ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Επαναληπτικό διαγώνισμα στις δύο πρώτες ενότητες (Συνδυαστική - Προτασιακή Λογική)

∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 2 1
ΠΛΗ20
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-2
Ονοµατεπώνυµο:…………………………………………………………………
Ηµεροµηνία: ………………………………………………………………………
ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ (30% του βαθµού)
(1) Έστω Α σύνολο µε n στοιχεία
1. Τα υποσύνολα του Α µε k στοιχεία είναι όσα τα υποσύνολα µε n-k στοιχεία
2. Οι λέξεις µήκους k που σχηµατίζονται µε αλφάβητο το Α είναι όσες ο συντελεστής του στο
ανάπτυγµα της γεννήτριας 1 !
⋯ !
.
3. Τα υποσύνολα του Α µε n στοιχεία είναι όσα ο συντελεστής του στο ανάπτυγµα της
γεννήτριας 1 .
4. O αριθµός των υποσυνόλων του Α µε k στοιχεία, µειώνεται καθώς µειώνεται το k.
(2) Τρεις διακεκριµένες κληρωτίδες κληρώνουν τυχαία και ισοπίθανα έναν αριθµό από το 0 εώς το 9
1. Η πιθανότητα να έρθει τουλάχιστον ένα µηδενικό είναι 93
/103
2. Η πιθανότητα να µη έρθει µηδενικό είναι 93
/103
3. Η πιθανότητα το άθροισµα των αποτελεσµάτων να είναι ίσο µε 1 είναι 3/103
4. Η πιθανότητα το άθροισµα των αποτελεσµάτων να είναι το πολύ 2 είναι 1/102
(3) Πόσοι διαφορετικοί τετραγωνικοί πίνακες 20 x 20 υπάρχουν στους οποίους κάθε στοιχείο του
πίνακα είναι είτε 0 είτε 1;
1. 400, αν k από τα στοιχεία του πίνακα είναι 1 και τα υπόλοιπα είναι 0.
2. Όσοι ο συντελεστής του /400! στο ανάπτυγµα της γεννήτριας 1 !
⋯ !
.
3. 2
4. Όσες οι διαφορετικές, µη αρνητικές λύσεις της εξίσωσης: 400
(4) Έστω → και ∨ ! όπου , είναι προτασιακές µεταβλητές.
1. ⊨
2. ∨ ! είναι αντίφαση.
3. Το σύνολο τύπων # $! ∧ , → , ∨ ! & είναι αντιφατικό.
4. ! → ∨ → ! ⊨ 	 ∨ !
(5) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν;
1. Υπάρχει ταυτολογικά ισοδύναµος τύπος του ↔ ∨ !) που χρησιµοποιεί µόνο τους
συνδέσµους !, →
2. Ισχύει ⊨ ! → ! → ! → →
3. Ισχύει ⊢ ∧ → ∨
4. Ο τύπος → ! → !! → → ! → → !! προκύπτει άµεσα από το ΑΣ2 µε
συντακτική αντικατάσταση.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 2 2
(6) Στις παρακάτω προτάσεις αναφέρονται οι γεννήτριες συναρτήσεις απλών προβληµάτων απαρίθµησης.
1. Ο συντελεστής του k
x στην παράσταση (1 )r n
x x+ δίνει τον αριθµό των υποσυνόλων µε ( )k r− στοιχεία (
k r≥ ) ενός n -µελους συνόλου
2. Ο συντελεστής του στην παράσταση 1 + ,
δίνει τον αριθµό των συνδυασµών k αντικειµένων από
n
3. Ο συντελεστής του / ! στην παράσταση - δίνει τον αριθµό των διατάξεων k αντικειµένων από n
4. Ο συντελεστής του / ! στην παράσταση - δίνει τον αριθµό των τρόπων διανοµής k διακεκριµένων
αντικειµένων σε n διακεκριµένες υποδοχές, όταν δεν έχει σηµασία η σειρά των αντικειµένων στις
υποδοχές.
(7) Το πλήθος των διαφορετικών λύσεων της εξίσωσης: ⋯ ., 	 / ∈ 1, 	 / 2 0 µε . 2 3 είναι
ίσος µε:
1. 4
3 . + 1
3
5
2. .
3. 4
. + 1
. + 3
5
4. 4
3 + 1
3 + .
5
(8) Το πλήθος των συµβολοσειρών µήκους 6 που µπορούµε να σχηµατίσουµε χρησιµοποιώντας τα σύµβολα Α
και Β ώστε κάθε σύµβολο να εµφανίζεται τουλάχιστον 1 φορά είναι ίσο µε:
1. Το συντελεστή του
6
6!
x
στη γεννήτρια συνάρτηση
22 6
...
2! 6!
x x
x
 
