ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
20
1:
1.3:
!
" !
" # $ % &
%'(%(
# ) * $ $
( +
" $
, - $
. & $ + - $ +
/ 0 +
1 23 $ 4 ) -5%'(%(
" 6 * %
, * $ +
. & $ + 2 &
/ ) + & $ +
1 ) + & $ + 7
&5 8 $$ 9
1 23 $ 4 ) -5
: % % $
$ $
$ $ 0 $
" $
, 2 *+
. ! "
# $
%&& $ ' ( %& ) * & "
#& * " "
$ + )# ) $ * # & ' & ,
# $ -
. '& /+ '. '& /+ '
# $ .
(-)
-. 0 ' #
!* " $" &
!* " $" & # !& " ! " #
)# % ( # + ) ) ) ! .
. " " ! %* " ! " :
% & ' ! ' « *% » ! " ) 1 " !+ "
" ! " " # " # )# ) ) ! %
" ." .
/ & % *% # & , $ + $ ! " #&
" ) % ", ! " & / & ! !/+ & " -
/+ + ! %+ & ' &
) ! ' % " + & ' .
" " ' %+' &" $" & , " #
# " 1 !2 ! ' ! & %
( %& . ! ) " " ' &" $" & , (
1.2) ' ( 1.3) ' $ , & " $ *%
( 1.4)
$ & + & & # " % " &" $" & " "
' ! " .
-. 0 ' #
1.
/+ &" $" & &"* & $ + & %* " k %&
( + ) & %& %+ " & " % # !
n $ %& . , , " % # *
& &# & ' % ' !* :
& %* & &# , + ) % !/+ $ ' . . $ )& %* & &# , + ) % !/+ $ ' . . $ )
% & " & " # 3 " 4 ! ++ ! +1 /
& ' % ' () ) %* & &# ( 1 ++ " $
) & # +% $ 1 +% )
& %* & &# , + ) % !/+ &" $" & , . .
$ ) & 4 5 & ' % ' $ %* & &# ( .*. 2
1-2 2 2-1 # #$ )
-. 0 ' #
1.
' $ ' " + )#2 " & + & & % !/+ "
# + # ' :
0 ' ! %* " % « » " %*
- 2 " *% & "/ ! "
6 (& # & "
&" $" & " $ / 2 " & & )&" $" & " $ / 2 " & & )
% /+ # 3 , 0 , 5 0 ,
- 5 .
( ) # – + $# "
&" & " & ++% 1' & + / # " ! # & &
$ . & ! ! " %*
& &# !* ! # +%) " ++ &
# +%) " .
-. 0 ' #
1.
1 %* " + / ! %* " % !/+ $ , " * " %&&
" + #& * /+ :
$ k % ' ! n *' # + 7
8 " + & $# ! &*%&
$ k % ' ! n + 7
!
),( knP
$ k % ' ! n + 7
8 " + & $# ! &*%&
%& n $ 1 , & * #'
8 " + & $# ! &*%&
%& $' #' % '
8 " + & $# ! &*%&
!n
1 2
!
! ! ... !k
n
q q q⋅ ⋅ ⋅
-. 0 ' #
1.
1. 9' # + 7
"
6* " % !/+ $ ' *' # + 7 ! :
1. & ' % ' %* & &#
2. 6* " n $ 1 # (8 $ 1 " ).
3. k ! " & & , *' # + /
& * # ( + $ & + & # # + 1 #& * # ( + $ & + & # # + 1 #
+ # 1 )
! $" # ! $ $# ! :
)!(
!
),(
kn
n
knP
−
=
' $ ' * % +! !
) % ". .*. %+' & " &' $ " 4 ! 10
$ % # *' # + 7 , ! ! # :
10 : 9 : 8 : 7=P(10,4)
-. 0 ' #
1.
2. + 7
#
6* " % !/+ $ ' + 7 ! :
1. & ' % ' %* & &#
2. 6* " n $ 1 # (8 $ 1 " ).
3. " + , " k %& ,& & %& # + 1 #
#$ & * # ( + $ & + & # # 1 #2#$ & * # ( + $ & + & # # 1 #2
& &$ 1 % – ! # , !+ %& )
! $" # ! $ $# ! :
k
n
# ) '& ' % & . + $ /) 2 " %
# ! "/ , ) 1 " %
& "/ +%) " ! #$ $ $ &# .
. '& /+ ' + 7 # 5 - , - -
5 ! +1 / ", 5 .; .+ .
-. 0 ' #
1.
3. %&
6* " % !/+ %& ' ! :
1. & ' % ' %* & &#
2. 6* " n $ 1 # (8 $ 1 " ).
3. n & & , *' # + /
& * # ( + $ $ && " 8 # )& * # ( + $ $ && " 8 # )
! $" # ! $ $# ! :
!n
%* ) ) ! ! $ && " 8 # #
%* " & $ & .
& ! & n & * #' # #$ !/+ $ n & * #' & n
%& *' # + 7 . ) &* : !),( nnnP =
-. 0 ' #
1.
4. %& $' #' % '
6* " % !/+ %& ' $' #' % ' ! :
1. & ' % ' %* & &#
2. 6* " n # " *' #2 & k $ #' % ' (
1 $ %* q1 # , 2 $ %* q2 # …. k
$ %* qk # ).k
3. n & & ( + $ $ && " 8
# )
! $" # ! $ $# ! :
!!...!
