ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
10
1: /
1.2:
!
A.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
1.
2.
3. 8 16
4.
3.
1.
2.
"# !
4. ! "
# $
1. Bits, Bytes "
2. " %&
3. ! "&
4. !
1
5. !
2
5. ' ( ! 2
1.
2.
$ :
A. %
1. #
1. # & $ &#
• '# !
• $ ( ( ) & ' ! &
• ( )' ! ! *!
!" "" " " " " " " "
$ ' ( (# $ # & ):
• + , ! )! & (’ ! '' ! $ - , !
( ( $ ' ).
• . ! ! ( # (# $ ( .
• ( ( ( ! ' 10 ,) & ! 1 ! $
( ) * 10- ) ! ) ' & & , ( )' .
5649
184
5833
11
1
2
$ 1:
A. %
1. #
2. # $ &#
• !
• $ , $ & $ &# ! # & ! / ' 0 2-
#" "" " " " " " " "
$ ' :
• ( $ ( & ( ! 3 - , ! (2 ( ) & & ! ) " ! :
• : 1 0 (#" & ! )
• : 1 1 (#" & ! )
• : 1 0 (& ! 1)
• : 1 1 (& ! 1)
110110
11100
1010010
1111
$ 2:
1011.01
10.111
1110.001
1111
1 & 1: & ') ( ) $ $ &# :
$" "" " " " " " " "
A. %
1. #
2. # $ &# ( & )
1 & 2: & ') ! &#' ( # $ $ & &
( ' ( )' ) $ & $ & .
%" "" " " " " " " "
A. %
1. #
2. # $ &# ( & )
A. %
1. #
3. # & $ &#
• !
• $ , $ & $ &# ! # & ! / ' 0 8- $
&" "" " " " " " " "
$ ' :
• 2 ! 0 $ & $ & - , ( )' / ( ' 15 (7+7+1).
• &#' ( ! & ' " ( ' :
.".
• ! / 6 # , ( )' 6 & & ! ! 0
• ! / 14 # , (# )' 6 & & ! ! 1
&
0 8
1 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
+ 0 + 1
A. %
1. #
2. # & $ &#
$ 1:
1 :
$ 2:
1 :
'" "" " " " " " " "
24307
2714
27223
11
57.07
11.231
70.321
11
1 & 1: & ') ( ) & $ &# :
(" "" " " " " " " "
A. %
1. #
2. # & $ &# ( & )
1 & 2: & ') ! &#' ( # & $ & &
( ' ( )' ) $ & $ & .
" "" " " " " " " "
A. %
1. #
2. # & $ &# ( & )
A. %
1. #
4. # & $ &#
• !
• $ , $ & $ &# ! # & ! / ' 0 16- $
" "" " " " " " " "
$ ' :
• 2 ! 0 $ $ & $ & - ,
( )' / ( ' 31 (15+15+1).
• &#' ( ! & ' " ( ' :
.".:
• ! / 5 #
( )' ! 5 & & ! 0
• ! / 12 #
( )' ! C & & ! 0
• ! / 18 #
( )' ! 2 & & ! 1
• ! / 28 #
( )' ! C & & ! 1
&
0 16
1 17
2 18
3 19
4 20
5 21
6 22
7 23
8 24
9 25
10( ) 26
11( ) 27
12(C) 28
13(D) 29
14(E) 30
15(F) 31
+ 1+ 0
A. %
1. #
4. # & $ &#
$ 1:
1 :
$ 1:
1 :
" "" " " " " " " "
16F1
5739
6E2A
1
AA.81
1C.802
C7.012
11
1 & 1: & ') ( ) 16$ &# :
!
" #$
%$# #$%
!" "" " " " " " " "
A. %
1. #
4. # & $ &# ( & )
1 & 2: & ') ! &#' ( # 16$ & &
( ' ( )' ) $ & $ & .
"
#" "" " " " " " " "
A. %
1. #
4. # & $ &# ( & )
A. %
1. #
5. # ''
• ! '* ! " ( $ ( '' :
• $ , $ & $ &# ! # & ! / ' 0 b- $ #( b ! /
$" "" " " " " " " "
1 & : & ') &#' ( ) :
& &
' '
$ ' :
• ! " " # ! ( ' (b-1)+(b-1)+1=2b-1
• ( ! & )" ' (# 0 ) b-1 & ' (# b ) 2b-1
$ : (
(
A. %
2. ,
1. , & $ &#
• '# !
• , (# & ! &
• ( )' ! ! *!
%" "" " " " " " " "
$ '
• + , ! , ) & (# ) ! $ - , !
( ( $ ' ).
• . ! ! , (# $ ( .
• ( ( ( - , ) ! & # (# - , , )
• ) )" ! - , )