+ + + 
 
2. Το συντελεστή του
4
4!
x
στη γεννήτρια συνάρτηση
22 5
1 ...
2! 5!
x x
x
 
+ + + + 
 
3. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα που µπορούν να προκύψουν αν ρίξουµε ταυτόχρονα δύο διακεκριµένα
ζάρια.
4. Τους τρόπους τοποθέτησης 6 διακεκριµένων βιβλίων σε 2 διακεκριµένα ράφια ώστε σε κάθε ράφι να
τοποθετηθεί τουλάχιστον ένα βιβλίο, χωρίς να ενδιαφέρει η σειρά τοποθέτησης των βιβλίων σε κάθε ράφι και
µε την υπόθεση ότι κάθε ράφι µπορεί να χωρέσει και τα 6 βιβλία.
(9) Έστω φ, ψ προτασιακοί τύποι. Ποιες από τις παρακάτω ταυτολογικές συνεπαγωγές αληθεύουν;
1. φ ∨ ψ |= φ → ψ
2. ¬ψ → ¬φ |= φ → ψ
3. ¬(φ → (ψ → φ)) |= ¬φ
4. φ → ¬φ |= ψ → ¬φ
(10) Θεωρούµε το αξιωµατικό σύστηµα του προτασιακού λογισµού. Ποιες από τις παρακάτω
προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι;
1. Ο τύπος: !! → ! → προκύπτει άµεσα από το αξιωµατικό σχήµα ΑΣ1 µε συντακτική
αντικατάσταση.
2. Ο τύπος: !! → ! → 6 → !! → → 6 → ! προκύπτει άµεσα από το
αξιωµατικό σχήµα ΑΣ3 µε συντακτική αντικατάσταση.
3. Το ⊢ → !! προκύπτει άµεσα από το ⊢ !! µε εφαρµογή του θεωρήµατος απαγωγής.
4. Το ⊢ !! προκύπτει άµεσα από το ! ⊢ ! µε εφαρµογή του θεωρήµατος
αντιθετοαναστροφής.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 2 3
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (70% του βαθµού – Μονάδες ~50/100)
Άσκηση 1 (Μονάδες 25)
i) Πέντε φίλοι κάθονται σε ένα στρογγυλό τραπέζι για να παίξουν χαρτιά. Οι καρέκλες του τραπεζιού είναι
αριθµηµένες. Με πόσους τρόπους µπορούν να καθίσουν;
ii) Οι πέντε φίλοι αρχίζουν ένα παιγνίδι χαρτιών έχοντας καθένας στην αρχή 100 ευρώ. Κάθε ποντάρισµα είναι
για ποσό πολλαπλάσιο του 1 ευρώ και κανένας παίκτης δεν δανείζεται από άλλους οπότε δεν µπορεί να χάσει
παρά το πολύ το αρχικό του ποσό. Στο τέλος του παιγνιδιού το σύνολο των χρηµάτων είναι κατανεµηµένο
στους 5 παίκτες. Πόσα είναι τα πιθανά αποτελέσµατα του παιχνιδιού, όταν δύο αποτελέσµατα
διαφοροποιούνται αν τα χρήµατα έστω και ενός παίκτη είναι διαφορετικά;
iii) Όταν το παιχνίδι του (ii) τελειώνει, γνωρίζουµε ότι 2 συγκεκριµένοι παίκτες κέρδισαν χρήµατα, ο τρίτος είναι
«στα λεφτά του» και οι άλλοι δύο έχασαν. ∆ώστε γεννήτρια συνάρτηση και υποδείξτε τον εκθέτη ο συντελεστής
του οποίου δίνει τον αριθµό των διαφορετικών αποτελεσµάτων.
iv) Με πόσους τρόπους µπορεί να µοιραστούν οι φιγούρες της τράπουλας (12 χαρτιά) στους 5 παίκτες έτσι
