ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
20
0:
0.1: ! "#
$
% $
& ' (
) ' (*
+
! , - (
&
) . %
/ ,
%
.
! "#
$%
& $ ! $% !
'(%"$ &
)"$ &
! "# *
(-)
! "# +
(-)(-)
*. ,"& !
1. $ "! $ %
+ :
% & " $ - .& ( & :
% & . %$ - $ - 1 "- 9
& % !% $ " ". ! / $ % $'"!
"! $ (% %" / $% '& $% ( " . % % &
},,,,,,{ ωυοιηεα=Α
}9,8,7,6,5,4,3,2,1{=Β
"! $ (% %" / $% '& $% ( " . % % &
% $'"!& "! /! "$ " # :
" % % & " - . .'. 0 & %
% :
" " $/ .$ , ' %$ $- | #$ 1 2" $ « ( $
-% "»:
}20,18,16,14,12,10{=Γ
}2010|{ ≤≤=Γ xxx µεςφυσικαρτιοςναιε
*. ,"& !
2. & $ ! $% !
3' " # / & !%"$ $ % $ - . "! $:
% & . %$ - $ - :
( % ' $ % " $ 1 " $ $ 0)
% " !& $ - :
% & - $ - :
% & / $ - $ - R " $ 1 "$
$ $
4 $ 1(1 $ " !. , # # % #"
" $ 1 "$ % $'"! : {}=∅
*. ,"& !
2. & $ ! $% !
$% / " - ( % 1 $% /$ "$ !2 " $ ( % $'"!
"$ #" "$ !% $' %" ( % :
+ . " $ #$ 1 2 " $ 5 "$ % % &N∈5+ . " $ #$ 1 2 " $ 5 "$ % % &
. %$ - $ -
- / . " $ #$ 1 2 " $ 4.4 #" "$ %
% & . %$ - $ -
% $ . ! /$ ( % "! $ $ % $'"! " $('"$ ( $ '$
%"$ " ! " $('"$)
3 %$ %
$
N∈5
N∉4.4
}3,2,1{=A
}2,1,3{=B$
! $ !#$ ( . " $(' !#$ % $'"! )
- % "! $ % ( % %
% , . " % $'"! ( "$ " $('" $ $1- ! .
% % .
" - + "! $ $1- !#$ % " % $ *
4 $ !2 " $ =*=+ ( % "! $ !% )
}2,1,3{=B
}3,3,2,2,2,1,1{=Γ
*. ,"& !
2. & $ ! $% !
% $ "! $ % /( $ "$ ( & . % ! "$ $
" $ 1 $ "! " $ # " . # " " $
#"!/ :#"!/ :
3 % $ - :
3 % % 1 %"$ - :
3 % % %"& :
,...}13,11,7,5,3,2{=A
},,,{ patjimjohntom=Β
}1)(,1)(,)({ 4 32
++=+===Γ xxxhxxgxxf
3 % % & !
3 % " " % $'"! :
}1)(,1)(,)({ ++=+===Γ xxxhxxgxxf
},},5,2{},3,2,1{{ Ν∅=∆
}}5,1{,7,5,,2,14.3,{ tom∅=Ε
*. ,"& !
3. '(%"$ &
1. %
!2 " $:
!
!" # ! $BA ⊆
#"!/ :
%' "$ $:
%' "$ $:
%' "$ $:
" $%' "$ $:
" $%' "$ $:
!" # ! $
%&
BA ⊆
},,,{},,{ dcbacba ⊆
N⊆}3,5,1{
}3,2,1{}3,2,1{ ⊆
}3,2,1{}4,3,2,1{ ⊆
}3,1{}2,1{ ⊆" $%' "$ $:
$ $% %'(% % "! $ ") :
& " ' % % !2 " $ $% % & :
}3,1{}2,1{ ⊆
BxAxBA ∈∈∀⊆ καιειισχανν
ABBABA ⊆⊆= καιανν
*. ,"& !
