Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Πώς μπορούν οι αγροδιατροφικές επιχειρήσεις να επιβιώσουν στην νέα επενδυτική & αναπτυξιακή πραγματικότητα

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 44 Ad

Πώς μπορούν οι αγροδιατροφικές επιχειρήσεις να επιβιώσουν στην νέα επενδυτική & αναπτυξιακή πραγματικότητα

Ομιλία σε εκδήλωση με θέμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στο πλαίσιο του 25ου CWM Money Show Αθήνας, Σάββατο, 20/12/2014, Athens Hilton

Ομιλία σε εκδήλωση με θέμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στο πλαίσιο του 25ου CWM Money Show Αθήνας, Σάββατο, 20/12/2014, Athens Hilton

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Πώς μπορούν οι αγροδιατροφικές επιχειρήσεις να επιβιώσουν στην νέα επενδυτική & αναπτυξιακή πραγματικότητα (20)

Advertisement

More from Dimitra Zervaki, EMBA, PMP, TTT (12)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Πώς μπορούν οι αγροδιατροφικές επιχειρήσεις να επιβιώσουν στην νέα επενδυτική & αναπτυξιακή πραγματικότητα

 1. 1. Πώρ Μποπούν οι Αγποδιαηποθικέρ Επισειπήζειρ να Επιβιώζοςν ζηη Νέα Επενδςηική και Αναπηςξιακή Ππαγμαηικόηηηα ηος Αγποδιαηποθικού Τομέα Δήκεηξα Ζεξβάθε, EMBA, PMP, TTT Σύκβνπινο Επηρεηξήζεωλ, Δηαρεηξίζηξηα Έξγωλ, Εθπαηδεύηξηα Ελειίθωλ, Γεωπόλνο http://dimitrazervaki.com
 2. 2. Παγκόζμιορ Πληθςζμόρ: 1950-2050
 3. 3. Κλιματικθ Αλλαγθ Οξίνιςη Ωκεανών Καταςτροφθ του Όζοντοσ Ατμοςφαιρικό Φορτίο Αερολυμάτων Βιογεωχημικέσ Ροέσ που ςχετίζονται με τουσ κφκλουσ Ν & P Παγκόςμια Χρθςη Γλυκοφ Νεροφ Αλλαγθ Χρθςησ Γησ Ρυιμόσ Απώλειασ τησ Βιοποικιλότητασ Χημικθ Ρφπανςη 9 Πλανηηικά Όπια
 4. 4. Αειθοπία
 5. 5. Παγκόζμιο Αγποδιαηποθικό Σύζηημα
 6. 6. Αειθοπική Αλςζίδα Αξίαρ Αγποδιαηποθικού Τομέα
 7. 7. ΓεωπγικήΤεσνολογία AgTech
 8. 8. Όγκορ Επενδύζεων και Απιθμόρ Σςναλλαγών ηος AgTech & ηος Αγποδιαηποθικού Τομέα Πηγή: Cleantech, 2014
 9. 9. Αγποδιαηποθικέρ Επισειπήζειρ Τνπηθά παξαγόκελα πξνϊόληα Αζθάιεηα & Πνηόηεηα Agriculture of the middle δηαθνξνπνίεζε ζε επίπεδν κάξθεηηλγθ θαη branding Κνηλωληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Επηρεηξήζεηο
 10. 10. Τα 3 Βήκαηα γηα ηελ Αλάπηπμε κηαο Επηηπρεκέλεο Αγξνδηαηξνθηθήο Επηρείξεζεο
 11. 11. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο Ιδέαο κε βάζε ην Γηαηί-Πώο-Τη
 12. 12. Δεκηνπξγία Project Charter- Καηαζηαηηθνύ Έξγνπ
 13. 13. Αλάπηπμε Business Model- Επηρεηξεκαηηθνύ Μνληέινπ
 14. 14. Πνηόηεηεο Επηηπρεκέλεο Αγξνδηαηξνθηθήο Επηρείξεζεο
 15. 15. Eίλαη Projectized  Υπάξρεη Project Management Office.  Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπο ζηεξίδνληαη ζηα projects.  Δθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηνπ Project Management.  Δθαξκνγή Risk Management.
 16. 16. Υπάξρεη Business Model Δίλαη αλνηθηέο ζηελ αιιαγή θαη γλωξίδνπλ πώο λα ηε δηαρεηξίδνληαη
 17. 17. Ξέξνπλ λα Δηαρεηξίδνληαη ηηο Ιδέεο ηνπο απνηειεζκαηηθά
 18. 18. Ξέξνπλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο Ιδέεο ηνπο ζωζηά-Idea Pitching
 19. 19. Γεκηνπξγνύλ Brands ιέγνληαο ηε δηθή ηνπο κνλαδηθή ηζηνξία
 20. 20. Αλαπηύζζνπλ θαη αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλν Marketing Strategy ζηνρεύνληαο ζηνλ άλζξωπν
 21. 21. Αθνύλ ηελ αγνξά θαη θαηαλννύλ ηηο ηάζεηο
 22. 22. Πξνζηαηεύνπλ ηε βηνπνηθηιόηεηα Δίλαη αεηθνξηθέο Μνηξάδνληαη ηα νθέιε δίθαηα
 23. 23. Φξεζηκνπνηνύλ ην Viral Marketing & ην S-Commerce
 24. 24. Αλαπηύζζνπλ νινθιεξωκέλα Communication Plans- Σρέδηα Επηθνηλωλίαο
 25. 25. Φξεζηκνπνηνύλ ηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Επηθνηλωλίαο (ΤΠΔ) ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο
 26. 26. Απινπνηνύλ ηηο δηαδηθαζίεο κε επηθέληξωζε ζηελ πνηόηεηα
 27. 27. Αλαπηύζζνπλ θαη βειηηώλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνηόηεηαο
 28. 28. Δμαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή ηξνθνδνζία ηεο αγνξάο κε ζηαζεξή πνηόηεηα
 29. 29. Δπελδύνπλ ζηελ αλάπηπμε & εθπαίδεπζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
 30. 30. Δθπνλνύλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηωλ θαηαλαιωηώλ
 31. 31. Πηζηεύνπλ ζηε δύλακε ηωλ ζπκπξάμεωλ θαη ηωλ δηθηύωλ ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν
 32. 32. Αθνύλ ηε δηαίζζεζή ηνπο
 33. 33. Ξέξνπλ λα ελώλνπλ ηα dots ηνπο κ’ απηά ηεο Φύζε. Ξέξνπλ ην Vantage Angle ηνπο Ξέξνπλ πώο to EuDaiMy!
 34. 34. http://dimitrazervaki.com/
 35. 35. Photo credits: www.foter.com Περιγραφή Ιδζασ: bealluc / Foter / CC BY-NC Projectized: Heartlover1717 / Foter / CC BY-NC-ND Αλλαγή: Neal. / Foter / CC BY Διαχείριςη Ιδζασ: jaci XIII / Foter / CC BY-NC-SA Αγορά & Τάςεισ: sadmafioso / Foter / CC BY-NC Αειφορία: smallcaps / Foter / CC BY-NC-ND Viral marketing & S-commerce: MeckiMac / Foter / CC BY-NC-SA Πλάνο Επικοινωνίασ: Thomas Hawk / Foter / CC BY-NC Διαδικαςίεσ Ελζγχου Ποιότητασ: The Preiser Project / Foter / CC BY Συμπράξεισ-Δίκτυα: dsevilla / Foter / CC BY-NC Photo credits: www.flickr.com/creativecommons/ Καταςτατικό ζργου: Brady Τεχνολογία τησ Πληροφορίασ: Dalil Tibourtine Ποιότητα Διαδικαςιών: Barry
 36. 36. Photo credits: http://thenounproject.com/about/ Οι εικόνεσ που χρηςιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί η Εικόνα 2-Αλυςίδα Αξίασ του AgTech & Αγροδιατροφικοφ Τομζα αποκτήθηκαν μζςω του website http://thenounproject.com/about/ και οι δημιουργοί τουσ είναι οι ακόλουθοι: · Seedbank designed by Krisada from the Noun Project · Tree designed by Ferran Brown from the Noun Project · Dna designed by irene hoffman from the Noun Project · Green house designed by sagit milshtein from the Noun Project · Tractor designed by Juan Garces from the Noun Project · Hydroponics designed by Krisada from the Noun Project · Artificial Intelligence designed by bjh from the Noun Project · Delivery designed by Evgeniy Kozachenko from the Noun Project · Food And Drink designed by Мила Омина from the Noun Project · Biomass Energy designed by Isabel Gueren from the Noun Project · Hay designed by Anuar Zhumaev from the Noun Project · Food designed by Claire Jones from the Noun Project · Citrus designed by Jeff Gerlach from the Noun Project · Thread designed by iconsmind.com from the Noun Project · Wine designed by Henry Flores Blas from the Noun Project
 37. 37. Photo credits: http://depositphotos.com/ Οι φωτογραφίεσ που ζχουν χρηςιμοποιηθεί ζχουν αγοραςτεί από το website http://depositphotos.com/. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν ςτουσ δημιουργοφσ τουσ: · Διαφάνεια 2: © Depositphotos.com/[SergeyNivens] · Διαφάνεια 4: © Depositphotos.com/[cienpies] · Διαφάνεια 7: © Depositphotos.com/[vska] · Διαφάνειεσ 9, 10, 11, 12 ,13: © Depositphotos.com/[boule1301], © Depositphotos.com/[ra2studio], © Depositphotos.com/[wiondjunkie], © Depositphotos.com/[anchan_uk], © Depositphotos.com/[yuyang] · Διαφάνεια 14: © Depositphotos.com/[Devon] Photo credits: ππόινηπεο θωηνγξαθίεο 9 Πλανητικά Όρια: http://www.stockholmresilience.org Παγκόςμιο Αγροδιατροφικό Σφςτημα: http://www.shiftn.com/ Business Model: http://www.ajmontpetit.com/ Παρουςίαςη Ιδζασ: http://www.gratisography.com/ Ευαιςθητοποίηςη Καταναλωτών: http://www.ajmontpetit.com/

×