ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ20
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
Μάθηµα 2.4:
Το αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
∆ηµήτρης Ψούνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Β.Θεωρία
1. Το αξιωµατικό σύστηµα ΠΛ
1. Ορισµός του αξιωµατικού συστήµατος ΠΛ
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε σε µία τυπική απόδειξη
1. Υποθέσεις του Συνόλου Τύπων
2. Ο αποδεικτικός κανόνας Modus Ponens
3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3
1. Το αξιωµατικό Σχήµα 1
2. Το Αξιωµατικό Σχήµα 2
3. Το αξιωµατικό Σχήµα 3
4. Προς τα Εµπρός Συλλογιστική
5. Προς τα Πίσω Συλλογιστική
4. Τυπικά Θεωρήµατα
5. Τυπικές Συνεπαγωγές που δίνονται από την εκφώνηση της άσκησης
Γ.Μεθοδολογία
1. «Προς τα εµπρός» συλλογιστική
2. «Προς τα πίσω» συλλογιστική
Γ.Ασκήσεις
1. Ασκήσεις Κατανόησης
2. Ερωτήσεις
3. Εφαρµογές
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Επίπεδο Α
Όλες οι πληροφορίες του µαθήµατος είναι SOS για τις εξετάσεις. Είναι ένα
δύσκολο µάθηµα που µε πολλή εξάσκηση µπορεί κάποιος να το ξέρει στο
100%
Επίπεδο Β
(-)
Επίπεδο Γ
(-)
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Με το που µεταβαίνουµε στον προτασιακό λογισµό (ΠΛ) δεν ισχύει τίποτα από όσα
µάθαµε στον προτασιακή λογική και χτίζουµε µία καινούρια θεωρία από την αρχή
στηριζόµενοι στον πυρήνα της µαθηµατικής σκέψης:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ-ΘΕΩΡΙΑ={Αξιώµατα+Αποδεικτικοί Κανόνες}
B. Θεωρία
1. Το αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
1. Ορισµός του αξιωµατικού Συστήµατος ΠΛ
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Ορισµός:
Ο ΠΛ (προτασιακός λογισµός) είναι το αξιωµατικό σύστηµα που:
• Έχει ως αξιώµατα (αξιωµατικά σχήµατα) τα:
• ΑΣ1:
• ΑΣ2:
• ΑΣ3:
• Και ως αποδεικτικό κανόνα τον Modus Ponens (M.P.)
Σε αυτό το αξιωµατικό σύστηµα µελετάµε αν ισχύουν:
• Τ├ΠΛ φ δηλαδή όταν ισχύουν οι υποθέσεις του Τ αν εξάγεται µε διαδοχικές
εφαρµογές του MP ο τύπος φ
• ├ΠΛ φ δηλαδή αν εξάγεται ο τύπος φ µε διαδοχικές εφαρµογές MP
Το ├ΠΛ φ διαβάζεται συνεπάγεται τυπικά στον ΠΛ και θα συµβολίζεται και µε ├
)( φψφ →→
))()(())(( χφψφχψφ →→→→→→
))(()( φψφψφ →→¬→¬→¬
Η εκφώνηση της άσκησης είναι να αποδείξουµε ότι:
Τ Ⱶ φ
όπου Τ είναι ένα σύνολο τύπων (που θα αναφέρουµε και ως σύνολο υποθέσεων)
Και φ ένας τύπος (που θα αναφέρουµε ως ο προς απόδειξη τύπος)
Για να αποδείξουµε ότι ισχύει η τυπική συνεπαγωγή Ⱶ στο αξιωµατικό σύστηµα ΠΛ
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε:
1. Τις υποθέσεις του συνόλου τύπων (εφόσον υπάρχουν)
2. Τον αποδεικτικό κανόνα Modus Ponens
3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 και συντακτικές αντικαταστάσεις σε αυτά
4. Τυπικά θεωρήµατα (εφόσον τα αποδείξουµε)
5. Τυπικές Συνεπαγωγές (εφόσον δίνονται από την εκφώνηση)
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Οι υποθέσεις του συνόλου τύπων ισχύουν άρα µπορούµε να τις χρησιµοποιήσουµε για
να κάνουµε την απόδειξή µας:
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
1. Υποθέσεις του συνόλου τύπων
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Παράδειγµα 1:
Να αποδείξετε ότι:
{φ→(ψ → ψ), ¬ ψ → φ} Ⱶ ¬ ψ → φ
Απάντηση:
Η τυπική απόδειξη είναι:
1. ¬ ψ → φ Υπόθεση
Ο αποδεικτικός κανόνας Modus Ponens ορίζεται ως εξής:
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
2. Ο αποδεικτικός κανόνας Modus Ponens
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Ορισµός Modus Ponens
Αν ισχύει ο τύπος: Φ
Και ο τύπος: Φ →Ψ
----------------------------------
Τότε ισχύει και ο τύπος Ψ
Παρατήρηση: Τα παραπάνω ισχύουν ακόµη και µε συντακτικές αντικαταστάσεις
στα Φ,Ψ (δηλαδή αν όπου Φ και Ψ θέσουµε άλλους τύπους)
Π.χ.