!
21 kqqq
n
! : q1+q2+…+qk=n
. '& /+ %& ' $' # .5 3
-. 0 ' #
2. . '& /+ '
1. 5
5 $# 14 ), 2 # &" + ,& " &
% 1 9 2. !& & + " * " ;
:
; $ + 7 ! # :
969.782.4...314
==
. $ ) & " ! %+ & %* " + & ! :
1. + + & & ' % ' %* & &# ( ) + &
1X12…1 # $ 1 ! 9112…1)
2. 6* " 3 $ 1 # (1 9 2)
3. + + & # # + * # & &$
1 %
-. 0 ' #
2. . '& /+ '
2. )' # # (*' # & )
!& )' # # $ & & 5x5 " * " & * #
" # # 0 1;
:
; $ + 7 ! # :
25
225
2
. $ ) & " ! %+ & %* " + & ! :
1. + + & & ' % ' %* & &# ( ) %*
& &# %& " & * # " & # )
2. 6* " n=2 $ 1 # ( " $ 0 1)
k=5*5=25 %& .
3. + + & # # + * # & &$
1 % ( .*. ! 0 # + 1 # & 25 %& )
-. 0 ' #
2. . '& /+ '
3. ) & # # +% (*' # & )
!& $ 1 % +% " & " & "
) +% 5 ;
:
; %& $' #' % ' ! # :
!8
!1!1!1!2!3
!8
⋅⋅⋅⋅
. $ ) & " ! %+ & %* " + & ! :
1. + + & & ' % ' %* & &# ( #
&" / + & )
2. 6* " n=8 # " *' #2 & 5 $ #' % '
(3 ,2 ,1 ,1 ,15).
3. + + & $ && " 8 # .
-. 0 ' #
2. . '& /+ '
4. " / + & % ! +1 / " (*' # & )
!& &" / + & % " 5 " ++ +1 / " " * " ;
:
; $ + 7 ! # :
5
24
. $ ) & " ! %+ & %* " + & ! :
1. + + & & ' % ' %* & &# ( )
&" / + & < 5 # $ 1 ! < 5 )
2. 6* " n=24 $ 1 # ( ) ) #
& "/ k=5 %& .
3. + + & # # + * # & &$
1 % ( .*. ) # + 1 # & 5 %& )
-. 0 ' #
2. . '& /+ '
5. " $ % " / + & % (*' # & )
!& $" $ % &" / + & % " 10 " * " ;
:
; $ + 7 ! # :
10
2
& & " # $ # '& ) %* '
+1 / {0,1} 10 %& .
-. 0 ' #
2. . '& /+ '
6. " $ % " / + & % ( /, k && " )
!
!& $" $ % &" / + & % " 10
& " & " " %* " /, 3 && " ;
:
!/+ + # ' %& $' #'
% ' (3 && 7 $ ):% ' (3 && 7 $ ):
!7!3
!10
⋅
. $ ) & " ! %+ & %* " + & ! :
1. + + & & ' % ' %* & &# ( #
&" / + & )
2. 6* " n=10 # " *' #2 & 2 $ #'
% ' (3 && 7 $ ).
3. + + & $ && " 8 # .
.. $ + )#
1. #' # '
"
0 . :
# ! # +%) " # # , ) , :
) (= $ % ). & * ! " 1, & ! 8 # ! .
-) $ #' % ' . .*. %*' 5 ! " , 4 & " 6 & " /!+ " ,
%*' 3 $ #' % '
.) 1 . 8 $ 1 $ " . ! & " # '& ,
* & &' " " ' &" $" & , .
$ ) :
6& ' 50 $ % /!+ . !& " ! " ,
$ ' 5 ! "
:
1 ! .
* & &' " " ' &" $" & , .
. ! %*' $ ' ! # " * ! 1 ! $ ! ++ + & #
/, #$ , .
.. $ + )#
2. # &
#
0 . :
2 # & " !& $ " * " " $ &") % # # &
& . , ( % & ) !& " ! " $ # &
$ $ * % %& % $ && " " !+ # .
. ! $# " $ " ! & !, , !& " ! "
# & ! % !& " ! " $ "
" !+ # & " !+ %& .
$ ) :
!& ) & # +% 5 " 2 # & & .
:
2 & & 7 ! " (& %& 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8)
" !+ 6 %& ) 3 ,1 ,15,1
' $ $' #' % ' .
= ! ! " ) % " +% # :
" !+ # & " !+ %& .
!1!1!1!3
!6
⋅⋅⋅
!1!1!1!3
!6
7
⋅⋅⋅
⋅
.. $ + )#
3. # !* &
0 . :
2 # & " !& $ " * " " $ &") % # $ #
& & . , ( % & ) !& " ! " $ #
& $ $ * % %& % $ && " " !+ # .
# +" # < 5 " # ) $ + )# ! 2 # & "
« " %* $ ». ' (!+ ! )-( ! " %* " $ ! )
$ ) :
!& ) & # +% 5 " 2 $ # & & .
’ ! :
2 & $ $ * % %& 21 ! " (& %& 1-3,1-4,1-5,1-
6,1-7,1-8,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-5,3-6,3-7,3-8,4-6,4-7,4-8,5-7,5-8,6-8)
" !+ 6 %& ) 3 ,1 ,15,1 ' $
$' #' % ' .