3. '(%"$ &
2.+ %$ %
!2 " $:
"
!" # ! $BA ⊂
#"!/ :
%' "$ $:
%' "$ $:
%' "$ $:
" $%' "$ $:
" $%' "$ $:
!" # ! $
' % (
BA ⊂
},,,{},,{ dcbacba ⊂
N⊂}3,5,1{
}3,2,1{}3,2,1{ ⊂
}3,2,1{}4,3,2,1{ ⊂
}3,1{}2,1{ ⊂" $%' "$ $:
$ $% %'(% % "! $ ") :
}3,1{}2,1{ ⊂
Β∈Α∉∃⊆⊂ xxBABA καικαιανν
*. ,"& !
4. $
5# (' " #"$ % " $(' " " % ( % $'"!& ,
& .'.
=Β
! ('"$ 4 % $'"! . & % $'"!& %
2" $ $ $ $ % $
% 1 !2" $ " |*| ( % (% %" # " " / ( ).
+ . ":
"$# & % ('"$ " " % ( % $'"!& , ( "
$ "! $ ( " " % ( % .
! " " % " $(' "$ % $'"!&
},,,{ patjimjohntom=Β
4|| =Β
! " " % " $(' "$ % $'"!&
! 2 $ "$ % "$ % , & .'.
% $ - N,Z,Q,R
" ' % - & % 1 $% - (' ":
|||| BABA ≤⊆Α τετν
|||| BABA <⊂Α τετν
*. ,"& !
5. )"$ &
!2 " - )"$ " ! & % & . / " $ ( & %" #
% $ *:
( &% #! "$ % " $ 1 "$ % $'"!BA∪( &% #! "$ % " $ 1 "$ % $'"!
& $ *
#! "$ % " $ 1 "$ $ % $'"!
& $ *
% & #! "$ % $'"! #" %
#$ . #! "$ % $'"! % $ #"
% *
4 $ $ " ! " )"$ #! ( % "! $ % $
BA∪
BA∩
BA −
4 $ $ " ! " )"$ #! ( % "! $ % $
% % ('"$ :
"%$ /$ " # % & $ *:
# % " %
AxB
)(AP
*. ,"& !
5. )"$ &
1.3 &% &
!2 " $:
) * + ,
" #$ / Venn, & % "$ !2" $:
) * + ,
}|{ BxAxxBA ∈∈=∪
A B
+$ #"$/ ={0,1,2,3} $ *={2,3,4,5} "
}5,4,3,2,1,0{=∪ BA
!2 " $:
*. ,"& !
5. )"$ &
2. &
) ! ,
" #$ / Venn, & % "$ !2" $:
) ! ,
}|{ BxAxxBA ∈∈=∩ και
A B
+$ #"$/ ={0,1,2,3} $ *={2,3,4,5} "
}3,2{=∩ BA
*. ,"& !
5. )"$ &
2. &
% " $ # % :
! " " $(' $ % $'"! , #" "! $ "! " " $(' $ % $'"! , #" "! $ "
% .
# . $%' "$: $
! " #" " $(' $ % $'"! , "! $ "
∅≠∩ BA 0|| ≠∩ BA
A B
! " #" " $(' $ % $'"! , "! $ "
%
# . $%' "$: $∅=∩ BA 0|| =∩ BA
A
B
" ! &% (/ $:
«)( " ) % »
*. ,"& !
5. )"$ &
2. & ( ' "/ "$% – "$% )
' "/ "$% – "$% "! $ ( $
%'" !2"$ $ ( &% $ # % & .%'" !2"$ $ ( &% $ # % & .
/ " $ ( $%' "$:
! /" $ " " $ $ /$ ! % & ") :
|||||||| BABABA ∩−+=∪
|||||||| CBACBA ++=∪∪
||
||||||
||||||||
CBA
CBCABA
CBACBA
∩∩+
∩−∩−∩−
++=∪∪
*. ,"& !
5. )"$ &
3. &
!2 " $:
! - ! . ,
" #$ / Venn, & % "$ !2" $:
! - ! . ,
}|{ AxxA ∉=
A
U
+$ #"$/ ={0,1,2,3} $ U={0,1,2,3,4,5,6} "
}6,5,4{=A
!2 " $:
*. ,"& !
