ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ στην ΕΝΟΤΗΤΑ 1

∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 1 1
ΠΛΗ20
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-1
Ονοµατεπώνυµο:…………………………………………………………………
Ηµεροµηνία: ………………………………………………………………………
ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ (30% του βαθµού)
(1) Ένα παιχνίδι παίζεται µε 6 παίκτες, καθένας από τους οποίους επιλέγει έναν αριθµό από το 1 εώς το 10. Οι
διαφορετικοί τρόποι επιλογής των αριθµών είναι:
1. Όσοι ο συντελεστής του /10! στην παράσταση 1
2. Όσοι ο συντελεστής του /6! στην παράσταση
3. 4 ∙ 10 αν τουλάχιστον ένας παίκτης έχει τον αριθµό 10.
4. 10 10 αν τουλάχιστον ένας παίκτης έχει τον αριθµό 10.
(2) Έχουµε διακεκριµένες υποδοχές στις οποίες θέλουµε να διανείµουµε µη διακεκριµένα σφαιρίδια, έτσι
ώστε κάθε υποδοχή να έχει τουλάχιστον 1 σφαιρίδιο. Οι τρόποι είναι ίσοι µε:
1. To συντελεστή του / ! στο ανάπτυγµα της γεννήτριας 1 !
⋯ !
.
2. To συντελεστή του / ! στο ανάπτυγµα της γεννήτριας 1 ⋯ .
3. Τo πλήθος των ακεραίων λύσεων της εξίσωσης: ⋯ όπου ∈ , 1
4. ! 1,
(3) Πόσες είναι οι διαφορετικές συµβολοσειρές µήκους n, που αποτελούνται από άρτιο πλήθος Α, περιττό
πλήθος Β και τουλάχιστον 1Γ;
1. Όσες και ο συντελεστής του / ! στο ανάπτυγµα της γεννήτριας ∙
"#$"%#
∙
"#&"%#
2. Όσες και ο συντελεστής του στο ανάπτυγµα της γεννήτριας 1 ⋯ '
⋯ 1
(
⋯
3. 3, αν n=3
4. Το πλήθος των τρόπων να διανείµουµε n αριθµηµένες µπάλες σε 3 διακεκριµένες υποδοχές, ώστε η 1η
υποδοχή να έχει άρτιο αριθµό µπαλών, η 2η
περιττό αριθµό µπαλών και η 3η
τουλάχιστον µία µπάλα.
(4) Έστω Α σύνολο µε n στοιχεία
1. Τα υποσύνολα του Α µε k στοιχεία είναι όσα τα υποσύνολα µε n-k στοιχεία.
2. Τα υποσύνολα του Α είναι 2n
.
3. Οι λέξεις µήκους k που σχηµατίζονται µε αλφάβητο το Α είναι όσες ο συντελεστής του k
x στην
παράσταση
2
1 ....
2! !
nk
x
x x
k
+ + + +
 
 
 
4. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α µε k στοιχεία αυξάνει καθώς το k αυξάνει.
(5) Έχουµε 20 διαφορετικά περιοδικά και 5 διαφορετικά ράφια. Οι διαφορετικοί τρόποι τοποθέτησης των
περιοδικών στα ράφια είναι:
1. ( )20 5 1
20
20! + −
, αν έχει σηµασία η σειρά τους στα ράφια.
2. ίσοι µε τον συντελεστή του 20
/20!x στην
52 3 4
1
2! 3! 4!
x x x
x
 
+ + + + + 
 
L , αν έχει σηµασία η σειρά τους στα
ράφια.
3. 5
20!
4!
, αν το κάθε ράφι θα πάρει 4 περιοδικά και δεν έχει σηµασία η σειρά.
4. ίσοι µε τον συντελεστή του 20
/20!x στην
52 3 4
1
2! 3! 4!
x x x
x
 