• ) ! $ # - , , )
3 5 4 9
3 7 8(
3 1 7 1
14
4
$ :
(
(
A. %
2. ,
1. , & $ &#
&" "" " " " " " " "
$ ' :
• ! $ $ $ & & ! ! , ) )" & '' - , ' (#
, ) ( )" ! $ *
3 2 4 9
3 7 8(
2 8 7 1
1412
$ :
(
(
$ :
(
(
3 0 7 9
2 8 8(
2 7 9 1
1710
3 0 0 0 7 9
2 8 8(
2 9 9 7 9 1
1010 10 17
41 31
1 1 1 3
1 & : & ') &#' ( $ & $ &
(
(
( (
'" "" " " " " " " "
A. %
2. ,
1. , & $ &# ( & )
$ : (
(
A. %
2. ,
2. , $ &#
• ! # ! - , ) ! & #
(# - , , ) :
• ) - , ) .
• ) ! $ # - , , ) .
(" "" " " " " " " "
$ '
• . '# ! $ * ( ( ! / 0 $ ! $ & $ & .
• ( ) ( ! ( ! $ $ &#!
1 1 0 1
1 1 0(
0 1 1 1
23
21
$ 4: (
(
$ 2: (
(
A. %
2. ,
1. , & $ &#
" "" " " " " " " "
1 0 0 1
1 1 1(
0 0 1 0
22
1
$ 3: (
(
$ 5: (
(
1 1 1 0 0 0
(
0 0 1 1 0 1
2 2 2
1 0 1 0 1 1
3
2
1 0 1 0
1 0 1(
0 1 0 1
22
1 1
2121
1 0 1 . 0 0 1
(
0 0 1 . 1 0 0 1
1 1 . 1 0 0 1
1
22
2
3
2
2
1
1 & 1: & ') &#' , ) $ $ &
(
(
(
" "" " " " " " " "
A. %
2. ,
2. , $ &# ( & )
$ 1: (
(
A. %
2. ,
3. , & $ &# & & $ &#
• ! , $ ' ! " $ & $ &#, '' :
• ) - , ) .
• ) ! $ # - , , ) .
• ! 16 , $ ' ! " $ & $ &#, '' :
• ) - , ) .
• ) ! $ # - , , ) .
" "" " " " " " " "
7 3 2
6 4(
6 4 6
1011
71
$ '
• 16$ &# / ! ! ( * $ ! $ & $ & .
• ( ( ( & ( ! ! ! ( ! $ & $ &#.
$ : ) (
( # "
C A A
2 F(
C 7 B
1010
152
12
26
11
3
712
1 & : & ') &#' , )
(
(
!! # ( #
!" "" " " " " " " "
A. %
2. ,
3. , & $ &# & & $ &# ( & )
A. %
2. ,
4. , ''
• ! '* ! " ( $ ( '' & ! ! , (#
( $ :
• ! - , ) ! & # (# - , , ) :
• ) b ! $ )" ! - , )
• ) ! $ # )" ! - , , )
#" "" " " " " " " "
1 & : & ') &#' ( ) :
& ( &
' ( '
$ 1: *
*
A. %
3. '' (' # &
1. '' (' #
• ! ( ' &# #( ! ! )! ( '' (' # ! ) $ $ " &*!
( ) !
• ( ) ! ! ( ! .
$" "" " " " " " " "
$ 2: *
*
5
5
10
5
15
5
20
1
2
3
4
101
101
1010
101
1111
101
10100
$ 1: +
1 : + = (#' (
$ 2
A. %
3. '' (' # &
2.
• ! ( ' &# #( ! ! $ ! ) $ $ " &*! , ) !
• , ) ! ! ( ! .
%" "" " " " " " " "
$ 2: +
1 : + = (#' (
$
17
5(
12
5(
7
5(
2
1
2
3
10001
101(
1100
101(
111
101(
10STOP. <5
1
2
3
STOP. <101
A. %
4. ! ( *! ! ( '
1. Bits, Bytes & ( &#! *! ! !
• ( ( ! * ) ! ! ! ( ' ! ! ( )"
"* ( & $ $ & - , .
• , - ( &( 0 1) bit. ( ' & # ! $
( & (' , ( ' ) .
• 8 ( bits 1 byte.
• 3 & 1 byte " ! ( & !# " & ! ! , !
! ( ! & ASCII ( ' # .
• ‘2, /')( ! ( ' ! ' & & $ & ( )! $ $ &#
.
&" "" " " " " " " "
!
1 byte 1 byte
bit bit bit bit bit bit bit bit
$ : ') : 01001000 01000101 01011100 01011100 01000001 01010011
H E L L A S
1 : + = (#' (
$ 2
A. %
4. ! ( *! ! ( '
1. Bits, Bytes & ( &#! *! ! !
• ( ! & ASCII ( * ( ' ) & $ & ( / ' bytes!
'" "" " " " " " " "
A. %
4. ! ( *! ! ( '
2. & )
• + ! $ ( ! bits " ( ! # & ((# bits $ ( ).
