ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Συνδυαστική Προτασιακή Λογική Κατηγορηματική Λογική

∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 3 1
ΠΛΗ20
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-3
Ονοµατεπώνυµο:…………………………………………………………………
Ηµεροµηνία: ………………………………………………………………………
ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ (30% του βαθµού)
(1) Οι δυνατοί τρόποι µε τους οποίους µπορούν να µοιραστούν 10 όµοιες (µη διακεκριµένες) καραµέλες σε 3
διακεκριµένα παιδιά είναι:
1. Ίσος µε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να επιλεγούν 10 από 12 παιδιά όπου έχει σηµασία η
σειρά επιλογής
2. Ίσος µε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να επιλεγούν 10 από 12 παιδιά χωρίς να έχει σηµασία η
σειρά επιλογής
3. Ίσος µε τους τρόπους επιλογής 10 χρωµάτων από 3 χρώµατα όπου επιτρέπεται η επανάληψη και δεν έχει
σηµασία η σειρά επιλογής
4. Ίσος µε τους τρόπους επιλογής 3 χρωµάτων από 10 χρώµατα όπου επιτρέπεται η επανάληψη και δεν έχει
σηµασία η σειρά επιλογής
(2) Έστω Α σύνολο µε n στοιχεία
1. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α είναι ίσος µε 2
n
2. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α µε k στοιχεία είναι ίσος µε το συντελεστή του n k
x −
στην παράσταση
(1 )n
x+
3. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α µε k στοιχεία είναι ίσος µε τους συνδυασµούς k στοιχείων από n-k+1
στοιχεία µε επανάληψη.
4. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α είναι ίσος µε το άθροισµα όλων των συντελεστών του πολυωνύµου
(1 )n
x+
(3)Θεωρούµε τον αριθµό των διαφορετικών τρόπων να τοποθετήσουµε 8 διακεκριµένα αντικείµενα σε 2
διακεκριµένες υποδοχές ώστε κάθε υποδοχή να πάρει τουλάχιστον 2 αντικείµενα, όταν δεν ενδιαφέρει η
σειρά εµφάνισης των αντικειµένων στις υποδοχές. Αυτός ο αριθµός είναι ίσος µε:
1. Το συντελεστή του x8
στη γεννήτρια συνάρτηση ( x2
+ x3
+ x4
)2
.
2. Το συντελεστή του x8
/ 8! στη γεννήτρια συνάρτηση (ex
– 1 – x) 2
.
3. Όσες οι δυαδικές συµβολοσειρές µήκους 8 µε τουλάχιστον 2 µηδέν και τουλάχιστον 2 άσσους.
4. Όσοι οι 2x4 πίνακες µε κάθε στοιχείο να είναι 0 ή 1 µε τουλάχιστον δύο µηδενικά και τουλάχιστον 2
άσσους.
(4) Θεωρούµε το σύνολο προτασιακών τύπων T = { p1 ∨ ¬p2 , p1 ∧ p2 , p1 ∨ p3 }. Ποιες από τις παρακάτω
ταυτολογικές συνεπαγωγές αληθεύουν και ποιες όχι;
1. T |= ¬p1 → (p1 ∧ p2)
2. T |= (p1 ∧ p2) → p3
3. T |= (p2 ∨ p3) → (p1 ∧ p3)
4. T |= (p1 ∨ p2) → (¬p1 → ¬p3)
(5) Για τους προτασιακούς τύπους ,f g και h ισχύει: f |= g , g |-ΠΛ h¬ και h¬ |= f . Τότε πάντα ισχύει επίσης
και ότι:
Ο τύπος είναι ταυτολογία1.
Ο τύπος f g∨ είναι ταυτολογία2.
Και οι τρεις τύποι ,f g και h , περιλαµβάνουν τις ίδιες ακριβώς προτασιακές µεταβλητές3.
