλάπι υπάρχουν 10 ζευγάρια παπουτσιών (κάθε ζευγάρι αποτελείται από ένα δεξί και από ένα αριστερό παπούτσι, και κάθε ζευγάρι είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο). Αν επιλέξουµε τυχαία 4 παπούτσια, ποια η πιθανότητα να µην επιλέξουµε κανένα ζευγάρι παπουτσιών;
  • 5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 5 Άσκηση 2 (Μονάδες 35) (Ερώτηµα 1) α) Να δείξετε ότι |– φ → ¬¬φ. β) Να δείξετε ότι { φ → ψ, ¬ψ } |– ¬φ. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα Θεωρήµατα Απαγωγής, Αντιθετοαναστροφής, Απαγωγής σε Άτοπο, αλλά όχι το Θεώρηµα Εγκυρότητας-Πληρότητας. (Ερώτηµα 2) Να εξετάσετε αν ο τύπος: ∃ ∧ ∀ → ∃ ∧ είναι λογικά έγκυρος (Ερώτηµα 3) 1. Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο Q. Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε κατευθυνόµενα γραφήµατα χωρίς παράλληλες ακµές όπου το σύµπαν είναι οι κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγόρηµα Q(x,y) ερµηνεύεται ως «Υπάρχει ακµή από την κορυφή x στην κορυφή y» A. ∆ίνεται η πρόταση ∃ , ∧ ∀ → , ∧ , . Να εξηγήσετε (στην φυσική γλώσσα και χρησιµοποιώντας την έννοια του έξω-βαθµού και του έσω-βαθµού κορυφής) ποια γραφήµατα επαληθεύουν την . Να δώσετε µια δοµή µε τουλάχιστον 5 κορυφές που επαληθεύει την πρόταση .
  • 6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 6 Άσκηση 3 (Μονάδες 20) 1. Σχεδιάστε όλα τα µη ισόµορφα δένδρα µε 2,3,4 και 5 κορυφές. Έπειτα επαληθεύστε ότι κάθε ένα από αυτά έχει χρωµατικό αριθµό 2. 2. Αποδείξτε µε µαθηµατική επαγωγή ότι κάθε δένδρο τουλάχιστον 2 κορυφών έχει χρωµατικό αριθµό 2.
  • 7. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, ∆ιαγώνισµα 4 7 Άσκηση 4 (Μονάδες 20) Θεωρούµε επίπεδες αποτυπώσεις των γραφηµάτων , και στις οποίες επισηµαίνουµε τις ακµές , , , και , της εξωτερικής όψης του κάθε ενός αντίστοιχα. Σχεδιάστε και τα τρία γραφήµατα ταυτόχρονα στο επίπεδο χωρίς οποιεσδήποτε ακµές τους να διασταυρώνονται, µε τις ακµές , , να ταυτίζονται, δηλαδή τις κορυφές , , να ταυτίζονται σε µία κορυφή και τις , , να ταυτίζονται σε άλλη.