ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
20
3:
3.1:
!" # #" $ $%
&
' % $ (
' $ $ (
) * + $
, * + $
- ' (
) ' % $
. $ $ /
0
1
) '(
, $ '(
- 2 %+ + '(
& $ ' %
3 & $
! !
, 2 "
2 4 0 $% 5
$ $
- % 6 '( %
* % 6
7 $ % 6
3 6 & %
8
. % $ $
0
) 06 "
. ! "# $
"%"&'
() % * $ $ ) .
& + # "% &% " % & #) ' & & #
) .
"%"&' ,
&$ '& ' ' .
"%"&'
(-)
! !
B. -& %
1. " . )*
"! !
. )* ( $ . ) /& & 1) " &)&% "# &0 1&% :
() # 1 " &% " ) :
& .) 2 (".1. x1,x2,…)
% ! '& :
& 2 & : ( )
" $0 2 & &0 1&% :
. ) # :
$ " '&% & &: $" 1& :
) * $ .#) : P1/m1, P2/m2,…
) $ * $ .#) : f1/m1, f2/m2,…
) & * : c1, c2,…
"% :
) & .) * $ . )%/& & ( 1)
) & * $ . )%/& & ! ( 1)
$ . ) # Pi / mi "& %/& # Pi &% 2 # . ) . mi
$ . ) # fi / mi "& %/& # fi &% 2 $ # . ) . mi
, # &% ") $ $ . $ .#) $.
B. -& %
2. 2 1&% & 12 & " )
1. $ . )
#! !
$ . ) ) :
1 & 2 $ &
3 #" % $ '21& 2 # &" 2+&
%
4 $ # . ) )& $ &% #" % $ , ' ) '
'21& 2 # &" 2+& % .
'&% !$ * !$ .#) :
- % $ & & &"# & :
• $ # . ) fatherOf(x)
• " $ & & $ & '21& # 2
&" 2+& " 2 $.
• $ # . ) mult(x,y)
• " $ & & $ & '21& # ' +$
&" 2+& # & # $ .
• $ # . ) sum(x,y)
• " $ & & $ & '21& # ' +$
&" 2+& $ .
B. -& %
2. 2 1&% & 12 & " )
2. . )
$! !
. ) ) :
1 & 2 12 &
3 '&' 2 $ &" 2+ $ ) 2 &$'2
'&% * !$ .#) :
- % $ & & &"# & :
• # . ) less(x,y)
• " $ & & $ & ) & & x<y
• # . ) greater_equal(x,y)
• " $ & & $ & ) & & x5y
• # . ) odd(x)
• " $ & & $ & ) & & x &% "& #
• # . ) likes(x,y)
• " $ & & $ & '21& # '
) & & " $ 1&% 1 # $ " &%
" $ 1&% 2 #
B. -& %
2. 2 1&% & 12 & " )
3. " '&%
%! !
" '&% & + /& « &» * .
2 + + « & x 1 & " # » +& &
) :
(" $ x " ' " & & .)
! ' " " # & )
'&% :
• « & # +& ) ». % 6&$' (".1. '& 1 & )
• « & " 21& # % +$ 2 ». % )
! #!! " # + :
% ) ! &% ) #)& 2 " $ " % & x
" '&%0 $ & " &% & &" 1& ) % " $
) " & #)& 2 $ x
% &$' ! &% 6&$' 2 % $ x
" '&%0 $ & '% $ & $ & 2 $ x " $ " #
&% 6&$' .
B. -& %
2. 2 1&% & 12 & " )
4. " '&%
&! !
" '&% & + /& «$" 1& » * .
2 + + «$" 1& x * & 1 & " # »
+& & ) :
(" $ x " ' " & & .)
! ' " " # & )
'&% :
• «7" 1& " * # " $ &% " )/ $ 2». % ) ( x=2)
• «7" 1& +$ # " $ '& ' &% & 1». % 6&$'
! #!! " # + :
% ) ! &% ) 2 % $ x
" '&%0 $ & '% $ & $ & 2 $ x " $ " #
&% ) .
% &$' ! &% 6&$' #)& 2 " $ " % & x
" '&%0 $ & " &% & &" 1& ) % " $
) " & #)& 2 $ x
B. -& %
2. 2 1&% & 12 & " )
5. . ) #
'! !
. ) # $ & :
&)2 1& 1&% & '&0% $ 21 $ %' .
" % $ &% :
• ) 2 , , 21 $ %' .
• &$'2 , , 21 $ ' + & .
! #!! % " + &)2 1& ' 2 &% % & .
4 ,, " &% #
! & 2
& .) 2
!$ ! . )
" % " * & $ & 2 & 2 .
B. -& %
3. $ #
1.
! !
$ # &% ' % & $ #
' " & + $ & & ) " 2"& &.& $
# & " $ 2 $ &.
4 + ) %/& " ' " & " $ .#)
" . )* ( # ! )
#) $ % &$ $ $ #
) :
• ( : &% & .) , & $ # . ) .
• # " : &% # # #
• # " &% " " $ 1 " &% " '&% &
" '& .