+ + + + + 
 
L , αν δεν έχει σηµασία η σειρά τους.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 1 2
(6) Μια τετραόροφη πολυκατοικία έχει 3 διακεκριµένα παράθυρα σε κάθε όροφο. Το φως σε ένα
παράθυρο µπορεί να είναι αναµµένο ή όχι.
1. Οι διαφορετικοί τρόποι που µπορεί να φωτίζονται τα παράθυρα είναι 12
2
2. Οι διαφορετικοί τρόποι που µπορεί να φωτίζονται 5 παράθυρα είναι όσα ο συντελεστής του x5
στην παράσταση 12
(1 )x+ .
3. Όλα τα παράθυρα είναι σκοτεινά και 5 από αυτά φωτίζονται ένα-ένα διαδοχικά. Οι τρόποι που
µπορεί να συµβεί αυτό είναι C(12,5).
4. Οι διαφορετικοί τρόποι που µπορεί να φωτίζονται k παράθυρα αν σε κάθε όροφο έχει σηµασία
µόνο ο αριθµός των φωτισµένων παραθύρων, είναι όσοι ο συντελεστής του k
x στην παράσταση
2 3 4
(1 )x x x+ + + .
(7) Το πλήθος των διαφορετικών λύσεων της εξίσωσης: ⋯ , 	 ∈ είναι ίσος µε:
1. *
1
+
2.
3. Το συντελεστή του όρου &
στην παράσταση 1 $ &
4. Το συντελεστή του όρου &
στην παράσταση 1 ⋯ $
(8) Θεωρούµε 4 κληρώσεις ενός ακεραίου από το 1 µέχρι το 10. Κάθε αριθµός προκύπει µε
πιθανότητα 1/10 σε κάθε κλήρωση και τα αποτελέσµατα των δύο κληρώσεων είναι ανεξάρτητα.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι;
1. Η πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι άρτιος αριθµός σε τουλάχιστον µία κλήρωση είναι 54
/104
2. Η πιθανότητα όλα τα αποτελέσµατα να είναι πολλαπλάσια του 3 είναι 34
/104
3. Η πιθανότητα το άθροισµα των αποτελεσµάτων να είναι 5, είναι 4/104
4. Η πιθανότητα να µην έρθει περιττός αριθµός είναι 1/16
(9) Στην τελετή αποφοίτησης ενός ∆ηµοτικού Σχολείου, οι 100 (διακεκριµένοι) µαθητές περιµένουν σε
3 διαφορετικές σειρές για να πάρουν το απολυτήριο (η θέση κάθε µαθητή στη σειρά έχει σηµασία).
Οι διαφορετικοί τρόποι να συµβεί αυτό είναι:
1. 3100
2.
102!
2!
3. Όσοι ο συντελεστής του 100
100!x στην παράσταση ( )
35 6 7
x x x+ + +L , αν πρέπει να υπάρχουν
τουλάχιστον 5 παιδιά σε κάθε σειρά.
4. Όσοι ο συντελεστής του 100
x στην παράσταση ( )
35 6 7
x x x+ + +L , αν πρέπει να υπάρχουν
τουλάχιστον 5 παιδιά σε κάθε σειρά.
(10) Οι διαφορετικές δυαδικές συµβολοσειρές µήκους k + n – 1 µε k άσσους και n – 1 µηδενικά είναι:
1. Όσα τα διαφορετικά υποσύνολα µε k στοιχεία ενός συνόλου µε k + n – 1 στοιχεία.
2. Όσες οι διαφορετικές µη αρνητικές ακέραιες λύσεις της εξίσωσης 1 nz z k+ + =L .
3. Όσες οι διαφορετικές µη αρνητικές ακέραιες λύσεις της εξίσωσης 1 kz z n+ =L .
4. Όσες ο συντελεστής του 1n
x −
στην παράσταση ( )
12 3
1
k
x x x
+
+ + + +L
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 1 3
ΑΣΚΗΣΕΙΣ (70% του βαθµού – Μονάδες ~50/100)
Άσκηση 1 (Μονάδες 25)
100 πελάτες ενός ταξιδιωτικού γραφείου (που θεωρούνται µη διακεκριµένοι) πρόκειται να επιλέξουν προορισµό
για τις θερινές τους διακοπές, από τρεις διαθέσιµους προορισµούς, έστω Α, Β και Γ. ∆ιατυπώστε γεννήτρια
συνάρτηση και επισηµάνετε τη δύναµη του x της οποίας ο συντελεστής δίνει τον αριθµό των τρόπων να γίνει
αυτό, όταν:
a. ∆εν υπάρχει περιορισµός στο πλήθος των πελατών που θα επιλέξουν κάθε προορισµό.
