SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Повноваженняорганівмісцевогосамоврядуванняв сфері охоронидовкілля:
1. Місцеві ради несутьвідповідальністьзастаннавколишньогоприродногосередовищанасвоїй
територіїі в межах своєї компетенції(ст.15ЗУ “Про охоронунавколишньогоприродного
середовища”)
а) забезпечуютьреалізаціюекологічноїполітикиУкраїни,екологічнихправгромадян;
б) даютьзгоду на розміщеннянасвоїй територіїпідприємств,установі організаційупорядку,
визначеномузаконом;
є) створюютьі визначають статус резервних, втомучислі й валютних,фондівдля фінансування
програмта інших заходівщодо охоронинавколишньогоприродногосередовища
ї) здійснюють контроль за додержанням законодавства про охоронунавколишнього
природногосередовища.
2. Дають згоду на розміщенняна своїй території підприємств,установі організацій. Рішенняз
питаньплануваннята забудови територійприймаютьсясільськими,селищними,міськимирадами
та їх виконавчимиорганами, районними,обласнимирадами, Київськоюта Севастопольською
міськимидержавними адміністраціямивмежах визначених закономповноваженьз урахуванням
вимог містобудівноїдокументації.(ст.8Організаціяплануваннятазабудови територій) Про
регулюваннямістобудівноїдіяльності ВерховнаРадаУкраїни;Закон від 17.02.2011 № 3038-VI
Отже,даютьзгоду на розміщеннянасвоїй територіїпідприємств.Крімтого,приукладанні угоди
щодо користуванняземельноюділянкою,є чіткі вимогидо орендарящододотримання вимогов
томучислі і природоохоронногозаконодавства.Тожпорушеннязазначених вимогє підставоюдля
розірваннядоговоруорендиземельноїділянки.
3. Організуютьроботуполіквідаціїекологічних наслідківаварій відповіднодо ЗУ «Прозону
надзвичайної екологічноїситуації» від13.07.2000 № 1908-III за критеріямищовстановлені унаказі
МНС України від12.12.2012 № 1400 «Про затвердженняКласифікаційних ознакнадзвичайних
ситуацій».
Дляприкладувізьмемозабрудненняповітря.
п. 1.31 Перевищенняватмосферномуповітрі шкідливих (забруднювальних) речовинпонадГДК:
перевищенняГДКв 20-29 разів тривалістюпонад24 години;
перевищенняГДКв 30-49 разів тривалістюпонад8 годин;
перевищенняГДКв 50 разіві більше
Отже,привиявленні перевищенняіззазначенимиознаками ситуаціякласифікуєтьсяяк
надзвичайна.
Який порядокоголошенняокремоїмісцевості зоноюнадзвичайноїекологічноїситуації?
Післявстановленняфактузначного перевищеннядопустимих норморганимісцевого
самоврядуваннязвертаютьсядо КабінетуМіністрівУкраїни,всвою чергуКабінетМіністріввносить
подання про оголошенняокремоїмісцевості зоноюнадзвичайноїекологічноїситуації.Далі
окремамісцевістьоголошуєтьсязоноюнадзвичайної екологічноїситуаціїПрезидентомУкраїни.
Указ ПрезидентаУкраїнипро оголошенняокремоїмісцевості зоноюнадзвичайноїекологічної
ситуаціїзатверджуєтьсяВерховною РадоюУкраїнипротягомдвох днів з дня звернення
ПрезидентаУкраїни.
Що дасть визнання зоною екологічноїнадзвичайноїситуаціїокремоїмісцевості?