. ( ' )" & & )! & ') ( ! ) 1 byte)
• 4! byte )" & ') = 8
(" "" " " " " " " "
4 )! ( ' & ') 8:
• ( ! ! ( 28
• ! )' ! ! ( , & , ( ! ! ( (#
0 ) 28-1 ($ ' $ (# 0 ) 255)
• & $ & ( *! & / ') # # !
- (Most Significant Bit – MSB) & $ # ! $
- (Least Significant Bit – LSB)
00000000 = 0
00000001 = 1
00000010 = 2
00000011 = 3
…
11111100 = 252
11111101 = 253
11111110 = 254
11111111 = 255
$ &
& ') 8
(1 byte)
& $ &
A. %
4. ! ( *! ! ( '
2. & )
• & $ bits &
$ .
• ! ( ! ' # bits (# & ') # (' *! (#
$ ! & .
• ! ( ! ( # bits (# & ') )" ( (overflow) &
" ! ! bits ( ( / ! ! & ') (# .
!" "" " " " " " " "
$ : & $ & ( ! ( ' & ') 8 (1 byte) : 254, 12, 515
( ! :
• 3 " . 1 # & ') 8 & $ & ( : 11111110
• 3 " . 1 # & ') 8 & $ & ( : 00001100
• 3 " . 1 # & ') 8 & $ & ( : 00000011
)" ( " ' ($ ! & $ & ( & # )
1 & : ! ( ! ( & , & ( ' & ') 8.
( ( ( * )" ( " ' (overflow);
!" "" " " " " " " "
A. %
4. ! ( *! ! ( '
2. & )
A. %
4. ! ( *! ! ( '
3. ! ( ! &*! )
• + ! ! & *! ( ! ! 3 #( :
• 1 #( ! & .
• # bit ( SB) ( 0 #' ( (0 (+) & 1 (-) )
!" "" " " " " " " "
4 )! ( ' & ') 8:
• ( ! ! ( 28-2 =254
• 127 ! & & 127 !
! & &) .
• ) !
• 0 ! ( $ , )
• &# ( # & ! ''
! &# ( # .
• #( # $ ! " ( ! ( !
00000000 = +0
00000001 = +1
00000010 = +2
00000011 = +3
…
01111100 = +124
01111101 = +125
01111110 = +126
01111111 = +127
10000000 = -0
10000001 = -1
10000010 = -2
10000011 = -3
…
11111100 = -124
11111101 = -125
11111110 = -126
11111111 = -127
##
&
&)
! &
&)
A. %
4. ! ( *! ! ( '
3. ! ( ! &*! (' ( 1
• + ! ! & *! ( ! ! 3 #( :
• 2 #( ! ! 1.
• . !#! : « ! ), bits : . 0 ! 1 & & 1 ! 0»
!!" "" " " " " " " "
4 )! ( ' & ') 8:
• ( ! ! ( 28-1 = 255
• 127 ! & & 127 !
! & &) & )! ! 0.
• ) !
• 0 ! ( $ , )
• &# ( # & ! ''
! &# ( # .
• ( #/' # ( ! ) ! "! & (' * ( 2!
00000000 = +0
00000001 = +1
00000010 = +2
00000011 = +3
…
01111100 = +124
01111101 = +125
01111110 = +126
01111111 = +127
10000000 = -127
10000001 = -126
10000010 = -125
10000011 = -124
…
11111100 = -3
11111101 = -2
11111110 = -1
11111111 = -0
&
&)
! &
&)
A. %
4. ! ( *! ! ( '
3. ! ( ! &*! (' ( 2
• + ! ! & *! ( ! ! 3 #( :
• 3 #( ! ! 2.
• . !#! : « ( ' 0 (' ( 1 & ( ) ! $ »
!#" "" " " " " " " "
4 )! ( ' & ') 8:
• + ! & $ & ( ! & -7:
• # +7 ! : 00000111
• (' ( 1 : 11111000
+1
• (' ( 2 :11111001
• 1 (
:
• 5 ( & ( #/' 0.
• 6 # , ! & ! ( ( ! (# &
• ! ! ( & $ & ( $ $ )! !
( )" # ! *! * ! " !
& ') & ! ! )" ( " ' .
00000000 = +0
00000001 = +1
00000010 = +2
00000011 = +3
…
01111100 = +124
01111101 = +125
01111110 = +126
01111111 = +127
10000000 = -128
10000001 = -127
10000010 = -126
10000011 = -125
…
11111100 = -4
11111101 = -3