= ! ! " ) % " +% # :
-’ ! : 8+ +% # :
&" / + & % " 2 # & & # :
" , &" / + & % " 2 $ # & & # :
!1!1!1!3
!6
⋅⋅⋅
!1!1!1!3
!6
21
⋅⋅⋅
⋅
!1!1!1!2!3
!8
⋅⋅⋅⋅
!1!1!1!3
!6
7
⋅⋅⋅
⋅
!1!1!1!3
!6
7
!1!1!1!2!3
!8
⋅⋅⋅
⋅−
⋅⋅⋅⋅
.. $ + )#
4. " / + & % "+ * & % ! #
0 . :
2 # & " & " $ " %* " "+. % ! ! $ %&
# . " # % & $, $ $ "+ ) « "+ * & % » & # 1 2 3
…., # & '& + )# .
# +" # ! ' < 5 " 1 !2 ) + $ ! $,, 1
# « " "+ * & % » # « % ». = «!+ +% » – « +% *' #
# »
$ ) :
!& &" / + & % " 10 " ++ +1 / " " %* " "+ * &
%
:
8+ +% " 10 # : 2410
+% " 10 " $ %* " # : 2310
" , 2 +% # : 2410 -2310
# »
.. $ + )#
5. " + %
0 . :
" + % $ # $ ) # & & " # & %
" + ! %2 ' ! $ ! 1!& $ !& 1 ) ' !
%2 &" & " #$ & #$ .
& & " :
-> # & # & &
$ ) :
% " + ! %2 4 %& ' ! & " 4 $ % . !& #
! , ' ! $ & 1!& $ !& 1 ) ' !
%2 &" & " #$ & #$ .
:
* " 4! $" % & ' ! ' & & .
, %+ & 4 $ ! " * " 4 " + #& #$ + & .
= %* " 4!/4=3! + & .
-> # & # & &
-> + ' %& ' ($ ! !& # % " + % $ )
.. $ + )#
6. 1 "& $ *,
0 . :
6 + $ & + & ! # ! 2 # %* " &&! ! 2 #
& $ " $ # & & . $, 1 # & $ # $ "+%7 .
* % $ ! ! + & " # ) ,& ! ! (1.4). 0
+ & " " ! ! #+"& & 1.4
.. $ + )#
7. # + & #
0 . :
% 1' & $ * & & " " # ! "
" +!)' " & .
,& " % & !/+ & " /+ & 1 ! & " ! "
" + & & ) , $ + $ :
# $ # " $ 1 % ,& &" $" 2 " + & ! #&
# & " 2 " + & & 1 & (& $ ) &" $" 2 " + & !
$ ) :
!& &" / + & % ! 3 ,3-,3. " + , " ..
:
# ' ,& ) & !:
+ , . " !+ 7 %& &" + , ! "
+ , .. " !+ 7 %& &" + , ! "
= ! ! " #& ! #
# & " 2 " + & & 1 & (& $ ) &" $" 2 " + & !
) % ".
!1!3!3
!7
⋅⋅
!2!2!3
!7
⋅⋅
!2!2!3
!7
!1!3!3
!7
⋅⋅
+
⋅⋅
. & &
& & ! & 1
+ )#& :
( ) !& $" % & & / 20 (10 $ 4
' # , ! " , # #
# !+ ".
(-) + ' +% ' " & " & " )
+%+%
(.) + ' +% ' " ))+ +1 / " 10
( ) + " ' +% ' " ))+ +1 / " 10
* & , $ 1 ) .
( ) " ! " " & " & 4 % + 4 , &
" & % + %* & &#
( ) " ! " " & " & 4 % + 10 ,
& " & % + %* & &# ,
. & &
& & ! & 2
+ )#& :
( ) + ' 10 x 10 )' , ' " & * # "
# # % ! ! 0 , 5
(-) + ' 10 x 10 & " +% ' " & " & "
( $ 1% % & + " , " ' ), ' !*
% & ' +% ' )% & ' +% ' )
(.) & + " 5 " %* " 5 && " , 8 9, 1 $"
( ) &" / + & % " 10 8 2-
( ) $" $ % &" / + & % " 10 5 && "
( ) $" $ % &" / + & % " n k && "
(Z) nxn & " !+ /, k + " )' .
. & &
& & ! & 3
6* " 10 % " /!+ " , %& ' % 1,2,..,10.
( ) !& " ! " " & " & & ,&
/!+ 5 8 1 #2 & $ $ * % %&
(-) !& " ! " " & " & & ,&
!
(-) !& " ! " " & " & & ,&
/!+ 5 8 1 #2 & $ $ * % %&
. & &
& & ! & 4
6& ' +1 / { ,-,.}. & " 2 " &" / + & % " 10:
( ) !& &" / + & % " %* " /, % ;
(-) !& &" / + & % " %* " + % ;
"
(.) !& &" / + & % " %* " "+ * & % ;
. & &
& & ! & 5
" + ! %2 n %& ' #& " n $ % . !&
! )# % & ; ( #'& : 0 ' ! $ ! ,
$ !& 1 ) ' ! %2 , &" & " #$
& #$ )
#
. & &
& & ! & 6
6& ' ) ,-,-,.,.,.,., ,
( ) !& &" / + & % " %* " &" / + & --
&" / + & .-.
(-) !& &" / + & % " *#2 " + , " - .(-) !& &" / + & % " *#2 " + , " - .