"& 2 % $ &:
• & &$ 2 & & .) 2 : & .) 2 " $ '& & "# " '&%
• )& & & & .) 2 : & .) 2 " $ '& '& & "# " '&%
• # : 4 " " $ '& 21& &)& & & & .) 2 .
B. -& %
3. $ # )
2. (
! !
# : ( &% :
• % &
• ' ) ' &% & .) &% & &
• % & ! " , "#,…, "$ #" $ ! &% $ # . ) . n &
"% & ' ( ) &% # .
• ) ' &% $ # . ) .
• "% 2"& # 2 $ # . ) " &% '&1 &%
# & & .) $ # . )
! #!! 4 # $" ) &% &" 2+& % :
% & 21&
% & .) 21& %
4 $ # . ) &" 26& %
'&% :
• 5, x, y, sum(5,4), mult(sum(5,3),2), fatherOf(fatherOf(fatherOf(x)))
B. -& %
3. $ # )
3. # "
! !
# : # " &% :
• % & * *# #" $ * *# &% # .
• & # # &+ #/& # & # $
• % & + * , *#,…, *$ #" $ , &% # . ) . n &
*% & ' ( ) &% # .
• ) ' &% &+ $ .#) $.
• "% 2"& # 2 # . ) " &% '&1 &%
# & & .) $ # . )
'&% * " :
• - .
• "/" !0*1234! 5/1)
• 6320*237*10) . 8
• 92:: :;< <;9* ' .
B. -& %
3. $ # )
4. # "
! !
# : # " &% :
• % & = = > ? = @ ? = ? = ? #" $ = ? &% " .
• & # " % " " $ '2 $ #
" $ ( ), " & ' ) ' " $
&" 2+ $ ) 2 &$'2 .
• % & - - #" $ &% " .
• "% 2"& # 2 " '&% &+ #/& # & #
# "
'&% * " :
• , - A @ B C D #" $ P/2, Q/2 &% . )
• "/" !0*1234! 5/1)
• - E + > F #" $ P/1, Q/1, R/1 &% . )
• - A, - A #" $ P/2 # . )
! #!! 4 " ( # # ) $" ) &% &" 2+&
) 2 &$'2 :
B. -& %
3. $ # )
5. & ' ' " $ & # &)& *
"! !
" & # &)& * ) &% :
& ) & " & # 21 $ :
2 & & % " & % &% :
# & " & % 21 $ '& :
'& ' ' & # " $ $" '& & " & # " 0&
'&
& ' ' :
! " 21
P/2 # . )
f/1 $ # . )
c: &
x,y: & .) 2
&:
# "
# "
(
))],())(,(([)( cxPxfzPyxyxx ∧∀∃→≈∀
)( yxx ≈∀ ))],())(,(([ cxPxfzPyx ∧∀∃
yx ≈ )),())(,(( cxPxfzPy ∧∀
),())(,( cxPxfzP ∧
))(,( xfzP ),( cxP
x y
z )(xf x c
x
B. -& %
3. $ # )
6. #
#! !
%:
% & .) &% &)& & '& &% "&'% &+ & # " '&% .
& .) &% '& &$ 2 &% "&'% &+ & # " '&% .
4 " &% " # '& "& 21& &)& & & & .) 2
'&% :
• - B - , A #" $ P/1,Q/1 . )
• x &% '& &$ 2 . & & & "# " '&%
• y &% &)& & . & '& & & "# " '&%
• - ! - A @ GE G #" $ f/1 $ #, Q/2 #
• & + x - ! - A &% '& &$ 2
• & + y - ! - A &% &)& &
• & + x GE G &% &)& & .
• & + y GE G &% '& &$ 2
• - A B - A #" $ Q/2 . )
• x &% '& &$ 2 . & & & "# " '&%
• y &% '& &$ 2 . & & & "# " '&% A
B. -& %
4. 2 " &
1. ( & &% )
$! !
&' 2 " ) " $ 2.&
$ # " $ % &, 2) $ & :
• 7" ) %/ $ & ( &% # )
• 7" ) %/ $ & &% ) / 6&$' ( &% " )
&" 1 $ & $ # " 2"& '%'& "# & +* :
• ' ( & &% ) " % :
• %/& "&'% % & .) *
• % & # $ . )
• % & 2 & 2 .
• " % " % :
• % & &)& & & & .) 2 .
B. -& %
4. 2 " &
1. ( & &% )
%! !
# : ' ( & &% ) " &)&% "# &0 :
• " H ( $ . )%/& & IHI ) " $ &% "&'%
& .) * .
• !& & $ # . ) JK) 1 & $ : !L
M IHI$
IHI
• !& & # . ) ,K) 1 & 12 : ,L N IHI$
• !& & . ) & c 1 & : DL
IHI
) ' & &% " '%'& # & #) . ) " $ & + %/ "
( # )
B. -& %
4. 2 " &
1. ( & &% )
&! !
