ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ20
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ
Μάθηµα 1.3:
∆ιατάξεις∆ιατάξεις
∆ηµήτρης Ψούνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Β.Θεωρία
1. ∆ιατάξεις
1. ∆ιατάξεις Χωρίς Επανάληψη
2. ∆ιατάξεις Με Επανάληψη
2. Γνωστά Προβλήµατα
∆ιατάξεων
1. ΠΡΟΠΟ
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
Γ.Μεθοδολογία Ασκήσεων
1. ∆ιάταξη Οµοίων Αντικειµένων
2. Αντικείµενα σε Σειρά
3. Αντικείµενα όχι σε Σειρά
4. Συµβολοσειρές µε τουλάχιστον ένα από
κάποιο αντικείµενο
5. Κυκλικές ∆ιατάξεις
6. ∆ιατάξεις µε Εµφύτευση Υποδοχών1. ΠΡΟΠΟ
2. Τετραγωνικοί Πίνακες
3. Αναγραµµατισµοί µίας λέξης
4. Συµβολοσειρές ενός αλφαβήτου
5. ∆υαδικές Συµβολοσειρές
6. ∆υαδικές Συµβολοσειρές (µε
ακριβώς k άσσους)
6. ∆ιατάξεις µε Εµφύτευση Υποδοχών
7. Περίπλοκοι Περιορισµοί
∆.Ασκήσεις
1. Ασκήσεις Κατανόησης
2. Ερωτήσεις
3. Εφαρµογές
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Επίπεδο Α
Οι τέσσερις τύποι διατάξεων και οι προϋποθέσεις για την χρήση του
αντίστοιχου τύπου
Οι µεθοδολογίες για την διαχείριση των περιορισµών
Επίπεδο Β
Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων
Επίπεδο Γ
(-)
Β. Θεωρία
Στόχος της Συνδυαστικής
Στόχος της Συνδυαστικής είναι να µετράµε µε πόσους τρόπους µπορεί να
γίνει ένα (περίπλοκο) γεγονός.
Για να το κάνουµε αυτό έχουµε τρεις τρόπους:
Την καταµέτρηση των τρόπων «µε το χέρι» όπου καταγράφουµε όλους
τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει το γεγονός και έπειτα
τους µετράµε.
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
τους µετράµε.
Τις βασικές αρχές απαρίθµησης, δηλαδή τον κανόνα του αθροίσµατος
και του γινοµένου, όπου σπάµε το βασικό πρόβληµα σε υποπρο-
βλήµατα και το τελικό αποτέλεσµα προκύπτει ως το άθροισµα ή το
γινόµενο των επιµέρους αποτελεσµάτων.
Τους µαθηµατικούς τύπους των µοντέλων της συνδυαστικής, που είναι
µαθηµατικοί τύποι που εφαρµόζονται µόνο κάτω από καθορισµένες
προϋποθέσεις. Πρόκειται για τους τύπους των συνδυασµών (Μάθηµα
1.2) των διατάξεων (Μάθηµα 1.3) και των διανοµών σε υποδοχές
(Μάθηµα 1.4)
Οι πιο δύσκολες ασκήσεις είναι αυτές που απαιτούν να συνδυάσουµε τους
παραπάνω τρόπους.
Β. Θεωρία
1. ∆ιατάξεις
Στα προβληµατα συνδυαστικής συχνά στην δοµή της λύσης έχουµε k θέσεις
(παύλες) και σε κάθε θέση θέλουµε να τοποθετήσουµε ένα αντικείµενο από
n διαθέσιµα. Το πρώτο ερώτηµα που πρέπει να απαντάµε είναι αν εχει
σηµασία η σειρά των αντικειµένων ή όχι:
Αν η σειρά έχει σηµασία, µιλάµε για ένα πρόβληµα διατάξεων. Για παράδειγµα
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
Αν η σειρά έχει σηµασία, µιλάµε για ένα πρόβληµα διατάξεων. Για παράδειγµα
αν πρέπει να κατασκευάσουµε µία ΛΕΞΗ µήκους 4 από το ελληνικό αλφάβητο η
σειρά των αντικειµένων (γράµµατα) έχει σηµασία (αφού αν εναλλάξουµε δύο
γράµµατα σε µία λέξη προκύπτει διαφορετική λέξη)
Αν η σειρά ∆ΕΝ έχει σηµασία, µιλάµε για ένα πρόβληµα συνδυασµών. Για
παράδειγµα στα ΖΑΡΙΑ η σειρά των αντικειµένων δεν έχει σηµασία (π.χ. η ζαριά
1-2 µε την ζαριά 2-1 είναι ίδια)
Β. Θεωρία
1. ∆ιατάξεις
Οι τύποι των διατάξεων υπολογίζουν άµεσα την λύση σε ένα πρόβληµα που
µπορεί να µοντελοποιηθεί ως εξής:
Θεωρούµε ότι έχουµε έναν «κουβά» που περιέχει αντικείµενα
Βάζουµε το χέρι στον κουβά και επιλέγουµε µερικά από αυτά
Έπειτα βάζουµε τα αντικείµενα αυτά σε µια σειρά (σε αντίθεση µε τους
συνδυασµούς που δεν τα βάζουµε σε σειρά)
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
συνδυασµούς που δεν τα βάζουµε σε σειρά)
Τέτοια προβλήµατα είναι οι ΛΕΞΕΙΣ, οι ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, οι ΑΡΙΘΜΟΙ, οι
ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ.
Το διατάσσω (ή βάζω σε σειρά) είναι το ρήµα – κλειδί που θα
συναντήσουµε σε πολλές εκφωνήσεις και θα καταλαβαίνουµε ότι είµαστε σε
διατάξεις. Παρατηρήστε ότι όταν κάνουµε µια διάταξη αντικειµένων έχει
σηµασία όχι µόνο ποια αντικείµενα επιλέγουµε αλλά και η σειρά µε την
οποία τα επιλέγουµε.
Β. Θεωρία
1. ∆ιατάξεις
Αφού έχουµε καταλάβει ότι έχουµε έναν πρόβληµα διάταξης, υπάρχουν τέσσερις
τύποι που µοντελοποιούν αντίστοιχα προβλήµατα:
Οι διατάξεις k αντικειµένων από n χωρίς επανάληψη
Όπου οι λύσεις θα δίνονται από την σχέση
Οι διατάξεις k αντικειµένων από n µε επανάληψη
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
),( knP
Οι διατάξεις k αντικειµένων από n µε επανάληψη
Όπου οι λύσεις θα δίνονται από την σχέση
Οι µεταθέσεις n διαφορετικών στοιχείων
Όπου οι λύσεις θα δίνονται από την σχέση
Οι µεταθέσεις οµάδων οµοίων αντικειµένων
Όπου οι λύσεις θα δίνονται από την σχέση
!n
1 2
!
! ! ... !k
n
q q q⋅ ⋅ ⋅
Β. Θεωρία
1. ∆ιατάξεις
1. ∆ιατάξεις Χωρίς Επανάληψη
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
Έχουµε ένα πρόβληµα διατάξεων χωρίς επανάληψη όταν:
1. Η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία
2. Έχουµε n διαφορετικά αντικείµενα (ΌΛΑ διαφορετικά µεταξύ τους).
3. Τοποθετούµε k από αυτά σε µια σειρά, χωρίς να επαναλαµβάνεται κάποιο
στοιχείο (∆ηλαδή στην λύση κάθε αντικείµενο µπορεί να επαναληφθεί τοστοιχείο (∆ηλαδή στην λύση κάθε αντικείµενο µπορεί να επαναληφθεί το
πολύ µία φορά)
Τότε οι δυνατοί τρόποι διάταξης δίνονται από τον τύπο:
)!(
!
),(
kn
n
knP
−
=
Οι τύποι των διατάξεων µπορούν να εξαχθούν και µε έναν απλό κανόνα
γινοµένου. Π.χ. αν θέλω να κατασκευάσω µια διάταξη µήκους 4 από 10
διακεκριµένα αντικείµενα χωρίς επανάληψη, τότε οι τρόποι είναι:
10 · 9 · 8 · 7=P(10,4)
Β. Θεωρία
1. ∆ιατάξεις
2. ∆ιατάξεις Με Επανάληψη
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
Έχουµε ένα πρόβληµα διατάξεων µε επανάληψη όταν:
1. Η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία
2. Έχουµε n διαφορετικά αντικείµενα (ΌΛΑ διαφορετικά µεταξύ τους).
3. Συµπληρώνουµε k θέσεις ώστε σε κάθε θέση να µπορεί να επαναληφθεί
το ίδιο στοιχείο (∆ηλαδή στην λύση κάθε αντικείµενο µπορεί να εµφανίζεταιτο ίδιο στοιχείο (∆ηλαδή στην λύση κάθε αντικείµενο µπορεί να εµφανίζεται
οσεσδήποτε φορές – από καµία εώς όλες τις θέσεις)
Τότε οι δυνατοί τρόποι διάταξης δίνονται από τον τύπο:
k
n
Η επανάληψη είναι γνωστή και ως επανατοποθέτηση. ∆ηλαδή βγάζουµε ένα
αντικείµενο από τον κουβά, το καταγράφουµε και έπειτα το επανατοποθετούµε
στον κουβα και επιλέγουµε το επόµενο µε την ίδια διαδικασία.
Γνωστά προβλήµατα ∆ιατάξεων µε Επανάληψη είναι το ΠΡΟ-ΠΟ, οι ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙ-
ΡΕΣ ενός αλφαβήτου, οι ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ κ.λπ.
Β. Θεωρία
1. ∆ιατάξεις
3. Μεταθέσεις
10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
Έχουµε ένα πρόβληµα µεταθέσεων όταν:
1. Η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία
2. Έχουµε n διαφορετικά αντικείµενα (ΌΛΑ διαφορετικά µεταξύ τους).
3. Τοποθετούµε και τα n σε µια σειρά, χωρίς να επαναλαµβάνεται κάποιο
στοιχείο (∆ηλαδή διατάσσουµε ΌΛΑ τα αντικείµενα)στοιχείο (∆ηλαδή διατάσσουµε ΌΛΑ τα αντικείµενα)
Τότε οι δυνατοί τρόποι διάταξης δίνονται από τον τύπο:
!n
Η έννοια της µετάθεσης έχει να κάνει µε το γεγονός ότι διατάσσουµε ΌΛΑ τα αντικείµενα τα οποία
έχουµε στην διάθεσή µας.