Αν ισχύει ο τύπος: p∧q
Και ισχύει ο τύπος: p∧q → ¬ r
Τότε από τον modus ponens έπεται ότι ισχύει και ο τύπος ¬ r
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
2. Ο αποδεικτικός κανόνας Modus Ponens
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Παράδειγµα 2:
Να αποδείξετε ότι:
{ (ψ → ψ) →φ, ψ → ψ} Ⱶ φ
Απάντηση:
Η τυπική απόδειξη είναι:
1. ψ → ψ Υπόθεση
2. (ψ → ψ) →φ Υπόθεση
3. φ MP1,2
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
2. Ο αποδεικτικός κανόνας Modus Ponens
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Παράδειγµα 3:
Να αποδείξετε ότι:
{ (φ → χ) →(ψ →φ), ¬ ψ→ (φ → χ), ¬ ψ} Ⱶ ψ →φ
Απάντηση:
Η τυπική απόδειξη είναι:
1. ¬ ψ Υπόθεση
2. ¬ ψ→ (φ → χ) Υπόθεση
3. φ → χ MP1,2
4. (φ → χ) →(ψ →φ) Υπόθεση
5. ψ →φ MP3,4
Τα αξιωµατικά σχήµατα παράγουν ένα σύνολο από τύπους που ισχύουν:
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (1.Το αξιωµατικό σχήµα 1)
10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Ορισµός: Το αξιωµατικό σχήµα 1 (ΑΣ1) ορίζεται ως:
φ →(ψ→φ)
Και ισχύει πάντα στον ΠΛ, ακόµη και αν εφαρµόσουµε την διαδικασία της
συντακτικής αντικατάστασης, δηλαδή αντικαταστήσουµε τα φ,ψ µε τυχόντες
προτασιακούς τύπους
Για παράδειγµα: Ο τύπος:
(p∧q)→(q→(p ∧q))
Προκύπτει µε ΣΑ στο ΑΣ1 θέτοντας όπου φ το p∧q και όπου ψ το q
2o παράδειγµα: Ο τύπος:
(φ→φ)→(φ→(φ→φ))
Προκύπτει µε ΣΑ στο ΑΣ1 θέτοντας όπου φ το φ→φ και όπου ψ το φ
Τα αξιωµατικά σχήµατα παράγουν ένα σύνολο από τύπους που ισχύουν:
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (2.Το αξιωµατικό σχήµα 2)
11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Ορισµός: Το αξιωµατικό σχήµα 2 (ΑΣ2) ορίζεται ως:
(φ →(ψ→χ)) →((φ→ψ) →(φ→χ))
Και ισχύει πάντα στον ΠΛ, ακόµη και αν εφαρµόσουµε την διαδικασία της
συντακτικής αντικατάστασης, δηλαδή αντικαταστήσουµε τα φ,ψ,χ µε τυχόντες
προτασιακούς τύπους
Για παράδειγµα: Ο τύπος:
(p∧q →(q → q)) →((p∧q → q) →(p∧q → q))
Προκύπτει µε ΣΑ στο ΑΣ2 θέτοντας όπου φ το p∧q, όπου ψ το q και όπου χ το q
2o παράδειγµα: Ο τύπος:
((φ→φ) →(φ → φ)) →(((φ→φ)→ φ) →((φ→φ)→ φ))
Προκύπτει µε ΣΑ στο ΑΣ2 θέτοντας όπου φ το φ→φ και όπου ψ το φ και όπου χ το
φ
Τα αξιωµατικά σχήµατα παράγουν ένα σύνολο από τύπους που ισχύουν:
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (3.Το αξιωµατικό σχήµα 3)
12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Ορισµός: Το αξιωµατικό σχήµα 3 (ΑΣ3) ορίζεται ως:
(¬φ → ¬ψ) →((¬φ→ψ) →φ)
Και ισχύει πάντα στον ΠΛ, ακόµη και αν εφαρµόσουµε την διαδικασία της
συντακτικής αντικατάστασης, δηλαδή αντικαταστήσουµε τα φ,ψ,χ µε τυχόντες
προτασιακούς τύπους
Για παράδειγµα: Ο τύπος:
(¬ψ → ¬φ) →((¬ψ→φ) →ψ)
Προκύπτει µε ΣΑ στο ΑΣ3 θέτοντας όπου φ το ψ και όπου ψ το φ
2o παράδειγµα: Ο τύπος:
(¬¬φ → ¬φ) →((¬¬φ →φ) → ¬φ)
Προκύπτει µε ΣΑ στο ΑΣ3 θέτοντας όπου φ το ¬φ και όπου ψ το φ
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3
13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Αν ο προς απόδειξη τύπος δεν εξάγεται απευθείας από τις υποθέσεις µε Modus Ponens
Τότε χρησιµοποιούµε τα Αξιωµατικά Σχήµατα (ή συντακτικές αντικαταστάσεις σε αυτά) για να
οδηγηθούµε στο ότι ισχύει ο προς απόδειξη τύπος.
Κάνουµε προς τα εµπρος συλλογιστική:
• όταν ο προς απόδειξη τύπος είναι σχετικά «µικρός» (σε µήκος σε σχέση µε τις υποθέσεις)
Κάνουµε προς τα πίσω συλλογιστική:
• όταν ο προς απόδειξη τύπος είναι σχετικά «µεγάλος» (σε µήκος σε σχέση µε τις υποθέσεις)
Υπάρχει και η περίπτωση να απαιτηθεί και προς τα εµπρός και προς τα πίσω συλλογιστική στην
ίδια άσκηση!
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (4. Προς τα Εµπρος Συλλογιστική)
14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Κάνουµε προς τα εµπρός συλλογιστική όταν ο προς απόδειξη τύπος είναι σχετικά µικρός σε
σχέση µε τις υποθέσεις.
Επιλέγουµε µία από τις υποθέσεις που παρατηρούµε ότι µπορεί να προκύψει µε συντακτική
αντικατάσταση στο αριστερό µέρος ενός από τα αξιωµατικά σχήµατα:
ΑΣ1: φ → (ψ→φ)
ΑΣ2: (φ →(ψ→χ)) → ((φ→ψ) →(φ→χ))
ΑΣ3: (¬φ → ¬ψ) → ((¬φ→ψ) →φ)
Γράφουµε ολοκληρωµένη την συντακτική αντικατάσταση. Κάνουµε modus ponens µε την
υπόθεση που είχαµε επιλέξει και προκύπτει νέος τύπος που ισχύει.
Αν είναι το συµπέρασµα της τυπικής συνεπαγωγής έχουµε τελειώσει, αλλιώς επαναλαµβάνουµε
καθοδηγούµενοι πάντα και από τον τύπο που θέλουµε να αποδείξουµε.
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (4. Προς τα Εµπρος Συλλογιστική)
15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Παράδειγµα 4: Να αποδειχθεί ότι
{φ →(ψ→χ) ,φ →ψ} Ⱶ φ→χ
Σκέψεις:Παρατηρούµε ότι οι υποθέσεις δεν συνδυάζονται µε modus ponens.
Ωστόσο η υπόθεση φ →(ψ→χ) είναι το αριστερό µέρος του ΑΣ2.
Συνεπώς από τους τύπους
φ →(ψ→χ) και
(φ →(ψ→χ)) → ((φ →ψ) → (φ→χ)) εξάγεται µε modus ponens ο τύπος:
(φ →ψ) → (φ→χ)
Ο τύπος αυτός µε την 2η υπόθεση φ →ψ και modus ponens εξάγει τον προς
απόδειξη τύπο.
ΛΥΣΗ:
Η τυπική απόδειξη είναι:
1. φ →(ψ→χ) Υπόθεση
2. (φ →(ψ→χ)) → ((φ →ψ) → (φ→χ)) ΑΣ2
3. (φ →ψ) → (φ→χ) MP1,2
4. φ →ψ Υπόθεση
5. φ→χ MP4,3
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (4. Προς τα Εµπρος Συλλογιστική)
16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Παράδειγµα 5: Να αποδειχθεί ότι
{φ →(ψ→χ) ,ψ} Ⱶ φ→χ
ΛΥΣΗ:
Η τυπική απόδειξη είναι:
1. φ →(ψ→χ) Υπόθεση
2. (φ →(ψ→χ)) → ((φ →ψ) → (φ→χ)) ΑΣ2
3. (φ →ψ) → (φ→χ) MP1,2
4. ψ Υπόθεση
5. ψ →(φ →ψ) ΣΑ στο ΑΣ1 όπου φ:ψ και όπου ψ:φ
6. φ→ψ MP4,5
7. φ→χ MP6,3
Η προς τα εµπρος συλλογιστική απαιτεί εµπειρία µε τις τυπικές αποδείξεις και άψογη γνώση
της µορφής των αξιωµατικών σχηµάτων. Πρέπει παρατηρώντας τις υποθέσεις να είµαστε σε
θέση να εντοπίζουµε ποια από αυτές µπορεί να ταυτιστεί µε αριστερό µέρος Αξιωµατικών
Σχηµάτων
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (5. Προς τα Πίσω Συλλογιστική)
17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Κάνουµε προς τα πίσω συλλογιστική όταν ο προς απόδειξη τύπος είναι σχετικά µεγάλος (σε
µήκος) σε σχέση µε τις υποθέσεις.