'& 1: " &% # :
! D D#
&' 2 & &% :
• " &% O
• & &% !K &% !P - A - Q A
• H & &% D &% D P R
• H & &% D# &% D#
P
S
" % $ # $ &% : 9+4=13
B. -& %
4. 2 " &
1. ( & &% )
'! !
'& 2: " &% " :
DT ! D D#
&' 2 & &% :
• " &% O
• & &% !K &% !P - A - Q A
• H & &% D &% D P R
• H & &% D# &% D#
P
S
• H & &% DT &% DT
P ''
" % $ # $ &% : 11=13, &% 6&$' .
B. -& %
4. 2 " &
1. ( & &% )
! !
'& 3: " &% " :
-B - D
&' 2 & &% :
• " &% O
• & &% EK &% BP - A ) & & x<y
• H & &% D &% D P 8
" +& - - U 8 & & & « & +$ # &% # &
$ 5» &% 6&$' (".1. '& 1 & x=6)
B. -& %
4. 2 " &
1. ( & &% )
! !
'& 4: " &% " :
-B - D
&' 2 & &% :
• " &% O
• & &% EK &% BP - A ) & & x>y
• H & &% D &% D P V
" +& - - W V & & & « & +$ # &% & ) &
$ 0» &% 6&$' ('& 1 & x=0)
B. -& %
4. 2 " &
2. " %
! !
# : " % v &% % $ " $ '% & "# " & &
&)& & & .) .
• 3 &% % $ : XM Y IHI
" % &)&$ 2 & .) * :
• % " % " 2"&
• 7" ) % $ & 2 #
• " + % $ & 2 " &% ) 6&$'
" $ "& ) . & &)& & & & .) 2 .
• % & '& " &% '& $" 1 $ &)& & & & .) & (' ) '
" &% " # )
B. -& %
4. 2 " &
2. " %
! !
'& 5: " &% " :
-B - A
&' 2 & &% :
• " &% O
• & &% EK &% BP - A ) & & x<y
" %
• v(y)=1
" +& - - U ' & & & «7" 1& +$ # " $ &%
# & $ 1» &% ) ( 1 & x=0)
B. -& %
4. 2 " &
2. " %
"! !
'& 6: " &% " :
-B - A @ A C ! A C
&' 2 & &% :
• " &% O
• & &% EK &% BP - A ) & & x<y
• & &% JK &% !P - A - Q A
" %
• v(y)=1, v(z)=2
" +& - - U ' @ A A Q & & & «7" 1&
+$ # " $ &% # & $ 1 $" 1& +$ # " $ " & &% 2,
& 2» &% ) ( 1 & x=0 y=0)
B. -& %
5. !$ +%& "
#! !
8 " * #) 1&% " $ "& 6 & " & &$ / $ &
$ +%& " " $ $ "& +2 . ) .
• ) ' '&' 2 $ " % $ ) 2 6&$'2 .
'& :
" +$ * * % $ & $ . ) sum/2
mult/2 &" 2+ $ % 1 # &
$ , " & % $ & $ +%& :
• $ +% E(x) ) & & x &% :
Z - [ A - <;9* A
• $ +% O(x) ) & & x &% "& # :
 - [ A - :;< <;9* A '
& 1 $ * $ + * " & % $ & " "& %") &
" & :
B. -& %
5. !$ +%& "
$! !
& 1 $ * $ + * " & % $ & " "& %") &
" & . " '& " & % $ & &0 " & :
• « & +$ # &% "& # »
• « & +$ # &% # & '& &% "& # »
• «7" 1& +$ # " $ &% "& # »
• « & # +& ' "& * * »
• . . .
] - > 4 -
] - 4 -
] - @ 4 -
] - A C 4 A @ 4 C @ - :;< A C
B. -& %
6. & + # %
%! !
( ) * (
^_`a=bc
(
2 % #( $
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
@
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
>
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
" ^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
%
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
# ^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
% % %
^_`a=bc
(
B. -& %
6. & + # %
&! !
( ) * (
$ -
dedfaca= a`g -
(
9 # # #( $
dedfaca=
(
9 # # #( $
dedfaca=
(
9 # # " % #( $
dedfaca=
(
% -
dedfaca= a`g -
(
. # "# $%
dedfaca=
(
8 # #( $
dedfaca=
(
& - A
- bhibc ji A
(
9 # : ( # % #( $
bhibc
(
9 # : ( # % " % #( $
bhibc
(
' - A
- bhibc ji A
(
. : ( # % "# $%
bhibc
(
8 : ( # % #( $
bhibc
(
B. -& %
6. & + # %
'! !
( ) * (
- A
- bhibc ji A
(
9 # # "# $
bhibc
(
#
- A
- bhibc ji A
(
. # "# $
bhibc
(
# % "%
#
- A - k A @
- bhibc ji A
(
9 # : ( + 6 % # %
#( $
bhibc
(
9 # : ( + 6 % # % "
% #( $
bhibc
(
- A - k A
- bhibc ji A
(
. : ( + 6; % # % "# $%
bhibc
(
8 : ( + 6; % # % #( $
bhibc
(
B. -& %
6. & + # %
! !