Παρατηρήστε ότι η µετάθεση n στοιχείων είναι το ίδιο πρόβληµα µε την διάταξη n στοιχείων σε n
θέσεις χωρίς επανάληψη. Πράγµατι ισχύει: !),( nnnP =
Β. Θεωρία
1. ∆ιατάξεις
4. Μεταθέσεις Οµάδων Οµοίων Αντικειµένων
11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
Έχουµε ένα πρόβληµα µεταθέσεων οµάδων οµοίων αντικειµένων όταν:
1. Η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία
2. Έχουµε n αντικείµενα που χωρίζονται σε k οµάδες οµοίων αντικειµένων (µε
την 1η οµάδα να έχει q1 αντικείµενα, η 2η οµάδα έχει q2 αντικείµενα …. η kη
οµάδα έχει qk αντικείµενα).k
3. Τοποθετούµε και τα n σε µια σειρα (∆ηλαδή διατάσσουµε ΌΛΑ τα
αντικείµενα)
Τότε οι δυνατοί τρόποι διάταξης δίνονται από τον τύπο:
!!...!
!
21 kqqq
n
Ισχύει στον παραπάνω τύπο ότι: q1+q2+…+qk=n
Γνωστά προβλήµατα Μεταθέσεων Οµάδων είναι οι ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΙΑΣ ΛΕΞΗΣ
Β. Θεωρία
2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων
1. ΠΡΟΠΟ
12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
Στο ΠΡΟΠΟ δίνονται 14 αγώνες και ζητείται να συµπληρώσουµε στον
καθένα 1 ή Χ ή 2. Πόσες στήλες υπάρχουν;
ΛΥΣΗ:
Ως διατάξεις µε επανάληψη οι τρόποι είναι:
969.782.4...314
==
Για να οδηγηθούµε σε αυτό το αποτέλεσµα έχουµε επαληθεύσει ότι:
1. Στην τελική λύση η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία (Πράγµατι η λύση
1X12…1 είναι διαφορετική από την Χ112…1)
2. Έχουµε 3 διαφορετικά αντικείµενα (1 ή Χ ή 2)
3. Στην τελική µας λύση κάθε άντικείµενο µπορεί να επιλεχθεί οσεσδήποτε
φορές
Β. Θεωρία
2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων
2. Τετραγωνικοί Πίνακες (χωρίς περιορισµούς)
13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
Πόσοι τετραγωνικοί πίνακες διάστασης 5x5 υπάρχουν µε κάθε στοιχείο
του πίνακα να είναι 0 ή 1;
ΛΥΣΗ:
Ως διατάξεις µε επανάληψη οι τρόποι είναι:
25
225
2
Για να οδηγηθούµε σε αυτό το αποτέλεσµα έχουµε επαληθεύσει ότι:
1. Στην τελική λύση η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία (Πράγµατι έχει
σηµασία η θέση κάποιου στοιχείου στον πίνακα)
2. Έχουµε n=2 διαφορετικά αντικείµενα (τους δύο αριθµούς 0 ή 1) και
k=5*5=25 θέσεις.
3. Στην τελική µας λύση κάθε άντικείµενο µπορεί να επιλεχθεί οσεσδήποτε
φορές (π.χ. ο αριθµός 0 µπορεί να επαναληφθεί και στις 25 θέσεις)
Β. Θεωρία
2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων
3. Αναγραµµατισµοί µίας λέξης (χωρίς περιορισµούς)
14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
Πόσες οι διαφορετικές λέξεις που µπορούµε να κατασκευάσουµε µε τα
γράµµατα της λέξης ΠΑΡΑΠΟΝΑ;
ΛΥΣΗ:
Ως µεταθέσεις οµάδων οµοίων αντικειµένων οι τρόποι είναι:
!8
!1!1!1!2!3
!8
⋅⋅⋅⋅
Για να οδηγηθούµε σε αυτό το αποτέλεσµα έχουµε επαληθεύσει ότι:
1. Στην τελική λύση η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία (είναι
συµβολοσειρά)
2. Έχουµε n=8 αντικείµενα που χωρίζονται σε 5 οµάδες οµοίων αντικειµένων
(3Α,2Π,1Ν,1Ο,1Ρ).
3. Στην τελική µας λύση διατάσσουµε ΌΛΑ τα αντικείµενα.
Β. Θεωρία
2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων
4. Συµβολοσειρές ενός αλφαβήτου (χωρίς περιορισµούς)
15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
Πόσες συµβολοσειρές µήκους 5 του ελληνικού αλφαβήτου υπάρχουν;
ΛΥΣΗ:
Ως διατάξεις µε επανάληψη οι τρόποι είναι:
5
24
Για να οδηγηθούµε σε αυτό το αποτέλεσµα έχουµε επαληθεύσει ότι:
1. Στην τελική λύση η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία (Πράγµατι η
συµβολοσειρα ΚΦΕΡΤ είναι διαφορετική από την ΕΦΚΡΤ)
2. Έχουµε n=24 διαφορετικά αντικείµενα (τα γράµµατα) τα οποία
τοποθετούµε στον κουβά και k=5 θέσεις.
3. Στην τελική µας λύση κάθε άντικείµενο µπορεί να επιλεχθεί οσεσδήποτε
φορές (π.χ. το γράµµα Α µπορεί να επαναληφθεί και στις 5 θέσεις)
Β. Θεωρία
2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων
5. ∆υαδικές Συµβολοσειρές (χωρίς περιορισµούς)
16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
Πόσες δυαδικές συµβολοσειρές µήκους 10 υπάρχουν;
ΛΥΣΗ:
Ως διατάξεις µε επανάληψη οι τρόποι είναι:
10
2
Η άσκηση αυτή είναι ειδική περίπτωση της προηγούµενης έχοντας ως
αλφάβητο το {0,1} και 10 θέσεις.
Β. Θεωρία
2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων
6. ∆υαδικές Συµβολοσειρές (µε ακριβώς k άσσους)
17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
Πόσες δυαδικές συµβολοσειρές µήκους 10 µπορούµε να
κατασκευάσουµε που να περιέχουν ακριβώς 3 άσσους;
ΛΥΣΗ:
Το πρόβληµα µοντελοποιείται ως µεταθέσεις οµάδων οµοίων
αντικειµένων (3 άσσοι και 7 µηδενικά):αντικειµένων (3 άσσοι και 7 µηδενικά):
!7!3
!10
⋅
Για να οδηγηθούµε σε αυτό το αποτέλεσµα έχουµε επαληθεύσει ότι:
1. Στην τελική λύση η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία (είναι
συµβολοσειρά)
2. Έχουµε n=10 αντικείµενα που χωρίζονται σε 2 οµάδες οµοίων
αντικειµένων (3 άσσοι και 7 µηδενικά).
3. Στην τελική µας λύση διατάσσουµε ΌΛΑ τα αντικείµενα.
Γ. Μεθοδολογία
1. ∆ιάταξη οµοίων αντικείµενων
18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:
Τα αντικείµενα από τα οποία επιλέγουµε µπορεί να είναι τριών κατηγοριών:
Α) Οµοια (= Μη διακεκριµένα). Προσοχή ότι µε αυτήν την εκφώνηση εννοούµε ότι ΌΛΑ είναι όµοια.
Β) Οµάδες Οµοίων Αντικειµένων. Π.χ. έχω 5 κόκκινους, 4 άσπρους και 6 πράσινους βόλους, άρα
έχω 3 οµάδες οµοίων αντικειµένων
Γ) ∆ιαφορετικά. ΌΛΑ διαφορετικά ανά δύο µεταξύ τους. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση µπορώ να
χρησιµοποιήσω τους τύπους των συνδυασµών.
Παράδειγµα:
Έστω 50 µη διακεκριµένοι βόλοι. Με πόσους τρόπους µπορώ να
διάταξω 5 από αυτούς
ΛΥΣΗ:
Με 1 τρόπο.
χρησιµοποιήσω τους τύπους των συνδυασµών.
Γενικά όταν έχω να διατάξω όµοια αντικείµενα υπάρχει µόνο 1 τρόπος διότι κάθε άλλη λύση θα είναι
ακριβώς ίδια µε την πρώτη.
Γ. Μεθοδολογία
2. Αντικείµενα σε Σειρά
19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:
Μας ζητείται να µετρήσουµε πόσες διατάξεις υπάρχουν που δύο συγκεκριµένα αντικείµενα είναι σε
σειρά. Μετράµε πρώτα (µε καταµέτρηση) µε πόσους τρόπους τα δύο αντικείµενα τοποθετούνται σε
διαδοχικές θέσεις και έπειτα διατάσσουµε τα υπόλοιπα αντικείµενα.
Γενικά όταν µας δίνουν µια διάταξη υπό περιορισµό, πρώτα µετράµε µε πόσους τρόπους
ικανοποιείται ο περιορισµός και έπειτα µετράµε µε πόσους τρόπους µπορούµε να διατάξουµε τα
υπόλοιπα αντικείµενα στις υπόλοιπες θέσεις.
Παράδειγµα:
Πόσοι οι αναγραµµατισµοί της λέξης ΠΑΡΑΠΟΝΑ που τα 2Π είναι σε σειρά.
ΛΥΣΗ:
Τα 2Π τοποθετούνται σε σειρά µε 7 τρόπους (στις θέσεις 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8)
Στις υπόλοιπες 6 θέσεις τοποθετούµε τα γράµµατα 3Α,1Ο,1Ρ,1Ν µε
ως διατάξεις οµάδων οµοίων αντικειµένων.
Άρα από τον κανόνα του γινοµένου οι λέξεις είναι:
υπόλοιπα αντικείµενα στις υπόλοιπες θέσεις.
!1!1!1!3
!6
⋅⋅⋅
!1!1!1!3
!6
7
⋅⋅⋅
⋅
Γ. Μεθοδολογία
3. Αντικείµενα όχι σε Σειρά
20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:
Μας ζητείται να µετρήσουµε πόσες διατάξεις υπάρχουν που δύο συγκεκριµένα αντικείµενα δεν είναι
σε σειρά. Μετράµε πρώτα (µε καταµέτρηση) µε πόσους τρόπους τα δύο αντικείµενα τοποθετούνται
σε διαδοχικές θέσεις και έπειτα διατάσσουµε τα υπόλοιπα αντικείµενα.
Μπορεί να λυθεί και µε ΑΦΑΙΡΕΣΗ που είναι γενική µεθοδολογία όταν µας ζητείται να µετρήσουµε
κάτι «που ∆ΕΝ έχει την ιδιοτητα». Μετράµε ως εξής (όλοι οι τρόποι)-(τρόποι που έχουν την ιδιότητα)
Παράδειγµα:
Πόσοι οι αναγραµµατισµοί της λέξης ΠΑΡΑΠΟΝΑ που τα 2Π δεν είναι σε σειρά.