11111110 = -2
11111111 = -1
&
&)
! &
&)
A. %
4. ! ( *! ! ( '
3. ! ( ! &*! (' ( 2
• )' , ! $ ! ') & ( ! # ! (' ( 2 !# ,
# ! ( ' ( ! &# # ! :
• ( ' 0 (' ( 2 & ( ' 0 ) .
• 7 0 ! &# ( # .
!$" "" " " " " " " "
! ! &# # & $ & ( ') 11111001 ( ' & ') 8
:
4" :
• # ! : 11111001
• (' ( 1 : 00000110
+1
• (' ( 2 :00000111
1 # ! : (
1 & 1: 7 ! ! ( ( 2 ! ( & ! &*! $ $ &*! *!
, (' * ( 2 ( ' & ') 4 & ( ' &
') 8:
(
(
(
!%" "" " " " " " " "
A. %
4. ! ( *! ! ( '
3. ! ( ! &*! (' ( 2
1 & 2: 4 ( ' & ') 8 ( ! & ! ( & )!
(' ( 2. ( $ & $ & ! " ! &#' ') :
!&" "" " " " " " " "
A. %
4. ! ( *! ! ( '
3. ! ( ! &*! (' ( 2
A. %
5. , "! & (' *
1. , $ &# (' ( 2
• (' ( 2 )" ! $ ! # ! & ! & ' (
( )! ! & ! $ $ &#:
• 0 / & ')
• ! & ( & ! 0 ! (' ( 2
• 2' ( ! ! ( ) !
• "#! & ! !
!'" "" " " " " " " "
1 & : . ! ( 15+17, 15-17, -15+17, -15-17 ! "! & (' *
( 2 ( ' & ') 8 $ $ &*! - , !. ( ' ( )'
$ & $ &#
: :
# 15 ! : 00001111
# -15:
• # +15 ! : 00001111
• (' ( 1 : 11110000
+1
• (' ( 2 :11110001
1 # -15 ! : 11110001
# 17 ! : 00010001
# -17:
• # +17 ! : 00010001
• (' ( 1 : 11101110
+1
• (' ( 2 :11101111
1 # -17 ! : 11101111
A. %
5. , "! & (' *
1. , $ &# (' ( 2
!(" "" " " " " " " "
! (* :
1 :
00001111
00010001
00100000
11111
! (* : ( (
1 : ( (
00001111
11101111
11111110
1111 ( )' ! :
11111110
(' ( 1
00000001
(' ( 2
00000010
1 # 10$ &#
2
! (* : ( (
1 : (
11110001
00010001
100000010
11111
! (* : ( ( ( (
1 : ( ( (
11110001
11101111
111100000
1111 1111 ( )' ! :
11100000
(' ( 1
00011111
(' ( 2
00100000
1 # 10$ &#
32
1 & : & ') ! ( ( " ( *! ! ) $
(' * ( 2. % # $ $ & ! ( *! 8 $ $ &
- , (bits)
#" "" " " " " " " "
A. %
5. , "! & (' *
1. , $ &# (' ( 2
A. %
5. , "! & (' *
2. , '' "! & (' *
• ! ( ' # ! 2:
• ! ), bits ( $ ! & ! ! ( 1- , #( - , )
• ) ! $
• ! " 8 ! ( ' # ! 8:
• . ! ! ( 7-. #( - , ( (' ( 7)
• ) ! $ (& )" (' ( 8)
• ! " 16 ! ( ' # ! 16:
• . ! ! ( 15-. #( - , ( (' ( 15)
• ) ! $ (& )" (' ( 16)
• &. .&. & )" ! ( &#! ! ! &*! *! ! " .
• 4( ( , " ! & /* $ 2$ &#
#" "" " " " " " " "
$ 1: ( & ! ( $ & $ &# & ') 4.
:
32 $ & $ &# ! :
& ') 4:
(' ( 15: ,
(' ( 16: -
A. %
5. , "! & (' *
2. , '' "! & (' *
#" "" " " " " " " "
$ 2: ! ( ( $ & $ &# & ') 4 &
! "! & (' * ( 16. ( ' ) $ & $ &
.
:
) : . * / *
, ) : 0 * 12 *
) & ) 4:
, ) & ) 4:
( &#! (
) ! :
(' ( 15:
(' ( 16: 1 :
( )' ! ! &# ( ' (' ( 16:
# ! : 3
(' ( 15: )
(' ( 16: ,
! (* ( )' ! : ( , ( 4 * 1. * ( (
0032
FF81
FFB3
1 & : & ') ! ( (
I. ( & $ &#
II. ( $ &# & ! "! & (' * ( 2
III. ( & $ &#
IV. " "! & (' * ( 16.
+ * (33) & ') 8, * (3V) & ') 4
#!" "" " " " " " " "
A. %
5. , "! & (' *
2. , '' "! & (' *
1 of 11

