ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

.

∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33
www.psounis.gr
1
ΠΛΗ10 – ΤΕΣΤ 33
Θέµα 3: Ερωτήµατα σε Γλώσσα C
Ερώτηµα 1
Γράψτε στη γλώσσα προγραµµατισµού C τη συνάρτηση
void add2bin(int num1[], int num2[], int sum[], int N)
Η οποία δέχεται ως είσοδο 2 δυαδικούς αριθµούς (τα ψηφία των δυαδικών αριθµών βρίσκονται στους
µονοδιάστατους πίνακες ακεραίων num1 και num2, Ν θέσεων ο καθένας) και υπολογίζει το άθροισµα τους.
Τα ψηφία του δυαδικού αριθµού του αθροίσµατος εισάγονται στον πίνακα ακεραίων sum, N+1 θέσεων (το
επιπλέον στοιχείου του πίνακα sum, αντιστοιχεί στο τελικό κρατούµενο).
Υπόδειξη: Θεωρήστε ότι το λιγότερο σηµαντικό ψηφίο κάθε δυαδικού αριθµού βρίσκεται στη θέση 0 του
αντίστοιχου πίνακα.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33
www.psounis.gr
2
Ερώτηµα 2
Οι αριθµοί Fibonacci είναι φυσικοί αριθµοί που διατάσσονται σε µία αύξουσα ακολουθία. Κάθε αριθµός
Fibonacci προκύπτει από το άθροισµα των δύο προηγουµένων, θεωρώντας τους δύο πρώτους ίσους µε 0 και
1. Η ακολουθία Fibonacci έχει ως εξής:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, I
∆ηλαδή 1 = 0+1, 2=1+1, 3=2+1, 5=3+2, 8=5+3, κ.ο.κ.
Να γραφεί συνάρτηση στη γλώσσα C, η οποία θα έχει ως όρισµα έναν ακέραιο αριθµό και θα επιστρέψει τον
αριθµό Fibonacci που είναι πλησιέστερος στον ακέραιο αριθµό του ορίσµατος. Αν τυχόν ο ακέραιος αριθµός (το
όρισµα της συνάρτησης) ισαπέχει από δύο (προφανώς διαδοχικούς) αριθµού Fibonacci, η συνάρτηση να
επιστρέφει το µικρότερο από τους δύο αριθµούς Fibonacci.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33
www.psounis.gr
3
Ερώτηµα 3
Γράψτε στη γλώσσα προγραµµατισµού C τη συνάρτηση
void transfer(int from[],int N)
η οποία δέχεται ως είσοδο έναν πίνακα ακεραίων αριθµών from, N θέσεων, και µεταφέρει τα περιεχόµενά του
σε έναν διδιάστατο πίνακα result, 2 γραµµών και Ν στηλών, µε τρόπο ώστε οι άρτιοι αριθµοί του πίνακα
from να καταχωρούνται σε συνεχόµενες θέσεις στην αρχή της 1ης
γραµµής του πίνακα result και οι περιττοί
αριθµοί του πίνακα from να καταχωρούνται σε συνεχόµενες θέσεις στην αρχή της 2ης
γραµµής του πίνακα
result. Στη συνέχεια, η συνάρτηση θα εµφανίζει στην οθόνη µόνο τα καταχωρηµένα στοιχεία του πίνακα
result.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33
www.psounis.gr
4
Θέµα 4: Ερωτήµατα σε ∆οµές ∆εδοµένων
Ερώτηµα 1
Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη κατά την εκτέλεση του παρακάτω προγράµµατος:
#include <stdio.h>
typedef struct node *link;
struct node {
int key;
link next;
};
main()
{
struct node a, b;
link x, y, t;
x = &a;
y = &b;
x->key = 45;
x->next = y;
y->key = 12;
y->next = x;
for (t = x; t->next->key > 0; t = t->next)
t->key = t->key % t->next->key;
printf("%dn", t->key);
}
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33
www.psounis.gr
5
Ερώτηµα 2
Ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης έχει 11 κόµβους µε γράµµατα του ελληνικού αλφαβήτου συγκρινόµενα
αλφαβητικά (Α < Β < Γ < I < Ω). Η προδιατεταγµένη διαπέραση του δυαδικού δένδρου έχει ως αποτέλεσµα την
επίσκεψη των κόµβων του µε την εξής σειρά:
Ο, Ε, Α, Η, Ζ, Σ, Ρ, Χ, Τ, Υ, Ψ
α) Σχεδιάστε το δυαδικό δένδρο.
β) Βρείτε ποια είναι η σειρά επίσκεψης των κόµβων του δυαδικού δένδρου µε τη µεταδιατεταγµένη διαπέραση (post
order)
γ) Σχηµατίστε τη συνεχόµενη αναπαράσταση του δυαδικού δένδρου.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33
www.psounis.gr
6
Ερώτηµα 3
Θεωρήστε ότι στην παρακάτω αναδροµική συνάρτηση f() δίνεται ως είσοδος µία λίστα, οι κόµβοι της οποίας
περιέχουν τις τιµές: 9,8,1,12,8,2,5 και 7. Συγκεκριµένα ο κόµβος στην αρχή της λίστας περιέχει την τιµή 9, ενώ ο
δείκτης next του τελευταίου στοιχείου (στον κόµβο µε περιεχόµενο την τιµή 7) είναι ίσος µε NULL. Ποια τιµή θα
επιστρέψει η συνάρτηση;
typedef struct node *Link;
struct node
{
int key;
Link next;
};
int f(Link list)
{
int a, b;
if (list == NULL)
return 0;
a = list->key;
b = f(list->next);
if (a > b)
return a;
else
return b;
}
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33
www.psounis.gr
7
Ερώτηµα 4
Έστω S µία κενή στοίβα και H ένα δέντρο-σωρός µε συνεχόµενη αναπαράσταση:
10, 6, 9, 4, 5, 8, 7, 3, 1, 2
Από το δέντρο-σωρό Η διαγράφουµε τη ρίζα και την εισάγουµε στη στοίβα S. Η διαδικασία της διαγραφής της
ρίζας επαναλαµβάνεται µέχρι να αδειάσει το δέντρο-σωρός H.
Σχεδιάστε τα περιεχόµενα της στοίβας S µετά το τέλος της όλης διαδικασίας. Τεκµηριώστε την απάντησή σας.