Προσπαθούµε να ταυτίσουµε τον προς απόδειξη τύπο µε το δεξί µέρος ενός από τα αξιωµατικά
σχήµατα (δηλαδή να µπορεί να προκύψει ο προς απόδειξη τύπος από το δεξί µέρος µε
συντακτική αντικατάσταση)
ΑΣ1: φ → (ψ→φ)
ΑΣ2: (φ →(ψ→χ)) → ((φ→ψ) →(φ→χ))
ΑΣ3: (¬φ → ¬ψ) → ((¬φ→ψ) →φ)
Αρκεί να δείξουµε το αριστερό µέρος της Συντακτικής Αντικατάστασης που έχουµε επιλέξει. Αν
υπάρχει ήδη στις υποθέσεις έχουµε τελειώσει. Αλλιώς επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία.
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (5. Προς τα Πίσω Συλλογιστική)
18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Παράδειγµα 5: Να αποδειχθεί ότι
φ Ⱶ ¬φ→φ
Σκέψεις: Παρατηρούµε ότι δεν µπορούµε να κάνουµε modus ponens στις υποθέσεις.
Ο προς απόδειξη τύπος είναι «µεγάλος» σε σχέση µε τις υποθέσεις, οπότε θα
δοκιµάσουµε προς τα πίσω συλλογισµό.
Ο τύπος ¬φ→φ µπορεί να προκύψει από το δεξί µέρος του ΑΣ1 ψ→φ θέτοντας
όπου φ: φ και όπου ψ: ¬φ. Η συντακτική αντικατάσταση στο ΑΣ1 είναι:
φ → (¬φ→φ) ΣΑ στο ΑΣ1 θέτοντας όπου φ:φ και όπου ψ:¬φ
Συνεπώς αρκεί να δείξουµε τον τύπο φ. (που ισχύει από τις υποθέσεις)
ΛΥΣΗ:
Η τυπική απόδειξη είναι:
1. φ Υπόθεση
2. φ → (¬φ→φ) ΣΑ στο ΑΣ1 όπου φ:φ, ψ:¬φ
3. ¬φ→φ MP1,2
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (5. Προς τα Πίσω Συλλογιστική)
19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Παράδειγµα 6: Να αποδειχθεί ότι
¬ φ Ⱶ (¬ψ→φ)→ψ
Σκέψεις:
Ο τύπος (¬ψ→φ)→ψ προκύπτει µε ΣΑ στο δεξί µέρος του ΑΣ3 (¬φ → ¬ψ) →((¬φ→ψ) →φ)
ΣΑ στο ΑΣ3: (¬ψ → ¬φ) →((¬ψ→φ) → ψ) έχουµε θέσει: φ:ψ, ψ:φ
Άρα αρκεί να δείξουµε το (¬ψ → ¬φ)
Ο τύπος (¬ψ → ¬φ) προκύπτει µε ΣΑ στο δεξί µέρος του ΑΣ1 φ→(ψ →φ)
ΣΑ στο ΑΣ1: ¬φ → (¬ψ → ¬φ) έχουµε θέσει: φ: ¬φ, ψ: ¬ψ
Άρα αρκεί να δείξουµε το ¬φ (ισχύει από υπόθεση)
ΛΥΣΗ:
Η τυπική απόδειξη είναι:
1. ¬ φ Υπόθεση
2. ¬φ → (¬ψ → ¬φ) ΣΑ στο ΑΣ1 όπου φ: ¬φ, ψ:¬ψ
3. ¬ψ → ¬φ MP1,2
4. (¬ψ → ¬φ) →((¬ψ→φ) → ψ) ΣΑ στο ΑΣ3 όπου φ: ψ, ψ:φ
5. (¬ψ→φ) → ψ MP3,4
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
4. Τυπικά Θεωρήµατα
20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Επαναλαµβάνουµε τον ορισµό:
Λέµε ότι ένας τύπος είναι τυπικό θεώρηµα αν Ⱶ φ (δηλαδή ισχύει άνευ υποθέσεων)
Συνεπώς για να αποδείξουµε ένα τυπικό θεώρηµα θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε µόνο
συντακτικές αντικαταστάσεις σε αξιωµατικά σχήµατα.
Είναι σαφώς η πιο δύσκολη απόδειξη που µπορεί να µας ζητηθεί
Παράδειγµα 7: Να αποδειχθεί ότι
Ⱶ φ→φ
ΛΥΣΗ:
Η τυπική απόδειξη είναι:
1. φ→((φ →φ) →φ) ΣΑ στο ΑΣ1 όπου φ:φ, ψ: φ →φ
2. (φ→((φ →φ) →φ)) →((φ→(φ →φ)) →(φ→φ)) ΣΑ στο ΑΣ2 όπου φ:φ, ψ: φ →φ,χ: φ
3. (φ→(φ →φ)) →(φ→φ) MP1,2
4. φ→(φ →φ) ΣΑ στο ΑΣ1 όπου φ: ψ, ψ:φ
5. φ→φ MP3,4
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
4. Τυπικά Θεωρήµατα
21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Σηµαντικό!!
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα τυπικό θεώρηµα,καθώς και συντακτικές αντικαταστάσεις
σε αυτά σε µία τυπική απόδειξη!! Ωστόσο θα πρέπει να παραθέτουµε και την απόδειξη του
τυπικού θεωρήµατος.
Τα πιο σηµαντικά τυπικά θεωρήµατα που µπορεί να φανούν χρήσιµα είναι τα:
1. Ⱶ φ→φ
2. Ⱶ φ→ ¬¬φ
3. Ⱶ ¬¬φ→φ
Τα 2,3 θα τα αποδείξουµε στο επόµενο µάθηµα µε χρήση των θεωρηµάτων του Προτασιακού
Λογισµού.
Παράδειγµα 8: Να αποδειχθεί ότι
Ⱶ (¬φ→φ)→φ
ΛΥΣΗ:
Η τυπική απόδειξη είναι:
1. ¬φ→ ¬φ ΣΑ στο Τυπικό Θεώρηµα Ⱶ φ→φ όπου φ: ¬φ
2. (¬φ→ ¬φ) →((¬φ→φ)→φ) ΣΑ στο ΑΣ3 όπου φ:φ, ψ: φ
3. (¬φ→φ)→φ MP1,2
Και παραθέτουµε έπειτα την απόδειξη του τυπικού θεωρήµατος Ⱶ φ→φ
B. Θεωρία
2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
5. Τυπικές Αποδείξεις που µας δίνονται στην εκφώνηση
22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Αν στην εκφώνηση µας δίνεται ότι ισχύουν και κάποιες τυπικές συνεπαγωγές, αυτό σηµαίνει ότι
επεται το συµπέρασµα της τυπικής συνεπαγωγής, αν ισχύουν οι υποθέσεις τους.