ώστε ο 1ος παίκτης να πάρει µέχρι 4 χαρτιά, ο 2ος κι ο 3ος παίκτης από 2 έως 6 ο καθένας, ο 4ος παίκτης να
πάρει τους δυο µαύρους ρηγάδες κι ο 5ος παίκτης τους δυο κόκκινους ρηγάδες; Απαντήστε υποδεικνύοντας το
συντελεστή κατάλληλης γεννήτριας συνάρτησης.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 2 4
Άσκηση 2 (Μονάδες 25)
(1) ∆είξτε ότι 6 → → ⊢ → 6 → 47 → → ! → 6 8 → !65 όταν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα
θεωρήµατα του προτασιακού λογισµού (αλλά όχι τα θεωρήµατα εγκυρότητας-πληρότητας)
(2) Αποδείξτε ότι $! → , ! & ⊢ χωρίς χρήση των θεωρήµατων του προτασιακού λογισµού
(3) Αποδείξτε ότι $! → ! , ! → ! → & ⊢ ! → όταν δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε κανένα από
τα γνωστά θεωρήµατα του προτασιακού λογισµού
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 2 5
Άσκηση 3 (Μονάδες 25)
(Ερώτηµα 1)
Στη βιβλιοθήκη του ΕΑΠ υπάρχουν 10 διαφορετικά βιβλία τα οποία πρόκειται να τα δανειστούν οι 3 φοιτητές Α,
Β, Γ.
(1) Με πόσους τρόπους µπορεί να γίνει ο δανεισµός, αν ο Α δανείστηκε 5 βιβλία, ο Β δανείστηκε 3 βιβλία
και ο Γ δανείστηκε 2 βιβλία.
(2) Με πόσους τρόπους µπορεί να γίνει ο δανεισµός, αν ο Α δανείστηκε 4 βιβλία, ο Β δανείστηκε 3 βιβλία
και ο Γ δανείστηκε 3 βιβλία.
(3) ∆ώστε γεννήτρια συνάρτηση και επισηµάνετε τον όρο της γεννήτριας ο συντελεστής του οποίου δείχνει
τον τρόπο που µπορεί να γίνει ο δανεισµός αυτός αν κάθε φοιτητής πρόκειται να δανειστεί τουλάχιστον
ένα βιβλίο και ο Γ άρτιο αριθµό.
(Ερώτηµα 2)
1. Στο µανάβικο της γειτονιάς βρίσκονται 8 µήλα, 12 πορτοκάλια και 10 αχλάδια. Όλα τα φρούτα αγοράστηκαν
από δύο πελάτες έτσι ώστε κάθε ένας πήρε 2 τουλάχιστον από κάθε είδος και 15 φρούτα συντολικά. ∆ώστε
γεννήτρια συνάρτηση και επισηµάνατε την δύναµη της οποίας ο συντελεστής δίνει τον αριθµό των τρόπων
που µπορεί να γίνει η αγορά.
2. Υπολογίστε χωρίς τη χρήση γεννήτριας συνάρτησης τον αριθµό των τρόπων που µπορούν να αγοραστούν
όλα τα φρούτα αν οι πελάτες είναι τώρα τρεις και κάθε ένας αγόρασε 2 τουλάχιστον από κάθε είδος χωρίς
συνολικό περιορισµό.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 2 6
Άσκηση 4 (Μονάδες 25)
(Ερώτηµα 1) Αποδείξτε ότι το σύνολο τύπων: $!,∨, →& είναι πλήρες.
(Ερώτηµα 2) Έστω , ,ϕ χ ψ προτασιακοί τύποι για τους οποίους δίνεται ότι ϕ |= ψ , ψ |-ΠΛ χ¬ και χ¬ |= ϕ .
∆είξτε ότι οι τύποι ϕ και ψ είναι ισοδύναµοι.

