ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
20
3:
3.4:
! "
!
"
!
" #
$ % ! #
&
" '
! "# !"#
. # $% &
$ $ '
(-)
$ $ ' (
)** *" $ + & $ " " +, &
, * $ $ - + * . #/ . ) / * . .
$ $ '
)** *" $ * , & $ " %* &. 0 "
*&, * / * $ % * * .
! "# !"#
$ +, + * - * % $ " . 1 " &
$ " * & * " $ &:
0 & + *" $ $% ' ($.,. .$ ) 0
$ & - 0 & *,+* . + . ($.,. + , ' -% . $.)
0 - * & $ * & + *
* - : - * & $ *
* .
0 & *" $ $% % , % ' 0 & % & *" $
0 2 & $ * $ & *& '+ &
$ & 0 & .
B. 3 .
1. $ &* + $% $ % %*
! "# !"#
B. 3 .
1. $ &* + $% $ % %*
1. #" $ ' ' + .
$! "# !"#
' : 0 & /
)** :
• 1 *" $ 0 *" % . :
| |={tom, pam, john, jil, erwin, kate, tina, alison,
ethan, audrey, annette, thomas, tess, brian}
• 0 . father(x,y)
mother(x,y) " & x
$ + ( * , + ) & % & y.
0 " * . $ " &
- * ' $ %
% '+ ' . #& + tom,pam
+, & $ ' & john,erwin,tina, john,jil
+, & $ ' & alison,audrey
erwin,kate +, & $ ' &
annette,thomas,tess.
• 0 : male(x)
" * * + tom, john,
erwin, ethan, thomas, brian %
female(x) " *
* + pam, jil, kate, tina, alison, audrey,
annette, tess.
tom, pam
john, jil erwin,kate tina
alison,ethan audrey annette thomas tess
brian
& $ * '& %
, * $ * & % . % .
. * + * $ * -
.
B. 3 .
1. $ &* + $% $ % %*
2. #" $ ' ' + . ( ' )
%! "# !"#
* * 1: - 0 & % & $ * *
$ - * * /!:
1.
2.
3.
4.
5. ]
6. ]
B. 3 .
1. $ &* + $% $ % %*
1. #" $ ' ' + . ( ' )
&! "# !"#
* * 2: - * % & $ * * +$ $ - * *
/!:
1.
2.
5. ]
6.
B. 3 .
1. $ &* + $% $ % %*
1. #" $ ' ' + . ( ' )
'! "# !"#
* * 3: * & * % & *& - :
1. *& - (x) " x +, & .'" $ ' .
2. *& - siblings(x,y) " x,y '+ -
3. *& - uncle(x,y) " x & % & y
4. *& - parent(x,y) " x + & y.
5. *& - grandparent(x,y) " x $ $$ "
& % & y.
6. *& - is_uncle(x) " x
7. *& - is_parent(x) " , + .
B. 3 .
1. $ &* + $% $ % %*
1. #" $ ' ' + . ( ' )
(! "# !"#
* * 4: , * . $ $ . *& - ) * & * % & $ *
+$ $ - * *
1. ' .
2. 4$ , $ $ & $ $$ " .
3. ' - alison .
4. '+ - & brian +, & '" $ ' .
5. 4$ , ' % $ & +, & .'" $ ' .
6. 4$ , & 5) '" $ & +, & & .'" $ '
B. 3 .
1. $ &* + $% $ % %*
2. #" $ $ **% ' ' + .
)! "# !"#
• # $ * * :
• &$ % *" $ $ 5 % * , .
• *" $ ' 0 % &!
• % +*. . ($ & 0 * -) * ) 0 & +*. ' % $ &