По перше:залученняресурсівналіквідаціюнаслідків.Порядокзалученняпрописанийу законі.
По друге:право отриманнякомпенсаціїособамиякі постраждаливід надзвичайної екологічної
ситуації.
А головне відселеннялюдейзмісць,небезпечних дляїх проживання,з обов'язковимнаданням їм
жилих приміщеньдляпостійногоаботимчасовогопроживання.
Інші заходи регулюютьсяст.10.Заходи,що можутьздійснюватися в зоні надзвичайної екологічної
ситуації.
4. Здійснюютьконтрольза додержаннямзаконодавства проохоронунавколишньогоприродного
середовища
Статтею152 КодексуУкраїни проадміністративні правопорушеннязапорушеннядержавних
стандартів,нормі правил у сфері благоустроюнаселених пунктівпередбаченаадміністративна
відповідальність,якатягне за собоюнакладенняштрафуна громадян від двадцяти до вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумівдоходівгромадян(340-1360 грн.) і на посадових осіб,громадян -
суб'єктівпідприємницькоїдіяльності- відп'ятдесятидо ста неоподатковуваних мінімумівдоходів
громадян (850-1700 грн.).
Відповіднодо ст. 255 Кодексупротоколипропорушеннямаютьправо складатиуповноважені
особи виконавчогокомітету.
Порушенняприродоохоронногозаконодавствазбокусуб’єктівгосподарюваннятакі як
забрудненняатмосферногоповітря,водних ресурсівтаґрунтівпотребуютьзалучення
представниківтериторіальних органівДержавноїекологічноїінспекціїУкраїни.Саме до їх
повноваженьналежитьрозрахунокзбитківнанесенихДержаві внаслідок відповідного
порушення.
У разі наявності ознак кримінальногоправопорушенняпорушуєтьсякримінальнасправаслідчим
національноїполіціїабо слідчимпрокуроромзастаттями КримінальногоКодексу
Розділ VIII
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
Стаття236. Порушенняправил екологічноїбезпеки
Стаття237. Невжиттязаходівщодо ліквідаціїнаслідківекологічногозабруднення
Стаття238. Приховуванняабоперекрученнявідомостейпроекологічнийстанабозахворюваність
населення
Стаття239. Забрудненняабопсуванняземель
Стаття240. Порушенняправил охорониабовикористаннянадр
Стаття241. Забрудненняатмосферногоповітря
Стаття242. Порушенняправил охоронивод
Стаття246. Незаконнапорубкалісу….
Щодо фінансових інструментів,тов національномузаконодавстві існуютьджерелатакі як Збірза
забрудненнянавколишньогоприродногосередовища (еко-податок) таГрошові стягненняза
шкоду,заподіянупорушеннямзаконодавствапроохоронунавколишньогоприродного
середовищавнаслідокгосподарськоїта іншої діяльності.
Зазначені коштипотрапляютьдомісцевих бюджетівтаспрямовуютьсяназменшеннянегативного
впливуна довкілля. Але використаннязазначених фінансових ресурсів відбуваєтьсявиключноза
програмно-цільовимпринципом.Крімтого,участьгромадськості уплануванні тареалізації
зазначених програмє обов’язковою.(ЗУ«Простратегічнуекологічнуоцінку»).
Таким чином,в національномузаконодавстві існує ряд інструментів,задопомогоюяких органи
місцевогосамоврядуванняне лише можуть,а й зобов’язані діяти.
Але ми живимо в реальномусвіті…

