Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Entrepreneurship & Project management

258 views

Published on

How Entrepreneurship is linked with Project Management. Text version.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Entrepreneurship & Project management

  1. 1. Επιχειρηματικότητα και Project ManagementΔήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT-Consultant of Innovation & Developmentdzervaki@otenet.grΗ ανάπτυξη και η σοβαρή αντιμετώπιση της επιχειρηματικότητας πρέπει και μπορεί νααποτελέσει τον μοχλό ανατροπής της δύσκολης οικονομικής κατάστασης και της έλλειψηςπροοπτικών που βιώνουν σήμερα πολλοί άνθρωποι και ειδικότερα οι νέοι σε επίπεδοεπαγγελματικής αποκατάστασης.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα κατέχει την πρωτιά στην ανεργία μεποσοστό που αγγίζει το 26,4% και με ποσοστό 58,4% στους νέους ηλικίας έως 25 ετών. Όλοιζητούν από το κράτος να κάνει κάτι ώστε αυτή η κατάσταση να ανατραπεί. Ας θυμηθούμεόμως τι είχε πει ο John Kennedy: «Ρώτα όχι τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα-Ρώτα τιμπορείς να κάνεις εσύ γι’ αυτήν». Το θέμα λοιπόν είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε νασκεφτόμαστε τι κάνουμε εμείς για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Να αρχίσουμε νααναρωτιόμαστε τι κάναμε μέχρι τώρα ώστε να φτάσουμε σ’ αυτήν την κατάσταση.Η ίδια κατάσταση επικρατεί και σ’ όλο τον κόσμο. Η κρίση είναι παγκόσμια και δενσυμβαίνει για πρώτη φορά. Η ιστορία μας μας έχει δείξει ότι κάνουμε κύκλους καιβιώνουμε παρόμοιες καταστάσεις ανά κάποια χρονικά διαστήματα. Αυτό σημαίνει ότι κάτιδεν κάνουμε σωστά. Κάπου έχουμε χαθεί στην πορεία της εξέλιξης του πολιτισμού μας. Ονομπελίστας και microfinance pioneer Muhammad Yunus έγραψε: «Όταν ζούσαμε στασπήλαια, όλοι ήμασταν αυτοαπασχολούμενοι …βρίσκαμε μόνοι μας την τροφή μας. Έτσιξεκίνησε η ανθρώπινη ιστορία. Όταν αναπτύχθηκε ο πολιτισμός, αυτό το ξεχάσαμε. Μαςέβαλαν μία σφραγίδα που έλεγε «εργασία». Ξεχάσαμε ότι ήμασταν entrepreneurs». Καιπροσθέτω… Ουσιαστικά αυτή η σφραγίδα μας έκανε να σκεφτόμαστε περισσότερο ωςυπάλληλοι που σημαίνει… «υπό» κάποιον άλλον!Έτσι λοιπόν πρέπει να ξαναθυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε. Πρέπει να συνδυάσουμε τοπαρελθόν μας με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Να εφαρμόσουμε τις βασικές αρχές τουεπιχειρείν και της αυτο-απασχόλησης με το σήμερα και το αύριο. Έτσι μόνο θα μπορέσουμενα κάνουμε την επανεκκίνηση… το γνωστό «restart». Και το καλό είναι ότι πλέον πολλοίάνθρωποι ανά τον κόσμο το κάνουν. Κάνουν restart για να αλλάξουν τον κόσμο.Ξαναθυμούνται από πού ξεκίνησε το ανθρώπινο είδος. Και το εφαρμόζουν μέσα από νέαεπιχειρηματικά μοντέλα τα γνωστά Start-Ups-Νεοφυείς Επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον PaulGraham, ιδρυτή της Yahoo & Y Combinator, «νεοφυής εταιρία είναι η εταιρία που έχεισχεδιαστεί ώστε να αυξηθεί ταχύτατα. Επισημαίνει ότι το να είναι μία επιχείρησηνεοσύστατη δεν σημαίνει ότι είναι και νεοφυής. Η διάκριση γίνεται με βάση το ρυθμόανάπτυξης».Επιπλέον αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα περιβάλλον υψηλού ρίσκου αλλά τοβασικότερο όλων είναι ότι στηρίζονται στα Projects. Οι ίδιες είναι από μόνες τους έναProject. Πολύ συχνά όμως αυτές οι εταιρίες ενώ ξεκινούν με τις καλύτερες προϋποθέσειςδεν οδηγούνται σε επιτυχία. Ο νούμερο 3 λόγος για τον οποίο αποτυχαίνουν είναι ηέλλειψη γνώσης και εφαρμογής των αρχών και καλών πρακτικών του Project Management,της Διαχείρισης Έργων. Σύμφωνα με το Project Management Institute (PMI), Project είναικάθε προσωρινό εγχείρημα το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός μοναδικούπροϊόντος/υπηρεσίας. Κάθε έργο περνάει από συγκεκριμένες φάσεις στις οποίεςαντιστοιχούν συγκεκριμένες ομάδες διαδικασιών/διεργασιών όπως: πριν την έναρξη τουέργου, διεργασίες προγραμματισμού, εκτέλεσης, παρακολούθησης και ελέγχου, καιολοκλήρωσης.