Παράδειγµα 9: ∆εδοµένου ότι ισχύει φ Ⱶ ψ δείξτε ότι ισχύει η ακόλουθη τυπική
συνεπαγωγή:
{φ, ψ → χ} Ⱶ ¬ χ → χ
ΛΥΣΗ:
Η τυπική απόδειξη είναι:
1. φ Υπόθεση
2. ψ έπεται λόγω της τυπ.συνεπαγωγής φ Ⱶ ψ
3. ψ → χ Υπόθεση
4. χ MP2,3
5. χ →( ¬ χ → χ) ΣΑ στο ΑΣ1 όπου φ: χ και όπου ψ: ¬ χ
6. ¬χ → χ MP4,5
∆. Ασκήσεις
Άσκηση Κατανόησης 1
23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Να αποδείξετε τις ακόλουθες τυπικές συνεπαγωγές:
1. { r → q, p → r, p} Ⱶ q
2. { p → r, (p → r) →(q →p), p} Ⱶ q →p
Υπόδειξη: Όλες οι παραπάνω αποδείξεις µπορούν να εξαχθούν µόνο µε χρήση των
υποθέσεων και του αποδεικτικού κανόνα MP
∆. Ασκήσεις
Άσκηση Κατανόησης 2
24∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Να αποδείξετε τις ακόλουθες τυπικές συνεπαγωγές:
1. {¬p → p, r, ¬¬r →q, q → ¬p, r → ¬¬r } Ⱶ p
2. { p, r →(r → ¬¬r), p → q, p → (q → r)} Ⱶ ¬¬r
Υπόδειξη: Όλες οι παραπάνω αποδείξεις µπορούν να εξαχθούν µόνο µε χρήση των
υποθέσεων και του αποδεικτικού κανόνα MP
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 1
25∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
∆ίδεται το αξιωµατικό σχήµα ΑΣ3: (¬φ → ¬ψ) → ( (¬φ → ψ) → φ) . Ποιες από τις
παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι;
1. Ο τύπος (¬¬φ → ¬ψ) → ( (¬¬φ → ψ) → ¬φ) προκύπτει άµεσα από το ΑΣ3 µε
συντακτική αντικατάσταση.
2. Ο τύπος (φ → ¬ψ) → ( (φ → ψ) → ¬φ) προκύπτει άµεσα από το ΑΣ3 µε συντακτική
αντικατάσταση.
3. Ο τύπος (¬¬φ → ψ) → ( (¬¬φ → ¬ψ) → ¬φ) προκύπτει άµεσα από το ΑΣ3 µε
συντακτική αντικατάσταση.
4. Ο τύπος (¬φ → ¬¬ψ) → ( (¬φ → ¬ψ) → φ) προκύπτει άµεσα από το ΑΣ3 µε
συντακτική αντικατάσταση.
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 2
26∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
∆ίδεται το αξιωµατικό σχήµα ΑΣ2: (φ →(ψ →χ)) → ( (φ → ψ) → (φ → χ)) . Ποιες από τις
παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι;
1. Ο τύπος (ψ →(ψ →ψ)) → ( (ψ → ψ) → (ψ → ψ)) προκύπτει άµεσα από το ΑΣ2 µε
συντακτική αντικατάσταση.
2. Ο τύπος (ψ →(¬ψ → ¬¬ψ)) → ( (ψ → ¬ψ) → (ψ → ¬¬ψ)) προκύπτει άµεσα από το
ΑΣ2 µε συντακτική αντικατάσταση.
3. Ο τύπος (ψ →(¬ψ → ψ)) → ( (ψ → ¬ψ) → (ψ → ¬¬ψ)) προκύπτει άµεσα από το
ΑΣ2 µε συντακτική αντικατάσταση.
4. Ο τύπος ((ψ →χ) →(ψ →χ)) → ( ((ψ →χ) → ψ) → ((ψ →χ) → χ)) προκύπτει άµεσα
από το ΑΣ2 µε συντακτική αντικατάσταση.
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 1
27∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Να αποδείξετε την ακόλουθη τυπική συνεπαγωγή
{¬ψ→ ¬φ, ¬ψ→φ } Ⱶ ψ
Υπόδειξη: Χρησιµοποιείστε προς τα εµπρός συλλογιστική.
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2
28∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Να αποδείξετε την ακόλουθη τυπική συνεπαγωγή
{ψ→ ¬φ, ψ→ (¬φ →φ)} Ⱶ ψ→φ
Υπόδειξη: Χρησιµοποιείστε προς τα εµπρός συλλογιστική.
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 3
29∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Να αποδείξετε την ακόλουθη τυπική συνεπαγωγή
¬¬φ Ⱶ (¬φ→ ¬φ) → φ
Υπόδειξη: Χρησιµοποιείστε προς τα πίσω συλλογιστική.
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 4
30∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Να αποδείξετε την ακόλουθη τυπική συνεπαγωγή
{p, ¬(p˄q)} Ⱶ (¬q→ p˄q) → q
Υπόδειξη: Χρησιµοποιείστε προς τα πίσω συλλογιστική.