. & &
& & ! & 7
6* " 10 % " /!+ " (1..10). !& " ! "
" / + " & & , % & ,& & 1 %& %* " /!+
& + " # %& %* " ! /!+ ;
. & &
' & 1
0 ' %& 21 $ % ' % ' 1, 2, ..., 21. !
' & + " ;
1. * " (10!)2 %& ! " # 1 1 #2 & 11
%& .
2. * " 21!/2 %& ! " # 1 1 #2 22. * " 21!/2 %& ! " # 1 1 #2 2
3. * " 19! %& ! " 1, 2, 3 1 #2 & $ $ * %
%& " & .
4. * " 19! %& ! " # 1 1 #2 & 1 %&
# 21 1 #2 & 21 %& .
. & &
' & 2
! ' $ 1 , ! ' ) & & 5 $ 1 ,
' & & # $ $ 30 , , ,& &" #
% & $ ' #$ % # #& :
1. ! ' $" $ , &" / + & , " 30 " %* " 5
&& " .&& " .
2. &" + & " x5 & & & (1 + x)30
3. 305
4. 30!/25!
. & &
' & 3
6 + &1 & + # 10 $ $ * % $ % / +% . / + #
# & * & * . ) 1 +%& ' / +,
% ++ . ! ' $" , ) 1, " #
# :
1. 10!
2. 102
3. ! ' " &" !+' " 7 " ! % & +
10 $ % ' & * #'
4. 210
. & &
1 ) 1
) 6 1' ) 1 %+ /) + ) + 1' ) 1# " + / " "
! " 1 " 10 &") % &")) !&' . !& " ! " #
& 12 !&' & & ,& ! " 1 / #& & %
1' ) 1# ($ + $ " * " 5 $ " 5 & " ) ;
-) ‘6 $# %* & $ & " 15 "/+ ! % ! %&& $ 1
* , . !& " ! " # & 10 "/+ & & ;* , . !& " ! " # & 10 "/+ & & ;
.) 6* " & $ & 15 $ % CD 5 ! " CD.
!& " ! " & " % $# + & ++ & % 1 ;
. & &
1 ) 2
$ ! & %$ " %* +% & & 50 $ % "
& , & , ) ' , ) " / $ & .
1) !& " ! " # +% $ %* & &# & &
# & , " +%) $ # % & ,
+ ) # ) &&! ! # & % ;
2) !& " ! " # +% $ %* & &# & &
# & , " +%) # % & , + ) ## & , " +%) # % & , + ) #
) &&! ! # & % ;
3) !& " ! " # +% %* & &# & &
# & , " +%) $ # % & ,
+ ) # ) &&! ! # & % ;
4) !& " ! " # +% %* & &# & &
# & , " +%) # % & , + ) #
) &&! ! # & % ;
. & &
1 ) 3
$ (%& ' A B) " + ! 8 $ % " + %
(%& ' A1, A2,..., A8 B1,B2, . . . ,B8) ! &" )' & & & " + $ #
8 × 100. , $ 2 ! + A3 &
), $ % % ++ & ! ' & # % "
+ % , $ . & " $ $
% ' $ ! & ! /+ $ /, + % & & "
B1 B5 ( & " B5 B1) & & # % " + % $
!
B1 B5 ( & " B5 B1) & & # % " + % $
$ .
( ) !& " ! " % " + % $ ;
(-) !& " ! " % " + % $ -;
(.) !& " ! " # $ * # ), ' & #
)' & + % ' $ $' ;
. & &
1 ) 4
6& ' ) +% :
( ) !& &" / + & % " 2 # & & ;
(-) !& &" / + & % " 2 $ # & & ;
(.) !& &" / + & % " 2 # & & 2 $ # &
& ;
"
. & &
1 ) 5
6 '$ % +1 / + # ! %&& + (-), 10 + # (.)
) ,-.
A) !& $ 1 % &" / + & % " 30 $
,$ " ! " !+ 14 %& &" + , ;
B) !& $ 1 % &" / + & % " 16 $
,$ " ! ) "&# !& &" / + & - !& -
($ + $ ) "&# " %&' - ++ "&# " -
#
($ + $ ) "&# " %&' - ++ "&# " -
%&' );
. & &
1 ) 6
6& ' 4 & , 4 ! 4 + . " + ) & ! )
$ ' +, & 6 %& & ! $ * # + 1 &
+ .