Α’ τρόπος:
Τα 2Π τοποθετούνται σε µη διαδοχικές θέσεις µε 21 τρόπους (στις θέσεις 1-3,1-4,1-5,1-
6,1-7,1-8,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-5,3-6,3-7,3-8,4-6,4-7,4-8,5-7,5-8,6-8)
Στις υπόλοιπες 6 θέσεις τοποθετούµε τα γράµµατα 3Α,1Ο,1Ρ,1Ν µε ως διατάξεις
οµάδων οµοίων αντικειµένων.
Άρα από τον κανόνα του γινοµένου οι λέξεις είναι:
Β’Τρόπος: Όλες οι λέξεις είναι:
Οι συµβολοσειρές που τα 2Π είναι σε σειρά είναι:
Συνεπώς οι συµβολοσειρές που τα 2Π δεν είναι σε σειρά είναι:
!1!1!1!3
!6
⋅⋅⋅
!1!1!1!3
!6
21
⋅⋅⋅
⋅
!1!1!1!2!3
!8
⋅⋅⋅⋅
!1!1!1!3
!6
7
⋅⋅⋅
⋅
!1!1!1!3
!6
7
!1!1!1!2!3
!8
⋅⋅⋅
⋅−
⋅⋅⋅⋅
Γ. Μεθοδολογία
4. Συµβολοσειρές µε τουλάχιστον ένα από κάποιο αντικείµενο
21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:
Μας ζητείται να κατασκευάσουµε διατάξεις που περιέχουν τουλ. ένα από κάποιο από τα διαθέσιµα
αντικείµενα. Η ευθεία καταµέτρηση εδώ δεν δουλεύει γιατι «τουλάχιστον ένα» σηµαίναι ή 1 ή 2 ή 3
ή…., άρα απαιτεί µια τεράστια περιπτωσιολογία.
Μπορεί να λυθεί όµως µε ΑΦΑΙΡΕΣΗ που εφαρµόζεται µε µεγάλη αποδοτικότητα εδώ, αφού το
αντίθετο «του τουλάχιστον ένα» είναι το «κανένα». Άρα µετράµε «όλες οι λέξεις» – «οι λέξεις χωρίς
το αντικείµενο»
Παράδειγµα:
Πόσες οι συµβολοσειρές µήκους 10 του ελληνικού αλφαβήτου που περιέχουν τουλάχιστον
ένα Α
ΛΥΣΗ:
Όλες οι λέξεις µήκους 10 είναι: 2410
Οι λέξεις µήκους 10 που δεν περιέχουν Α είναι: 2310
Συνεπώς οι ζητούµενες λέξεις είναι: 2410 -2310
το αντικείµενο»
Γ. Μεθοδολογία
5. Κυκλικές ∆ιατάξεις
22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:
Οι κυκλικές διατάξεις είναι µια ειδική κατηγορία άσκησης που τοποθετούµε αντικείµενα σε ένα
κυκλικό τραπέζι και θεωρούνται όµοιοι δύο τρόποι εφόσον κινούµενοι δεξιόστροφα γύρω από το
τραπέζι συναντήσουµε µε την ίδια σειρά τα ίδια άτοµα.
Στην άσκηση αυτή:
-> Μετράµε τα αντικείµενα σαν να είναι σε µια σειρά
Παράδειγµα:
Σε ένα κυκλικό τραπέζι 4 θέσεων πρόκειται να κάτσουν 4 διακεκριµένα άτοµα. Πόσοι είναι οι
τρόποι, αν θεωρούνται όµοιες δύο τοποθετήσεις εφόσον κινούµενοι δεξιόστροφα γύρω από
το τραπέζι συναντήσουµε µε την ίδια σειρά τα ίδια άτοµα.
ΛΥΣΗ:
Υπάρχουν 4! δυνατές τοποθετήσεις των ατόµων σε µια σειρά.
∆ιαιρώ το αποτέλεσµα µε 4 διότι υπάρχουν 4 κυκλικες µετατοπίσεις της ίδιας λύσης.
Άρα έχουµε 4!/4=3! λύσεις.
-> Μετράµε τα αντικείµενα σαν να είναι σε µια σειρά
-> ∆ιαιρούµε µε το πλήθος των θέσεων (διότι τόσες είναι οι κοινές κυκλικές διατάξεις)
Γ. Μεθοδολογία
6. ∆ιατάξεις µε Εµφύτευση Υποδοχών
23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:
Ένας πολύ δύσκολος περιορισµός είναι όταν µας ζητείται να έχουµε περισσότερα από 2 αντικείµενα
στην διάταξή µας που δεν είναι σε σειρά. Εδώ η αφαίρεση δεν µπορεί να δουλέψει.
Υπάρχει ένας ειδικός τρόπος λύσης που απαιτεί γνώση από το επόµενο µάθηµα (1.4). Θα
µελετήσουµε αυτόν τον τρόπο επίλυσης στο Μάθηµα 1.4
Γ. Μεθοδολογία
7. Περίπλοκοι Περιορισµοί
24∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:
Σε αρκετές εκφωνήσεις δεν θα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε απευθείας κάποιον από τους
τύπους λόγω της ύπαρξης κάποιου περιορισµού.
Στις περιπτώσεις αυτές σπάµε το πρόβληµα σε υποπροβλήµατα και σκεφτόµαστε µε τους τρόπους
που αναλύσαµε σε προηγούµενο µάθηµα, δηλαδή:
Είτε διακρίνουµε διαφορετικές περιπτώσεις και συνδυάζουµε τις λύσεις µε τον κανόνα αθροίσµατος
Είτε κατασκευάζουµε την λύση σε φάσεις (στάδια) και συνδυαζουµε τις λύσεις µε τον κανόνα
Παράδειγµα:
Πόσες οι συµβολοσειρές από 3Α,3Β,3Γ που ξεκινούν µε Α και τελειώνουν µε Α ή Γ.
ΛΥΣΗ:
∆ιακρίνω περιπτώσεις για τον περιορισµό:
Να ξεκινά µε Α και να τελειώνει µε Α. Οι υπόλοιπες 7 θέσεις συµπληρώνονται µε τρόπους
Να ξεκινά µε Α και να τελειώνει µε Γ. Οι υπόλοιπες 7 θέσεις συµπληρώνονται µε τρόπους
Άρα από τον κανόνα του αθροίσµατος οι τρόποι είναι
Είτε κατασκευάζουµε την λύση σε φάσεις (στάδια) και συνδυαζουµε τις λύσεις µε τον κανόνα
γινοµένου.
!1!3!3
!7
⋅⋅
!2!2!3
!7
⋅⋅
!2!2!3
!7
!1!3!3
!7
⋅⋅
+
⋅⋅
∆. Ασκήσεις
Ασκηση Κατανόησης 1
Υπολογίστε:
(Α) Πόσες οι δυνατές απαντήσεις στα Σ/Λ της ΠΛΗ20 (10 οµάδες µε 4
ερωτήµατα η κάθε µία, όπου κάθε ερώτηµα µπορεί να απαντήθεί µε Σ ή Λ ή
να µην απαντηθεί καθόλου.
(Β) Το πλήθος των λέξεων που µπορούµε να κατασκευάσουµε µε τα γράµµατα
της λέξης ΠΑΤΑΤΕΣ
25∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
της λέξης ΠΑΤΑΤΕΣ
(Γ) Το πλήθος των λέξεων του αγγλικού αλφαβήτου µε µήκος 10
(∆) Το πλήθους των λέξεων του αγγλικού αλφαβήτου µε µήκος 10
χρησιµοποιώντας διαφορετικά γράµµατα.
(Ε) Τους τρόπους που µπορούν να κάτσουν σε 4 καρέκλες 4 άτοµα, αν η σειρά
που κάθονται τα άτοµα στις καρέκλες έχει σηµασία
(ΣΤ) Τους τρόπους που µπορούν να κάτσουν σε 4 καρέκλες 10 άτοµα, αν η
σειρά που κάθονται τα άτοµα στις καρέκλες έχει σηµασία,
∆. Ασκήσεις
Ασκηση Κατανόησης 2
Υπολογίστε:
(Α) Το πλήθος των 10 x 10 τετραγωνικών πινάκων που κάθε στοιχείο του
πίνακα είναι ένας αριθµός από το 0 εώς το 5
(Β) Το πλήθος των 10 x 10 σταυρολέξων που µπορούµε να κατασκευάσουµε
(Μας ενδιαφέρει η τοποθέτηση λευκών και µάυρων τετραγώνων και όχι η
τοποθέτηση των λέξεων)
26∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
τοποθέτηση των λέξεων)
(Γ) Οι στήλες του ΠΡΟΠΟ που περιέχουν 5 άσσους, 8 Χ, και 1 δυάρι
(∆) Οι συµβολοσειρές µήκους 10 µε 8Α και 2Β
(Ε) Οι δυαδικές συµβολοσειρές µήκους 10 µε 5 άσσους
(ΣΤ) Οι δυαδικές συµβολοσειρές µήκους n µε k άσσους
(Z) Τα nxn σταυρόλεξα µε ακριβώς k λευκά τετράγωνα.
∆. Ασκήσεις
Ασκηση Κατανόησης 3
Έχουµε 10 αριθµηµένους βόλους, έστω µε ετικέτες 1,2,..,10.
(Α) Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους τοποθετήσουµε σε µια σειρά ώστε
οι βόλοι 5 και 8 να εµφανίζονται σε διαδοχικές θέσεις
(Β) Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους τοποθετήσουµε σε µια σειρά ώστε
27∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
(Β) Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους τοποθετήσουµε σε µια σειρά ώστε
οι βόλοι 5 και 8 να µην εµφανίζονται σε διαδοχικές θέσεις
∆. Ασκήσεις
Ασκηση Κατανόησης 4
Έστω το αλφάβητο {Α,Β,Γ}. Κατασκευάζουµε συµβολοσειρές µήκους 10:
(Α) Πόσες οι συµβολοσειρές που περιέχουν ακριβώς ένα Α;
(Β) Πόσες οι συµβολοσειρές που περιέχουν το πολύ ένα Α;
28∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
(Γ) Πόσες οι συµβολοσειρές που περιέχουν τουλάχιστον ένα Α;
∆. Ασκήσεις
Ασκηση Κατανόησης 5
Σε κυκλικό τραπέζι n θέσεων θα καθίσουν n διακεκριµένα άτοµα. Πόσοι οι
τρόποι να γίνει η τοποθέτηση; (Σηµείωση: Θεωρούνται όµοιοι δύο τρόποι, αν
κινούµενοι δεξιόστροφα γύρω από το τραπέζι, συναντήσουµε µε την ίδια
σειρά τα ίδια άτοµα)
29∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
∆. Ασκήσεις
Ασκηση Κατανόησης 6
Έστω τα γράµµατα Α,Β,Β,Γ,Γ,Γ,Γ,∆,∆
(Α) Πόσες οι συµβολοσειρές που περιέχουν την συµβολοσειρά ΑΒΒ ή την
συµβολοσειρά ΑΓΒ.