5. )"$ &
4. $ . &
) / -% ,
" #$ / Venn, & % "$ !2" $:
) / -% ,
}|{ BxAxxBABA ∉∈==− και
A B
+$ #"$/ ={0,1,2,3} $ *={2,3,4,5} "
}1,0{=− BA {4,5}B A− =
*. ,"& !
5. )"$ &
5. 4 "%$ +$ "
!2 " $:
!
- ! ,
% ' $ " $ " (%"$ % % % (x,y) " "
#$ " / ( 2" / " - % $'"! x $ #" " % $'"! y,
%"$ "$ $% & " - 2" / ('"$ % %! (%" ! "% "
% 1 $% " / $% "$ !2"$ $ %"$ "$ $% &
" - #" ('"$ % %! )
- ! ,
}|),{( ByAxyxAxB ∈∈= και
" - #" ('"$ % %! )
+$ #"$/ ={1,2} $ *={a,b,c} ":
$#$ /$ $ "%$ /$ ( $%' "$:
)}2,(),1,(),2,(),1,(),2,(),1,{(
)},2(),,2(),,2(),,1(),,1(),,1{(
ccbbaaBxA
cbacbaAxB
=
=
||*|||||| BABxAAxB ==
*. ,"& !
5. )"$ &
6. %
!2 " $:
"
! . !" # ! 0 1 2$ $ ,
={1,2} " # % "! $ % :
- ={1,2,3} " # % "! $ % :
! . !" # ! 0 1 2$ $ ,
+ - *
}|{)( Α= τουνολουποσναιεxxAP
}}2,1{},2{},1{,{)( ∅=AP
- ={1,2,3} " # % "! $ % :
, #"!) " %" " " /$ $ $ " % :
}}3,2,1{},3,2{},3,1{},2,1{},3{},2{},1{,{)( ∅=AP
||
2|)(| Α
=AP
+. % %"$
6% % 4 % 1
)" % " $ & %"$ . % $%' #"
$%' :
∅∉∅
⊂∅
⊂
⊆
∈
Ν∈
.6
}2,1{.5
}2,1{}2,1{.4
}2,1{}2,1{.3
}2,1{}2,1{.2
5.1
RQZN
RQZN
⊆⊆⊆
⊂⊂⊂
∅∉∅
∅∉∅
.9
.8
}{.7
.6
+. % %"$
6% % 4 % 2
4 % " % " #$ / Venn "$ !2 % :
.1 BA∩
)()(.4
)()(.3
)(.2
.1
BABA
ABBA
CBA
BA
∩∪
−∪−
∪∩
∩
+. % %"$
6% % 4 % 3
4 % " % " # % & % & :
}4,3,2,1{.1 =A
}}2,1{,1,{.2
}4,3,2,1{.1
∅=
=
B
A
+. % %"$
6% % 4 % 4
( #"!/ 150 . $ - " " $% $ $ 50 (' # -%"$
& #$ $ - $ - , $ 80 (' # -%"$
"$% /&/ % . $ , " - 40 #" "' # -%"$ ("$% /&/ % . $ , " - 40 #" "' # -%"$ (
# . 1 " "! % $ . $ ( (' # -%"$ $ &
#$ $ - $ - $ "$% /&/ % . $ .
1 of 6

Recommended

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.2K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.3K views8 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.4K views2 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.2K views8 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.9K views7 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)` by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)`ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)`
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)`Dimitris Psounis
5.9K views1 slide

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.7K views7 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.7K views6 slides
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2Dimitris Psounis
7.9K views2 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.8K views10 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.9K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.8K views1 slide

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.7K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.7K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis7.9K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.6K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis307 views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.7K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση) by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Dimitris Psounis10.7K views
Seventy Ways To Get Rewards&Blessings From Allah by zakir2012
Seventy Ways To Get Rewards&Blessings From AllahSeventy Ways To Get Rewards&Blessings From Allah
Seventy Ways To Get Rewards&Blessings From Allah
zakir2012113 views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
Dimitris Psounis12.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.7K views
Actividades: Lenguajes para la visualización de información. by cifpvilladeaguimes
Actividades: Lenguajes para la visualización de información.Actividades: Lenguajes para la visualización de información.