1 of 10

Recommended

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.1K views7 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.1K views9 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.9K views7 slides
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3Dimitris Psounis
9.1K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.7K views8 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.3K views8 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.6K views8 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.5K views6 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
8.9K views6 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.1K views7 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.6K views16 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
8.2K views1 slide

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.9K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.1K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
Dimitris Psounis8.2K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
Dimitris Psounis12.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.7K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis9.4K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.3K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.6K views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
10K views40 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)Dimitris Psounis
7.4K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
8.3K views2 slides
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ by
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Dimitris Psounis
10.7K views2 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2Dimitris Psounis
12.2K views37 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
9.3K views1 slide

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis8.3K views
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Dimitris Psounis10.7K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis9.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.5K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
Dimitris Psounis20.2K views
Διακριτά Μαθηματικά ΙI: Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη by Moses Boudourides
Διακριτά Μαθηματικά ΙI: Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Του Μωυσή ΜπουντουρίδηΔιακριτά Μαθηματικά ΙI: Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη
Διακριτά Μαθηματικά ΙI: Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη
Moses Boudourides3.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7
Dimitris Psounis3.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5
Dimitris Psounis6.4K views
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ
Dimitris Psounis10K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis2.4K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdfbandertu
29 views20 slides
Витяг з реєстру.pdf by
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdfssuser46127c
14 views2 slides
Виписка з реєстру.pdf by
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdfssuser46127c
10 views2 slides
BRUJULA.docx by
BRUJULA.docxBRUJULA.docx
BRUJULA.docxAnaRiascos5
7 views1 slide
Рішення про перепрофідювання.pdf by
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdfssuser46127c
9 views3 slides
Музей.pdf by
Музей.pdfМузей.pdf
Музей.pdfssuser46127c
6 views4 slides

Recently uploaded(11)

‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by bandertu
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
bandertu29 views
Витяг з реєстру.pdf by ssuser46127c
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdf
ssuser46127c14 views
Виписка з реєстру.pdf by ssuser46127c
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdf
ssuser46127c10 views
Рішення про перепрофідювання.pdf by ssuser46127c
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdf
ssuser46127c9 views
Про статут.pdf by ssuser46127c
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdf
ssuser46127c14 views
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf by Sean Michael Morris
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf by Demetrio Ccesa Rayme