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 5
31∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
Θεωρώντας ότι ισχύει το τυπικό θεώρηµα Ⱶ¬¬φ→φ αποδείξτε ότι ισχύει η τυπική
συνεπαγωγή:
Ⱶ (φ → ¬¬φ) → (φ → φ)
1 of 31

Recommended

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5Dimitris Psounis
7.4K views28 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3Dimitris Psounis
7.8K views22 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5Dimitris Psounis
5.1K views18 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1Dimitris Psounis
9.9K views29 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4Dimitris Psounis
1K views22 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2Dimitris Psounis
4.4K views23 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.9K views5 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2Dimitris Psounis
8.6K views23 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
10.5K views23 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.4Dimitris Psounis
3.9K views16 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3Dimitris Psounis
3.9K views14 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5Dimitris Psounis
5.5K views25 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ
Dimitris Psounis10K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis11.7K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5
Dimitris Psounis5.2K views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.3K views6 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3Dimitris Psounis
6.5K views2 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4Dimitris Psounis
5.6K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.3K views8 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)` by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)`ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)`
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)`Dimitris Psounis
5.9K views1 slide

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
Dimitris Psounis6.5K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4
Dimitris Psounis5.6K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)` by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)`ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)`
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)`
Dimitris Psounis5.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.7K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis6.7K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.1K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis2.4K views

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4

ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.2Dimitris Psounis
6.8K views26 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7Dimitris Psounis
1.5K views4 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3Dimitris Psounis
5.2K views29 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.1ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.1Dimitris Psounis
5.9K views22 slides
20-05-13 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας by
20-05-13 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας20-05-13 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
20-05-13 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής ΠαιδείαςNickos Nickolopoulos
233 views5 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5Dimitris Psounis
1.4K views4 slides

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4(20)

20-05-13 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας by Nickos Nickolopoulos
20-05-13 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας20-05-13 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
20-05-13 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
Dimitris Psounis1K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf by
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfTassos Karampinis
25 views14 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
1.4K views1 slide
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 by
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2EmployEdu
213 views4 slides
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx by
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx56ο Γυμνάσιο Αθήνας
7 views2 slides
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf by
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
61 views6 slides
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx by
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxalexandrabouts
11 views3 slides

Recently uploaded(20)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.4K views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu213 views
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx by alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts11 views
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 views
Palaiodologiko_2023.pptx by 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist53 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki118 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
Ευρωπαϊκή Ένωση by ssuser43d27b
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση
ssuser43d27b6 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b41 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist110 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram24 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου by Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4

 • 1. ΠΛΗ20 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Μάθηµα 2.4: Το αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β.Θεωρία 1. Το αξιωµατικό σύστηµα ΠΛ 1. Ορισµός του αξιωµατικού συστήµατος ΠΛ 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε σε µία τυπική απόδειξη 1. Υποθέσεις του Συνόλου Τύπων 2. Ο αποδεικτικός κανόνας Modus Ponens 3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 1. Το αξιωµατικό Σχήµα 1 2. Το Αξιωµατικό Σχήµα 2 3. Το αξιωµατικό Σχήµα 3 4. Προς τα Εµπρός Συλλογιστική 5. Προς τα Πίσω Συλλογιστική 4. Τυπικά Θεωρήµατα 5. Τυπικές Συνεπαγωγές που δίνονται από την εκφώνηση της άσκησης Γ.Μεθοδολογία 1. «Προς τα εµπρός» συλλογιστική 2. «Προς τα πίσω» συλλογιστική Γ.Ασκήσεις 1. Ασκήσεις Κατανόησης 2. Ερωτήσεις 3. Εφαρµογές 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
 • 3. Α. Σκοπός του Μαθήµατος Επίπεδο Α Όλες οι πληροφορίες του µαθήµατος είναι SOS για τις εξετάσεις. Είναι ένα δύσκολο µάθηµα που µε πολλή εξάσκηση µπορεί κάποιος να το ξέρει στο 100% Επίπεδο Β (-) Επίπεδο Γ (-) 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