Actividades: Lenguajes para la visualización de información.
cifpvilladeaguimes130 views
Chuong 1 gt cong nghe phun ep by Phuong Dx
Chuong 1 gt cong nghe phun epChuong 1 gt cong nghe phun ep
Chuong 1 gt cong nghe phun ep
Phuong Dx56 views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1Dimitris Psounis
9.9K views23 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.2K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝDimitris Psounis
7.5K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.8K views6 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3Dimitris Psounis
4.5K views16 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.5K views1 slide

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.2K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ
Dimitris Psounis7.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.5K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
Dimitris Psounis5.1K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
Dimitris Psounis5.7K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
Dimitris Psounis10.3K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.6K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis11.7K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
Dimitris Psounis9.1K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
640 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis640 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdfbandertu
27 views20 slides
Документ.pdf by
Документ.pdfДокумент.pdf
Документ.pdfssuser46127c
14 views13 slides
HISTORIANEWS.docx (2).pdf by
HISTORIANEWS.docx (2).pdfHISTORIANEWS.docx (2).pdf
HISTORIANEWS.docx (2).pdfHectorMorenoGarcia
19 views1 slide
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf by
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
11 views121 slides
Про статут.pdf by
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdfssuser46127c
14 views2 slides
Музей.pdf by
Музей.pdfМузей.pdf
Музей.pdfssuser46127c
6 views4 slides

Recently uploaded(14)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

  • 1. 20 0: 0.1: ! "# $ % $ & ' ( ) ' (* + ! , - ( & ) . % / , % . ! "# $% & $ ! $% ! '(%"$ & )"$ & ! "# * (-) ! "# + (-)(-) *. ,"& ! 1. $ "! $ % + : % & " $ - .& ( & : % & . %$ - $ - 1 "- 9 & % !% $ " ". ! / $ % $'"! "! $ (% %" / $% '& $% ( " . % % & },,,,,,{ ωυοιηεα=Α }9,8,7,6,5,4,3,2,1{=Β "! $ (% %" / $% '& $% ( " . % % & % $'"!& "! /! "$ " # : " % % & " - . .'. 0 & % % : " " $/ .$ , ' %$ $- | #$ 1 2" $ « ( $ -% "»: }20,18,16,14,12,10{=Γ }2010|{ ≤≤=Γ xxx µεςφυσικαρτιοςναιε