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

  • 1. 20 1: 1.3: ! " ! " # $ % & %'(%( # ) * $ $ ( + " $ , - $ . & $ + - $ + / 0 + 1 23 $ 4 ) -5%'(%( " 6 * % , * $ + . & $ + 2 & / ) + & $ + 1 ) + & $ + 7 &5 8 $$ 9 1 23 $ 4 ) -5 : % % $ $ $ $ $ 0 $ " $ , 2 *+ . ! " # $ %&& $ ' ( %& ) * & " #& * " " $ + )# ) $ * # & ' & , # $ - . '& /+ '. '& /+ ' # $ . (-) -. 0 ' # !* " $" & !* " $" & # !& " ! " # )# % ( # + ) ) ) ! . . " " ! %* " ! " : % & ' ! ' « *% » ! " ) 1 " !+ " " ! " " # " # )# ) ) ! % " ." . / & % *% # & , $ + $ ! " #& " ) % ", ! " & / & ! !/+ & " - /+ + ! %+ & ' & ) ! ' % " + & ' . " " ' %+' &" $" & , " # # " 1 !2 ! ' ! & % ( %& . ! ) " " ' &" $" & , ( 1.2) ' ( 1.3) ' $ , & " $ *% ( 1.4) $ & + & & # " % " &" $" & " " ' ! " .
  • 2. -. 0 ' # 1. /+ &" $" & &"* & $ + & %* " k %& ( + ) & %& %+ " & " % # ! n $ %& . , , " % # * & &# & ' % ' !* : & %* & &# , + ) % !/+ $ ' . . $ )& %* & &# , + ) % !/+ $ ' . . $ ) % & " & " # 3 " 4 ! ++ ! +1 / & ' % ' () ) %* & &# ( 1 ++ " $ ) & # +% $ 1 +% ) & %* & &# , + ) % !/+ &" $" & , . . $ ) & 4 5 & ' % ' $ %* & &# ( .*. 2 1-2 2 2-1 # #$ ) -. 0 ' # 1. ' $ ' " + )#2 " & + & & % !/+ " # + # ' : 0 ' ! %* " % « » " %* - 2 " *% & "/ ! " 6 (& # & " &" $" & " $ / 2 " & & )&" $" & " $ / 2 " & & ) % /+ # 3 , 0 , 5 0 , - 5 . ( ) # – + $# " &" & " & ++% 1' & + / # " ! # & & $ . & ! ! " %* & &# !* ! # +%) " ++ & # +%) " . -. 0 ' # 1. 1 %* " + / ! %* " % !/+ $ , " * " %&& " + #& * /+ : $ k % ' ! n *' # + 7 8 " + & $# ! &*%& $ k % ' ! n + 7 ! ),( knP $ k % ' ! n + 7 8 " + & $# ! &*%& %& n $ 1 , & * #' 8 " + & $# ! &*%& %& $' #' % ' 8 " + & $# ! &*%& !n 1 2 ! ! ! ... !k n q q q⋅ ⋅ ⋅ -. 0 ' # 1. 1. 9' # + 7 " 6* " % !/+ $ ' *' # + 7 ! : 1. & ' % ' %* & &# 2. 6* " n $ 1 # (8 $ 1 " ). 3. k ! " & & , *' # + / & * # ( + $ & + & # # + 1 #& * # ( + $ & + & # # + 1 # + # 1 ) ! $" # ! $ $# ! : )!( ! ),( kn n knP − = ' $ ' * % +! ! ) % ". .*. %+' & " &' $ " 4 ! 10 $ % # *' # + 7 , ! ! # : 10 : 9 : 8 : 7=P(10,4)
  • 3. -. 0 ' # 1. 2. + 7 # 6* " % !/+ $ ' + 7 ! : 1. & ' % ' %* & &# 2. 6* " n $ 1 # (8 $ 1 " ). 3. " + , " k %& ,& & %& # + 1 # #$ & * # ( + $ & + & # # 1 #2#$ & * # ( + $ & + & # # 1 #2 & &$ 1 % – ! # , !+ %& ) ! $" # ! $ $# ! : k n # ) '& ' % & . + $ /) 2 " % # ! "/ , ) 1 " % & "/ +%) " ! #$ $ $ &# . . '& /+ ' + 7 # 5 - , - - 5 ! +1 / ", 5 .; .+ . -. 0 ' # 1. 3. %& 6* " % !/+ %& ' ! : 1. & ' % ' %* & &# 2. 6* " n $ 1 # (8 $ 1 " ). 3. n & & , *' # + / & * # ( + $ $ && " 8 # )& * # ( + $ $ && " 8 # ) ! $" # ! $ $# ! : !n %* ) ) ! ! $ && " 8 # # %* " & $ & . & ! & n & * #' # #$ !/+ $ n & * #' & n %& *' # + 7 . ) &* : !),( nnnP = -. 0 ' # 1. 4. %& $' #' % ' 6* " % !/+ %& ' $' #' % ' ! : 1. & ' % ' %* & &# 2. 6* " n # " *' #2 & k $ #' % ' ( 1 $ %* q1 # , 2 $ %* q2 # …. k $ %* qk # ).k 3. n & & ( + $ $ && " 8 # ) ! $" # ! $ $# ! : !!...! ! 21 kqqq n ! : q1+q2+…+qk=n . '& /+ %& ' $' # .5 3 -. 0 ' # 2. . '& /+ ' 1. 5 5 $# 14 ), 2 # &" + ,& " & % 1 9 2. !& & + " * " ; : ; $ + 7 ! # : 969.782.4...314 == . $ ) & " ! %+ & %* " + & ! : 1. + + & & ' % ' %* & &# ( ) + & 1X12…1 # $ 1 ! 9112…1) 2. 6* " 3 $ 1 # (1 9 2) 3. + + & # # + * # & &$ 1 %
  • 4. -. 0 ' # 2. . '& /+ ' 2. )' # # (*' # & ) !& )' # # $ & & 5x5 " * " & * # " # # 0 1; : ; $ + 7 ! # : 25 225 2 . $ ) & " ! %+ & %* " + & ! : 1. + + & & ' % ' %* & &# ( ) %* & &# %& " & * # " & # ) 2. 6* " n=2 $ 1 # ( " $ 0 1) k=5*5=25 %& . 3. + + & # # + * # & &$ 1 % ( .*. ! 0 # + 1 # & 25 %& ) -. 0 ' # 2. . '& /+ ' 3. ) & # # +% (*' # & ) !& $ 1 % +% " & " & " ) +% 5 ; : ; %& $' #' % ' ! # : !8 !1!1!1!2!3 !8 ⋅⋅⋅⋅ . $ ) & " ! %+ & %* " + & ! : 1. + + & & ' % ' %* & &# ( # &" / + & ) 2. 6* " n=8 # " *' #2 & 5 $ #' % ' (3 ,2 ,1 ,1 ,15). 3. + + & $ && " 8 # . -. 0 ' # 2. . '& /+ ' 4. " / + & % ! +1 / " (*' # & ) !& &" / + & % " 5 " ++ +1 / " " * " ; : ; $ + 7 ! # : 5 24 . $ ) & " ! %+ & %* " + & ! : 1. + + & & ' % ' %* & &# ( ) &" / + & < 5 # $ 1 ! < 5 ) 2. 6* " n=24 $ 1 # ( ) ) # & "/ k=5 %& . 3. + + & # # + * # & &$ 1 % ( .*. ) # + 1 # & 5 %& ) -. 0 ' # 2. . '& /+ ' 5. " $ % " / + & % (*' # & ) !& $" $ % &" / + & % " 10 " * " ; : ; $ + 7 ! # : 10 2 & & " # $ # '& ) %* ' +1 / {0,1} 10 %& .