Ισχύει ότι{ , }f g |-ΠΛ h¬ , αλλά δεν ισχύει ότι { , }f g |= h¬4.
f h∨
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 3 2
(6) Οι παρακάτω δοµές ικανοποιούν την πρόταση ∀ ∀ , ∧ , →
1. Το σύνολο των φυσικών αριθµών µε , να σηµαίνει
2. Το δυναµοσύνολο του συνόλου 1,2,3 µε , να σηµαίνει ⊆
3. Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών µε , να σηµαίνει
4. Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών µε , να σηµαίνει
(7) Ρίχνουµε 4 φορές ένα ζάρι
1. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα όταν η σειρά δεν έχει σηµασία, είναι όσα ο συντελεστής του 4
x στην
( )
42 6
....x x x+ + + .
2. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα όταν η σειρά δεν έχει σηµασία είναι C(9, 4).
3. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα είναι 46
όταν η σειρά έχει σηµασία.
4. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα όταν η σειρά δεν έχει σηµασία, είναι όσα ο συντελεστής του 4
x στην
( )
62 3 4
1 x x x x+ + + +
(8) Οι διαφορετικές δεκαδικές συµβολοσειρές µήκους n µε k (ακριβώς) µηδενικά είναι:
1. ( 1, )C n k k+ −
2. 10 9n n k−
−
3. 9 ( , )n k
C n k−
⋅
4. Όσες ο συντελεστής του !n
x n στην παράσταση 10x
e .
(9) Στους παρακάτω τύπους τα p1, p2 είναι προτασιακές µεταβλητές
1. Kάθε τύπος συνεπάγεται ταυτολογικά µια αντίφαση
2. Kάθε τύπος συνεπάγεται ταυτολογικά µια ταυτολογία
3. Υπάρχει µία µόνο αποτίµηση των p1, p2 που δεν ικανοποιεί τον τύπο 1 2 1
( )p p p∧ ¬ → .
4. Ο τύπος 1 1 1
( )p p p¬ ↔ ↔ ¬ είναι ταυτολογία
(10) Θεωρούµε γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P
1. Ο τύπος ( ( , ) ( , ))x y P x y P y x∀ ∃ ∧ αληθεύει στο σύνολο των φυσικών όπου ( , )P x y σηµαίνει ότι x y< .
2. Ο τύπος ( ( , ) ( , ))x y P x y P y x∀ ∃ ∧ αληθεύει στο σύνολο των φυσικών όπου ( , )P x y σηµαίνει ότι x y≤ .
3. Ο τύπος ( ( , ) ( , ))x y z P y x P x z∀ ∃ ∃ ∧ αληθεύει στο σύνολο των φυσικών όπου ( , )P x y σηµαίνει ότι x y< .
4. Ο τύπος ( ( , ) ( , ))x y z P y x P x z∀ ∃ ∃ ∧ αληθεύει στο σύνολο των πραγµατικών όπου ( , )P x y σηµαίνει ότι x y<
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 3 3
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (70% του βαθµού – Μονάδες ~50/100)
Άσκηση 1 (Μονάδες 25)
α) Στο γειτονικό βιβλιοπωλείο υπάρχουν 5 βιβλία Α που το καθένα κοστίζει 10 ευρώ, 8 βιβλία Β που το καθένα
κοστίζει 5 ευρώ και 5 βιβλία Γ που το καθένα κοστίζει 4 ευρώ. ∆ώστε γεννήτρια συνάρτηση και επισηµάνετε
τον όρο της γεννήτριας ο συντελεστής του οποίου δίχνει τον τρόπο που µπορεί να γίνει η αγορά των βιβλίων
έτσι ώστε:
(i) Να αγοραστούν 6 βιβλία µε τον περιορισµό να επιλεχθούν άρτια Α και περιττά Β.
(ii) Να αγοραστούν βιβλία αξίας 35 ευρώ µε τον περιορισµό να επιλεχθούν περιττά Γ, τουλάχιστον ένα Β και
το πολύ 2Α.
