ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 22

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

.

∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22
www.psounis.gr
1
ΠΛΗ10 – ΤΕΣΤ 22
Θέµα 1: Εισαγωγή στους Η/Υ
Ερώτηµα 1
∆ίνεται το ακόλουθο λογικό κύκλωµα:
1. Γράψτε τον πίνακα αληθείας της F ως συνάρτηση των δύο εισόδων του κυκλώµατος, A και B, παρουσιάζοντας και τα
ενδιάµεσα αποτελέσµατα στα σηµεία C και D.
2. Γράψτε πρόγραµµα σε γλώσσα προγραµµατισµού C το οποίο να διαβάζει τις τιµές των εισόδων, A και B, του παραπάνω
λογικού κυκλώµατος και να εµφανίζει την τιµή εξόδου F. Το πρόγραµµα να ελέγχει αν οι τιµές των A και B είναι 0 ή 1 και σε
αντίθετη περίπτωση να επαναλαµβάνει την ανάγνωση µέχρι η είσοδος να είναι σωστή.
C
Α
Β
F
D
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22
www.psounis.gr
2
Ερώτηµα 2
Να γίνει η αφαίρεση (38)10 - (17)10 στο δυαδικό σύστηµα χρησιµοποιώντας την τεχνική του συµπληρώµατος ως προς 2.
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22
www.psounis.gr
3
Θέµα 2: Ψευδογλώσσα και Αλγόριθµοι
Ερώτηµα 1
∆ίνεται το παρακάτω ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος - ∆ΡΠ (flowchart), όπου το Ν είναι θετικός ακέραιος
αριθµός µεγαλύτερος του µηδενός (Ν > 0).
α) Τι εκτυπώνει ο αλγόριθµος αν
στην είσοδο δώσουµε την τιµή:
i) Ν = 1,
ii) Ν = 2, και
iii) Ν = 3.
β) Γράψτε πρόγραµµα σε γλώσσα
προγραµµατισµού C που να έχει
την ίδια λειτουργία µε το ∆ΡΠ,
εφαρµόζοντας επιπρόσθετα και
αµυντικό προγραµµατισµό στην
εισαγωγή του Ν, έτσι ώστε να
είναι ακέραιος αριθµός
µεγαλύτερος του µηδενός (Ν >
0).
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22
www.psounis.gr
4
Θέµα 3: Ερωτήµατα σε Γλώσσα C
Ερώτηµα 1
∆ίνεται η ακόλουθη αναδροµική συνάρτηση:
int func(int param)
{
int i;
i = param;
if (i < 27)
{
i += func(2*i);
printf("%d ",i);
return(i);
}
return(0);
}
Τι θα εκτυπωθεί από την κλήση της συνάρτησης func(1);
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22
www.psounis.gr
5
Ερώτηµα 2
∆ίνεται η συνάρτηση:
void myfunc(int param)
{
int i;
i = param;
while (i < 88)
{
i += 2*(i-1);
printf("%d ",i);
}
}
Τι θα εκτυπωθεί από την κλήση της συνάρτησης myfunc(2);
∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22
www.psounis.gr
6
Ερώτηµα 3
Γράψτε σε γλώσσα προγραµµατισµού C τη συνάρτηση:
float tmean(float a[9]);
η οποία υπολογίζει και επιστρέφει τον µέσο όρο των επτά αριθµών του πίνακα a[] που προκύπτουν αφού
εξαιρεθούν από τους 9 αρχικούς ο πιο µεγάλος και ο πιο µικρός αριθµός.
.

