ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

.

∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29
www.psounis.gr
1
ΠΛΗ10 – ΤΕΣΤ 29
Θέµα 3: Ερωτήµατα σε Γλώσσα C
Ερώτηµα 1
Τι θα τυπώσει η παρακάτω αναδροµική συνάρτηση όταν κληθεί µε παράµετρο n, όπου n είναι θετικός ακέραιος
(δηλαδή, µεγαλύτερος από ή ίσος µε 1);
void display_num(int n)
{
if (n==1) printf("%dn", n);
else
{
printf("%d, ", n);
display_num(n-1);
}
}
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29
www.psounis.gr
2
Ερώτηµα 2
Να γραφεί πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C, στο οποίο θα εισάγονται τιµές σε έναν πίνακα ακεραίων,
διαστάσεων 8 x 8. Στη συνέχεια το πρόγραµµα θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το άθροισµα των στοιχείων του
πίνακα µέχρι το πρώτο µηδενικό στοιχείο (αν υπάρχει τέτοιο) ή όλων των στοιχείων του πίνακα αν δεν υπάρχει µηδέν
(0) στον πίνακα. Η διαπέραση του πίνακα να γίνεται κατά γραµµές και σε κάθε γραµµή τα στοιχεία να
προσπελαύνονται από αριστερά προς τα δεξιά.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29
www.psounis.gr
3
Ερώτηµα 3
Να γραφεί η συνάρτηση void search(int num, int pin[M][N]) στη γλώσσα προγραµµατισµού C, για
υπολογισµό του πλήθους εµφανίσεων της τιµής num σε µη ταξινοµηµένο πίνακα pin, ακεραίων αριθµών και
διαστάσεων Μ x Ν. Η συνάρτηση να εκτυπώνει σχετικό µήνυµα αν το στοιχείο µε τιµή num υπάρχει στον πίνακα και
πόσες φορές.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29
www.psounis.gr
4
Ερώτηµα 4
Να γραφεί πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C, το οποίο θα διαβάζει 10 ακεραίους αριθµούς και θα τους
εισάγει σε µονοδιάστατο πίνακα. Να χρησιµοποιηθεί αµυντικός προγραµµατισµός, για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι
αριθµοί του πίνακα θα είναι διαφορετικοί µεταξύ τους. Μετά την ολοκλήρωση του διαβάσµατος να εµφανίζονται οι
αριθµοί µε την αντίστροφη σειρά από τη σειρά εισαγωγής τους.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29
www.psounis.gr
5
Ερώτηµα 5
Τι θα εµφανίσει στην οθόνη η παρακάτω συνάρτηση, όταν κληθεί µε τιµή παραµέτρου Ν=5;
void stars(int N)
{
int i, j;
for (i=0; i<N; i++)
{
for (j=0; j<=i; j++) printf("*");
printf("n");
}
for (i=0; i<N; i++)
{
for (j=N; j>i; j--) printf("*");
printf("n");
}
}
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29
www.psounis.gr
6
Θέµα 4: Ερωτήµατα σε ∆οµές ∆εδοµένων
Ερώτηµα 1
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η συνεχόµενη αναπαράσταση ενός δυαδικού δένδρου. Οι θέσεις χωρίς τιµή
υποδεικνύουν ότι στις αντίστοιχες θέσεις του δένδρου δεν υπάρχουν κόµβοι.
α) Σχεδιάστε το αντίστοιχο δυαδικό δένδρο.
β) ∆ιατηρώντας σταθερή τη µορφή του δένδρου που προέκυψε από το ερώτηµα (α), αναδιατάξτε τις τιµές στους
κόµβους του, έτσι ώστε να µετατραπεί σε δυαδικό δένδρο αναζήτησης. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
γ) Αλλάξτε τη µορφή του δένδρου, ώστε να σχηµατίσετε ένα πλήρες δυαδικό δένδρο αναζήτησης που οι κόµβοι του
έχουν τις τιµές του παραπάνω πίνακα.
δ) Στο δένδρο που προέκυψε από το ερώτηµα (γ), δώστε i) την προ-διατεταγµένη, ii) την ενδο-διατεταγµένη και iii)
τη µετα-διατεταγµένη διαπέραση.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29
www.psounis.gr
7
Ερώτηµα 2
Να γραφεί πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C, το οποίο:
i. θα δηµιουργεί µια απλά διασυνδεδεµένη λίστα µε 3 κόµβους. Κάθε κόµβος θα περιέχει έναν ακέραιο αριθµό, τον
οποίο θα δίνει ο χρήστης από το πληκτρολόγιο, και έναν δείκτη στον επόµενο κόµβο.