( )
"
-
ded`aca= ba` -
(
@ A
`j`d= ded`aca= ba` A
(
- A
< # % + # $% + $
< # "% # $% + $
#
- A
ded`aca= ba` -
(
@
`j`d= ded`aca= ba` A
(
@ - k A @
C
`j`d= ded`aca= ba` C
(
C - > C A
< # % +( # $% + $
. &
3 # 1
! !
&$ & '& ' ' $ " $ :
#" $ Q/2 &% # . ) , f/1 &% $ # . ) , c,d &%
& 2 .
))((),(),(.2
)]))(),((([.1
xfydxxyyxyQxdcQ
dycxyfxfQyx
≈→≈∃∀↔∀∃∧
≈∧≈→∀∃
. &
3 # 2
! !
! $ " " $ P/2 Q/3 &% . ) , f/2,g/3 &%
$ . ) , c,d &% & 2 x,y,z &% & .) 2 . 0& &
" "# $ " " $ &% & + & , # , % " , %
" " & :
))),,,(,(),,((.7
),()),,(,(.6
),()),,(,(.5
),(),,(.4
))),,(,(),,((.3
),(.2
),(.1
xxxxgxQxxfP
yxyPxcyxfxg
xxzPyyxfxQ
yxPdcxQ
cyxfxgyxfP
yxyQx
yxyPx
∃∃≈
∃→
≈
∀∃
∀∃
1 of 8

Recommended

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.7K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.1K views6 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.5K views6 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5K views7 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.8K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.1K views4 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.3K views2 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.6K views6 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.9K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.7K views1 slide
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.7K views1 slide
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2Dimitris Psounis
11.7K views2 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.7K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.7K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis11.7K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.1K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis9.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.9K views
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.6K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.2K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.4K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.2K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
Dimitris Psounis5.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.4K views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1Dimitris Psounis
9.2K views32 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1Dimitris Psounis
6K views2 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.6K views1 slide
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 6 by
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 6ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 6
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 6Dimitris Psounis
2.4K views4 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.3K views8 slides
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4K views1 slide

Viewers also liked(17)

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.6K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4K views
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
Dimitris Psounis4.4K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
Dimitris Psounis6.5K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
Dimitris Psounis7.2K views
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
Dimitris Psounis11.5K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
Dimitris Psounis10.8K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.2K views

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Gb 2016 10 11 a5 by
Gb 2016 10 11 a5Gb 2016 10 11 a5
Gb 2016 10 11 a5www.mathisoberhof.wordpress.com
159 views12 slides
Belgique - Accord de gouvernement 2014 by
Belgique - Accord de gouvernement 2014Belgique - Accord de gouvernement 2014
Belgique - Accord de gouvernement 2014Pauline Ipm
682 views173 slides
Journal voucher by
Journal voucherJournal voucher
Journal voucherb3randal
180 views3 slides
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumen by
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumenUu no 8 th1999 perlindungan konsumen
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumenSyamsul Noor
300 views46 slides
Laporan router debian by
Laporan router debianLaporan router debian
Laporan router debianSeptian Adi
256 views7 slides
Ettevõtte infoturbe alused by
Ettevõtte infoturbe alusedEttevõtte infoturbe alused
Ettevõtte infoturbe alusedLeego
514 views15 slides

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)(20)

Belgique - Accord de gouvernement 2014 by Pauline Ipm
Belgique - Accord de gouvernement 2014Belgique - Accord de gouvernement 2014
Belgique - Accord de gouvernement 2014
Pauline Ipm682 views
Journal voucher by b3randal
Journal voucherJournal voucher
Journal voucher
b3randal180 views
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumen by Syamsul Noor
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumenUu no 8 th1999 perlindungan konsumen
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumen
Syamsul Noor300 views
Laporan router debian by Septian Adi
Laporan router debianLaporan router debian
Laporan router debian
Septian Adi256 views
Ettevõtte infoturbe alused by Leego
Ettevõtte infoturbe alusedEttevõtte infoturbe alused
Ettevõtte infoturbe alused
Leego514 views
Cortexm3 lpc1768 programming by fivesquare
Cortexm3 lpc1768 programmingCortexm3 lpc1768 programming
Cortexm3 lpc1768 programming
fivesquare378 views
פרוטוקול הולנת"ע מס' 430, 15.6.10 - כפר נופש נחשולים by esty segal
פרוטוקול הולנת"ע מס' 430, 15.6.10 - כפר נופש נחשוליםפרוטוקול הולנת"ע מס' 430, 15.6.10 - כפר נופש נחשולים
פרוטוקול הולנת"ע מס' 430, 15.6.10 - כפר נופש נחשולים
esty segal250 views
Fataawa Regarding Tobacco & Cigarettes by Om Muktar
Fataawa Regarding Tobacco & CigarettesFataawa Regarding Tobacco & Cigarettes
Fataawa Regarding Tobacco & Cigarettes
Om Muktar188 views
Purchase invoice by b3randal
Purchase invoicePurchase invoice
Purchase invoice
b3randal228 views
Ws 2c 784 7447 by imartini
Ws 2c 784 7447Ws 2c 784 7447
Ws 2c 784 7447
imartini181 views
Dsa v by imartini
Dsa vDsa v
Dsa v
imartini258 views
Ws 2c 784 by imartini
Ws 2c 784 Ws 2c 784
Ws 2c 784
imartini280 views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

La dissertation by
La dissertationLa dissertation
La dissertationGabriel Gay-Para
43 views19 slides
Anatomie d’une chute. Ce film a obtenu la palme d'or . by
Anatomie d’une chute. Ce film a obtenu la palme d'or .Anatomie d’une chute. Ce film a obtenu la palme d'or .
