ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 28

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

.

∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28
www.psounis.gr
1
ΠΛΗ10 – ΤΕΣΤ 28
Θέµα 2: Ψευδογλώσσα και Αλγόριθµοι
Ερώτηµα 1
Να γραφεί σε ψευδοκώδικα αλγόριθµος για τον υπολογισµό του αθροίσµατος:
= 1 +
1
3!
+
1
5!
+
1
7!
+ ⋯ +
1
19!
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28
www.psounis.gr
2
Θέµα 3: Ερωτήµατα σε Γλώσσα C
Ερώτηµα 1
Να γραφεί στη γλώσσα προγραµµατισµού C η συνάρτηση:
int win(int nums[], int n)
που δέχεται ως όρισµα τον πίνακα nums[], ο οποίος περιέχει n ακεραίους αριθµούς. Η συνάρτηση να επιστρέφει:
1, αν στον πίνακα οι θετικοί αριθµοί είναι περισσότεροι από τους αρνητικούς αριθµούς
-1, αν στον πίνακα οι αρνητικοί αριθµοί είναι περισσότεροι από τους θετικούς αριθµούς
0, αν το πλήθος των θετικών αριθµών στον πίνακα είναι ίσο µε το πλήθος των αρνητικών
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28
www.psounis.gr
3
Ερώτηµα 2
Να γραφεί πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C, το οποίο διαβάζει διαφορετικές µεταξύ τους ακέραιες τιµές
σε έναν πίνακα 100 θέσεων και στη συνέχεια υπολογίζει και εκτυπώνει τη µέγιστη και την ελάχιστη τιµή του πίνακα,
τη διαφορά αυτών των δύο τιµών και την απόσταση µεταξύ τους (δηλαδή πόσες θέσεις διαφορά έχουν στον πίνακα).
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28
www.psounis.gr
4
Ερώτηµα 3
Να γραφεί στη γλώσσα προγραµµατισµού C η συνάρτηση:
void sum_dig(int a[], int b[], int N)
που δέχεται ως ορίσµατα τους πίνακες a και b και το µέγεθός τους N (κάθε πίνακας περιέχει N ακεραίους αριθµούς
µε τιµές 0 ή 1 που αντιπροσωπεύουν τα ψηφία ενός δυαδικού αριθµού), η οποία υπολογίζει και εκτυπώνει το
άθροισµα των δύο δυαδικών αριθµών στο δυαδικό σύστηµα. Θεωρήστε ότι το πιο σηµαντικό ψηφίο κάθε δυαδικού
αριθµού βρίσκεται στη θέση 0 του αντίστοιχου πίνακα.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28
www.psounis.gr
5
Ερώτηµα 4
Να γραφεί πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C, στο οποίο να δηλώνεται δοµή πελάτη µε τα στοιχεία code
(ακέραιος αριθµός), onomateponymo (πίνακας χαρακτήρων 30 θέσεων) και ypoloipo (µη αρνητικός πραγµατικός
αριθµός), να διαβάζονται σε έναν πίνακα δοµών οι αντίστοιχες τιµές για 100 πελάτες (µε αµυντικό προγραµµατισµό
κατά την ανάγνωση του στοιχείου ypoloipo) και να εκτυπώνεται το ονοµατεπώνυµο των πελατών που έχουν
υπόλοιπο µεγαλύτερο από 10,000, καθώς και το συνολικό υπόλοιπο όλων των πελατών.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28
www.psounis.gr
6
Θέµα 4: Ερωτήµατα σε ∆οµές ∆εδοµένων
Ερώτηµα 1
α) Σε αρχικά κενή στοίβα, εισάγουµε διαδοχικά τις τιµές 4, 6, 5, 1, 3 και 2. Σχεδιάστε το δέντρο - σωρό (µεγίστων)
που σχηµατίζεται αν διαγράψουµε ένα - ένα τα στοιχεία από τη στοίβα και τα εισάγουµε στο δέντρο (που αρχικά
είναι κενό). Στην απάντησή σας να φαίνεται η µορφή του δέντρου - σωρού που σχηµατίζεται µετά από κάθε
εισαγωγή.
β) ∆ώστε (i) την ενδο-διατεταγµένη και (ii) τη µετα-διατεταγµένη διαπέραση του δέντρου-σωρού που σχηµατίστηκε
στο ερώτηµα α.
γ) ∆ιαγράψτε δύο φορές το στοιχείο στη ρίζα του δέντρου - σωρού που σχηµατίστηκε στο ερώτηµα α και σχεδιάστε
τα δέντρα που θα προκύψουν µετά την πρώτη και τη δεύτερη διαγραφή, αντίστοιχα.
δ) Έστω ένα δέντρο - σωρός µε 20 στοιχεία. Ποιο είναι το ύψος του δέντρου; Τεκµηριώστε την απάντησή σας.
ε) Σε αρχικά κενή ουρά, εισάγουµε διαδοχικά τις τιµές 4, 6, 5, 1, 3 και 2. Σχεδιάστε το δυαδικό δέντρο αναζήτησης
που σχηµατίζεται αν διαγράψουµε ένα - ένα τα στοιχεία από την ουρά και τα εισάγουµε στο δέντρο (που αρχικά είναι
κενό). Στην απάντησή σας να φαίνεται η τελική µορφή του δυαδικού δέντρου αναζήτησης που σχηµατίζεται.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28
www.psounis.gr
7
Ερώτηµα 2
Να γραφεί στη γλώσσα προγραµµατισµού C η συνάρτηση:
int sum_pos(struct nodelist *start)
η οποία δέχεται ως όρισµα µια απλά συνδεδεµένη λίστα ακεραίων αριθµών και επιστρέφει το άθροισµα εκείνων των
στοιχείων της λίστας που είναι θετικοί ακέραιοι αριθµοί. Αν η λίστα είναι κενή, η συνάρτηση επιστρέφει -1. Η δοµή
των κόµβων της λίστας δίνεται από τη δήλωση:
struct nodelist {
int number;
struct nodelist *next;
};