b. Στον προορισµό Α µπορούν να πάνε το πολύ 25 πελάτες, το πλήθος των πελατών που θα πάνε
στον προορισµό Β πρέπει να είναι διπλάσιο από το πλήθος των επιβατών που θα πάνε στον
προορισµό Α και το πλήθος των επιβατών που θα πάνε στον προορισµό Γ είναι µεγαλύτερο από το
πλήθος των επιβατών που θα πάνε στον προορισµό Β.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 1 4
Άσκηση 2 (Μονάδες 25)
Μια σχολική τάξη αποτελείται από 30 διακεκριµένους µαθητές, 15 αγόρια και 15 κορίτσια. Εξετάζουµε τους
διαφορετικούς τρόπους να χωρίσουµε τους µαθητές σε οµάδες, ώστε κάθε µαθητής να ανήκει σε µία οµάδα, και
να τους αναθέσουµε εργασίες για το µάθηµα της Πληροφορικής.
Να υπολογισθεί το πλήθος των διαφορετικών αναθέσεων αν:
a. Κάθε οµάδα αποτελείται από 2 άτοµα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και το θέµα της εργασίας είναι κοινό
για όλες τις οµάδες.
b. Κάθε οµάδα αποτελείται από 5 άτοµα, ανεξαρτήτως φύλου, και υπάρχουν 6 θέµατα εργασιών από τα
οποία κάθε οµάδα επιλέγει ένα θέµα διαφορετικό από αυτό των άλλων οµάδων.
c. Κάθε οµάδα αποτελείται είτε από 5 αγόρια είτε από 5 κορίτσια, και το θέµα της εργασίας είναι κοινό
για όλες τις οµάδες.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 1 5
Άσκηση 3 (Μονάδες 25)
(Ερώτηµα 1)
Το κόστος της αγοράς ενός πράσινου βόλου είναι 15€, ενός κόκκινου βόλου είναι 10€ και ενός άσπρου βόλου
είναι 5€. ∆ιαθέτουµε 200€ και θέλουµε να αγοράσουµε συνολικά 20 βόλους. ∆ιατυπώστε γεννήτρια συνάρτηση
και δώστε τον όρο του οποίου ο συντελεστής δίνει τους τρόπους αγοράς των βόλων.
(Ερώτηµα 2)
Πόσες 3µελείς επιτροπές µπορούν να κατασκευαστούν από ένα σύνολο n διακεκριµένων ατόµων αν:
(α) Τα µέλη είναι ισότιµα
(β) Η επιτροπή διαθέτει πρόεδρο, γραµµατέα και ταµία.
(γ) Η επιτροπή διαθέτει πρόεδρο και δύο ισότιµα µέλη
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 1 6
Άσκηση 4 (Μονάδες 25)
(Ερώτηµα 1) Ένα φορτηγό περιέχει 100 συσκευασίες των 10kg και 100 συσκευασίες των 20kg ενός
συγκεκριµένου προϊόντος. Το φορτηγό πρόκειται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες δύο διακεκριµένων supermarket
που είναι ακριβώς 1000kg και 2000kg αντίστοιχα. Σχηµατίστε γεννήτρια συνάρτηση και υποδείξτε τον όρο του
οποίου ο συντελεστής δίνει τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους θα εξυπηρετηθούν τα δύο
supermarket, αν από το πρώτο υπάρχει η απαίτηση να παραλάβει τουλάχιστον 20 συσκευασίες των 10kg και
10 συσκευασίες των 20kg, ενώ από το δεύτερο δεν τίθεται κανένας περιορισµός (∆εν απαιτείται ο υπολογισµός
του συντελεστή).
(Ερώτηµα 2) Ένα διαγώνισµα αποτελείται από 3 διακεκριµένα ερωτήµατα . Αν για τη µέγιστη δυνατή
βαθµολογία κάθε ερωτήµατος επιλέξουµε ανάµεσα σε 8,12,16 ή 20 µονάδες, µε πόσους τρόπους µπορεί να
γίνει η επιλογή των µονάδων ώστε το άριστο γραπτό να βαθµολογηθεί µε 40 µονάδες; Επιλύστε το πρόβληµα
µε τη βοήθεια γεννητριών συναρτήσεων, σχηµατίστε δηλαδή τη γεννήτρια συνάρτηση και υποδείξτε το
συντελεστή του όρου που δίνει την απάντηση στο ερώτηµα.