β) 100 πρωτοετείς και 50 δευτεροετείς φοιτητές παρακολουθούν το µάθηµα «∆ιακριτά Μαθηµατικά»
(i) Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους χωρίσουµε σε οµάδες των 10 ατόµων για να πραγµατοποιήσουν
µια εργασία (κάθε οµάδα έχει το ίδιο θέµα)
(ii) Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους χωρίσουµε σε οµάδες των 10 ατόµων για να πραγµατοποιήσουν
µια εργασία (κάθε οµάδα έχει διαφορετικό θέµα)
(iιi) Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους τοποθετήσουµε σε µία σειρά, αν οι πρωτοετείς θεωρούνται µη
διακεκριµένοι και δεν πρέπει να βρίσκονται δευτεροετείς φοιτητές σε διαδοχικές θέσεις.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 3 4
Άσκηση 2 (Μονάδες 35)
α) Έστω , ,ϕ χ ψ προτασιακοί τύποι για τους οποίους δίνεται ότι ϕ |- ψ , ψ |- χ¬ και χ¬ |= ϕ . ∆είξτε ότι οι
τύποι ϕ και ψ είναι ισοδύναµοι.
β) ∆ώστε τυπική απόδειξη του τύπου ( ) ( )ϕ χ χ ϕ→ → ¬ → ¬ . Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όλα τα γνωστά
θεωρήµατα εκτός από τα Θεωρήµατα Εγκυρότητας και Πληρότητας.
γ) ∆ώστε κανονική ποσοδεικτική µορφή του τύπου ∀ , → ∀ , → ,
δ) ∆ίνονται οι προτάσεις φ και ψ:
φ ≡ ∀x (Q(x) ∨ P(x)) → ( ∃x Q(x) ∨ ∀x P(x))
ψ ≡ ( ∃x Q(x) ∨ ∀x P(x)) → ∀x (Q(x) ∨ P(x))
όπου Q(x) και P(x) µονοµελή κατηγορηµατικά σύµβολα. Η µία από τις παραπάνω προτάσεις είναι λογικά
έγκυρη ενώ η άλλη όχι.
α) Ποια πρόταση δεν είναι λογικά έγκυρη; Να αποδείξετε τον ισχυρισµό σας διατυπώνοντας µια ερµηνεία
(δοµή) στην οποία αυτή η πρόταση δεν αληθεύει.
β) Να δείξετε ότι η άλλη πρόταση είναι λογικά έγκυρη χρησιµοποιώντας τον ορισµό αλήθειας του Tarski.
Υπόδειξη: Μπορείτε να δείξετε πως δεν µπορεί να αληθεύει η υπόθεση του τύπου και να µην αληθεύει
το συµπέρασµά του.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 3 5
Άσκηση 3 (Μονάδες 25)
1. Θέλουµε να γεµίσουµε ένα ράφι βιβλιοθήκης που έχει µήκος 1 µέτρο µε βιβλία των οποίων το πάχος (µήκος
της ράχης) είναι 10 εκατοστά ή 5 εκατοστά. Να διατυπώσετε γεννήτρια συνάρτηση και να επισηµάνετε τον
όρο του οποίου ο συντελεστής δείχνει τον αριθµό των τρόπων να γεµίσει το ράφι, αν δεν έχει σηµασία η
σειρά τοποθέτησης των βιβλίων, τα βιβλία κάθε µεγέθους θεωρούνται µη διακεκριµένα, και πρέπει να
υπάρχει τουλάχιστον ένα βιβλίο κάθε µεγέθους στο ράφι. Να υπολογίσετε τον συγκεκριµένο συντελεστή.
2. Έχουµε στη διάθεσή µας 20 διαφορετικά µεταξύ τους βιβλία, όλα µε πάχος 5 εκατοστά. Να υπολογίσετε τον
αριθµό των διαφορετικών τρόπων να τοποθετηθούν όλα τα βιβλία σε 3 διακεκριµένα ράφια µήκους 1
µέτρου το καθένα, αν έχει σηµασία η σειρά τοποθέτησης των βιβλίων σε κάθε ράφι.