Recommended

ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4Dimitris Psounis
979 views7 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 9Dimitris Psounis
1.2K views3 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13Dimitris Psounis
872 views4 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 17Dimitris Psounis
1.2K views4 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 14Dimitris Psounis
1K views4 slides
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1Dimitris Psounis
1.8K views7 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2Dimitris Psounis
1.8K views4 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15Dimitris Psounis
965 views4 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29Dimitris Psounis
752 views5 slides
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2Dimitris Psounis
945 views7 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 25 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 25ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 25
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 25Dimitris Psounis
898 views6 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 22Dimitris Psounis
1.1K views5 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis2.4K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 8 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 8ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 8
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 8Dimitris Psounis
1.4K views3 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4Dimitris Psounis
6.9K views31 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4Dimitris Psounis
5.6K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.3K views8 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5Dimitris Psounis
7.4K views28 slides

Viewers also liked(19)

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4
Dimitris Psounis5.6K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5
Dimitris Psounis5.2K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.7K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
Dimitris Psounis1K views

Similar to ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

Μαθηματικά Ε΄ 4.27. ΄΄Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Αντίστροφοι αριθμοί΄΄ by
Μαθηματικά Ε΄ 4.27. ΄΄Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Αντίστροφοι αριθμοί΄΄Μαθηματικά Ε΄ 4.27. ΄΄Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Αντίστροφοι αριθμοί΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 4.27. ΄΄Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Αντίστροφοι αριθμοί΄΄Χρήστος Χαρμπής
36.6K views50 slides
Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24 by
Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24
Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24Χρήστος Χαρμπής
140.3K views265 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5Dimitris Psounis
899 views6 slides
Στ Δημ Μαθηματικά β τεύχος.pdf by
Στ Δημ Μαθηματικά β τεύχος.pdfΣτ Δημ Μαθηματικά β τεύχος.pdf
Στ Δημ Μαθηματικά β τεύχος.pdfzohsschool
352 views78 slides
ΠΛ by
ΠΛΠΛ
ΠΛDimitris Psounis
917 views4 slides

Similar to ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2(20)

Μαθηματικά Ε΄ 4.27. ΄΄Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Αντίστροφοι αριθμοί΄΄ by Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Ε΄ 4.27. ΄΄Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Αντίστροφοι αριθμοί΄΄Μαθηματικά Ε΄ 4.27. ΄΄Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Αντίστροφοι αριθμοί΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 4.27. ΄΄Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Αντίστροφοι αριθμοί΄΄
Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24 by Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24
Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
Στ Δημ Μαθηματικά β τεύχος.pdf by zohsschool
Στ Δημ Μαθηματικά β τεύχος.pdfΣτ Δημ Μαθηματικά β τεύχος.pdf
Στ Δημ Μαθηματικά β τεύχος.pdf
zohsschool352 views
Μαθηματικά Ε΄ 3.18. ΄΄ Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό΄΄ by Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Ε΄ 3.18. ΄΄ Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό΄΄Μαθηματικά Ε΄ 3.18. ΄΄ Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 3.18. ΄΄ Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό΄΄
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf by ssuser2ed2c5
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf
ssuser2ed2c512 views
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής by Μάκης Χατζόπουλος
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία ΣτατιστικήςΒασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Διαγνωστικο τεστ μαθηματικα α προς β γυμνασιου by Θανάσης Δρούγας
Διαγνωστικο τεστ μαθηματικα α προς β γυμνασιουΔιαγνωστικο τεστ μαθηματικα α προς β γυμνασιου
Διαγνωστικο τεστ μαθηματικα α προς β γυμνασιου

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxgymkeram
18 views24 slides
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfChrisa Kokorikou
42 views36 slides
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
48 views19 slides
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
14 views4 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023gymkeram
24 views255 slides
Zoologiko_Nov_2023.pptx by
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
110 views5 slides

Recently uploaded(20)