Recommended

ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.2K views8 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.7K views8 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6K views8 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.9K views11 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
10.6K views1 slide
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
11.5K views10 slides

More Related Content

What's hot

ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.1K views6 slides
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 by
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1Dimitris Psounis
11.8K views2 slides
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)Dimitris Psounis
331 views9 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4Dimitris Psounis
174 views11 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.3K views7 slides

What's hot(20)

ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.1K views
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
Dimitris Psounis11.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.5K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.4K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.4K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.2K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.8K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.7K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
Dimitris Psounis12.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.7K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views

Viewers also liked

ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.6K views1 slide
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2Dimitris Psounis
11.6K views43 slides
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2Dimitris Psounis
7.9K views3 slides
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
11.4K views3 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
16.8K views40 slides
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2 by
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2Dimitris Psounis
2K views1 slide

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.6K views
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2
Dimitris Psounis7.9K views
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
Dimitris Psounis11.4K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.8K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4
Dimitris Psounis5.1K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.3K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.1K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis7.3K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.8K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Dimitris Psounis5.3K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CDimitris Psounis
2.3K views33 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

MATERI P5 PPRA+VIDEO.pptx by
MATERI P5 PPRA+VIDEO.pptxMATERI P5 PPRA+VIDEO.pptx
MATERI P5 PPRA+VIDEO.pptxirpandialbantani1
9 views27 slides
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdfbandertu
40 views20 slides
Паспорт безпеки.pdf by
Паспорт безпеки.pdfПаспорт безпеки.pdf
Паспорт безпеки.pdfssuser46127c
5 views17 slides
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...ssuser4178d6
36 views21 slides
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx by
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptxchartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptxJosephinRickmann
61 views55 slides
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf by
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfSean Michael Morris
7 views30 slides

Recently uploaded(9)

‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by bandertu
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
bandertu40 views
Паспорт безпеки.pdf by ssuser46127c
Паспорт безпеки.pdfПаспорт безпеки.pdf
Паспорт безпеки.pdf
ssuser46127c5 views
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by ssuser4178d6
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...
ssuser4178d636 views
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx by JosephinRickmann
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptxchartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
JosephinRickmann61 views
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf by Sean Michael Morris
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
CM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdf by ssuser960faa
CM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdfCM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdf
CM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdf
ssuser960faa187 views
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by Baraket Mohamed
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...
Baraket Mohamed25 views
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf by Demetrio Ccesa Rayme
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf

ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

 • 1. 10 1: / 1.2: ! A. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 2. 3. 8 16 4. 3. 1. 2. "# ! 4. ! " # $ 1. Bits, Bytes " 2. " %& 3. ! "& 4. ! 1 5. ! 2 5. ' ( ! 2 1. 2. $ : A. % 1. # 1. # & $ &# • '# ! • $ ( ( ) & ' ! & • ( )' ! ! *! !" "" " " " " " " " $ ' ( (# $ # & ): • + , ! )! & (’ ! '' ! $ - , ! ( ( $ ' ). • . ! ! ( # (# $ ( . • ( ( ( ! ' 10 ,) & ! 1 ! $ ( ) * 10- ) ! ) ' & & , ( )' . 5649 184 5833 11 1 2 $ 1: A. % 1. # 2. # $ &# • ! • $ , $ & $ &# ! # & ! / ' 0 2- #" "" " " " " " " " $ ' : • ( $ ( & ( ! 3 - , ! (2 ( ) & & ! ) " ! : • : 1 0 (#" & ! ) • : 1 1 (#" & ! ) • : 1 0 (& ! 1) • : 1 1 (& ! 1) 110110 11100 1010010 1111 $ 2: 1011.01 10.111 1110.001 1111
 • 2. 1 & 1: & ') ( ) $ $ &# : $" "" " " " " " " " A. % 1. # 2. # $ &# ( & ) 1 & 2: & ') ! &#' ( # $ $ & & ( ' ( )' ) $ & $ & . %" "" " " " " " " " A. % 1. # 2. # $ &# ( & ) A. % 1. # 3. # & $ &# • ! • $ , $ & $ &# ! # & ! / ' 0 8- $ &" "" " " " " " " " $ ' : • 2 ! 0 $ & $ & - , ( )' / ( ' 15 (7+7+1). • &#' ( ! & ' " ( ' : .". • ! / 6 # , ( )' 6 & & ! ! 0 • ! / 14 # , (# )' 6 & & ! ! 1 & 0 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 + 0 + 1 A. % 1. # 2. # & $ &# $ 1: 1 : $ 2: 1 : '" "" " " " " " " " 24307 2714 27223 11 57.07 11.231 70.321 11
 • 3. 1 & 1: & ') ( ) & $ &# : (" "" " " " " " " " A. % 1. # 2. # & $ &# ( & ) 1 & 2: & ') ! &#' ( # & $ & & ( ' ( )' ) $ & $ & . " "" " " " " " " " A. % 1. # 2. # & $ &# ( & ) A. % 1. # 4. # & $ &# • ! • $ , $ & $ &# ! # & ! / ' 0 16- $ " "" " " " " " " " $ ' : • 2 ! 0 $ $ & $ & - , ( )' / ( ' 31 (15+15+1). • &#' ( ! & ' " ( ' : .".: • ! / 5 # ( )' ! 5 & & ! 0 • ! / 12 # ( )' ! C & & ! 0 • ! / 18 # ( )' ! 2 & & ! 1 • ! / 28 # ( )' ! C & & ! 1 & 0 16 1 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 8 24 9 25 10( ) 26 11( ) 27 12(C) 28 13(D) 29 14(E) 30 15(F) 31 + 1+ 0 A. % 1. # 4. # & $ &# $ 1: 1 : $ 1: 1 : " "" " " " " " " " 16F1 5739 6E2A 1 AA.81 1C.802 C7.012 11
 • 4. 1 & 1: & ') ( ) 16$ &# : ! " #$ %$# #$% !" "" " " " " " " " A. % 1. # 4. # & $ &# ( & ) 1 & 2: & ') ! &#' ( # 16$ & & ( ' ( )' ) $ & $ & . " #" "" " " " " " " " A. % 1. # 4. # & $ &# ( & ) A. % 1. # 5. # '' • ! '* ! " ( $ ( '' : • $ , $ & $ &# ! # & ! / ' 0 b- $ #( b ! / $" "" " " " " " " " 1 & : & ') &#' ( ) : & & ' ' $ ' : • ! " " # ! ( ' (b-1)+(b-1)+1=2b-1 • ( ! & )" ' (# 0 ) b-1 & ' (# b ) 2b-1 $ : ( ( A. % 2. , 1. , & $ &# • '# ! • , (# & ! & • ( )' ! ! *! %" "" " " " " " " " $ ' • + , ! , ) & (# ) ! $ - , ! ( ( $ ' ). • . ! ! , (# $ ( . • ( ( ( - , ) ! & # (# - , , ) • ) )" ! - , ) • ) ! $ # - , , ) 3 5 4 9 3 7 8( 3 1 7 1 14 4
 • 5. $ : ( ( A. % 2. , 1. , & $ &# &" "" " " " " " " " $ ' : • ! $ $ $ & & ! ! , ) )" & '' - , ' (# , ) ( )" ! $ * 3 2 4 9 3 7 8( 2 8 7 1 1412 $ : ( ( $ : ( ( 3 0 7 9 2 8 8( 2 7 9 1 1710 3 0 0 0 7 9 2 8 8( 2 9 9 7 9 1 1010 10 17 41 31 1 1 1 3 1 & : & ') &#' ( $ & $ & ( ( ( ( '" "" " " " " " " " A. % 2. , 1. , & $ &# ( & ) $ : ( ( A. % 2. , 2. , $ &# • ! # ! - , ) ! & # (# - , , ) : • ) - , ) . • ) ! $ # - , , ) . (" "" " " " " " " " $ ' • . '# ! $ * ( ( ! / 0 $ ! $ & $ & . • ( ) ( ! ( ! $ $ &#! 1 1 0 1 1 1 0( 0 1 1 1 23 21 $ 4: ( ( $ 2: ( ( A. % 2. , 1. , & $ &# " "" " " " " " " " 1 0 0 1 1 1 1( 0 0 1 0 22 1 $ 3: ( ( $ 5: ( ( 1 1 1 0 0 0 ( 0 0 1 1 0 1 2 2 2 1 0 1 0 1 1 3 2 1 0 1 0 1 0 1( 0 1 0 1 22 1 1 2121 1 0 1 . 0 0 1 ( 0 0 1 . 1 0 0 1 1 1 . 1 0 0 1 1 22 2 3 2 2 1