Recommended

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 28 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 28ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 28
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 28Dimitris Psounis
1.1K views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 25 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 25ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 25
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 25Dimitris Psounis
871 views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 24 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 24ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 24
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 24Dimitris Psounis
850 views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 23Dimitris Psounis
1.1K views6 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 29Dimitris Psounis
1.3K views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 11 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 11ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 11
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 11Dimitris Psounis
1.4K views2 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 30 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 30ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 30
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 30Dimitris Psounis
918 views6 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 21Dimitris Psounis
1.4K views5 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35Dimitris Psounis
772 views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 19 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 19ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 19
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 19Dimitris Psounis
911 views4 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 32 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 32ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 32
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 32Dimitris Psounis
788 views7 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 18 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 18ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 18
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 18Dimitris Psounis
958 views5 slides

What's hot(20)

Viewers also liked

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4Dimitris Psounis
5.8K views25 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.7K views7 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8Dimitris Psounis
3.2K views20 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.2K views4 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.2K views5 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7Dimitris Psounis
3.2K views23 slides

Viewers also liked(18)

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
Dimitris Psounis5.8K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.7K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis4.3K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis4.2K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis5.7K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis3.5K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.6K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.6K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Dimitris Psounis4.7K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
Dimitris Psounis6.8K views

Similar to ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 22

πρόχειρο διαγώνισμα αρχές επιστήμης Υπολογιστών 2014 5 by
πρόχειρο διαγώνισμα αρχές επιστήμης Υπολογιστών 2014 5πρόχειρο διαγώνισμα αρχές επιστήμης Υπολογιστών 2014 5
πρόχειρο διαγώνισμα αρχές επιστήμης Υπολογιστών 2014 5Ιωάννου Γιαννάκης
931 views4 slides
Plir b by
Plir bPlir b
Plir bteacherbot12
536 views34 slides
ΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο Ασκήσεων by
ΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο ΑσκήσεωνΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο Ασκήσεων
ΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο ΑσκήσεωνNikos Michailidis
5.2K views5 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑDimitris Psounis
3K views24 slides
ΟΕΦΕ 2009 Θέματα by
ΟΕΦΕ 2009 ΘέματαΟΕΦΕ 2009 Θέματα
ΟΕΦΕ 2009 Θέματαeducast
711 views6 slides
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 by
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3Dimitris Psounis
1K views10 slides

Similar to ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 22(18)

ΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο Ασκήσεων by Nikos Michailidis
ΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο ΑσκήσεωνΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο Ασκήσεων
ΑΕΠΠ: 22ο Φύλλο Ασκήσεων
Nikos Michailidis5.2K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Dimitris Psounis3K views
ΟΕΦΕ 2009 Θέματα by educast
ΟΕΦΕ 2009 ΘέματαΟΕΦΕ 2009 Θέματα
ΟΕΦΕ 2009 Θέματα
educast711 views
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
Dimitris Psounis1K views
ΑΕΠΠ - Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2o.pdf by Anthimos Misailidis
ΑΕΠΠ - Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2o.pdfΑΕΠΠ - Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2o.pdf
ΑΕΠΠ - Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2o.pdf
Διαγώνισμα δομή ακολουθίας ΑΕΠΠ by Eleni Kokkinou
Διαγώνισμα δομή ακολουθίας ΑΕΠΠΔιαγώνισμα δομή ακολουθίας ΑΕΠΠ
Διαγώνισμα δομή ακολουθίας ΑΕΠΠ
Eleni Kokkinou2.5K views
ΑΕΠΠ: 19ο Φύλλο Ασκήσεων by Nikos Michailidis
ΑΕΠΠ: 19ο Φύλλο ΑσκήσεωνΑΕΠΠ: 19ο Φύλλο Ασκήσεων
ΑΕΠΠ: 19ο Φύλλο Ασκήσεων
Nikos Michailidis1.4K views
Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9 by educast
Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9
Διαγώνισμα Κεφάλαια 7- 8- 9
educast513 views
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ by Nikos Michailidis
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό ΤεστΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ
ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ
Nikos Michailidis1.4K views
ανάπτυξη 2006 θεμ by educast
ανάπτυξη 2006 θεμανάπτυξη 2006 θεμ
ανάπτυξη 2006 θεμ
educast240 views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(17)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views

Recently uploaded

1ος περιπατος.pptx by
1ος περιπατος.pptx1ος περιπατος.pptx
1ος περιπατος.pptxssuser6a63b0
9 views6 slides
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 by
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2EmployEdu
254 views4 slides
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 by
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ssuser43d27b
18 views13 slides
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 gymkeram
11 views23 slides
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ by
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝssuser43d27b
20 views20 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023gymkeram
26 views255 slides