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram18 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram24 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist110 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 by ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 views
Βρίσκοντας τα μνημεία by Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 views
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ by ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 views
Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist41 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.6K views
Ευρωπαϊκή Ένωση by ssuser43d27b
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση
ssuser43d27b6 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu108 views
Imerida_36_Dec_2023.pptx by 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist34 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.4K views

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

  • 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 2 1 ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-2 Ονοµατεπώνυµο:………………………………………………………………… Ηµεροµηνία: ……………………………………………………………………… ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ (30% του βαθµού) (1) Έστω Α σύνολο µε n στοιχεία 1. Τα υποσύνολα του Α µε k στοιχεία είναι όσα τα υποσύνολα µε n-k στοιχεία 2. Οι λέξεις µήκους k που σχηµατίζονται µε αλφάβητο το Α είναι όσες ο συντελεστής του στο ανάπτυγµα της γεννήτριας 1 ! ⋯ ! . 3. Τα υποσύνολα του Α µε n στοιχεία είναι όσα ο συντελεστής του στο ανάπτυγµα της γεννήτριας 1 . 4. O αριθµός των υποσυνόλων του Α µε k στοιχεία, µειώνεται καθώς µειώνεται το k. (2) Τρεις διακεκριµένες κληρωτίδες κληρώνουν τυχαία και ισοπίθανα έναν αριθµό από το 0 εώς το 9 1. Η πιθανότητα να έρθει τουλάχιστον ένα µηδενικό είναι 93 /103 2. Η πιθανότητα να µη έρθει µηδενικό είναι 93 /103 3. Η πιθανότητα το άθροισµα των αποτελεσµάτων να είναι ίσο µε 1 είναι 3/103 4. Η πιθανότητα το άθροισµα των αποτελεσµάτων να είναι το πολύ 2 είναι 1/102 (3) Πόσοι διαφορετικοί τετραγωνικοί πίνακες 20 x 20 υπάρχουν στους οποίους κάθε στοιχείο του πίνακα είναι είτε 0 είτε 1; 1. 400, αν k από τα στοιχεία του πίνακα είναι 1 και τα υπόλοιπα είναι 0. 2. Όσοι ο συντελεστής του /400! στο ανάπτυγµα της γεννήτριας 1 ! ⋯ ! . 3. 2 4. Όσες οι διαφορετικές, µη αρνητικές λύσεις της εξίσωσης: 400 (4) Έστω → και ∨ ! όπου , είναι προτασιακές µεταβλητές. 1. ⊨ 2. ∨ ! είναι αντίφαση. 3. Το σύνολο τύπων # $! ∧ , → , ∨ ! & είναι αντιφατικό. 4. ! → ∨ → ! ⊨ ∨ ! (5) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν; 1. Υπάρχει ταυτολογικά ισοδύναµος τύπος του ↔ ∨ !) που χρησιµοποιεί µόνο τους συνδέσµους !, → 2. Ισχύει ⊨ ! → ! → ! → → 3. Ισχύει ⊢ ∧ → ∨ 4. Ο τύπος → ! → !! → → ! → → !! προκύπτει άµεσα από το ΑΣ2 µε συντακτική αντικατάσταση.