Anatomie d’une chute. Ce film a obtenu la palme d'or .Txaruka
29 views25 slides
Webinaire de formation sur les REL by
Webinaire de formation sur les RELWebinaire de formation sur les REL
Webinaire de formation sur les RELMokhtar Ben Henda
8 views98 slides
Exercice de révision SE - IPSET.pdf by
Exercice de révision SE - IPSET.pdfExercice de révision SE - IPSET.pdf
Exercice de révision SE - IPSET.pdfMedBechir
11 views2 slides
Webinaire Cohésion - Vision Board par Lamia Rarrbo.pptx by
Webinaire Cohésion - Vision Board par Lamia Rarrbo.pptxWebinaire Cohésion - Vision Board par Lamia Rarrbo.pptx
Webinaire Cohésion - Vision Board par Lamia Rarrbo.pptxTechnologia Formation
57 views21 slides
Formation M2i - Génération IA : Prenez le train de l'avenir by
Formation M2i - Génération IA : Prenez le train de l'avenirFormation M2i - Génération IA : Prenez le train de l'avenir
Formation M2i - Génération IA : Prenez le train de l'avenirM2i Formation
7 views38 slides

Recently uploaded(14)

Anatomie d’une chute. Ce film a obtenu la palme d'or . by Txaruka
Anatomie d’une chute. Ce film a obtenu la palme d'or .Anatomie d’une chute. Ce film a obtenu la palme d'or .
Anatomie d’une chute. Ce film a obtenu la palme d'or .
Txaruka29 views
Exercice de révision SE - IPSET.pdf by MedBechir
Exercice de révision SE - IPSET.pdfExercice de révision SE - IPSET.pdf
Exercice de révision SE - IPSET.pdf
MedBechir11 views
Formation M2i - Génération IA : Prenez le train de l'avenir by M2i Formation
Formation M2i - Génération IA : Prenez le train de l'avenirFormation M2i - Génération IA : Prenez le train de l'avenir
Formation M2i - Génération IA : Prenez le train de l'avenir
M2i Formation7 views
Couse SE Le système d’exploitation Linux - IPSET.pdf by MedBechir
Couse SE Le système d’exploitation Linux - IPSET.pdfCouse SE Le système d’exploitation Linux - IPSET.pdf
Couse SE Le système d’exploitation Linux - IPSET.pdf
MedBechir8 views
La conscience d'être libre est-elle illusoire ? (G. Gay-Para) by Gabriel Gay-Para
La conscience d'être libre est-elle illusoire ? (G. Gay-Para)La conscience d'être libre est-elle illusoire ? (G. Gay-Para)
La conscience d'être libre est-elle illusoire ? (G. Gay-Para)
Gabriel Gay-Para40 views
Conception et développement d'une marketplace basée sur l'architecture micros... by Adem Amen Allah Thabti
Conception et développement d'une marketplace basée sur l'architecture micros...Conception et développement d'une marketplace basée sur l'architecture micros...
Conception et développement d'une marketplace basée sur l'architecture micros...
Téophile Alexandre Steinlen.Peintre anarchiste du XIXe sieècle. by Txaruka
Téophile Alexandre Steinlen.Peintre anarchiste du XIXe sieècle.Téophile Alexandre Steinlen.Peintre anarchiste du XIXe sieècle.
Téophile Alexandre Steinlen.Peintre anarchiste du XIXe sieècle.
Txaruka57 views

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

  • 1. 20 3: 3.1: !" # #" $ $% & ' % $ ( ' $ $ ( ) * + $ , * + $ - ' ( ) ' % $ . $ $ / 0 1 ) '( , $ '( - 2 %+ + '( & $ ' % 3 & $ ! ! , 2 " 2 4 0 $% 5 $ $ - % 6 '( % * % 6 7 $ % 6 3 6 & % 8 . % $ $ 0 ) 06 " . ! "# $ "%"&' () % * $ $ ) . & + # "% &% " % & #) ' & & # ) . "%"&' , &$ '& ' ' . "%"&' (-) ! ! B. -& % 1. " . )* "! ! . )* ( $ . ) /& & 1) " &)&% "# &0 1&% : () # 1 " &% " ) : & .) 2 (".1. x1,x2,…) % ! '& : & 2 & : ( ) " $0 2 & &0 1&% : . ) # : $ " '&% & &: $" 1& : ) * $ .#) : P1/m1, P2/m2,… ) $ * $ .#) : f1/m1, f2/m2,… ) & * : c1, c2,… "% : ) & .) * $ . )%/& & ( 1) ) & * $ . )%/& & ! ( 1) $ . ) # Pi / mi "& %/& # Pi &% 2 # . ) . mi $ . ) # fi / mi "& %/& # fi &% 2 $ # . ) . mi , # &% ") $ $ . $ .#) $.