 • 4. Με το που µεταβαίνουµε στον προτασιακό λογισµό (ΠΛ) δεν ισχύει τίποτα από όσα µάθαµε στον προτασιακή λογική και χτίζουµε µία καινούρια θεωρία από την αρχή στηριζόµενοι στον πυρήνα της µαθηµατικής σκέψης: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ-ΘΕΩΡΙΑ={Αξιώµατα+Αποδεικτικοί Κανόνες} B. Θεωρία 1. Το αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ 1. Ορισµός του αξιωµατικού Συστήµατος ΠΛ 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Ορισµός: Ο ΠΛ (προτασιακός λογισµός) είναι το αξιωµατικό σύστηµα που: • Έχει ως αξιώµατα (αξιωµατικά σχήµατα) τα: • ΑΣ1: • ΑΣ2: • ΑΣ3: • Και ως αποδεικτικό κανόνα τον Modus Ponens (M.P.) Σε αυτό το αξιωµατικό σύστηµα µελετάµε αν ισχύουν: • Τ├ΠΛ φ δηλαδή όταν ισχύουν οι υποθέσεις του Τ αν εξάγεται µε διαδοχικές εφαρµογές του MP ο τύπος φ • ├ΠΛ φ δηλαδή αν εξάγεται ο τύπος φ µε διαδοχικές εφαρµογές MP Το ├ΠΛ φ διαβάζεται συνεπάγεται τυπικά στον ΠΛ και θα συµβολίζεται και µε ├ )( φψφ →→ ))()(())(( χφψφχψφ →→→→→→ ))(()( φψφψφ →→¬→¬→¬
 • 5. Η εκφώνηση της άσκησης είναι να αποδείξουµε ότι: Τ Ⱶ φ όπου Τ είναι ένα σύνολο τύπων (που θα αναφέρουµε και ως σύνολο υποθέσεων) Και φ ένας τύπος (που θα αναφέρουµε ως ο προς απόδειξη τύπος) Για να αποδείξουµε ότι ισχύει η τυπική συνεπαγωγή Ⱶ στο αξιωµατικό σύστηµα ΠΛ µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε: 1. Τις υποθέσεις του συνόλου τύπων (εφόσον υπάρχουν) 2. Τον αποδεικτικό κανόνα Modus Ponens 3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 και συντακτικές αντικαταστάσεις σε αυτά 4. Τυπικά θεωρήµατα (εφόσον τα αποδείξουµε) 5. Τυπικές Συνεπαγωγές (εφόσον δίνονται από την εκφώνηση) B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ
 • 6. Οι υποθέσεις του συνόλου τύπων ισχύουν άρα µπορούµε να τις χρησιµοποιήσουµε για να κάνουµε την απόδειξή µας: B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 1. Υποθέσεις του συνόλου τύπων 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Παράδειγµα 1: Να αποδείξετε ότι: {φ→(ψ → ψ), ¬ ψ → φ} Ⱶ ¬ ψ → φ Απάντηση: Η τυπική απόδειξη είναι: 1. ¬ ψ → φ Υπόθεση
 • 7. Ο αποδεικτικός κανόνας Modus Ponens ορίζεται ως εξής: B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 2. Ο αποδεικτικός κανόνας Modus Ponens 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Ορισµός Modus Ponens Αν ισχύει ο τύπος: Φ Και ο τύπος: Φ →Ψ ---------------------------------- Τότε ισχύει και ο τύπος Ψ Παρατήρηση: Τα παραπάνω ισχύουν ακόµη και µε συντακτικές αντικαταστάσεις στα Φ,Ψ (δηλαδή αν όπου Φ και Ψ θέσουµε άλλους τύπους) Π.χ. Αν ισχύει ο τύπος: p∧q Και ισχύει ο τύπος: p∧q → ¬ r Τότε από τον modus ponens έπεται ότι ισχύει και ο τύπος ¬ r
 • 8. B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 2. Ο αποδεικτικός κανόνας Modus Ponens 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Παράδειγµα 2: Να αποδείξετε ότι: { (ψ → ψ) →φ, ψ → ψ} Ⱶ φ Απάντηση: Η τυπική απόδειξη είναι: 1. ψ → ψ Υπόθεση 2. (ψ → ψ) →φ Υπόθεση 3. φ MP1,2
 • 9. B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 2. Ο αποδεικτικός κανόνας Modus Ponens 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Παράδειγµα 3: Να αποδείξετε ότι: { (φ → χ) →(ψ →φ), ¬ ψ→ (φ → χ), ¬ ψ} Ⱶ ψ →φ Απάντηση: Η τυπική απόδειξη είναι: 1. ¬ ψ Υπόθεση 2. ¬ ψ→ (φ → χ) Υπόθεση 3. φ → χ MP1,2 4. (φ → χ) →(ψ →φ) Υπόθεση 5. ψ →φ MP3,4
 • 10. Τα αξιωµατικά σχήµατα παράγουν ένα σύνολο από τύπους που ισχύουν: B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (1.Το αξιωµατικό σχήµα 1) 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Ορισµός: Το αξιωµατικό σχήµα 1 (ΑΣ1) ορίζεται ως: φ →(ψ→φ) Και ισχύει πάντα στον ΠΛ, ακόµη και αν εφαρµόσουµε την διαδικασία της συντακτικής αντικατάστασης, δηλαδή αντικαταστήσουµε τα φ,ψ µε τυχόντες προτασιακούς τύπους Για παράδειγµα: Ο τύπος: (p∧q)→(q→(p ∧q)) Προκύπτει µε ΣΑ στο ΑΣ1 θέτοντας όπου φ το p∧q και όπου ψ το q 2o παράδειγµα: Ο τύπος: (φ→φ)→(φ→(φ→φ)) Προκύπτει µε ΣΑ στο ΑΣ1 θέτοντας όπου φ το φ→φ και όπου ψ το φ
 • 11. Τα αξιωµατικά σχήµατα παράγουν ένα σύνολο από τύπους που ισχύουν: B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (2.Το αξιωµατικό σχήµα 2) 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Ορισµός: Το αξιωµατικό σχήµα 2 (ΑΣ2) ορίζεται ως: (φ →(ψ→χ)) →((φ→ψ) →(φ→χ)) Και ισχύει πάντα στον ΠΛ, ακόµη και αν εφαρµόσουµε την διαδικασία της συντακτικής αντικατάστασης, δηλαδή αντικαταστήσουµε τα φ,ψ,χ µε τυχόντες προτασιακούς τύπους Για παράδειγµα: Ο τύπος: (p∧q →(q → q)) →((p∧q → q) →(p∧q → q)) Προκύπτει µε ΣΑ στο ΑΣ2 θέτοντας όπου φ το p∧q, όπου ψ το q και όπου χ το q 2o παράδειγµα: Ο τύπος: ((φ→φ) →(φ → φ)) →(((φ→φ)→ φ) →((φ→φ)→ φ)) Προκύπτει µε ΣΑ στο ΑΣ2 θέτοντας όπου φ το φ→φ και όπου ψ το φ και όπου χ το φ
 • 12. Τα αξιωµατικά σχήµατα παράγουν ένα σύνολο από τύπους που ισχύουν: B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (3.Το αξιωµατικό σχήµα 3) 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Ορισµός: Το αξιωµατικό σχήµα 3 (ΑΣ3) ορίζεται ως: (¬φ → ¬ψ) →((¬φ→ψ) →φ) Και ισχύει πάντα στον ΠΛ, ακόµη και αν εφαρµόσουµε την διαδικασία της συντακτικής αντικατάστασης, δηλαδή αντικαταστήσουµε τα φ,ψ,χ µε τυχόντες προτασιακούς τύπους Για παράδειγµα: Ο τύπος: (¬ψ → ¬φ) →((¬ψ→φ) →ψ) Προκύπτει µε ΣΑ στο ΑΣ3 θέτοντας όπου φ το ψ και όπου ψ το φ 2o παράδειγµα: Ο τύπος: (¬¬φ → ¬φ) →((¬¬φ →φ) → ¬φ) Προκύπτει µε ΣΑ στο ΑΣ3 θέτοντας όπου φ το ¬φ και όπου ψ το φ
 • 13. B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Αν ο προς απόδειξη τύπος δεν εξάγεται απευθείας από τις υποθέσεις µε Modus Ponens Τότε χρησιµοποιούµε τα Αξιωµατικά Σχήµατα (ή συντακτικές αντικαταστάσεις σε αυτά) για να οδηγηθούµε στο ότι ισχύει ο προς απόδειξη τύπος. Κάνουµε προς τα εµπρος συλλογιστική: • όταν ο προς απόδειξη τύπος είναι σχετικά «µικρός» (σε µήκος σε σχέση µε τις υποθέσεις) Κάνουµε προς τα πίσω συλλογιστική: • όταν ο προς απόδειξη τύπος είναι σχετικά «µεγάλος» (σε µήκος σε σχέση µε τις υποθέσεις) Υπάρχει και η περίπτωση να απαιτηθεί και προς τα εµπρός και προς τα πίσω συλλογιστική στην ίδια άσκηση!
 • 14. B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (4. Προς τα Εµπρος Συλλογιστική) 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Κάνουµε προς τα εµπρός συλλογιστική όταν ο προς απόδειξη τύπος είναι σχετικά µικρός σε σχέση µε τις υποθέσεις. Επιλέγουµε µία από τις υποθέσεις που παρατηρούµε ότι µπορεί να προκύψει µε συντακτική αντικατάσταση στο αριστερό µέρος ενός από τα αξιωµατικά σχήµατα: ΑΣ1: φ → (ψ→φ) ΑΣ2: (φ →(ψ→χ)) → ((φ→ψ) →(φ→χ)) ΑΣ3: (¬φ → ¬ψ) → ((¬φ→ψ) →φ) Γράφουµε ολοκληρωµένη την συντακτική αντικατάσταση. Κάνουµε modus ponens µε την υπόθεση που είχαµε επιλέξει και προκύπτει νέος τύπος που ισχύει. Αν είναι το συµπέρασµα της τυπικής συνεπαγωγής έχουµε τελειώσει, αλλιώς επαναλαµβάνουµε καθοδηγούµενοι πάντα και από τον τύπο που θέλουµε να αποδείξουµε.