  • 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 2 2 (6) Στις παρακάτω προτάσεις αναφέρονται οι γεννήτριες συναρτήσεις απλών προβληµάτων απαρίθµησης. 1. Ο συντελεστής του k x στην παράσταση (1 )r n x x+ δίνει τον αριθµό των υποσυνόλων µε ( )k r− στοιχεία ( k r≥ ) ενός n -µελους συνόλου 2. Ο συντελεστής του στην παράσταση 1 + , δίνει τον αριθµό των συνδυασµών k αντικειµένων από n 3. Ο συντελεστής του / ! στην παράσταση - δίνει τον αριθµό των διατάξεων k αντικειµένων από n 4. Ο συντελεστής του / ! στην παράσταση - δίνει τον αριθµό των τρόπων διανοµής k διακεκριµένων αντικειµένων σε n διακεκριµένες υποδοχές, όταν δεν έχει σηµασία η σειρά των αντικειµένων στις υποδοχές. (7) Το πλήθος των διαφορετικών λύσεων της εξίσωσης: ⋯ ., / ∈ 1, / 2 0 µε . 2 3 είναι ίσος µε: 1. 4 3 . + 1 3 5 2. . 3. 4 . + 1 . + 3 5 4. 4 3 + 1 3 + . 5 (8) Το πλήθος των συµβολοσειρών µήκους 6 που µπορούµε να σχηµατίσουµε χρησιµοποιώντας τα σύµβολα Α και Β ώστε κάθε σύµβολο να εµφανίζεται τουλάχιστον 1 φορά είναι ίσο µε: 1. Το συντελεστή του 6 6! x στη γεννήτρια συνάρτηση 22 6 ... 2! 6! x x x   + + +    2. Το συντελεστή του 4 4! x στη γεννήτρια συνάρτηση 22 5 1 ... 2! 5! x x x   + + + +    3. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα που µπορούν να προκύψουν αν ρίξουµε ταυτόχρονα δύο διακεκριµένα ζάρια. 4. Τους τρόπους τοποθέτησης 6 διακεκριµένων βιβλίων σε 2 διακεκριµένα ράφια ώστε σε κάθε ράφι να τοποθετηθεί τουλάχιστον ένα βιβλίο, χωρίς να ενδιαφέρει η σειρά τοποθέτησης των βιβλίων σε κάθε ράφι και µε την υπόθεση ότι κάθε ράφι µπορεί να χωρέσει και τα 6 βιβλία. (9) Έστω φ, ψ προτασιακοί τύποι. Ποιες από τις παρακάτω ταυτολογικές συνεπαγωγές αληθεύουν; 1. φ ∨ ψ |= φ → ψ 2. ¬ψ → ¬φ |= φ → ψ 3. ¬(φ → (ψ → φ)) |= ¬φ 4. φ → ¬φ |= ψ → ¬φ (10) Θεωρούµε το αξιωµατικό σύστηµα του προτασιακού λογισµού. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι; 1. Ο τύπος: !! → ! → προκύπτει άµεσα από το αξιωµατικό σχήµα ΑΣ1 µε συντακτική αντικατάσταση. 2. Ο τύπος: !! → ! → 6 → !! → → 6 → ! προκύπτει άµεσα από το αξιωµατικό σχήµα ΑΣ3 µε συντακτική αντικατάσταση. 3. Το ⊢ → !! προκύπτει άµεσα από το ⊢ !! µε εφαρµογή του θεωρήµατος απαγωγής. 4. Το ⊢ !! προκύπτει άµεσα από το ! ⊢ ! µε εφαρµογή του θεωρήµατος αντιθετοαναστροφής.
  • 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 2 3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ (70% του βαθµού – Μονάδες ~50/100) Άσκηση 1 (Μονάδες 25) i) Πέντε φίλοι κάθονται σε ένα στρογγυλό τραπέζι για να παίξουν χαρτιά. Οι καρέκλες του τραπεζιού είναι αριθµηµένες. Με πόσους τρόπους µπορούν να καθίσουν; ii) Οι πέντε φίλοι αρχίζουν ένα παιγνίδι χαρτιών έχοντας καθένας στην αρχή 100 ευρώ. Κάθε ποντάρισµα είναι για ποσό πολλαπλάσιο του 1 ευρώ και κανένας παίκτης δεν δανείζεται από άλλους οπότε δεν µπορεί να χάσει παρά το πολύ το αρχικό του ποσό. Στο τέλος του παιγνιδιού το σύνολο των χρηµάτων είναι κατανεµηµένο στους 5 παίκτες. Πόσα είναι τα πιθανά