(Β) Πόσες οι συµβολοσειρές που αρχίζουν µε ∆ και τελειώνουν µε Β ή Γ
30∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
(Β) Πόσες οι συµβολοσειρές που αρχίζουν µε ∆ και τελειώνουν µε Β ή Γ
∆. Ασκήσεις
Ασκηση Κατανόησης 7
Έχουµε 10 αριθµηµένους βόλους (1..10). Με πόσους τρόπους µπορούµε να
τους βάλουµε σε µια σειρά, έτσι ώστε στην 1η θέση να έχουµε άρτιο βόλο και
στην τελευταία θέση να έχουµε περιττό βόλο;
31∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 1
Θεωρούµε τις µεταθέσεις 21 διακεκριµένων αντικειµένων α1, α2, ..., α21. Ποιες από τις
παρακάτω προτάσεις αληθεύουν;
1. Υπάρχουν (10!)2 µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται στην 11η
θέση.
2. Υπάρχουν 21!/2 µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται πριν το α2
32∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
2. Υπάρχουν 21!/2 µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται πριν το α2
3. Υπάρχουν 19! µεταθέσεις όπου τα α1, α2, και α3 εµφανίζονται σε διαδοχικές
θέσεις µε αυτήν τη σειρα.
4. Υπάρχουν 19! µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται στην 1η θέση και
το αντικείµενο α21 εµφανίζεται στην 21η θέση.
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 2
Ο αριθµός των διαφορετικών τρόπων να προγραµµατιστούν οι εξετάσεις 5 διαφορετικών
µαθηµάτων σε µια εξεταστική περίοδο διάρκειας 30 ηµερών, ώστε να µην συµπίπτει η
εξέταση δύο µαθηµάτων την ίδια ηµέρα είναι ίσος µε:
1. Τον αριθµό των δυαδικών συµβολοσειρών µήκους 30 που περιέχουν 5
άσσους.
33∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
άσσους.
2. Τον συντελεστή του x5 στην παράσταση (1 + x)30
3. 305
4. 30!/25!
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 3
Ένας καλαθοσφαιριστής εκτελεί 10 διαδοχικές διακεκριµένες βολές. Κάθε βολή µπορεί
να είναι εύστοχη ή άστοχη. Ο προπονητής καταγράφει τα αποτελέσµατα των βολών το
ένα µετά το άλλο. Ο αριθµός των δυνατών καταγραφών που µπορεί να κάνει ο
προπονητής είναι:
1. 10!
34∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
2. 102
3. Τον αριθµό των υποσυνόλων που µπορούν να προκύψουν από ένα σύνολο
10 διακεκριµένων στοιχείων
4. 210
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 1
Α) Ένας φωτογράφος θέλει να βγάλει γαµήλιες φωτογραφίες που περιλαµβάνουν τους
νεόνυµφους και 10 συγκεκριµένα συγγενικά πρόσωπα. Με πόσους τρόπους µπορεί να
τοποθετήσει τα 12 πρόσωπα σε µια σειρά ώστε οι νεόνυµφοι να βρίσκονται στο κέντρο
της φωτογραφίας (δηλαδή να υπάρχουν 5 άτοµα δεξιά τους και 5 αριστερά τους) ;
Β) ‘Ένα παιδί έχει στη διάθεση του 15 τουβλάκια από κάθε ένα από τέσσερα διαφορετικά
χρώµατα. Με πόσους τρόπους µπορεί να τοποθετήσει 10 τουβλάκια στη σειρά;
35∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
χρώµατα. Με πόσους τρόπους µπορεί να τοποθετήσει 10 τουβλάκια στη σειρά;
Γ) Έχουµε στη διάθεση µας 15 διακεκριµένα CD και 5 όµοια µεταξύ τους κενά CD. Με
πόσους τρόπους µπορούµε να τα τοποθετήσουµε το ένα δίπλα στο άλλο σε ένα ράφι;
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2
Ο διοικητής ενός στρατοπέδου έχει να επιλέξει ανάµεσα σε 50 διακεκριµένους
στρατιώτες τρεις στρατιώτες για την πρωινή, απογευµατινή και βραδινή σκοπιά.
1) Με πόσους τρόπους µπορεί να επιλέξει αν δεν έχει σηµασία σε ποια σκοπιά θα
τοποθετηθεί κάθε στρατιώτης που επιλέγεται και δεν µπορεί ένας στρατιώτης να
επιλεγεί για περισσότερες από µία σκοπιές;
2) Με πόσους τρόπους µπορεί να επιλέξει αν δεν έχει σηµασία σε ποια σκοπιά θα
τοποθετηθεί κάθε στρατιώτης που επιλέγεται και µπορεί ένας στρατιώτης να επιλεγεί
36∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
τοποθετηθεί κάθε στρατιώτης που επιλέγεται και µπορεί ένας στρατιώτης να επιλεγεί
για περισσότερες από µία σκοπιές;
3) Με πόσους τρόπους µπορεί να επιλέξει αν έχει σηµασία σε ποια σκοπιά θα
τοποθετηθεί κάθε στρατιώτης που επιλέγεται και δεν µπορεί ένας στρατιώτης να
επιλεγεί για περισσότερες από µία σκοπιές;
4) Με πόσους τρόπους µπορεί να επιλέξει αν έχει σηµασία σε ποια σκοπιά θα
τοποθετηθεί κάθε στρατιώτης που επιλέγεται και µπορεί ένας στρατιώτης να επιλεγεί
για περισσότερες από µία σκοπιές;
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 3
∆ύο οµάδες (έστω A και B) που αποτελούνται από 8 διακεκριµένους αθλητές η κάθε µια
(έστω A1, A2,..., A8 και B1,B2, . . . ,B8) πρόκειται να συναγωνιστούν σε µια σκυταλοδροµία
8 × 100. Ο προπονητής της πρώτης οµάδας ζητά από τον αθλητή A3 να ξεκινήσει τον
αγώνα και δε θέτει κανέναν άλλο περιορισµό ως προς τη σειρά µε την οποία θα τρέξουν
οι αθλητές της πρώτης οµάδας. Με τη σειρά του ο προπονητής της δεύτερης οµάδας
θέτει ως µοναδικό περιορισµό να παρεµβληθούν δύο ακριβώς αθλητές ανάµεσα στους
B1 και B5 (ή στους B5 και B1) στη σειρά µε την οποία θα τρέξουν οι αθλητές της δεύτερης
37∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
B1 και B5 (ή στους B5 και B1) στη σειρά µε την οποία θα τρέξουν οι αθλητές της δεύτερης
οµάδας.
(Α) Με πόσους τρόπους µπορούν να τρέξουν οι αθλητές της οµάδας Α;
(Β) Με πόσους τρόπους µπορούν να τρέξουν οι αθλητές της οµάδας Β;
(Γ) Με πόσους τρόπους µπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας ως προς τη σειρά µε την οποία
θα αγωνιστούν οι αθλητές των δύο οµάδων;
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 4
Έστω τα γράµµατα της λέξης ΣΤΑΣΙ∆Ι:
(Α) Πόσες οι συµβολοσειρές που τα 2Σ είναι σε σειρά;
(Β) Πόσες οι συµβολοσειρές που τα 2Σ δεν είναι σε σειρά;
(Γ) Πόσες οι συµβολοσειρές που τα 2Σ είναι σε σειρά και τα 2Ι δεν είναι σε
σειρά;
38∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 5
Ένα κωδικοποιηµένο αλφάβητο αποτελείται από τέσσερις παύλες (-), 10 τελείες (.) και τα
γράµµατα Α,Β.
A) Πόσες διαφορετικές συµβολοσειρές µήκους 30 µπορούν να µεταδοθούν µε τον
κώδικα αυτό αν οι υπόλοιπες 14 θέσεις συµπληρώνονται µε κενά;
B) Πόσες διαφορετικές συµβολοσειρές µήκους 16 µπορούν να µεταδοθούν µε τον
κώδικα αυτό αν απαγορεύεται η παρουσία τόσο της συµβολοσειράς ΑΒ όσο και της ΒΑ
(δηλαδή απαγορεύεται η παρουσία του Α αµέσως µετά το Β αλλά και η παρουσία του Β
39∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
(δηλαδή απαγορεύεται η παρουσία του Α αµέσως µετά το Β αλλά και η παρουσία του Β
αµέσως µετά το Α);
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 6
Έστω 4 πράσινες, 4 κόκκινες και 4 µαύρες µπάλες. Να υπολογιστούν οι τρόποι για την
διαταξη των µπαλών σε 6 θέσεις µε τον περιορισµό να διαταχθεί το πολύ 1 πράσινη
µπάλα.
40∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
1 of 40

Recommended

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2Dimitris Psounis
12.2K views37 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6Dimitris Psounis
6.4K views25 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
10.5K views23 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5Dimitris Psounis
7.6K views26 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4Dimitris Psounis
7.2K views24 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7Dimitris Psounis
4K views9 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5Dimitris Psounis
7.4K views28 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 1 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 1ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 1
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 1Dimitris Psounis
3.5K views2 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1Dimitris Psounis
9.9K views23 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1Dimitris Psounis
7.8K views2 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3Dimitris Psounis
4.5K views16 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3Dimitris Psounis
7.8K views22 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Dimitris Psounis10.7K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
Dimitris Psounis10.3K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis11.7K views
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ
Dimitris Psounis10K views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.8K views10 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)Dimitris Psounis
7.4K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
8.3K views2 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
9.3K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
9.4K views10 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Dimitris Psounis
6K views1 slide

Viewers also liked(18)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis8.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis9.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis9.4K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.5K views
Διακριτά Μαθηματικά ΙI: Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη by Moses Boudourides
Διακριτά Μαθηματικά ΙI: Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Του Μωυσή ΜπουντουρίδηΔιακριτά Μαθηματικά ΙI: Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη
Διακριτά Μαθηματικά ΙI: Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη
Moses Boudourides3.8K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7
Dimitris Psounis3.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5
Dimitris Psounis6.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
Dimitris Psounis8.2K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis2.4K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.6K views

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3

ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Dimitris Psounis
5.7K views34 slides
140917 odigies 8et_gumn by
140917 odigies 8et_gumn140917 odigies 8et_gumn
140917 odigies 8et_gumnXristos Koutras
1.3K views68 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
11.1K views30 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ Dimitris Psounis
4.3K views14 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2Dimitris Psounis
2.4K views3 slides
160915 odigies thetikon_mathimaton_gymnasiou_2015_16 by
160915 odigies thetikon_mathimaton_gymnasiou_2015_16160915 odigies thetikon_mathimaton_gymnasiou_2015_16
160915 odigies thetikon_mathimaton_gymnasiou_2015_16Xristos Koutras
2.8K views70 slides

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3(15)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis4.3K views
160915 odigies thetikon_mathimaton_gymnasiou_2015_16 by Xristos Koutras
160915 odigies thetikon_mathimaton_gymnasiou_2015_16160915 odigies thetikon_mathimaton_gymnasiou_2015_16
160915 odigies thetikon_mathimaton_gymnasiou_2015_16
Xristos Koutras2.8K views
οδηγιες θετικων μαθηματων γυμνασιου 2015 16 by Vasilis Stefanidis
οδηγιες θετικων μαθηματων γυμνασιου 2015 16οδηγιες θετικων μαθηματων γυμνασιου 2015 16
οδηγιες θετικων μαθηματων γυμνασιου 2015 16
Vasilis Stefanidis437 views
Odigies thetikwn mathimatwn_2012_2013 by opsimathis
Odigies thetikwn mathimatwn_2012_2013Odigies thetikwn mathimatwn_2012_2013
Odigies thetikwn mathimatwn_2012_2013
opsimathis481 views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚDimitra Mylonaki
17 views39 slides
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxssuser86b52c
11 views18 slides
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
59 views5 slides
Zoologiko_Nov_2023.pptx by
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
88 views5 slides
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
47 views19 slides
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf by
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
59 views6 slides

Recently uploaded(20)

Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c11 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist88 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram47 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 by ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.3K views
Palaiodologiko_2023.pptx by 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist22 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c19 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212517 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd110 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3

 • 1. ΠΛΗ20 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις∆ιατάξεις ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β.Θεωρία 1. ∆ιατάξεις 1. ∆ιατάξεις Χωρίς Επανάληψη 2. ∆ιατάξεις Με Επανάληψη 2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων 1. ΠΡΟΠΟ 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις Γ.Μεθοδολογία Ασκήσεων 1. ∆ιάταξη Οµοίων Αντικειµένων 2. Αντικείµενα σε Σειρά 3. Αντικείµενα όχι σε Σειρά 4. Συµβολοσειρές µε τουλάχιστον ένα από κάποιο αντικείµενο 5. Κυκλικές ∆ιατάξεις 6. ∆ιατάξεις µε Εµφύτευση Υποδοχών1. ΠΡΟΠΟ 2. Τετραγωνικοί Πίνακες 3. Αναγραµµατισµοί µίας λέξης 4. Συµβολοσειρές ενός αλφαβήτου 5. ∆υαδικές Συµβολοσειρές 6. ∆υαδικές Συµβολοσειρές (µε ακριβώς k άσσους) 6. ∆ιατάξεις µε Εµφύτευση Υποδοχών 7. Περίπλοκοι Περιορισµοί ∆.Ασκήσεις 1. Ασκήσεις Κατανόησης 2. Ερωτήσεις 3. Εφαρµογές
 • 3. Α. Σκοπός του Μαθήµατος Επίπεδο Α Οι τέσσερις τύποι διατάξεων και οι προϋποθέσεις για την χρήση του αντίστοιχου τύπου Οι µεθοδολογίες για την διαχείριση των περιορισµών Επίπεδο Β Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων Επίπεδο Γ (-)
 • 4. Β. Θεωρία Στόχος της Συνδυαστικής Στόχος της Συνδυαστικής είναι να µετράµε µε πόσους τρόπους µπορεί να γίνει ένα (περίπλοκο) γεγονός. Για να το κάνουµε αυτό έχουµε τρεις τρόπους: Την καταµέτρηση των τρόπων «µε το χέρι» όπου καταγράφουµε όλους τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει το γεγονός και έπειτα τους µετράµε. 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις τους µετράµε. Τις βασικές αρχές απαρίθµησης, δηλαδή τον κανόνα του αθροίσµατος και του γινοµένου, όπου σπάµε το βασικό πρόβληµα σε υποπρο- βλήµατα και το τελικό αποτέλεσµα προκύπτει ως το άθροισµα ή το γινόµενο των επιµέρους αποτελεσµάτων. Τους µαθηµατικούς τύπους των µοντέλων της συνδυαστικής, που είναι µαθηµατικοί τύποι που εφαρµόζονται µόνο κάτω από καθορισµένες προϋποθέσεις. Πρόκειται για τους τύπους των συνδυασµών (Μάθηµα 1.2) των διατάξεων (Μάθηµα 1.3) και των διανοµών σε υποδοχές (Μάθηµα 1.4) Οι πιο δύσκολες ασκήσεις είναι αυτές που απαιτούν να συνδυάσουµε τους παραπάνω τρόπους.
 • 5. Β. Θεωρία 1. ∆ιατάξεις Στα προβληµατα συνδυαστικής συχνά στην δοµή της λύσης έχουµε k θέσεις (παύλες) και σε κάθε θέση θέλουµε να τοποθετήσουµε ένα αντικείµενο από n διαθέσιµα. Το πρώτο ερώτηµα που πρέπει να απαντάµε είναι αν εχει σηµασία η σειρά των αντικειµένων ή όχι: Αν η σειρά έχει σηµασία, µιλάµε για ένα πρόβληµα διατάξεων. Για παράδειγµα 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις Αν η σειρά έχει σηµασία, µιλάµε για ένα πρόβληµα διατάξεων. Για παράδειγµα αν πρέπει να κατασκευάσουµε µία ΛΕΞΗ µήκους 4 από το ελληνικό αλφάβητο η σειρά των αντικειµένων (γράµµατα) έχει σηµασία (αφού αν εναλλάξουµε δύο γράµµατα σε µία λέξη προκύπτει διαφορετική λέξη) Αν η σειρά ∆ΕΝ έχει σηµασία, µιλάµε για ένα πρόβληµα συνδυασµών. Για παράδειγµα στα ΖΑΡΙΑ η σειρά των αντικειµένων δεν έχει σηµασία (π.χ. η ζαριά 1-2 µε την ζαριά 2-1 είναι ίδια)
 • 6. Β. Θεωρία 1. ∆ιατάξεις Οι τύποι των διατάξεων υπολογίζουν άµεσα την λύση σε ένα πρόβληµα που µπορεί να µοντελοποιηθεί ως εξής: Θεωρούµε ότι έχουµε έναν «κουβά» που περιέχει αντικείµενα Βάζουµε το χέρι στον κουβά και επιλέγουµε µερικά από αυτά Έπειτα βάζουµε τα αντικείµενα αυτά σε µια σειρά (σε αντίθεση µε τους συνδυασµούς που δεν τα βάζουµε σε σειρά) 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις συνδυασµούς που δεν τα βάζουµε σε σειρά) Τέτοια προβλήµατα είναι οι ΛΕΞΕΙΣ, οι ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, οι ΑΡΙΘΜΟΙ, οι ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ. Το διατάσσω (ή βάζω σε σειρά) είναι το ρήµα – κλειδί που θα συναντήσουµε σε πολλές εκφωνήσεις και θα καταλαβαίνουµε ότι είµαστε σε διατάξεις. Παρατηρήστε ότι όταν κάνουµε µια διάταξη αντικειµένων έχει σηµασία όχι µόνο ποια αντικείµενα επιλέγουµε αλλά και η σειρά µε την οποία τα επιλέγουµε.
 • 7. Β. Θεωρία 1. ∆ιατάξεις Αφού έχουµε καταλάβει ότι έχουµε έναν πρόβληµα διάταξης, υπάρχουν τέσσερις τύποι που µοντελοποιούν αντίστοιχα προβλήµατα: Οι διατάξεις k αντικειµένων από n χωρίς επανάληψη Όπου οι λύσεις θα δίνονται από την σχέση Οι διατάξεις k αντικειµένων από n µε επανάληψη 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις ),( knP Οι διατάξεις k αντικειµένων από n µε επανάληψη Όπου οι λύσεις θα δίνονται από την σχέση Οι µεταθέσεις n διαφορετικών στοιχείων Όπου οι λύσεις θα δίνονται από την σχέση Οι µεταθέσεις οµάδων οµοίων αντικειµένων Όπου οι λύσεις θα δίνονται από την σχέση !n 1 2 ! ! ! ... !k n q q q⋅ ⋅ ⋅
 • 8. Β. Θεωρία 1. ∆ιατάξεις 1. ∆ιατάξεις Χωρίς Επανάληψη 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις Έχουµε ένα πρόβληµα διατάξεων χωρίς επανάληψη όταν: 1. Η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία 2. Έχουµε n διαφορετικά αντικείµενα (ΌΛΑ διαφορετικά µεταξύ τους). 3. Τοποθετούµε k από αυτά σε µια σειρά, χωρίς να επαναλαµβάνεται κάποιο στοιχείο (∆ηλαδή στην λύση κάθε αντικείµενο µπορεί να επαναληφθεί τοστοιχείο (∆ηλαδή στην λύση κάθε αντικείµενο µπορεί να επαναληφθεί το πολύ µία φορά) Τότε οι δυνατοί τρόποι διάταξης δίνονται από τον τύπο: )!( ! ),( kn n knP − = Οι τύποι των διατάξεων µπορούν να εξαχθούν και µε έναν απλό κανόνα γινοµένου. Π.χ. αν θέλω να κατασκευάσω µια διάταξη µήκους 4 από 10 διακεκριµένα αντικείµενα χωρίς επανάληψη, τότε οι τρόποι είναι: 10 · 9 · 8 · 7=P(10,4)
 • 9. Β. Θεωρία 1. ∆ιατάξεις 2. ∆ιατάξεις Με Επανάληψη 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις Έχουµε ένα πρόβληµα διατάξεων µε επανάληψη όταν: 1. Η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία 2. Έχουµε n διαφορετικά αντικείµενα (ΌΛΑ διαφορετικά µεταξύ τους). 3. Συµπληρώνουµε k θέσεις ώστε σε κάθε θέση να µπορεί να επαναληφθεί το ίδιο στοιχείο (∆ηλαδή στην λύση κάθε αντικείµενο µπορεί να εµφανίζεταιτο ίδιο στοιχείο (∆ηλαδή στην λύση κάθε αντικείµενο µπορεί να εµφανίζεται οσεσδήποτε φορές – από καµία εώς όλες τις θέσεις) Τότε οι δυνατοί τρόποι διάταξης δίνονται από τον τύπο: k n Η επανάληψη είναι γνωστή και ως επανατοποθέτηση. ∆ηλαδή βγάζουµε ένα αντικείµενο από τον κουβά, το καταγράφουµε και έπειτα το επανατοποθετούµε στον κουβα και επιλέγουµε το επόµενο µε την ίδια διαδικασία. Γνωστά προβλήµατα ∆ιατάξεων µε Επανάληψη είναι το ΠΡΟ-ΠΟ, οι ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙ- ΡΕΣ ενός αλφαβήτου, οι ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ κ.λπ.