More Related Content

What's hot

Огляд практики адміністративної, господарської, цивільної та кримінальної юри...
Огляд практики адміністративної, господарської, цивільної та кримінальної юри...Огляд практики адміністративної, господарської, цивільної та кримінальної юри...
Огляд практики адміністративної, господарської, цивільної та кримінальної юри...
Pravotv
 
основні заходи
основні заходиосновні заходи
основні заходи
nazar2033
 
Ekologichna otsinka rekreatsiynikh_resursiv_khersonskoyi_oblasti
Ekologichna otsinka rekreatsiynikh_resursiv_khersonskoyi_oblastiEkologichna otsinka rekreatsiynikh_resursiv_khersonskoyi_oblasti
Ekologichna otsinka rekreatsiynikh_resursiv_khersonskoyi_oblasti
Kateryna Hontar
 

What's hot (20)

Огляд практики адміністративної, господарської, цивільної та кримінальної юри...
Огляд практики адміністративної, господарської, цивільної та кримінальної юри...Огляд практики адміністративної, господарської, цивільної та кримінальної юри...
Огляд практики адміністративної, господарської, цивільної та кримінальної юри...
 
основи екологічного права
основи екологічного праваоснови екологічного права
основи екологічного права
 
мусоросжигательный завод «Энергия» будет реконструирован
мусоросжигательный завод «Энергия» будет реконструированмусоросжигательный завод «Энергия» будет реконструирован
мусоросжигательный завод «Энергия» будет реконструирован
 
Звіт про виконання бюджету бобринецької ОТГ за І квартал 2020 року
Звіт про виконання бюджету бобринецької  ОТГ за І квартал 2020 рокуЗвіт про виконання бюджету бобринецької  ОТГ за І квартал 2020 року
Звіт про виконання бюджету бобринецької ОТГ за І квартал 2020 року
 
Ecology 7
Ecology 7Ecology 7
Ecology 7
 
Звіт І півріччя 2020 року
Звіт  І півріччя 2020 рокуЗвіт  І півріччя 2020 року
Звіт І півріччя 2020 року
 
Розпорядження
РозпорядженняРозпорядження
Розпорядження
 
Огляд за результатами вивчення судової практики вирішення КГС ВС спорів, що в...
Огляд за результатами вивчення судової практики вирішення КГС ВС спорів, що в...Огляд за результатами вивчення судової практики вирішення КГС ВС спорів, що в...
Огляд за результатами вивчення судової практики вирішення КГС ВС спорів, що в...
 
Постанова
ПостановаПостанова
Постанова
 
Пояснювальна
ПояснювальнаПояснювальна
Пояснювальна
 
Prezentacja ukraina mk ukr
Prezentacja ukraina mk ukrPrezentacja ukraina mk ukr
Prezentacja ukraina mk ukr
 
основні заходи
основні заходиосновні заходи
основні заходи
 
Пояснювальна
ПояснювальнаПояснювальна
Пояснювальна
 
Що треба знати про місцеві бюджети?
Що треба знати про місцеві бюджети?Що треба знати про місцеві бюджети?
Що треба знати про місцеві бюджети?
 
Programma
ProgrammaProgramma
Programma
 
Методичний посібник із запобігання корупції в місцевих органах державної влад...
Методичний посібник із запобігання корупції в місцевих органах державної влад...Методичний посібник із запобігання корупції в місцевих органах державної влад...
Методичний посібник із запобігання корупції в місцевих органах державної влад...
 
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ. СУБВЕНЦІЇ НА ОСВІТУ, МЕДИЦИНУ, Е...
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ. СУБВЕНЦІЇ НА ОСВІТУ, МЕДИЦИНУ, Е...МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ. СУБВЕНЦІЇ НА ОСВІТУ, МЕДИЦИНУ, Е...
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ. СУБВЕНЦІЇ НА ОСВІТУ, МЕДИЦИНУ, Е...
 
Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...
Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...
Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради...
 
Відходи
ВідходиВідходи
Відходи
 
Ekologichna otsinka rekreatsiynikh_resursiv_khersonskoyi_oblasti
Ekologichna otsinka rekreatsiynikh_resursiv_khersonskoyi_oblastiEkologichna otsinka rekreatsiynikh_resursiv_khersonskoyi_oblasti
Ekologichna otsinka rekreatsiynikh_resursiv_khersonskoyi_oblasti
 

Similar to Eco kramatorsk

тести судова система. діденко, невідомий, 10 а
тести судова система. діденко, невідомий, 10 атести судова система. діденко, невідомий, 10 а
тести судова система. діденко, невідомий, 10 а
larysaperesunko
 

Similar to Eco kramatorsk (16)

Заява про визначення обсягу СЕО детального плану.pdf
Заява про визначення обсягу СЕО детального плану.pdfЗаява про визначення обсягу СЕО детального плану.pdf
Заява про визначення обсягу СЕО детального плану.pdf
 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
 
Актуальні проблеми забезпечення цивільного захисту в умовах реформування місц...
Актуальні проблеми забезпечення цивільного захисту в умовах реформування місц...Актуальні проблеми забезпечення цивільного захисту в умовах реформування місц...
Актуальні проблеми забезпечення цивільного захисту в умовах реформування місц...
 