αποτελέσµατα του παιχνιδιού, όταν δύο αποτελέσµατα διαφοροποιούνται αν τα χρήµατα έστω και ενός παίκτη είναι διαφορετικά; iii) Όταν το παιχνίδι του (ii) τελειώνει, γνωρίζουµε ότι 2 συγκεκριµένοι παίκτες κέρδισαν χρήµατα, ο τρίτος είναι «στα λεφτά του» και οι άλλοι δύο έχασαν. ∆ώστε γεννήτρια συνάρτηση και υποδείξτε τον εκθέτη ο συντελεστής του οποίου δίνει τον αριθµό των διαφορετικών αποτελεσµάτων. iv) Με πόσους τρόπους µπορεί να µοιραστούν οι φιγούρες της τράπουλας (12 χαρτιά) στους 5 παίκτες έτσι ώστε ο 1ος παίκτης να πάρει µέχρι 4 χαρτιά, ο 2ος κι ο 3ος παίκτης από 2 έως 6 ο καθένας, ο 4ος παίκτης να πάρει τους δυο µαύρους ρηγάδες κι ο 5ος παίκτης τους δυο κόκκινους ρηγάδες; Απαντήστε υποδεικνύοντας το συντελεστή κατάλληλης γεννήτριας συνάρτησης.
  • 4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 2 4 Άσκηση 2 (Μονάδες 25) (1) ∆είξτε ότι 6 → → ⊢ → 6 → 47 → → ! → 6 8 → !65 όταν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα θεωρήµατα του προτασιακού λογισµού (αλλά όχι τα θεωρήµατα εγκυρότητας-πληρότητας) (2) Αποδείξτε ότι $! → , ! & ⊢ χωρίς χρήση των θεωρήµατων του προτασιακού λογισµού (3) Αποδείξτε ότι $! → ! , ! → ! → & ⊢ ! → όταν δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε κανένα από τα γνωστά θεωρήµατα του προτασιακού λογισµού
  • 5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 2 5 Άσκηση 3 (Μονάδες 25) (Ερώτηµα 1) Στη βιβλιοθήκη του ΕΑΠ υπάρχουν 10 διαφορετικά βιβλία τα οποία πρόκειται να τα δανειστούν οι 3 φοιτητές Α, Β, Γ. (1) Με πόσους τρόπους µπορεί να γίνει ο δανεισµός, αν ο Α δανείστηκε 5 βιβλία, ο Β δανείστηκε 3 βιβλία και ο Γ δανείστηκε 2 βιβλία. (2) Με πόσους τρόπους µπορεί να γίνει ο δανεισµός, αν ο Α δανείστηκε 4 βιβλία, ο Β δανείστηκε 3 βιβλία και ο Γ δανείστηκε 3 βιβλία. (3) ∆ώστε γεννήτρια συνάρτηση και επισηµάνετε τον όρο της γεννήτριας ο συντελεστής του οποίου δείχνει τον τρόπο που µπορεί να γίνει ο δανεισµός αυτός αν κάθε φοιτητής πρόκειται να δανειστεί τουλάχιστον ένα βιβλίο και ο Γ άρτιο αριθµό. (Ερώτηµα 2) 1. Στο µανάβικο της γειτονιάς βρίσκονται 8 µήλα, 12 πορτοκάλια και 10 αχλάδια. Όλα τα φρούτα αγοράστηκαν από δύο πελάτες έτσι ώστε κάθε ένας πήρε 2 τουλάχιστον από κάθε είδος και 15 φρούτα συντολικά. ∆ώστε γεννήτρια συνάρτηση και επισηµάνατε την δύναµη της οποίας ο συντελεστής δίνει τον αριθµό των τρόπων που µπορεί να γίνει η αγορά. 2. Υπολογίστε χωρίς τη χρήση γεννήτριας συνάρτησης τον αριθµό των τρόπων που µπορούν να αγοραστούν όλα τα φρούτα αν οι πελάτες είναι τώρα τρεις και κάθε ένας αγόρασε 2 τουλάχιστον από κάθε είδος χωρίς συνολικό περιορισµό.
  • 6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 2 6 Άσκηση 4 (Μονάδες 25) (Ερώτηµα 1) Αποδείξτε ότι το σύνολο τύπων: $!,∨, →& είναι πλήρες. (Ερώτηµα 2) Έστω , ,ϕ χ ψ προτασιακοί τύποι για τους οποίους δίνεται ότι ϕ |= ψ , ψ |-ΠΛ χ¬ και χ¬ |= ϕ . ∆είξτε ότι οι τύποι ϕ και ψ είναι ισοδύναµοι.