  • 2. B. -& % 2. 2 1&% & 12 & " ) 1. $ . ) #! ! $ . ) ) : 1 & 2 $ & 3 #" % $ '21& 2 # &" 2+& % 4 $ # . ) )& $ &% #" % $ , ' ) ' '21& 2 # &" 2+& % . '&% !$ * !$ .#) : - % $ & & &"# & : • $ # . ) fatherOf(x) • " $ & & $ & '21& # 2 &" 2+& " 2 $. • $ # . ) mult(x,y) • " $ & & $ & '21& # ' +$ &" 2+& # & # $ . • $ # . ) sum(x,y) • " $ & & $ & '21& # ' +$ &" 2+& $ . B. -& % 2. 2 1&% & 12 & " ) 2. . ) $! ! . ) ) : 1 & 2 12 & 3 '&' 2 $ &" 2+ $ ) 2 &$'2 '&% * !$ .#) : - % $ & & &"# & : • # . ) less(x,y) • " $ & & $ & ) & & x<y • # . ) greater_equal(x,y) • " $ & & $ & ) & & x5y • # . ) odd(x) • " $ & & $ & ) & & x &% "& # • # . ) likes(x,y) • " $ & & $ & '21& # ' ) & & " $ 1&% 1 # $ " &% " $ 1&% 2 # B. -& % 2. 2 1&% & 12 & " ) 3. " '&% %! ! " '&% & + /& « &» * . 2 + + « & x 1 & " # » +& & ) : (" $ x " ' " & & .) ! ' " " # & ) '&% : • « & # +& ) ». % 6&$' (".1. '& 1 & ) • « & " 21& # % +$ 2 ». % ) ! #!! " # + : % ) ! &% ) #)& 2 " $ " % & x " '&%0 $ & " &% & &" 1& ) % " $ ) " & #)& 2 $ x % &$' ! &% 6&$' 2 % $ x " '&%0 $ & '% $ & $ & 2 $ x " $ " # &% 6&$' . B. -& % 2. 2 1&% & 12 & " ) 4. " '&% &! ! " '&% & + /& «$" 1& » * . 2 + + «$" 1& x * & 1 & " # » +& & ) : (" $ x " ' " & & .) ! ' " " # & ) '&% : • «7" 1& " * # " $ &% " )/ $ 2». % ) ( x=2) • «7" 1& +$ # " $ '& ' &% & 1». % 6&$' ! #!! " # + : % ) ! &% ) 2 % $ x " '&%0 $ & '% $ & $ & 2 $ x " $ " # &% ) . % &$' ! &% 6&$' #)& 2 " $ " % & x " '&%0 $ & " &% & &" 1& ) % " $ ) " & #)& 2 $ x
  • 3. B. -& % 2. 2 1&% & 12 & " ) 5. . ) # '! ! . ) # $ & : &)2 1& 1&% & '&0% $ 21 $ %' . " % $ &% : • ) 2 , , 21 $ %' . • &$'2 , , 21 $ ' + & . ! #!! % " + &)2 1& ' 2 &% % & . 4 ,, " &% # ! & 2 & .) 2 !$ ! . ) " % " * & $ & 2 & 2 . B. -& % 3. $ # 1. ! ! $ # &% ' % & $ # ' " & + $ & & ) " 2"& &.& $ # & " $ 2 $ &. 4 + ) %/& " ' " & " $ .#) " . )* ( # ! ) #) $ % &$ $ $ # ) : • ( : &% & .) , & $ # . ) . • # " : &% # # # • # " &% " " $ 1 " &% " '&% & " '& . "& 2 % $ &: • & &$ 2 & & .) 2 : & .) 2 " $ '& & "# " '&% • )& & & & .) 2 : & .) 2 " $ '& '& & "# " '&% • # : 4 " " $ '& 21& &)& & & & .) 2 . B. -& % 3. $ # ) 2. ( ! ! # : ( &% : • % & • ' ) ' &% & .) &% & & • % & ! " , "#,…, "$ #" $ ! &% $ # . ) . n & "% & ' ( ) &% # . • ) ' &% $ # . ) . • "% 2"& # 2 $ # . ) " &% '&1 &% # & & .) $ # . ) ! #!! 4 # $" ) &% &" 2+& % : % & 21& % & .) 21& % 4 $ # . ) &" 26& % '&% : • 5, x, y, sum(5,4), mult(sum(5,3),2), fatherOf(fatherOf(fatherOf(x))) B. -& % 3. $ # ) 3. # " ! ! # : # " &% : • % & * *# #" $ * *# &% # . • & # # &+ #/& # & # $ • % & + * , *#,…, *$ #" $ , &% # . ) . n & *% & ' ( ) &% # . • ) ' &% &+ $ .#) $. • "% 2"& # 2 # . ) " &% '&1 &% # & & .) $ # . ) '&% * " : • - . • "/" !0*1234! 5/1) • 6320*237*10) . 8 • 92:: :;< <;9* ' .