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА утримання територій населених місць
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА утримання територій населених місцьДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА утримання територій населених місць
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА утримання територій населених місць
 
1st year of Parliament of Ukraine (9th convocation), Environmental Policy
1st year of Parliament of Ukraine (9th convocation), Environmental Policy 1st year of Parliament of Ukraine (9th convocation), Environmental Policy
1st year of Parliament of Ukraine (9th convocation), Environmental Policy
 
Нормативно-правова база цивільного захисту України
Нормативно-правова база цивільного захисту УкраїниНормативно-правова база цивільного захисту України
Нормативно-правова база цивільного захисту України
 
Актуальні проблеми забезпечення цивільного захисту
Актуальні проблеми забезпечення цивільного захистуАктуальні проблеми забезпечення цивільного захисту
Актуальні проблеми забезпечення цивільного захисту
 
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
 
тести судова система. діденко, невідомий, 10 а
тести судова система. діденко, невідомий, 10 атести судова система. діденко, невідомий, 10 а
тести судова система. діденко, невідомий, 10 а
 
цз лекція 1
цз лекція 1цз лекція 1
цз лекція 1
 
Лекція 1
Лекція 1Лекція 1
Лекція 1
 
роздільне збирання тпв
роздільне збирання тпвроздільне збирання тпв
роздільне збирання тпв
 
Добровільні пожежні команди та організація системи реагування на надзвичайні ...
Добровільні пожежні команди та організація системи реагування на надзвичайні ...Добровільні пожежні команди та організація системи реагування на надзвичайні ...
Добровільні пожежні команди та організація системи реагування на надзвичайні ...
 
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня
 
Slabuy 5 2012
Slabuy 5 2012Slabuy 5 2012
Slabuy 5 2012
 
Урок 10.1 Нормативно-правова база цивільного захисту України, Кодекс цивільно...
Урок 10.1 Нормативно-правова база цивільного захисту України, Кодекс цивільно...Урок 10.1 Нормативно-правова база цивільного захисту України, Кодекс цивільно...
Урок 10.1 Нормативно-правова база цивільного захисту України, Кодекс цивільно...
 

More from Dima Lukyanenko

More from Dima Lukyanenko (20)

Перейменування вулиць Краматорська
Перейменування вулиць КраматорськаПерейменування вулиць Краматорська
Перейменування вулиць Краматорська
 
Платні послуги: Міська лікарня №2
Платні послуги: Міська лікарня №2Платні послуги: Міська лікарня №2
Платні послуги: Міська лікарня №2
 
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
 
кредит
кредиткредит
кредит
 
Povnovajennya naglyadovoji-rady
Povnovajennya naglyadovoji-radyPovnovajennya naglyadovoji-rady
Povnovajennya naglyadovoji-rady
 
Громадьский Бюджет Краматорска
Громадьский Бюджет КраматорскаГромадьский Бюджет Краматорска
Громадьский Бюджет Краматорска
 
Proekt resh 29.07.20_2
Proekt resh 29.07.20_2Proekt resh 29.07.20_2
Proekt resh 29.07.20_2
 
Andriivska gromada
Andriivska gromadaAndriivska gromada
Andriivska gromada
 
Covid facts
Covid factsCovid facts
Covid facts
 
Zakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamyZakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamy
 