$ +$ $ " 5 $ & ' * +& & $ * '
• #& " $ % % :
• $ * ' &$ , *& '+ $ * *& . % :
!
• $ * ' *& '+ $ * *& . *& $ . :
" !
' :
• 0 * -) * % K(x) " o x 0
- 0 & $ % * - «4$ , $ (+, ' % )».
- $ % * :
# $%$&'(')
• 0 * -) * % (x) " o x &$ * 0
- 0 & $ % * - « &$ * (+, ' % )». -
$ % * :
* " $%$&'(')
B. 3 .
1. $ &* + $% $ % %*
2. #" $ $ **% ' ' + . ( ' )
))! "# !"#
* * 5: 6* . 7(x), (x), (x,y) , #(x,y) « x - »,
« x * ", - », « x . 0 y», « x + *& * y»,
* , .
2 * -&* )** % . % & . "$. :
1. + , " - . , /
2. 0 , + " . , /
)* $ * * $ & - 0 & % . $ .
' &$)* . . ) :
1. - + $ & * ", ' + & *& * " + - .
2. '" - + ' . 0 + & *& * " /" & , % &
' * ",
B. 3 .
1. $ &* + $% $ % %*
2. #" $ $ **% ' ' + . ( ' )
)! "# !"#
* * 6: 6* . C(x), S(x), P(x), T(x,y), E(x,y) , F(x,y) « x
», « x - », « x », « x ' ' * y», « x
$ & y», « x y - »
2 * -&* )** % . % & . "$. :
1. 1 , 2 / 3 " 4 5 / 6 7 , 6
2. 8 , 1 " 7 / ,
)* $ * * $ & - 0 & % . $ .
' &$)* . . ) :
1. $ +$ ' ' * & , * '" ' -
2. $ - $ & % % % & - .
B. 3 .
1. $ &* + $% $ % %*
3. #" $ . - )
)! "# !"#
• # $ * * &$ , $ $ .* ' . *" $ +
.
• ' - * *,+* *" $ . -&* ) % * & &
" : {…,-2,-1,0,1,2,…}
• &$ , , * * ,
• / & % % ' &$ , + * * , .
• $ * '+, *" $ 0 % $ .
• # & $ " " :
• * * 0 " ) &$ , $ + % $ %
% .
• # * & -&* " " , $ & * * 0 "
-&* ) ' &$ , $ -&* % .
• # & $ " * * 0 " $ ) , &$ , $
+ $ % % .
. * *
. * 1
)! "# !"#
9 " 9 9
1. "$ " * *" . -&* ) %$ & P(x,y) * % x
' $% y.
2. "$ " * *" . $ ) R %$ & P(x,y) * %
x<y.
3. "$ " * *" . . 8 %$ & P(x,y) * % x<y.
4. "$ " * *" . -&* ) %$ & P(x,y) * % x<y.
. * *
- 1
)$! "# !"#
6* . (x), E(x), (x), B(x) 3(x,y) « x
' % », « x * + », « x $ % », « x 5 & & » «
x & 0 y». )* "$ & & " * " $ & - 0 &
% & $ * :
1. ' % $ & $ 5 & & + .
2. ' % & 0 & % * .
3. 9 * & 0 & % * .
. * *
- 2
)%! "# !"#
6* . CS(x), M(x) , OS(x) , Uses(x, y), Likes(x, y) «
x $ - % », « x % », « x & % *"* », « x
, * $ y », « x *& $ y ».
1. / * * -&* )** - 0 & $ . "$ :
: 4; <; " => >
? 4; * " <; => >
2. )* "$ & $ & - 0 & % & $ * :
1. $ - ' *& $ " + %
2. $ - % ' *& $ + %.
3. + $ - % *& $ & , * '" " %
& , * + $% & '" $ - % .
1 of 4