Recommended

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 6 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 6ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 6
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 6Dimitris Psounis
1.6K views2 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 10 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 10ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 10
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 10Dimitris Psounis
1.3K views3 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 11 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 11ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 11
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 11Dimitris Psounis
1.3K views4 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 13Dimitris Psounis
872 views4 slides
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4Dimitris Psounis
979 views7 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2Dimitris Psounis
1.2K views6 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 25 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 25ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 25
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 25Dimitris Psounis
898 views6 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5Dimitris Psounis
898 views6 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3Dimitris Psounis
937 views6 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 19 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 19ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 19
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 19Dimitris Psounis
791 views4 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 15Dimitris Psounis
965 views4 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 12Dimitris Psounis
1.2K views4 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
Dimitris Psounis937 views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)Dimitris Psounis
7.4K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.8K views10 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7Dimitris Psounis
4K views9 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
10K views40 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.1K views3 slides

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7
Dimitris Psounis3.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis8.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.7K views

Similar to ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4Dimitris Psounis
1K views6 slides
Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση) by
Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση)Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση)
Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση)Konstantinos Georgiou
1.3K views10 slides
αριθμητικές παραστάσεις εξισώσεις by
αριθμητικές παραστάσεις εξισώσειςαριθμητικές παραστάσεις εξισώσεις
αριθμητικές παραστάσεις εξισώσειςsterkalf
6.2K views15 slides
Μαθηματικά Ε΄ 4.22 - 23. ΄΄Έννοια του ποσοστού - Προβλήματα με ποσοστά΄΄ by
Μαθηματικά Ε΄ 4.22 - 23. ΄΄Έννοια του ποσοστού - Προβλήματα με ποσοστά΄΄Μαθηματικά Ε΄ 4.22 - 23. ΄΄Έννοια του ποσοστού - Προβλήματα με ποσοστά΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 4.22 - 23. ΄΄Έννοια του ποσοστού - Προβλήματα με ποσοστά΄΄Χρήστος Χαρμπής
83.7K views93 slides
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf by
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdfssuser2ed2c5
9 views64 slides

Similar to ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1(20)