3. Έχουµε στη διάθεσή µας 3 ίδια βιβλία µε πάχος 10 εκατοστά και 20 διαφορετικά µεταξύ τους βιβλία, όλα µε
πάχος 5 εκατοστά. Να υπολογίσετε τον αριθµό των διαφορετικών τρόπων να γεµίσει ένα ράφι µήκους 1
µέτρου, αν έχει σηµασία η σειρά τοποθέτησης των βιβλίων στο ράφι.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 3 6
Άσκηση 4 (Μονάδες 15)
α) Χωρίς να επικαλεστείτε ούτε το θεώρηµα Πληρότητας αλλά ούτε και γνωστά θεωρήµατα (απαγωγή,
αντιθετοαναστροφή, εις άτοπον απαγωγή κλπ) δείξτε ότι }{ ϕ¬ |- ψϕψ →→¬ )( .
β) Να αποδείξετε ότι |– ((φ → ψ) → ¬χ) → (χ → ¬(φ → ψ)). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα γνωστά
θεωρήµατα για τον Προτασιακό Λογισµό (απαγωγή, αντιθετοαναστροφή, εις άτοπον απαγωγή κλπ.) αλλά όχι
τα θεωρήµατα εγκυρότητας – πληρότητας.
γ) ∆είξτε ότι δεν είναι λογικά έγκυρος ο τύπος ∀ ∃ , → ∃ ∀ , , περιγράφοντας µια ερµηνεία της
γλώσσας της Θεωρίας Αριθµών που να µην τον ικανοποιεί.

Recommended

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 19 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 19ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 19
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 19Dimitris Psounis
791 views4 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15Dimitris Psounis
965 views4 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12Dimitris Psounis
1.2K views4 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 28Dimitris Psounis
882 views5 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14Dimitris Psounis
1K views4 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13Dimitris Psounis
872 views4 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2Dimitris Psounis
945 views7 slides
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5Dimitris Psounis
821 views7 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 23 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 23ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 23
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 23Dimitris Psounis
922 views6 slides
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8Dimitris Psounis
703 views7 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17Dimitris Psounis
1.2K views4 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2Dimitris Psounis
1.2K views6 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
Dimitris Psounis1.2K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis2.4K views

Viewers also liked

ΠΛ by
ΠΛΠΛ
ΠΛDimitris Psounis
917 views4 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5Dimitris Psounis
899 views6 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 26Dimitris Psounis
818 views6 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6Dimitris Psounis
2.9K views6 slides
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3Dimitris Psounis
9.1K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4K views8 slides

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
Dimitris Psounis9.1K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.6K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.4
Dimitris Psounis3.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1
Dimitris Psounis3.8K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
Dimitris Psounis5.7K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.7K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2
Dimitris Psounis3.7K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
Dimitris Psounis6.8K views

Similar to ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4Dimitris Psounis
1K views6 slides
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7Dimitris Psounis
723 views7 slides
Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση) by
Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση)Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση)
Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση)Konstantinos Georgiou
1.3K views10 slides
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής by
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία ΣτατιστικήςΒασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία ΣτατιστικήςΜάκης Χατζόπουλος
4.5K views5 slides
Important Probability distributions (in Greek) by
Important Probability distributions (in Greek)Important Probability distributions (in Greek)
Important Probability distributions (in Greek)Achilleas Papatsimpas
890 views46 slides

Similar to ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3(20)

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
Dimitris Psounis1K views
Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση) by Konstantinos Georgiou
Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση)Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση)
Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση)
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής by Μάκης Χατζόπουλος
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία ΣτατιστικήςΒασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
καλαθάκης γιώργης συλλογή ασκήσεων άλγεβρας β' λυκείου (Mathematica.gr) by Christos Loizos
καλαθάκης γιώργης   συλλογή ασκήσεων άλγεβρας β' λυκείου (Mathematica.gr)καλαθάκης γιώργης   συλλογή ασκήσεων άλγεβρας β' λυκείου (Mathematica.gr)
καλαθάκης γιώργης συλλογή ασκήσεων άλγεβρας β' λυκείου (Mathematica.gr)
Christos Loizos12.7K views
Διαγωνίσματα Α και Β Λυκείου Άλγεβρα 2017 και μια άσκηση τριγωνομετρίας με πο... by Μάκης Χατζόπουλος
Διαγωνίσματα Α και Β Λυκείου Άλγεβρα 2017 και μια άσκηση τριγωνομετρίας με πο...Διαγωνίσματα Α και Β Λυκείου Άλγεβρα 2017 και μια άσκηση τριγωνομετρίας με πο...