Recommended

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.3K views2 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5K views7 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.8K views1 slide
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2Dimitris Psounis
11.7K views2 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.9K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.4K views7 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)Dimitris Psounis
7.4K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.8K views8 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.5K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.9K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.7K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.7K views1 slide

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.5K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.7K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.7K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis9.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.5K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis188 views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.1K views
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
Dimitris Psounis5.3K views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4Dimitris Psounis
3.9K views16 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.3K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5Dimitris Psounis
5.1K views18 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 Dimitris Psounis
4.7K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.9K views5 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6Dimitris Psounis
5.2K views36 slides

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5 ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.5
Dimitris Psounis4.7K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6
Dimitris Psounis4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
Dimitris Psounis5.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3
Dimitris Psounis3.2K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
Dimitris Psounis9.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.6K views

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
1.9K views7 slides
Tecnica de las_frases_incompletas by
Tecnica de las_frases_incompletasTecnica de las_frases_incompletas
Tecnica de las_frases_incompletasMore Curcio
29 views10 slides
Tecnica de las_frases_incompletas by
Tecnica de las_frases_incompletasTecnica de las_frases_incompletas
Tecnica de las_frases_incompletasMore Curcio
29 views10 slides
El maniático_G K Chesterton by
El maniático_G K ChestertonEl maniático_G K Chesterton
El maniático_G K ChestertonEdgardo Cifuentes B
412 views36 slides
Premier beesday affichage environnemental by
Premier beesday affichage environnementalPremier beesday affichage environnemental
Premier beesday affichage environnementalYoumatter
492 views64 slides
กาพย์เห่เรือ by
กาพย์เห่เรือกาพย์เห่เรือ
กาพย์เห่เรือครูสิ สุรินทร์
342 views2 slides

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)(20)

ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis1.9K views
Tecnica de las_frases_incompletas by More Curcio
Tecnica de las_frases_incompletasTecnica de las_frases_incompletas
Tecnica de las_frases_incompletas
More Curcio29 views
Tecnica de las_frases_incompletas by More Curcio
Tecnica de las_frases_incompletasTecnica de las_frases_incompletas
Tecnica de las_frases_incompletas
More Curcio29 views
Premier beesday affichage environnemental by Youmatter
Premier beesday affichage environnementalPremier beesday affichage environnemental
Premier beesday affichage environnemental
Youmatter492 views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5K views
via-crucis-vocacional.pdf by LookSmilh
via-crucis-vocacional.pdfvia-crucis-vocacional.pdf
via-crucis-vocacional.pdf
LookSmilh44 views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
Belgique - Accord de gouvernement 2014 by Pauline Ipm
Belgique - Accord de gouvernement 2014Belgique - Accord de gouvernement 2014
Belgique - Accord de gouvernement 2014
Pauline Ipm682 views
Concours Faîtes la Une 2017 by Javelas
Concours Faîtes la Une 2017Concours Faîtes la Une 2017
Concours Faîtes la Une 2017
Javelas139 views
Capitulo2(1) by jcbp_peru
Capitulo2(1)Capitulo2(1)
Capitulo2(1)
jcbp_peru3.9K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

Julia Margaret Cameron by
Julia Margaret Cameron Julia Margaret Cameron
Julia Margaret Cameron Txaruka
5 views20 slides
Éléments visuels.pdf by
Éléments visuels.pdfÉléments visuels.pdf
Éléments visuels.pdfStagiaireLearningmat
28 views2 slides
MNGTCOUT PROJET 04112023.pptx by
MNGTCOUT PROJET 04112023.pptxMNGTCOUT PROJET 04112023.pptx
MNGTCOUT PROJET 04112023.pptxHAIDI2
6 views56 slides
FORMATION SUR LES PICTOGRAMMES DE SECURITE KKW.pptx by
FORMATION SUR LES PICTOGRAMMES DE SECURITE KKW.pptxFORMATION SUR LES PICTOGRAMMES DE SECURITE KKW.pptx
FORMATION SUR LES PICTOGRAMMES DE SECURITE KKW.pptxKOUADIO WILLIAMS KOUAME
5 views17 slides
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23 by
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23BenotGeorges3
23 views21 slides
La Lettre Formelle.pptx by
La Lettre Formelle.pptxLa Lettre Formelle.pptx
La Lettre Formelle.pptxstudymaterial91010
14 views10 slides

Recently uploaded(15)