 • 15. B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (4. Προς τα Εµπρος Συλλογιστική) 15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Παράδειγµα 4: Να αποδειχθεί ότι {φ →(ψ→χ) ,φ →ψ} Ⱶ φ→χ Σκέψεις:Παρατηρούµε ότι οι υποθέσεις δεν συνδυάζονται µε modus ponens. Ωστόσο η υπόθεση φ →(ψ→χ) είναι το αριστερό µέρος του ΑΣ2. Συνεπώς από τους τύπους φ →(ψ→χ) και (φ →(ψ→χ)) → ((φ →ψ) → (φ→χ)) εξάγεται µε modus ponens ο τύπος: (φ →ψ) → (φ→χ) Ο τύπος αυτός µε την 2η υπόθεση φ →ψ και modus ponens εξάγει τον προς απόδειξη τύπο. ΛΥΣΗ: Η τυπική απόδειξη είναι: 1. φ →(ψ→χ) Υπόθεση 2. (φ →(ψ→χ)) → ((φ →ψ) → (φ→χ)) ΑΣ2 3. (φ →ψ) → (φ→χ) MP1,2 4. φ →ψ Υπόθεση 5. φ→χ MP4,3
 • 16. B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (4. Προς τα Εµπρος Συλλογιστική) 16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Παράδειγµα 5: Να αποδειχθεί ότι {φ →(ψ→χ) ,ψ} Ⱶ φ→χ ΛΥΣΗ: Η τυπική απόδειξη είναι: 1. φ →(ψ→χ) Υπόθεση 2. (φ →(ψ→χ)) → ((φ →ψ) → (φ→χ)) ΑΣ2 3. (φ →ψ) → (φ→χ) MP1,2 4. ψ Υπόθεση 5. ψ →(φ →ψ) ΣΑ στο ΑΣ1 όπου φ:ψ και όπου ψ:φ 6. φ→ψ MP4,5 7. φ→χ MP6,3 Η προς τα εµπρος συλλογιστική απαιτεί εµπειρία µε τις τυπικές αποδείξεις και άψογη γνώση της µορφής των αξιωµατικών σχηµάτων. Πρέπει παρατηρώντας τις υποθέσεις να είµαστε σε θέση να εντοπίζουµε ποια από αυτές µπορεί να ταυτιστεί µε αριστερό µέρος Αξιωµατικών Σχηµάτων
 • 17. B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (5. Προς τα Πίσω Συλλογιστική) 17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Κάνουµε προς τα πίσω συλλογιστική όταν ο προς απόδειξη τύπος είναι σχετικά µεγάλος (σε µήκος) σε σχέση µε τις υποθέσεις. Προσπαθούµε να ταυτίσουµε τον προς απόδειξη τύπο µε το δεξί µέρος ενός από τα αξιωµατικά σχήµατα (δηλαδή να µπορεί να προκύψει ο προς απόδειξη τύπος από το δεξί µέρος µε συντακτική αντικατάσταση) ΑΣ1: φ → (ψ→φ) ΑΣ2: (φ →(ψ→χ)) → ((φ→ψ) →(φ→χ)) ΑΣ3: (¬φ → ¬ψ) → ((¬φ→ψ) →φ) Αρκεί να δείξουµε το αριστερό µέρος της Συντακτικής Αντικατάστασης που έχουµε επιλέξει. Αν υπάρχει ήδη στις υποθέσεις έχουµε τελειώσει. Αλλιώς επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία.
 • 18. B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (5. Προς τα Πίσω Συλλογιστική) 18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Παράδειγµα 5: Να αποδειχθεί ότι φ Ⱶ ¬φ→φ Σκέψεις: Παρατηρούµε ότι δεν µπορούµε να κάνουµε modus ponens στις υποθέσεις. Ο προς απόδειξη τύπος είναι «µεγάλος» σε σχέση µε τις υποθέσεις, οπότε θα δοκιµάσουµε προς τα πίσω συλλογισµό. Ο τύπος ¬φ→φ µπορεί να προκύψει από το δεξί µέρος του ΑΣ1 ψ→φ θέτοντας όπου φ: φ και όπου ψ: ¬φ. Η συντακτική αντικατάσταση στο ΑΣ1 είναι: φ → (¬φ→φ) ΣΑ στο ΑΣ1 θέτοντας όπου φ:φ και όπου ψ:¬φ Συνεπώς αρκεί να δείξουµε τον τύπο φ. (που ισχύει από τις υποθέσεις) ΛΥΣΗ: Η τυπική απόδειξη είναι: 1. φ Υπόθεση 2. φ → (¬φ→φ) ΣΑ στο ΑΣ1 όπου φ:φ, ψ:¬φ 3. ¬φ→φ MP1,2
 • 19. B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 3. Τα αξιωµατικά σχήµατα ΑΣ1-ΑΣ3 (5. Προς τα Πίσω Συλλογιστική) 19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Παράδειγµα 6: Να αποδειχθεί ότι ¬ φ Ⱶ (¬ψ→φ)→ψ Σκέψεις: Ο τύπος (¬ψ→φ)→ψ προκύπτει µε ΣΑ στο δεξί µέρος του ΑΣ3 (¬φ → ¬ψ) →((¬φ→ψ) →φ) ΣΑ στο ΑΣ3: (¬ψ → ¬φ) →((¬ψ→φ) → ψ) έχουµε θέσει: φ:ψ, ψ:φ Άρα αρκεί να δείξουµε το (¬ψ → ¬φ) Ο τύπος (¬ψ → ¬φ) προκύπτει µε ΣΑ στο δεξί µέρος του ΑΣ1 φ→(ψ →φ) ΣΑ στο ΑΣ1: ¬φ → (¬ψ → ¬φ) έχουµε θέσει: φ: ¬φ, ψ: ¬ψ Άρα αρκεί να δείξουµε το ¬φ (ισχύει από υπόθεση) ΛΥΣΗ: Η τυπική απόδειξη είναι: 1. ¬ φ Υπόθεση 2. ¬φ → (¬ψ → ¬φ) ΣΑ στο ΑΣ1 όπου φ: ¬φ, ψ:¬ψ 3. ¬ψ → ¬φ MP1,2 4. (¬ψ → ¬φ) →((¬ψ→φ) → ψ) ΣΑ στο ΑΣ3 όπου φ: ψ, ψ:φ 5. (¬ψ→φ) → ψ MP3,4
 • 20. B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 4. Τυπικά Θεωρήµατα 20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Επαναλαµβάνουµε τον ορισµό: Λέµε ότι ένας τύπος είναι τυπικό θεώρηµα αν Ⱶ φ (δηλαδή ισχύει άνευ υποθέσεων) Συνεπώς για να αποδείξουµε ένα τυπικό θεώρηµα θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε µόνο συντακτικές αντικαταστάσεις σε αξιωµατικά σχήµατα. Είναι σαφώς η πιο δύσκολη απόδειξη που µπορεί να µας ζητηθεί Παράδειγµα 7: Να αποδειχθεί ότι Ⱶ φ→φ ΛΥΣΗ: Η τυπική απόδειξη είναι: 1. φ→((φ →φ) →φ) ΣΑ στο ΑΣ1 όπου φ:φ, ψ: φ →φ 2. (φ→((φ →φ) →φ)) →((φ→(φ →φ)) →(φ→φ)) ΣΑ στο ΑΣ2 όπου φ:φ, ψ: φ →φ,χ: φ 3. (φ→(φ →φ)) →(φ→φ) MP1,2 4. φ→(φ →φ) ΣΑ στο ΑΣ1 όπου φ: ψ, ψ:φ 5. φ→φ MP3,4