Recently uploaded(20)

1ος περιπατος.pptx by ssuser6a63b0
1ος περιπατος.pptx1ος περιπατος.pptx
1ος περιπατος.pptx
ssuser6a63b09 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu254 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 by ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ by ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram26 views
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf by 7gymnasiokavalas
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdfΒεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
7gymnasiokavalas10 views
Palaiodologiko_2023.pptx by 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist58 views
Imerida_36_Dec_2023.pptx by 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist40 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx by alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts12 views
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx by 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist30 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou44 views

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 22

  • 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22 www.psounis.gr 1 ΠΛΗ10 – ΤΕΣΤ 22 Θέµα 1: Εισαγωγή στους Η/Υ Ερώτηµα 1 ∆ίνεται το ακόλουθο λογικό κύκλωµα: 1. Γράψτε τον πίνακα αληθείας της F ως συνάρτηση των δύο εισόδων του κυκλώµατος, A και B, παρουσιάζοντας και τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα στα σηµεία C και D. 2. Γράψτε πρόγραµµα σε γλώσσα προγραµµατισµού C το οποίο να διαβάζει τις τιµές των εισόδων, A και B, του παραπάνω λογικού κυκλώµατος και να εµφανίζει την τιµή εξόδου F. Το πρόγραµµα να ελέγχει αν οι τιµές των A και B είναι 0 ή 1 και σε αντίθετη περίπτωση να επαναλαµβάνει την ανάγνωση µέχρι η είσοδος να είναι σωστή. C Α Β F D
  • 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22 www.psounis.gr 2 Ερώτηµα 2 Να γίνει η αφαίρεση (38)10 - (17)10 στο δυαδικό σύστηµα χρησιµοποιώντας την τεχνική του συµπληρώµατος ως προς 2.
  • 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22 www.psounis.gr 3 Θέµα 2: Ψευδογλώσσα και Αλγόριθµοι Ερώτηµα 1 ∆ίνεται το παρακάτω ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος - ∆ΡΠ (flowchart), όπου το Ν είναι θετικός ακέραιος αριθµός µεγαλύτερος του µηδενός (Ν > 0). α) Τι εκτυπώνει ο αλγόριθµος αν στην είσοδο δώσουµε την τιµή: i) Ν = 1, ii) Ν = 2, και iii) Ν = 3. β) Γράψτε πρόγραµµα σε γλώσσα προγραµµατισµού C που να έχει την ίδια λειτουργία µε το ∆ΡΠ, εφαρµόζοντας επιπρόσθετα και αµυντικό προγραµµατισµό στην εισαγωγή του Ν, έτσι ώστε να είναι ακέραιος αριθµός µεγαλύτερος του µηδενός (Ν > 0).
  • 4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22 www.psounis.gr 4 Θέµα 3: Ερωτήµατα σε Γλώσσα C Ερώτηµα 1 ∆ίνεται η ακόλουθη αναδροµική συνάρτηση: int func(int param) { int i; i = param; if (i < 27) { i += func(2*i); printf("%d ",i); return(i); } return(0); } Τι θα εκτυπωθεί από την κλήση της συνάρτησης func(1);
  • 5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22 www.psounis.gr 5 Ερώτηµα 2 ∆ίνεται η συνάρτηση: void myfunc(int param) { int i; i = param; while (i < 88) { i += 2*(i-1); printf("%d ",i); } } Τι θα εκτυπωθεί από την κλήση της συνάρτησης myfunc(2);
  • 6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22 www.psounis.gr 6 Ερώτηµα 3 Γράψτε σε γλώσσα προγραµµατισµού C τη συνάρτηση: float tmean(float a[9]); η οποία υπολογίζει και επιστρέφει τον µέσο όρο των επτά αριθµών του πίνακα a[] που προκύπτουν αφού εξαιρεθούν από τους 9 αρχικούς ο πιο µεγάλος και ο πιο µικρός αριθµός. .