Διαγωνίσματα Α και Β Λυκείου Άλγεβρα 2017 και μια άσκηση τριγωνομετρίας με πο...
Ekpaideutiriadoukaakaiblukeiou2017 170121140246 by Christos Loizos
Ekpaideutiriadoukaakaiblukeiou2017 170121140246Ekpaideutiriadoukaakaiblukeiou2017 170121140246
Ekpaideutiriadoukaakaiblukeiou2017 170121140246
Christos Loizos2.8K views
Cpro sxol 2015-2016_papagrigorakis_a by Christos Loizos
Cpro sxol 2015-2016_papagrigorakis_aCpro sxol 2015-2016_papagrigorakis_a
Cpro sxol 2015-2016_papagrigorakis_a
Christos Loizos38.5K views
Them mat gen_c_hmer_no_1106 by ireportergr
Them mat gen_c_hmer_no_1106Them mat gen_c_hmer_no_1106
Them mat gen_c_hmer_no_1106
ireportergr190 views
1 7513kolegio athinon by im1967
1 7513kolegio athinon1 7513kolegio athinon
1 7513kolegio athinon
im196720 views
Τρίωρο διαγώνισμα προσομοίωσης Γ Λυκείου από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Βορε... by Μάκης Χατζόπουλος
Τρίωρο διαγώνισμα προσομοίωσης Γ Λυκείου από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Βορε...Τρίωρο διαγώνισμα προσομοίωσης Γ Λυκείου από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Βορε...
Τρίωρο διαγώνισμα προσομοίωσης Γ Λυκείου από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Βορε...

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf by
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfTassos Karampinis
36 views9 slides
Βρίσκοντας τα μνημεία by
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
17 views8 slides
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
48 views19 slides
Xmas_2023.pptx by
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx41dimperisteriou
149 views17 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023gymkeram
14 views93 slides
Τεστ στην Πληροφορική by
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην ΠληροφορικήPenelope Markellou
355 views2 slides

Recently uploaded(20)

Βρίσκοντας τα μνημεία by Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu99 views
Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist40 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki114 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 by ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 views
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx by alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts6 views
Imerida_36_Dec_2023.pptx by 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist13 views

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3