Budget krm-2020
Budget krm-2020Budget krm-2020
Budget krm-2020
 
Gazoviy depozit
Gazoviy depozitGazoviy depozit
Gazoviy depozit
 
June bul
June bulJune bul
June bul
 
Kleschi
KleschiKleschi
Kleschi
 
Chesno ratings
Chesno ratingsChesno ratings
Chesno ratings
 
Звіт начальника поліції Краматорська
Звіт начальника поліції КраматорськаЗвіт начальника поліції Краматорська
Звіт начальника поліції Краматорська
 
Программы кандидатов
Программы кандидатовПрограммы кандидатов
Программы кандидатов
 
Онлайн запись на прием к врачу
Онлайн запись на прием к врачуОнлайн запись на прием к врачу
Онлайн запись на прием к врачу
 
план по запобіганню корупції
план по запобіганню корупціїплан по запобіганню корупції
план по запобіганню корупції
 
ПРОГРАМА Капітального, поточного ремонту та реконструкції житлового фонду міс...
ПРОГРАМА Капітального, поточного ремонту та реконструкції житлового фонду міс...ПРОГРАМА Капітального, поточного ремонту та реконструкції житлового фонду міс...
ПРОГРАМА Капітального, поточного ремонту та реконструкції житлового фонду міс...
 