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
Dimitris Psounis1K views
Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση) by Konstantinos Georgiou
Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση)Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση)
Mathematica gr μαθ γεν παιδείας λύσεις θεμάτων 2014 (1η εκδοση)
αριθμητικές παραστάσεις εξισώσεις by sterkalf
αριθμητικές παραστάσεις εξισώσειςαριθμητικές παραστάσεις εξισώσεις
αριθμητικές παραστάσεις εξισώσεις
sterkalf6.2K views
Μαθηματικά Ε΄ 4.22 - 23. ΄΄Έννοια του ποσοστού - Προβλήματα με ποσοστά΄΄ by Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Ε΄ 4.22 - 23. ΄΄Έννοια του ποσοστού - Προβλήματα με ποσοστά΄΄Μαθηματικά Ε΄ 4.22 - 23. ΄΄Έννοια του ποσοστού - Προβλήματα με ποσοστά΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 4.22 - 23. ΄΄Έννοια του ποσοστού - Προβλήματα με ποσοστά΄΄
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf by ssuser2ed2c5
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf
2020_2021_epiprostheto_yliko_st_taxi.pdf
ssuser2ed2c59 views
επαναληπτικό 5, ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ by teaghet
επαναληπτικό 5, ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗεπαναληπτικό 5, ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
επαναληπτικό 5, ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
teaghet3.8K views
μαθηματικα δ¨ κεφαλαια 8 9-10 by Maria Koufopoulou
μαθηματικα δ¨ κεφαλαια 8 9-10μαθηματικα δ¨ κεφαλαια 8 9-10
μαθηματικα δ¨ κεφαλαια 8 9-10
Maria Koufopoulou642 views
10 Φύλλα εργασίας για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια by Μάκης Χατζόπουλος
10 Φύλλα εργασίας για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια10 Φύλλα εργασίας για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια
10 Φύλλα εργασίας για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής by Μάκης Χατζόπουλος
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία ΣτατιστικήςΒασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24 by Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24
Μαθηματικά ΣΤ΄ - Επανάληψη 1ης ενότητας, κεφ. 1-24
Μαθηματικά Δ΄.2.9. ΄΄Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους΄΄ by Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Δ΄.2.9. ΄΄Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους΄΄Μαθηματικά Δ΄.2.9. ΄΄Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους΄΄
Μαθηματικά Δ΄.2.9. ΄΄Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους΄΄
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών - Γ΄ τάξη, 5η Ενότητα (κεφ. 27-32) by Ηλιάδης Ηλίας
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών - Γ΄ τάξη, 5η Ενότητα (κεφ. 27-32)Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών - Γ΄ τάξη, 5η Ενότητα (κεφ. 27-32)
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών - Γ΄ τάξη, 5η Ενότητα (κεφ. 27-32)
Μαθηματικά Ε΄.2.13. ΄΄Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό΄΄ by Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Ε΄.2.13. ΄΄Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό΄΄Μαθηματικά Ε΄.2.13. ΄΄Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό΄΄
Μαθηματικά Ε΄.2.13. ΄΄Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 6.39. ΄΄ Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων ΄΄ by Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Ε΄ 6.39. ΄΄ Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων ΄΄Μαθηματικά Ε΄ 6.39. ΄΄ Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων ΄΄
Μαθηματικά Ε΄ 6.39. ΄΄ Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων ΄΄

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
640 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis640 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
15 views2 slides
tmimata2711112.pdf by
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdfckyriakou
9 views14 slides
Έγκυρη ενημέρωση by
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωσηssuser43d27b
16 views10 slides
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοDimitra Mylonaki
11 views27 slides
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣssuser43d27b
31 views22 slides
Το σκιάχτρο by
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτροDimitra Mylonaki
12 views14 slides

Recently uploaded(20)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou9 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b31 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd101 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212392 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c5 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas12 views
Σχολικός εκφοβισμός by ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b36 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212475 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Veroia in Autumn.pdf by dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou5 views