  • 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 3 1 ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-3 Ονοµατεπώνυµο:………………………………………………………………… Ηµεροµηνία: ……………………………………………………………………… ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ (30% του βαθµού) (1) Οι δυνατοί τρόποι µε τους οποίους µπορούν να µοιραστούν 10 όµοιες (µη διακεκριµένες) καραµέλες σε 3 διακεκριµένα παιδιά είναι: 1. Ίσος µε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να επιλεγούν 10 από 12 παιδιά όπου έχει σηµασία η σειρά επιλογής 2. Ίσος µε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να επιλεγούν 10 από 12 παιδιά χωρίς να έχει σηµασία η σειρά επιλογής 3. Ίσος µε τους τρόπους επιλογής 10 χρωµάτων από 3 χρώµατα όπου επιτρέπεται η επανάληψη και δεν έχει σηµασία η σειρά επιλογής 4. Ίσος µε τους τρόπους επιλογής 3 χρωµάτων από 10 χρώµατα όπου επιτρέπεται η επανάληψη και δεν έχει σηµασία η σειρά επιλογής (2) Έστω Α σύνολο µε n στοιχεία 1. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α είναι ίσος µε 2 n 2. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α µε k στοιχεία είναι ίσος µε το συντελεστή του n k x − στην παράσταση (1 )n x+ 3. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α µε k στοιχεία είναι ίσος µε τους συνδυασµούς k στοιχείων από n-k+1 στοιχεία µε επανάληψη. 4. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α είναι ίσος µε το άθροισµα όλων των συντελεστών του πολυωνύµου (1 )n x+ (3)Θεωρούµε τον αριθµό των διαφορετικών τρόπων να τοποθετήσουµε 8 διακεκριµένα αντικείµενα σε 2 διακεκριµένες υποδοχές ώστε κάθε υποδοχή να πάρει τουλάχιστον 2 αντικείµενα, όταν δεν ενδιαφέρει η σειρά εµφάνισης των αντικειµένων στις υποδοχές. Αυτός ο αριθµός είναι ίσος µε: 1. Το συντελεστή του x8 στη γεννήτρια συνάρτηση ( x2 + x3 + x4 )2 . 2. Το συντελεστή του x8 / 8! στη γεννήτρια συνάρτηση (ex – 1 – x) 2 . 3. Όσες οι δυαδικές συµβολοσειρές µήκους 8 µε τουλάχιστον 2 µηδέν και τουλάχιστον 2 άσσους. 4. Όσοι οι 2x4 πίνακες µε κάθε στοιχείο να είναι 0 ή 1 µε τουλάχιστον δύο µηδενικά και τουλάχιστον 2 άσσους. (4) Θεωρούµε το σύνολο προτασιακών τύπων T = { p1 ∨ ¬p2 , p1 ∧ p2 , p1 ∨ p3 }. Ποιες από τις παρακάτω ταυτολογικές συνεπαγωγές αληθεύουν και ποιες όχι; 1. T |= ¬p1 → (p1 ∧ p2) 2. T |= (p1 ∧ p2) → p3 3. T |= (p2 ∨ p3) → (p1 ∧ p3) 4. T |= (p1 ∨ p2) → (¬p1 → ¬p3) (5) Για τους προτασιακούς τύπους ,f g και h ισχύει: f |= g , g |-ΠΛ h¬ και h¬ |= f . Τότε πάντα ισχύει επίσης και ότι: Ο τύπος είναι ταυτολογία1. Ο τύπος f g∨ είναι ταυτολογία2. Και οι τρεις τύποι ,f g και h , περιλαµβάνουν τις ίδιες ακριβώς προτασιακές µεταβλητές3. Ισχύει ότι{ , }f g |-ΠΛ h¬ , αλλά δεν ισχύει ότι { , }f g |= h¬4. f h∨
  • 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 3 2 (6) Οι παρακάτω δοµές ικανοποιούν την πρόταση ∀ ∀ , ∧ , → 1. Το σύνολο των φυσικών αριθµών µε , να σηµαίνει 2. Το δυναµοσύνολο του συνόλου 1,2,3 µε , να σηµαίνει ⊆ 3. Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών µε , να σηµαίνει 4. Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών µε , να σηµαίνει (7) Ρίχνουµε 4 φορές ένα ζάρι 1. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα όταν η σειρά δεν έχει σηµασία, είναι όσα ο συντελεστής του 4 x στην ( ) 42 6 ....x x x+ + + . 2. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα όταν η σειρά δεν έχει σηµασία είναι C(9, 4). 3. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα είναι 46 όταν η σειρά έχει σηµασία. 4. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα όταν η σειρά δεν έχει σηµασία, είναι όσα ο συντελεστής του 4 x στην ( ) 62 3 4 1 x x x x+ + + + (8) Οι διαφορετικές δεκαδικές συµβολοσειρές µήκους n µε k (ακριβώς) µηδενικά είναι: 1. ( 1, )C n k k+ − 2. 10 9n n k− − 3. 9 ( , )n k C n k− ⋅ 4. Όσες ο συντελεστής του !n x n στην παράσταση 10x e . (9) Στους παρακάτω τύπους τα p1, p2 είναι προτασιακές µεταβλητές 1. Kάθε τύπος συνεπάγεται ταυτολογικά µια αντίφαση 2. Kάθε τύπος συνεπάγεται ταυτολογικά µια ταυτολογία 3. Υπάρχει µία µόνο αποτίµηση των p1, p2 που δεν ικανοποιεί τον τύπο 1 2 1 ( )p p p∧ ¬ → . 4. Ο τύπος 1 1 1 ( )p p p¬ ↔ ↔ ¬ είναι ταυτολογία (10) Θεωρούµε γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P 1. Ο τύπος ( ( , ) ( , ))x y P x y P y x∀ ∃ ∧ αληθεύει στο σύνολο των φυσικών όπου ( , )P x y σηµαίνει ότι x y< . 2. Ο τύπος ( ( , ) ( , ))x y P x y P y x∀ ∃ ∧ αληθεύει στο σύνολο των φυσικών όπου ( , )P x y σηµαίνει ότι x y≤ . 3. Ο τύπος ( ( , ) ( , ))x y z P y x P x z∀ ∃ ∃ ∧ αληθεύει στο σύνολο των φυσικών όπου ( , )P x y σηµαίνει ότι x y< . 4. Ο τύπος ( ( , ) ( , ))x y z P y x P x z∀ ∃ ∃ ∧ αληθεύει στο σύνολο των πραγµατικών όπου ( , )P x y σηµαίνει ότι x y<
  • 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 3 3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ (70% του βαθµού – Μονάδες ~50/100) Άσκηση 1 (Μονάδες 25) α) Στο γειτονικό βιβλιοπωλείο υπάρχουν 5 βιβλία Α που το καθένα κοστίζει 10 ευρώ, 8 βιβλία Β που το καθένα κοστίζει 5 ευρώ και 5 βιβλία Γ που το καθένα κοστίζει 4 ευρώ. ∆ώστε γεννήτρια συνάρτηση και επισηµάνετε τον όρο της γεννήτριας ο συντελεστής του οποίου δίχνει τον τρόπο που µπορεί να γίνει η αγορά των βιβλίων έτσι ώστε: (i) Να αγοραστούν 6 βιβλία µε τον περιορισµό να επιλεχθούν άρτια Α και περιττά Β. (ii) Να αγοραστούν βιβλία αξίας 35 ευρώ µε τον περιορισµό να επιλεχθούν περιττά Γ, τουλάχιστον ένα Β και το πολύ 2Α. β) 100 πρωτοετείς και 50 δευτεροετείς φοιτητές παρακολουθούν το µάθηµα «∆ιακριτά Μαθηµατικά» (i) Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους χωρίσουµε σε οµάδες των 10 ατόµων για να πραγµατοποιήσουν µια εργασία (κάθε οµάδα έχει το ίδιο θέµα) (ii) Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους χωρίσουµε σε οµάδες των 10 ατόµων για να πραγµατοποιήσουν µια εργασία (κάθε οµάδα έχει διαφορετικό θέµα) (iιi) Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους τοποθετήσουµε σε µία σειρά, αν οι πρωτοετείς θεωρούνται µη διακεκριµένοι και δεν πρέπει να βρίσκονται δευτεροετείς φοιτητές σε διαδοχικές θέσεις.