 • 10. Β. Θεωρία 1. ∆ιατάξεις 3. Μεταθέσεις 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις Έχουµε ένα πρόβληµα µεταθέσεων όταν: 1. Η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία 2. Έχουµε n διαφορετικά αντικείµενα (ΌΛΑ διαφορετικά µεταξύ τους). 3. Τοποθετούµε και τα n σε µια σειρά, χωρίς να επαναλαµβάνεται κάποιο στοιχείο (∆ηλαδή διατάσσουµε ΌΛΑ τα αντικείµενα)στοιχείο (∆ηλαδή διατάσσουµε ΌΛΑ τα αντικείµενα) Τότε οι δυνατοί τρόποι διάταξης δίνονται από τον τύπο: !n Η έννοια της µετάθεσης έχει να κάνει µε το γεγονός ότι διατάσσουµε ΌΛΑ τα αντικείµενα τα οποία έχουµε στην διάθεσή µας. Παρατηρήστε ότι η µετάθεση n στοιχείων είναι το ίδιο πρόβληµα µε την διάταξη n στοιχείων σε n θέσεις χωρίς επανάληψη. Πράγµατι ισχύει: !),( nnnP =
 • 11. Β. Θεωρία 1. ∆ιατάξεις 4. Μεταθέσεις Οµάδων Οµοίων Αντικειµένων 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις Έχουµε ένα πρόβληµα µεταθέσεων οµάδων οµοίων αντικειµένων όταν: 1. Η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία 2. Έχουµε n αντικείµενα που χωρίζονται σε k οµάδες οµοίων αντικειµένων (µε την 1η οµάδα να έχει q1 αντικείµενα, η 2η οµάδα έχει q2 αντικείµενα …. η kη οµάδα έχει qk αντικείµενα).k 3. Τοποθετούµε και τα n σε µια σειρα (∆ηλαδή διατάσσουµε ΌΛΑ τα αντικείµενα) Τότε οι δυνατοί τρόποι διάταξης δίνονται από τον τύπο: !!...! ! 21 kqqq n Ισχύει στον παραπάνω τύπο ότι: q1+q2+…+qk=n Γνωστά προβλήµατα Μεταθέσεων Οµάδων είναι οι ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΙΑΣ ΛΕΞΗΣ
 • 12. Β. Θεωρία 2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων 1. ΠΡΟΠΟ 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις Στο ΠΡΟΠΟ δίνονται 14 αγώνες και ζητείται να συµπληρώσουµε στον καθένα 1 ή Χ ή 2. Πόσες στήλες υπάρχουν; ΛΥΣΗ: Ως διατάξεις µε επανάληψη οι τρόποι είναι: 969.782.4...314 == Για να οδηγηθούµε σε αυτό το αποτέλεσµα έχουµε επαληθεύσει ότι: 1. Στην τελική λύση η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία (Πράγµατι η λύση 1X12…1 είναι διαφορετική από την Χ112…1) 2. Έχουµε 3 διαφορετικά αντικείµενα (1 ή Χ ή 2) 3. Στην τελική µας λύση κάθε άντικείµενο µπορεί να επιλεχθεί οσεσδήποτε φορές
 • 13. Β. Θεωρία 2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων 2. Τετραγωνικοί Πίνακες (χωρίς περιορισµούς) 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις Πόσοι τετραγωνικοί πίνακες διάστασης 5x5 υπάρχουν µε κάθε στοιχείο του πίνακα να είναι 0 ή 1; ΛΥΣΗ: Ως διατάξεις µε επανάληψη οι τρόποι είναι: 25 225 2 Για να οδηγηθούµε σε αυτό το αποτέλεσµα έχουµε επαληθεύσει ότι: 1. Στην τελική λύση η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία (Πράγµατι έχει σηµασία η θέση κάποιου στοιχείου στον πίνακα) 2. Έχουµε n=2 διαφορετικά αντικείµενα (τους δύο αριθµούς 0 ή 1) και k=5*5=25 θέσεις. 3. Στην τελική µας λύση κάθε άντικείµενο µπορεί να επιλεχθεί οσεσδήποτε φορές (π.χ. ο αριθµός 0 µπορεί να επαναληφθεί και στις 25 θέσεις)
 • 14. Β. Θεωρία 2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων 3. Αναγραµµατισµοί µίας λέξης (χωρίς περιορισµούς) 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις Πόσες οι διαφορετικές λέξεις που µπορούµε να κατασκευάσουµε µε τα γράµµατα της λέξης ΠΑΡΑΠΟΝΑ; ΛΥΣΗ: Ως µεταθέσεις οµάδων οµοίων αντικειµένων οι τρόποι είναι: !8 !1!1!1!2!3 !8 ⋅⋅⋅⋅ Για να οδηγηθούµε σε αυτό το αποτέλεσµα έχουµε επαληθεύσει ότι: 1. Στην τελική λύση η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία (είναι συµβολοσειρά) 2. Έχουµε n=8 αντικείµενα που χωρίζονται σε 5 οµάδες οµοίων αντικειµένων (3Α,2Π,1Ν,1Ο,1Ρ). 3. Στην τελική µας λύση διατάσσουµε ΌΛΑ τα αντικείµενα.
 • 15. Β. Θεωρία 2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων 4. Συµβολοσειρές ενός αλφαβήτου (χωρίς περιορισµούς) 15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις Πόσες συµβολοσειρές µήκους 5 του ελληνικού αλφαβήτου υπάρχουν; ΛΥΣΗ: Ως διατάξεις µε επανάληψη οι τρόποι είναι: 5 24 Για να οδηγηθούµε σε αυτό το αποτέλεσµα έχουµε επαληθεύσει ότι: 1. Στην τελική λύση η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία (Πράγµατι η συµβολοσειρα ΚΦΕΡΤ είναι διαφορετική από την ΕΦΚΡΤ) 2. Έχουµε n=24 διαφορετικά αντικείµενα (τα γράµµατα) τα οποία τοποθετούµε στον κουβά και k=5 θέσεις. 3. Στην τελική µας λύση κάθε άντικείµενο µπορεί να επιλεχθεί οσεσδήποτε φορές (π.χ. το γράµµα Α µπορεί να επαναληφθεί και στις 5 θέσεις)
 • 16. Β. Θεωρία 2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων 5. ∆υαδικές Συµβολοσειρές (χωρίς περιορισµούς) 16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις Πόσες δυαδικές συµβολοσειρές µήκους 10 υπάρχουν; ΛΥΣΗ: Ως διατάξεις µε επανάληψη οι τρόποι είναι: 10 2 Η άσκηση αυτή είναι ειδική περίπτωση της προηγούµενης έχοντας ως αλφάβητο το {0,1} και 10 θέσεις.
 • 17. Β. Θεωρία 2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιατάξεων 6. ∆υαδικές Συµβολοσειρές (µε ακριβώς k άσσους) 17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις Πόσες δυαδικές συµβολοσειρές µήκους 10 µπορούµε να κατασκευάσουµε που να περιέχουν ακριβώς 3 άσσους; ΛΥΣΗ: Το πρόβληµα µοντελοποιείται ως µεταθέσεις οµάδων οµοίων αντικειµένων (3 άσσοι και 7 µηδενικά):αντικειµένων (3 άσσοι και 7 µηδενικά): !7!3 !10 ⋅ Για να οδηγηθούµε σε αυτό το αποτέλεσµα έχουµε επαληθεύσει ότι: 1. Στην τελική λύση η σειρά των αντικειµένων έχει σηµασία (είναι συµβολοσειρά) 2. Έχουµε n=10 αντικείµενα που χωρίζονται σε 2 οµάδες οµοίων αντικειµένων (3 άσσοι και 7 µηδενικά). 3. Στην τελική µας λύση διατάσσουµε ΌΛΑ τα αντικείµενα.
 • 18. Γ. Μεθοδολογία 1. ∆ιάταξη οµοίων αντικείµενων 18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Τα αντικείµενα από τα οποία επιλέγουµε µπορεί να είναι τριών κατηγοριών: Α) Οµοια (= Μη διακεκριµένα). Προσοχή ότι µε αυτήν την εκφώνηση εννοούµε ότι ΌΛΑ είναι όµοια. Β) Οµάδες Οµοίων Αντικειµένων. Π.χ. έχω 5 κόκκινους, 4 άσπρους και 6 πράσινους βόλους, άρα έχω 3 οµάδες οµοίων αντικειµένων Γ) ∆ιαφορετικά. ΌΛΑ διαφορετικά ανά δύο µεταξύ τους. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση µπορώ να χρησιµοποιήσω τους τύπους των συνδυασµών. Παράδειγµα: Έστω 50 µη διακεκριµένοι βόλοι. Με πόσους τρόπους µπορώ να διάταξω 5 από αυτούς ΛΥΣΗ: Με 1 τρόπο. χρησιµοποιήσω τους τύπους των συνδυασµών. Γενικά όταν έχω να διατάξω όµοια αντικείµενα υπάρχει µόνο 1 τρόπος διότι κάθε άλλη λύση θα είναι ακριβώς ίδια µε την πρώτη.