Eco kramatorsk

  • 1. Повноваженняорганівмісцевогосамоврядуванняв сфері охоронидовкілля: 1. Місцеві ради несутьвідповідальністьзастаннавколишньогоприродногосередовищанасвоїй територіїі в межах своєї компетенції(ст.15ЗУ “Про охоронунавколишньогоприродного середовища”) а) забезпечуютьреалізаціюекологічноїполітикиУкраїни,екологічнихправгромадян; б) даютьзгоду на розміщеннянасвоїй територіїпідприємств,установі організаційупорядку, визначеномузаконом; є) створюютьі визначають статус резервних, втомучислі й валютних,фондівдля фінансування програмта інших заходівщодо охоронинавколишньогоприродногосередовища ї) здійснюють контроль за додержанням законодавства про охоронунавколишнього природногосередовища. 2. Дають згоду на розміщенняна своїй території підприємств,установі організацій. Рішенняз питаньплануваннята забудови територійприймаютьсясільськими,селищними,міськимирадами та їх виконавчимиорганами, районними,обласнимирадами, Київськоюта Севастопольською міськимидержавними адміністраціямивмежах визначених закономповноваженьз урахуванням вимог містобудівноїдокументації.(ст.8Організаціяплануваннятазабудови територій) Про регулюваннямістобудівноїдіяльності ВерховнаРадаУкраїни;Закон від 17.02.2011 № 3038-VI Отже,даютьзгоду на розміщеннянасвоїй територіїпідприємств.Крімтого,приукладанні угоди щодо користуванняземельноюділянкою,є чіткі вимогидо орендарящододотримання вимогов томучислі і природоохоронногозаконодавства.Тожпорушеннязазначених вимогє підставоюдля розірваннядоговоруорендиземельноїділянки. 3. Організуютьроботуполіквідаціїекологічних наслідківаварій відповіднодо ЗУ «Прозону надзвичайної екологічноїситуації» від13.07.2000 № 1908-III за критеріямищовстановлені унаказі МНС України від12.12.2012 № 1400 «Про затвердженняКласифікаційних ознакнадзвичайних ситуацій». Дляприкладувізьмемозабрудненняповітря. п. 1.31 Перевищенняватмосферномуповітрі шкідливих (забруднювальних) речовинпонадГДК: перевищенняГДКв 20-29 разів тривалістюпонад24 години; перевищенняГДКв 30-49 разів тривалістюпонад8 годин; перевищенняГДКв 50 разіві більше Отже,привиявленні перевищенняіззазначенимиознаками ситуаціякласифікуєтьсяяк надзвичайна. Який порядокоголошенняокремоїмісцевості зоноюнадзвичайноїекологічноїситуації? Післявстановленняфактузначного перевищеннядопустимих норморганимісцевого самоврядуваннязвертаютьсядо КабінетуМіністрівУкраїни,всвою чергуКабінетМіністріввносить подання про оголошенняокремоїмісцевості зоноюнадзвичайноїекологічноїситуації.Далі окремамісцевістьоголошуєтьсязоноюнадзвичайної екологічноїситуаціїПрезидентомУкраїни. Указ ПрезидентаУкраїнипро оголошенняокремоїмісцевості зоноюнадзвичайноїекологічної ситуаціїзатверджуєтьсяВерховною РадоюУкраїнипротягомдвох днів з дня звернення ПрезидентаУкраїни.
  • 2. Що дасть визнання зоною екологічноїнадзвичайноїситуаціїокремоїмісцевості? По перше:залученняресурсівналіквідаціюнаслідків.Порядокзалученняпрописанийу законі. По друге:право отриманнякомпенсаціїособамиякі постраждаливід надзвичайної екологічної ситуації. А головне відселеннялюдейзмісць,небезпечних дляїх проживання,з обов'язковимнаданням їм жилих приміщеньдляпостійногоаботимчасовогопроживання. Інші заходи регулюютьсяст.10.Заходи,що можутьздійснюватися в зоні надзвичайної екологічної ситуації. 4. Здійснюютьконтрольза додержаннямзаконодавства проохоронунавколишньогоприродного середовища Статтею152 КодексуУкраїни проадміністративні правопорушеннязапорушеннядержавних стандартів,нормі правил у сфері благоустроюнаселених пунктівпередбаченаадміністративна відповідальність,якатягне за собоюнакладенняштрафуна громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумівдоходівгромадян(340-1360 грн.) і на посадових осіб,громадян - суб'єктівпідприємницькоїдіяльності- відп'ятдесятидо ста неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян (850-1700 грн.). Відповіднодо ст. 255 Кодексупротоколипропорушеннямаютьправо складатиуповноважені особи виконавчогокомітету. Порушенняприродоохоронногозаконодавствазбокусуб’єктівгосподарюваннятакі як забрудненняатмосферногоповітря,водних ресурсівтаґрунтівпотребуютьзалучення представниківтериторіальних органівДержавноїекологічноїінспекціїУкраїни.Саме до їх повноваженьналежитьрозрахунокзбитківнанесенихДержаві внаслідок відповідного порушення. У разі наявності ознак кримінальногоправопорушенняпорушуєтьсякримінальнасправаслідчим національноїполіціїабо слідчимпрокуроромзастаттями КримінальногоКодексу Розділ VIII ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ Стаття236. Порушенняправил екологічноїбезпеки Стаття237. Невжиттязаходівщодо ліквідаціїнаслідківекологічногозабруднення Стаття238. Приховуванняабоперекрученнявідомостейпроекологічнийстанабозахворюваність населення Стаття239. Забрудненняабопсуванняземель Стаття240. Порушенняправил охорониабовикористаннянадр Стаття241. Забрудненняатмосферногоповітря Стаття242. Порушенняправил охоронивод Стаття246. Незаконнапорубкалісу….
  • 3. Щодо фінансових інструментів,тов національномузаконодавстві існуютьджерелатакі як Збірза забрудненнянавколишньогоприродногосередовища (еко-податок) таГрошові стягненняза шкоду,заподіянупорушеннямзаконодавствапроохоронунавколишньогоприродного середовищавнаслідокгосподарськоїта іншої діяльності. Зазначені коштипотрапляютьдомісцевих бюджетівтаспрямовуютьсяназменшеннянегативного впливуна довкілля. Але використаннязазначених фінансових ресурсів відбуваєтьсявиключноза програмно-цільовимпринципом.Крімтого,участьгромадськості уплануванні тареалізації зазначених програмє обов’язковою.(ЗУ«Простратегічнуекологічнуоцінку»). Таким чином,в національномузаконодавстві існує ряд інструментів,задопомогоюяких органи місцевогосамоврядуванняне лише можуть,а й зобов’язані діяти. Але ми живимо в реальномусвіті…