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1

 • 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 1 1 ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-1 Ονοµατεπώνυµο:………………………………………………………………… Ηµεροµηνία: ……………………………………………………………………… ΣΩΣΤΑ / ΛΑΘΟΣ (30% του βαθµού) (1) Ένα παιχνίδι παίζεται µε 6 παίκτες, καθένας από τους οποίους επιλέγει έναν αριθµό από το 1 εώς το 10. Οι διαφορετικοί τρόποι επιλογής των αριθµών είναι: 1. Όσοι ο συντελεστής του /10! στην παράσταση 1 2. Όσοι ο συντελεστής του /6! στην παράσταση 3. 4 ∙ 10 αν τουλάχιστον ένας παίκτης έχει τον αριθµό 10. 4. 10 10 αν τουλάχιστον ένας παίκτης έχει τον αριθµό 10. (2) Έχουµε διακεκριµένες υποδοχές στις οποίες θέλουµε να διανείµουµε µη διακεκριµένα σφαιρίδια, έτσι ώστε κάθε υποδοχή να έχει τουλάχιστον 1 σφαιρίδιο. Οι τρόποι είναι ίσοι µε: 1. To συντελεστή του / ! στο ανάπτυγµα της γεννήτριας 1 ! ⋯ ! . 2. To συντελεστή του / ! στο ανάπτυγµα της γεννήτριας 1 ⋯ . 3. Τo πλήθος των ακεραίων λύσεων της εξίσωσης: ⋯ όπου ∈ , 1 4. ! 1, (3) Πόσες είναι οι διαφορετικές συµβολοσειρές µήκους n, που αποτελούνται από άρτιο πλήθος Α, περιττό πλήθος Β και τουλάχιστον 1Γ; 1. Όσες και ο συντελεστής του / ! στο ανάπτυγµα της γεννήτριας ∙ "#$"%# ∙ "#&"%# 2. Όσες και ο συντελεστής του στο ανάπτυγµα της γεννήτριας 1 ⋯ ' ⋯ 1 ( ⋯ 3. 3, αν n=3 4. Το πλήθος των τρόπων να διανείµουµε n αριθµηµένες µπάλες σε 3 διακεκριµένες υποδοχές, ώστε η 1η υποδοχή να έχει άρτιο αριθµό µπαλών, η 2η περιττό αριθµό µπαλών και η 3η τουλάχιστον µία µπάλα. (4) Έστω Α σύνολο µε n στοιχεία 1. Τα υποσύνολα του Α µε k στοιχεία είναι όσα τα υποσύνολα µε n-k στοιχεία. 2. Τα υποσύνολα του Α είναι 2n . 3. Οι λέξεις µήκους k που σχηµατίζονται µε αλφάβητο το Α είναι όσες ο συντελεστής του k x στην παράσταση 2 1 .... 2! ! nk x x x k + + + +       4. Ο αριθµός των υποσυνόλων του Α µε k στοιχεία αυξάνει καθώς το k αυξάνει. (5) Έχουµε 20 διαφορετικά περιοδικά και 5 διαφορετικά ράφια. Οι διαφορετικοί τρόποι τοποθέτησης των περιοδικών στα ράφια είναι: 1. ( )20 5 1 20 20! + − , αν έχει σηµασία η σειρά τους στα ράφια. 2. ίσοι µε τον συντελεστή του 20 /20!x στην 52 3 4 1 2! 3! 4! x x x x   + + + + +    L , αν έχει σηµασία η σειρά τους στα ράφια. 3. 5 20! 4! , αν το κάθε ράφι θα πάρει 4 περιοδικά και δεν έχει σηµασία η σειρά. 4. ίσοι µε τον συντελεστή του 20 /20!x στην 52 3 4 1 2! 3! 4! x x x x   + + + + +    L , αν δεν έχει σηµασία η σειρά τους.