Recommended

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 25 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 25ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 25
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 25Dimitris Psounis
871 views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 22 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 22ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 22
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 22Dimitris Psounis
787 views6 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 24 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 24ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 24
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 24Dimitris Psounis
850 views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29Dimitris Psounis
1.3K views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23Dimitris Psounis
1.1K views6 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33Dimitris Psounis
716 views7 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35Dimitris Psounis
772 views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 36 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 36 ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 36
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 36 Dimitris Psounis
961 views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 27 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 27ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 27
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 27Dimitris Psounis
894 views8 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 26 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 26ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 26
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 26Dimitris Psounis
983 views8 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34Dimitris Psounis
674 views6 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21Dimitris Psounis
1.4K views5 slides

What's hot(20)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis3.5K views

Viewers also liked

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8Dimitris Psounis
3.2K views20 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.2K views5 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7Dimitris Psounis
3.2K views23 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.1K views6 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.8K views10 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 Dimitris Psounis
3.9K views40 slides

Viewers also liked(20)

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
Dimitris Psounis5.8K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.7K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Dimitris Psounis4.7K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
Dimitris Psounis6.8K views

Similar to ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 28

ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1Dimitris Psounis
1.8K views7 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4Dimitris Psounis
943 views10 slides
θέματα πανελλαδικών εξετάσεων 2000 2015 - ημερ-εσπερ-επαναλ by
θέματα πανελλαδικών εξετάσεων 2000 2015 - ημερ-εσπερ-επαναλθέματα πανελλαδικών εξετάσεων 2000 2015 - ημερ-εσπερ-επαναλ
θέματα πανελλαδικών εξετάσεων 2000 2015 - ημερ-εσπερ-επαναλΜάκης Χατζόπουλος
40.4K views134 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1Dimitris Psounis
5.7K views20 slides
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24 by
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 24Dimitris Psounis
710 views6 slides
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8 by
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8Dimitris Psounis
1.6K views9 slides