  • 5. -. 0 ' # 2. . '& /+ ' 6. " $ % " / + & % ( /, k && " ) ! !& $" $ % &" / + & % " 10 & " & " " %* " /, 3 && " ; : !/+ + # ' %& $' #' % ' (3 && 7 $ ):% ' (3 && 7 $ ): !7!3 !10 ⋅ . $ ) & " ! %+ & %* " + & ! : 1. + + & & ' % ' %* & &# ( # &" / + & ) 2. 6* " n=10 # " *' #2 & 2 $ #' % ' (3 && 7 $ ). 3. + + & $ && " 8 # . .. $ + )# 1. #' # ' " 0 . : # ! # +%) " # # , ) , : ) (= $ % ). & * ! " 1, & ! 8 # ! . -) $ #' % ' . .*. %*' 5 ! " , 4 & " 6 & " /!+ " , %*' 3 $ #' % ' .) 1 . 8 $ 1 $ " . ! & " # '& , * & &' " " ' &" $" & , . $ ) : 6& ' 50 $ % /!+ . !& " ! " , $ ' 5 ! " : 1 ! . * & &' " " ' &" $" & , . . ! %*' $ ' ! # " * ! 1 ! $ ! ++ + & # /, #$ , . .. $ + )# 2. # & # 0 . : 2 # & " !& $ " * " " $ &") % # # & & . , ( % & ) !& " ! " $ # & $ $ * % %& % $ && " " !+ # . . ! $# " $ " ! & !, , !& " ! " # & ! % !& " ! " $ " " !+ # & " !+ %& . $ ) : !& ) & # +% 5 " 2 # & & . : 2 & & 7 ! " (& %& 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8) " !+ 6 %& ) 3 ,1 ,15,1 ' $ $' #' % ' . = ! ! " ) % " +% # : " !+ # & " !+ %& . !1!1!1!3 !6 ⋅⋅⋅ !1!1!1!3 !6 7 ⋅⋅⋅ ⋅ .. $ + )# 3. # !* & 0 . : 2 # & " !& $ " * " " $ &") % # $ # & & . , ( % & ) !& " ! " $ # & $ $ * % %& % $ && " " !+ # . # +" # < 5 " # ) $ + )# ! 2 # & " « " %* $ ». ' (!+ ! )-( ! " %* " $ ! ) $ ) : !& ) & # +% 5 " 2 $ # & & . ’ ! : 2 & $ $ * % %& 21 ! " (& %& 1-3,1-4,1-5,1- 6,1-7,1-8,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-5,3-6,3-7,3-8,4-6,4-7,4-8,5-7,5-8,6-8) " !+ 6 %& ) 3 ,1 ,15,1 ' $ $' #' % ' . = ! ! " ) % " +% # : -’ ! : 8+ +% # : &" / + & % " 2 # & & # : " , &" / + & % " 2 $ # & & # : !1!1!1!3 !6 ⋅⋅⋅ !1!1!1!3 !6 21 ⋅⋅⋅ ⋅ !1!1!1!2!3 !8 ⋅⋅⋅⋅ !1!1!1!3 !6 7 ⋅⋅⋅ ⋅ !1!1!1!3 !6 7 !1!1!1!2!3 !8 ⋅⋅⋅ ⋅− ⋅⋅⋅⋅
  • 6. .. $ + )# 4. " / + & % "+ * & % ! # 0 . : 2 # & " & " $ " %* " "+. % ! ! $ %& # . " # % & $, $ $ "+ ) « "+ * & % » & # 1 2 3 …., # & '& + )# . # +" # ! ' < 5 " 1 !2 ) + $ ! $,, 1 # « " "+ * & % » # « % ». = «!+ +% » – « +% *' # # » $ ) : !& &" / + & % " 10 " ++ +1 / " " %* " "+ * & % : 8+ +% " 10 # : 2410 +% " 10 " $ %* " # : 2310 " , 2 +% # : 2410 -2310 # » .. $ + )# 5. " + % 0 . : " + % $ # $ ) # & & " # & % " + ! %2 ' ! $ ! 1!& $ !& 1 ) ' ! %2 &" & " #$ & #$ . & & " : -> # & # & & $ ) : % " + ! %2 4 %& ' ! & " 4 $ % . !& # ! , ' ! $ & 1!& $ !& 1 ) ' ! %2 &" & " #$ & #$ . : * " 4! $" % & ' ! ' & & . , %+ & 4 $ ! " * " 4 " + #& #$ + & . = %* " 4!/4=3! + & . -> # & # & & -> + ' %& ' ($ ! !& # % " + % $ ) .. $ + )# 6. 1 "& $ *, 0 . : 6 + $ & + & ! # ! 2 # %* " &&! ! 2 # & $ " $ # & & . $, 1 # & $ # $ "+%7 . * % $ ! ! + & " # ) ,& ! ! (1.4). 0 + & " " ! ! #+"& & 1.4 .. $ + )# 7. # + & # 0 . : % 1' & $ * & & " " # ! " " +!)' " & . ,& " % & !/+ & " /+ & 1 ! & " ! " " + & & ) , $ + $ : # $ # " $ 1 % ,& &" $" 2 " + & ! #& # & " 2 " + & & 1 & (& $ ) &" $" 2 " + & ! $ ) : !& &" / + & % ! 3 ,3-,3. " + , " .. : # ' ,& ) & !: + , . " !+ 7 %& &" + , ! " + , .. " !+ 7 %& &" + , ! " = ! ! " #& ! # # & " 2 " + & & 1 & (& $ ) &" $" 2 " + & ! ) % ". !1!3!3 !7 ⋅⋅ !2!2!3 !7 ⋅⋅ !2!2!3 !7 !1!3!3 !7 ⋅⋅ + ⋅⋅