 • 21. B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 4. Τυπικά Θεωρήµατα 21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Σηµαντικό!! Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα τυπικό θεώρηµα,καθώς και συντακτικές αντικαταστάσεις σε αυτά σε µία τυπική απόδειξη!! Ωστόσο θα πρέπει να παραθέτουµε και την απόδειξη του τυπικού θεωρήµατος. Τα πιο σηµαντικά τυπικά θεωρήµατα που µπορεί να φανούν χρήσιµα είναι τα: 1. Ⱶ φ→φ 2. Ⱶ φ→ ¬¬φ 3. Ⱶ ¬¬φ→φ Τα 2,3 θα τα αποδείξουµε στο επόµενο µάθηµα µε χρήση των θεωρηµάτων του Προτασιακού Λογισµού. Παράδειγµα 8: Να αποδειχθεί ότι Ⱶ (¬φ→φ)→φ ΛΥΣΗ: Η τυπική απόδειξη είναι: 1. ¬φ→ ¬φ ΣΑ στο Τυπικό Θεώρηµα Ⱶ φ→φ όπου φ: ¬φ 2. (¬φ→ ¬φ) →((¬φ→φ)→φ) ΣΑ στο ΑΣ3 όπου φ:φ, ψ: φ 3. (¬φ→φ)→φ MP1,2 Και παραθέτουµε έπειτα την απόδειξη του τυπικού θεωρήµατος Ⱶ φ→φ
 • 22. B. Θεωρία 2. Τι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 5. Τυπικές Αποδείξεις που µας δίνονται στην εκφώνηση 22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Αν στην εκφώνηση µας δίνεται ότι ισχύουν και κάποιες τυπικές συνεπαγωγές, αυτό σηµαίνει ότι επεται το συµπέρασµα της τυπικής συνεπαγωγής, αν ισχύουν οι υποθέσεις τους. Παράδειγµα 9: ∆εδοµένου ότι ισχύει φ Ⱶ ψ δείξτε ότι ισχύει η ακόλουθη τυπική συνεπαγωγή: {φ, ψ → χ} Ⱶ ¬ χ → χ ΛΥΣΗ: Η τυπική απόδειξη είναι: 1. φ Υπόθεση 2. ψ έπεται λόγω της τυπ.συνεπαγωγής φ Ⱶ ψ 3. ψ → χ Υπόθεση 4. χ MP2,3 5. χ →( ¬ χ → χ) ΣΑ στο ΑΣ1 όπου φ: χ και όπου ψ: ¬ χ 6. ¬χ → χ MP4,5
 • 23. ∆. Ασκήσεις Άσκηση Κατανόησης 1 23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Να αποδείξετε τις ακόλουθες τυπικές συνεπαγωγές: 1. { r → q, p → r, p} Ⱶ q 2. { p → r, (p → r) →(q →p), p} Ⱶ q →p Υπόδειξη: Όλες οι παραπάνω αποδείξεις µπορούν να εξαχθούν µόνο µε χρήση των υποθέσεων και του αποδεικτικού κανόνα MP
 • 24. ∆. Ασκήσεις Άσκηση Κατανόησης 2 24∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Να αποδείξετε τις ακόλουθες τυπικές συνεπαγωγές: 1. {¬p → p, r, ¬¬r →q, q → ¬p, r → ¬¬r } Ⱶ p 2. { p, r →(r → ¬¬r), p → q, p → (q → r)} Ⱶ ¬¬r Υπόδειξη: Όλες οι παραπάνω αποδείξεις µπορούν να εξαχθούν µόνο µε χρήση των υποθέσεων και του αποδεικτικού κανόνα MP
 • 25. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 1 25∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ ∆ίδεται το αξιωµατικό σχήµα ΑΣ3: (¬φ → ¬ψ) → ( (¬φ → ψ) → φ) . Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι; 1. Ο τύπος (¬¬φ → ¬ψ) → ( (¬¬φ → ψ) → ¬φ) προκύπτει άµεσα από το ΑΣ3 µε συντακτική αντικατάσταση. 2. Ο τύπος (φ → ¬ψ) → ( (φ → ψ) → ¬φ) προκύπτει άµεσα από το ΑΣ3 µε συντακτική αντικατάσταση. 3. Ο τύπος (¬¬φ → ψ) → ( (¬¬φ → ¬ψ) → ¬φ) προκύπτει άµεσα από το ΑΣ3 µε συντακτική αντικατάσταση. 4. Ο τύπος (¬φ → ¬¬ψ) → ( (¬φ → ¬ψ) → φ) προκύπτει άµεσα από το ΑΣ3 µε συντακτική αντικατάσταση.
 • 26. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 2 26∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ ∆ίδεται το αξιωµατικό σχήµα ΑΣ2: (φ →(ψ →χ)) → ( (φ → ψ) → (φ → χ)) . Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι; 1. Ο τύπος (ψ →(ψ →ψ)) → ( (ψ → ψ) → (ψ → ψ)) προκύπτει άµεσα από το ΑΣ2 µε συντακτική αντικατάσταση. 2. Ο τύπος (ψ →(¬ψ → ¬¬ψ)) → ( (ψ → ¬ψ) → (ψ → ¬¬ψ)) προκύπτει άµεσα από το ΑΣ2 µε συντακτική αντικατάσταση. 3. Ο τύπος (ψ →(¬ψ → ψ)) → ( (ψ → ¬ψ) → (ψ → ¬¬ψ)) προκύπτει άµεσα από το ΑΣ2 µε συντακτική αντικατάσταση. 4. Ο τύπος ((ψ →χ) →(ψ →χ)) → ( ((ψ →χ) → ψ) → ((ψ →χ) → χ)) προκύπτει άµεσα από το ΑΣ2 µε συντακτική αντικατάσταση.
 • 27. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 1 27∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Να αποδείξετε την ακόλουθη τυπική συνεπαγωγή {¬ψ→ ¬φ, ¬ψ→φ } Ⱶ ψ Υπόδειξη: Χρησιµοποιείστε προς τα εµπρός συλλογιστική.
 • 28. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 2 28∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Να αποδείξετε την ακόλουθη τυπική συνεπαγωγή {ψ→ ¬φ, ψ→ (¬φ →φ)} Ⱶ ψ→φ Υπόδειξη: Χρησιµοποιείστε προς τα εµπρός συλλογιστική.
 • 29. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 3 29∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Να αποδείξετε την ακόλουθη τυπική συνεπαγωγή ¬¬φ Ⱶ (¬φ→ ¬φ) → φ Υπόδειξη: Χρησιµοποιείστε προς τα πίσω συλλογιστική.
 • 30. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 4 30∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Να αποδείξετε την ακόλουθη τυπική συνεπαγωγή {p, ¬(p˄q)} Ⱶ (¬q→ p˄q) → q Υπόδειξη: Χρησιµοποιείστε προς τα πίσω συλλογιστική.
 • 31. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 5 31∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 2.4: Το Αξιωµατικό Σύστηµα ΠΛ Θεωρώντας ότι ισχύει το τυπικό θεώρηµα Ⱶ¬¬φ→φ αποδείξτε ότι ισχύει η τυπική συνεπαγωγή: Ⱶ (φ → ¬¬φ) → (φ → φ)