Similar to ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 28(19)

ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4
Dimitris Psounis943 views
θέματα πανελλαδικών εξετάσεων 2000 2015 - ημερ-εσπερ-επαναλ by Μάκης Χατζόπουλος
θέματα πανελλαδικών εξετάσεων 2000 2015 - ημερ-εσπερ-επαναλθέματα πανελλαδικών εξετάσεων 2000 2015 - ημερ-εσπερ-επαναλ
θέματα πανελλαδικών εξετάσεων 2000 2015 - ημερ-εσπερ-επαναλ
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
Dimitris Psounis1K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Dimitris Psounis17.5K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
διαγωνισμα δομεσ δεδομενων πινακεσ by educast
διαγωνισμα δομεσ δεδομενων  πινακεσδιαγωνισμα δομεσ δεδομενων  πινακεσ
διαγωνισμα δομεσ δεδομενων πινακεσ
educast1.3K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(15)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views

Recently uploaded

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
42 views65 slides
amea.pptx by
amea.pptxamea.pptx
amea.pptxssuserf0f53a
61 views21 slides
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx by
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxStella Mpezantakou
69 views11 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
9 views20 slides
Triti_Hlikia_2023.pptx by
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
39 views3 slides
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfNikolaos Ziakas
8 views144 slides

Recently uploaded(20)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c9 views
Triti_Hlikia_2023.pptx by 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist39 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas8 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram23 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212502 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram8 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram11 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c9 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212543 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo385 views
Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist18 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou23 views