Recommended

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23Dimitris Psounis
1.1K views6 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35Dimitris Psounis
772 views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 25 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 25ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 25
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 25Dimitris Psounis
870 views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 28 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 28ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 28
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 28Dimitris Psounis
1.1K views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29Dimitris Psounis
1.3K views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21Dimitris Psounis
1.4K views5 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 24 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 24ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 24
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 24Dimitris Psounis
849 views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 19 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 19ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 19
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 19Dimitris Psounis
910 views4 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34Dimitris Psounis
674 views6 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 26 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 26ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 26
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 26Dimitris Psounis
982 views8 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 36 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 36 ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 36
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 36 Dimitris Psounis
961 views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 30 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 30ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 30
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 30Dimitris Psounis
917 views6 slides

What's hot(20)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis3.5K views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6Dimitris Psounis
2.9K views6 slides
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2Dimitris Psounis
7.9K views2 slides
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1 by
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1Dimitris Psounis
15.5K views2 slides
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ by
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝDimitris Psounis
11.5K views1 slide
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3Dimitris Psounis
10.8K views2 slides
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 by
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5Dimitris Psounis
6.5K views1 slide

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis7.9K views
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
Dimitris Psounis15.5K views
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
Dimitris Psounis11.5K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
Dimitris Psounis10.8K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
Dimitris Psounis6.5K views
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis6.2K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis2.4K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
Dimitris Psounis1K views

Similar to ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33

ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33 by
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33Dimitris Psounis
2K views7 slides
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο... by
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο...Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο...
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο...Απόστολος Πουγαρίδης
411 views5 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3Dimitris Psounis
1K views10 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4Dimitris Psounis
10.9K views48 slides
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7 by
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7Dimitris Psounis
1.3K views9 slides
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2Dimitris Psounis
1.4K views9 slides

Similar to ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33(18)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο... by Απόστολος Πουγαρίδης
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο...Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο...
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Βασικές επεξεργασίες μονο...
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
Dimitris Psounis1K views
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
Dimitris Psounis943 views
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
Dimitris Psounis1.3K views
Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1 by educast
Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1
Διαγώνισμα Δομές Δεδομένων 1
educast588 views
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής by Μάκης Χατζόπουλος
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία ΣτατιστικήςΒασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Βασικές γνώσεις Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
640 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis640 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx by
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxKrokus kokkus
65 views59 slides
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ by
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑssuser43d27b
33 views17 slides
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
392 views15 slides
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
475 views7 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
7 views25 slides
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
12 views27 slides

Recently uploaded(20)

2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212392 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212475 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki12 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 views
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx by sarrafimaria
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria17 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas12 views
Σχολικός εκφοβισμός by ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b36 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki16 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b31 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33