Julia Margaret Cameron by Txaruka
Julia Margaret Cameron Julia Margaret Cameron
Julia Margaret Cameron
Txaruka5 views
MNGTCOUT PROJET 04112023.pptx by HAIDI2
MNGTCOUT PROJET 04112023.pptxMNGTCOUT PROJET 04112023.pptx
MNGTCOUT PROJET 04112023.pptx
HAIDI26 views
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23 by BenotGeorges3
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23
BenotGeorges323 views
Cours Audit General 2019 (1).prof tatouti .pdf by Abdelghani19
Cours Audit  General 2019 (1).prof tatouti .pdfCours Audit  General 2019 (1).prof tatouti .pdf
Cours Audit General 2019 (1).prof tatouti .pdf
Abdelghani195 views
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 (adapté au 2... by BenotGeorges3
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 (adapté au 2...Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 (adapté au 2...
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 (adapté au 2...
BenotGeorges324 views
Présentation de lancement SAE105 by JeanLucHusson
Présentation de lancement SAE105Présentation de lancement SAE105
Présentation de lancement SAE105
JeanLucHusson20 views
Formation M2i - Cadre réglementaire des IA Génératives : premiers éléments de... by M2i Formation
Formation M2i - Cadre réglementaire des IA Génératives : premiers éléments de...Formation M2i - Cadre réglementaire des IA Génératives : premiers éléments de...
Formation M2i - Cadre réglementaire des IA Génératives : premiers éléments de...
M2i Formation6 views
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 by BenotGeorges3
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23
BenotGeorges36 views
Julia Margaret Cameron by Txaruka
Julia Margaret CameronJulia Margaret Cameron
Julia Margaret Cameron
Txaruka65 views
Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce... by M2i Formation
Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce...Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce...
Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce...
M2i Formation41 views