 • 19. Γ. Μεθοδολογία 2. Αντικείµενα σε Σειρά 19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Μας ζητείται να µετρήσουµε πόσες διατάξεις υπάρχουν που δύο συγκεκριµένα αντικείµενα είναι σε σειρά. Μετράµε πρώτα (µε καταµέτρηση) µε πόσους τρόπους τα δύο αντικείµενα τοποθετούνται σε διαδοχικές θέσεις και έπειτα διατάσσουµε τα υπόλοιπα αντικείµενα. Γενικά όταν µας δίνουν µια διάταξη υπό περιορισµό, πρώτα µετράµε µε πόσους τρόπους ικανοποιείται ο περιορισµός και έπειτα µετράµε µε πόσους τρόπους µπορούµε να διατάξουµε τα υπόλοιπα αντικείµενα στις υπόλοιπες θέσεις. Παράδειγµα: Πόσοι οι αναγραµµατισµοί της λέξης ΠΑΡΑΠΟΝΑ που τα 2Π είναι σε σειρά. ΛΥΣΗ: Τα 2Π τοποθετούνται σε σειρά µε 7 τρόπους (στις θέσεις 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8) Στις υπόλοιπες 6 θέσεις τοποθετούµε τα γράµµατα 3Α,1Ο,1Ρ,1Ν µε ως διατάξεις οµάδων οµοίων αντικειµένων. Άρα από τον κανόνα του γινοµένου οι λέξεις είναι: υπόλοιπα αντικείµενα στις υπόλοιπες θέσεις. !1!1!1!3 !6 ⋅⋅⋅ !1!1!1!3 !6 7 ⋅⋅⋅ ⋅
 • 20. Γ. Μεθοδολογία 3. Αντικείµενα όχι σε Σειρά 20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Μας ζητείται να µετρήσουµε πόσες διατάξεις υπάρχουν που δύο συγκεκριµένα αντικείµενα δεν είναι σε σειρά. Μετράµε πρώτα (µε καταµέτρηση) µε πόσους τρόπους τα δύο αντικείµενα τοποθετούνται σε διαδοχικές θέσεις και έπειτα διατάσσουµε τα υπόλοιπα αντικείµενα. Μπορεί να λυθεί και µε ΑΦΑΙΡΕΣΗ που είναι γενική µεθοδολογία όταν µας ζητείται να µετρήσουµε κάτι «που ∆ΕΝ έχει την ιδιοτητα». Μετράµε ως εξής (όλοι οι τρόποι)-(τρόποι που έχουν την ιδιότητα) Παράδειγµα: Πόσοι οι αναγραµµατισµοί της λέξης ΠΑΡΑΠΟΝΑ που τα 2Π δεν είναι σε σειρά. Α’ τρόπος: Τα 2Π τοποθετούνται σε µη διαδοχικές θέσεις µε 21 τρόπους (στις θέσεις 1-3,1-4,1-5,1- 6,1-7,1-8,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-5,3-6,3-7,3-8,4-6,4-7,4-8,5-7,5-8,6-8) Στις υπόλοιπες 6 θέσεις τοποθετούµε τα γράµµατα 3Α,1Ο,1Ρ,1Ν µε ως διατάξεις οµάδων οµοίων αντικειµένων. Άρα από τον κανόνα του γινοµένου οι λέξεις είναι: Β’Τρόπος: Όλες οι λέξεις είναι: Οι συµβολοσειρές που τα 2Π είναι σε σειρά είναι: Συνεπώς οι συµβολοσειρές που τα 2Π δεν είναι σε σειρά είναι: !1!1!1!3 !6 ⋅⋅⋅ !1!1!1!3 !6 21 ⋅⋅⋅ ⋅ !1!1!1!2!3 !8 ⋅⋅⋅⋅ !1!1!1!3 !6 7 ⋅⋅⋅ ⋅ !1!1!1!3 !6 7 !1!1!1!2!3 !8 ⋅⋅⋅ ⋅− ⋅⋅⋅⋅
 • 21. Γ. Μεθοδολογία 4. Συµβολοσειρές µε τουλάχιστον ένα από κάποιο αντικείµενο 21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Μας ζητείται να κατασκευάσουµε διατάξεις που περιέχουν τουλ. ένα από κάποιο από τα διαθέσιµα αντικείµενα. Η ευθεία καταµέτρηση εδώ δεν δουλεύει γιατι «τουλάχιστον ένα» σηµαίναι ή 1 ή 2 ή 3 ή…., άρα απαιτεί µια τεράστια περιπτωσιολογία. Μπορεί να λυθεί όµως µε ΑΦΑΙΡΕΣΗ που εφαρµόζεται µε µεγάλη αποδοτικότητα εδώ, αφού το αντίθετο «του τουλάχιστον ένα» είναι το «κανένα». Άρα µετράµε «όλες οι λέξεις» – «οι λέξεις χωρίς το αντικείµενο» Παράδειγµα: Πόσες οι συµβολοσειρές µήκους 10 του ελληνικού αλφαβήτου που περιέχουν τουλάχιστον ένα Α ΛΥΣΗ: Όλες οι λέξεις µήκους 10 είναι: 2410 Οι λέξεις µήκους 10 που δεν περιέχουν Α είναι: 2310 Συνεπώς οι ζητούµενες λέξεις είναι: 2410 -2310 το αντικείµενο»
 • 22. Γ. Μεθοδολογία 5. Κυκλικές ∆ιατάξεις 22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Οι κυκλικές διατάξεις είναι µια ειδική κατηγορία άσκησης που τοποθετούµε αντικείµενα σε ένα κυκλικό τραπέζι και θεωρούνται όµοιοι δύο τρόποι εφόσον κινούµενοι δεξιόστροφα γύρω από το τραπέζι συναντήσουµε µε την ίδια σειρά τα ίδια άτοµα. Στην άσκηση αυτή: -> Μετράµε τα αντικείµενα σαν να είναι σε µια σειρά Παράδειγµα: Σε ένα κυκλικό τραπέζι 4 θέσεων πρόκειται να κάτσουν 4 διακεκριµένα άτοµα. Πόσοι είναι οι τρόποι, αν θεωρούνται όµοιες δύο τοποθετήσεις εφόσον κινούµενοι δεξιόστροφα γύρω από το τραπέζι συναντήσουµε µε την ίδια σειρά τα ίδια άτοµα. ΛΥΣΗ: Υπάρχουν 4! δυνατές τοποθετήσεις των ατόµων σε µια σειρά. ∆ιαιρώ το αποτέλεσµα µε 4 διότι υπάρχουν 4 κυκλικες µετατοπίσεις της ίδιας λύσης. Άρα έχουµε 4!/4=3! λύσεις. -> Μετράµε τα αντικείµενα σαν να είναι σε µια σειρά -> ∆ιαιρούµε µε το πλήθος των θέσεων (διότι τόσες είναι οι κοινές κυκλικές διατάξεις)
 • 23. Γ. Μεθοδολογία 6. ∆ιατάξεις µε Εµφύτευση Υποδοχών 23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Ένας πολύ δύσκολος περιορισµός είναι όταν µας ζητείται να έχουµε περισσότερα από 2 αντικείµενα στην διάταξή µας που δεν είναι σε σειρά. Εδώ η αφαίρεση δεν µπορεί να δουλέψει. Υπάρχει ένας ειδικός τρόπος λύσης που απαιτεί γνώση από το επόµενο µάθηµα (1.4). Θα µελετήσουµε αυτόν τον τρόπο επίλυσης στο Μάθηµα 1.4
 • 24. Γ. Μεθοδολογία 7. Περίπλοκοι Περιορισµοί 24∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Σε αρκετές εκφωνήσεις δεν θα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε απευθείας κάποιον από τους τύπους λόγω της ύπαρξης κάποιου περιορισµού. Στις περιπτώσεις αυτές σπάµε το πρόβληµα σε υποπροβλήµατα και σκεφτόµαστε µε τους τρόπους που αναλύσαµε σε προηγούµενο µάθηµα, δηλαδή: Είτε διακρίνουµε διαφορετικές περιπτώσεις και συνδυάζουµε τις λύσεις µε τον κανόνα αθροίσµατος Είτε κατασκευάζουµε την λύση σε φάσεις (στάδια) και συνδυαζουµε τις λύσεις µε τον κανόνα Παράδειγµα: Πόσες οι συµβολοσειρές από 3Α,3Β,3Γ που ξεκινούν µε Α και τελειώνουν µε Α ή Γ. ΛΥΣΗ: ∆ιακρίνω περιπτώσεις για τον περιορισµό: Να ξεκινά µε Α και να τελειώνει µε Α. Οι υπόλοιπες 7 θέσεις συµπληρώνονται µε τρόπους Να ξεκινά µε Α και να τελειώνει µε Γ. Οι υπόλοιπες 7 θέσεις συµπληρώνονται µε τρόπους Άρα από τον κανόνα του αθροίσµατος οι τρόποι είναι Είτε κατασκευάζουµε την λύση σε φάσεις (στάδια) και συνδυαζουµε τις λύσεις µε τον κανόνα γινοµένου. !1!3!3 !7 ⋅⋅ !2!2!3 !7 ⋅⋅ !2!2!3 !7 !1!3!3 !7 ⋅⋅ + ⋅⋅
 • 25. ∆. Ασκήσεις Ασκηση Κατανόησης 1 Υπολογίστε: (Α) Πόσες οι δυνατές απαντήσεις στα Σ/Λ της ΠΛΗ20 (10 οµάδες µε 4 ερωτήµατα η κάθε µία, όπου κάθε ερώτηµα µπορεί να απαντήθεί µε Σ ή Λ ή να µην απαντηθεί καθόλου. (Β) Το πλήθος των λέξεων που µπορούµε να κατασκευάσουµε µε τα γράµµατα της λέξης ΠΑΤΑΤΕΣ 25∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις της λέξης ΠΑΤΑΤΕΣ (Γ) Το πλήθος των λέξεων του αγγλικού αλφαβήτου µε µήκος 10 (∆) Το πλήθους των λέξεων του αγγλικού αλφαβήτου µε µήκος 10 χρησιµοποιώντας διαφορετικά γράµµατα. (Ε) Τους τρόπους που µπορούν να κάτσουν σε 4 καρέκλες 4 άτοµα, αν η σειρά που κάθονται τα άτοµα στις καρέκλες έχει σηµασία (ΣΤ) Τους τρόπους που µπορούν να κάτσουν σε 4 καρέκλες 10 άτοµα, αν η σειρά που κάθονται τα άτοµα στις καρέκλες έχει σηµασία,
 • 26. ∆. Ασκήσεις Ασκηση Κατανόησης 2 Υπολογίστε: (Α) Το πλήθος των 10 x 10 τετραγωνικών πινάκων που κάθε στοιχείο του πίνακα είναι ένας αριθµός από το 0 εώς το 5 (Β) Το πλήθος των 10 x 10 σταυρολέξων που µπορούµε να κατασκευάσουµε (Μας ενδιαφέρει η τοποθέτηση λευκών και µάυρων τετραγώνων και όχι η τοποθέτηση των λέξεων) 26∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις τοποθέτηση των λέξεων) (Γ) Οι στήλες του ΠΡΟΠΟ που περιέχουν 5 άσσους, 8 Χ, και 1 δυάρι (∆) Οι συµβολοσειρές µήκους 10 µε 8Α και 2Β (Ε) Οι δυαδικές συµβολοσειρές µήκους 10 µε 5 άσσους (ΣΤ) Οι δυαδικές συµβολοσειρές µήκους n µε k άσσους (Z) Τα nxn σταυρόλεξα µε ακριβώς k λευκά τετράγωνα.