More Related Content

What's hot(20)

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21
Dimitris Psounis1.4K views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 32ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 32
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 32
Dimitris Psounis788 views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35
Dimitris Psounis772 views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 26ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 26
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 26
Dimitris Psounis982 views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 27ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 27
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 27
Dimitris Psounis893 views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34
Dimitris Psounis674 views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 36 ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 36
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 36
Dimitris Psounis961 views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 11ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 11
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 11
Dimitris Psounis1.4K views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 17ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 17
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 17
Dimitris Psounis892 views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 31ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 31
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 31
Dimitris Psounis701 views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 20ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 20
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 20
Dimitris Psounis1.1K views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 18ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 18
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 18
Dimitris Psounis957 views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 16ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 16
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 16
Dimitris Psounis984 views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 4ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 4
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 4
Dimitris Psounis1.5K views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 3ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 3
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 3
Dimitris Psounis1.5K views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 15ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 15
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 15
Dimitris Psounis960 views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 7ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 7
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 7
Dimitris Psounis1.1K views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 9ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 9
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 9
Dimitris Psounis1K views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 13ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 13
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 13
Dimitris Psounis2.2K views

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1
Dimitris Psounis3.6K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 21ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 21
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 21
Dimitris Psounis609 views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Dimitris Psounis8.8K views
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2
Dimitris Psounis1.9K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
Dimitris Psounis4.5K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Dimitris Psounis15.1K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
Dimitris Psounis9.3K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
Dimitris Psounis16.7K views

More from Dimitris Psounis(18)

ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
Dimitris Psounis2K views
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
Dimitris Psounis1.7K views
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31
Dimitris Psounis1.8K views
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 30ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 30
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 30
Dimitris Psounis1.9K views

Recently uploaded(20)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ssuser43d27b38 views
Young ArcHers Erasmus+ project dissemination Young ArcHers Erasmus+ project dissemination
Young ArcHers Erasmus+ project dissemination
Theodora Chandrinou123 views
high jump.pdfhigh jump.pdf
high jump.pdf
George Chalatzoglidis18 views
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptx
Ilias Pappas13 views
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b14 views
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki18 views
17 Νοέμβρη17 Νοέμβρη
17 Νοέμβρη
Εργαστήριο Πληροφορικής45 views
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματα
pasxelfstone8 views
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki6 views
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Roula Michalopoulou10 views
Οι σπόροι του αύριο.pptxΟι σπόροι του αύριο.pptx
Οι σπόροι του αύριο.pptx
Konstantina Bozonelou64 views
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
Krokus kokkus45 views
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Δήμητρα Τζίνου55 views
SOLAR_TOYS.pptxSOLAR_TOYS.pptx
SOLAR_TOYS.pptx
ssuser66851914 views