 • 6. 1 & 1: & ') &#' , ) $ $ & ( ( ( " "" " " " " " " " A. % 2. , 2. , $ &# ( & ) $ 1: ( ( A. % 2. , 3. , & $ &# & & $ &# • ! , $ ' ! " $ & $ &#, '' : • ) - , ) . • ) ! $ # - , , ) . • ! 16 , $ ' ! " $ & $ &#, '' : • ) - , ) . • ) ! $ # - , , ) . " "" " " " " " " " 7 3 2 6 4( 6 4 6 1011 71 $ ' • 16$ &# / ! ! ( * $ ! $ & $ & . • ( ( ( & ( ! ! ! ( ! $ & $ &#. $ : ) ( ( # " C A A 2 F( C 7 B 1010 152 12 26 11 3 712 1 & : & ') &#' , ) ( ( !! # ( # !" "" " " " " " " " A. % 2. , 3. , & $ &# & & $ &# ( & ) A. % 2. , 4. , '' • ! '* ! " ( $ ( '' & ! ! , (# ( $ : • ! - , ) ! & # (# - , , ) : • ) b ! $ )" ! - , ) • ) ! $ # )" ! - , , ) #" "" " " " " " " " 1 & : & ') &#' ( ) : & ( & ' ( '
 • 7. $ 1: * * A. % 3. '' (' # & 1. '' (' # • ! ( ' &# #( ! ! )! ( '' (' # ! ) $ $ " &*! ( ) ! • ( ) ! ! ( ! . $" "" " " " " " " " $ 2: * * 5 5 10 5 15 5 20 1 2 3 4 101 101 1010 101 1111 101 10100 $ 1: + 1 : + = (#' ( $ 2 A. % 3. '' (' # & 2. • ! ( ' &# #( ! ! $ ! ) $ $ " &*! , ) ! • , ) ! ! ( ! . %" "" " " " " " " " $ 2: + 1 : + = (#' ( $ 17 5( 12 5( 7 5( 2 1 2 3 10001 101( 1100 101( 111 101( 10STOP. <5 1 2 3 STOP. <101 A. % 4. ! ( *! ! ( ' 1. Bits, Bytes & ( &#! *! ! ! • ( ( ! * ) ! ! ! ( ' ! ! ( )" "* ( & $ $ & - , . • , - ( &( 0 1) bit. ( ' & # ! $ ( & (' , ( ' ) . • 8 ( bits 1 byte. • 3 & 1 byte " ! ( & !# " & ! ! , ! ! ( ! & ASCII ( ' # . • ‘2, /')( ! ( ' ! ' & & $ & ( )! $ $ &# . &" "" " " " " " " " ! 1 byte 1 byte bit bit bit bit bit bit bit bit $ : ') : 01001000 01000101 01011100 01011100 01000001 01010011 H E L L A S 1 : + = (#' ( $ 2 A. % 4. ! ( *! ! ( ' 1. Bits, Bytes & ( &#! *! ! ! • ( ! & ASCII ( * ( ' ) & $ & ( / ' bytes! '" "" " " " " " " "
 • 8. A. % 4. ! ( *! ! ( ' 2. & ) • + ! $ ( ! bits " ( ! # & ((# bits $ ( ). . ( ' )" & & )! & ') ( ! ) 1 byte) • 4! byte )" & ') = 8 (" "" " " " " " " " 4 )! ( ' & ') 8: • ( ! ! ( 28 • ! )' ! ! ( , & , ( ! ! ( (# 0 ) 28-1 ($ ' $ (# 0 ) 255) • & $ & ( *! & / ') # # ! - (Most Significant Bit – MSB) & $ # ! $ - (Least Significant Bit – LSB) 00000000 = 0 00000001 = 1 00000010 = 2 00000011 = 3 … 11111100 = 252 11111101 = 253 11111110 = 254 11111111 = 255 $ & & ') 8 (1 byte) & $ & A. % 4. ! ( *! ! ( ' 2. & ) • & $ bits & $ . • ! ( ! ' # bits (# & ') # (' *! (# $ ! & . • ! ( ! ( # bits (# & ') )" ( (overflow) & " ! ! bits ( ( / ! ! & ') (# . !" "" " " " " " " " $ : & $ & ( ! ( ' & ') 8 (1 byte) : 254, 12, 515 ( ! : • 3 " . 1 # & ') 8 & $ & ( : 11111110 • 3 " . 1 # & ') 8 & $ & ( : 00001100 • 3 " . 1 # & ') 8 & $ & ( : 00000011 )" ( " ' ($ ! & $ & ( & # ) 1 & : ! ( ! ( & , & ( ' & ') 8. ( ( ( * )" ( " ' (overflow); !" "" " " " " " " " A. % 4. ! ( *! ! ( ' 2. & ) A. % 4. ! ( *! ! ( ' 3. ! ( ! &*! ) • + ! ! & *! ( ! ! 3 #( : • 1 #( ! & . • # bit ( SB) ( 0 #' ( (0 (+) & 1 (-) ) !" "" " " " " " " " 4 )! ( ' & ') 8: • ( ! ! ( 28-2 =254 • 127 ! & & 127 ! ! & &) . • ) ! • 0 ! ( $ , ) • &# ( # & ! '' ! &# ( # . • #( # $ ! " ( ! ( ! 00000000 = +0 00000001 = +1 00000010 = +2 00000011 = +3 … 01111100 = +124 01111101 = +125 01111110 = +126 01111111 = +127 10000000 = -0 10000001 = -1 10000010 = -2 10000011 = -3 … 11111100 = -124 11111101 = -125 11111110 = -126 11111111 = -127 ## & &) ! & &)