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 28

 • 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28 www.psounis.gr 1 ΠΛΗ10 – ΤΕΣΤ 28 Θέµα 2: Ψευδογλώσσα και Αλγόριθµοι Ερώτηµα 1 Να γραφεί σε ψευδοκώδικα αλγόριθµος για τον υπολογισµό του αθροίσµατος: = 1 + 1 3! + 1 5! + 1 7! + ⋯ + 1 19!
 • 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28 www.psounis.gr 2 Θέµα 3: Ερωτήµατα σε Γλώσσα C Ερώτηµα 1 Να γραφεί στη γλώσσα προγραµµατισµού C η συνάρτηση: int win(int nums[], int n) που δέχεται ως όρισµα τον πίνακα nums[], ο οποίος περιέχει n ακεραίους αριθµούς. Η συνάρτηση να επιστρέφει: 1, αν στον πίνακα οι θετικοί αριθµοί είναι περισσότεροι από τους αρνητικούς αριθµούς -1, αν στον πίνακα οι αρνητικοί αριθµοί είναι περισσότεροι από τους θετικούς αριθµούς 0, αν το πλήθος των θετικών αριθµών στον πίνακα είναι ίσο µε το πλήθος των αρνητικών
 • 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28 www.psounis.gr 3 Ερώτηµα 2 Να γραφεί πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C, το οποίο διαβάζει διαφορετικές µεταξύ τους ακέραιες τιµές σε έναν πίνακα 100 θέσεων και στη συνέχεια υπολογίζει και εκτυπώνει τη µέγιστη και την ελάχιστη τιµή του πίνακα, τη διαφορά αυτών των δύο τιµών και την απόσταση µεταξύ τους (δηλαδή πόσες θέσεις διαφορά έχουν στον πίνακα).
 • 4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28 www.psounis.gr 4 Ερώτηµα 3 Να γραφεί στη γλώσσα προγραµµατισµού C η συνάρτηση: void sum_dig(int a[], int b[], int N) που δέχεται ως ορίσµατα τους πίνακες a και b και το µέγεθός τους N (κάθε πίνακας περιέχει N ακεραίους αριθµούς µε τιµές 0 ή 1 που αντιπροσωπεύουν τα ψηφία ενός δυαδικού αριθµού), η οποία υπολογίζει και εκτυπώνει το άθροισµα των δύο δυαδικών αριθµών στο δυαδικό σύστηµα. Θεωρήστε ότι το πιο σηµαντικό ψηφίο κάθε δυαδικού αριθµού βρίσκεται στη θέση 0 του αντίστοιχου πίνακα.
 • 5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28 www.psounis.gr 5 Ερώτηµα 4 Να γραφεί πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C, στο οποίο να δηλώνεται δοµή πελάτη µε τα στοιχεία code (ακέραιος αριθµός), onomateponymo (πίνακας χαρακτήρων 30 θέσεων) και ypoloipo (µη αρνητικός πραγµατικός αριθµός), να διαβάζονται σε έναν πίνακα δοµών οι αντίστοιχες τιµές για 100 πελάτες (µε αµυντικό προγραµµατισµό κατά την ανάγνωση του στοιχείου ypoloipo) και να εκτυπώνεται το ονοµατεπώνυµο των πελατών που έχουν υπόλοιπο µεγαλύτερο από 10,000, καθώς και το συνολικό υπόλοιπο όλων των πελατών.
 • 6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28 www.psounis.gr 6 Θέµα 4: Ερωτήµατα σε ∆οµές ∆εδοµένων Ερώτηµα 1 α) Σε αρχικά κενή στοίβα, εισάγουµε διαδοχικά τις τιµές 4, 6, 5, 1, 3 και 2. Σχεδιάστε το δέντρο - σωρό (µεγίστων) που σχηµατίζεται αν διαγράψουµε ένα - ένα τα στοιχεία από τη στοίβα και τα εισάγουµε στο δέντρο (που αρχικά είναι κενό). Στην απάντησή σας να φαίνεται η µορφή του δέντρου - σωρού που σχηµατίζεται µετά από κάθε εισαγωγή. β) ∆ώστε (i) την ενδο-διατεταγµένη και (ii) τη µετα-διατεταγµένη διαπέραση του δέντρου-σωρού που σχηµατίστηκε στο ερώτηµα α. γ) ∆ιαγράψτε δύο φορές το στοιχείο στη ρίζα του δέντρου - σωρού που σχηµατίστηκε στο ερώτηµα α και σχεδιάστε τα δέντρα που θα προκύψουν µετά την πρώτη και τη δεύτερη διαγραφή, αντίστοιχα. δ) Έστω ένα δέντρο - σωρός µε 20 στοιχεία. Ποιο είναι το ύψος του δέντρου; Τεκµηριώστε την απάντησή σας. ε) Σε αρχικά κενή ουρά, εισάγουµε διαδοχικά τις τιµές 4, 6, 5, 1, 3 και 2. Σχεδιάστε το δυαδικό δέντρο αναζήτησης που σχηµατίζεται αν διαγράψουµε ένα - ένα τα στοιχεία από την ουρά και τα εισάγουµε στο δέντρο (που αρχικά είναι κενό). Στην απάντησή σας να φαίνεται η τελική µορφή του δυαδικού δέντρου αναζήτησης που σχηµατίζεται.
 • 7. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 28 www.psounis.gr 7 Ερώτηµα 2 Να γραφεί στη γλώσσα προγραµµατισµού C η συνάρτηση: int sum_pos(struct nodelist *start) η οποία δέχεται ως όρισµα µια απλά συνδεδεµένη λίστα ακεραίων αριθµών και επιστρέφει το άθροισµα εκείνων των στοιχείων της λίστας που είναι θετικοί ακέραιοι αριθµοί. Αν η λίστα είναι κενή, η συνάρτηση επιστρέφει -1. Η δοµή των κόµβων της λίστας δίνεται από τη δήλωση: struct nodelist { int number; struct nodelist *next; };