  2. 2. Πολλοί άνθρωποι έχουν πολλές και καλές ιδέες. Αυτές οι ιδέες λοιπόν για να μετατραπούνσε επιτυχημένες επιχειρήσεις που θα δώσουν ένα τελικό προϊόν/υπηρεσία θα πρέπει ναλειτουργούν σωστά σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά υψηλού ρίσκου όπου πρέπει νααντιμετωπιστούν ζητήματα όπως: συγκρουόμενοι στόχοι, απαιτήσεις νέων πόρων,απρόσμενος ανταγωνισμός, αλλαγές προτεραιοτήτων, έλλειψη επικοινωνίας και έλλειψηκοινής κουλτούρας. Έχοντας λοιπόν η επιχειρηματικότητα ως βασικά χαρακτηριστικά ….«σφικτά» χρονοδιαγράμματα, περιορισμένη έως ανύπαρκτη χρηματοδότηση,περιορισμένους πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό, σχεδόν ανύπαρκτες κρατικές δομέςυποστήριξης…και μία χωρίς τέλος πίεση για επιτυχία…θεωρείται σχεδόν το στήσιμο μιαςνέας επιχείρησης ως ένα αδύνατο project!Όμως υπάρχει φως στον ορίζοντα! Αν ο σύγχρονος νέος επιχειρηματίας λειτουργεί ωςsystem integrator, δηλαδή να ενσωματώνει νέα δεδομένα στο σύστημα ανάπτυξης τηςεπιχείρησης αλλά και ως project facilitator, διαχειριστής του όλου έργου τότε μπορεί ναολοκληρώσει το έργο σε συγκεκριμένο χρόνο, με συγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο καικόστος (triple constraint), παρέχοντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ποιοτικό αποτέλεσμακαι παράγοντας αξία.Για να μπορεί λοιπόν να λειτουργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει καταρχήν ναεπιδεικνύει ηγετική συμπεριφορά. Και όχι όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Θα πρέπει να είναιηγέτης δίχως τίτλο, να είναι ηγέτης καταρχήν του ίδιου του του εαυτού. Να είναι ακέραιοςκαι να δίνει τον καλύτερό του εαυτό πάντα. Επίσης θα πρέπει να καινοτομεί. Και ηκαινοτομία σύμφωνα με τον Steve Jobs αλλά και μία εξαετή μελέτη του Harvard προκύπτειαπό την ικανότητα ενός ανθρώπου να ενώνει τα “dots”, να ενώνει όλη του τη γνώση και τηνεμπειρία και να κάνει σήμερα καλύτερα κάτι που μέχρι εχθές το έκανε με ένα συγκεκριμένοτρόπο μέσα από μία διαδικασία δημιουργίας. Και αυτή η συμπεριφορά θα πρέπει ναεφαρμόζεται μέσα σε ομάδες οριζόντια δομημένες, καλά εκπαιδευμένες σε θέματαδιαχείρισης έργου, ώστε όλοι να μιλούν την ίδια γλώσσα και έτσι να εξαλείφονταιπροβλήματα επικοινωνίας και διαφορετικότητας της κουλτούρας.Όλα τα προαναφερόμενα λοιπόν καταρρίπτουν τους μύθους οι οποίοι λένε ότι οιentrepreneurs… γεννιούνται και δεν γίνονται, ότι είναι «αταίριαστοι» με τη γνώση και τιςακαδημαϊκές σπουδές, ότι χρειάζονται τύχη, ότι θέλουν πάντα να αναλαμβάνουν μεγάλαρίσκα, ότι ενώ αποζητούν την επιτυχία συνήθως αποτυχαίνουν.Εδώ βέβαια υπάρχει ένα παράδοξο το οποίο έγκειται στο ότι στη φύση των entrepreneursδεν είναι να είναι περιορίζονται από τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις μεθόδους ενώστη φύση των διαχειριστών έργου είναι να μετρούν την επιτυχία με βάση την ικανότητάτους να ακολουθούν κανόνες και να κατορθώνουν να εξισορροπούν τον τριπλό περιορισμό.Έτσι λοιπόν η λύση είναι μία! Θα πρέπει οι σύγχρονοι επιχειρηματίες να βρουν τηνισορροπία ανάμεσα στους δύο ρόλους με βάση το WHY τους, εφαρμόζοντας τις καλέςπρακτικές της Οργανωσιακής Διαχείρισης Έργου μέσα σε ένα περιβάλλον Fun με χρήσηεργαλείων όπως αυτό του Gamification ώστε οι νέες επιχειρήσεις να εξελίσσονται, ναεπαναπροσδιορίζονται και να ξανα-ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και άρα ναεπιτυγχάνουν.Μία ολιστική και ισορροπημένη προσέγγιση η οποία κάνει χρήση των στρατηγικών καιτακτικών του επιστημονικού πεδίου της Διαχείρισης Έργου μπορεί να οδηγήσει σε μία καλάδομημένη επιχειρηματικότητα και άρα στην κερδοφορία.

×