  • 2. *. ,"& ! 2. & $ ! $% ! 3' " # / & !%"$ $ % $ - . "! $: % & . %$ - $ - : ( % ' $ % " $ 1 " $ $ 0) % " !& $ - : % & - $ - : % & / $ - $ - R " $ 1 "$ $ $ 4 $ 1(1 $ " !. , # # % #" " $ 1 "$ % $'"! : {}=∅ *. ,"& ! 2. & $ ! $% ! $% / " - ( % 1 $% /$ "$ !2 " $ ( % $'"! "$ #" "$ !% $' %" ( % : + . " $ #$ 1 2 " $ 5 "$ % % &N∈5+ . " $ #$ 1 2 " $ 5 "$ % % & . %$ - $ - - / . " $ #$ 1 2 " $ 4.4 #" "$ % % & . %$ - $ - % $ . ! /$ ( % "! $ $ % $'"! " $('"$ ( $ '$ %"$ " ! " $('"$) 3 %$ % $ N∈5 N∉4.4 }3,2,1{=A }2,1,3{=B$ ! $ !#$ ( . " $(' !#$ % $'"! ) - % "! $ % ( % % % , . " % $'"! ( "$ " $('" $ $1- ! . % % . " - + "! $ $1- !#$ % " % $ * 4 $ !2 " $ =*=+ ( % "! $ !% ) }2,1,3{=B }3,3,2,2,2,1,1{=Γ *. ,"& ! 2. & $ ! $% ! % $ "! $ % /( $ "$ ( & . % ! "$ $ " $ 1 $ "! " $ # " . # " " $ #"!/ :#"!/ : 3 % $ - : 3 % % 1 %"$ - : 3 % % %"& : ,...}13,11,7,5,3,2{=A },,,{ patjimjohntom=Β }1)(,1)(,)({ 4 32 ++=+===Γ xxxhxxgxxf 3 % % & ! 3 % " " % $'"! : }1)(,1)(,)({ ++=+===Γ xxxhxxgxxf },},5,2{},3,2,1{{ Ν∅=∆ }}5,1{,7,5,,2,14.3,{ tom∅=Ε *. ,"& ! 3. '(%"$ & 1. % !2 " $: ! !" # ! $BA ⊆ #"!/ : %' "$ $: %' "$ $: %' "$ $: " $%' "$ $: " $%' "$ $: !" # ! $ %& BA ⊆ },,,{},,{ dcbacba ⊆ N⊆}3,5,1{ }3,2,1{}3,2,1{ ⊆ }3,2,1{}4,3,2,1{ ⊆ }3,1{}2,1{ ⊆" $%' "$ $: $ $% %'(% % "! $ ") : & " ' % % !2 " $ $% % & : }3,1{}2,1{ ⊆ BxAxBA ∈∈∀⊆ καιειισχανν ABBABA ⊆⊆= καιανν
  • 3. *. ,"& ! 3. '(%"$ & 2.+ %$ % !2 " $: " !" # ! $BA ⊂ #"!/ : %' "$ $: %' "$ $: %' "$ $: " $%' "$ $: " $%' "$ $: !" # ! $ ' % ( BA ⊂ },,,{},,{ dcbacba ⊂ N⊂}3,5,1{ }3,2,1{}3,2,1{ ⊂ }3,2,1{}4,3,2,1{ ⊂ }3,1{}2,1{ ⊂" $%' "$ $: $ $% %'(% % "! $ ") : }3,1{}2,1{ ⊂ Β∈Α∉∃⊆⊂ xxBABA καικαιανν *. ,"& ! 4. $ 5# (' " #"$ % " $(' " " % ( % $'"!& , & .'. =Β ! ('"$ 4 % $'"! . & % $'"!& % 2" $ $ $ $ % $ % 1 !2" $ " |*| ( % (% %" # " " / ( ). + . ": "$# & % ('"$ " " % ( % $'"!& , ( " $ "! $ ( " " % ( % . ! " " % " $(' "$ % $'"!& },,,{ patjimjohntom=Β 4|| =Β ! " " % " $(' "$ % $'"!& ! 2 $ "$ % "$ % , & .'. % $ - N,Z,Q,R " ' % - & % 1 $% - (' ": |||| BABA ≤⊆Α τετν |||| BABA <⊂Α τετν *. ,"& ! 5. )"$ & !2 " - )"$ " ! & % & . / " $ ( & %" # % $ *: ( &% #! "$ % " $ 1 "$ % $'"!BA∪( &% #! "$ % " $ 1 "$ % $'"! & $ * #! "$ % " $ 1 "$ $ % $'"! & $ * % & #! "$ % $'"! #" % #$ . #! "$ % $'"! % $ #" % * 4 $ $ " ! " )"$ #! ( % "! $ % $ BA∪ BA∩ BA − 4 $ $ " ! " )"$ #! ( % "! $ % $ % % ('"$ : "%$ /$ " # % & $ *: # % " % AxB )(AP *. ,"& ! 5. )"$ & 1.3 &% & !2 " $: ) * + , " #$ / Venn, & % "$ !2" $: ) * + , }|{ BxAxxBA ∈∈=∪ A B +$ #"$/ ={0,1,2,3} $ *={2,3,4,5} " }5,4,3,2,1,0{=∪ BA