 • 9. A. % 4. ! ( *! ! ( ' 3. ! ( ! &*! (' ( 1 • + ! ! & *! ( ! ! 3 #( : • 2 #( ! ! 1. • . !#! : « ! ), bits : . 0 ! 1 & & 1 ! 0» !!" "" " " " " " " " 4 )! ( ' & ') 8: • ( ! ! ( 28-1 = 255 • 127 ! & & 127 ! ! & &) & )! ! 0. • ) ! • 0 ! ( $ , ) • &# ( # & ! '' ! &# ( # . • ( #/' # ( ! ) ! "! & (' * ( 2! 00000000 = +0 00000001 = +1 00000010 = +2 00000011 = +3 … 01111100 = +124 01111101 = +125 01111110 = +126 01111111 = +127 10000000 = -127 10000001 = -126 10000010 = -125 10000011 = -124 … 11111100 = -3 11111101 = -2 11111110 = -1 11111111 = -0 & &) ! & &) A. % 4. ! ( *! ! ( ' 3. ! ( ! &*! (' ( 2 • + ! ! & *! ( ! ! 3 #( : • 3 #( ! ! 2. • . !#! : « ( ' 0 (' ( 1 & ( ) ! $ » !#" "" " " " " " " " 4 )! ( ' & ') 8: • + ! & $ & ( ! & -7: • # +7 ! : 00000111 • (' ( 1 : 11111000 +1 • (' ( 2 :11111001 • 1 ( : • 5 ( & ( #/' 0. • 6 # , ! & ! ( ( ! (# & • ! ! ( & $ & ( $ $ )! ! ( )" # ! *! * ! " ! & ') & ! ! )" ( " ' . 00000000 = +0 00000001 = +1 00000010 = +2 00000011 = +3 … 01111100 = +124 01111101 = +125 01111110 = +126 01111111 = +127 10000000 = -128 10000001 = -127 10000010 = -126 10000011 = -125 … 11111100 = -4 11111101 = -3 11111110 = -2 11111111 = -1 & &) ! & &) A. % 4. ! ( *! ! ( ' 3. ! ( ! &*! (' ( 2 • )' , ! $ ! ') & ( ! # ! (' ( 2 !# , # ! ( ' ( ! &# # ! : • ( ' 0 (' ( 2 & ( ' 0 ) . • 7 0 ! &# ( # . !$" "" " " " " " " " ! ! &# # & $ & ( ') 11111001 ( ' & ') 8 : 4" : • # ! : 11111001 • (' ( 1 : 00000110 +1 • (' ( 2 :00000111 1 # ! : ( 1 & 1: 7 ! ! ( ( 2 ! ( & ! &*! $ $ &*! *! , (' * ( 2 ( ' & ') 4 & ( ' & ') 8: ( ( ( !%" "" " " " " " " " A. % 4. ! ( *! ! ( ' 3. ! ( ! &*! (' ( 2
 • 10. 1 & 2: 4 ( ' & ') 8 ( ! & ! ( & )! (' ( 2. ( $ & $ & ! " ! &#' ') : !&" "" " " " " " " " A. % 4. ! ( *! ! ( ' 3. ! ( ! &*! (' ( 2 A. % 5. , "! & (' * 1. , $ &# (' ( 2 • (' ( 2 )" ! $ ! # ! & ! & ' ( ( )! ! & ! $ $ &#: • 0 / & ') • ! & ( & ! 0 ! (' ( 2 • 2' ( ! ! ( ) ! • "#! & ! ! !'" "" " " " " " " " 1 & : . ! ( 15+17, 15-17, -15+17, -15-17 ! "! & (' * ( 2 ( ' & ') 8 $ $ &*! - , !. ( ' ( )' $ & $ &# : : # 15 ! : 00001111 # -15: • # +15 ! : 00001111 • (' ( 1 : 11110000 +1 • (' ( 2 :11110001 1 # -15 ! : 11110001 # 17 ! : 00010001 # -17: • # +17 ! : 00010001 • (' ( 1 : 11101110 +1 • (' ( 2 :11101111 1 # -17 ! : 11101111 A. % 5. , "! & (' * 1. , $ &# (' ( 2 !(" "" " " " " " " " ! (* : 1 : 00001111 00010001 00100000 11111 ! (* : ( ( 1 : ( ( 00001111 11101111 11111110 1111 ( )' ! : 11111110 (' ( 1 00000001 (' ( 2 00000010 1 # 10$ &# 2 ! (* : ( ( 1 : ( 11110001 00010001 100000010 11111 ! (* : ( ( ( ( 1 : ( ( ( 11110001 11101111 111100000 1111 1111 ( )' ! : 11100000 (' ( 1 00011111 (' ( 2 00100000 1 # 10$ &# 32 1 & : & ') ! ( ( " ( *! ! ) $ (' * ( 2. % # $ $ & ! ( *! 8 $ $ & - , (bits) #" "" " " " " " " " A. % 5. , "! & (' * 1. , $ &# (' ( 2
 • 11. A. % 5. , "! & (' * 2. , '' "! & (' * • ! ( ' # ! 2: • ! ), bits ( $ ! & ! ! ( 1- , #( - , ) • ) ! $ • ! " 8 ! ( ' # ! 8: • . ! ! ( 7-. #( - , ( (' ( 7) • ) ! $ (& )" (' ( 8) • ! " 16 ! ( ' # ! 16: • . ! ! ( 15-. #( - , ( (' ( 15) • ) ! $ (& )" (' ( 16) • &. .&. & )" ! ( &#! ! ! &*! *! ! " . • 4( ( , " ! & /* $ 2$ &# #" "" " " " " " " " $ 1: ( & ! ( $ & $ &# & ') 4. : 32 $ & $ &# ! : & ') 4: (' ( 15: , (' ( 16: - A. % 5. , "! & (' * 2. , '' "! & (' * #" "" " " " " " " " $ 2: ! ( ( $ & $ &# & ') 4 & ! "! & (' * ( 16. ( ' ) $ & $ & . : ) : . * / * , ) : 0 * 12 * ) & ) 4: , ) & ) 4: ( &#! ( ) ! : (' ( 15: (' ( 16: 1 : ( )' ! ! &# ( ' (' ( 16: # ! : 3 (' ( 15: ) (' ( 16: , ! (* ( )' ! : ( , ( 4 * 1. * ( ( 0032 FF81 FFB3 1 & : & ') ! ( ( I. ( & $ &# II. ( $ &# & ! "! & (' * ( 2 III. ( & $ &# IV. " "! & (' * ( 16. + * (33) & ') 8, * (3V) & ') 4 #!" "" " " " " " " " A. % 5. , "! & (' * 2. , '' "! & (' *