 • 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 1 2 (6) Μια τετραόροφη πολυκατοικία έχει 3 διακεκριµένα παράθυρα σε κάθε όροφο. Το φως σε ένα παράθυρο µπορεί να είναι αναµµένο ή όχι. 1. Οι διαφορετικοί τρόποι που µπορεί να φωτίζονται τα παράθυρα είναι 12 2 2. Οι διαφορετικοί τρόποι που µπορεί να φωτίζονται 5 παράθυρα είναι όσα ο συντελεστής του x5 στην παράσταση 12 (1 )x+ . 3. Όλα τα παράθυρα είναι σκοτεινά και 5 από αυτά φωτίζονται ένα-ένα διαδοχικά. Οι τρόποι που µπορεί να συµβεί αυτό είναι C(12,5). 4. Οι διαφορετικοί τρόποι που µπορεί να φωτίζονται k παράθυρα αν σε κάθε όροφο έχει σηµασία µόνο ο αριθµός των φωτισµένων παραθύρων, είναι όσοι ο συντελεστής του k x στην παράσταση 2 3 4 (1 )x x x+ + + . (7) Το πλήθος των διαφορετικών λύσεων της εξίσωσης: ⋯ , ∈ είναι ίσος µε: 1. * 1 + 2. 3. Το συντελεστή του όρου & στην παράσταση 1 $ & 4. Το συντελεστή του όρου & στην παράσταση 1 ⋯ $ (8) Θεωρούµε 4 κληρώσεις ενός ακεραίου από το 1 µέχρι το 10. Κάθε αριθµός προκύπει µε πιθανότητα 1/10 σε κάθε κλήρωση και τα αποτελέσµατα των δύο κληρώσεων είναι ανεξάρτητα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι; 1. Η πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι άρτιος αριθµός σε τουλάχιστον µία κλήρωση είναι 54 /104 2. Η πιθανότητα όλα τα αποτελέσµατα να είναι πολλαπλάσια του 3 είναι 34 /104 3. Η πιθανότητα το άθροισµα των αποτελεσµάτων να είναι 5, είναι 4/104 4. Η πιθανότητα να µην έρθει περιττός αριθµός είναι 1/16 (9) Στην τελετή αποφοίτησης ενός ∆ηµοτικού Σχολείου, οι 100 (διακεκριµένοι) µαθητές περιµένουν σε 3 διαφορετικές σειρές για να πάρουν το απολυτήριο (η θέση κάθε µαθητή στη σειρά έχει σηµασία). Οι διαφορετικοί τρόποι να συµβεί αυτό είναι: 1. 3100 2. 102! 2! 3. Όσοι ο συντελεστής του 100 100!x στην παράσταση ( ) 35 6 7 x x x+ + +L , αν πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 παιδιά σε κάθε σειρά. 4. Όσοι ο συντελεστής του 100 x στην παράσταση ( ) 35 6 7 x x x+ + +L , αν πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 παιδιά σε κάθε σειρά. (10) Οι διαφορετικές δυαδικές συµβολοσειρές µήκους k + n – 1 µε k άσσους και n – 1 µηδενικά είναι: 1. Όσα τα διαφορετικά υποσύνολα µε k στοιχεία ενός συνόλου µε k + n – 1 στοιχεία. 2. Όσες οι διαφορετικές µη αρνητικές ακέραιες λύσεις της εξίσωσης 1 nz z k+ + =L . 3. Όσες οι διαφορετικές µη αρνητικές ακέραιες λύσεις της εξίσωσης 1 kz z n+ =L . 4. Όσες ο συντελεστής του 1n x − στην παράσταση ( ) 12 3 1 k x x x + + + + +L
 • 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 1 3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ (70% του βαθµού – Μονάδες ~50/100) Άσκηση 1 (Μονάδες 25) 100 πελάτες ενός ταξιδιωτικού γραφείου (που θεωρούνται µη διακεκριµένοι) πρόκειται να επιλέξουν προορισµό για τις θερινές τους διακοπές, από τρεις διαθέσιµους προορισµούς, έστω Α, Β και Γ. ∆ιατυπώστε γεννήτρια συνάρτηση και επισηµάνετε τη δύναµη του x της οποίας ο συντελεστής δίνει τον αριθµό των τρόπων να γίνει αυτό, όταν: a. ∆εν υπάρχει περιορισµός στο πλήθος των πελατών που θα επιλέξουν κάθε προορισµό. b. Στον προορισµό Α µπορούν να πάνε το πολύ 25 πελάτες, το πλήθος των πελατών που θα πάνε στον προορισµό Β πρέπει να είναι διπλάσιο από το πλήθος των επιβατών που θα πάνε στον προορισµό Α και το πλήθος των επιβατών που θα πάνε στον προορισµό Γ είναι µεγαλύτερο από το πλήθος των επιβατών που θα πάνε στον προορισµό Β.