  • 4. !2 " $: *. ,"& ! 5. )"$ & 2. & ) ! , " #$ / Venn, & % "$ !2" $: ) ! , }|{ BxAxxBA ∈∈=∩ και A B +$ #"$/ ={0,1,2,3} $ *={2,3,4,5} " }3,2{=∩ BA *. ,"& ! 5. )"$ & 2. & % " $ # % : ! " " $(' $ % $'"! , #" "! $ "! " " $(' $ % $'"! , #" "! $ " % . # . $%' "$: $ ! " #" " $(' $ % $'"! , "! $ " ∅≠∩ BA 0|| ≠∩ BA A B ! " #" " $(' $ % $'"! , "! $ " % # . $%' "$: $∅=∩ BA 0|| =∩ BA A B " ! &% (/ $: «)( " ) % » *. ,"& ! 5. )"$ & 2. & ( ' "/ "$% – "$% ) ' "/ "$% – "$% "! $ ( $ %'" !2"$ $ ( &% $ # % & .%'" !2"$ $ ( &% $ # % & . / " $ ( $%' "$: ! /" $ " " $ $ /$ ! % & ") : |||||||| BABABA ∩−+=∪ |||||||| CBACBA ++=∪∪ || |||||| |||||||| CBA CBCABA CBACBA ∩∩+ ∩−∩−∩− ++=∪∪ *. ,"& ! 5. )"$ & 3. & !2 " $: ! - ! . , " #$ / Venn, & % "$ !2" $: ! - ! . , }|{ AxxA ∉= A U +$ #"$/ ={0,1,2,3} $ U={0,1,2,3,4,5,6} " }6,5,4{=A
  • 5. !2 " $: *. ,"& ! 5. )"$ & 4. $ . & ) / -% , " #$ / Venn, & % "$ !2" $: ) / -% , }|{ BxAxxBABA ∉∈==− και A B +$ #"$/ ={0,1,2,3} $ *={2,3,4,5} " }1,0{=− BA {4,5}B A− = *. ,"& ! 5. )"$ & 5. 4 "%$ +$ " !2 " $: ! - ! , % ' $ " $ " (%"$ % % % (x,y) " " #$ " / ( 2" / " - % $'"! x $ #" " % $'"! y, %"$ "$ $% & " - 2" / ('"$ % %! (%" ! "% " % 1 $% " / $% "$ !2"$ $ %"$ "$ $% & " - #" ('"$ % %! ) - ! , }|),{( ByAxyxAxB ∈∈= και " - #" ('"$ % %! ) +$ #"$/ ={1,2} $ *={a,b,c} ": $#$ /$ $ "%$ /$ ( $%' "$: )}2,(),1,(),2,(),1,(),2,(),1,{( )},2(),,2(),,2(),,1(),,1(),,1{( ccbbaaBxA cbacbaAxB = = ||*|||||| BABxAAxB == *. ,"& ! 5. )"$ & 6. % !2 " $: " ! . !" # ! 0 1 2$ $ , ={1,2} " # % "! $ % : - ={1,2,3} " # % "! $ % : ! . !" # ! 0 1 2$ $ , + - * }|{)( Α= τουνολουποσναιεxxAP }}2,1{},2{},1{,{)( ∅=AP - ={1,2,3} " # % "! $ % : , #"!) " %" " " /$ $ $ " % : }}3,2,1{},3,2{},3,1{},2,1{},3{},2{},1{,{)( ∅=AP || 2|)(| Α =AP +. % %"$ 6% % 4 % 1 )" % " $ & %"$ . % $%' #" $%' : ∅∉∅ ⊂∅ ⊂ ⊆ ∈ Ν∈ .6 }2,1{.5 }2,1{}2,1{.4 }2,1{}2,1{.3 }2,1{}2,1{.2 5.1 RQZN RQZN ⊆⊆⊆ ⊂⊂⊂ ∅∉∅ ∅∉∅ .9 .8 }{.7 .6
  • 6. +. % %"$ 6% % 4 % 2 4 % " % " #$ / Venn "$ !2 % : .1 BA∩ )()(.4 )()(.3 )(.2 .1 BABA ABBA CBA BA ∩∪ −∪− ∪∩ ∩ +. % %"$ 6% % 4 % 3 4 % " % " # % & % & : }4,3,2,1{.1 =A }}2,1{,1,{.2 }4,3,2,1{.1 ∅= = B A +. % %"$ 6% % 4 % 4 ( #"!/ 150 . $ - " " $% $ $ 50 (' # -%"$ & #$ $ - $ - , $ 80 (' # -%"$ "$% /&/ % . $ , " - 40 #" "' # -%"$ ("$% /&/ % . $ , " - 40 #" "' # -%"$ ( # . 1 " "! % $ . $ ( (' # -%"$ $ & #$ $ - $ - $ "$% /&/ % . $ .