  • 7. . & & & & ! & 1 + )#& : ( ) !& $" % & & / 20 (10 $ 4 ' # , ! " , # # # !+ ". (-) + ' +% ' " & " & " ) +%+% (.) + ' +% ' " ))+ +1 / " 10 ( ) + " ' +% ' " ))+ +1 / " 10 * & , $ 1 ) . ( ) " ! " " & " & 4 % + 4 , & " & % + %* & &# ( ) " ! " " & " & 4 % + 10 , & " & % + %* & &# , . & & & & ! & 2 + )#& : ( ) + ' 10 x 10 )' , ' " & * # " # # % ! ! 0 , 5 (-) + ' 10 x 10 & " +% ' " & " & " ( $ 1% % & + " , " ' ), ' !* % & ' +% ' )% & ' +% ' ) (.) & + " 5 " %* " 5 && " , 8 9, 1 $" ( ) &" / + & % " 10 8 2- ( ) $" $ % &" / + & % " 10 5 && " ( ) $" $ % &" / + & % " n k && " (Z) nxn & " !+ /, k + " )' . . & & & & ! & 3 6* " 10 % " /!+ " , %& ' % 1,2,..,10. ( ) !& " ! " " & " & & ,& /!+ 5 8 1 #2 & $ $ * % %& (-) !& " ! " " & " & & ,& ! (-) !& " ! " " & " & & ,& /!+ 5 8 1 #2 & $ $ * % %& . & & & & ! & 4 6& ' +1 / { ,-,.}. & " 2 " &" / + & % " 10: ( ) !& &" / + & % " %* " /, % ; (-) !& &" / + & % " %* " + % ; " (.) !& &" / + & % " %* " "+ * & % ;
  • 8. . & & & & ! & 5 " + ! %2 n %& ' #& " n $ % . !& ! )# % & ; ( #'& : 0 ' ! $ ! , $ !& 1 ) ' ! %2 , &" & " #$ & #$ ) # . & & & & ! & 6 6& ' ) ,-,-,.,.,.,., , ( ) !& &" / + & % " %* " &" / + & -- &" / + & .-. (-) !& &" / + & % " *#2 " + , " - .(-) !& &" / + & % " *#2 " + , " - . . & & & & ! & 7 6* " 10 % " /!+ " (1..10). !& " ! " " / + " & & , % & ,& & 1 %& %* " /!+ & + " # %& %* " ! /!+ ; . & & ' & 1 0 ' %& 21 $ % ' % ' 1, 2, ..., 21. ! ' & + " ; 1. * " (10!)2 %& ! " # 1 1 #2 & 11 %& . 2. * " 21!/2 %& ! " # 1 1 #2 22. * " 21!/2 %& ! " # 1 1 #2 2 3. * " 19! %& ! " 1, 2, 3 1 #2 & $ $ * % %& " & . 4. * " 19! %& ! " # 1 1 #2 & 1 %& # 21 1 #2 & 21 %& .
  • 9. . & & ' & 2 ! ' $ 1 , ! ' ) & & 5 $ 1 , ' & & # $ $ 30 , , ,& &" # % & $ ' #$ % # #& : 1. ! ' $" $ , &" / + & , " 30 " %* " 5 && " .&& " . 2. &" + & " x5 & & & (1 + x)30 3. 305 4. 30!/25! . & & ' & 3 6 + &1 & + # 10 $ $ * % $ % / +% . / + # # & * & * . ) 1 +%& ' / +, % ++ . ! ' $" , ) 1, " # # : 1. 10! 2. 102 3. ! ' " &" !+' " 7 " ! % & + 10 $ % ' & * #' 4. 210 . & & 1 ) 1 ) 6 1' ) 1 %+ /) + ) + 1' ) 1# " + / " " ! " 1 " 10 &") % &")) !&' . !& " ! " # & 12 !&' & & ,& ! " 1 / #& & % 1' ) 1# ($ + $ " * " 5 $ " 5 & " ) ; -) ‘6 $# %* & $ & " 15 "/+ ! % ! %&& $ 1 * , . !& " ! " # & 10 "/+ & & ;* , . !& " ! " # & 10 "/+ & & ; .) 6* " & $ & 15 $ % CD 5 ! " CD. !& " ! " & " % $# + & ++ & % 1 ; . & & 1 ) 2 $ ! & %$ " %* +% & & 50 $ % " & , & , ) ' , ) " / $ & . 1) !& " ! " # +% $ %* & &# & & # & , " +%) $ # % & , + ) # ) &&! ! # & % ; 2) !& " ! " # +% $ %* & &# & & # & , " +%) # % & , + ) ## & , " +%) # % & , + ) # ) &&! ! # & % ; 3) !& " ! " # +% %* & &# & & # & , " +%) $ # % & , + ) # ) &&! ! # & % ; 4) !& " ! " # +% %* & &# & & # & , " +%) # % & , + ) # ) &&! ! # & % ;
  • 10. . & & 1 ) 3 $ (%& ' A B) " + ! 8 $ % " + % (%& ' A1, A2,..., A8 B1,B2, . . . ,B8) ! &" )' & & & " + $ # 8 × 100. , $ 2 ! + A3 & ), $ % % ++ & ! ' & # % " + % , $ . & " $ $ % ' $ ! & ! /+ $ /, + % & & " B1 B5 ( & " B5 B1) & & # % " + % $ ! B1 B5 ( & " B5 B1) & & # % " + % $ $ . ( ) !& " ! " % " + % $ ; (-) !& " ! " % " + % $ -; (.) !& " ! " # $ * # ), ' & # )' & + % ' $ $' ; . & & 1 ) 4 6& ' ) +% : ( ) !& &" / + & % " 2 # & & ; (-) !& &" / + & % " 2 $ # & & ; (.) !& &" / + & % " 2 # & & 2 $ # & & ; " . & & 1 ) 5 6 '$ % +1 / + # ! %&& + (-), 10 + # (.) ) ,-. A) !& $ 1 % &" / + & % " 30 $ ,$ " ! " !+ 14 %& &" + , ; B) !& $ 1 % &" / + & % " 16 $ ,$ " ! ) "&# !& &" / + & - !& - ($ + $ ) "&# " %&' - ++ "&# " - # ($ + $ ) "&# " %&' - ++ "&# " - %&' ); . & & 1 ) 6 6& ' 4 & , 4 ! 4 + . " + ) & ! ) $ ' +, & 6 %& & ! $ * # + 1 & + .