  • 4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 3 4 Άσκηση 2 (Μονάδες 35) α) Έστω , ,ϕ χ ψ προτασιακοί τύποι για τους οποίους δίνεται ότι ϕ |- ψ , ψ |- χ¬ και χ¬ |= ϕ . ∆είξτε ότι οι τύποι ϕ και ψ είναι ισοδύναµοι. β) ∆ώστε τυπική απόδειξη του τύπου ( ) ( )ϕ χ χ ϕ→ → ¬ → ¬ . Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όλα τα γνωστά θεωρήµατα εκτός από τα Θεωρήµατα Εγκυρότητας και Πληρότητας. γ) ∆ώστε κανονική ποσοδεικτική µορφή του τύπου ∀ , → ∀ , → , δ) ∆ίνονται οι προτάσεις φ και ψ: φ ≡ ∀x (Q(x) ∨ P(x)) → ( ∃x Q(x) ∨ ∀x P(x)) ψ ≡ ( ∃x Q(x) ∨ ∀x P(x)) → ∀x (Q(x) ∨ P(x)) όπου Q(x) και P(x) µονοµελή κατηγορηµατικά σύµβολα. Η µία από τις παραπάνω προτάσεις είναι λογικά έγκυρη ενώ η άλλη όχι. α) Ποια πρόταση δεν είναι λογικά έγκυρη; Να αποδείξετε τον ισχυρισµό σας διατυπώνοντας µια ερµηνεία (δοµή) στην οποία αυτή η πρόταση δεν αληθεύει. β) Να δείξετε ότι η άλλη πρόταση είναι λογικά έγκυρη χρησιµοποιώντας τον ορισµό αλήθειας του Tarski. Υπόδειξη: Μπορείτε να δείξετε πως δεν µπορεί να αληθεύει η υπόθεση του τύπου και να µην αληθεύει το συµπέρασµά του.
  • 5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 3 5 Άσκηση 3 (Μονάδες 25) 1. Θέλουµε να γεµίσουµε ένα ράφι βιβλιοθήκης που έχει µήκος 1 µέτρο µε βιβλία των οποίων το πάχος (µήκος της ράχης) είναι 10 εκατοστά ή 5 εκατοστά. Να διατυπώσετε γεννήτρια συνάρτηση και να επισηµάνετε τον όρο του οποίου ο συντελεστής δείχνει τον αριθµό των τρόπων να γεµίσει το ράφι, αν δεν έχει σηµασία η σειρά τοποθέτησης των βιβλίων, τα βιβλία κάθε µεγέθους θεωρούνται µη διακεκριµένα, και πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα βιβλίο κάθε µεγέθους στο ράφι. Να υπολογίσετε τον συγκεκριµένο συντελεστή. 2. Έχουµε στη διάθεσή µας 20 διαφορετικά µεταξύ τους βιβλία, όλα µε πάχος 5 εκατοστά. Να υπολογίσετε τον αριθµό των διαφορετικών τρόπων να τοποθετηθούν όλα τα βιβλία σε 3 διακεκριµένα ράφια µήκους 1 µέτρου το καθένα, αν έχει σηµασία η σειρά τοποθέτησης των βιβλίων σε κάθε ράφι. 3. Έχουµε στη διάθεσή µας 3 ίδια βιβλία µε πάχος 10 εκατοστά και 20 διαφορετικά µεταξύ τους βιβλία, όλα µε πάχος 5 εκατοστά. Να υπολογίσετε τον αριθµό των διαφορετικών τρόπων να γεµίσει ένα ράφι µήκους 1 µέτρου, αν έχει σηµασία η σειρά τοποθέτησης των βιβλίων στο ράφι.
  • 6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 3 6 Άσκηση 4 (Μονάδες 15) α) Χωρίς να επικαλεστείτε ούτε το θεώρηµα Πληρότητας αλλά ούτε και γνωστά θεωρήµατα (απαγωγή, αντιθετοαναστροφή, εις άτοπον απαγωγή κλπ) δείξτε ότι }{ ϕ¬ |- ψϕψ →→¬ )( . β) Να αποδείξετε ότι |– ((φ → ψ) → ¬χ) → (χ → ¬(φ → ψ)). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα γνωστά θεωρήµατα για τον Προτασιακό Λογισµό (απαγωγή, αντιθετοαναστροφή, εις άτοπον απαγωγή κλπ.) αλλά όχι τα θεωρήµατα εγκυρότητας – πληρότητας. γ) ∆είξτε ότι δεν είναι λογικά έγκυρος ο τύπος ∀ ∃ , → ∃ ∀ , , περιγράφοντας µια ερµηνεία της γλώσσας της Θεωρίας Αριθµών που να µην τον ικανοποιεί.