 • 27. ∆. Ασκήσεις Ασκηση Κατανόησης 3 Έχουµε 10 αριθµηµένους βόλους, έστω µε ετικέτες 1,2,..,10. (Α) Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους τοποθετήσουµε σε µια σειρά ώστε οι βόλοι 5 και 8 να εµφανίζονται σε διαδοχικές θέσεις (Β) Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους τοποθετήσουµε σε µια σειρά ώστε 27∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις (Β) Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους τοποθετήσουµε σε µια σειρά ώστε οι βόλοι 5 και 8 να µην εµφανίζονται σε διαδοχικές θέσεις
 • 28. ∆. Ασκήσεις Ασκηση Κατανόησης 4 Έστω το αλφάβητο {Α,Β,Γ}. Κατασκευάζουµε συµβολοσειρές µήκους 10: (Α) Πόσες οι συµβολοσειρές που περιέχουν ακριβώς ένα Α; (Β) Πόσες οι συµβολοσειρές που περιέχουν το πολύ ένα Α; 28∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις (Γ) Πόσες οι συµβολοσειρές που περιέχουν τουλάχιστον ένα Α;
 • 29. ∆. Ασκήσεις Ασκηση Κατανόησης 5 Σε κυκλικό τραπέζι n θέσεων θα καθίσουν n διακεκριµένα άτοµα. Πόσοι οι τρόποι να γίνει η τοποθέτηση; (Σηµείωση: Θεωρούνται όµοιοι δύο τρόποι, αν κινούµενοι δεξιόστροφα γύρω από το τραπέζι, συναντήσουµε µε την ίδια σειρά τα ίδια άτοµα) 29∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
 • 30. ∆. Ασκήσεις Ασκηση Κατανόησης 6 Έστω τα γράµµατα Α,Β,Β,Γ,Γ,Γ,Γ,∆,∆ (Α) Πόσες οι συµβολοσειρές που περιέχουν την συµβολοσειρά ΑΒΒ ή την συµβολοσειρά ΑΓΒ. (Β) Πόσες οι συµβολοσειρές που αρχίζουν µε ∆ και τελειώνουν µε Β ή Γ 30∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις (Β) Πόσες οι συµβολοσειρές που αρχίζουν µε ∆ και τελειώνουν µε Β ή Γ
 • 31. ∆. Ασκήσεις Ασκηση Κατανόησης 7 Έχουµε 10 αριθµηµένους βόλους (1..10). Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους βάλουµε σε µια σειρά, έτσι ώστε στην 1η θέση να έχουµε άρτιο βόλο και στην τελευταία θέση να έχουµε περιττό βόλο; 31∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
 • 32. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 1 Θεωρούµε τις µεταθέσεις 21 διακεκριµένων αντικειµένων α1, α2, ..., α21. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν; 1. Υπάρχουν (10!)2 µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται στην 11η θέση. 2. Υπάρχουν 21!/2 µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται πριν το α2 32∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις 2. Υπάρχουν 21!/2 µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται πριν το α2 3. Υπάρχουν 19! µεταθέσεις όπου τα α1, α2, και α3 εµφανίζονται σε διαδοχικές θέσεις µε αυτήν τη σειρα. 4. Υπάρχουν 19! µεταθέσεις όπου το αντικείµενο α1 εµφανίζεται στην 1η θέση και το αντικείµενο α21 εµφανίζεται στην 21η θέση.
 • 33. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 2 Ο αριθµός των διαφορετικών τρόπων να προγραµµατιστούν οι εξετάσεις 5 διαφορετικών µαθηµάτων σε µια εξεταστική περίοδο διάρκειας 30 ηµερών, ώστε να µην συµπίπτει η εξέταση δύο µαθηµάτων την ίδια ηµέρα είναι ίσος µε: 1. Τον αριθµό των δυαδικών συµβολοσειρών µήκους 30 που περιέχουν 5 άσσους. 33∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις άσσους. 2. Τον συντελεστή του x5 στην παράσταση (1 + x)30 3. 305 4. 30!/25!
 • 34. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 3 Ένας καλαθοσφαιριστής εκτελεί 10 διαδοχικές διακεκριµένες βολές. Κάθε βολή µπορεί να είναι εύστοχη ή άστοχη. Ο προπονητής καταγράφει τα αποτελέσµατα των βολών το ένα µετά το άλλο. Ο αριθµός των δυνατών καταγραφών που µπορεί να κάνει ο προπονητής είναι: 1. 10! 34∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις 2. 102 3. Τον αριθµό των υποσυνόλων που µπορούν να προκύψουν από ένα σύνολο 10 διακεκριµένων στοιχείων 4. 210
 • 35. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 1 Α) Ένας φωτογράφος θέλει να βγάλει γαµήλιες φωτογραφίες που περιλαµβάνουν τους νεόνυµφους και 10 συγκεκριµένα συγγενικά πρόσωπα. Με πόσους τρόπους µπορεί να τοποθετήσει τα 12 πρόσωπα σε µια σειρά ώστε οι νεόνυµφοι να βρίσκονται στο κέντρο της φωτογραφίας (δηλαδή να υπάρχουν 5 άτοµα δεξιά τους και 5 αριστερά τους) ; Β) ‘Ένα παιδί έχει στη διάθεση του 15 τουβλάκια από κάθε ένα από τέσσερα διαφορετικά χρώµατα. Με πόσους τρόπους µπορεί να τοποθετήσει 10 τουβλάκια στη σειρά; 35∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις χρώµατα. Με πόσους τρόπους µπορεί να τοποθετήσει 10 τουβλάκια στη σειρά; Γ) Έχουµε στη διάθεση µας 15 διακεκριµένα CD και 5 όµοια µεταξύ τους κενά CD. Με πόσους τρόπους µπορούµε να τα τοποθετήσουµε το ένα δίπλα στο άλλο σε ένα ράφι;
 • 36. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 2 Ο διοικητής ενός στρατοπέδου έχει να επιλέξει ανάµεσα σε 50 διακεκριµένους στρατιώτες τρεις στρατιώτες για την πρωινή, απογευµατινή και βραδινή σκοπιά. 1) Με πόσους τρόπους µπορεί να επιλέξει αν δεν έχει σηµασία σε ποια σκοπιά θα τοποθετηθεί κάθε στρατιώτης που επιλέγεται και δεν µπορεί ένας στρατιώτης να επιλεγεί για περισσότερες από µία σκοπιές; 2) Με πόσους τρόπους µπορεί να επιλέξει αν δεν έχει σηµασία σε ποια σκοπιά θα τοποθετηθεί κάθε στρατιώτης που επιλέγεται και µπορεί ένας στρατιώτης να επιλεγεί 36∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις τοποθετηθεί κάθε στρατιώτης που επιλέγεται και µπορεί ένας στρατιώτης να επιλεγεί για περισσότερες από µία σκοπιές; 3) Με πόσους τρόπους µπορεί να επιλέξει αν έχει σηµασία σε ποια σκοπιά θα τοποθετηθεί κάθε στρατιώτης που επιλέγεται και δεν µπορεί ένας στρατιώτης να επιλεγεί για περισσότερες από µία σκοπιές; 4) Με πόσους τρόπους µπορεί να επιλέξει αν έχει σηµασία σε ποια σκοπιά θα τοποθετηθεί κάθε στρατιώτης που επιλέγεται και µπορεί ένας στρατιώτης να επιλεγεί για περισσότερες από µία σκοπιές;
 • 37. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 3 ∆ύο οµάδες (έστω A και B) που αποτελούνται από 8 διακεκριµένους αθλητές η κάθε µια (έστω A1, A2,..., A8 και B1,B2, . . . ,B8) πρόκειται να συναγωνιστούν σε µια σκυταλοδροµία 8 × 100. Ο προπονητής της πρώτης οµάδας ζητά από τον αθλητή A3 να ξεκινήσει τον αγώνα και δε θέτει κανέναν άλλο περιορισµό ως προς τη σειρά µε την οποία θα τρέξουν οι αθλητές της πρώτης οµάδας. Με τη σειρά του ο προπονητής της δεύτερης οµάδας θέτει ως µοναδικό περιορισµό να παρεµβληθούν δύο ακριβώς αθλητές ανάµεσα στους B1 και B5 (ή στους B5 και B1) στη σειρά µε την οποία θα τρέξουν οι αθλητές της δεύτερης 37∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις B1 και B5 (ή στους B5 και B1) στη σειρά µε την οποία θα τρέξουν οι αθλητές της δεύτερης οµάδας. (Α) Με πόσους τρόπους µπορούν να τρέξουν οι αθλητές της οµάδας Α; (Β) Με πόσους τρόπους µπορούν να τρέξουν οι αθλητές της οµάδας Β; (Γ) Με πόσους τρόπους µπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας ως προς τη σειρά µε την οποία θα αγωνιστούν οι αθλητές των δύο οµάδων;
 • 38. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 4 Έστω τα γράµµατα της λέξης ΣΤΑΣΙ∆Ι: (Α) Πόσες οι συµβολοσειρές που τα 2Σ είναι σε σειρά; (Β) Πόσες οι συµβολοσειρές που τα 2Σ δεν είναι σε σειρά; (Γ) Πόσες οι συµβολοσειρές που τα 2Σ είναι σε σειρά και τα 2Ι δεν είναι σε σειρά; 38∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις
 • 39. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 5 Ένα κωδικοποιηµένο αλφάβητο αποτελείται από τέσσερις παύλες (-), 10 τελείες (.) και τα γράµµατα Α,Β. A) Πόσες διαφορετικές συµβολοσειρές µήκους 30 µπορούν να µεταδοθούν µε τον κώδικα αυτό αν οι υπόλοιπες 14 θέσεις συµπληρώνονται µε κενά; B) Πόσες διαφορετικές συµβολοσειρές µήκους 16 µπορούν να µεταδοθούν µε τον κώδικα αυτό αν απαγορεύεται η παρουσία τόσο της συµβολοσειράς ΑΒ όσο και της ΒΑ (δηλαδή απαγορεύεται η παρουσία του Α αµέσως µετά το Β αλλά και η παρουσία του Β 39∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις (δηλαδή απαγορεύεται η παρουσία του Α αµέσως µετά το Β αλλά και η παρουσία του Β αµέσως µετά το Α);
 • 40. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 6 Έστω 4 πράσινες, 4 κόκκινες και 4 µαύρες µπάλες. Να υπολογιστούν οι τρόποι για την διαταξη των µπαλών σε 6 θέσεις µε τον περιορισµό να διαταχθεί το πολύ 1 πράσινη µπάλα. 40∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.3: ∆ιατάξεις