  • 4. B. -& % 3. $ # ) 4. # " ! ! # : # " &% : • % & = = > ? = @ ? = ? = ? #" $ = ? &% " . • & # " % " " $ '2 $ # " $ ( ), " & ' ) ' " $ &" 2+ $ ) 2 &$'2 . • % & - - #" $ &% " . • "% 2"& # 2 " '&% &+ #/& # & # # " '&% * " : • , - A @ B C D #" $ P/2, Q/2 &% . ) • "/" !0*1234! 5/1) • - E + > F #" $ P/1, Q/1, R/1 &% . ) • - A, - A #" $ P/2 # . ) ! #!! 4 " ( # # ) $" ) &% &" 2+& ) 2 &$'2 : B. -& % 3. $ # ) 5. & ' ' " $ & # &)& * "! ! " & # &)& * ) &% : & ) & " & # 21 $ : 2 & & % " & % &% : # & " & % 21 $ '& : '& ' ' & # " $ $" '& & " & # " 0& '& & ' ' : ! " 21 P/2 # . ) f/1 $ # . ) c: & x,y: & .) 2 &: # " # " ( ))],())(,(([)( cxPxfzPyxyxx ∧∀∃→≈∀ )( yxx ≈∀ ))],())(,(([ cxPxfzPyx ∧∀∃ yx ≈ )),())(,(( cxPxfzPy ∧∀ ),())(,( cxPxfzP ∧ ))(,( xfzP ),( cxP x y z )(xf x c x B. -& % 3. $ # ) 6. # #! ! %: % & .) &% &)& & '& &% "&'% &+ & # " '&% . & .) &% '& &$ 2 &% "&'% &+ & # " '&% . 4 " &% " # '& "& 21& &)& & & & .) 2 '&% : • - B - , A #" $ P/1,Q/1 . ) • x &% '& &$ 2 . & & & "# " '&% • y &% &)& & . & '& & & "# " '&% • - ! - A @ GE G #" $ f/1 $ #, Q/2 # • & + x - ! - A &% '& &$ 2 • & + y - ! - A &% &)& & • & + x GE G &% &)& & . • & + y GE G &% '& &$ 2 • - A B - A #" $ Q/2 . ) • x &% '& &$ 2 . & & & "# " '&% • y &% '& &$ 2 . & & & "# " '&% A B. -& % 4. 2 " & 1. ( & &% ) $! ! &' 2 " ) " $ 2.& $ # " $ % &, 2) $ & : • 7" ) %/ $ & ( &% # ) • 7" ) %/ $ & &% ) / 6&$' ( &% " ) &" 1 $ & $ # " 2"& '%'& "# & +* : • ' ( & &% ) " % : • %/& "&'% % & .) * • % & # $ . ) • % & 2 & 2 . • " % " % : • % & &)& & & & .) 2 .
  • 5. B. -& % 4. 2 " & 1. ( & &% ) %! ! # : ' ( & &% ) " &)&% "# &0 : • " H ( $ . )%/& & IHI ) " $ &% "&'% & .) * . • !& & $ # . ) JK) 1 & $ : !L M IHI$ IHI • !& & # . ) ,K) 1 & 12 : ,L N IHI$ • !& & . ) & c 1 & : DL IHI ) ' & &% " '%'& # & #) . ) " $ & + %/ " ( # ) B. -& % 4. 2 " & 1. ( & &% ) &! ! '& 1: " &% # : ! D D# &' 2 & &% : • " &% O • & &% !K &% !P - A - Q A • H & &% D &% D P R • H & &% D# &% D# P S " % $ # $ &% : 9+4=13 B. -& % 4. 2 " & 1. ( & &% ) '! ! '& 2: " &% " : DT ! D D# &' 2 & &% : • " &% O • & &% !K &% !P - A - Q A • H & &% D &% D P R • H & &% D# &% D# P S • H & &% DT &% DT P '' " % $ # $ &% : 11=13, &% 6&$' . B. -& % 4. 2 " & 1. ( & &% ) ! ! '& 3: " &% " : -B - D &' 2 & &% : • " &% O • & &% EK &% BP - A ) & & x<y • H & &% D &% D P 8 " +& - - U 8 & & & « & +$ # &% # & $ 5» &% 6&$' (".1. '& 1 & x=6)
  • 6. B. -& % 4. 2 " & 1. ( & &% ) ! ! '& 4: " &% " : -B - D &' 2 & &% : • " &% O • & &% EK &% BP - A ) & & x>y • H & &% D &% D P V " +& - - W V & & & « & +$ # &% & ) & $ 0» &% 6&$' ('& 1 & x=0) B. -& % 4. 2 " & 2. " % ! ! # : " % v &% % $ " $ '% & "# " & & &)& & & .) . • 3 &% % $ : XM Y IHI " % &)&$ 2 & .) * : • % " % " 2"& • 7" ) % $ & 2 # • " + % $ & 2 " &% ) 6&$' " $ "& ) . & &)& & & & .) 2 . • % & '& " &% '& $" 1 $ &)& & & & .) & (' ) ' " &% " # ) B. -& % 4. 