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

  • 1. 20 3: 3.4: ! " ! " ! " # $ % ! # & " ' ! "# !"# . # $% & $ $ ' (-) $ $ ' ( )** *" $ + & $ " " +, & , * $ $ - + * . #/ . ) / * . . $ $ ' )** *" $ * , & $ " %* &. 0 " *&, * / * $ % * * . ! "# !"# $ +, + * - * % $ " . 1 " & $ " * & * " $ &: 0 & + *" $ $% ' ($.,. .$ ) 0 $ & - 0 & *,+* . + . ($.,. + , ' -% . $.) 0 - * & $ * & + * * - : - * & $ * * . 0 & *" $ $% % , % ' 0 & % & *" $ 0 2 & $ * $ & *& '+ & $ & 0 & . B. 3 . 1. $ &* + $% $ % %* ! "# !"#
  • 2. B. 3 . 1. $ &* + $% $ % %* 1. #" $ ' ' + . $! "# !"# ' : 0 & / )** : • 1 *" $ 0 *" % . : | |={tom, pam, john, jil, erwin, kate, tina, alison, ethan, audrey, annette, thomas, tess, brian} • 0 . father(x,y) mother(x,y) " & x $ + ( * , + ) & % & y. 0 " * . $ " & - * ' $ % % '+ ' . #& + tom,pam +, & $ ' & john,erwin,tina, john,jil +, & $ ' & alison,audrey erwin,kate +, & $ ' & annette,thomas,tess. • 0 : male(x) " * * + tom, john, erwin, ethan, thomas, brian % female(x) " * * + pam, jil, kate, tina, alison, audrey, annette, tess. tom, pam john, jil erwin,kate tina alison,ethan audrey annette thomas tess brian & $ * '& % , * $ * & % . % . . * + * $ * - . B. 3 . 1. $ &* + $% $ % %* 2. #" $ ' ' + . ( ' ) %! "# !"# * * 1: - 0 & % & $ * * $ - * * /!: 1. 2. 3. 4. 5. ] 6. ] B. 3 . 1. $ &* + $% $ % %* 1. #" $ ' ' + . ( ' ) &! "# !"# * * 2: - * % & $ * * +$ $ - * * /!: 1. 2. 5. ] 6. B. 3 . 1. $ &* + $% $ % %* 1. #" $ ' ' + . ( ' ) '! "# !"# * * 3: * & * % & *& - : 1. *& - (x) " x +, & .'" $ ' . 2. *& - siblings(x,y) " x,y '+ - 3. *& - uncle(x,y) " x & % & y 4. *& - parent(x,y) " x + & y. 5. *& - grandparent(x,y) " x $ $$ " & % & y. 6. *& - is_uncle(x) " x 7. *& - is_parent(x) " , + .
  • 3. B. 3 . 1. $ &* + $% $ % %* 1. #" $ ' ' + . ( ' ) (! "# !"# * * 4: , * . $ $ . *& - ) * & * % & $ * +$ $ - * * 1. ' . 2. 4$ , $ $ & $ $$ " . 3. ' - alison . 4. '+ - & brian +, & '" $ ' . 5. 4$ , ' % $ & +, & .'" $ ' . 6. 4$ , & 5) '" $ & +, & & .'" $ ' B. 3 . 1. $ &* + $% $ % %* 2. #" $ $ **% ' ' + . )! "# !"# • # $ * * : • &$ % *" $ $ 5 % * , . • *" $ ' 0 % &! • % +*. . ($ & 0 * -) * ) 0 & +*. ' % $ & $ +$ $ " 5 $ & ' * +& & $ * ' • #& " $ % % : • $ * ' &$ , *& '+ $ * *& . % : ! • $ * ' *& '+ $ * *& . *& $ . : " ! ' : • 0 * -) * % K(x) " o x 0 - 0 & $ % * - «4$ , $ (+, ' % )». - $ % * : # $%$&'(') • 0 * -) * % (x) " o x &$ * 0 - 0 & $ % * - « &$ * (+, ' % )». - $ % * : * " $%$&'(') B. 3 . 1. $ &* + $% $ % %* 2. #" $ $ **% ' ' + . ( ' ) ))! "# !"# * * 5: 6* . 7(x), (x), (x,y) , #(x,y) « x - », « x * ", - », « x . 0 y», « x + *& * y», * , . 2 * -&* )** % . % & . "$. : 1. + , " - . , / 2. 0 , + " . , / )* $ * * $ & - 0 & % . $ . ' &$)* . . ) : 1. - + $ & * ", ' + & *& * " + - . 2. '" - + ' . 0 + & *& * " /" & , % & ' * ", B. 3 . 1. $ &* + $% $ % %* 2. #" $ $ **% ' ' + . ( ' ) )! "# !"# * * 6: 6* . C(x), S(x), P(x), T(x,y), E(x,y) , F(x,y) « x », « x - », « x », « x ' ' * y», « x $ & y», « x y - » 2 * -&* )** % . % & . "$. : 1. 1 , 2 / 3 " 4 5 / 6 7 , 6 2. 8 , 1 " 7 / , )* $ * * $ & - 0 & % . $ . ' &$)* . . ) : 1. $ +$ ' ' * & , * '" ' - 2. $ - $ & % % % & - .
  • 4. B. 3 . 1. $ &* + $% $ % %* 3. #" $ . - ) )! "# !"# • # $ * * &$ , $ $ .* ' . *" $ + . • ' - * *,+* *" $ . -&* ) % * & & " : {…,-2,-1,0,1,2,…} • &$ , , * * , • / & % % ' &$ , + * * , . • $ * '+, *" $ 0 % $ . • # & $ " " : • * * 0 " ) &$ , $ + % $ % % . • # * & -&* " " , $ & * * 0 " -&* ) ' &$ , $ -&* % . • # & $ " * * 0 " $ ) , &$ , $ + $ % % . . * * . * 1 )! "# !"# 9 " 9 9 1. "$ " * *" . -&* ) %$ & P(x,y) * % x ' $% y. 2. "$ " * *" . $ ) R %$ & P(x,y) * % x<y. 3. "$ " * *" . . 8 %$ & P(x,y) * % x<y. 4. "$ " * *" . -&* ) %$ & P(x,y) * % x<y. . * * - 1 )$! "# !"# 6* . (x), E(x), (x), B(x) 3(x,y) « x ' % », « x * + », « x $ % », « x 5 & & » « x & 0 y». )* "$ & & " * " $ & - 0 & % & $ * : 1. ' % $ & $ 5 & & + . 2. ' % & 0 & % * . 3. 9 * & 0 & % * . . * * - 2 )%! "# !"# 6* . CS(x), M(x) , OS(x) , Uses(x, y), Likes(x, y) « x $ - % », « x % », « x & % *"* », « x , * $ y », « x *& $ y ». 1. / * * -&* )** - 0 & $ . "$ : : 4; <; " => > ? 4; * " <; => > 2. )* "$ & $ & - 0 & % & $ * : 1. $ - ' *& $ " + % 2. $ - % ' *& $ + %. 3. + $ - % *& $ & , * '" " % & , * + $% & '" $ - % .