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29

 • 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29 www.psounis.gr 1 ΠΛΗ10 – ΤΕΣΤ 29 Θέµα 3: Ερωτήµατα σε Γλώσσα C Ερώτηµα 1 Τι θα τυπώσει η παρακάτω αναδροµική συνάρτηση όταν κληθεί µε παράµετρο n, όπου n είναι θετικός ακέραιος (δηλαδή, µεγαλύτερος από ή ίσος µε 1); void display_num(int n) { if (n==1) printf("%dn", n); else { printf("%d, ", n); display_num(n-1); } }
 • 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29 www.psounis.gr 2 Ερώτηµα 2 Να γραφεί πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C, στο οποίο θα εισάγονται τιµές σε έναν πίνακα ακεραίων, διαστάσεων 8 x 8. Στη συνέχεια το πρόγραµµα θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το άθροισµα των στοιχείων του πίνακα µέχρι το πρώτο µηδενικό στοιχείο (αν υπάρχει τέτοιο) ή όλων των στοιχείων του πίνακα αν δεν υπάρχει µηδέν (0) στον πίνακα. Η διαπέραση του πίνακα να γίνεται κατά γραµµές και σε κάθε γραµµή τα στοιχεία να προσπελαύνονται από αριστερά προς τα δεξιά.
 • 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29 www.psounis.gr 3 Ερώτηµα 3 Να γραφεί η συνάρτηση void search(int num, int pin[M][N]) στη γλώσσα προγραµµατισµού C, για υπολογισµό του πλήθους εµφανίσεων της τιµής num σε µη ταξινοµηµένο πίνακα pin, ακεραίων αριθµών και διαστάσεων Μ x Ν. Η συνάρτηση να εκτυπώνει σχετικό µήνυµα αν το στοιχείο µε τιµή num υπάρχει στον πίνακα και πόσες φορές.
 • 4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29 www.psounis.gr 4 Ερώτηµα 4 Να γραφεί πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C, το οποίο θα διαβάζει 10 ακεραίους αριθµούς και θα τους εισάγει σε µονοδιάστατο πίνακα. Να χρησιµοποιηθεί αµυντικός προγραµµατισµός, για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι αριθµοί του πίνακα θα είναι διαφορετικοί µεταξύ τους. Μετά την ολοκλήρωση του διαβάσµατος να εµφανίζονται οι αριθµοί µε την αντίστροφη σειρά από τη σειρά εισαγωγής τους.
 • 5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29 www.psounis.gr 5 Ερώτηµα 5 Τι θα εµφανίσει στην οθόνη η παρακάτω συνάρτηση, όταν κληθεί µε τιµή παραµέτρου Ν=5; void stars(int N) { int i, j; for (i=0; i<N; i++) { for (j=0; j<=i; j++) printf("*"); printf("n"); } for (i=0; i<N; i++) { for (j=N; j>i; j--) printf("*"); printf("n"); } }
 • 6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29 www.psounis.gr 6 Θέµα 4: Ερωτήµατα σε ∆οµές ∆εδοµένων Ερώτηµα 1 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η συνεχόµενη αναπαράσταση ενός δυαδικού δένδρου. Οι θέσεις χωρίς τιµή υποδεικνύουν ότι στις αντίστοιχες θέσεις του δένδρου δεν υπάρχουν κόµβοι. α) Σχεδιάστε το αντίστοιχο δυαδικό δένδρο. β) ∆ιατηρώντας σταθερή τη µορφή του δένδρου που προέκυψε από το ερώτηµα (α), αναδιατάξτε τις τιµές στους κόµβους του, έτσι ώστε να µετατραπεί σε δυαδικό δένδρο αναζήτησης. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. γ) Αλλάξτε τη µορφή του δένδρου, ώστε να σχηµατίσετε ένα πλήρες δυαδικό δένδρο αναζήτησης που οι κόµβοι του έχουν τις τιµές του παραπάνω πίνακα. δ) Στο δένδρο που προέκυψε από το ερώτηµα (γ), δώστε i) την προ-διατεταγµένη, ii) την ενδο-διατεταγµένη και iii) τη µετα-διατεταγµένη διαπέραση.
 • 7. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 29 www.psounis.gr 7 Ερώτηµα 2 Να γραφεί πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C, το οποίο: i. θα δηµιουργεί µια απλά διασυνδεδεµένη λίστα µε 3 κόµβους. Κάθε κόµβος θα περιέχει έναν ακέραιο αριθµό, τον οποίο θα δίνει ο χρήστης από το πληκτρολόγιο, και έναν δείκτη στον επόµενο κόµβο.