  • 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 1 ΠΛΗ10 – ΤΕΣΤ 33 Θέµα 3: Ερωτήµατα σε Γλώσσα C Ερώτηµα 1 Γράψτε στη γλώσσα προγραµµατισµού C τη συνάρτηση void add2bin(int num1[], int num2[], int sum[], int N) Η οποία δέχεται ως είσοδο 2 δυαδικούς αριθµούς (τα ψηφία των δυαδικών αριθµών βρίσκονται στους µονοδιάστατους πίνακες ακεραίων num1 και num2, Ν θέσεων ο καθένας) και υπολογίζει το άθροισµα τους. Τα ψηφία του δυαδικού αριθµού του αθροίσµατος εισάγονται στον πίνακα ακεραίων sum, N+1 θέσεων (το επιπλέον στοιχείου του πίνακα sum, αντιστοιχεί στο τελικό κρατούµενο). Υπόδειξη: Θεωρήστε ότι το λιγότερο σηµαντικό ψηφίο κάθε δυαδικού αριθµού βρίσκεται στη θέση 0 του αντίστοιχου πίνακα.
  • 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 2 Ερώτηµα 2 Οι αριθµοί Fibonacci είναι φυσικοί αριθµοί που διατάσσονται σε µία αύξουσα ακολουθία. Κάθε αριθµός Fibonacci προκύπτει από το άθροισµα των δύο προηγουµένων, θεωρώντας τους δύο πρώτους ίσους µε 0 και 1. Η ακολουθία Fibonacci έχει ως εξής: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, I ∆ηλαδή 1 = 0+1, 2=1+1, 3=2+1, 5=3+2, 8=5+3, κ.ο.κ. Να γραφεί συνάρτηση στη γλώσσα C, η οποία θα έχει ως όρισµα έναν ακέραιο αριθµό και θα επιστρέψει τον αριθµό Fibonacci που είναι πλησιέστερος στον ακέραιο αριθµό του ορίσµατος. Αν τυχόν ο ακέραιος αριθµός (το όρισµα της συνάρτησης) ισαπέχει από δύο (προφανώς διαδοχικούς) αριθµού Fibonacci, η συνάρτηση να επιστρέφει το µικρότερο από τους δύο αριθµούς Fibonacci.
  • 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 3 Ερώτηµα 3 Γράψτε στη γλώσσα προγραµµατισµού C τη συνάρτηση void transfer(int from[],int N) η οποία δέχεται ως είσοδο έναν πίνακα ακεραίων αριθµών from, N θέσεων, και µεταφέρει τα περιεχόµενά του σε έναν διδιάστατο πίνακα result, 2 γραµµών και Ν στηλών, µε τρόπο ώστε οι άρτιοι αριθµοί του πίνακα from να καταχωρούνται σε συνεχόµενες θέσεις στην αρχή της 1ης γραµµής του πίνακα result και οι περιττοί αριθµοί του πίνακα from να καταχωρούνται σε συνεχόµενες θέσεις στην αρχή της 2ης γραµµής του πίνακα result. Στη συνέχεια, η συνάρτηση θα εµφανίζει στην οθόνη µόνο τα καταχωρηµένα στοιχεία του πίνακα result.
  • 4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 4 Θέµα 4: Ερωτήµατα σε ∆οµές ∆εδοµένων Ερώτηµα 1 Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη κατά την εκτέλεση του παρακάτω προγράµµατος: #include <stdio.h> typedef struct node *link; struct node { int key; link next; }; main() { struct node a, b; link x, y, t; x = &a; y = &b; x->key = 45; x->next = y; y->key = 12; y->next = x; for (t = x; t->next->key > 0; t = t->next) t->key = t->key % t->next->key; printf("%dn", t->key); }
  • 5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 5 Ερώτηµα 2 Ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης έχει 11 κόµβους µε γράµµατα του ελληνικού αλφαβήτου συγκρινόµενα αλφαβητικά (Α < Β < Γ < I < Ω). Η προδιατεταγµένη διαπέραση του δυαδικού δένδρου έχει ως αποτέλεσµα την επίσκεψη των κόµβων του µε την εξής σειρά: Ο, Ε, Α, Η, Ζ, Σ, Ρ, Χ, Τ, Υ, Ψ α) Σχεδιάστε το δυαδικό δένδρο. β) Βρείτε ποια είναι η σειρά επίσκεψης των κόµβων του δυαδικού δένδρου µε τη µεταδιατεταγµένη διαπέραση (post order) γ) Σχηµατίστε τη συνεχόµενη αναπαράσταση του δυαδικού δένδρου.
  • 6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 6 Ερώτηµα 3 Θεωρήστε ότι στην παρακάτω αναδροµική συνάρτηση f() δίνεται ως είσοδος µία λίστα, οι κόµβοι της οποίας περιέχουν τις τιµές: 9,8,1,12,8,2,5 και 7. Συγκεκριµένα ο κόµβος στην αρχή της λίστας περιέχει την τιµή 9, ενώ ο δείκτης next του τελευταίου στοιχείου (στον κόµβο µε περιεχόµενο την τιµή 7) είναι ίσος µε NULL. Ποια τιµή θα επιστρέψει η συνάρτηση; typedef struct node *Link; struct node { int key; Link next; }; int f(Link list) { int a, b; if (list == NULL) return 0; a = list->key; b = f(list->next); if (a > b) return a; else return b; }
  • 7. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 7 Ερώτηµα 4 Έστω S µία κενή στοίβα και H ένα δέντρο-σωρός µε συνεχόµενη αναπαράσταση: 10, 6, 9, 4, 5, 8, 7, 3, 1, 2 Από το δέντρο-σωρό Η διαγράφουµε τη ρίζα και την εισάγουµε στη στοίβα S. Η διαδικασία της διαγραφής της ρίζας επαναλαµβάνεται µέχρι να αδειάσει το δέντρο-σωρός H. Σχεδιάστε τα περιεχόµενα της στοίβας S µετά το τέλος της όλης διαδικασίας. Τεκµηριώστε την απάντησή σας.