2 " & 2. " % ! ! '& 5: " &% " : -B - A &' 2 & &% : • " &% O • & &% EK &% BP - A ) & & x<y " % • v(y)=1 " +& - - U ' & & & «7" 1& +$ # " $ &% # & $ 1» &% ) ( 1 & x=0) B. -& % 4. 2 " & 2. " % "! ! '& 6: " &% " : -B - A @ A C ! A C &' 2 & &% : • " &% O • & &% EK &% BP - A ) & & x<y • & &% JK &% !P - A - Q A " % • v(y)=1, v(z)=2 " +& - - U ' @ A A Q & & & «7" 1& +$ # " $ &% # & $ 1 $" 1& +$ # " $ " & &% 2, & 2» &% ) ( 1 & x=0 y=0)
  • 7. B. -& % 5. !$ +%& " #! ! 8 " * #) 1&% " $ "& 6 & " & &$ / $ & $ +%& " " $ $ "& +2 . ) . • ) ' '&' 2 $ " % $ ) 2 6&$'2 . '& : " +$ * * % $ & $ . ) sum/2 mult/2 &" 2+ $ % 1 # & $ , " & % $ & $ +%& : • $ +% E(x) ) & & x &% : Z - [ A - <;9* A • $ +% O(x) ) & & x &% "& # : - [ A - :;< <;9* A ' & 1 $ * $ + * " & % $ & " "& %") & " & : B. -& % 5. !$ +%& " $! ! & 1 $ * $ + * " & % $ & " "& %") & " & . " '& " & % $ & &0 " & : • « & +$ # &% "& # » • « & +$ # &% # & '& &% "& # » • «7" 1& +$ # " $ &% "& # » • « & # +& ' "& * * » • . . . ] - > 4 - ] - 4 - ] - @ 4 - ] - A C 4 A @ 4 C @ - :;< A C B. -& % 6. & + # % %! ! ( ) * ( ^_`a=bc ( 2 % #( $ ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( @ ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( > ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( " ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( % ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( # ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( % % % ^_`a=bc ( B. -& % 6. & + # % &! ! ( ) * ( $ - dedfaca= a`g - ( 9 # # #( $ dedfaca= ( 9 # # #( $ dedfaca= ( 9 # # " % #( $ dedfaca= ( % - dedfaca= a`g - ( . # "# $% dedfaca= ( 8 # #( $ dedfaca= ( & - A - bhibc ji A ( 9 # : ( # % #( $ bhibc ( 9 # : ( # % " % #( $ bhibc ( ' - A - bhibc ji A ( . : ( # % "# $% bhibc ( 8 : ( # % #( $ bhibc (
  • 8. B. -& % 6. & + # % '! ! ( ) * ( - A - bhibc ji A ( 9 # # "# $ bhibc ( # - A - bhibc ji A ( . # "# $ bhibc ( # % "% # - A - k A @ - bhibc ji A ( 9 # : ( + 6 % # % #( $ bhibc ( 9 # : ( + 6 % # % " % #( $ bhibc ( - A - k A - bhibc ji A ( . : ( + 6; % # % "# $% bhibc ( 8 : ( + 6; % # % #( $ bhibc ( B. -& % 6. & + # % ! ! ( ) " - ded`aca= ba` - ( @ A `j`d= ded`aca= ba` A ( - A < # % + # $% + $ < # "% # $% + $ # - A ded`aca= ba` - ( @ `j`d= ded`aca= ba` A ( @ - k A @ C `j`d= ded`aca= ba` C ( C - > C A < # % +( # $% + $ . & 3 # 1 ! ! &$ & '& ' ' $ " $ : #" $ Q/2 &% # . ) , f/1 &% $ # . ) , c,d &% & 2 . ))((),(),(.2 )]))(),((([.1 xfydxxyyxyQxdcQ dycxyfxfQyx ≈→≈∃∀↔∀∃∧ ≈∧≈→∀∃ . & 3 # 2 ! ! ! $ " " $ P/2 Q/3 &% . ) , f/2,g/3 &% $ . ) , c,d &% & 2 x,y,z &% & .) 2 . 0& & " "# $ " " $ &% & + & , # , % " , % " " & : ))),,,(,(),,((.7 ),()),,(,(.6 ),()),,(,(.5 ),(),,(.4 ))),,(,(),,((.3 ),(.2 ),(.1 xxxxgxQxxfP yxyPxcyxfxg xxzPyyxfxQ yxPdcxQ cyxfxgyxfP yxyQx yxyPx ∃∃≈ ∃→ ≈ ∀∃ ∀∃