 • 4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 1 4 Άσκηση 2 (Μονάδες 25) Μια σχολική τάξη αποτελείται από 30 διακεκριµένους µαθητές, 15 αγόρια και 15 κορίτσια. Εξετάζουµε τους διαφορετικούς τρόπους να χωρίσουµε τους µαθητές σε οµάδες, ώστε κάθε µαθητής να ανήκει σε µία οµάδα, και να τους αναθέσουµε εργασίες για το µάθηµα της Πληροφορικής. Να υπολογισθεί το πλήθος των διαφορετικών αναθέσεων αν: a. Κάθε οµάδα αποτελείται από 2 άτοµα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και το θέµα της εργασίας είναι κοινό για όλες τις οµάδες. b. Κάθε οµάδα αποτελείται από 5 άτοµα, ανεξαρτήτως φύλου, και υπάρχουν 6 θέµατα εργασιών από τα οποία κάθε οµάδα επιλέγει ένα θέµα διαφορετικό από αυτό των άλλων οµάδων. c. Κάθε οµάδα αποτελείται είτε από 5 αγόρια είτε από 5 κορίτσια, και το θέµα της εργασίας είναι κοινό για όλες τις οµάδες.
 • 5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 1 5 Άσκηση 3 (Μονάδες 25) (Ερώτηµα 1) Το κόστος της αγοράς ενός πράσινου βόλου είναι 15€, ενός κόκκινου βόλου είναι 10€ και ενός άσπρου βόλου είναι 5€. ∆ιαθέτουµε 200€ και θέλουµε να αγοράσουµε συνολικά 20 βόλους. ∆ιατυπώστε γεννήτρια συνάρτηση και δώστε τον όρο του οποίου ο συντελεστής δίνει τους τρόπους αγοράς των βόλων. (Ερώτηµα 2) Πόσες 3µελείς επιτροπές µπορούν να κατασκευαστούν από ένα σύνολο n διακεκριµένων ατόµων αν: (α) Τα µέλη είναι ισότιµα (β) Η επιτροπή διαθέτει πρόεδρο, γραµµατέα και ταµία. (γ) Η επιτροπή διαθέτει πρόεδρο και δύο ισότιµα µέλη
 • 6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ20, Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα 1 6 Άσκηση 4 (Μονάδες 25) (Ερώτηµα 1) Ένα φορτηγό περιέχει 100 συσκευασίες των 10kg και 100 συσκευασίες των 20kg ενός συγκεκριµένου προϊόντος. Το φορτηγό πρόκειται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες δύο διακεκριµένων supermarket που είναι ακριβώς 1000kg και 2000kg αντίστοιχα. Σχηµατίστε γεννήτρια συνάρτηση και υποδείξτε τον όρο του οποίου ο συντελεστής δίνει τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους θα εξυπηρετηθούν τα δύο supermarket, αν από το πρώτο υπάρχει η απαίτηση να παραλάβει τουλάχιστον 20 συσκευασίες των 10kg και 10 συσκευασίες των 20kg, ενώ από το δεύτερο δεν τίθεται κανένας περιορισµός (∆εν απαιτείται ο υπολογισµός του συντελεστή). (Ερώτηµα 2) Ένα διαγώνισµα αποτελείται από 3 διακεκριµένα ερωτήµατα . Αν για τη µέγιστη δυνατή βαθµολογία κάθε ερωτήµατος επιλέξουµε ανάµεσα σε 8,12,16 ή 20 µονάδες, µε πόσους τρόπους µπορεί να γίνει η επιλογή των µονάδων ώστε το άριστο γραπτό να βαθµολογηθεί µε 40 µονάδες; Επιλύστε το πρόβληµα µε τη βοήθεια γεννητριών συναρτήσεων, σχηµατίστε δηλαδή τη γεννήτρια συνάρτηση και υποδείξτε το συντελεστή του όρου που δίνει την απάντηση στο ερώτηµα.